Berlijnse kwestie verwezen naar Veiligheidsraad HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wisjinsky fulmineert als vanouds Opstand in de republiek breidt zich uit Toen en nu Wat kan er nu gebeuren? Vijftig windstille dagen voor Franse regering Sovjet-optreden bedreiging van de vrede en de veiligheid genoemd Bon voor een ons vlees aangewezen W.estelijke Unie bestudeert defensie - Premier Spaak stelt vast: „Zelfde rede van verleden jaar Enkele dorpen nabij Madioen door Djogja heroverd De Gaulles agitatie leidt tot bloedige botsingen Laatste gang van Bernadotte Duizenden deden hem uitgeleide Togliatti weer in het openbare leven Max van Poll t Diamantensmokkel door KLM-mècaniciën Posttarïef vastgesteld voor militairen overzee Weerbericht Maandag 27 September 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. SchlÉdam TeL 69300 Abonn-prljsi per week 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 225 Uitgave N.V. De Nieuwe Pera Postgiro 398644 Sankler: AmslerdamacheBank te Rotterdam Direofeurt B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker De pogingen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk om met de Sowjet-Uniè tot een vergelijk te komen over de Berlijnse kwestie zijn op een misluk king uitgelopen. De inhoud van de nota van 25 September, waarmede de Sowjet-Unie antwoordt op een gemeenschappelijke verklaring van de Westelijke mogendheden is -van dien aard, dat de regeringen van deze landen verdere onderhandelingen niet nuttig achten, in verband waarmede zij de Berlijnse kwestie voor de Veiligheidsraad brengen. Zij noemen het optreden van de Sowjet-Unie in het communiqué, waarin zij van het boven staande mededeling doen een bedreiging voor de vrede en de internationale veiligheid. Mei deze nota, die Inmiddels ls overhandigd aan de vertegenwoordi gers van de Sowjet Unie te Washington, Londen en Parijs is een einde gekomen aan de aanvankelijk- ho opwekken de besprekingen, die de ambassadeurs van de Westelijke mogendheden te Moskou hadden met minister Molotof en ook enkele malen met Stalin persoonlijk. \J U de drie Westelijke mogendhe- 7 den het besluit' genomen heb ben, om de rechtstreekse onderhan delingen met de Sowjetunie met voort te zetten, en de kwestie-Ber- ljjn voor de Veiligheidsraad te bren gen, is -'t misschien goed ons nog even te herinneren, wat er in deze zelfde maand September 10 jaar geleden gebeurd is. Ik haal drie data uit het' jaartallenboekje aan: 15 Sept. 1938: Chamberlain 'vliegt naar Berchtasgaden om met Hitler te onderhandelen. 22 Sept. 1938: Chamberlain vliegt naar Godesberg, waar hij tot de ont dekking komt, dat Hitier zijn eisen enorm verzwaard heeft. 29 Sept. 1938: München! In veertien dagen voltrok zich wat een klein deel van het mensdom toen reeds als de tragedie va* het appea sement zag en wat de rest van de wereld, die toen maar één ding ver afschuwde en vreesde n.L: oorlog, achteraf als zodanig heeft leren be schouwen. In twee weken tijds kwam vjhet tot een volledige capitulatie van de democratieën van het"Westen voor de politiek van chantage, welke de dictator van Midden-Europa voerde.,., tv - - Het is droevig maar waar, dat er in de situatie van 10 jaar geleden en van nu- vele parallellen zyn aan te wijzen, Weer poogt een mogendheid en hét is een parallel te meer, dat het wederom een dictatuur isf, welke zo handelt zijn zin door te drijven door een politiek van chan tage en .intimidatie, weer komt de wederpartij, zoals wijlen Chamber lain in Godesberg; tot de ontdekking, dat afspraken waardeloos zijn, om dat de uitleg daarvan tot verzwa ring van der eisen leidt. Stalïn er Molotof hebben de kunst van Hitier en Ribbentrop voortreffelijk