HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Wij moeten de kloof niet wijder laten worden" Wat zegt U... worden er in Rotterdam weinig woningen gebouwd? Bouwen! EcMalon Dr. Beel naar Nederland Israel verwerpt voorstellen van graaf Bernadotte Be~ mobilisatiemachinerie is gesmeerd in Engeland UNO tot samenwerking opgeroepen Voor de UNO, als Moskou neen zegt Kalm betoog van Marshall; scherpe aanval van Poolse minister Sjarifoeddin valt Hatta aan Lichtere straf voor vijf Berlijners Weerbericht Zet de ontmanteling er" Duitsland stop Britse en Franse bezwaren Kominformleiders in contact met Stalin? Nizam trekt klacht bij UNO terug Ministers te Tel Aviv krijgen dreigbrieven Ir. van Traa vertelt van moeilijkheden en mogelijkheden Chauffeur trotseerde twee hamerslagen Dader van overval te Zaandam gegrepen Oorlogsproductie wordt opgevoerd Vleesrantsoen moet zo laag blijven Post voor zeevarenden Franse departementsverkïezingen nu toch tot voorjaar uitgesteld Regering besluit tot loonsverhoging Ik was mijn wol veilig in Vrijdag Z4 September 1945 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsi per week 0.31 per kwartaal 4,r losse nummers 0.09 Opgericht duor de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No., 223. Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B, de Vries - Hoofdredacteur: Th, Ramaker Als de Sovjet-Unie de laatste nota der drie Westelijke mogend heden inzake Berlijn van de hand wijst, zal de kwestie aan de UNO worden voorgelegd. Dit nieuws de eerste c'~* iëlc bevestiging in deze werd gisteren te Parijs meegedeeld door sir Hartley Shaweross. de Britse procureur- generaal die lid is van de En gelse UNO-tlelegatie. Sir Hart ley liet zich echter pessimistisch uit over de kansen dat de UNO een beslissing zou kunnen ne men, gezien het te verwachten veto van Rusland. „Rusland ver keert in een sterke positie, ster ker zelfs dan de onze, althans voor het ogenblik", zei hij. Toegejuicht daor alle delegaties behalve de Russische, begaf George C. Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, zich gisteren in bet palais dc Cha.illot te Parijs naar het spreekgestoelte om de Algemene Vergadering van de UNO toe te spreken met een rede, waarin hij tal van wereldproblemen de revue liet passeren en een hartstochtelijk beroep deed op alle afgevaardigden, de kloof die de wereld verdeelt, te overbruggen. Wij moeten die kloof niet wijder laten worden, zei Marshall. Laten wij ons houden aan de woorden die plechtig door de Verenigde Naties in het Handvest werden gescheven: „Wij zijn vastbesloten, de komende geslachten te vrijwa ren van de oorlogsplaag en daarom de verdraagzaamheid toe te pas sen, in vrede met elkaar te leven in een geest van goede nabuur schap. Marshall bepleitte spoedige vre desregelingen voor Duitsland en Japan, herstel van Oostenrijks grenzen van 1937, rust in Palesti na, onafhankeijkheid van Korea en beveiliging van Griekenland tegen agressie en buitenlandse in menging en wijdde daarna enige woorden, aan Indonesië. Hij verkaarde zich voor stander van een door onder handelingen en zonder verder bloedvergieten tot stand ge komen regeling volgens de grote lijnen van de Renville overeenkomst, bepalende dat op korte termijn de door de volken van Indonesië nage streefde onafhankelijkheid be nevens een samenwerking tus sen deze volken en bet volk van Nederland een feit zal worden. „Een zekere groep" Een internationaal controlesys teem op de atoomenergie, voort gezette bemiddeling tussen India en Pakistan inzake de kwestie Kasjmir, en progressieve beper king