sami C J STADSNIEUWS De avonturen van kapitein Rob Edo-Hermes 3-0 SCHEEPVAART AGENDA Les Sglva's SCHIEDAM CMGNNAGEWERKERS „NEFAVER" Koeriersters 2 Maandag 27 September 1948 Diaconessenarbeid bestaat Hinckley Temple Band in 35 jaar j de Julianakerk In de Schiedamse gemeente van i de Ned. Herv. Kerk zal op 5 Oc- Een wijdingsvolle woord Op. hun tournée door Nederland tober de JDiaco ness en a rb e id precies gat het Engelse Leger des" Hcils- *>b v. muziekkorps „Hinkley Temple Band" Zaterdagavond in de Julia- nakerk een uitvoering. Het korps werd in 1390 opgericht en bestond toen uil 8 personen met gebrekkige instrumenten. Thans zijn er een 3iMal medewerkenden, welke o.I.v. kapelmeester J. W. Young, hun 35 jaar bestaan. In het jaar 1913 ving zuster Bertha Leblanc. die werd ingeleid door ds. Barger uit Utrecht en ds. Sonsbeek, haar werk hier san. Eerst diende de wo ning van cie heer Plooy aan de Lange Kerkstraat -tot huisvesting, later een gebouw aan de Broers\"est en thans zetelt men sedert lang in j prachtige instrumenten op virtuoze het gebouw aan de Lange F„ven, J wijze bespelen. Het is dan ook een Schiedam b.-.<i pech Schiedam verloor in Loosduinen met 53 vajft B.T.C. Het was voor de spelers, die allen met 1G0 pet. enthousiasme gespeeld, hebben, en m het veld zeker niet de minderen van hun tegenstanders waren, een te leurstellend resultaat, temeer daar twee doelpunten fouten van. de scheidsrechter waren. SFCPuttershoek 1-3' Nadat S.F.C. door een. misser van de doeiverdediger met 2—0 de lei' dine had genomen, maakte Putters hoek nog voor de rust er 12 van en tien minuten na de rust werd het nog 1—3. waarmee het einde werd gehaaid. De overige uitslagen: SFC 3—Hollandiaan, 3 05; SFC 3-- Sehïedam 4 22. De Evangelische Gemeente en de Doop In antwoord op het schrijven van. de heer J. Segaar, opgenomen jn dc- „Schiedammer" van 21 Sepi. ji./ waarin de cunzeiUing van de Ver. Evangelische Gemeente" tot Kerk- genootschap, reeds eerder vermeld onder de titel: „Waarschuwing'* in de Scfaied. Zondagsbode van 17 Sept. j.L, werd bevestigd, zij het mij vergund enkele opmerkingen té maken. Allereerst verwondert het mij dat de heer J/S. de* Kinderdoop, met een serie bijbelteksten in kort- bestek, probeert te niet te doen. Zeer terecht, zegt de heer J. S. dat de besnijdenis plaats maakte voor de Doop, doch vermelde daarbij niet dat deze besnijdenis geschied de op alle leeftijden. (Abraham op zeer oude, hij en zijn zoon Isznaëi. tegelijk; later bij de Israë lieten een week na de geboorte)-.' Dus ook de. kindexen. Deze besny-é dehïs' lag besloten in het Verbond der Genade dat God met Abraham sloot en dat door Gods daad zijn openbaring in Christus waarop de doop de nadruk legt, vernieuwd wordt. Dit verbond is uitdrukking van Gods trouw en liefde jegens ons, zondige mensen. lie kinderen zijn, evengoed als de volwassenen, in dit Verbond begrepen. 2ij worden beschouwd - als leden van de Kerk, als erfge namen van dat verbond, zoals Christus ons tot voorbeeld gaf: „Voorwaar zeg ik zo wie het - koninkrijk Gods niet ontvangt ge- lijk een kindeken, die zal in het zelve geenszins ingaan". En Hij omving de kindekens met zijn ar men en de handen op hen gelegd hebbende zegende "hij ze. Daar het bij de Doop niet gaat om de weg neming van de s t o f f e 1 ij k e on reinheid, maar duidt op de geeste lijke onreinheid van de zonde, wel ke wordt weggenomen door het offerbloed van Christus, wat me debrengt de opneming als lid in Zijn Gemeente, is de hoeveelheid water niet van. betekenis en kan do onderdompeling vervangen wor den door besprenging. i M. H. GOÏINK. Naschrift redactie: Na de uiteenzetting van de heer J. Segaar van de Evangelische Ge meente over de H. Doop in dit toe komstige kerkgenootschap ontvin gen wij bovenstaand schrijven, dat het standpunt van de Ned. Herv. Kerk in brede trekken aangeeft. "Wij menen met de publicatie hier-» van de discussie over dit onder werp in onze krant te moeten be sluiten. bespelen, der beste korpsen van het Leger des Heits. Meermalen trad het o.a. op voor de. microfoon van de B.B.C. In het. tot de laatste plaats ge vulde kerkgebouw, werd het korps in karakteristieke rode uniformen, door een enthousiast handgeklap ontvangen. De Commandant voor Nederland Charles