Van Carpentier tot Cerdan C C Onze arme winter garderobe.,.! Tsjechische studenten kozen de vrijheid Minister voor wederopbouw opent de „Befaro" Rotterdam tone zich gul en gastvrij Het zesduizendste™ Radio-programma 't wordt waar barist! Vader verbood zoon in •dienst te gaan Krijgsraad niet bevoegd Evelien spreekt. VAN VROUW TOT VROUW Nederlands eerste betonmortel- fabriek te Rotterdam Spoorwegen en Gemeente zijn het eens over de „beruchte onbewaakte" MinisterSzegt snelle beslissing' toe Remise tussen Euwe en Van Scheitinga heöen Franse pugilisten grijpen naar de kroon PADIO-REPARATIEDIENST COUZE DE HINESE PAPEGAAI Donderdag 23 September 3948 3 Toen in het begin van dit jaar „de sliUe omwenteling" zicli aan Tsjccho-Slowakije voltrok, getuig den 11.000 Nederlandse studenten via B.B.C. en andere zenders van hun sympathie voor- de Tsjeeho- Slowaakse collega's. En zü lieten het daar niet hij. Na de Februari-crisis begon de exodus van hen, die de druk en dreiging van het nieuwe regime niet konden dragen. Zeven duizend vluchtelingen verlieten - niet zel den onder de gevaarlijkste om standigheden hun vaderland en vonden voorlopig asyl in Duitse kampen. Opvallend was het grote percentage studenten onder hen: 500 verkozen de vrijheid. Een be perkte vrijheid, want het was van meet af aan duidelijk, dat Duits land het geschikte klimaat noch de materiële mogelijkheden bood om de ballingschap daar door te bren gen. Van de regering hebben Neder landse studenten-organisaties toe-, stemming gekregen ongeveer 60' studenten hier op te nemen. Da- jongelui werden nauwkeurig on derzocht en passeerden het door gangscentrum „Zuylenveld" (bij Utrecht), waar ze enigszins konden acclimatiseren en van het nodige voorzien werden, De meesten van hen leerden tijdens het driemaands verblijf in deze „sluis" een aardig mondje Hollands. Toch was dit uiteraard niet voldoende. „Unlvertitair Asylfonds" Het gaat er om dót deze studen ten zich geheel in het Nederlandse milieu inleven èn hun afgebroken studie kunnen hervatten én beëin digen. Wat dit laatste betreft, kan men rekenen op de medewerking van hoogleraren en autoriteiten, die" stellig enige soepelheid zullen be trachten bij de toelating der gast- studenten tot de colleges. De huisvesting; het onderbrengen< van de studenten, liefst in een ge-* zin, dit is op het ogenblik de be langrijkste moeilijkheid. De Stichting- „Universitair Asyl- fonds", die in het raam van World Student Relief zich het lot aan trekt van dc uitgeweken studenten (niet alleen Tsjechische)die om wille van het geweten hun land verlieten, heeft in alle universi- teits- en hogeschoolsteden plaatse lijke comité's opgericht om de huis vesting en studie van de uitgewe kenen te organiseren. Prof. W. E. Boerman, de_ presi dent van het R'damse comité, deel de dit tijdens een bijeenkomst op sociëteit Asker van het Rotterdams Studenten Gezelschap mee. En hij deed een dringend beroep AVeeiisdasmidflag ts in dc Eotter- dunsf liaven liet zesduizendste schip van dit jaar binnengelopen. Het ls het Engelse schip" „Edenwood", dat ligplaats heeft gekozen fn de Pe troleumhaven. Het ls voor de eerste luvl na de bevrijding, dat dit cijfer ls bereikt, hetgeen temeer verheu gend is als men bedenkt, dat het vorig jaar op 31 December pas het negen en vijftig honderdste schip in de Rotterdamse haven werd ge noteerd. Hol vooroorlogse peil is nog niet bereikt, doch 50% Jvan het voor oorlogse aantal is wnds overschre den, als men een vergelijking trekt met het jaar 1933, toen 11.732 sche pen de haven aandeden. Gerekend naar het laatste normale jaar 1938 blijft men er voorlopig nog beneden, "want in dat jaar kwamen 14.955 schepen binnen. DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1343 Avondprogramma HILVERSUM I 19.