van de bewapening zodra het herstel van het politieke vertrou wen deze zal toelaten, waren de resterende punten van Marshalls lange redevoering, waarin hij „een zekére groep landen" hij noèm- ,4e^evenw.el_ •ge.e.n.v..jaam,cnge treurde verantwoordelijk te moe ten stellen voor het gebrek aan samenwerking inzake een aantal belangrijke commissies, in het bij zonder op het gebied van de con trole der atoomenergie. De enige redevoering die een scherp contrast vormde met de kalmte èn de strekking van Mar shalls betoog was die van Zyg- munt Modzelefski, de Pool se minister van buitenlandse za ken. Hij viel het plan-Marshall scherp aan, omdat het slechts be doeld was om van West-Duitsland een springplank voor agressie te Te Batavia is officieel medege deeld, dat Jr. L, J. RL Beel, gede legeerde van het opperbestuur in Indonesië, dezer dagen voor korte tijd naar Nederland zal vertrekken om besprekingen te voeren met de Nederlandse regering. Amir Sjarifoeddin, voormalig premier van de Republiek Indonesië en tlums een van de leiders der communistische opstandelingen, heeft voor radio Ma- dioen darepublikeinse premier Hatta aangevallen op z|)n-politiek jegens: hei leger, ihzake de buitenlandse zaken en over de landbouw. Sjarifoeddin ontkende, dat het nieu we regime in Madioen communistisch wat Het was slechts „een corrigerende actie" ten aanzien van de republikein se regering, zei hij. Hij nam de uitda ging, waarin de regering te Bjogja aankondigt, dat de rebellen zullen wor den vernietigd, aan. De republikeinse regering heeft eon aantal hoofdofficieren die zich schuldig hebben gemaakt aan rebellie te Madi- oen, in staat van beschuldiging gesteld. Zij zullen worden berecht, zodra dit mogelijk is. Op het ogenblik bevinden zij zich in communistisch gebied. Mohammed Hatta heeft besprekingen gevoerd met.de leiders van het Front Kemerdekaan Nasional (Nationale Be- vrijdingsft'nnt, waartoe de Masjoemi en de P.NX behoren) en voorts heeft hij Boeng Tomo (Soetomo) en Roestam Ef- fendi van de Gerakan Revolusi (een communistische, doch niet op Moskou georiënteerde volksbeweging) ontvan gen. Hulp bij demobilisatie thans uitgebreid (Van onze Haagse redacteur) De Minister van Oorlog heeft be-, paald, dat het besluit demobilisatie voorzieningen 3948, indertijd uitge vaardigd ten behoeve van militairen die uit Indonesië terugkeren, en die bij hun terugkeer in de maat schappij bijstand nodig hebben, thans ook van toepassing is op mi litairen, die uit West Indië terug 3comen. Twee Nederlandse soldaten in Vest-Java vermoord De Dienst Legercontacten te Batavia heeft bekend gemaakt, dat op 18 Sep tember In West-Java de lichamen zijn gevonden van. twee Nederlandse solda ten. Een. der soldaten leefde nog toen hij werd gevonden, doch overleed spoedig daarna. Zij hadden deel uit gemaakt van een patrouille, die 14 Sep tember in een hinderlaag viel, waarna ji\ waren gevangen genomen. Het Sowjetrusslschc militaire tribu naal te Berlijn heeft de vonnissen van 25 jaar dwangarbeid, uitgesproken, tegen de S Duitsers, die schuldig verklaard werden aan anti-Sowjetrussisch optra den tijdens de grote anti-communisti- sche demonstratie op 9 September, ver- anderd in 1 tot 8 jaar dwangarbeid Horst Stem, een dezer 5. werd met het vonnis van 1 jaar dwangarbeid voorwaardelijk- vrijgelaten. BIJNA OVERAL DROOG Weersverwachting geldig van Vrijdag avond tot Zaterdag avond. r Vrij veel overdrij vende wolkenvel den, maar op de 'jaceste plaatsen droog weer. Matige en langs de Wadden- kust tijdelijk krach tige wind tussen Zuidwest en West. Weinig verandering In. temperatuur. 