ai ken. Maar... er'zijn naast frappante overeenkomsten met September 1938 ook enkele verschillen. En die ver schillen zyn zo groot, dat de his to rie zich niet herhaalt, Want het Westen van nu'is het Westen van toen niet. Bevin, Schuman en Mar shall hebben op hun eigen manier de dure lessen van Chamberlain en Da- ladier geleerd. Op hun Godes berg volgt' geen Mün chen Wat- hun voorgangers 10 jaar geleden hebben verzuimd, om dat zij dat niet durfden of wilden of omdat zy er geen heil ïn zagen: de zaak voor het forum van de wc- reldftrganisatie der. naties te bren gen, dat doen de staatslieden, van het Westen thans. Tien jaar geleden werd de Volkenbond genegeerd, nu wordt de-UNO om haar oordeel ge vraagd. Een dubbele winst. Immers de Drie van het Westen tonen door het bewandelen van deze weg, dat zij' zich bewust zyn van de verplich tingen,' welke zij door hun handteke ning onder het Handvest op zich hebben genomen en tevens tonen zij hun vertrouwen in de Organisatie der Verenigde Naties. Het Westen zal niet wijken voor dreigementen. Bevin en Marshall hebben het van het begin van de cri sis af gezegd. Zondag,26 Sept. heb ben zij hun woord gestand gedaan, zodra het hun onmiskenbaar duide lijk Was geworden, dat het Kremlin niet bereid was de schroef der blok kade los-te draaien. Er zit. risico in deze houding van onwrikbaar blijven. De Drie van het Westen weten zulks, zij nemen dit risico met open 'ogen op ziclp Wie dat nog «iet mocht weten, leze er .Bevins rede van Woensdag j.l. maar eens op na. Maar zij weten ook nog iets anders: le. Dat na München de oorlog toch is gekomen en in omstandigheden, welke voor Hitiers tegenstanders zo mogelijk nog veel ongunstiger wa ren. - 2e. Dat het helemaal niet zeker is, dat Hitler !in Sept. 1938 gereed en in staat was geweest om de uiterste consequenties uit zijn bluf te trek ken, als München niet was gekomen. Laten wij op dit ogenblik dit laat ste vooral niet-vergeten! Zilliacus, labourlid van het En gelse parlèment, heeft een bezoek- gebracht aan1 maarschalk Tito. Tito is ,,v°l .vertrouwen", -dat zijn - ge schil met de Kominform zal wor den bijgelegd, zo verklaarde Zillia cus, die gedurende drie uur. met Tito „open en eerlijk gesproken heeft over zaken van lopend be lang." Tito' leek gezond en opge wekt, aldus Zilliacus. Aan de opstelling van de laatste nota van de Westelijke mogendhe den zijn: intensieve besprekingen voorafgegaan van de drie ministers van Buitenlandse Zaken van deze landen, die zich in verband met de algemene vergadering van de VJf. allen te Parijs bevinden. Het commürüqué omvat dertien punten waarin van stap tot stap een exposé wordt gegeven van de mislukking van de opdracht der ambassadeurs. Bovendien publiceert Washington heden een witboek dat honderd pa gina's zal tellen. De grieven De voornaamste grieven zijn dat de sowjet autoriteiten ondanks toe zeggingen, die Stalin tijdens de Moskouse conferenties deed, de. blokkade van Berlijn niet hebben opgeheven, alsmede de op aan stichting van deze autoriteiten on dernomen aanvallen op h£t wettig gekozen bestuur van deze stad. Uit het document blijjkt, dat de Sowjet autoriteiten een dubbel spel hebben gespeeld bij de onder handelingen. Terwijl zij de indruk wekten tot overeenstemming te" willen komen met het Westen hebben Molotof en Stalin in feite de .onderhandelingengerekt en- hun vertegenwoordigers in Berlijn opdracht gegeven de positie van de Westelijke mo gendheden in Berlijn steeds moeilijker te maken in de hoop hen uit de stad te verdrijven om Berlijn bij *e Sowj et-zone in te lijven. Thans blijkt, dat in Moskou met zoveel woorden overeenstemming werd bereikt om de blokkade op te heffen en.de