ékdim- m STADSNIEUWS warsm r NETTE JÖHGËN GEVRAAGD flink MEISJE Oranjevereniging reikte de prijzen uit AGENDA Genootschap Nederland-Engeland SW krijgt bezoek van Blauw-Wit De avonturen van kapitein Rob SCHEEPVAART SCHIEDAM MÖ2WPOI.E THEATEE THEATER MÖYAL PRAIEIEWET ENIGE FLINKE WERKKRACHTEN Adverteer regelmatig Gemeenschappelijk zwemmen CARTDNNAGEV/ERKERS „NEFAVER" Koeriersters I KOERiERSTEBS 1 M@m Vroom&Dreesmann Donderdag 25 September 1948 Tn het Verenigingslokaal had het bestuur van de Oranjevereniging woensdagavond de prijswinnaars van het laatste Oranjefeest bijeen la ten komen voor het in ontvangst ne men van de prijzen. Voorzitter L. Kamp sprak vooral een welkomst woord waarin hij de aanwezige win naars dankte voor hun medewerking 4 tot het welslagen van de feesten. Met deze feestelijke prjjsuitreikins werd een oude traditie in ere hersteld. Speciaal memoreerde hij naast het maandenlange werk van de commis sieleden der Oranjevereniging de medewerking van middenstandsor ganisaties, S.B.L.O. en N.J.G. Spr. wenste ook voor de toekomst een waardige feestviering. liefst in sa menwerking met de meest uitgebrei de groepen van de Schïedamse be volking. Hierna vond de prijsuitreiking plaats, het Hakker!-ensemble musi ceerde en Hoek's Toneelclub was op het toneel. Toneel: 23 September. Passage-theater. 8 uur: Schied. Kunstkring. Haagse Comedie met „Duet voor twee handen". 24 September. Musis Sacrum. 8 uur:, Onderl. Kunstgenot met „Het Verleden keert weer" Concert: 23 September. R,K. Volksbond, 8 uur: Si. Ambrosïus. 25 September, Jul. kerk. 8 uur; Leger des Heila. Hinkley Temple Land. F i 1 tn s Passage-bioscoop: Da. 2. 7, De bergingsboot Curb heeft Woensdag zes passagiers van het ge strande Engelse stoomschip Lochmo- nar afgehaald. 2e worden vandaag in Kingston. Jamaica, verwacht. Er be vinden zich nog 67 personen aan boord. sf De Belgische scheepswerven hebben voor "de eerste maal een be stelling van de Verenigde Staten ont vangen en wel voor de bouw van drie tankschepen. Daar geen van de schepen die op" onderzoek uitgingen' het Engelse stoomschip Leicester hebben gevon den, heeft men aangenomen dat het schip is gezonken. Woensdag werd echter van het Franse stoomschip Gien een telegram ontvangen, dat a":'u' men om zeven uur 's avonds de Lei- 4-I5',ïieil ?'30„tt! i cester heelt zier. drijven cp 575 mijl Jïï ®^ïei1!iri.°ï'lZuitielijfe van Kaap Race. Het schip Als eerste spreker in het nieuwe seizoen 2al Vrijdagavond 8 uur, in museum Boymans te Rotterdam Alderman A. T. Pike voor het Gé- nootschap Nederland-Engeland een lezing houden over „Housing Problems". Op 2 October, 's mid dags 3 uur, spreekt de Lord Chan- cellou Lord Jowitt, in de Amster damse universiteit over „Recent Developments of the British Consti tution". De Amsterdamse afdeling heeft zich bereid verklaard aan de Rotterdamse leden, voor wie Lord Jowitt wegens tijdgebrek zijn le zing niet kan houden, te introduce ren. Inlichtingen hierover kan men krijgen -bij het secretariaat. Het is al min of meer een ,.big match" die Zondag aan de West Frankeïandsche Dijk plaats zal hebben tussen SVV en Blauw-Wit, daar de rood-groenen tot op heden de volle buit binn emvisten te ha len en Blauw-Wit het bestond om Zondag j.l. 