Durman en Luit-Kolonel J. P. Rawie hadden de leiding van de avond. Een 12- ta! zeer gevarieerde muziekstukken werden instrumentaal zowel als vocaal ten gehore gebracht. Be gonnen werd met een pittige mars, waarna suites en selecties volgden, die werden afgewisseld door solo's voor cornet, trombone en zelfs slagwerk. Vooral de bespeler van de grote trom toonde hierbij een wonderbaarlijke lenigheid in de polsen! Onder leiding van hun dirigent zengen een aantal leden o.a. het Hallelujah van Handel, door Bern. Verkaaik Jr. aan het kerkorgel begeleid. De DWS-dames deden het heter dan de heren De Schiedammers zijn niet ut staat geweest hetzelfde spel als te gen Olvmpia te herhalen, zodat zjj door een goed* spelend Ammo met flinke cijfers geklopt werden» Voor al het voorhoede-spel wilde ditmaal maar zeer slecht vlotten, waardoor weinig goede kansen warden gebo den. Oorzaak van het falen van D.W.S. ligt vrjjwel in het feit, dat direct na het begin rechtsbuiten Jah van Lint door een rugblessure de gehele wedstrijd op halve kracht moest spelen. Hierbij kwam nog de JÖ.W.S.-mid voor, die er ditmaal ook, geheel uit was. De eerste helft van de wedstrijd was nog het beste deel voor D.W.S. want raet een gelijke 3—3 stand Kon gedraaid worden. De tweede helft liet duidelüker het falen dfer Schiedammers zien, waardoor Ani mo haar kans waarnam en een nut tige overwinning mee naar Den Haag wist te nemen. De Zondag gaf echter ook weder om een resultaat- van. de D.W.S.- dames hetwelk er zijn mag' en waar mee bewezen is dat de elftal-com missie met dit elftal op de goede weg is. Om van Animo op eigen terrein met 33 gelijk te spelen valt nog lang niet. mede. Deze uit slag mag dan ook zeer goed ge noemd worden en houdt alle belof ten voor de toekomst in. Het reserve-hereneiftal van DWS deed het heel wat beter tegen Ani mo 2. Aad von Woerkom met zijn. mannen speelde een prima wedstrijd welke vooral na de rust een groot overwicht vertoonde. Zij wonnc-n dan ook verdiend met 95. DWfi 3Rotterdam (dames) 0-1; Dynamo 3DWS 4 heren 1 1. De terugkeer van Peer de Schuimer 47 Uiterlijk doodkaim, maar inwendig toch ver- o, heer", mompelt hy. „Allah gtaat u ter zijde, ontrust over de grote verliezen die hy lijdt, staat Vrees niet". Peer's schip staat nu in brand en Abas Turc op zyn schip. Naast hein staat zyn alleen ,,'t Seepaert" biedt nog gmge tegenstand, sterrenwichelaar, die hem steeds vergezelt. De De kanonnen van de Moorse vloot kunnen ge- astroloog verzekert hem. dat de sterren gunstig makkelyk beide schepen in de grond boren,, maar staan. „Gy zult de Christenhonden Vernietigen, Abas Turc heeft andere plannen; hy wil .Rob A levend in handen krijgen. Hy geeft bevel -,/t See paert" te harpoeneren-cm op sleeptouw te nemen. Hartje, Rob's kajuitsjongen, ziet wat.de vijand van plan is en waarschuwt Rob. Maar wat. kan de kapitein doen? De meeste schepelingen zyn gesneuveld, de munitie is verschotende strijd is afgelopen en Rob heeft verloren. MACH. 13 Het was merkwaardig om te tien hoe twee ploegen, welker resultaten tot nu toe dezelfde waren, een verschillend Op verzoek van het Schiedams I oee!d ,.°?n<?eiV,Edo vot zelfvertrouwen en werklust. Hertnes weifelend en met Muziekcorps, dat hierdoor zijn cen Kekere matheid in het .bijzonder in kennis van goedé tnuziek toonde, j de voorhoede. Bovendien was de stand werd tot besluit gespeeld het Alle- bepfla,d J^°5dl.?end voor de gro Moderato uit de Onvoltooide Symphonie van Schubert. De zui verheid van toon en prachtige pia nissimo's brachten de aanwezigen tot een langdurig applaus. Op hun verdere tocht door Ne derland, zullen deze mannen hun doel, zegen en bemoediging aan hun -vrienden te brengen, zeker bereiken. Radio-program ma Avondprogramma. HILVERSUM 13.00 Nieuws, 19.15 Onder de leeslarap: 19.30 Actueel Re- luid: 19.45 Reg. uitz.; 20-00 Nieuws: 20.05 Prog- prol.; 20.15 Vijftj» jaar Nedetl. orgelmuziek; 20.45 Lezing dè. Mulder; 21.15 Buscb-strUkorttest; 21.45 Swee- linck-kwartet; 22.15 Met band en plaat voor tl naraat; 22.45 Avondovercfenkin»; 23.00 Nieuws; 23 1524.00 Avondconcert- HILVERSUM jr. 19.00 Pianospel; 19.15 Musieorda: 19.45 Inleiding tot muziek begrip; 20.00 Nieuws; 20.05 Radjoscoop; 22.30 Londens radio-orkest; 23.00 Nws.; 23.15—24.00. Zang- en dansprogr. DINSDAG 28 SEPTEMBER HILVERSUM I; 7.