c D HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Minister Mansholts stemming is gematigd optimistisch I Prijs voor normaal brood blijft gehandhaafd wsm Verraad, gevangenneming en daarna: de doodstraf Mr. van Royen verdedigt het Indonesische beleid Schaarste-economie gaat geleidelijk tot het verleden behoren Nota voor Veilig heidsraad bijna voltooid WORDT LUCHTBRUG ONMOGELIJK? Nieuweverscherpte Sovjet-eisen In Genève werken Oost en West samen Regeringsstreven: spoedig einde distributie Nieuwe boerenpartij in de maak Afschaffing van distributie brengt bezuiniging India nog dit jaar een republiek? Mekkagangers in Batavia Zo waren hun manieren Zaak tegen Poos en Slachter vervolgd Westelijke ministers van defensie bijeen Republiek zou contact zoeken te Batavia NEDERLANDS STEM BIJ DE VN „Nederland en de Republiek moeten samengaan tegen communisme" Voedselvergiftiging aan boord van logger Clay gelooft niet aan een oorlog In kort, .bestek Tegenstand bij Madioen wordt heviger Weerbericht Dinsdag'28 September 1948 Rod. en Adra. Lange Kaven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.pri]8i per week 0.31 per kwartaal 4,losso nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Paraar DE SCH1IDAMMEK Achtste jaargang, No. 226 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiers Ameterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker MAKSHOLT Spoed in Berlijnse kwestie geloenst Nu de drie Westelijke mogendheden besloten zijn de Berlijnse kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen zijn de adviseurs raor Duitse aangelegenheden van de drie landen Maandag de ge hele dag doende geweest de gezamen lijke nota op te. stellen. Aan de Indie ning van deze nota bij het secretariaat der V.-N. zal, naar Reuter uit Parijs verneemt het verzoek worden verhon den de Beriijnse kwestie met spoed In hehandel'ng te willen nemen. Zoals reeds gemeld heeft de Ber iijnse gemeenteraad Maandag een spe ciale zitting gewijd aan het besluit van de Westelijke mogendheden. Met algemene stemmen, de leden van de communistische eenheidspartij waren niet aanwezig, hebben de leden van de gemeenteraad een resolutie aangeno men, waarin het: besluit van de drié -Westelijke mogendheden-.övanharte wordt toegejuicht. Voorts wordt in de resolutie verzocht, dat het normale ver keer tussen Berlijn en de rest van Duitsland worde hersteld. Er wordt op aangedrongen, dat de bezetters hun troepen terug trekken, en dat deze in ieder geval hun activiteit on het gebied van het burgerbestuur laten varen en dit terrein aan de Berlijners zelve over laten. Volgens het met Britse toestemming werkende nieuwsagentschap ts maar schalk Sokolowsky, de Russische mili taire gouverneur, per vliegtuig naar Moskou vertrokken. De Sovjet-autoriteiten-te Berlijn hebben nieuwe voorstellen inge diend die beogen, de Westelijke toevoer door de lucht naar de Duit se hoofdstad onmogelijk te maken. De Russische voorstellen komen neer op verbod van nachtvluchten in de lucht corridor en van vluchten door een dicht wolkendek, yoorts zou voor een vlucht over een be paalde sector van de stad de toe stemming nodig zijn van de be trokken sectorcommandant. Aangezien de route naar Tem pelhof over dé Russische sector voert, zou dit betekenen, dat Rus sische toestemming nodig is voor elke vlucht naar Tempelhof, het voornaamste eindpunt van de lucht brug. Verder stellen de Russen, voor, vluchten te verbieden tijdens stor men, onweer, mist, gevaar voor ijs afzetting en bij slecht zicht. Het is duidelijk, dat door al deze beper kingen de gehele luchtbrug-opera tie onmogelijk zou worden. De Britse, Franse en Amerikaanse autoriteiten hebben dan ook de Russische, voorstellen van de hand gewezen, maar de Sovjets, blijven eisen dat ze worden aanvaard. Streven naar intensiever handelsverkeer Te Genève is een besloten confe rentie begonnen die zich het doen gpleyen van de handel tussen Oost en West Europa ten doe! 