't Gooi met een 71 nederlaag naar huis te sturen. De waarborg vooreen spannende kamp is dus aanwezig en de Amsterdam mers kunnen er op rekenen tegen standers te ontmoeten die er vurig op gebrand zijn om ook de derde wedstrijd in een overwinning om te zetten. De SVY-ers kennen het recept, hard werken en. niet versa gen en zo dit wordt gedaan, hebben de Bosdbrandbewoners zeker goede kansen- 1 Het 2e elftal wordt' weer voor *r> zware opgaaf, gesteld en moet Zon: dagmorgen-in Rotterdam de strijd aanbinden tegen RFC 2, We kun nen deze SW-ers slechts de goede raad géven -héél stevig aan te pak ken en te zorgen dat zij zo spoedig mogelük de benodigde puntjes bil elkaar hebben. Het 3e speelt om 10 uur thuis tegen VXTC 3, terwijl het 4e elftal naar Rotterdam moet om tegen Overmaas 3 hopelijk de eer ste punten binnenste halen. Het SW-bestuur deelt tevens mede, dat de ingeleverde contribu- tiekaarten van leden en donateurs waarop een tribunenummer moest worden vermeld, afgehaald kunnen worden bij H.. v. Druten, Nieuwe Maasstraat 98b, het toneel 4 Kaeths, accordeon- nisten. Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7 S. Zo. 3, 5, 7, 9 u: Zanzibar. (14 jr.). ergaderingen: 24 September. Stadhuis, 7.30 uur: Raadsvergadering. DHS krijgt het Zondag moeilijk Als DHS dit jaar mee wil doen in de Strijd om de bovenste plaats, zal het Zondag VDL niet moeten onder schatten. DHS 2 gaat naar Hoek van Hol land 2 en het wordt tijd dat zij be slag neemt van beide punten. DHS 3 gaat naar RFC 4 waar wel een puntje van meegebracht kan wor den. DHS 4 gaat naar Ursus 2. DKS 5 ontvangt Excelsior '20 6. Uit het Ursus-kamp De belangrijke wedstrijd tussen Ursus en VND vind om 12 uur plaats, speciaai voor hen die ook SW— Blauwwit willen zien. Het verleden jaar gedegradeerde VND schijnt nog heel wat in haar mars te hebben, ge tuige de 4—0 en 30 overwinningen op WRM en ÜYansvalia, ook Ursus heeft 2 gewonnen wedstrijden, zodat het geducht kan spannen aan de Ha- venclijk, dus een prachtgelegenheid voor hen die ook de 4e klas eens wil len zien. De overige wedstrijden zijn: DHS 4—Ursus .2 9.30; Martinit 4^- Ursus 3 9.30; Ursus 4—OOK 2 10.00. DUIVENSPORT De Postduif verzond ook in Bot terdame Bondsverband duiven naar O] denzaal. Na lessing om 11,45 ar riveerde de eerste duif 15.08.08 in het hok, de laatste 15,32.00. De af stand was 178 km. De uitslag luidde: 1 6 18 33 41 W Wen teler Zn. 2 '10 15 21 34 J Doejaaren. 3 27 Dipl. Wattman de Reuver, 4 Schul- tink. 5 J Christen. 7 J de Waard. 8 H Grama, S 22 29 Gebr. v d Kant. 11 39 A Moog. 12 A Grijp. 13 23 24 W Poort Zn. 14 A Ko- nings. ,16.C.de Graaf. 17 J Freij co. 19 C Grijp Co. 20' M Moezel. 25 W Jansen.. 23 G Kiela. 28 J Simons. 3-9 T Konijnenburg. 31 Z. Wente- ler Co. 32 A v d Horst, 35 M Mou- rik. 36 49 D Ram, 37 A Stouten- burg. 38 A Wagtendonk. 42 H Brokling Jr. 43 P Tielemari. had 50 graden slagzij. De bergings- boot Foundation Lillian is van Hali fax vertrokken om te trachten de Leicester te bergen. Het 5544 ton bruto metende pas sagiersschip Luctor, dat in 1915 door de Kon. Mij. De Schelde te Vtissln- gen werd gebouwd en dat thans door de ADM té Amsterdam wordt geres taureerd, komt met de naam Negdah, onder de vlag van de staat Israël in de vaart. Binnenkort zal het schip met 350 Joodse kinderen die it Apeldoorn verblijven, van Amster dam naar Palestina vertrekken. De terugkeer van jgL Peer de Schuimer 44 De zeeslag woedt ononderbroken verder, wanneer de schepen van Peer de Schuymer naderen. Nou, de vloot van Robert Janszoon is er niet te best aan toe; één schip is zinken de en „'t Seepaert" heeft al heel wat treffers gekregen. Ja, die Moorse galeien zijn wel klein, maar snel en goed beivapend. Kijk, daar gaat de galei van Abas Turc. De Moorse bevelheb ber heeft de vreemde schepen ook al ontdekt en de „Helhondt" herkend. Hij twijfelt geen ogenblik of Peex zal hem te hulp komen en als groet laat hij de vlag met de halve maan hijsen. Maar iri Peer heeft zich een merkwaar dige verandering voltrokken. „Nee", mompelt hij in zichzelf, „ik zou me liever kielhalen dan dat ik die Moren zou helpen". Dan draait hij zich resoluut om en schreeuwt met schorre stem tegen zijn stuurman: „Smijt de Prince- vlag uit!" Even kijkt de stuurman stomverbaasd