25 Septk Zon op 6,30. onder 18.32: maap op 21.28. onder 14.42 25 Sept. Hoog water te Rotterdam: le tij 8.31 uur, 2e tij 2D.44 uur. Hedenmorgen 8.40 uur te R'dam: Luchtdruk 762.1; wind N.N.W. 4; Temp. 11-8; max. 14.7 (3 uur gistermiddag); min. 10 (hedenmorgen 7,30 uur); weers gesteldheid: zwaar bewolkt. rllA) maken, hij critiséerde de luchtbrug naar Berlijn als „economische onr zin", hij beschuldigde sommige UNO-leden ervan dat zij het regi me van Franco in Spanje trachten te verstevigen en kondigde in dit verband verdere Poolse stappen aan tegen het Franco-regime en tenslotte ontzegde hjj de UNO enig recht 'om de kwestie Berlijn en Duitsland ter hand te nemen. Washington vraagt: De Amerikaanse regering heeft Frankrijk en Engeland verzocht, het ontmantelen van bepaalde soor ten fabrieken in Duitsland stop te zetten bericht Reuter nit Wash ington, De Amerikaanse regering zou niet alle ontmantelingen stop willen zet ten, doch heeft er alleen op aange drongen, dat men ophoudt met het naar andere landen overbrengen van die industrieën, waarover men het eventueel eens zou kunnen worden, dat het in het belang van het Euro pees herstel zou zijn déze in Duits land te houden. Het verzoek komt er dus eigenlijk op neer, aldus Reu- ter's correspondent te Washington, de „gereedschappen neer te leggen", terwijl de Amerikaanse regering zich een mening over deze kwestie vormt. Een door Paul Hoffman, admini strateur van het plan-Marshall, be noemde adviescommissie is bezig een definitieve lijst op te stellen van fabrieken, die naar haar oor deel in Duitsland gehouden moeten worden ondanks sterke Engelse en Franse bezwaren. Volgens de inlichtingen die het Britse ministerie van buitenlandse zaken heb ben bereikt, bestaat er grond voor het vermoeden, dat Klement Gottwald, president van Tsjechosiowaktje, Anna Pauker, minister van buitenlandse za ken van Roemenië, en Dlmitrif, pre mier van Bulgarije op het ogenblik „ergens-- in de Krim" vertoeven. Mpn combineert deze inlichtingen met de omstandigheid dat Stalin op het ogen blik met vacantie in de Krim vertoeft en houdt het voor mogelijk, dat de genoemde communistische leiders met het Russische staatshoofd in contact -• U.-:- De Nizam van Haiderabab heeft een telegram aan de U.N.O. gezonden, waarin hij de klacht van zijn land te gen India Intrekt. HÖ voegde er aan toe, dat de delegatie van Haiderabad bij de U.N.O. onder leiding van de minister van buitenlandse zaken, Joeng, geen recht meer heeft de Nizam of het landte vertegenwoordigen. Na de ..politionele actie" van India is "het kabinet van Haiderabad naar huis gesuurd. Dit kabinet, zo zei de Nizam, was hem opgedrongen. HAVENBELANGEN-HVWELIJK. Mr. A, C. W. Beerman, voorzitter van de Stichting Haven be langen, heeft in een ongewone functiename lijk als ambtenaar van de burgerlijke stand, gefungeerd, teneinde het huwelijk te voltrekken van de heer F. Engelsman en mej. L. Vosdie eveneens werkzaam zijn voor Havenbelangen. De Joodse regering zal zich met alle bracht verzetten tegen de af scheiding van de Negeb van Pa lestina en eist de opneming van Jeruzalem in 't Israëlische grond gebied, aldus blijkt uit de eerste reactie van de Joodse regering op het verslag van Bernadotte. De regering verzet zich bovendien te gen de naasting van Lydda en Ramleh door de Arabieren en legt er de nadruk op dat Haifa integraal Joods grondgebied dient te blijven. De regering van Israël heeft een beloning van 5000 pond sterling uitgeloofd voor inlichtingen die kunnen leiden tot de arrestatie van de moordenaars