'stelt. Aan de conferentie némen 22 landen, waaronder de Sowjet-Unie, Enge land en de V.S. deel. De conferentie; die vier dagen zal duren, is bijeen geroepen.door. de economische commissie voor Europa op voorstel van de Sowjet TJnie. Op de conferentie zal een rapport be sproken worden waarin voorgesteld wordt, dat de inter-Europese handel tot vijf maal van het tegenwoordige peil wordt opgevoerd. Rue Bernadotte in irik? Parij; Sf Een Parijs dagblad heeft ge vraagd of de naam Bernadotte aan een straat van de Franse hoofdstad gegeven zou kunnen worden om zo de gedachtenis te eren van deze grote dienaar van de'vrede, die als bemiddelaar optrad voor de Verenigde Naties in Palestina. De minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening:, die bU de Tweede Kamer de begroting: van zijn departement voor 1949 heeft ingediend, stelt met voldoening vast, dat steeds meer aspecten er op wijzen, dat de schaarste-econo mie tot het verleden gaat behorem Deze tekenen zijn onder meer, dat de wereldgraanpositle zodanig is verbeterd, dat deze voor wat het brood betreft minder zorgelijk en voor veevoeder belangrijk verbe terd genoemd kan worden. Dat neemt niet weg, dat de voor ziening van veekoeken in Neder land nog niet meer dan slechts vijftig procent van het "peil van voor de oorlog - heeft bereikt. De minister wijst erop dat de suiker positie aanmerkelijk is verbeterd. De vetvoorziening blijft echter zor gen baren. Daar echter de voedselvoor ziening van het vee in 1949 waarschijnlijk beter zal zijn dan in het achter ons liggende jaar zal dit jaar de veestapel, met name dé varkensstapel verbeterd kunnen worden. Ten aanzien van de export van landbouwproducten ver trouwt de minister, dat zich hiertoe in de komende tijd meer mogelijkheden zullen voordoen dan in het verleden het geval was. In ieder geval zullen de boeren in de toekomst meer dan in het verleden zich moeten afvragen welke producten economisch ge sproken voor' hen het meest voor verbouw in aanmerking komen. Het verheugt de minister dat de bestrijding van de coloradokever goede vorderingen maakt en dat deze bestrijding thans op interna tionale leest is geschoeid. De Noordzeevisserij geeft een sterke daling van de vangst- cijfers te zien. Deze bedroegen in 1948 acht procent minder dan in 1947. Dat desondanks de opbrengst hoger was dan in 1947 kwam door de grotere vraag ten gevolge van het koele zomerweer en het losla ten van de .maximumprijzen van een aantal vissoorten. De iJselmeervisserij leverde in 1948 ongeveer een millioen kg. meer wis op dan in het voorgaande jaar. Aan de begroting van bet minis terie van Economische Zaken voor het begrotingsjaar 1948'49 ontle nen wjj dat het het streven van do minister Is de bestaande distribu tiebepalingen voor het bedrijfsleven en de rantsoenerlngsmaatregelcn voor de parficuUcren af te schaf fen, zodra de voorzlenlngngraad dit maar even toelaat. Bovendien zul len enkele prijsregelingen worden losgelaten. De minister ar.ht het In dn ontwikkeling der dingen, dat tot «al van afschaffingen In dit begro tingsjaar zai kunnen worden over gegaan. PTT is paraat (behalve bij de telefoondienst) Bij de Tweede Kamer is de be groting ingediend voor het bedrijf der P.T.T., Hierin, wordt medege deeld, dat de dienst over de gehele linie practisch heeft kunnen beant woorden aan de eisen die worden gesteld. Een uitzondering vormt de telefoondienst. Door gebrek aan ma teriaal. een tekort aan personeel en onvoldoende huisvesting heeft men de achterstand bij dit deel van het bedrijf nog niet kunnen inlopen. Nationale Schuld groeide met f 20.6 millioen In de memorie van toelichting op de begroting voor de Nationale Schuld 1949 wordt