De Frincevlag?! Maar het bevel is duidelijk genoeg en even later wappert van de „Hel hondt" het oranje-blanje-bleit der Zeven Pro vinciën. De matrozen begrijpen er nog minder van. Gaan ze nu meedoen aan de zijde van Robert Janszoon? Het lijkt wel zo. HBS-NIEUWS HBS speelt Zaterdag tegen het sterke MFB uit Rotterdam. MFB be zit «en Uiterst snelle voorhoede, dus. HBS -zal moeite genoeg hebben, om echtgen. van W. Smits, Vondellaan ook maar één punt' in Schiedam te 28; C. W Russeler, oud 73 j, wed. houden. Aanvang 5 uur. j A. Meijer, Westvest 27. Burgerlijke Stand Geboren: Zacharias, z v A de Man en A. Bonnema, Nieuwsticht NZ 22; Hendrik,, z v A. Boot en A. van de Wal. Lange Nieuwstr. 149; Pieter- nella Jacoba, d v R. Ottens en E. v. Mastrigt. Visserstr. 11; Elizabeth Jo hanna Apolonia. d v D Smit en A. S. Hoogerbuis. pr. NoJetstr. 1; Jozef Lourens Hendrik, z v A. van Hou- welingen en C. C. A. van den Heu vel, Dr. Noletstr.1; Maria Felro- nella Clements, v J. C. Etman en A. J. M_ T. Voorwald, J. A. Aib. Thymstr.' 90. Overleden: J. A Maas, oud 60 j. „Zuiderkruis" had een voorspoedige reis De „Zuiderkruis" ls na een zeer voor spoedige reis van 24 dagen me: bijn; 1400 militairen van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine. K.N. I.L. en Mariniers Donderdagmorgen vroeg uit Indonesië in de Rotterdamse haven aangekomen. De reis is zeer voorspoedig verlopen, het weer is de hele reis uitstekend geweest in de Rode Zee heeft zelfs een hittegolf ge dreigd het laatste gedeelte heeft het schip me; topsnelheid, zeventien mijl per uur gevaren om toch maar zo spoe- "ig mogelijk in het vaderland te zün. De commanderende officier aan boord it. kol. W. P. Schotman, vertelde hoe ook aan boord van de ..Zuiderkruis" de 3le Augustus en de 6e September gee/c. driftig gevierd werden De eerste feest dag verliep vrij kalm, men was de dag daarvoor pas afgevaren en de soldaten moesten nog wennen, maar de volgende dagen w.is men weer gewend. De Nlwin had voor een pakket vlaggetjes geïorgd aatmee het schip versierd werd en de hoogtepunten van het leest waren het touwtrekken en Water dragen, Ook de twee al-listen, die in de binnenlanden voor de militairen waren opgetreden en nu mede de terugreis aanvaardden, bewezen hun diensten. Op andere dagen werd „community singing" beoefend en zelfs een „Bonte trein" ontbrak niet. Onder de aanwezigen op de Lloydkade bevond zich 0^ generaal Dürst-Bri;t. LIEF DA Dl GH ÉlD SCONCERT Het liefdadigheidsconcert ten. bate van de NI WIN door het Rotterdams Philh. orkest onder leiding van Ed Flipse en met medewerking van de solist Gerard Hcngeveld. ui de Komnginnekerb, is vastgesteld op Vrijdagavond 24 September a.s. AANGEKOMEN SCHEPEN Gruno, Londen binnenhaven; Bar.ija. A'dam Waalhaven: Edenwood Lissabon Pernis; Fiat Londen Mervvehaven; Oli- vtan Coast Newcastle IJselhaven OraniepoJöcr Londen Jobskade; Konin gin Emma Harwich Hoek van Holland Nerita Karlshamn Pernis. Jo Duinkerken Parkhaven; Alblas- sertHjk New Orleans Maashaven; Eens- hóorn Grangemouth werf P. Smit Jr. 23 September American Lawyer New York Merwe- haven: Astyanax Macassar Pernis: Wim A'dam Waalhaven; Bacchus A'dam LekhavenHagno Dublin Mer« wehaven; Zoella Lykes New Orleans Merwehaven: Duke of York Harwich Hoek van Holland; Zuiderkruis- Bata via Lloydkade; Mira Ipswich Merwe haven; Brage Stockholm IJselhaven: Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland. VERTROKKEN SCHEPEN 22 September Jupiter. Emdep; Prinses Beatrix, Harwich: Jacobus Hamburg; Hector, slbt IJmuidenMies, Heisingfors; Fan- to XVIII. Bremen; Fortuna Hamburg; Jupiter. Kiel; Jaarstrnom West Afrika via Antwerpen; Thallepus, Cardiff: Taurus, Boston Line: Aalsdijk, New York; Llllie Matthiessch Stockholm Albireo, Buenos Ayr es via Antwerpen Ostrobotnia, Heisingfors; Batavier II. Londen; Zwaluw, Kingslynn; Shering- ham Harwich; Bebo OrnskoldsvikAL chiba Calcutta via Antwerpen: Argen- tan, Duinkerken; Empire Wansbeck, Harwich; Duke of Ardgyli. Harwich, 23 September Bahadur Middlesbro; Henries Noord- Wind Z. W. matige bries, deining, bewolkte lucht. SCHEEPSBEWEGINGEN MbWeo. 