HET ROTTERDAMSCH PARCDL „Over Moskou kan ik U nog geen nader nieuws mededelen" Arabieren vormen een eigen „regering van Palestina Reeds over de agenda is te Parijs meningsverschil Amsterdamse raad ontslaat zijn CPN-wethouders Bevin stelt Lagerhuis teleur: Britse regering staat pal achter Bernadotte's Palestina-plan Wat Bevin niet zei Frankrijk wil Papanek niet arresteren Aanval op Madioen Dinsdag geopend Robertson: Duitsland moet bezet blijven Brand te Hongkong eist vele doden Weer een UNO-convooi beschoten Koningin aanvaardt de nieuwe uniformen Verenigde of Onenige Naties Beslissing na een fel debat Vetorecht weer struikelblok Smokkelaffaire op Celebes Ontploffing in Cairo eist 9 doden r Duitse fabrieken aan Nederland toegewezen Landbouwproducten aan Nederland toegewezen Verpletterd door 1400 kilo zware gietkast Politie van Sicilië zoekt „Robin Hood Sovjet vlaggetje werd ..individueel gevoerd" BONNENLIJ&1T Weerbericht Donderdag 23 September 1948 Red.'en Adm. Lange Haven 141. Schiedam fel. <59300 Abonn.pri]s> per week 0.31 'per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 222 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier-. Amsterdarosche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker CeSDtinntA VPrwarbHno-pn .tn Met cespanWÊft verwachtingen namen gistermiddag de leden van het Britse Lagerhuis hun zetels in omdat zij meenden fn de speech van mi nister Bevin over buitenlandse aangelegenheden belangrijk nieuws te zullen boren. Wat Palestina betreft, kwam die verwachting uit: Enge land stelt zich volledig achter het rapport vanBernadotte een hou ding die reeds voorzien werd maar degenen die onthullingen hadden verwacht over de Europese «jrisis, werden teleurgesteld. „Ik moet U teleurstellen" Be- - vin zei het met zoveel woorden. „Het stadium waarin de bespre- kingen te'. Moscou zich bevinden, maakt het niét mogelijk, een.ver- klaring hierover af te leggen. Wij ^(Marshall, Sehuman en de spre- ker zelf)" houden nauw contact, en wij zullen de komende week in Parijs overleg blijvenplegen. De opheffing van de' blokkade van Berlijn blijft de essentiële voor- waarde, waarop een regeling ge- baseerd moet zijn." Bevin onlkende de geruchten over onenigheid tussen de V.S., Groot Brittannië en Frankrijk. „Wij zijn het niet alleen geheel eens over de politiek die wij in Berlijn moeten volgen, maar ook over cic koers die wij zouden moe ten inslaan, indien onze politiek ten opzichte </ao de Duitse hoofd stad zou falen". Vcor wie mocht menen, dat Bevin hiermee op oor log doelde, voegde hij er aan toe: Hiermee zeg ik niet, dat oorlog voor ons onvermijdelijk is. Dat stadium hebben wij nog niet be reikt." Berlijn of München In Berlijn op ons stuk blijven staan of: Zuidwaarts gaan voor een nieuw München dat was volgens Bevin de keus. „Wij wil len met niemand vechten. Wij hebben waarschijnlijk meer offers voor ons herstel gebracht dan welk ander volk ook. Een land als het onze verdient te blijven voortbe staan. En het zal blijven voortbe-. staan wat er ook gebeurt." Met deze „There'll always be an Eng- - land"-apotheose oogstte Bevin- groot- succes, uiteraard ook bij de conservatieven, voorwie Butler kwam verklaren dat als dit Be ving politiek was, hij rustig naar Parijs kon teruggaan in de. weten-V schap, dat het gehele Lagerhuis achter hem staat. Warme hulde had Bevin in zijn rede gebracht aan graaf Berna dotte. ,De beste wijze, waarop wij zijn dood kunnen herdenken, is de voltooiing van zijn werk op basis van devoorstellen, die hij juist voor zijn dood opstelde", zei hij. Nadat hij had opgemerkt dat geen der beide partijen waarschijnlijk de voorstellen in hun geheel zou goedkeuren, maar dat de wereld niet eeuwig kon wachten, tot de partijen het eens waren, besloot Bevin: „Wij staan pal achter de aanbevelingen van de bemidde- laar". Dat Engeland hiermee ech ter nog geen erkenning van de staat Israël