ÖÖ Nieuws: 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Rawicz en Landauer; 7.45 Morgengebed: 8.00 Nws.: 8.15 Piuk de dag: 9.00 Lichtbaken; 8.30 Opera's van Mozart; 10.00 Voor de kJeu- ters 10.15- Lener-strijkkwartet: 10.40 Voordracht:10.5O Gr.platen; 11.30 Als 6e ziele luistert; 11.40 Werken van Te- lemnn en. Bach: 12-00 Angelus; 12.03 Tenor en orgel; 12.30 MetroDOle-orkest; 13.45 Scala-orkest; 14.00 Mezzo-sopraan en piano; 14.30 Onder Ons; 15.00 Gr. platen; 15.30 Muziek houdt fit; 16.00 Zonnebloem: 16.30 Ziekenlof: i7.ou jva schooltijd: 17.15 Walsen: 17.30 Lane zul len ze leven: 17.45 Reg. uitz.; 18.00 Volksliedcrenkwartct; 18.20 Sportpraat- jfe: HEM Reg. uitzending. HILVERSUM II r 7.00 Nieuws; 7.15 Harrooniemuziek; 7.50 Dagopening; 8.00 Nieuws; 8.15 Lócienne Boyer; 8.45 Gr. muziek.; 9,15 Morgenwijding; 9ZO Wa terstanden; 9.35 Gr.platen! 10.30 Van vrouw tot Vrouw; 10.35 Carlos Cardel en La Argeatinita; 10.50 Voor de kleu ters:. 11-00 De Wekker: 11-30 Orgelcon cert; 12.00 Lyra-trio; 12.30 Weerpr aatje; 12.33 Gerard van Krevelen; 13.00 Nws.:. 13.15 Mededelingen; 13.20 Avroleans; 14.00 Met naald en schaar; 14.30 Radio- toatinëe;. 16,40 Schoolbel: 17.M Kinder koor: 17.30 Lajos Veres speelt Zigeuner- au#lek: 18.00 Nieuws; 18-15 Mededriin- rtiojr* met orïcesL «i. Schiedam gaat weer automatisch telefoneren nummers van de telefoonabonnee (de aangeslotenen te Schiedam) kun nen met ingang van vandaag door zelf te draalen de geautomati seerde netten, in de telefoondistric ten Rotterdam. Den Haag. Utrecht, Goes. Breda. 's-Hertogenbosch en Eindhoven bereiken. Men dient n.l. na het draaien van de K (0 als eerste cijfers) te wach ten op een interlocaai begtnsignaal. Daarna kunnen het gewenste net nummer en de abonné op normale wijze worden gedraaid. tt Schaakclub ..Schiedam' De wintercompetitie van SCS nam-weer een aanvang en de eerste uitslagen waren vorige wéék: Groep I; A. van Veldhoven—G. D. v. Yzendoom 10: S. Oosthoek-—A Mast 0—1; J. C. Hölzken—B. Lader afgebr,; J. v Groot veld—C. L. van Troost 01; J, Moerer—J. F. W, Eorye 0—1: A. van EttenG. M. Groen 10. Groep II: L. van YzendoomB. L. van Soelen 0—1: C. Slagmolen J. J, van Yzendoom 10; S. Koster J. Timmers afgebr.; J. Offerman,- W. Meyer YH; M. Hersbach—p. Geleijnse 1—0. HENGELSPORT Zondag hield ..Kct Baarsie" een hengele on cours in het Balkengat. De vangst viel ondanks het gunstige visweer tegen. De prijren waren voor: I. D. Koets. 14 st, 1050 gr.; Z. J. van Walsum. 5 st.: 405 gr.: 3, M. H. Wolthuis. 3 st. 225 gr.: 4, G. Gil- bels, 3 st. 250 er..; A. Hordijk, 2 st, 195 gr., 6: K„ Kok, 2 st, 195 gr.; X ZuidgeesL 3 s}. 145 gr. I)s. .Törg komt niet In de kerken van de Ned. Herv," Gemeente is Zondag bekendge maakt. dat ds Jörg te Breda het door de Schiedamse gemeente van de Ned. Herv. kerk op hem uitge brachte beroep niet heeft aangeno men. Naar wij vernemen had ds Jörg tegelijkertijd een beroep naar Apeldoorn in overweging, dat hij nu heeft aangenomen. Schiedammers: Poulus. die overigens weer prima speelde, vergat na een mi nuut op zijn doelman terug te spelen en Steen dam wist het wel <10). Merkwaardig was, dat Edo onmid dellijk daarop Roodselaar terugtrok tot een soort tweede spil, een tactiek, die overigens deze middag slaagde, omdat de vser Edo-mannen In de voorhoede nog altijd 100 Cr gevaarlijker waren dan de vijf bij Hermes. waar Van der Tuyn slechts opviel door zijn ruste loosheid. Het weinige gevaar moest daar van de zwoegende Lex Janse en Van Buytene komen en de laatste had pech, toen een prachtig schot de paal schampte aan de buitenkant. Daarte genover staat echter, dat doelman Van Diest, die niet voor Pil onderdeed, zich nog heel wat vaker achter de oren zou netjesneer te leggen, een kunst, die zijn coüega Verdam heel wat beter ver staat. Na de rust -kreeg de laatste ruirh gelegenheid dat te demonstreren. Een. tel schot was de inleiding tot de beze geling van het Schiedamse lot. Een enorme vrije schop vlak naast was bij na de voltooiing, maar toen hield Her mes het ook niet meer: Verdam kreeg een vrije bal. zette hard en. strak voor cn Steendam kopte feilloos in de bo venhoek, een doelpunt „uit het boekje". Hoe rechtsbuiten Spek daarna een keer