eraan herinnerd, dat de totale schuld een verminde ring vertoont. Gewone Dienst met 14 millioen, vermeerdering Buiten gewone Dienst met 34.6 millioen, vermeerdering gehele dienst met 20.6 millioen. Op initiatief van Nederlandse boeren, die zich met het thans gevoerde land bouwbeleid niet kunnen verenigen, Is te Meppel door h'et voorli ehtings-co- mité inzake een onafhankelijke boeren partij een vergadering gehouden. r Men was algemeen van mening, dat een onafhankelijke boerenpartij er veel toe zou kunnen bijdragen om on gewenste toestanden, die zich op land bouwgebied voor doeij, te veranderen. Voorzitter van het voorlopig comité is de heer H. M. Schoonderbeek te Ede en -secretaris de heer J; Kors te Willemsoord. Een Russisch blad meldt, dat de Russische aviateur Vassill Favlof met een tweemansvliegtuig een nieuw we-, reldrecord heeft gevestigd door ln ge sloten circuit in 39 minuien een af stand van 100 kilometer af te leggen. De verlaging van het subsidie aan het Landbouw-egalisatfefon fls vindt haar weerspiegeling in een aantal maatregelen ten aanzien van de verstrekking van levensmiddelen en de prijzen daarvan die de minister van Landbouw, S. L. Mansholt, ln de toelichting op de begroting voor dat fonds meedeelt. Be eerste indruk Is, dat de arbeiders het minst door de prijsverhogingen, die het gevolg zullen zjjn van deze subsidie verlaging, getroffen zullen worden, want: de prijs van het normale brood blijft ongewijzigd; de margarineprijzen blijven waarschijnlijk gehandhaafd; In de raming Is rekening gehouden met een verhoging van de toeslag op melk met een cent per liter (tot 1 Mei 1949); De prijzen voor rundvlees bleven waarschijnlijk onveranderd, omdat de verlaging van het subsidie op dit vlees opgevangen wordt door verhoging van de huidenprijzen. Een andere belangrijke medede ling, die de minister doet, is, dat de berichten omtrent de oogsten, zowel in West-Europa als overzee, zodanig zijn, dat wellicht de distri butie van verscheidene artikelen af geschaft kan worden. Deze af schaffing zal bezuinigingen moge lijk maken, zowel' voor 's Rijks schatkist als voor het bedrijfsleven. De bakkers krijgen een groter kwantum meel met 80 uitmaling, zodat zij meer zuiver witbrood en kleinbrood kunnen bakken. De prij zen van deze soorten brood komen vrij. De prijs van het bloem van 80 procent uitmaling zal de minister zodanig verhogen, dat daaruit de prijsverhoging voor normaal brood kan worden gedekt. Daardoor is het mogelijk de huidige prijs van dit brood te handhaven. Minister Mansholt meent, dat de hoeveelheid brood, meel en bloem- producteh thans 'bijna even hoog is als het kwantum, dat ons volk zou verbruiken als er geen distributie zou zh'n. Hij meent, dat dit even eens het geval is met de hoeveel heid suiker die ter beschikking komt. Kennelijk houdt hü bjj zijn raming rekening met de afschaf fing van bet subsidie op suiker dat nu nog ongeveer vijftien cent per lrilo ls waardoor de prijs zal stygen en daardoor het verbruik waarschijnlijk dalen zal. Verder raamt de minister, dat het vleesrantsoen ongeveer 25(1 gr. per week zal kunnen zjjn. Het sub sidie op varkensvlees zal lager wor den, hetgeen een verhoging van de consumentenprijzen ten gevolge zal hebben. De toeslag op boter, welke be langrijk hoger >3 dan die op mar garine. wordt aanmerkelijk ver laagd. Gevolg; verhoging van de boterprijs. Ook de prijzen vr.n bak en braadvetten en spijsoliën zal de minister herzien. Hjj doet echter de verheugende mededeling, dat het rantsoen spijsvetten vijftig gram per week omhoog gaat. De subsidies op de grondstoffen 'voor de zeepbereiding worden afge schaft. Misschien zal India zich nog dit jaar losmaken uit het Britse Geme nebest van Naties en een onafhan kelijke republiek worden, zo bericht United Press uit New Delhi Premier. Pandit