van graaf Bernadotte. Dit werd meegedeeld door de Israëlische premier, Da vid Ben Goerion, die voorts bekend maakte, dat te Jeru zalem 184 leden van de Stern- groep zijn gearresteerd en in Tel Aviv nog vele anderen. Alle ministers van Israël hebben brieven ontvangen, waarin zij met de dood worden bedreigd voor maatregelen tegen, het „Vaderland se Front", de splintergroep van de Stemgroep, die verantwoorde lijk wordt gesteld voor de moord opiBeénadottfef^ - ;":s' De Israëlische politie heeft een 28- jarige Arabier die lid was van de Stemgroep gearresteerd. Hij was een van de honderd Arabieren die samenwerkte met de Stemgroep „om alle'belangrijke buitenlanders in het Midden-Oosten te vermoor den." Gistermorgen is een Arabisch vliegtuig door een Joods toestel beschoten en neergestort nabij de Transjordaanse grens. Twee Brit se journalisten, David Woodford en John Nixon, resp. van de Daily Telegraph en van de BBC, zijn hierbij om het leven gekomen. Vlag en wapen van Israël De vlag van de jonge staat Israël is nog niet vastgesteld. De minister van Buitenlandse Zaken, Mosje Shertok, .heeft verklaard, dat de kleuren en de indeling van de tot dusverre geldende Zionistische vlag moeten worden veranderd, dan kan de Zionistische vlag het symbool blijven van de Joden in de diaspora (in de verstrooiing). De regering van Israël heeft 400 ontwerpen toegezonden gekregen van 164 kunstenaars, een van de meest succesrijke was een in drie horizontale banen, blauw-wit blauw, verdeelde vlag, die in de middelste (de witte) baan zeven gouden Davidssterren droeg. Het nieuwe staatswapen zal er vermoedelijk aldus uitzien: blauw 'schild, gele rand, brede baan aan de bovenkant, waarin wederom de zeven gouden Davidssterren, mid denin. 'n witte zevenarmige luchter. Voor ons zit ir. Van Traa, de stadsbouwmeester van Rotterdamdie ons altijd weer we weten niet waarom doet denken aan Herman HeyermansDe onafscheidelijke sigaar tussen de lippen zit hij daar, tussen de rode gera niums in de vensterbank, met het Stadsplanaan de wand. Beelden voor romantische bespiegeling en keiharde, nuch tere realiteit ^.ROOTSE plannen voor de we deropbouw van Rotterdam zijn daar. in het gebouw van de Coolsin- gel al uitgebroed, Architecten zijn niet alleen maar nuchtere mensen, die denken in stenen en beton. Toen ir. van Traa ons voor de eerste keer in aanraking bracht met „het Stads plan" hoe lang is dat al weer ge leden? bracht hij ons in een ande re wereld, een wereld, die geen dorre woestijnen, meer kende, die de her innering aan de door bommen weg- geschroeidé stad vergeten had. Ir. v. Traa was onze vriendelijke gids over nieuwe boulevards, langs imposante kantoorgebouwen, langs moderne ho tels, café's, bioscopen, door fonkel nieuwe woonwijken, waarin, gelukki ge moeders rondwandelden met haar kinderen. Het was een geheel ander Rotter dam dan we gekend hadden, dat, in die fatale Meidagen van 1940. als door een orkaan vernietigd eiland achter de horizon was weggezakt en waaraan, we'maar droefgeestig blij ven terugdenken, omdat er nog zo weinig voor in de plaats is geko men. De stad van ir, van Traa zou ons met de herinnering kunnen ver zoenen. Voor hem geen dromen MAAR.een architect is geen schrijver of om nog even op de gelijkenis terug te komen: Ir. van Traa is geen Herman Heyermans. De visionnaire verrukking van zijn schepping is voor de werkkamer, als in het late lamplicht en de tere blau we walm van sigarenrook de laatste hand aan het plan is gelegd. De il lusie is daarna nog een kort leven beschoren, als in de gewijde sfeer van