bedoelt, werd duidelijk •toen Bevin ontkennend antwoord de op een regelrechte vraag daar- omtrent. V Slechts enkele uren nadat Be vin- in zijn Lagerhuisrede had ge zegd, niets te kunnen mededelen omtrent, de stand van het overleg met Moskou, overhandigden de regeringen der drie Westelijke mogendheden een nieuwe nota aan de Sovjet-ambassadeurs te Londen. Parijs en Washington. De nota's, die in bijna gelijklui dende bewoordingen zijn opge steld en om 19 uur werden inge diend, handelen over de Berlïjnge crisis. Het Franse ministerie'van buiten landse zaken heeft verklaard, dat een arrestatiebevel in overeenstem ming met de procedure door de 'Tsjechoslowaakse regering was uit gegeven, maar dat dit in Frankrijk niet van kracht was. De Franse' regering had dan. ook geen arresta tiebevel uitgevaardigd. In de ver klaring werd verder gezegd, dat de Franse autoriteiten het verzoek nauwkeurig zouden bestuderen. Volgens een bericht uit Batavia van Aneta hebben de militaire autoriteiten te Djokja verklaard, dat Dinsdag „een drieledigs aanval is ingezet tegen de rode legers rondom Madicen." Militaire autoriteiten te Djokja melden volgens Antara dat republi keinse troepen er in geslaagd zijn de communistische troepen terug te werpen tot ongeveer 20 km. ten Oosten Van de stad Madioen. De communisten beheersen nog de ge hele stad, een gedeelte van de stad Ponorog, ten Zuiden van Madioen, en een deel van Magetan, ten Wes ten van Madioen. Vitamine E als middel tegen spieratrophie Artsen in de Sowjet-TJnie hebben een nieuwe methode ontdekt om een van de ernstigste kinderziekten, de spieratrophie, -te bestrijden. Deze ziekte bleek volgens deze artsen veroorzaakt .te .worden'door een te, kort aan vitamine „E". Gebruik van vitamine ,.E" heeft reeds positieve resultaten opgeleverd. Generaal sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur van Duitsland, heeft zich gisteren te Pa rijs uitgesproken tegen terugtrek king van de bezettingstroepen uit Duitsland. Hij sprak hierover in ver band met de geruchten dat Wisj ins- is: van plar. zou zijn, op de UNO- AssembJée een voorstel in de/.e rich ting in te dienen. Ook dc Taglichc Rundschau, het met Sovjetvergun- ning verschijnende Berlijnse bind, hcett enige dagen geleden gezin speeld cp ontruiming van Duitsland. Het zou verkeerd zijn, zei Robert son, de bezettingstroepen terug te trekken zolang wij niet zeker weten, dat de Duitsers een regering kun nen vormen en levensvoorwaarden scheppen, die in overeenstemming zijn met de wensen van het volk-en niet met die van een kleine, maar goed georganiseerde minderheid. Kremlin-onderhandelaars te Parijs De Amerikaanse ambassadeur Ge orge Bedell Smith, de Britse afge zant Frank Roberts en de Franse ambassadeur Yves Chataigneau, het drietal dat gedurende twee maan den in het Kremlin besprekingen met Stalin en Molotof heeft gevoerd, zijn gisteren uit Moskou té Parijs aangekomen. Een brand, die gisteren uitbrak ii_ een Chinees pension te Hongkong heeft aan tenminste 25 personen het leven gekost. Zesenzestig mensen werden naar het ziekenhuis ge bracht, van wie velen in ernstige toestand- en naar schatting worden nog 50 personen vermist. Het grote aantal slachtoffers' is te wijten aan het feit, dat het vuur de trap ver nield. had. Hierdoor ontstond een paniek op de bovenverdiepingen, vanwaar velen naar beneden spron gen en zo de dood vonden. Het vuur ontstond door eeq ont ploffing in een opslagplaats van films en ander brandbaar materiaal. Deze brand is de ergste die Hong kong in de laatste veertien jaar heeft geteisterd... Van de naast het pand gedegen opslagplaatsen van de ■Nederlandse Transatlantische Stoom vaartmaatschappijen dreigden gis teren de muren in të storten. De Arabieren hebben een „rege ring van Palestina" gevormd met Achmed Hilmi Pasja als premier en Djamal Hoesscini al3 minister van buitenlandse zaken. Dit kabi net zetelt' te