op öe miüdenvoorplaats terecht kwam, weet Uw verslaggever niet meei>, maar Van Dlest kan alleen maar het zwaaien van diens linkerbeen hébben, gezien, toen kon hij dc bal achter zich gaan 2oeken (3--0): De heer Herberts, die dc wedstrijd volgde, lal vermoedelijk wel eert streepje achter de namen Odenttaal, Verdam, Lasschuit,„Foulier en Brouwer hebben gezet. De korfbalresultaten Na een aardige vlotte wedstrijd is Succes er in geslaafd met 21 van Wion te winnen. De rust kwam met een 1—0 voorsprong na een doelpunt van Droge. Bons maakte er 20 van, waarna de Rotterdammers tegen scoorden. Het was een verdiende overwin ning en de uitslag zou ongetwij feld hoger geweest zijn als er beter vaa de kansen geprofiteerd was. Ook Avanti heeft weer op twee punten beslag gelegd. Vermeulen, altyd goed voor een punt, bezorgde onze stadgenoten een i0 voor sprong. De strijd bleef gelijk op gaan en Ready 2 wist zelfs 'n 21 voorsprong te nemen. Doch de laatste seconde van de eerste helft bracht N. Post de stand weer op gelijke voet. Na de rust werd er fel om het winnende doelpunt gestre den, Mulder slaagde erin de zege aan onze stadgenoten te brengen (2—3). De eerste Schiedamse korfbalne derlaag is een feit, want sportclub Schiedam heeft mei 2—1 van Die Haghe 2 verloren. Wel kwamen on ze stadgenoten met lj-0 voor door een doelpunt van Efshout. maar verder bleven de aanvallen on machtig! Die Haghe 2 profiteerde hier dankbaar van en liep tot 2 uit In de R.K.B. moest Succes 2 zijn tweede nederlaag incasseren. Over- kanters won met 30. Succes 3 deed het beter en won met niet minder dan 8—-0 van Over-kar.ters 4 Schiedam 2 verloor met 42 van Het Zuiden 6. De juniores van Suc- ce? deden het ook nu weer uitste kend en wonnen met 4—0 van Ons Huis. Er is een nieuwe competitie-in deling gemaakt, waarbij Succes a is ingedeeld in afdeling C 1 met Rozenburg c, Ons Huis a, Unicum b en Sperwers. UrsusYND 10 Dat Ursus de wedstrijd Zondag heeft gewonnen dankt zij groten deels aan het prima werk van haar middenlinie en achterhoede, het spel van de voorhoede was echter te kort om productief te zijn. Voor de rust was het al Ursus wat de klok sloeg, en na ongeveer 30 min. wist de rechtsbuiten na prachtig aange ven van de rechtsbinnen het eerste doelpunt te scoren. Na de syst was het echter VND die het initiatief nam. maar kon dank zij het prima verdedigen van de middellinie en achterhoede ni^t. tot doelpunten komen. Ursus heeft een geduchte concurrent voorlopig de middenlinie en achterhoede niet afgeschud. Burgerlijke Stand Geboren: Willem Franciscus, z. v. G J. .van. Wezenberg en J. C. Jan sen, Dr. Noletstr. 1; Amoldus Pe trus Franciscus-, z. v, P. J. van Troost en A. C. Schoenmakers, Hoogstr. 136; Catharma Elisabeth, d. v. O. W. van Dam en C. E. Jan sen, B. Knappertlaan 260; Willem. z. v. A. Kok en J. G. van Poppelen, Parallelweg 128; Antónia Arnold» Hyacintha, v..M, H. Ammerant en A, J. Rensman. P. Potterstr. 27; Willem Comelis Jozef, z. v. N. A. Koot en J. AL Knsters, Dr. Noletstr. 1; Elisabeth, d. v. W. Schneider en W. J. van Houten, Mariastr. -109; Maria Anna, d. v. A, N. J. M. Schel- lings en H. Peppier, Hoogstr, 111. RECTIFICATIE De 23-jarige A. de M., die betrok ken i» geweest bij de noodlottige ge beurtenis te Schiedam, waarbij een jong meisje is verdronken en daar voor Donderdagmiddag voor de Rot terdamse rechtbank terechtstond, is niet zoals wij meldden woon achtig te Schiedam, maar te Rot terdam (H'berg) Droevig afgelopen De jonge Marinus Luypen, die Vrijdag jn de Paul Krugerstraat met hek cn al omviel," is Zaterdag in het Zuiderziekenhuis aan zijn verwon dingen overleden. AANGEKOMEN SCHEPEN 25 Sept«nh*r Henk A'dam BinnenhavenKent County Montreal Maashaven; Arielheid Plymouth tuar DuitslandLark Fa!- genberg Dordrecht: Olwe Londen Mer- we'naven; Phoenix Delfzijl Parkhaven; Prinses Beatrix Harwich Hoek van Hol land: Prinses Marijke Stromstad 2a KathavcnKota Gcde Batavia Schie- havenVulcanus A'dam Lekhaven; Amstcldijk New York Wilhelminakade Lagosian Hamburg Lekhaven. 