het raadhuis voor een. stil, aan dachtig gehoor de stad van de toe komst openblo eit, maar daarna komt de harde, onverbiddelijke werkelijk heid! De plannen komen m nuchtere re kenkamers, waar nuchtere mensen de wenkbrauwen fronsen en. nuchte re getallen op nuchtere vellen papier schrijven. En dc mensen, voor wie een stad een huis betekent, een eigen huis en geen kamertje van drie bij vier bij vader of moeder, de men sen, voor wie een stad een winkel, een werkplaats, een kantoor of een pakhuis betekent óm het dagelijks brood te verdienen, al deze mensen gaan klagen en mopperen als er niets of laten we liever zeggen als er te weinig naar hun zin gebeurt. Natuur lijk komen de klachten bij de stads bouwmeester, hij moet mensen, die ongeduldig soms boos worden, te woord staan, hij heeft de ene con ferentie na de andere ennu zit er weer een journalist tegenover hem, zo'n lastige kerel, die hem al lerlei vervelende vragen stelt en de antwoorden in z'n boekje noteert. De stadsbouwmeester denkt er het zijne van, het liefst zou hij misschien te gen die kerel-van-de-krant zeggen: „Man, hoepel op, ik heb al genoog zorgen aan m'n hoofd", maar hij doet het niet. Hjj steekt een verse sigaar op en zegt wat hij misschien al honderd, misschien al duizend l.eer op conferenties, op vergaderingen, tegen ongeduldige, soms wanhopige mensen heeft gezegd. „Money is the root ol all evilJ* HIJ zegt in nuchter-Rotterdamse woorden: „De financiële moei lijkheden zijn de ergste, de grootste in een conglomeraat van moeilijkhe den, waarvan de buitenstaander zich geen begrip kan vormen. In Den Haag zit een man noemen we hem de minister van Wederopbouw of de minister van Financiën die een grote zak met knikkers heeft. Het lijkt heel wat, maar als de knikkers verdeeld zijn: voor Jantje, voor Piet je, voor Keesje, dan blijkt het, dat het allemaal kleine hoopjes zijn ge worden. Ons Rotterdams Pietje kan dan wel mopperen, dat zijn stad de JR. VAN TRAA: „Ga toch eens in Kralingcn kijken, want daar is watte zien hoor.'" meeste knikkers moet hebben, maar voor dc man in Den Haag liggen alle kinderen hem even na aan het hart. Ons Rotterdams Pietje kan alleen maar hopen, dat hij het volgend jaar een streepje voor krijgtTen slot te Is Rotterdam niet dc eerste de beste stad in Nederland. Wat zegt U? Er worden te weinig woningen in Rotterdam gebouwd? Tja, onze schuld is hét niét. Wat men het Asro ook mag verwijten, aan ijver ontbreekt het ons niet, We hebben plannen genoeg klaar. We zijn bezig in Hillegersberg, Schie- broek, Zuid, de Kloinpolder, Hoog vliet, Kralingenach meneer, te veel om op te noemen. Als er Sn het ene uitbreidingsplan kortsluiting ontstaat, spring je aver op Iets an ders, in de hoop, dat het daar niet mis zal gaan. Zo'n uitbreidingsplan is natuurlijk prachtig op papier, maar neem alleen maar de moeilijk heden om een bepaald gebied te ont sluiten (riolering, bestrating, enz. enz.), Grijze haren, meneer. En de on tcigen in gsproced uresDetijd is voorbij, dat wij de. mensen een eenvoudig briefje thuis konden stu ren, met de simpele mededeling, dat hun grond was onteigend. Daarvoor zijn met honderden mensen moeiza me besprekingen nodig, die veel tijd vergen. Door de oorlog zijn vele kostbare jaren, waarin hoegenaamd niets kon gebeuren, verloren gegaan. (Zie verder pag. 5) Ook een Arabisch passagier werd gedood. Volgens Irakse luchtdoel- artilleristen droeg het Joodse toe stel de kentekenen van de UNO en was voorzien van het Rode Kruis; daarom hadden zij hét vuur niet op de machine geopend. ER moet woonruimte komen In. Rotterdam- Men schreeuwt het van de daken. 