Nefcroe zal naar verwacht wordt op de in October te houden Commonwealth-conferentie te Londen de plannen hiertoe be kendmaken, "tegelijkertijd echter ver zekerend, dat India zekere ver bin- bingen. met Groot-Brittannië zal blij ven onderhouden. Zulk een wijziging in India's sta tus zal moeien worden goedgekeurd door de andere landen van het Ge menebest en voorts door India's eigen parlement waarin echter de meerder heid zekere relaties met Engeland wil handhaven, terwijl de socialisten, en communisten een volkomen los making van de'band voorstaan. Ver moedelijk zal Nehroe een soort com promis-plan voorstellen, waardoor India in dezelfde verhouding tot Groot-Brittannië zou komen te staan als bijvoorbeeld Ierland, reizen heeft vergemakkelijkt van de velen in Insulinde die gaarne naar dc Ka'aba gingen om de zwarte meteoorsteen te kussen on der het heilige Egyptische tapijt. Ook nu weer stromen de Mekka- Iedere Mohammedaan beschouwt het als de bekroning van zijn godsr gangers met Nederlandse vervoer- dienstig leven als hij naar Mekka middelen naar Saoedisch Arabic, kan reizen, om de hadji te volvoe- Men ziet hier een groep die zich te ren, de pelgrimstocht naar de hei- Batavia gaat inschepen op de ligste plaatsen. Wie in zijn land „Kota Agoeng" van de K.R.L, terugkeert als hadji, als volbrenger Dit schip bracht samen met de van die tocht, zo heet het, zal altijd Kota Gede ongeveer 25Q0 pelgrims een mens van aanzien zijn en velen naar. Djeddah. Beide schepen zul- brengen dat tot uiting in hun kledij len de hadji's ook weer terugbren- (hoofddeksel). Nederland heeft een gen naar Batavia. Zij vertrekken goede naam in de Oosterse wereld resp. 9 en 23 October van Rotter- door de wijze waarop het altijd het dam voor Djeddah, Gezamenlijk program van actie besproken De ministers van defensie van Frank rijk, Engeland en de landen van de Benelux kwamen Maandag in Parijs bijeen voor het voeren van. dringende besprekingen over de gezamenlijke defensie. De Verenigde Stalen en Canada wa ren voor het eerst door waarnemers vertegenwoordigd. Een woordvoerder, die in contact staat met de Britse minister van defensie. Alexander, heeft verklaard dat de ministers van defensie voornamelijk hebben gesproken aver een gezamenlijk actieprogramma in het licht van de spanning tussen Oost en West. Volgens deze zegsman heeft men eveneens besproken wat er gedaan zou worden. Indien deze spanning tot ge wapend optreden zou lelden, en de mate waarin Engeland, de Ver, Staten en Canada de continentale mogendhe den actief met land- lucht- en zee- strijdkrachten zouden kunnen helpen in geval van agressie. In Juli 1941 werd in de omgeving van Groningen de agent Alblas gedropt. Deze begaf zich naar Den Haag waar hij onder de naam Nicolaas de Jong onderdak vond. in de woning van de familie Hüting aan de Laan van Boob Op de een cf andere manier-kregen de Duitsers er echter lucht van en op;i5 Juli 1042 vervoegde zich aan de wo ning van de familie Hüting een per-: soon die voorgaf Nicolaas de Jong te willen spreken.Deze persoon was de beruchte Slachter.Mevrouw Hüting. die onraad verhToédde, hield zicK: Van- de domme en verklaarde dat zij geen Nicolaas de Jong kende. Het huis werd over hoop gehaald, maar de gezochte vertoefde op dat ogenblik elders, zo dat Slachter onverrichter zake moest terugkeren. Mevrouw Hüting en haar dochter (haar man was reeds vroeger door de Duitsers gearresteerd) werden overgebracht naar het Binnenhof waar zij aan een uiterst streng verhoor wer den onderworpen. Geen van beiden liet echter iets los over de verblijf plaats van de agent Alblas. Mevrouw Hüting werd hierop gevangen gezet in' de Cellenbarakken. Toen bedacht de 5.D, iets anders. Gebruik makend van de wetenschap dat de dochter ver loofd was met de voortvluchtige agent, zetten de heren S.D.