23 van R'dam te Antwerpen, Buenos Ayres; Alehiba van naar Calcutta 23 te Antwerpen: «ive 22 van R'dam te Sas van Gent Arnedijk thuis pass. 22 Lizard naar Londen; Aiphard thuis 22 tc Rio de Janeiro; Ary Schefter 21 te Liverpool; Antonia 17 te Singapore. Aideramin thuis 22 nam. van Aden naar Suez; Alphaeea 23 van R'dam te Duolin; Axeldyk naar New York 22 nam. te PcnangAlcyone 23 ter rede van Tunis de Zaza; Alwaki uitgaand 23 te Las PalmssAlcor thuis pass. 22 Fi- nisterre naar Antwerpen- Aletta pass. 22 Rhio straat naar Port Swettenham; Arkeldijk naar New York 22 op 750 mijl oost van Kaap Race. Boskoop van Chili naar A'dam 22 te Antwerpen Bagazi 22 van Oena Oeita naar Gorontalo; Bali 22 van. Batavia naar Soerabaja; Bantam 22 van New York naar Java: Bloemfontein thuis 22 van Marseille naar Southampton. Coram 22 var. Batavia te A'dam: Ca rl bi a 19 te Portsmouth: CoriUa 19 te Soerabaja Congostroom 22 van Port Arabrlz naar Pointe Noire; Colytto pass. 22 de Burling Eilanden naar Gi braltar; Ceronia naar Singapore 22 op. 450 mijl west ven Mlnikoy: Cleodora naar Bahrein 23 zuidelijk van Kreta. Democraat 22 van Swansea te Ant werpen Delftlsnd 22 van Buenos Ayres te A'dam; Delft 22 van Paita n. Balboa. Echo 211e DublinElsenburgh 21 van Casablanca naar Bordeaux; Edam naar Philadelphia 22 op 700 mijl van Scilly Ena naar Wiri 22 op 240 mijl zuid van Hongkong. Fnsia 21 te La Pallice; Friesland naar Java pass. 22 Port Soedan naar Aden. Garoet thuis 23 van Sue?.; Galilea naar Dieppe 22 op 100 mijl n.o. van Ter- ceira (Azoren). Hestia 21 te TrinidadHondsrug 19 te Britghlingsea Hast IV 20 van Rou- aan naar Kopenhagen. Ina 19 te Cristobal. Jaarstroom 23 van R'dam te Antwer pen, daarna West Afrika; Japara (Lloyd) 23 van Manilla naar Balik Pa pan. Kaloekoe naar Batavia 22 te Colom bo: Kseldiep 22 van Middlesbro naar Seaham; Kamerllngft Onnes 21 te Soe rabaja, vertrekt 24 naar OosthoekKa- lianda 22 van Sorong naar Biak; Keile- haven 22 van Newport Mon naar Free town Kcdoe uitgaand pass. 22 Kaap Pa. los naar Marseille. Lombok 17 van Los Angeles naar TacomaLeo 23 te CherlbonLoener- kerk 22 van Durban naar Port Elisa beth; Laurenskerk pass. 22 Elba Cape nnar BombayLemsterkerk thuis 22 nam. zuidelijk van Kreta. Meiiskerk 19 van Bordeaux naar West Afrika; Meerkerk thuis 22 te Pe- nang: Madoera 22 van Batavia naar A"dam: Marken 19 te Soerabaja; Mado 18 te Par; Malvina 22 van Singapore naar Adelaide: Maetsuycker 22 'savonds te Singapore; Modjokerto 22 te Sema- rangMuiderkerk 22 nam. te Ham burg. Nijmegen pass. 22 Oussant naar Huel- va; Nöordam thuis 22 op 600 mijl oost van Kaap Race. Oranjefontein 22 van East Londen n. DurbanOleum 20 van. Middlesbro naar Londen'; Oberon 23 te Curasao; Ondtoa 22 van Curacao naar Pernis. Prins Johan Willem FrLso naar R'dam 22 nam. op 350 mijl west van Scilly: Polydorus pass, 21 het eiland Ceram naar Macassar: Ferita naar Sydney 21 nam. op 60 myi n.w. van Barranquilla, 23 in het Panamakanaal verwacht; Pygmalion 23 te Puerto Cab ell oPeri- J cles naar R'dam 22 op 200 mijt w.z.w. van Flores (Azoren); .Poeiau Laut thuis 22 op 300 mijl west van. Anderhalve- Graadskanaal {MaladivenJ Polyphe mus uitgaand pass. 22 Minikoy naar Belawan. Rijnhaven 22 te Casablanca; EUnkerk thuis 22 te Townsvilie; Rcmpang 23 vm van A'dam te Batavia: Rottl pass. 22 Ras Fartak naar Suez. Salbtiga uitgaand 22 op 100 mfjl Oost