—-nws; 13.16 Leger des Heils19-30 actueel geluid; 13,45 reg, uitz,; 20.— nws.: 20,05 prog. prol.- 20.15 plaatvaria; 21.— lezing H- P. van Sinderen21.15 vijftig" jaar Ne- derl. orgelmuziek; 21.45 Nederl. ka merkoor; 22.15 de vaart der volken; 22.35 svmph. ork,22.45 avondoverden king; 23.— W5.J 23.15—24.— Philadel phia symph. ork. HILVERSUM II 19.— radio-strip; 19.10 The "Tlpicals; 19.20 radio-muzlek. journaal-, 20— nws.; 20.05 echo van de dag- 20.15 omroepork.21.45 liefdesge schiedenissen van historische personen 22.20 luchtig avondprogramma; 22.45 pij lers van Neerlands welvaart; 23,— nws.; 23.15—24— viool, alt, klarinet, hoorn, fagot, cello en contrabas. VRIJDAG 24 SEPTEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gr,platen: 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nieuws; B.15 Gewijde muziek; 8.3Q Arthur Schnabel; 8.40 Gr. platen; 9-15 Ochtend bezoek bU zieken; 9.30 Bach-Handei; 10.30 Morgendienst; 11.00 Uit de Puszts; 11,30 Viaolrecital; 12.00 Bekende orkest werken: 12.30 Wecroverzicht; 12.33 Or gelconcert; 13.00 Nieuws; 13.15 Vrij en Blij; 13.45 Berl. Phllh. orkest; 14.20 Van oude en nieuwe schrijvers; 14.40 De Va- riontén; 15.10 Symph. orkest; 15.30 Hol lands sextet; 16.00 Voordracht Henny Galis; 16.20 N.C-R.V.-koor; 15.45 Pianó- duo Andre de Raaff en Jacques Schut te: 17.05 Philh. Symph.1 orkest; 17.30 De vijf Zapekara's; 17-45 Sweellnck-kwar- tet; 18.15 "Nederl. bijbelgenootschap; i 18,30 Reg. Uitz. HILVERSUM XI: 7.00 Nieuws: 7.15 Filmmelodieün; 8.00 Nieuws: 8.18 Ope rette-programma; 8.50 Voor de huls vrouw; B.co Qndritsjek-kwartett 9^0' Waterstanden; g,35 Alfred Cortot. planp; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Jack Hylton; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Monteverdi; 11.05 Voordracht Mieke van Oorschot: 11.25 Orkestconcert; 12.00 Gram. Platen- concert; 12.30 Weerpraatjc; 12.33 Sport en prognoses; 12.45 Flerrn Pallat 13.00 Nieuws; 13.15 Mededelingen; 13-20 Les Gars de Pans; 13.50 Les petits chan teurs de bols; 14.00 Kookkunst; 14,20 Kamerorkest; 15.00 Boekenschouw; 15.20 Kamerorkest; 16.00 Orgelspel; 16.30 Tus sen twaalf en zestien: 17.00 Filmland: 17.20 Wfi de muziek; 13.00 Nieuws; 18.15 Felicitaties; 18.40 Gemengd om roep a eapella koor. Advertentie I, M. Voorkom ariep en iniluerttJ. Spoel dagelijks met mondwater verfrissend tn sterk; desinfecterend. op de Rotterdamse bevolking om deze studenten het gaat om een viertal op korte termen: vóór 1 October, ;n de huiselijke kring op te nemen, althans onderdak te bie den, bij voorkeur, zoncer dat daar vergoeding'voor Wordt verlangd. Dé studentenverenigingen zullen zich belasten met de verdere hulp zo nodig verstrekking van maaltij den, op de sociëteiten. De bedoeling is de kring van bijstand zo wijd mogelijk te maken; alle gaven: kle ren, boeken (vooral cultuur-histo rische werken), geld, zijn welkom. Het secretariaat, dat bij de heer "W. v. d. Bunt, Mathencsserdijk 275b, berust, staat klaar voor alle inlich tingen! Tsjechen in de verstrooiing. Het uitgeweken sociaal-democra tische parlementslid Mirko Sedlak vertelde ons voorts enkele bijzon derheden omtrent de Tsjechen in de verstrooiing. Van de 300 parle- menisledóS5 zijn er 50 gevlucht; van de 12 ministers zeven Sedlak die thans schijnt op"te treden als coör dinator van verschillende emigran- tengroepen vertrekt binnenkort naar Amerika, om daar toelating van de overgebleven studenten te verkrijgen. „Wij hebben aldus Sedlak in de afgelopen dertig jaar vijf régime-wisselingen meege maakt en ons land kan' het zich niet permitteren telkens een zo belangrijk deel van zijn intelli gentsia te verliezen. Het zijn niet de slechtsten, die vluchten en daarom is het noodzakelijk dat ze zich in vrijheid voorbereiden op de taak die hun wacht na het herstel van de democratie in hun