Sowjet mark als enige valuta in Berlijn te erkennen (punt 4). Stalin gaf onomwonden te ken nen, dat alle beperkingen die op IS Juni 194a werden ingevoerd weer zouden worden ongedaan ge maakt (punt 5). Maarschalk Soko lofsky echter, aldus punt 8 van het communiqué, hield zich niét aan deze instructies en bleef erbij dat er Sowjet-contróle moest worden gehandhaafd op personen- en goe derenvervoer van het Westen naar Berlijn en terug. Concluderende is de inhoud van de beide laatste punten van het communiqué naar aanleiding van de nota aan Moskou: 12) De houding van de Sowjet-op- perbevelhebber in Berlijn tij dens de onderhandelingen en de aanmoediging van de pogin gen het Berlijnse gemeentebe stuur omver te werpen, bewij zen, dat de Sowjet-regerlng de bereikte, overeenkomsten wel- gerfcna tje komen .én de rech ten van de Westelijke mogend heden In Berlijn Wil afschaf fen; 13) De kwestie die zich in Berlijn voordoet is geen technische kwestie. Hetblijkt,*" dat de Sowjet-regering door ontwetti- ge en dwangmaatregelen poli tieke doeleinden tracht te be reiken. De Sowjet-regering tracht de absolute controle le krijgen van het economische, politieke en sociale leven van Berlijn en tracht de stad bij de Sowjet-zone in te lijven. Analogie met Perzië Het besluit van de Westelijke mogendheden, heeft in kringen der V.N., na de1 gebeurtenissen der laatste dagen, geen verrassing ge wekt. Reuters.diplomatieke corres pondent tekent bij deze stap aan, dat men niet geneigd is veel. prac- tïsch effect er aan toe te schrijyen. Het belang zou volgens de inlich tingen 'van deze correspondent- vooral zijn, dat het geschil komt voor het forum der wereld. Naar analogie van de kwestie Perzië, houdt men er rekening mede, dat de* Sowjet Unie uit de Veiligheids raad zal weglopen als deze week de kwestie Berlijn aan de orde komt. Evenals toen, zou de; Sowjet-rege ring ditmaal het voornemen koes taren het 'standpunt- in te nemen, dat de Berlijnse kwestie buiten de competentie' van de Veiligheidsraad valt. De definitieve .breuk ïn de onder handelingen over Berlijn heeft reeds zijn terugslag op de stad zelve. Dr. Ferdinand- Friedensburg, waarnemend burgemeester van Berlijn,-heeft voor hedenmorgen 11 uur een speciale bijeenkomst van', de "gemeenteraad - uitgeschre ven om dé'nieuwe situatie te be spreken, die ontstaan is, nu de Westelijke mogendheden besloten- hebben de Berlijnse kwestie naar de Veiligheidsraad te. verwijzen. Ook'maarschalk Sokolofsky, mi litair gouverneur der Sowjet-Unie in Duitsland, 'heeft-zijn voornaam ste adviseurs bijeengeroepen om de toestand te bespreken, nu de Ber lijnse crisis aan de Veiligheidsraad wordt voorgelegd. Volgens Duitse kringen, die nauw contact hebb cn-met hef So wj et- Russisch militair" bestuur, heeft maarschalk Sokolofsky reeds wel omschreven instructies uit Moskou in zijn bezit. Wat zijn de mogelijkheden, nu de Veiligheidsraad de kwestie Berlijn te behandelen krijgt? Het staat vast, dat de U.N.O. hiermee aan een vuurproef onderworpen wordt, dïe haar uiteenvallen in twee blokken tengevolge zou kunnen hébben. Het is r.Set te ontkennèn, dat de Russen sterk staan, wanneer de juridische procedure strikt wordt toegepast. Volgens artikel 27 van het UNO-hand - vest mag namellik een land. dat zelf partij is in een aan de Veiligheidsraad voorgeie-d geschil, niet stemmen. Enge land, Amerika, Frankrijk en Rusland vallen dus bij de stemming in de Raad reeds ai. In de Veiligheidsraad, die elf leden heeft, moeten alle besluiten geno men worden met een meerderheid van zeyen stemmen. Er bi"ven dus nog juist genoeg leden om een wettig besluit te nemen maar deze mogelijkheid is slechts theoretisch, want een van die