van Dondra Bead (Ceylon), 25 Sept te Belawan verwacht; Sunetta 22 te Yor- row on Tyne; Stuyvesant 22 van Ma deira naar Paramaribo; Setas 21 te Delftzijl; Stanvac Djirak 20 van Singa pore naar Tandjong OebanSint Maar. ten 20 van Grenada naar Trlrddad; Saidja 22 op de Moesi geankerd, be stemd naar Pladjoe; Sommelsdijk 23 van Suez via Aden naar Java; Stentor 22 van. Malta naar DjtdjetUSocrates naar Chili 22 op 400 mijl o.n.o. van San Miguel (Azoren). Tinda 2J. te Manchester; Teuna pass, 22 Spurn Head: Tosari vertrekt 25 var. Macassar naar Tarakan; TJitjalenka 20 van. Hongkong raar ManillaTrajanus 20 van Cap Kieticn naar Fort Libertc; Tibia 23 te Pladjoe; Ternate 22 van* Sa- lik Papan naar Tarakan r Tankhaven I 22 te Tandjong Oeban; Tawall thuis pass. 23 Ouessar.t naar Londen. Volendam pass. 23 Scilly naar R'dam; Venus pass, 23 Ouessant naflr A'dam. Weltevreden uitgaand pass. 23 v.m, Minikoy, 27 te Belawan Deli verwacht. HOOGSTRAAT SCHIEDAM Van Vrijdag 24 Sept. t/m Maandag 27 Sept.t 2 FILMS IN ééN FR0GR.4IVIIVIA BUD FLANAGAN en ALLAN in: een komische RevuefUm BUSTER CRABBE (Billy de Kid) in: Sensationeel Zaterdag en Zondag: 3579 uur Toegang 14 Jaar GEMEENTE SCHIEDAM Bij Technische Bedrijven kunnen worden geplaatst: in de functie van: GASSTOKER beginloon 44.90 STOOMSTOKER 43.08 TERREINWERKER 39.36 Nieuwe löonregeling in voorbereiding Na een proeftijd kan vaste aanstelling volgen. Schriftelijke sollicitaties aan de Directeur: DWARSSTRAAT 42 SCHIEDAM voor carrier, leeftijd minstens 16 jaar. Brood- en Banketbakkerij M. J, VLUG Singel 222 Schiedam De hele iamiiie isHrots<op Vader, zijir^jsostuumfzCLprachtig gereinigd en netjes geperst ....en dat binrien 5 dagen l GEVRAAGD: in klein gezin. Mevr. Hoek in 't Veld, Stadhouders 1. 76. Welke Pers, Veren, wil in het Sportf. bad te Schie dam, des Woensdags van 17.45—18.45 u.? 20 25 pers. Tnl. Telef. 69269, tdestel 94. LEERMEISJES gevr. LEERJONGENS en GARTONNAGEFABRIEK Boterstraat 40 Banketbakkerij „Het Wes ten" vraagt een NETTE LEERLING (Behoeft géén loopwerk te verrichten^ Aanmelden: St. Liduina- straat 49, Telefoon 67586. Te koop: een radio met of zonder luidspreker. 'Te zien Zalmstraat 24, na 6;iiur. Orgel of piano gevraagd te gen contante betaling. Kui perstraat 114 a, VIaardingen Te koop: 1 compl. drumstel met orig. Turks bekken; 1 electr, haw. guitaar. Te .zien Cantine Pieterman, West- vest. 21, van 95 uur. Filiaal SCHIEDAM: HOOGSTRAAT 8 - Tel. 67709 Nette werkman, 55 jaar, vast werk, zoekt kosthuis, bij wed. of i klein gezin, Br, no. S 4k1', bur: v. d. bl. Hrn. winterjas, gab, regenjas, hm. costuum, kl. maat. Dames leder sportjasje, dames bont mantel. Geen koopliëden, Houtlaan 28 b. Leder beige dames sportjasje, m. 46, ruime gladde bontman tel, m. 4G. Koopje. Geen Koop lieden. Houtlaan 28 b, 2X bel. 1-^.15 woorden f 2.iedere 5 woorden meer f 0.50 TE KOOP GEVRAAGD op Uw consuroentenbonnen leveren wij alle soorten bed den, opklapbeddcn, ledikan ten, karpetten, dekens, te gen concurrerende prijzen. Al les onder garantie. Beddenhuis „Het Oosten", Goudsesingel 412—416 (bij de Molen), Tel. 24173. Pracht Perzlaner pate.v-jas, rri. 40—42, f 175.—. A, Borst, Drie- vriendenstr. 34. Vrijdag niet thuis. Perzen, kleden, lopers, meu belen te koop gevr. C. F. Ber lijn, Heemraadssingel 106 B. TeL 32559,. 6 stoelen, tafel, theekastje. Jozephlaan 55 a. Na 7 uur. Te koop gevr. Inboedel of ge deelte. Haard en naaimachine. TeL 38339. Zwart emallie fornuis, in goe de staat. C, Donders, Wiek- straat 17. Wasmachines, wringers, diver se modellen en prijzen. Desge wenst gemakkelijke betaling. Wink, Aelbrechtskade 135. Wij kopen heren- en kinder kleding, alleen In goede staat. Schrijft of komt naar J. L. F. Koppe, Bergaelaan 236 a, R'dam. Wij betalen goede prij zen. Te koop rood houten tuin- ameublcment, 30.Sonmari- str. 72, Tel. 40690. Meubelen- Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen., v. Wingerden, v. d. Takstraat 6, TeL 27673. pantalons. Zo Juist ontvangen herenpantalons, atverse des sins, prima pasvorm. Jacobs Kledingmagazijn, v. d. Werff- straat 37, nabij Jonkerfransstr. Tel. 20360. TE KOOP AANGEBODEN Schuiftafels 35.50, salonta fels 42,50. 