land. Ons streven moet erop ge- richt zijn de ballingen voor Tsjecho-Slowakije te behouden-, opdat ze na hun terugkeer in be tere tijden kunnen bijdragen tot de welvaart van het land." De krijgsraad te velde West be handelde Woensdag de zaak tegen de 58-jarige B. uit Boertange, die zijn thans 21-jarige zoon T, B. ver boden had in militaire dienst te. gaan. De jongeman, had dit vader lijk verbod in acht genomen. Voor deze behandeling, die een proef proces was, verklaarde de krijgs raad zich onbevoegd, aangezien zij slechts dan een. burger kan veroor delen, indien hij in vereniging met" een militair een strafbaar feit pleegt. Dit nu was hier niet het ge val, naar het oordeel van de krijgs raad. Zij verwees de zaak terug' naar de officier van justitie te Gro ningen. Afscheid- admiraal Helfrich Op 1 October wordt luitenant-ad miraal C. E. E. Helfrich eervol ont heven van de functie van. bevelheb ber der zeestrijdkrachten en met in gang van 1 Januari 1949 zal hem eer vol ontslag uit de zeedienst worden verleend. Het afscheid-van. de dienst zal plaats vinden op 1 October te Botterdam .aan boord van Hr. Ms. Luchtverdedigingskruiser Jacob van Heemskerck, die in de Parkhaven ligt gemeerd. Het afscheid op het ministerie is bepaald op 30 Septem ber. De Meubelbeurs jubileert De bekende „Meubelbeurs" 'uit de Grote Visserijstraat herdenkt dezer dagen haar 12%-jarig zaken- jubileum. Ter gelegenheid hiervan is 'n interessante meubel-expositie ingericht in de geheel hernieuwde zaak Grote Visserijstraat 8. Ook in het pand op nummer 10, waar de heer Fischer, eigenaar van de zaak, in de kelder met de verkoop be gon, is een deel van deze expositie te bezichtigen. Tot Zondagmiddag 5 uur staat de zaak open, om de nieuwste snufjes op dit gebied te tonen. De nadruk bij de verbouwing is vooral gelegd op de verlichting; schijnwerpers en andere verouder de verlichtingsmiddelen zijn ver vangen door indirect licht, dat uit stekend voldoet. VERKEERSSTREMMING De havenmeestervan Rotterdam maakt bekend, dat ingaande 27 Sep tember t/m 2 October a.s. of zoveel langer of korter als het werk eist, de toegang tot de Oudehaven in ver band met grondboringswerkzaamhe den, elke nacht van 20.00-06.00 uur afgesloten zal zijn.' Vrachtauto's met specie (in draaiende trommels geladen) verlaten het terrein van de BefaroRechts fie loopkraan, die zand, grint en cement uit de schepen lost. Links de mengt oren. MET weerzin gaan we dezer dagen eens in onze klerenkast neuzen; ja, hoor, 't is al zoals we dachten: die blauwe is te kort en die groene is te kort en die ruit is" mijlen te kort. O, die ellendige uit vinder van de new look, er zijn momenten waarop we hem heel lelijke dingen toewensen. Moeten we dan alles nieuw aan schaffen, deze herfst? Dat kan toch niet,.we hebben zo weinig punten en ook niet bar veel geld. Laten we eens kijken wat we kunnen doen. Als we iets nieuws kopen zijn we het beste uit met een gezellige rok, zo een als op het plaatje bijvoor- HOEWEL de „Befarc" reeds sinds 1 September in bedrijf [s, menigeen zal de auto's met de groen-wit draaiende trommels al gezien hebben werd dc oprichting van de eerste betonmortelfabriek in Nederland te Rotterdam vaii een dusdanige betekenis geacht, dat de minister van. Wederopbouw zich bereid verklaarde de fabriek officieel te openen, wat vanmorgen is gebeurd. Wij hebben reeds het een en an der geschreven over de „Befaro", die 300'kub. m. betonmortel per dag kan leveren. Bij een gemid delde jaarlijkse aanvoer van 80.000 ton cement te Rotterdam, betekent dit, dat de fabriek 2o van de to taal-behoefte aan specie kan dek ken. Voorlopig meent men no^ aan de vraag te kunnen voldoen daar vele bouwondernemers, vooral de grote, nog lopende contracten met eigen zand-, grint- en cement-leveran- eters, niet kunnen