zeven landen is... de Oekraïne, en aan welke kant illt land zal staan is niet twijfelachtig. Nu-bestaat de kans. dat de drie Wes telijke mogendheden artikel 39 te hulo roepen, waarin de mogelijkheid wordt geopend, maatregelen te nemen tegen een staat; die de vrede of de veiligheid bedreigt, In de artikelen 41 en 42 wordt dan omschreven welke maatregelen dit zijn (Hebben economische en diploma tieke sancties geen succes dan ken ook militaire blokkade worden toegepast). Volgens dere artikelen echter hebben alle leden van de Veiligheidsraad één stem, terwijl de Grote Vijf het recht van veto hebben. De Sovjet-Unie zou dus elke actie die tegen haar gericht la. door een. veto kunnen verijdelen- Nu hebben de VM^nlgde Staten, twee Jaar geleden reeds*aten weten, dat zij, veto of geen veto. wanneer de meerderheid vóór sancties is. deze eenvoudig zullen toepassen, samen mftt.de andere landen. die vóórgestemd hebben. Mocht het zo ver komen, dan houdt men rekening methet uittreden van de Sowjet-Unie uit de UNO. De herenmode ondergaat even schokkende veranderingen als de damesmode. Een herenmodeshow in Londen toonde o.a. deze model len smoking. De eerste ls een smo king jas je met shawlkraag in nachf- blauw, de tweede een Hooglands apondcostuum met knopen in, ditt- ■mantvorm op mouwen en vest. Daarnaast loopt als contrast een sportieve jongedame gekleed uol- gens de laatste mode Als overgang" naar het normale vleesrantsoen van 200 gram per week Is met onmiddellijke ingang aange wezen. de bon 244 vlees voor het ko pen van 100 gram vlees en vleeswa ren. Deze bon is geldig tot en met 9 October 1948. De ruimere aanvoer op de slachtveemarkten maakt deze aanvullende verstrekking van vlees nutgclyk. De ministers van oorlog van de v(]f mogendheden van de Westelijke Unie zijn heden vrij onverwacht te Parjjs bijeengekomen om te beraad slagen over de plannen voor een ge meenschappelijke defensie. De bij eenkomst wordt beschouwd als de belangrijkste sedert de plannen voor een Westelijke alliantie op defensief gebied vaster vormen verkregen. De Nederlandse delegatie te Pa- rijs bestaat uit de minister van oor log, mr. W. F. Schokking, generaal Doorman en kolonel Calmeyer. Ge neraal Doorman, die te Londen resi deert, vertoefde Zondag in Den- Haag om te overleggen.-met de mi nister van oorlog. Terwijl in ParÜ3 het gerucht liep, dat de conferentie zou leiden tot een "edeeltelljke mo bilisatie van-de legérs van de .vijf landen, Engeland, Frankrijk 'en.de partners van' de Benelux, kon ,A.P. hieromtrent in Den 'Haag- geen be vestiging verkrygen, De belangrijkste gebeurtenis in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van Zaterdag was de rede van de eerste afgevaardigde van de Sowjet-Unie, Wisjinsky. Zijn betoog, dat een aaneenschakeling vormde van felle aanvallen op de Weste- lijke mogendheden eindigde in. de. indiening' van een ontwerp resolutie, waarbij de grote mogendheden verklaren onverwijld bun bewapening met een derde te willen verminderen. De vergadering kon zich nauwe lijks aan de indruk onttrekken, dat de ontwerp-resolutie er op berekend was op een onzichtbaar auditorium de indruk te maken dat alleen de Sowjet Unie de enige ware voor vechter van de vrede is. Deze indruk vindt zftn beves- tfging In twee commentaren. De eerste komt van achter Jxet talen gorden, de tweede van daarvoor. Klementis, de Tsjechi sche minister van buitenland- sche zaken sedert de dood van .Tan Masaryk noemde de reso lutie niets minder, dan „de meest concrete en verreikendb voorstellen, die ooit Zijn. inge diend om de vrede te verater ken." - 'De Belgische premier Spaak daarentegen beperkte rich tot: „Het is dezelfde rede van verleden