Gaza, een door Egyp tische troepen bezette stad jrn het Zuidenvan Palestina. De toestand in Palestina blijft verre van rustig. Gisteren is het eerste UNO-convooi, dat sedert de moord op Bernadotte van Tel Aviv naar Jeruzalem trok, door sluip schutters beschoten. Negen, auto's begeleid door een witte jeep van de UNO, werden bij het pompsta tion Latroen door Arabische sluipschutters beschoten, zo zegt het rapport, dat UNO-autoriteiten te Tel Aviv hierover hebben opge steld, Vier burgers, geen perso neelleden. van de UNO, werden gedood, De Arabieren maken meldingen (Van onze Haagse redacteur) Het Binnenhof bood gistermor gen wederom, een prachtig schouw spel. Thans een "van. zuiver militai re aard, zoals wij dat. ons slechts herinneren van oude illustraties. De garde-regimenten van de Gre nadiers, Jagers en Prinses Irene- stonden in hun ceremonieel tenue, eeu ere-compagnie' van het corps Mariniers in groot tenue aangetre den. Deze honte uniformen, die wij bij de plechtigheden in Amsterdam en Den Haag reeds hebben kunnen bewonderen, werden officieel aan Koningin Juliana overgedragen. Toen H.M. Koningin Juliana $en Prins Bernhard op het Binnenhof arriveerden, stonden al deze garde regimenten in blauw, groen en goudkleur opgesteld. Op "het Binnenhof te 's-Graven- hage zijn Woensdag de nieuwe pa rade-uniformen van de garderegi- me'nten aan Koningin Juliana overgedragen. H.M. laat de officie ren aan zich voorstellen. Nadat de vorstelijke personen de troepen hadden geïnspecteerd sprak mr. W. A. Visser, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het co mité „Nationaal Fonds ceremonieel tenu Garderegimenten" Koningin Juliana toe. Met een kort dankwoord aan vaardde de Koningin de gala-uni formen. Nadat de officieren van de vier corpsen aan de Koningin waren voorgesteld werd voor Hare Majes teit, Prins Bernhard en de autori teiten ten aanschouwe van duizen den Hagenaars gedefileerd. van herhaalde Joodse aanvallen in het stadsgedeelte van Jeruzalem. DeTransj ordaanse minister van defensie heeft in een telegram aan. de UNO-waarnemers gedreigd, dat het Arabische Legioen op zijn beurt 'Jeruzalem zal aanvallen als de Joden niet ophouden. Inmiddels;; is Bernadotte's volger, de voorlopige bemiddelaar dr. Ralph Bunehe, hetvoorwerp van buitengewone veiligheids-en voorzorgsmaatregelen van de zijde der. Israëlischs regering. Speciale wachtposten zijn opgesteld voor de UNO-bureaux. Bernadotte had een derge lijke bewaking geweiger.d om dat hij vond, dat een vrèdes- hemiddelaar zulke voorzor gen niet nodig moest hebben. De Israëlische wacht, die dr, Bunche beschermt, vergezelt - hem overal. De Stemgroep zou althans indirect be dreigingen hebben geuit tegen de opvolger van graaf Berna dotte. Men weet niet precies wat deze inhielden maar in kringen, die met de Stern- groep verbonden zijn, zou zijn gezegd, dat het uit de weg ruimen van Bernadotte niet betekende, dat zijn opvolger niets te vrezen had. De Israëlische regering bestu deert met zorg het rapport waarin Bernadotte een nieuw verdelings plan voor Palestina voorstelt, waarbij de Zuidelijke woestijn de Negeb aan de Arabieren zou ko men, terwijl aan de Joden geheel Galilea zou worden toegewezen. Hoewel de regering van Israël nog geen definitief commentaar levert, verheelt men in deze kringen niet, teleurgesteld te zijn over het feit dat de Negeb van de Joodse staat, zou worden afgescheiden en dat 90.000 Joodse inwoners van Jeruzalem het onmiddellijk con tact met Israël zouden verliezen wanneer Bernadotte's plan, de stad onder UNO-controle te stellen, zou worden aangenomen. In 12 uur over Straat van Gibraltar gezwommen De Spaanse zwemmer. Villamieva, die Dinsdag de Straat van Gibraltar in de richting SpanjeAfrika over gezwommen is, heeft zijn plan, om deze afstand in omgekeerde rich ting af te leggen laten varen. Hij legde de afstand van Tarifa naar. Cueta af in 12 uur