annuleren. Men zou echter allerwegen de voordelen inzien van de fabriek-specie, die kant en klaar, in nauwkeurige ver houding gemengd, op het bouw werk wordt afgeleverd. Dat mengen gebeurt in de toren van de fabriek, waarheen de beno digde hoeveelheden 2and, grint en cement langs mechanische weg ge bracht worden. De klant hoeft op zyn bestelbriefje slechts aan te ge ven de hoeveelheid en de verhou ding, waarin hij de bestanddelen gemengd wil hebben. De appara tuur van 'de „Befaro" zorgt voor de rest. Zand, grint en cement en wa ter komen via kokers in de. reus- .aehtige mengmolen en na enkele minuten is de specie gereed en kan - ze --gestort worden - in de trommel met twee m3 inhoud van de wach tende auto. Wanneer deze rijdt, blijft .de trommel in draaiende be weging om het ontmengen van de specie tijdens het transport te voor komen. De „Befaro" bezit voorts een labo ratorium voor het nemen van. proe ven met mengsels. Wij zagen een blok beton, dat 28 dagen gedroogd had en 307 kg. druk per cm3 door stond. Op de bouwwerken kan men bij het maken van specie nooit die nauwkeurigheid bij het afwegen van 'de bestanddelen van de specie bereiken als in de fabriek het ge val.,; is. De betonmortelfabriek m^akt de velé afzonderlijke specie- "fabriekjes" op de bouwwerken bovendien geheél overbodig. Volgens Amerikaanse ervaringen is in iedere stad met meer dan 1 OO.OOO Inwoners een betonmortel fabriek rendabel. Dan zal voor een stad als Rotterdam, waar boven dien zoveel meer dan t. in andere steden moet worden opgebouwd, één betonmortelfabriek wel niet voldoende zijn. En al zijn de tien vrachtauto's met" draaitrommel thans nog niet alle in bedrijf, zo kan men toch wel aannemen, dat binnen afzienbare tijd de mengmo len van de „Befaro" het werk niet meer zal'aan kunnen en een twee de molen gebouwd zal moeten worden. Geen nood, men is hiarop voorbereid. W „Men dempt de put als het kalf verdronken is". Het heeft er veel van, dat men dit spreekwoord stee vast kan aanhalen wanneer er spra ke is van de bewaking van voor dien onbewaakte overwegen in ons land. Er moeten blijkbaar heel wat ongelukken op een onbewaakte overweg gebeuren, voordat de be trokken instanties tot het inzicht komen, dat cr maatregelen ter voor koming dienen tc worden genomen. Maar ook dan nog wordt wel eens nodeloos en onverantwoordelijk ge treuzeld. Wy aarzelen niet te schrij ven dat dit met de berucht gewor den onbewaakte overweg aan de Scberpendrechtsekade bet geval is. Dinsdagavond is wederom een auto <de hoeveelste reeds?) op de bewuste overweg door een trein ge grepen. Gelukkig liep het ongeluk nog betrekkelijk goed af maar de gevolgen hadden evengoed erger kunnen zijn. Zoals bekend, is er reeds lange tijd sprake van verplaat sing van de onbewaakte overweg naar het. verlengde van de Schiewcg. omdat daar het uitzicht zoveel beter is dan op de oude plaats. Spoorwe gen ert Gemeente Rotterdam hebben jaren over deze verplaatsing gehar reward. over de oorzaken waarvan wij thans niet verder willen ingaan. In ieder geval schijnt men sinds kort tot een vergelijk te zijn gekomen, zodat geen enkel beletsel de uitvoe ring van het plan meer in de weg 2du staan. Nu is echter het wachten nog op de beslissing van de minister van Verkeer en Waterstaat. Deze heeft in een schrijven san de wet houder van Openbare Werken, de heer Meértens» meegedeeld, dat hn zeer binnenkort eer beslissing zal nemen inzake de onbewaakte over weg aan de Scherpendrechtsekade. W(j hopen, dat deze beslissing inderdaad „zeer binnenkort" geno men wordt- want ieder uitstel bete kent een langer voortbestaan van. een gevaarlyke en onhoudbare toe stand! Onderscheiding Benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heer J. Spie- Ie te Rotterdam, adjunct- en waar nemend directeur van het Centraal