26 September Dash wood Names WaalhavenMo- Jenkerk Kobe Lekhaven; Escaut Parijs Parkhaven; Frans Ilolm cn Eleonore Hamburg naar Duitsland: Grunb Ham. burg Parkkade; Van Gelder Ornskolds- vJK Binnenhaven; Hans Georg Hamburg naar Duitsland Alpherat Buenos Ayres LekhavenDuke of Ardgyll Harwich Hoek van Holland; Batavier II Londen Jobskade; Zonr.cw(jk Durban Lekha ven: Gaastorland Leith Merwehaven; Matthew L'uckenbach New Orleans Maashaven: Madjoe A'dam Waalhaven: Arnewood Londen Waalhaven; Empire Wansbeck Harwich Hoek van Holland; Seruta Liverpool Merwehaven Spring- crag Londen IJselhaven; Fort una Ham burg naar Duitsland; Haphael Semmes New York Merwehaven. Katowice Gent Merwehaven; Bullfinch Londen Merwe haven: Strijpe Stromstad Dordrecht: Melrose Abbey Hull Parkhaven; Ems Hamburg n?^r Duitsland; Capti#n Theo Vera Cruz Vlaardingen; Algorab Calcutta Schiehnven Koningin Emma Harwich Hoek vaa. Holland; Nyroca Southampton Merwe haven. GalJium, Grangemouth Waal haven: Berfeesunu Bahrein Pemis; Hansine Hamburg naar Duitsland; Na£» tol Fahalneel Pernis; Noordara New York Wilhelminakade; Denl Kalmar naar Dordrecht; .Helen Grimsby naar Nijmegen, 2? September Fagerfjell Curasao Pernis: Mentor Antwerpen Waalhaven; Parita Sun Middiesbro Pernis; Hainan Gothenburg LekhavenHarxnathan. Mjddlesbro Waalhaven; Heros slbt. Hamburg, Park kade Ino Bristol Merwehaven Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland. VERTROKKEN SCHEPEN 25 September Esso, Rotterdam Aruba; Koningïr. Emma, Harwich; Storfors, Skoghall; Eemshorn. Hamburg.-.Gunda, pDrt Said - Aegir. Pi teaFalcon. Londen Ameri can; Lawyer. New York; Ridderkerk. Sydney via Antwerpen; Santa Lucia. Hamburg; Loan da, Londen Hasker- Iand, Kir.gslynr.Gruno, Hamburg - Advertentie I ftT ELECTRISCHE ORMAMENTEN VOOR ELKE KXMER VOOR ELKE BEURS! Ie Middelland straat 72 - Tetef. 30310-31293 i-^3 - Rotterdam j Toneel: 30 September, Passage-theater, 8 uur: SchietL Toneelkring „De Komedianten" met „De Mof". F 1 Ims Passage-bioscoop; Da. 2, 7, 930, - Za. cn Zo. 1.45, 4.15, 7, en 9.30 u: Hellzapoppin (elke leeft). Op het toneel Marietina cn "Antonio Reyes. Monopole: Da. 2, 7. 9, Za, t. 5. 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: Theater Royal en Prairiewet, (14 j.>. Vergaderingen: 28 September, Musis Sacrum, 230 uur: Ned. Ver. v. Huisvrou wen. Opening wintercursus en bestuursverkiezing. De door de Duitsers vernielde Wilhelminabrug te Maastricht wordt her steld. Van de noodbrug af kijken de voorbijgangers naar de herstel werkzaamheden. De pijlers worden opnieuw opgetrokken. FlakkeeMartinit 11 Heeds direct na de. aftrap zet Martinit een fel offensief in, met goed open spel wordt menige ge vaarlijke aanval opgezet, maar de ze blijven voorlopig nog zonder succes, hoewel een hard schot van C. H. v. d. Bout een beter lot ver diende. Toch neemt Mprtinit even later de leiding, wanneer na een aanval één der achterspelers van Flakkee de bal met de hand speelt, wat Flakkee op een strafschop komt te staan. Deze wordt inge schoten (10). Wanneer de links half van Flakkee een Martinit- aanval weet af te slaan'brengt hij de bal snel naar voren, de rechts binnen staat in goede positie, krijgt de bal dan ook toegespeeld en met een hard laag schot brengt hij de partijen op gelijke voet (11). De laatste 10 min. voor de rust blijft het spel in evenwicht en doelpun ten blijven dan ook uit. Na de rust is Flakkee het eerst in de aanval, maar de Martinit- achterhoede heeft er deze middag goed Jict oog in. Van weerszijden zien wij enige mooie aanvallen, welke echter geen van alle het ge wenste succes brengen. Het laatste kwartier wordt Flakkee iets ster ker, luid aangemoedigd door het talrijke publiek proberen zij alsnog een overwinning uit het vuur te slepen, maar de Mariinit-achter- hoede blijft stand houden, zodat deze wedstrijd in een gelijkspel eindigt. Wandeltochten van „De Trekvogels" De wandeispoiuveicmgmg „De Trekvogels" organiseerde zateraag- rcuaoag en Zonaag naar eerste wan- denoenten,. Lr werd gestart vanaf caxe ,L>e -riomevara" aan ae Rotter- a&mseaijk, Zateraagffudaag vertros ten a e groepen voor ae lo en Zo Km., terwijl nier Zondag de öo Ktn.