-ers een comedié op touw. Het meisje werd gedwongen thuis in bed te gaan liggen en kreeg als „Verpleegster" een vrouwelijke S.D.-helpster. En toen werd het "praatje rondgestrooid dat mejuffrouw Hüting een ongeluk had gekregen en nu met een zware hersenschudding in. bed lag. Wat de S.D. gehoopt had. gebeurde. Alblas. beangst over de toestand van zijn verloofde, keerde naar het huis terug en werd prompt gearresteerd. Eén van de vele staaltjes van ver raad in de ergste zin van het woord die gisteren op de middagzitting tij dens het proces tegen Poos en Slachter ter sprake kwam. Eén van de vele, want het is schier ondoenlijk om Ieder geval op zich hier. te behandelen Utrechtse getuige _an belangrijke getuige was de heer W. H. C. Boelaart begin 1941 gewestelijk commandant van de O.D. te Utrecht. Deze kreeg op zekere dag be richt dab hij te Amsterdam de illegale Volgens'het te Batavia verschij nende blad De Nieuwsgier, ontwik kelt zich te Batavia van de zijde der Republiek belangrijke diploma tieke activiteit in de richting van Nederland en de federalisten. De bron van dit bericht bestond uit welingelichte republikeinse krin gen. Nederlandse en federalistische kringen wisten echter niets omtrent zulk een contact. Over de uitwijzing van Republi keinse ambtenaren uit Batavia heeft een Nederlandse woordvoer der meegedeeld, dat het vertrek der 32 ambtenaren, in. verband met de Voorbereïdïngswerkzaamheden een week is uitgesteld. Het zal nu 9 October plaats hebben.. ..Mijn land is bereid en besloten alles wat in zijn vermogen ligt bij te dragen tot herstel van een grotere mate van harmonie tussen de tegenover elkaar staande groepen in de wereld", aldus mr. van Royen, de plaatsvervangende leider van de Neder landse delegatie bij de assemblee van de V.N. te Parijs. Hij sprak deze woorden in een rede, waarin hij een algemene karak teristiek gaf van die vraagstukken, welke op de agenda van deze vergadering voorkomen, en waarbij Nederland zich in het bijzonder betrokken acht. werker Fasdeloup zou ontmoeten, van wie men echter reeds vermoedde dat hij voor de 5-D. werkte. Uit voorzorg liet de heer Boelaart zich dan ook ver gezellen door twee vrienden. Inderdaad bleek alles een val te zijn. Op het af gesproken punt trof men niet Fasdeloup aan maar Brandon (een Joodse S.D.- helner) en Poos, die zich uitgaf voor illegaal werker. Niet zodra echter had men de woning verlaten of de S.D.- kerels vertoonden zich in hun ware ge daante en geholpen door Slachter, die ;hen- buiten had staan opwachten, wer den de drie mannen overmeesterd, Eén ..van hen, die nog trachtte te ontkomen, werd door Slachter in. zijn been ge schoten. Uit het feit dat de Duitser daarbii geroepen had:. „Schiessen ..Marton", concludeerde de president dkt de ver houdingen tussen de Duitsers en de .Hollanders" nogal collegiaal was te noemen. Slachter antwoordt hierop: „Ach, we hadden één doet: de orde en de rust te handhaven!" Het hoonge lach op de publieke tribune wordt door de president weggehamerd. De laatste getuige die op deze eerste zittingsdag wordt gehoord is de eige naresse van de drukkerij Cocks uit de Weirnarstraat. Hier werd het illegale blad „Vrijheid" gedrukt, dat de Haagse editie vormde van Het Parool. Op 2 Februari kwam de zoon van de uitge ver van het blad - de heer W. S. Lans vertellen dat zijn vader was gearresteerd. Enkele dagen' later ver scheen Poos op. de drukkerij en werden mevrouw Cocks en de drukkers Ger ritsen en Van Leeuwen eveneens gear resteerd. Mevrouw Cocks werd enige tijd later in vrijheid gesteld: Gerritsen en Van Leeuwen vonden de dood. Om half negen werd de zitting ge schorst. Gedemobiliseerden heb ben recht op vergoeding Het is gebleken, dat nog steeds een aantal gedemobiliseerde militairen van het Kon. Ned. Indisch Leger zich niet heeft gewend