Bureau uit het Nederlands Land- bouwcomité G. A. Coöp. Aan- en Verkoopvereniging (Centraal Bu reau). De derde partij om het schaak kampioenschap van Nederland, die op 19 September was afgebroken, is Woensdagavond voortgezet en in re mise geëindigd. Dr. Euwg heeft nu de leiding met 3 punten, Van Schei tinga behaalde tot dusver 2 punten. De Italiaanse wereld- cn Olympi sche sprintkampioen heeft besloten, tot het professionalisme over te gaan. Hij denkt het te doen voordat het baanseizocn 1949 begint. beeld, Onze blouses en truitjes zijn modern gebleven, we hebben dus meteen al variatie, we kunnen ten minste even vooruit' De rokjes, die in onze kast han gen (te kort!) kunnen we best ver lengen en wel door ze gewoon een eindje te. laten, zakken."We tornen de rokband eraf en zetten een heupstuk van satinet of katoen in ongeveer dezelfde kleur op de rok. Als we hele nette vrouwen, zijn, werken we dat heupstuk keurig af met een band, een split en knoop jes, zyn we minder precies en min der handig, dan doen we er een- voudig een elastiek in. Natuurlijk en in dit kunnen we op deze vermaakte rok tisch. De zorgen van de huisvrouw zijn vele. Evelien, onze nieuwe vrouwelijke medewerker, wil de zorgen graag met u delen •met een glimlach om de mond. Want laten wij het elkaar eer tijk bekennen, de vrouw met een glimlach heeft de zorgenlast reeds gehalveerdEr is altijd nog een vrolijke kant aan de problemen. Wij hopen dat Eve lien met u allen kan opschieten en dat u van al haar kennis èn van haar glimlach iets opsteekt, waardoor u het moeilijke leven gemakkelijker tegemoet treedt. geval bijzonder' prac- andere kleur dan de japon. Zo zagen wij een lichtgrijs zijden jurkje, dat door middel van een grjjs satinetten heupstuk was ver lengd, qa dat (lelijke) stuk was bedekt door een zwart kanten klok kend, schootje. Daarbij een zwart 'bandje om de hals en 't geheel was verbluffend modern. Het prettige van 'deze bewerking is, dat ook jurken met nauwe rokken hierdoor new look worden. Een rand, onder aan de japon gezet, slaat vaak erg eigengeprutst, we kunnen dan be ter de rand een eindje van de zoom inzetten. Nog één raad, wanneer we maar voor één jurk pujjten en geld kun nen besteden, laten we' dan bij voorkeur eeit deux pièces nemen. Met zo'n pakje en wat truitjes en bloesjes kunnen we een hele rij variaties maken, om maar iets te noemen, we kunnen het jasje op wonde- onze verlengde oude rok dragen, alleen langere jumpers en blouses Zo'n heupstuk doet ook dragen, maar we waren immers ren bij een te korte jurk. Wanneer Zo moeten we maar met overleg en toch van plan om een truitje te we de rok daarvan aftornen zetten fantasie proberen er toch aardig breien van uitgetrokken wol? Goed, we er oo.k een stuk op en daarover- uit te zien deze winter. Het lukt we maken het lang, .hoogst modern heen maken we een schootje in een wel! Zeldzaam buitenkansje Het was van de week werkelijk wél weer voor een dikkere jas. Toen ik hem enigszins, plechtig uit de kast had gehaald en mijn vrouw verzocht had even deel te nemen, aan de afscbeidsceremonie van de zomer, trok ik bom aan en wilde, juist opgewekt de deur uitstappen, toen ik in de linker zak een ver frommeld stukje papier voelde. Ik haalde het voor de dag en stond ineens met een verkreukt briefje van tien in de hand. Kijk nou eens, riep ik met een hoge pretstem en ik zwaaide met het tientje naar mijn vrouw, hebben we zo vaak gezucht dat we geen cent in huis hadden en kijk hier nou toch eens, heeft zoet de hele zomer in de jaszak gezeten, vooruit, kleed je aan, dat zeldzame buitenkansje gaan we vieren. Zouden we dat nu wel doen, zei m'n vrouw, *t loopt al tegen 't eind van de maand en wie weet hoe we er volgende week om zitten te springen. Kan wel zijn, sprak ik zorgeloos, maar dit vind ik. zo'n