-iocm nog aan toegevoegd werd. VronjK zinüena, fluiunci vt neunend troit- Kcn ae wanaeiaars, tr waren er oij uit Dordrecnt, uen Haag, ueut, SUk- xerveer en uua-jeseycriabci, ooor scmeaams omstreken, ue grootse route gmg via ae nieuwe naven, Wiiiem ue Zwijgeriaafi, tnerreoos Viaaroingeu naar ocnipnuaen, waar gerust weru. ue terugweg nep over uaxnlaan en. wes* vest naar net punt van uitgang. Hier Kwamen om circa acn; uur ae laatste aan. rxei za icm. parcours ging via Viaaraingen over ivethei en ae 15 Km. tangs rvèinel en oe Poldervaart. ue ieenijaen varieerden van 5,5 tot 74 jaar. - jje verzorging van de deelnemers was in nanaen van vijf Roae nxuis- verpiegers en van de iecien van L»e TreKvogeis, oie zelf niet deel moctt- Len nemen. Voor nen zal over enkeie weken een trauungstoch.t georgani seerd' worden. Het aantal blaren bleef tot een minimum beperkt, zo-; dat zowel deelnemers als verzorgers prettige dagen hadden, door het prachtige weer begunstigd. Een bekende Hoofdenaar zalper 1 October de dienst met pgnsioen. verlaten. Het is de havenbeambte A. C. Wies, die na een ruim 34-jarig dienstverband zijn waterig element zal verwisselen voor eerv verblijf in drogere omgeving. Verkeersfout werd haar noodlottig De 51-jarige AL K. uit' de Louise dc Colignystraat 24 in Schiedam reed Zaterdagavond, in de 2e Mid' deliandstraat.met.haar fiets naasl twee andere dames. Bij de Burg. Meïneszlaan werden de wielrïjdsters ingehaald door een auto. De dame begon te slingeren, slipte in de tramrails en botste té gen de 'auto. Zij'kwam te vallen en kreeg een der achterwielen over Jv*t lichaam. Met inwendige kneuzingen is zij in het ziekenhuis te Schiedam opgenomen. 'Het gebeurt niet zo vaak meer, dat wij van een acro batisch nummer kunnen zeggen: „Kijk, dat is 'nu iets bijzonders. Zo iets hebben we nog nooit gezii. Van de 2 Sylva's, die deze week tpver. het Arena- toneel buitelen, zouden we dat ook •niet tuilten zeflpen. Het is ook minder om wat ze brengen, dat we hen hier toch nog even willen hoe- men, dan om het hoe ervan. Want behalve het knap pe, onsièloojlfjk veeleisende kracht, cn behendigheidswerk dat ze leve ren, geven ze er nog een parodische pantomime bij cadeau; die aan het geheel al dat opzettelijke en fie- wichtige ontneemt, rtsaar, zoveel van dit herculische vertoon vaak aan lijdt. Het. is niet de eerste maal dat deze „comedlants de balance" ket Rotterdamse publiek verma ken. In 1920 traden ze al eens in Pschorr Pischorr zeggen ze -7- op. Een en dertig jaar zijn ze nu al samen, deze twee, maar hun ua- derlanü, Portugal (van Manuelen Spanje (van Miguel), bezoeken ze zelden. Daar hébben we het te druk voor, zeggen ze. Wat we graag geloven, HET C ARILLpN KOMT Reeds meer dan .42,000,— heeft de Vlaardlngse, bevolking b'ij elkaar ge bracht voorhet carillon, dat üi de Grote Kerk zal worden aangebracht ter geleeenheid van het Gouden Regerings jubileum van EM.. Koningin Wilhel- mina op 31 Augustus 1948. Het carillon kost echter 65.000,— en de Raad der Gemeente besloot Jn haar Donderdag avond gehouden Raadsvergadering een bedrag van 25.000,uit de gemeen tekas beschikbaar te stellen voor het «srillon, Jn de buitengewoneraads vergadering van 31 Augustus was in beginsel reeds besloten een bedrag uit te trekken. De heer' Vermeer hoopte, dat. nu het geld er ls, er. met de grootst mogelijke spoed gewérkt zou worden aan het carillon.. De burge meester wist echter te vertellen, dat de vervaardiging hiervan minstens een jaar zou vergen. Glenartney, Australië; Barendse. Hon- fleur- Ronsard. Havre; CJaybourne. MobileNfjenburg Boston Line.; Cape Mohican, Bremen Castor. Boston Line. Hertha Johanna. Hamburg; Bury. Hull; Venus, Kiel; Veer.enburgh, Middiesbro; Juri. Leixoes; Olivian Coast. Newcastle;' Ceres. Boston Line.Sheringhatn. Har wich; Bacchus. Genua: Gretehcn. Hamburg; Oranjepolder. Londen; Em pire Parlieston, HarwichDuke of York, Harwich; Rapid, Stockholm: Fiat Londen; EU don; Grimsby; Taurus, Boston Line. 26 September Magretha, Hamburg; Fort Sturgeon, SpeziaOra, CuracaoInz.buJtowsky, hopperzuiger Stettin per slbt Hercu les; Prinses Beatrix; Solarium, Fal mouth. Empire Parkeston Harwich, Wind Z, IV. flauwe koelte, kalme zee, helder. SCHEEPS BEWEGINGEN Aletia 24 van Port. Swettenham naar Pladjoe; AJeor 26 van Buenos Ayres te Antwerpen; Alphacca 26 van Dublin te A'dam; Abbekerk uitgaand 25 van Na. pels naar Izmir; Alchibs uitgaand 25 van Antwerpen naar MarseilleAlge- nib <21 te Pernambueo; Amstelkerk 26 te Port Bouet Annenkerk 26 te Manil la Antonia 25 te Pladjoe Axddljk 26 te Belawan Deli: Aldebaran