1eerclubs 82,59, heardfauteulls 1 29,50, rookfau- teuils met kussens 76, verchroomde rad Lotafeïs f 32,50. •,Do Meubelbeurs", Grote Vi3- serUstr. fc10, Tri. 3S763. Warme d.bl. wintermantel, z.g. a.n. t 35.— Chkfuê zw. zijden blouse, wit 1. mouw nieuw. S 17.50. Colbertjas 20.Alles m. 46. CL de Vrieselaan lila, El. bel. Sterke transparant flets, prima banden, j 65.Grondheren- dijk 7a, IX b. Gedistilleerd vrij! Prima Oude Gencver 5.15: Bols Oude Genever 6.60; Crème de Cacao 4,80; Bols Likeuren 6.85: Brandewijn per liter 4.76; Citroenjenever per liter 4,65. Slijterij Peetera, Scheepstim mermanslaan. 14, Tel. 21652— 22B94. Brandhout, kasht-Jtfaar, kurk droog aanmaa :hout 2,— p. mudzak en blokken 2.50 p» mudzak. Franco thuis-. Huize Corrie, Nenljtoterrein. Tel. 84106. 2-pers. eiken ledikant m. Auping en bed. 3-del. spiegel kast. Bergweg 67 d.' Trouwjapon met toebehoren, 2onder punten. Duyvcnbode, Hendrik Sorchstr. 21 ben. Na Zonder vergunning 2-pers. v.o. opklapbed J 59,50, 65,50, 69,50. Eiken ombouw 2-pers. 39,50, 2-pers. bedstellen. f 69,59,. f 98,50, f 138.S0. W. V. Maaren en Zn, Noordplein 11— 1, R'dam. 6 uur. Te koop Haard, merk Inventa. De Vriea, Gordel weg 145 c. Melsjesmantel, gabard. regenjas 13 14 j, Zw, damesmantel m. 42 z. punten. Spotprijs. Heemraadsstraat 8b. Crème gelakt kinderledlkant- Prijs 20.Heusdens, Bona- venturastr. 53 n. Pr. hand naai ma chine, schuif tafel S 15.—. bloemtaf. 6.—. 2 st. 13.—énig keukengerei, v. Bebbercn, Boamgaardstr, 38 kL 2. Een woning, geverfd met onze zuivere lijnolie grond- en glans verf. ook voor buiten werk; houdt Jaren- cn. elke kleur wordt gemaakt. Ook vla erlak verf. vernissen, pla7 muur én kwasten. „De Regen boog", Eendrachtsstraat 143. Nieuw Efa stofzuiger, m. ga- rantiebew.). Vaste prijs 100. Bevr. Fh. Overweel, Vieram- bachtstr, 54 wntonkleed 1.70 x 2.50 m. Vis ser, Zwaanshals 313b. IX bellen; Kinderwaa^ en theetafel. Veldmeyer, d. Palmstraat 10 a. Theekisten ook geschikt voor kolenkisten Inhoud V/z mud. In- én verkoop v. alle soorten kis ten. Tevens brandhout 3. p. baal. v, Drlel, Bellevoysstraat 22, Tel. 36763. Het wonderruhbercorset, „El- ja". voldoet aan alle eisen. Eenvoudig, practtsch, doelma-' tig- e.-i onverslijtbaar. Prijzen v.a. 20,—. corsettenfabriek Kinderwagen bedje, Lg.st. i 7 35.— cn echt lederen koffer, gr. maat. Beukelsweg 44 a. „Victoria", Zwart Janstraat 98, Schledant: Hoogstraat-143. Haard, klein model, geschikt- v„KL kamer, vaste prijs 35. J. Fokker, Dr.de Visserstraat 38/1, Na 6 uur. Mooi patronen vloerkleed 2x3 mtr. f 185.Tlüemanstraat 58. Van 912.39 uur en van -2—5.30 uur. Waskulpen, .strijkplanken, keu- .kentafeü, - trapièren -en- alle soorteSt speelgoederen. ,J. OuweraloOt, SchledamseWeg 109,-Tel. 28432. Groot eiken dressoir cn een 2- pers. ledikant met bed en toe behoren. Oosterbeek,- v. d. Palmstraat 1. ONROERENDE GOELZREN l)lreet te betrekken. Pand te koop. Aan verkeersweg bij Bpoorsngel, waarvan royaal bovJiuis leeg komt. Alleen zij die hüunnpchtigïnr bezitten of event, willen ruilen v. gr, huis hunnerzijds, gelieven hierop te reflecteren. Ruime hypotheek aanw. Br. no, 1225. Adv, Bur. Benjamin, Stadhoudersweg 30a.' R'danr. Speelale reclame importgoe deren! Zolang de voorraad strekt verchroomde roestvrije eetlepels en vorken: 84. ct., theelepels 50 'ct-, broodzagen, - roestvrij orig. Engels 3.50- Von Burg, Nw. Binnenweg *50, Rochussenstr42. 