buitenkansje dat we er iets mee moeten gaan doen, ga nou mee, an ders ga ik alteen. N<ïu, in die, dure zaak met een kannetje thee, een moecapunt, een ijsje, een 2oet slokje en een doosje Volksherstel sigaretten schoten we al lekker op met de vertering van het ieestbedrag en ik zat al gereed om de ober te wenken voor de re kening, toen de Van der Boonen binnenkwamen. Och, hij is wel een geschikte kerel, maar hij had nooit met die vrouw moeten trouwen, dat mens wordt z'n ongeluk nog eens, die heeft een gat in d'r hand èn maar uitgaan en maar <§ure spullen kopen, nee- dat kan nooit goed gaan op de duur. Jammer voor die van der Boon, de kennis sen gaan hem al mijden: hoe gaat dat: lenen en niet teruggeven, hij kan het eenvoudig niet terugge ven, de man, daar zorgt zij wel voor, die madam. Wel, ik heb geen reden die man te negeren, ik mag hem wel en hij weet best dat er bij mij niets te lenen valt en dat mens slikken we dan maar terwille van hem. Ze stevenden terstond op ons tafeltje af. Gut, we wilden net opstappen, zei ik vriendelijk. Hè, blijven jullie nog wat voor de gezelligheid, zei Van der Boop, wy moeten maar even gauw een stukje eteo, we zien. elkaar toch al zo weinig» ober!.... en hij bestelde'wat voor ons alle maal. Nou» madam moest natuurlijk weer een kreefténcoctall vooraf, drie rijksdaalders kost zo'n gevalle tje, en zc bestelde ijskoud een mootje verse zalm terwijl haar man met een eenvoudig visschoteltje genoegen nam.,"Wij kregen nog een rondje port, Van der Boon drong het ons gewoon op, anders had ik die man liever niet op kosten ge jaagd," enfin een kwartiertje later moesten ze al weer. weg. Op het briefje van dc ober m'n oog viel er toevallig op stond als eindbe drag: f 38,22. Laat die Van der Boon nu toch zijn portefeuille in z'n andere pak "hebben zitten. Ik brach t het tot zestien gulden, maar-myn vrouw kon met de helé rest van het huishoudgeld net red ding brengen. „Morgen voor twaal ven" zou ik het beslist terugkrij- gen. 't Is nu al twee dagen later. Ik heb eens opgebeld: meneer is de stad uit, zei het meisje. Nee. die centen zijn weg, DESIDERIUS. GEORGES CARPENTIER Advertentie l. M, alle fabrikaten radiotoestellen le Middellandatraat 72 - Rotterdam Tel. 30340-31298 Marcel Cerdan wereldkampioen. Na de ietwat bespottelijke nederlaag van Lee Oma tegen de Europese zwaargewichtkam- pioen Bruce Woodcock is dit de tweede harde noot, die de Ame rikanen binnen 24 uur te kraken kregen» met dit verschil dan dat Tony Zale, de onttroonde kampioen hun heel wat nader aan het hart lag, dan de filmster-zwaargewicht. Het bewijst Zale zat nn afloop diep in de put, Oma vroeg sarcastisch: „Wie weet er een baantje voor me?" In Frankrijk was vanzelfsprekend het enthousiasme groot. Parijs was, schrijft'het A.N.P., in een ogenblik herschapen in een zingende stad. Cerdan heeft z'n overwinning gevierd met honderden geestdriftige landgenoten. Een daarvan willen wij in het bijzonder noemen: Georges Carpentier, die zelf wereldkampioen geweest is en. fn de hoek van Cerdan gestaan heeft. Carpentier, nu al een man van in de vijftig, met grijs haar, eens Frankrijks idool, een van de grootste pugilisten, die in elk gewicht gebqkst heeft, van bantam tot zwaargewicht. &ARL DERR BlGGERi EEN CHARLIE CHAN.M YSTERIE „O!" Met een schok herinnerde de jongen zich alles. Nog meer be drog kwam er nooit een eind aan? Morgen aan de deur van de bank schrik was voor velen, en* in wiens tegenwoordigheid kleinere mensen met vrees en beven verschenen, had zelf vrees gekend. Bespottelijk, maar „je bent altijd bang- van hem No.» Chan boog. „U heel goéd, dank u„ Zo'n onderste boven raadsel wekt beroepstrots. Ik wilhierin door dringen of geheel trots verliezen. Wees zo goed op mij te letten." „Ik zal opletten," zei Bob. „Zul_ len we nu