en 13 minuten. Dit is 2 uur en 57 min langer dan de tijd. die de Peruaan "Damel Carpio op 22 Juli noteerde. Twintig doden Lij explosie in Algiers Negentien personen zijn gedood en honderd gewond toen te Laghouat (Algerië) gisteravond twee leger- vrachtauto's met ontplofbare stoffen tegen elkaar reden. De wagens ex plodeerden en. er ontstond brand, die zo hevig was, dat huizen er door verwoest werden. De toestand van twintig der gewonden is ernstig. De vliegmachine met de stoffelijke resten van Graaf Bernadotte en Kolonel Serotdie in Jeruzalem het slachtoffer werden van een moord aanslag, is Dinsdag op het vliegveld van Orly bij Parijs aangekomen. Een overzicht van de plechtigheid tijdens de rede van Robert Sehuman, minister van Buitenlandse Zaken uan Frankrijk. Onder voorzitterschap van dr. Evatt is gisteren 'de agenda-com missie van 14 leden tezamen geko men in de grote zaal van het Pa lais de Chaillot te Parijs om de agenda voor de, UNO-Assemblée op te stellen. Reeds direct na het begin van de zitting heeft Wisjinsky bezwaar ge maakt tegen het Argentijnse voor stel, dat alle aanvragen voor het lidmaatschap van de UNO, die se ven of meer stemmen in de Veilig heidsraad krijgen, als ingewilligd beschouwd zullen worden, onver schillig of er een veto over de aan vrage is uitgesproken; Oostenrijk, Finland,. Ierland, Ita lië, Portugal en Transjordanië kre gen alle zeven stemmen, maar de Sowjet-Unie sprak haar veto over de toelating van deze landen uit. Overeenkomstig het handvest moetenalle vijf grote mogendheden hun goedkeu ring hechten, aan een aanvrage voor lidmaatschap. "Wisjinsky vroeg, of het Argen tijnse voorstel van de voorlopige agenda afgevoerd zou wordgji, om dat' de Assemblée, volgens hem, geen recht had dit voorstel in over weging te nemen, daar het in strijd was met het Handvest. Dr. Arce. de Argentijnse gedele geerde, zei. dat de eindbeslissing over alle aangelegenheden, bij de Algemene Vergadering berustte en rijm land was van plan „de rechten van de kleine mogendheden, welke overgeleverd zijn aan dc willekeur van het vetorecht van d«? vijf grote mogendheden, te verdedigen". Wisiinsky vertelde dr. Arce. dat deze het geheel aan het verkeerde eind had. „Dr. Arce schijnt niet te beseffen, flat er twee soorten stemmen in de Veiligheidsraad zijn." verklaarde Wisjinsky. waarbij hij wees on het handvest, waarmede Argentinië in gestemd heeft en waaraan het dus gebonden is. ^..Zolang de Snwjet-Unie lid zal zijn 'van de TJNO." zo betoogde hij. MAKASSAB. 16/9 (Aneta-PL). Ter waarde van miïlioenen is uit Zuid-Celebes naar Singapore ge smokkeld en wel over een vrij lan ge periode. Samenwerking werd vastgesteld, tussen geldschieters, handelaren en prauwvoerders en corruptie van ambtenaren van wie een groot gedeelte reeds in hechte nis is genomen. Gesmokkeld wer den o.m. foelie, nootmuskaat, copra en damar. Er werden, reusachtige winsten gemaakt. Gistermiddag heeft zich in de Joodse wijk in Caïro een ontploffing voorgedaan, die negen personen het leven kostte en-waarbij twaalf men sen gewond zijn. Men schrijft de explosie toe aan een bom. Aan onre gelmatigheden die kort na de ont ploffing uitbraken, kon de" politie spoedig een einde maken. De wijk is afgezet en niemand wordt er toe gelaten. Verkiezingen in de Franse departementen in October Met 319 tegen 256 stemmen is in de Franse nationale vergadering een voorstel van de socialisten verwor pen am de departementale verkie zingen in Frankrijk uit te stéllen tot in het eerste half jaar-van' 1949. Het staat thans vast dat deze verkiezin gen op de vastgestelde datum in Oc tober zullen worden gehouden. Politieke waarnemers te Parijs zijn van oordeel, dat- de positie van het kabinet-Queuilie reeds weer wankel begint te worden,; doordat dc socia listen op grond van de verwerping van hun.voorstel, de premier in het. vervolg hun steun zouden kunnen onthouden. Woodcock wil vecLten tegen Olie Tandberg Bruce Woodcock, de Europese kampioen zwaargewicht, die Dinsdag de Amerikaan Oma k.o. sloeg, heeft zich bereid verklaard. 