'Rotterdam is wèl een geteisterde stad, al be weert het ministerie formeel van niet. Er leven hier bijna 662.000 mensen en er zijn ons maar 163,06.1 vroringen overgebleven. Het aan tal dubbelbewoningen is steeds groeiende. Op 1 Juli van dit jaar zaten 26.545 'gezinnen onder an dermans dak. Sinds die tijd zijn er al weer 1000 samenwoningen bij gekomen. Men kan zich daarover verheugen, doch velen zuchten er onder. Te Rotterdam „wonen" meer dan duizend gezinnen, in zomerhuisjes en kantoren, in winkels en maga zijnen, in schuren en stallen; te Hoek van Holland zijn Duitse bun kers als woningen ingericht. Laten wij niet in het geding brengen Na twee slagen met een hamer op zyn hoofd te hebben getrotseerd bij de laatste brak de steel af! is een Amsterdamse taxichauffeur er in geslaagd, de man die hem wilde beroven, te overmeesteren en aan de politie te doen overdragen. De taxichauffeur, die met zijn wagen voor het Centraal Station in Am sterdam stond, kreeg van twee man nen het verzoek, hen naar Zaan dam te rijden. Daar aangekomen, kreeg hij van achteren een klap met de hamer op zijn hoofd. Hij bleef echter bij zijn positieven en zette zijn twee passagiers, die zich uit de voeten trachtten te maken, na. De man die hem had geslagen, kreeg hij te pakken na eèn worsteling waarbij hij een tweede klap met de ----- -- --- - -. hamer opliep. De dader, een 45 ja- j hoeveel woningen eigenlijk on - rige stoffeerder uit Eindhoven, die v-oontmar zijn. Als er geen oorlog, reeds 21 jaar in een rljkaopvo-ïding gesticht had doorgebracht, werd totdat de politie hem kwam arre steren, vastgehouden door omwo nenden, die op het geroep „Moord!' naar buiten waren gesneld. De an dere naar schatting 25 jaar oud, is nog voortvluchtig. De Bindhovenaar heeft bekend, dat het hem en zijn trawant om het geld van de chauf feur te doen was geweest. Schiemond krijgt nieuwe „lippen" Aan de Schiemond voert het aan nemersbedrijf Adr. den Ouden te Gouda herstellingswerkzaamheden uit aan de glooiing en_ beschoeiing van de havcnwal, die in de loop der jaren afgegleden en gekalfd was en dringend herstel behoefde. Een stalen damwand wordt door een drijvende hijstelling enkele meters voor de lijn, waar de huidi ge beschoeiing thans nog eindigt, in de.bodem gedreven. De tussenlig gende strook zal met basaltkeien opgevuld worden, zodat het talud een zwakkere glooiing en de Schie mond een iets nauwere ingarlg krij gen, De damwand is niet geheel over de volle lengte doorgetrokken. Ön ge veer in het midden komt een soort bintenseherm dat de kabèl- lcidingcn die hier de haven door- •snüden moet afdekken. Een duiker van het duikerbedrijf M. v, d„ Kiey is hier bezig met het afzagen van enkele oude houten palen onder de wateroppervlakte. De Britse minister van defensie, Albert Alexander, heeft in het La gerhuis plannen bekend gemaakt over het in gereedheid brengen van Engeland in geval van nood. De „mobilisatiemachinerie" was nage keken „en als het ongelukkigerwijs nodig mocht blijken deze te gebrui ken, dan zou men merken dat zij naar bevrediging werkt". Alexander verklaarde dat het duidelijk was, dat collectieve veiligheid nog niet was bereikt. De plannen voor het wederoproepen van het leger waren in gereedheid gebracht „als een maatregel van normale verstandig heid". Terwijl wij ons met alle kracht plaatsen achter de ontwikkeling van een Westelijke Unie, vergeten wij niet, dat Engeland *n grote rol moet spelen in het hart en het centrum van het Britse Gemenebest", aldus Alexander. De minister kondigde