naar Ne derland 26 op 960 mijl west van Sc illy: Averdijk naar Antwerpen en. R'dam 26 op 70 Tnijl Z. W. van Nantucket; Anchi. ses 25 van Macassar naar A'damAals. dijk naar New York 26 op 100O mijl west "van SciUy; Albireo pass. 27 Ouessant naar Rio de Janeiro; Alde- gonda pass- 27 Ouessant naar Rio de Janeiro: ASdegonda pass. 27 nam. de AnamBa eilanden naar Pladjoe! Alde- ramin thuis 27 te Suez; Alwaki uit gaand 2S op 240 mijl N.O. van Boa Vis-< ta (Kaap Verdische Eilanden): Amstel. land thuis pass, 27 St. Vincent c.v. naar Las' Palmas; Arkeldijk naar New Yórk 25 op 440 mijl zuid van Kaap Race. Bsmisse 24 van Begkvara naar Dor drecht Breda 24 van Mollendo naar AricaBoissevain 26 te Hongkong; Ber- lage 24 van Hongkong naar Tarakaa; Bagan 25 te Macassar; Balt 26 van Soe- rabaja naar Macassar; Batoebahra 26 van Ampenan naar Laboean; Berda 26 te Antofagasta; Bantam naar Java 25 op 22Q mijl z.Q. van Sable Eiland: Ba- rendrecht naar Pemis 25 op 209 mijl N.O. van Sombrero Eiland; Bloemfon tein thuis 27 te SouthamptonBorneo 26. van Singapore naar Bombay. Castor 25 te Boston Line.Cejres 26 te Boston Line,; Colytto 24 te Gibral tar; Cleodora 26 van Suez naar Singa pore: Congostroom 25 van Pointe Noire naar Freetown. De Kerens 21 t® Belawan Dell- Doros 23 van Cap Haitien naar Fort Liberie Danae 26 te Gcn.ua; Delft 25 van Cristo bal naar Curagao; eDJLshaven 24 te Bu. enos Ayres; DeUt thuls pass. 25 Balboa. Esso Den Haag 23 bij Aruba, gean kerd Ena 26 te Miri; Ertnna26 van Madras naar Calcutta; Esso Amsterdam 25 nam. van Aruba nar Pemis; Edam naar Philadelphia 26 oR 420 mijl o.z.o. van Kaap Race,- Eemland thuis 26 op 700 mlji zuid van St. Vincent c.v,; Eem- dijk 24 te New York. Ferocla 24 van Cardff naar Portl- maoFiat 26 te Londen. Gaasterkerfc thuis 25 te Genua Ga- dila naar Curacao 26 op 150 mijl noord van San Luis. Hast III 24 van Rouaan naar Londen en R'dam; Hast V 24 van Grangemouth naar Sunderland j Hellevoetslujg 24 van Stralsund naar Delfzijl; Haskerland 26 te Kingsljmn-, .Hestia 26 van Trinidad te Puerto CabelloHelena 25 vah Cris tobal naar Curacao; Hera 25 te George- lownHermes naar Trinidad 26 op 200 mij] noord van San Luis,; Horst 24 van Leixoes naar A'dam; Hagno pass, 26 Lizard naar Dublin Iris 25 te Gibraltar. Jantifla 24 van Norrkoplng naar Dor drecht; Jaarstroom uitgaand pais. 26 Ouessant, 27 te Bordeaux verwacht; Japara (k.p.m.) 26 te Menado. Koningshaven 25 te Plymouth; Ka- merlingh Onnes 24 te Semarang; Kall- anda 26- nam- te Hollandia; Korossa 25 van. Ambon naar MacassarKedo« uit- gand 26 te GenuaHelbergen pass. 26 Pantellaria naar Sfax; Klipfontein .26 te DurbanKota Inten naar R'dam 26 op T000 m|jl west van Seüly. Lutterkérk 25 te Antwerpen; Dam mers van Torenburg 26 ter rede van Ampenan; Laremberg 26 in de golf van dc St. Lawrence, 28 te Montreal verwacht; Lawak 25 ter rede van Bas Tanura; Lcmsterkerk thuis'26 te Genua: Leersum pass. 27 v^tn. de Bermuda's naar R'dam; Lekhaven naar A'dam 26 op 660 mijl zuid van St. Vincent c.v.. al waar 28 Sept. verwacht; Lindc'terk 26 van Bahrein naar Ras Tanura, Marken 24 te Macassar; Macuba 26 van Fiadjoe naar Singapore; Madoera thuis 20 te Belawan- Maetsuycker 25 te Port Swettenham.' daarna'Renang; Malvina naar Adelaide 26 op-1200 mijl N.N.W. van Fremantle.Manoêran 26 te Singapore; Marcel!a!26 van Ambes naar Port.JeromeMuiderkerk 26 van Ham burg naar A'dam; .Murena 26 te Balik PapanMaasland 27 te Montevideo; Marpessa pass. 27 nam. Guadeloupe n. Curacao. -Nijcnburgh 26 te Boston Line.; Nero 23 van Cristobal naar Guayaquil: Nieuw Amsterdam naar R'dam 26 op 275 mijl zuid van Kaap'Race. Orestes 25 van Corral naar Puerto MonttOmala 25 van (Basrah Rivier n! Beyrouth;, Ophir 26 te Batavia. Prima 25 van Vlissfcngen naar Brest; Prins Frederik Hendrik 23 te Montre al (verb.);-Polydorus 26 te Soerabaja; Paula 26 van Singapore naar Bangkok; Prins Alexander, naar St. Georges 25 op 300 mijl. west van Land's End; Prins Maurits 26 van Montreal te Antwerpen Poseidon 27-te Trinidad; Pygmalion 26 van La Guayra naar. MaracaibO; Prins Willem van Oranje 24 van Chicago n. R'dam: Prins Willem IV 25 van Mon treal naar de Grote Meren; Prins Wil lem m 25 van Gravesend naar Mon treal en pass. 26 Wight. Ridderkerk van R'dam naar Australië 26 te Antwerpen; Rijnhaven 23 var. Ca sablanca naar Bordeaux; HeacI 27 Advertentie 1. M. pint, battrjjdl GRIEP VERKOUDHEID SPIERPIJN RHEUMATIEK ÊMZ. Batavia; Rotti 2S te Suez geankerd; f* Volgens mededeling van Dirk zwager^ Scheppsegentuur N.V. ta Maassluis zijn gedurende de afgelo pen week 1T4 schepen, metende 274,800 n.r.t., de Nieuwe Waterweg binnengekomen tegen 134 schepen metende 204,178 n.r.t. in dezelfde week van het vorig jaar. Sedert Januari 1948 zgn aangekomen. 