jaar." V> De rede van Wisjinsky die drie WISJINSKY kwartier duurde, pakte weliswaar minder fel uit, dan men vooraf delegeerde Marshall had'gesproken, vreesde, maar was toch niet ln Wisjinsky ging achtereenvolgens ds overeenstemming met de welwülen- punten langs. waaropc de V.N. in de toon waarin de Amerikaanse ge- het verstreken, jaar hebben gefaald," Blfjkens telegrammen die de laatste dagen zijn binnengekomen van het republikeinse persbureau Antara breidt de communistische opstand op Java rich hand over hand uit. In de^stad Pocrwodadl, veertig kilo- meter, ten Oosten van Semirang heeft kolonel Sajoeto de aansluiting bü de opstandelingen uitgeroepen. Andere verschijnselen van solidari teit me) de.ri>de regering van Mocso in Madioen doen zich voor in Parakan, téri Noord Westen van Magelahg en Bodjonegoro. Voorts heeft de regering Hatta zich blijkens een te Djokja uitgege ven communiqué, genoodzaakt ge zien luitenant-kolonel Soewardi, commandant van de zesde brigade te Soerakarta, te ontslaan wegens steunverlening, aan de opstandelin gen van Madioen. Het frontnieuws beperkt zich tot de rhededelïnc dat de omsingeling rondom Madioen nauwer- is aange haald en dat de plaatsen Magetan en Ngambre 'zijn veroverd op de communisten. Vliegtuigen, van de regering Djokja hebben pamfletten uitgeworpen boven de door de op standelingen beheerste gebieden. (Ngambre en Magetan zyn een desa en een plaats tussen Soerakar- ta en Madioen, gelegen op de Noor delijke en Oostelijke helling van het Lawoe-massief resp, ongeveer 40 en 20 km. West van Madioen. Gezien het bericht over uitbreiding van de opstand tot Poerwodadl en Parakan is de situatie dus blijkbaar zo, dat het offensief tegen Madioen vorde ringen maakt en dat in "het Noor delijke deel van het republikeins ge bied. de opstandige beweging zich uitbreidt. Red.). Terwijl men in republikeinse krin gen zich vooralsnog niet zeer ge neigd toont de hulp dér Nederlan ders te .aanvaarden by het onder drukken van de communistische op standen, wij verwijzen ter illustratie hiervan naar bijgaand interview van een verslaggevervan A.P. met Hatta, vertrouwt men in politieke kringen te Batavia, dat een moment waarop Hatta een dergelijk beroep op generaal Spoor, zal doen aller minst uitgesloten is, Het te Batavia verschijnende orgaan „Het Dagblad" schrijft hier omtrent: „Al tracht men in Djokja de werkelijke beteke nis van de oostand tè Madioen te verkleinen, toch kan deze zo- dapige gevolgen hebben, dat de regering Hatta zich niet alleen kan handhaven. Het blad schryft voorts, dat be paalde republikeinen het niet onmo gelijk achten dat. Hatta straks, na de totstandkoming van een accoord tussen Batavia cd Djokja, een ern stige candidaat zal worden voor een plaats in de komenderinterim-rege ring. Voorts worden, hiervoor de ha men genoemd van Anak Agoeng Gde Agoeng, dr. Mansoer, prof. Hoesein Djajaüiningrat en Sjahrir. Wanneer er geen onvoorziene om standigheden tussenbeide komen en daarvoor is in Frankrijk op het ogenblik niet veel nodig, dan zal de regering-Queuille vijftig dagen kun. nen regeren, zonder dat het parle ment in str -zal zijn de regering ten val te - .'engen, De oorzaak daarvan is, dat de Franse volksver tegenwoordiging tot 16 November op reces Is, Binnen deze termijn zal de regering alles in het werk stellen om tè bewijzen, dat haar program ma „Redt Frankrijk" inderdaad een uitweg biedt uit de huidige impass! Premier Queuille leidde deze actie Zaterdag in mét een radiorede, waarin nf zeide: Ik doe een drin gend beroep op de werkende klasse te begrijpen, dat iedere stagnatie i'i het productieproces, de werkloos heid zal doen toenemen en de ex port verminderen." Voorts riep