2e denandstraat 19, N~»ïAniolen.-i straat 45, R'dam. Aarigeb. 2 clubs, 4 stoelen, terra bekleding, geheel eiken, e.H,. meubilair. Moet wegl v. Eijk, Zwaanshals 292 b. V.o. winterjas, licht grijs, vis graat, m.' 48, z.g,aji. Zonder punten. J. Pot, Aclrianastraat 7. VAARTUIGEN Te koop: Zellkaao met hulg- tulg en peddels, in z.g.si. Te bevr. na 19 uur. Veltman, Ja cob. NoordzSJstraat 9 B, Rot- terdam-Z. AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Te koop Adler '38, 4 pers. ooen kap, In prima st. De Soil, Woiphaertsbocht 436. Tel. 70580. Gem. zltsïaapksunertje af kost en inwoning aangeb. voor net werkend manspersoon. Noord- plein 39 c, Prima kost en inwoning aan geboden voor net persoon b.b. h.h., vrije slaapk. Gerjit v. d, Llndestr. 29 a. Te koop aangeb, Rudge-mo- teinstraat 60, torrijw. SOO ec. Kopkl. Zeer snel mach. Prijs f 950,—Br no, 698 bur. v. d. blad. t den, prima staat. Prijs 195,-. K, F. Mendels, Math.dijk 243. N.S.U. 200 cc. tegen e.a.b. v.d Bergh, Kocpelstr. 19. Veor werkend Rotterdam... hebbsn wij een flinke voorraat/ bedrijfs kleding aangekregen, o.a,: Overalls, zware kwaliteit blauw keper, ruim model met 4 zakken 25 en achterzak, ook grote maten,, v. a. I Ju* Manchester werkbroeken, 4 C 40 zware rib, dubb. versterkte naden, v.a; I Cord pantalons, met versterkte \A 95 naden en zakken va. IH1* Dusmet Uw nieuwe bon naar: ROTTERDAM MUZIEKINSTRUMENTEN Aangeb. dubb. rijer harmonica, viool m. kist en stok, vaste prijs 30,— en 25,—. 5 uur thuis. Scheurwater, 3 e Yzer- straat 45. Muziek! Accordeons v.a. 135, Guitaren 42,50, Mandolines t 27.50 Bpnjo'fi 42.50 Blokflui ten. 8,95, Graxnofoonplaten- rekjes, -naalden. Simonls, Beyerlandselaan 29. Tel. 71100. TE HUUR GEVRAAGD Wie heeft 1 kamer met gebr. v. keuken over voor oude da me. liefst Zuid. W d. Vrij. Dordtselaan 162. Jongeman, 39 j... zoekt kamer m. of z. pens., liefst bij vrouw alleen of kl. gezin. Br. no. 63 Kiosk Kruisplein. Woonruimte Kosten worden event, goed. Br. no. 696 bur. v. d." bl. Jongeman, werkzaam op kan toor zoekt tegen 1 October a.a. gem. zit-slaapkamer met ver warming, in klein gezin. Geen beroeps, otrigev. Westen. Br. rio. 694 bur„ v. d. blad. Bejaarde dame vraagt gestoXf. kamer met volledig - pension, Geen beroepspension, Br. No. 155 Bockhandel Croote, Visserij straat 88. XE HUUR AANGEBODEN Aangeb. aan beer alleen gem. zijkamer z. p. W. F, Okhuy- zen, le Middellandstr, 30, Nette kostgangers gevr. bij een nette wed., 5060 j-, eigen bed hebbende. Br, no- 15 Kiosk Cl. dé Vrieselaan. In pacht aangeboden kapsalon in 't Westen. Pacht f 25.p. w. Br. no. 700 bur. van dit blad. Aangeb. per 1 October gem. slaapk. te huur, voorzien van radlodistr., stromend water en gas, met of zonder pension, op g. st. (geen echtp.). Br. No. 699 van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Nette en kalme jongen gevr.. 1415 j., voor boekbinderij. Bevr. Boekwinkel-Boekbinde rij, Seh.letbaanla.an 77, Rot terdam (W.). Gevraagd meisje toor maat- kleermakerij. G, Hartman Jr, Den Hertigstr. 22 b (Z.). Gevr. voor Zaterdag en Zon dag accordoowiist. Bevr. Café Jan V, Steenhoven, Hilledijk. Huishoudster. Gevr. een nette bejaarde huishoudster, N.H., bij man alleen; Jan van Wes- sém, Vlietkade 54, Arkel (bij Gorkuno). Net dagmeisje gevr. voor di rect in kl. gezin. Aanm. bij voorkeur 7—8,30 uur. Mevr. van Westenberg, Breitnersln- gel 26, HillegerSberg. „Bomijn" vraagt 2 glazenwas sers, vast werk. Blcemfon- teinstr. 