de volgen de maatregelen aan op het gebied van de defensie: nieuwe wapentypes voor de geleidelijke heruitrusting der strijdkrachten. Bijna verdubbe ling der productie van het laatste type jachtstraalvliegtuigen; extra productie van vliegtuigen in de be staande fabrieken door overwerk en nieuwe ploegen. Verhoging der pro ductie van de nieuwe pantserge vechtswagens, verdubbeling der productie van ammunitie voor de kleinere wapens en tempoverhoging der productie van ammunitie voor luchtdoelgeschut en van oorlogs schepen. In Januari zal de gewapende macht ongeveer 825.000 man tellen. De hulpluchtstrijdkrachten en de vrijwilUgersreserve der luchtmacht kunnen nog 60.000 vrijwilligers ge- Verhoging pas mogelijk ah varkensproductie stijgt Hogero vleesrantsoenen zullen pas kunnen worden verwacht, nis de varkensproductie groter wordt. Dat was de conclusie, van een antwoord, dat minister -Vfc isliolt gistermiddag in de Tweede Kamer gaf aan de heer Suurhoff (Arb.), die vragen had gesteld over de oorzaken van de huidige vlcesschaarstc. De varkensproductie zal naar het oordeel van de minister In 1949 be langrijk toenemen omdat de var kenshouderij door het vereenvoudi gen van administratieve en con trolemaatregelen aantrekkelijker wordt 'gemaakt. Andere middelen om de krappe vleespositie te ver beteren zijn er niet; want ver plichte "veelevering is onsympathiek bij de boeren en. brengt bovendien veel administratieve rompslomp met zich mee. Invoering van hogere prij zen stuit af op 'de omstandigheid dat er bepaalde prijzen gegaran deerd zijn en grotere import Is on mogelijk doordat er geen deviezen voor zyri. Voor October is 17.500 tón vlees beschikbaar voor een behoefte van 33.00 ton by een rantsoen van 200 gram. Enkele malen zal 250 gram kunnen worden geleverd. I bruiken. De bedoeling is, dat men overzieht heeft, wie vóór een even tuele algemene oproep in dienst zou kunnen en willen komen. In een redevoering in Wales voor het werven van 1QO.OOO recruten voor dit reservelêger heeft Mont gomery gezegd: „Terwijl ik niet de nadruk wil leggen op het oor logsgevaar, wil ik het ook niet ver doezelen. Laat ons alteen de zekere weg nemen, wat er ook gebeurt. Er hangt op het ogenblik een onbe haaglijk soort vrede over dc we- reld". De opvarenden van de Johan van Oldenbamevelt, die vandaag naar Indonesië vertrekt, kunnen in Port Said en by aankomst te Batavia post ontvangen, wanneer deze uiter lijk resp. op 26 September en op 13 October gepost wordt Zeepost naar West-Indfë kan worden verzonden met de Hydra en de Ardea, die 29 September uit Am sterdam vertrekken. De brieven moeten dan uiterlijk 26 September wórden gepost. geen bombardement was geweest, zouden er nu zeker 4000 woningen onbewoonbaar verklaard en ge* sloopt worden. Een stroom van klaagbrieven komt op onze redactie-bureaux. Onhoudbaar zijn vaak de samem svoningen; onhoudbaar is de situa tie van getrouwde paartjes die af hankelijk zijn van ouders en fami lie waar ze mógen wonen. En dan spreken we weer niet van de jon gelui, die jarenlang verloofd zijn en die eindelijk ook. wel eens tot een trouwdag willen komen. Men schreeuwt het van de da ken DOCH, als men onderduikt In de problemen die samenhangen met de wederopbouw van e„n ge teisterde stad als Rotterdam, blijkt gauw hoe voorzichtig men moet zijn met critiek. De mensen die bij de wederopbouw betrokken zijn maken er zich echt niet met een. Jantje van Leiden af. Velen gaan gebukt onder het werk. Ze vech ten tegen de bierkaai; met onvol doende geld (deviezen), met schaarste aan materiaal; met een nijpend