hij op het oor niet tc .en aan com munistische agitatie. De laatste daad van de Fran se volksvertegenwoordiging voor zy op reces ging was ten twee den male het wetsontwerp aan te r. ."nen beogende de uitstel ling der departementale verkie- Generaal-Majoor Djokosoejono, die door minister-president Hatta werd gedegradeerd tot kvlonel, na eerst onder fiet kabinet Sjarifoedin vrij grote macht te hebben, gehad als hoofd van de ovérkappings- organisatie van alle republikeinse strijdkrachten Buro Perdjoean- gan", is weer ophet eerste plan gekomen bij- de staatsgreep in Ma dioenKolonel Djokosoejono is door jle communisten benoemd tot militair gouverneur van Madioen. Hy verweet Amerika de aanwen ding van de atoomenergie voor vreedzame doeleinden te verhinde ren, hii stelde dit land voorts aan sprakelijk voor de instelling van een stromannenregerlng in Zuid Korea en 'het uitblijven van over eenstemming in Palestina. 1 Indone sië, Indo China en Griekenland. Het trok de-aandacht dat spreker ver meed de Duitse kwestie aan te roe ren. Als bewijs voor plannen van een nieuwe agressie tegen de Sowjet- Unie zag de Russische spreker de gecombineerde vloot- en lucht machtmanoeuvres der Anglo-Ame rikanen en de toon die sommige of ficiële persoonlijkheden aanslaan in hun. artikelen in veel gelezen weele en maandbladen. „Deze héren,komen niet lan- ger voor de dag met algemene uitspraken en machtsspreuken, die tot de oorlog tegen de USSR -en de niéuwe democra tieën oproepen, maar zy komen met blufferige plannen aan gaande het gebruik "van het luchtwapen en de atoombom voor de vernietiging van Sow- jet-steden als Moskou, Lenin grad, Charkof en Odessa." Betreffende de Indonesische kwes tie zeido Wisjinsky: „De Commis sie van Goede Diensten van de VN heeft de zijde van de Nederlandse overheersers gekozen. De republiek werd de schadelijke Renville-over- eenkomst opgelegd, waardoor rijke delen, die door de Nederlanders waren bezet van de republiek/wer den afgescheurd." In feite beteken de dit. volgens de Russische woord voerder, een aanmoediging* van de agressor. Behalve Wisjinsky voerde op deze middag .ook de. gedelegeerde van India het woord. Zij hoopte, dat In donesië spoedig "tot de VN toegela ten: zou kunnen worden als zelf standig lid. De begrafenis van graaf Berna dotte heeft Zondagmiddag, volgens de wens van. de overledene op «een voudige wqze Plaatsgehad. Een tal rijke menigte was nochtans aanwe zig. De gehele Koninklijke familie van Zweden was aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de konink lijke familie van Noorwegen en Denemarken, voorts Trygve Die, Cadogan, en nog andere vooraan staande personen. Er werd slechts één toespraak gehouden, namelijk door de predikant, die de dienst leidde. Na de lijkdienst begaf zich een lange rouwstoet, waarin de de legaties van.'het Rode Kruis en de padvinders vertegenwoordigd wa ren, naar het crematorium. Het was inmiddels reeds duister geworden en deze laatste tocht van dé overledene had plaats bij .het schijnsel van toortsen, die door padvinders wer den gedragen. Daarna had een kor te plechtigheid plaats-waarbij alleen de familie aanwezig was. Voor zijn vertrek uit Zweden had graaf Bernadotte opdracht gegeven, dat wanneer hij kwam te sterven in de dodendienst de religieuze negerliederen „Deep river"! en „Steal away to Jesus" gezongen moesten worden. Ter- w^l leden van het Rode Kruis de kist het gangpad indioegen werden deze liederen door het koor voorgedragen. Na <?3 plechtigheid werd de k'ist op een open lijkwagen, door 48 pad vinders getrokken, naar het crema torium gebracht. Op de kist lagen de Rode Kruisbaret van Bernadotte, een padvindersstok en de Zweedse vlag. Gelijktijdig