60., B.z.a. werkster, Ma., DL, Wo. 5.p. dag. Br. no. 689 Pa rool. cmw, midd. R.K., zoei^t werkkring voor de middagen- in zaak, Adm. of huish. Br. no. 3069 Kiosk Een- drachtswcg. B,z.a. jongeman, 19 jaar, vrij van mi!, dienst, voor kantoor. Opl. diploma ULO A. en 3 HJ3.S. A. Br. no. 693 Parool. WONINGRUIL Groot vrij bovenhuis, Den Haag. 4 k'., 1 keuken, gevr.. gr. woning in R'dam. C. v. Broekhoven Jrr Ooievaar straat 20, R'dam. Rullen. Ben.huls, 3 k., keuken, tuin, grote pakhuisruimte, voor groter huis, 6 pere., ook driehoeksrull, liefst Noorden. Br. no. 691 bur. v. d. blad. WonJneruil? "W. Smits zorgt voor "Uw complete verhuizing tegen zeer billijke prijs. Al leen Zwaanshals 286, Tel, 43484. HUWELIJK Weduwnaar 2 k.. w. s- k, m. wed. of j.d., 30—35 j., N.H., om later te trouwen. Br. no. Kiosk. Kruisplein. DIVERSEN Net meisje, 23 jaar, zoekt be schaafde vriendin om o.a. dansles te nemen. Br. no. 695 bur. van dit blad. IJsverkoopt Gedipl. ijs^Erel_ der met vestigingsvergunning e:i toewijzing zoekt voor vol gend seizoen samenwerking met Iemand die beschikt over winkelpand op drukke stand. Br. no. 097 bur. v. d. blad. Dames! Heeft U stof? Wij ma ken een keurige japon naar maat voor slechts 16,—, meisjesjurken tot plm. 12 j. 10.patronen naar maat 2,50. Br. no. 5B70 Adv. Bur. Zaagmolenstraat 47. In Café „De Kroon" weer verkrijgbaar het originele Hoi- nekens belegen gerstebier 18 ct. p. groot glas. G. L. Nos- sent, v, Speykstraat 152, TeL 37331. In Café „De Kroon" volop verkrijgbaar Jonge jenever 23 Jenever 28 likeuren 40 Nossent, v. Speykstraat 152. TeL 37331. verKri^goaar jonge ct. p. glas, oude ct. p. glas, prima J ct. p. glas. G. L. 1 Nette werkman, wedn.. w.k.m, wed. of gesch, vrouw, 50—60 •J„ of net kosthuis gevr. Br, no. 219 Boekh. Spaanderman, leFijnackeratraat 113 b*. LESSEN Gevr. dienstbode voor hele dagen of een werkster, B. B. Dirkhoff, Rljsdijk 32, Rhoon. Tegen. 4 October gevr. prima le kapster bij P, Mulder, Hooi- drlft 65, Tel. 35548. Gevraagd Brood- en banket bakker met diploma gemengd bedrijf. Van Haasteren, Coolse- straat 31. PERSONEEL AANGEB. Notte werkster voor Maandag 6.— p.d. Geen wag. Brieven no. 375, Kiosk Jpnkcrfc.straat. Echtp,, man 44 j,, vr. 39 j., m. 1 kind, 15 j.. voor concierge, hulsbewaarder of portier. V.g. g.v. Br, no, 699 Parool. Leert Auto- cn Motorrijden. Gr. theorie, Desgew. geh. en gebr. GecL instr. de Groot, Aélbr.kade 152, Tel, 39619— 30701. A.N.WJï. Bonds-auto-motorrlJ- achool Eversteyn, de oude ver trouwde school met de be kende acle leswaKcns. Desgew. wordt U thuis .gehaald en ge bracht. Vioüérstraat *2, Tel, 73150, Henegbuwerlaan 6, Tel, 36666. VERLOREN Verloren 18/9 w. led. Jat, gaande van R'dam naar. Nieu- werkerk. Tb.t.b. F. v. d. Berg, Nolenstraat 45 b. Geleend en verloren .23/9 's morgens hoofddoek m, rood br. rand gaande v. H'berg via Noordmolenstr, n. Coolsingel, T.t.b. Het Rotterdamsch Parool. In Café „De Kroon." grote pils 24 ct. p. glas. kiel na pils 18 ct. p. glas, kleine Munch lfl ct. p, glas. grote Munch 24 ct. p. glas. Prirfia koffie 15 ct. p. kop. G. L. Nossent, v. Speyk straat 152, Tel, 37331. In Café „De Kroon" ia een zaal disponibel voor bruiloft en partij, dagr of avondver gadering. G. L. Nossent, v, Speykstraat 152, Tel. 37331. Rechtszaken van Drlel, advi seur lid der N.V.R.A. Candi- daat-deurwaarder. Boéiemsin- gel' 100, Veemarkt, Rotter dam-C, TeL 20105. Sedert 1865 Dunioulin Voor hoeden* vernieuwen en stomen van handschoenen. Snellinek- straat 37 bij's-Gravendijk- wal). Tel, 32422. Schermclub vraagt enige da mes- en herenleden, ook onge oefender», InL Tel. 49760 of 75919. Verjial2ingen en meubelver- voer van en naar alle plaat sen tegen zeer lage prijzen. Jac. Miudelhoek, Math.dijk 173, Tel. 34373 en Statenwcg 5e. Tel. 49894. - In Café „De Kroon" ^vandaag ter kennismaking iedere bezoe ker één glas belegen gerstebier iratls. G. L. Nossent. van Speykstraat 152, Tel. 37331.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2