gaan?" Voor het Hotel Woestijnrar.d stak Bob het meisje de hand toe. „Het einde van een volmaakte dag," zei hij. „Behalvé. „Ja? Behalve?" „Wilbur. Ik begin de gedachte aan hem onverdraaglijk to vinden." in Pasadena," z:ei hij zacht. „Precies geweest", had Thora gezegd, om twaalf uur." De een of andere verborgen deur „Goed?' zei Madden. „Ik ga aK in het verleden van de millionnair vóór je op bent. Ga je al naar bed?" moest ontdekt en geopend worden. „Dat zal ik maar doen," ant_ In de eerste plaats moest de identic woordde Bob. „Ik heb een drukke telt worden vastgesteld van de man, dag gehad." die verleden Woensdagavond het „Zo?" zei Madden onverschillig, tijdelijke met het eeuwige had ver en ging met grote stappen de woon- v/isseld op deze eenzame ranch. Nu. kamer in. Bob stond de brede er kwam tenminste al'enige ophel- schouders' na te kijken, de reuzen- dering. de lange keten van onver gestalte van oeze machtige. Een klaarbarc gebeurtenissen, sedert zü man. die de wereld in zijn greep naar de woestijn kwamen, was ccn scheen te hebben, maar die gedood ogenblik verbroken door een dui_ 1--.J idelijke verklaring Hier was een uitgangspunt, iets, waar ze houvast aan hadden. Van hier uit moesten zc verder waarheen? Chan stond op de patio te wach ten.. toen Bob naar buiten kwam. Zijn gezicht was gesierd met een brede grijns. had, omdat hij bang was. HOOFDSTUK XIV. DE DERDE MAN. Zodra Bob de volgends morgen „Ontbijt rusten op tafel', verklaar de hu. „Gebruik het vlug. Vóór ons „Die arme Jack. "^al hem niet zo geheel wakker was. keerden zijn hard Goedenavond— en...." werkzame hersens terug naar Ket „En wat?" vraagstuk, waarmee zij de vorige „Wees voorzichtig. Daar, op de avond ivaren bezig geweest, toen hij ranch, bedoel ik." in slaap viel. Madden had iemand strekken prachtige dag zich uit voor „Altijd voorzichtig opranches vermoord. Koel en zelfbewust als onderzoek» met geen spiedende en overaL Goedenavond." hij scheen,-had de millionnair toch ogen." Toen zij voortreden over de eens het hoofd verloren. Zonder te „Wat? ïs er niemand? En Gamble donkere weg,, zweeg Chan, in ge- denken aan de mogelijke gevolgen dan?" vroeg. Bob. - *-"• -r- van zo'n daad voor zijn roem. zijn Chan ging voor naar de woonka- hoge positie, had hij, met de beöoc- mer, eft zotte een stoel voor Bob. ling te doden, de trekker overge- „O, doe dat niet. Charlie", zei de haald van de revolver, die Bill jongen. „Je bent vandaag Ah Kim Hart hem had gegeven. Hij moest niet; Wil je zeggen, dat Gamble ons toen wel in een toestand van wan- ook heeft verlaten?" hoop zijn geweest. Chan knikte. „In Gamble groeien Wie had hij gedood? Dat moest groot verlangen Fasadena te be* nog ontdekt worden. Waarom had zoeken", antwoordde hij. „Op welke hij het gedaan7 Volgens zun eigen reis4 hij even welkom is als ren van bekentenis, omdat hij bang was. zijn ratten met lange staart." Madden, wiens naam alleen een (Wordt vervolgd) dachten' ,verdiept. Hij en Eden. gin gen-op het erf uiteen. Toen de jon gen op de patio kwam, zag hü daar Madden, gehuld in'een overjas, al leen voor eén stervend vuur zitten, De millionnair sprong op. „Hallo." zei hij. „En?" „En?" herhaalde'- Bob. Hu was zijn zending naar Barstow volko men vergeten. „Heb je Draycott gesproken? fluisterde Madden. Carpentier heeft het baksen ge leerd van Lewis, een Amerikaan, die er veel toe heeft bijgedragen het boksen in Frankrijk populair te maken. De leermeester, die door geen Europeaan was te verslaan, zou in de zomer van 1912 in z'n leerling z'n meerdere ontmoeten. Carpentier versloeg hem. ire een wedstrijd over 20 ronden. In 1920 won dc Fransman, populair om z'n elegante stijl, de wereldtitel In het haIfzwaargewicht van Battling Le- vinsky, om later tegen de „mau ler", die Dempsey heette, te erva- ren, dat