met de begrafenis te Stockholm is te Jeruzalem onder aanwezigheid van functionarissen der V.N*., het consulaire corps, func tionarissen der voorlopige regering van Israël en leden van de bestands commissie een herdenkingsdienst voor graaf Bernadotte gehouden. Politieke agitatie met film. en dans na Op de grootste communistische bijeenkomst in de geschiedenis van Italië heeft Palmiro TogUatii, leider der Italiaanse communisten, voor het eerst sinds de aanslag op zijn leven in Juli een openbare rede ge houden. De bijeenkomst had plaats in het sportstadion Foro Italico te Rome onder aanwezigheid van naar schatting een half millioen mensen. Sprekende over Pallante, de dader van de'moordaanslag op Togliatti, zeide deze: „De ongeluk kige jongeman werd door het fas cisme aangezet om da aanslag te plegen.'Er zijn echter mensen ir Italië, die deze misdaad systema tisch voorbereidden. Zij zullen zich voor het Italiaanse volk moeten verantwoord en." Tienduizenden uit alle delen van het land waren met speciale trei nen en bussen naar Rome gereisd om Togliatti te verwelkomen. Na zijn rede werd er gedanst, vuur werk afgestoken en een bioscoop voorstelling in de openlucht gege ven. zingen tot Maart 1949. Vrijdag had de senaat het ontwerp van de hand gewezen. Een communistisch voorstel de verkiezingen In October te houden werd verworpen met 299 tegen 274 stemmen. De zaak is thans definitief beslist. Intussen blijft de Gaulie spoedige verkiezingen propageren en neemt het verzet tegen zijn agitatie steeds hardhandiger vormen aan. Duizend agenten waren nodig om Zondag in Parijs de vechtenden te scheiden, toen anti-Gauillisten een zaal waar aanhangers van de generaal wilden vergaderen, bestormden. Men ging elkaar met flessen, meubelen, stok ken, gedeelten van de ijzeren bal* Justrade of met de blote vuist te lyf. Veertien personen geraakten gewond en elf hunner moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Nadat de aanvallers waren verdre ven en een krachtic cordon was ge trokken door de politie, kon de ver gadering een aanvang némen. Behoefte aan militaire paraatheid verstoort Marshall-plan In leidinggevende Amerikaanse kringen voorspelt men een crisis in 'de werking van het plan-Marshall als gevolg vari de. politieke crisis !n Europa. Waarnemers 'zijn van me ning dat, tenzij een plotselinge ver betering intreedt in de politieke toe stand in Europa; véle landen die Marshall-hulp ontvangen onvermö- delyk een deel van het materiaal en< de arbeidskracht, benodigd voor es sentiële herstel-doeleinden, voor mi litaire doeleinden zouden moetan gebruiken. Volgens de waarnemers is dit proces in Engeland reeds be gonnen. De crisis in Europa eist Volgens Europese diplomatieke kringen, te Washington de spoedige' uitvoering van de plannen voor militaire hulp door de V.S, Bioscoopzaal te Berlijn ingestort, 18 doden In de Amerikaanse sector van Berlijn is het dak van een bioscoop ingestort. Volgens de eerste berich ten kwamen daarbij 18 personen om het leven. Het ongeval gebeurde tijdens d? avondvoorstelling van de Franse film „Carmen". Tientallen perso nen zijn érnstig gewond. Vijf rijen stoelen werden onder het vallend gesteente bedolven. Naar verluidt Is- de instorting te wijten aan ver zakkingen ten gevolge van een brand. Een felle brand die gretig voed sel vond in de lak- en ceUulose- voorraden van een Iakspuiterij te Bergeijk heeft de fabriek met voor raden en twee woonhuizen geheel uitgebrand. Een belendende sigarenfabriek heeft evenwel alles verloren. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Över de oorzaak" is nog niets bekend. Zaterdagmiddag om een uur is te Eindhoven in de leeftijd 'van 67 jaar overleden, de heer M. J. M. van Poll, oud-lid van de Tweede Kamer. 