68-19 schepen metende 10.421.748 n.r.t. tegen 472S schepen metende 7.658.733 n.r.t- in. dezelfde weck van het vorige jaar. - r.f Het motorschip Birmingham w gisteren, gesleept door de sleepboot Blankenburg, te Rotterdam aange komen. 0 Omtrent het vergaan van het Nederlandse stoomschip Houfiaan verneemt Llods nog uit Gothenburg dat de Houtlaan al reeds zware slagz(j had^toen het van Kotka naar Rotterdam vertrok. Toen het schip op Vrgdag 17 September een halve kilometer van Boisto verwijderd was, nam de slagzij plotseling toe en begon hét water het ruim en de machinekamer binnen te stromen. Het vaartuig bleef nog zes uren drijvende en zonk toen in 23 meter diep water. De 30 opvarenden zijn intussen per vliegtuig van Helsinki ♦n Nederland aangekomen. - Een zwarenoordobsterstorm heeft het in de straat van Belle Isle gestrande Griekse stoomschip Orion lek geslagen. Ruim n, npaehineka- mer en stookplaats zijn vol water gelopen. De bemanning verlaat het schip. De kaoitejn van het bergings schip Foundation Josephine acht vlotbrengen van de'Orion niet meer mogeliik. - i r* In de week van 12 tot 18 Sep-, tember zgn* 151 scheperi metende 220.996 n.r.t. in de Rotterdamse ha ven aangekom'en teger\ 131 schepen metende 182.846 'n.r.t, in dezelfde week van 1947- Zaterdag is te Amsterdam het tweede van een serie van vijf sche pen, die de Nederlandse dok- en scheepsbouwmaatschappij voor de Noorse rederijA. F. KJavemess bauwt,' de 13.200 ton métende Surv- nyvllle te water gelaten. Het eerste schip, de Bougainville, liep precies een jaar geleden van stapel. Ter stond na de tewaterlating werd op dezelfde, helling de kiel gelegd voor het derde schip. Ruys 25 te Lorenzo Marques; Rijnland pass. 26 Dover naar Rio de Janeiro, Samaria 26 nar», te Dieppe; Samuel Jacob 27, te Tern ate Slamat uitgaand pass. 26 Finisterre naar Genua; Som- melsdljk 26 van. Aden vla Colombo naar Java; Stad Maastricht 26 te Sa- vona: Stentor 25 van Djldjelli naar Al giers; Streefkerk thuis 26 van Napels naar Genua: Sunetta 26 van Huil naar Curacao; Snrrpedon 26 te New York; SaLatiga 26 nam. te Penang; Salando pass. 26 nam. Finisterre naar Ceuta: Schie pass. 27 Lizard naar Antwerpen: Slatenüijk pass. 27 Kaap Hatteras naar Newport News. Taurus 26 te Borston Line. TJibodas 24 Durban; Tjisadane van Batavia n. Hongkong pass.'26 Singapore Tjibadak 24 van Semarang naar Honkong; TJitJa- lenka 24 van Hongkong naar Manilla: Triton 22 van MaracaibO naar Amuay BayTankhaven I 25 van Soengei Ce- rong naar Tandjong Oeban Titela 25 van Pladjoe naar Singapore; Tjipondok 2s te Batavia; Tamo pass. 26 Ports-' mouth naar Buenos Ayres. Utrecht 24 nam. 6 uur te Malaga, 7 Oct. laad. en lo skiaar. Van Riemsdijk pass. 26 Dungeness n. BataviaVeendam 26 van Southampton naar New York; Violette Erica 24 van Gdynia naar Antwerpen; Veenenburgh. 26 te Middiesbro'Van Óstade pass. 25 Lizard naar Trinidad: Van 't Hoff van Antwerpen naar Batavia 26 nam. te Londen. Witte Zee slbt rrfet 2 l.c.t's 24 van Miami, naar Southampton: Weltevreden U!tga«hd 27 te Betawan; We si land 25 te BahiaWaterland thuis 26 van Rio de Janeiro'naar Bahia: Walcheren III slbt 25 te Gibraltar, Zwaluw 23 te Kingslynn. MONOPOLE THEATER Hoogstraat - Schiedam. Van Dinsdag, 28 Sept. t/rti Donderdag, 30 September de Boeiende film: GEEF ONS HET RECHT OM TE LEVEN. Een ölm zo. uit het Hart van het volk gegrepen. rf„T> r. 1 O r,. - Tóegang 18 jaar. Cassa open 10 tvjr. LEERJONGENS en LEERMEISJES gevr. CARTÜNNAGEFABRIEK Boterstraat 40 Rol films ontwikkelen, af drukken, vergroten, vlugge afwerking. Fotohandel K. v, Vüuren, Hoogstraat 106, tel. 66720, Schiedam. Frans spraakkunst: con v., corr. door ervaren leraar, beëdigd vertaler. J. J„ Tuijl, Amalia van Solmsstr, 29a.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2