2 Nov. of 7 Dec. a.s. zijn titel tegen de Zweed Olie Tandberg te verdedigen in het Harringay stadion te Londen. „zal zij zich verzetten tegen elke poging om de grondslagen van het Handvest aan te tasten. Indien U de UNO wilt redden, valt dan. niet het Handvest aan. De Verenigde Naties zouden dan de Onenige Na ties worden, indien de politiek van zekere mogendheden niet veran dert." Antje is al 81 jaar en wil niet met pensioen Zestig jaar geleden is het dat Antje van Bladel in dienst trad als kantoorbediende bij de tnol- lenstoffenfabriek Fr. Mutsaerts eri Zn., in Tilburg. De firmanten waren reeds jaren geleden van mening, dat Antje toch einde lijk, rust had verdiend, doch het krasse oude dametje ze is nu 31 jaar toil daarvan zelfs nü nag niet tveten. En zo zal Antje Zaterdag 25 September door directie en collega's flink ih.de bloemetjes en.de cadeaux toorden gezet Emigratie naar Australië thans mogelijk Mede als gevolg van het ontbreken van voldoende seheepsruimte was emigratie naar Australië tot nu toe op grote schkal niet mogelijk. Thans is hierin een wijziging ten goede gé- komen. Midden December zal een emigrantenschip, de „Volendam", met een plaatsruimte voor 1459 man, een reis naar Australië maken. A.N.P. weet te melden, dat in dat land grote behoefte aan arbeiders is, vooral op het platteland, ook voor niet 'vakarbeiders zijn er goede kan sen, mits het maar flinke jonge ke rels zijn, die, hoewel zij geen bepaal de opleiding hebben genoten, toch enige kennis van landbouwwerk- zaamheden hebben. Bij voorkeur worden ongehuwde» gevraagd en echtparen zonder kin deren in de leeftijd van 2035 jaar. Ook kunnen een beperkt aantal ge zinnen met een of twee kinderen emigreren. Zij, die voor emigratie naar Austra lië belangstelling hebben kunnen zich -daartoe aanmelden bij de Ge westelijke Arbeidsburcaux en. Bij kantoren. Nog 2000 emigranten dit jaar naar Zuid-Afrika Drie schepen zullen in de komen de drie maanden ongeveer 2000 Ne derlandse emigranten naar Zuid- Afrika brengen. De Tabinta vertrekt 4 October. Dit schip wordt in No vember gevolgd door de Kota Inten o£ de Johan de Witt en waarschijn lijk zal in December de Volendam vertrekken. Daarna blijven nog 7000 emigranten voor Zuid-Afrika op de wachtlijst staan. De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren na een discussie van drie en een half uur met 27 tegen 15 stemmen besloten, zich van de beide communistische wethouders Seegers en Polak te ontdoen. In hun plaatsen warden als wethou ders gekozen de heren A. In 't Veld (A.R.) en W. Steinmetz (KVP), beiden met 27 stemmen. De beide CPN-wethouders kregen resp. 14 cn 13 stemmen. Dit ontslag is de eerste toepas sing van het nieuwe artikel 87a van de Gemeentewet, dat op 15 Juli werd afgekondigd en het ontslag van zittende leden van Gedepu teerde Staten en colleges van B. en W. mogelijk maakt. Zoals is te begrijpen viel deze beslissing niet dan nadat verschei dene raadsleden zich fel pro en contra hadden uitgesproken. Uiter aard was het de fractieleider der communisten, de heer H. Gort zak, die met alle kracht opkwam voor het handhaven van de- twee zittende wethouders, de heren L. Seegers en dr. B. S. Polak. Hij verweet de andere fracties, dat zij handelden onder invloed van de Verenigde Staten, die achter iedere anti-communistische agitatie in Europa zouden staan. Toen hij uitriep, dat de gebeur tenissen in Praag, in Februari van dit jaar, „nog zo kwaad niet wa ren geweest en dat steeds meer mensen die revolutie toejuichten" regende het van vele zijden inter rupties. „De mensen in Praag zul len haar vast niet toejuichen," riep de P.v.d.A.