9 De heer Van Poll, die drie weken geleden z(jn zoon ln Eindhoven be zocht werd aldaar door een beroer te getroffen en is deze. attaque niet meer te boven gekomen. Maximus Josephus Maria, van Poll werd 24 Februari 1881 te Roo sendaal geboren. In 1897 trad hij als corrector ïn dienst bij de-„Bre- danaar". Door zelfstudie bekwaam de hij zjëh voor een journalistieke loopbaan. Na bij tal van bladen té hebben gewerkt, waarbij hij op klom tot de functie van hooïdre- dacteur-dirccieur was hij van 1921- 1933 hoofdredacteur van het week blad „De nieuwe Eeuw". ,Na 1933 bleef hij als medewerker aap. „De nieuwe Eeuw" verbonden. Van 1929 tot 10 September 1946 had de heer Van Poll voor de K.V.P. zit ting in de Tweede Kf-mer.' InSep tember 1946 werd hij met de heren De Boer, Schermerhom en Van Mook benoemd in de commissie- generaal voor Indonesië. Op 15 November 1947 werd hem. eervol ontslag als lid van deze commissie verleend. - Zijn. v erdiensten werden ^beloond met de benoeming tot ridder ïn de Orde van de Nederlandse Leeuw. De douane te Singapore "heeft een boordwerktuigkundige van de vliegdienst der K.L.M. tussen Bata- via-Palembang-Singapore gearres teerd na landing van het betrokkBn vliegtuig te Singapore. Bij dé visi- tatie ontdekte de douane een hoe veelheid goud en diamanten, ter waarde van meer dan een millioen Singapore-dollars. De. smokkelarij: werd ontdekt, toen de boqrdmeca-' nicien trachtte,,,de douaneformali teiten te ontlopen. De smokkelwaar was verborgen in een speciale smokkelgordel. Na een kruisver hoor van de boordwerktuigkundige, dat vijf uren duurde, kon de politie een Chinees arresteren, die even eens in dé zaak was betrokken. Naar de correspondent van Aneta te Singapore verneemt; was dit een onderdeel van een smokkelorgani satie tussen Java.en Singapore,. De ministers van Oorlotf, Marine a.L, en Overzeese Gebiedsdelen hebben ten aanzien van het postverkeer met de militairen overzee dan wel aan boord van troepenschepcn, met ingang van 1 October het volgende bepaald: Van militairen aan militairen: Portvrij mogen worden verzonden enkele briefkaarten en brieven t/m 10 gram geschreven op luchtpostpapier en gesloten in Juchtpostenveioppcn; Van burgers aan militairen: Tegen binnenlands tarief mogen wor den verzonden enkele briefkaarten, militaire iuchtpnatbladen en brieven als boven omschreven tot een maximum gewicht van 10 gram. Er bestaat geen bezwaar tegen dat militairen en burgers foto's, kranten knipsels en dergelijke ln brieven sluiten, mits het totale gewicht van 10 gram niet wordt overschreden. Voor de luchtpcstverzending van nieuws-, sport-, kerkelijke- en contact bladen van thu.isfronten zal een nadere regeling worden getroffen. PTT accepteert schrift mc'; hall-point pennen Hangende het ingestelde onder zoek naar de deugdelijkheid -van het schrift verkregen met de z.g. kogelpuntpennen (ball-pointpen- nen) had het staatsbedrijf der PTT het gebruik van deze pennen in ri.in dienst verboden.. Bedoeld onderzoek heeft uitge wezen, dat dit verbod n e.t be hoeft te worden gehandhaafd, JONGETJE VERDRONKEN In een onbewaakt ogenblik is een ruim D/^-jarig kind te Hensbroek te water geraakt en verdronken. MEER BEWOLKING Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond. Toenemende bewolking maar overwegend dróóg weer. Matige en in do NflorrieJUké provincies tijdelijk krachtige wind tussen Zuid en Zuid west- ln liet Noordwes ten van het land over dag iets lagere tempe- raturen. 25 Sept.: Zon op 6.35, onder 18.26: maan op onder 17.10. ^,2? Sept. Hoog water te Rotterdam: le ty 11.55 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1