het leven niet alleen maar rozengeur is en maneschijn. Een bekende tijdgenoot van Car pentier was Charley Ledoux, Car pentier en Ledoux waren typische contrastén in stijl. De een had de zwierige elegance van een ringdan- ser, de ander was een „vechter", die zich In z'n tegenstander „boor- De Afarofcfcaansc bombardier de". Eugene Criqui, André Routis, Marcel Thil cn nu weer Cerdan zijn typische producten van de scliool-Ledoux» Met Eu gêne Criqui is het won derlijk gegaan. Hij bokste pas een paar jaar, toen de eerste wereld oorlog uitbrak. Criqui moest In dienst cn werd in 1915» bij Verdun getroffen door een vijandelijke ko gel, die z'n onderkaak versplinter de. Criqui heeft twee jaar in het hospitaal geleden en toen hij, zo goed mogelijk „opgelapt", het zie kenhuis verliet. werd hem door z'n vrienden te verstaan gegeven, dat hij aan boksen niet meer behoefde te denken. Criqui dacht er anders over, hij is teruggekomen, harder en sterker dan h(j ooit was geweest Criqui is, na Georges Carpentier, de tweede Fransman geweest, dio als vedergewicht, een wereldtitel heeft veroverd op do Amerikaan Johnny Kilbane. Hij heeft er-maar kort plezier van gehad, want zeven v/eken later werd hij in de re vanche weer onttroond. De derde Fransman, die in Amerika roem oogstte, -was de ve dergewicht André Routis en Mar cel Thil ls de laatste geweest, die. in 1938 geprobeerd heeft wat Mar cel Cerdan nu gelukt, is. Cerdan Is er in geslaagd in be-, trekkelijk korte tijd in- Amerika een populaire figuur te worden, misschien alleen door z'n durf fn de ring, z'n agressiviteit, hetgeen in Amerika niet eenmaal hoog wordt aangeslagen. Ik heb een minder hoge dunk gekregen van Cerdan tegen Daü- thuille, maar misschien was de Fransman toen in minder goede conditie. De vraag rest nog: „tegén wie zal Cerdan z'n. titel verdedigen?" Vanzelfsprekend het eerst tegen.' Tony Zale en daarna... Misschien In het Roosevelt-stadion te Yerscy City hebben zich storm achtige tonelen afgespeeld. Toen Tony Zale in de elfde ronde mat glazige ogen door de knie- en ging, eri de scheidsrechter Paul Cavalier z'n armen uit spreidde als gebaar dat het ge vecht voorbij to as, werd de r ing bestormd door Fransen, die dc nieuwe kampioen op de „ge schramde" wangen wilden zoe nen. Het woord „pandemonium" schrijft de verslaggever van UP is te zwak om te beschrijven, wat toen los brak. Het duurde1 bolle tien minuten eer Cerdan zich een weg kon banen naar zijn kleedkamer, Over twee weken," ver klaarde Cerdan, „ga Ik naar' huis, maar ik kom hier terug." Da overwinning van Marcel Cerdan is zelfs het onderwerp oan het gesprek geweest in dc wandelgangen van Palais Chail- lot, waar de UNO vergadert. Casablanca cn "t Marokkaan se stadje Tiem, waar Cerdan geboren is, vierden de over winning met een groot vuur werk. als de xeia van Luc van Dam naar Amerika doorgaat en hij daar even snel populair wordt als de Fransman, dan.jg dan. Voorlopig behoeven wij ons niet met illusies dienaangaande te vleien, Bart ïn 't Hout TUINKALEnDER 24 SEPTEMBER. Iedere plant bezit een Latijnse naam'e*i-daar naast meestal ook een Nederlandse of volksnaam. De Latijnse planten- benajmng wordt in alle landen ter wereld.toegepast en is van interna tionale betekenis. Zo' nu en dan worden de Latijnse namen door de plantkundigen herzien. Hierin ligt de verklaring dat sommige planten een andere naam kregen. De win gerd die vroeger Ampelopsis heet- te wordt thans Parthenocissus ge- naamd. De nieuwe benaming van de Funkia is Hosta. De Vingerplant of Aralta heeteigenlijk Fatsia. ïn prijscouranten ziet men de ver- ouderde naam tussen haakjes ver meld. En nog steeds zijn geleerden bezig om de internationale Latijnss plantennamen te corrigeren of ge lijkluidend te maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3