-fractieleider, dc heer F abe,r en de heer Steinmetz, fractievoorzitter van de K.VB. beet de beer Gortzak toe: „Als er over democratie wordt gesproken moe ten jullie je mo.nd houden". Ook met de heer Tas (Arbeid) kreeg de heer Gortzak het aan de stok toen deze hem van politieke draaierij beschuldigde. (Hierbij doelde de heer Gortzak op 's heren Tas' verklaring, kortgeleden in „Het Parool" gepubliceerd, dat hy onder de invloed van de gebeurte nissen der laatste jaren en weken, van republikein tot monarchist was békeerd. Red.) De heer Tas ant Aan Nederland zijn als volledige productie-eenheden vier fabrieken ïn Duitsland toegewezen door het Tn tergeallieerde Bureau voor de Herstelbetalingen, dat juist ziin ne gentiende vergadering te Brussel heeft besloten Onder de vier fabrie ken voor Nederland bevinden zich een te München, waar precisie-ap- paraten en soortgelijke instrumen ten worden vervaardigd, en de che mische fabriek Kalle te Wiesbaden. De ECA, de Amerikaanse instan tie die de hulpverlening aan het buitenland administreert, heeft gis teren weer toewijzingen verstrekt aan een aantal Europese landen, Ne derland kreeg 4.086.743 dollars toe gewezen voor producten als haver, sorgimmgraan, ammonium, kunst mest, lijnzaad en -meel en bloem, aan te kapen in de V.S; Een bedrag van 430.000 dollars, dat eerder aan Nederland werd toegestaan voor de aankoop van chemische producten, werd geannuleerd. Doordat een ketting, waarmee in een ijzergieterij te Bergen op Zoom een stalen gietkast van ongeveer 1400 kilo werd opgetakeld, brak, viel het gevaarte en kwain terecht 'op de 45-jarïge arbeider F. Proost uit Bergen op Zoom. De ongelukkige was op slag dood. Hij was gehuwd, doch laat geen kinderen na. Bij het 3de door hem te geven B.B.C. programma op 24 Sept. om 10.30 uur zal Cor de Groot de voor hem door Badings gecomponeerde sonate voordragen. ff Een politiemacht van duizend man heeft in het onherbergzame Siciiiaanse heuvelland de jacht ge opend op Giuliano, de gevreesde bendeleider, die zich de bijnaam „Robin Hood van Sicilië" heeft verworven door zijn tactiek van uitplundering der rijken ten behoe ve van zichzelf en van de armen van het eiland. Zijn schuilplaats is reeds volko men ingesloten. Reeds heeft de po litie 350 van zijn medeplichtigen in arrest gesteld.. Daarbij.bevonden zich verschillende bloedverwanten van Giuliano, onder meer zijn" moe der, zijn broer Giuseppo Giuliano en zijn zuster Mariannina. De - politie-autoriteiten schatten de buit yan; de bendè in de afgelo pen twee jaren op 800 millioen lire (meer «dan, 3 millioën gulden). Giuliano. was van alle markten thuis on bewoog zich zowel op het terrein van kinderroof als op dat van diefstal en'afpersing. In ge vechten met zijn bende lieten meer dan 40 politieagenten en soldaten het leven/ De politie probeert nu, de bende leider levend in handen te krijgen om een eind te maken aan 'de legendarische verhalen van on schendbaarheid die op Sicilië over hem de ronde doen. Jarenlang heeft dit meisje niets dan lompen en rafels gekend, tnaar nu kan ze die oude kapotte san daaltjes weggooien. De UNAC, de organisatie der V.N., die zich de zorg voor 4 millioen jeugdige slachtoffers van oorlog en honger heeft aangetrokken, bezorgde haar 'n paar gloednieuwestenige stap pers. Vol trots staart de peuter naar de blinkende stappertjes.- woordde: „Ik ben liever een mo narchist in Nederland dan de hie lenlikker van een buitenlands staatshoofd." Olie op de golven. Ook mevr. H ey er mans (On af hank.) en de heren F a b e r (Ar beid) en Van Santen (Com.) mengden zich nog in dit rumoerige debat, dat zovele politieke harts tochten wakker riep. Na de stem ming wierp burgemeester d'AiUy wat olie op deze woeste golven door de weggestemde wethouders te danken voor het vele werk, dat zij" in hun functies voor de stad Amsterdam had derf verricht. De samenstelling van het college van B. en W. in Amsterdam is thans aldus: t'rie leden van de Partij van de Arbeid, twee van de Katholieke Volkspartij