tekort aan arbeidskrach ten en met nog reeksen andere moeilijkheden. Maar toch ondanks de vele problemen kan er meer gedaan worden. Toch is er geen reden tot pessimisme en zeker geen reden om bij de pakken neer te zitten, integendeel! Als iedereen, van hoog tol laag, van rijk tot arm en van gemeente tot ministerie er van doordrongen is, dat Rotter dam uit de naod moet worden ge holpen,. dagelijks yoor ogen houdt dat, als er gepompt wórdt, ér geen sprake is van verdrinken, dan ko men we beslist waar we wezen willen. Daarop doelde stellig ook Ko* nlngin Juliana toen zij in haar Jn- huldigingsrede Alle Hens Aan Dek riep. Het is onmogelijk, deze omvang rijke zaak in korte tijd af te doen. We zullen nog jaren moeten zuch ten onder tekorten. Maar, Rotterdam is groetende en het zal weer bloeien al3 we gezamenlijk de schouders er on der zetten. Wij moeten de problemen dage lijks onder ogen houden. Daaraan pogen wij, als Rotterdams dag blad, een steentje bij te dragen door In dit nummer een aantal mensen aan het woord te laten die voor ons worstelen en die ons zullen helpen ontkomen. De Amerikaanse pianiste Steil An derson. die na de oorlog reeds enige malen in ons land optrad, zal in Oc tober enige recitals geven voor lief dadige doeleinden. Op 2 October a.s zal zij 's mid dags om half drie voor de t.b.c.-pa- tiënten van het Rotterdamse zee hospitium in Katwijk in het nood- sanatorium een aantal werken ten gehore brengen. Nadat het Franse parlement Woensdag een socialistisch voor stel om de in October te houden departementsverkiezingen uit te stellen, had verworpen, heeft zij gisteren eenzelfde voorstel, maar nu ingediend door de regering, met een kleine stemmenmeerder- heid aangenomen. De verkiezingen zullen nu in het komende voorjaar worden gehou den, maar wellicht zal dit het af treden van twee ministers tot ge volg hebben, Mitterand (voorlich ting) en Petit (Wederopbouw) hadden namelijk hun aanblijven verbonden aan de voorwaarde van verkiezingen in October. De steun die het regeringsvoorstel kreeg, was te danken aan het voorstem men van enige kleine partijen, die voor uitstel stemden, omdat zij rekening wilden houden met de verklaring van premier Queuille, dat uitstel noodzakelijk was in verband roet de economische en financiële toestand van Frankrijk. Voorts heeft het kabinet beslo ten tot een verhoging met 15 pro cent van alle lonen. Deze algemene salarisverhoging is mogelijk ge worden door een onmiddellijk cre- diet van 70 millioen francs, dat Paul Hoffman, de directeur van het Marshallplan, aan Frankrijk heeft toegewezen. Door dit Ameri kaanse besluit krijgt Queuillc te vens de kans, het vierjarenplan van Monnet ter modernisering van de landbouw en de industrie uit te voeren. De loonsverhoging heeft echter geen verandering gebracht in de plannen van de drie grote vakver enigingen om vandaag gedurende 2 uur uit protest te staken: zij vin den de verhoging ontoereikend. Vanochtend vroeg bleek, dat da transportvakbonden hun ontevre denheid door een 24-uurs staking te kennen geven. Tot Zaterdag morgen 4 uur zullen in Parijs geen ondergrondse spoortreinen of auto bussen rijden. Advertentie L M. Sprookjes worden -werkelijkheid. Als men vroeger een huisvrouw zou hebben verteld, dat wol tientallen malen kon worden gewassen zonder dat ze krimpt, slijr of hard wordt, zou ze gezegd hebben: „Vertel me nu geen sprookjes". Maar als U er nó een huisvrouw over spreekt, zegt ze: „Het sprookje is werkelijk heid geworden, want: ALXALIVkü 35 et per pak

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1