en één van de combinatie van Christelijke partijen. De Haarlemse kantonrechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van de negentienjarige Amsterdammer C. W.. die gedagvaard was wegens het voeren van een Russisch vlaggetje op zijn fiets. H« was geverbaliseerd door de Bloemendaalse politie, die in het voeren van het vlaggetje een overtreding van het uniform verbod zag. De kantonrechter sprak de Am sterdammer vrij onder de overwe ging. dat het Russische vlaggetje in dit geval „individueel werd ge voerd" en niet in groepsverband, waardoor het niet kon worden ge acht als uitdrukking gevend aan een bepaald staatkundig streven. Gedurende het tijdvak van 2 Sep tember t.m. 9 October 1948 zij. de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR BROOD 247-1,247-2 Brood: 800 gram brood - 248 Brood: 400 gram brood ALLE BONKAARTEN 249 Algemeen: 400 gram brood 250 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 251 Algemeen.: 200 gram bloem of zelfrijzend bakmeel o£ kinderr meel 252 Algemeen: 509 gr. suiker, boter- hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen BONKAARTEN KA, KB,;KC «10 255 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 256 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 257 Algemeen: 375 gr, zachte zeep 4- 250 gram soda B 269, C 271: 500 gram boter of mar garine of 400 gram vet BONKAARTEN KD, KE S10 361 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 262 Algemeen: 1QD gram kaas of 125 gram korstloze kaas 263 Algemeen: 75Ö gr. zachte zeep 4- 500 gram soda E 275: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of ldn- derbiscuits. TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 808 111 Versnaperingen: 200 gram ver- snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 114 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz, of 200 gr. jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA, ZB. ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 811 (bUz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonneu van strook R Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen, reeds op Vrijdag 24 September wor den gebruikt. De met-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen worden vernietigd. Splitsing onder Poolse socialisten Een conflict in de Poolse socia listische partij tussen partijbestuur en linkervleugel heezt geleid tot het ontslag van Usoebka Moraws- ka als lid van het dagelijks bestuur van de partij. Met hem zijn. nog vijftien vooraanstaande leden uit de partij getreden. De debatten, die voorafgingen aan deze gebeurtenis werden besloten met een resolutie, waarin het nieuwe partijbestuur een ontwikkeling te kennen geeft in de richting van fusie met de Poolse communisten. De vereniging SIMAVI, die ter ge legenheid van het Regeringsjubileum 80 kisten, met medicamenten zond naar Oost en West, heeft het voornemen bin nenkort een nog grotere zending ter beschikking te stellen van de artsen in de'Tropenlandcn. Dit geschenk ls be doeld als huldeblijk bij de troonsbesttl - ging van Koningin Juliana. De vice-voorzit ter. prof. dr. N.KT Swellengrebel, houdt op 28 September a.s. van 17 4518.00 uur voor Hilversum I een radio-lezing over: Medische zen ding aan het Scntanlmeer, De directeur van SIMAVI-kantoor, Sprultenbosclistraat 6, Haarlem, de "heer D. Saathof, houdt 8 October van 18.30— 18.45 uur een radio-causerie voor de N.C.R.V. OVERWEGEND DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Koude en tamelijk heldere nacht met weinig wind cn plaatselijk ochtend- mist, Morgeuoverdag toenemende bewol king, macr overwe gend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Zuid. Ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. 24 Sept.: Zon op 3.28. onder 18.35 j maan op 20-45. onder 13.28. 24 Sept. Hoog water te Rotterdam: le tij 7,48 uur, 2e tij 19.56 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1