tot de demobilisatie-offi cier van het KNïL-centrum Nederland te Nijmegen, om de hen volgens do ordonnantie sociale voorzieningen ge- demobiliseerden toekomende vergoe dingen te ontvangen. Aan alle zich in Nederland bevinden de gedemobiliseerde dienst- en reserve- pltchtigen van het KNIL, zjj die be hoord hebben tot stadwacht- en ver nielingsbrigades enz.; die ap 15 Aug. 1945 In werkelijke dienst waren, wordt ln hun eigen belang aangeraden zich schriftelijk te melden bij genoemde de- rnobllisatie-offlcter. Deze oproep geldt niet voor be roepsmilitairen. Aan deze bereidheid van Neder land tot coöperatie met de andere leden van de V.N., verbond mr. van Royen echter twee condities. In de eerste plaats moet het elk land zyjn toegestaan zichzelf vrij te besturen, in de tweede plaats zal steeds het richtsnoer moeten zijn, dat de rege ring er is voor het volk en niet het volk voor de regering. De eerste voorwaarde van mr. van Roycti had betrekking op het optre den van dy V.N. in het Indonesische geschil. Volgens spreker mist de Vei ligheidsraad van de V.N. elk recht zich te mengen in het geschil tussen Nederland en de republiek, daar dit ccn Nederlandse binnenlandse aan gelegenheid is. Hoewel de heer van Royen de Commissie van Goede Diensten der V.N. geen hulde voor haar onverpoosde arbeid wilde ont houden, meende hij toch, dat haar bevoegdheden, zeer beperkt zijn en eigenlijk die van verstrekking van vriendschappelijke aanbevelingen en adviezen niet te boven kunnen gaan. „Het is nodig voor ons", aldus mr van Royen, „dit standpunt des te krachtiger te handhaven met het oog op duidelijke pogin gen van zekere zijde de VN. te gebruiken als 'n middel om alle banden tussen Nederland en de republiek te verbreken en öe ontwikkeling van toestanden in de republiek te begunstigen, die zouden kunnen leiden tot de ves tiging van een extremistisch re gime, dat zou terugvoeren tot een staat van slavernij." „Niettegenstaande de verontrusten de ontwikkeling van de laatste we ken", zo vervolgde spreker, „stelt de Nederlandse regering vertrouwen in de gematigde en constructieve ele menten in de republiek en doet zij een laatste poging om. zowel binnen als buiten de republiek al degenen te verenigen, die bereid zijn mede te werken om die vrijheden te bescher men in het kader van een werkelijk democratische federatie." Komende tot een beschouwing over de algemene toestand in de we reld, zeide mr. van Royen, dat een beperkter gebruik van het veto-recht door sommige van de permanente le den van de Veiligheidsraad een van de grootste oorzaken zou wegnemen van de moeilijkheden, waarin de V.N. zijn geraakt. Andere sprekers De rede van de Nederlandse afge vaardigde besloot de rij van sprekers die Maandag in de Algemene verga dering van de V.N. het woord heb ben gevoerd. Da Britse minister van buitenlandse zaken, die een hart stochtelijke aanklacht indiende tegen het optreden van de Sowjet-Unie was de eerrie, die het woord voerde in deze zitting, die precies acht uur duurde. De tweede spreker was de minister van. buitenlandse zaken van Pakistan, die bij de V.N. aandrong op nadere inlichtingen over het optre den van de Indische regering in de kwestie Haiderabad. Voorts zeide hij dat de Mohammedaanse wereld de vestiging van een Joodse staat in Pa lestina ontoelaatbaar acht. Ook de lei der van de Iraakse delegatie ter V.N. liet zich in deze zin uit- De rede van de Tsjechische minister van buiten landse zaken. dr. Vladimir Klementis was de eerste reactie van de landen die onder supervisie staan van de Sowjet-Unie, op de rede van minis ter Bevin, Hij deed een aanval op het plan Marshall, dat het collectieve Dienstplichtigen kunnen verder studeren Aan dienstplichtige korporaals en soldaten, die dc studie aan een uni versiteit of hogeschool illen be ginnen of voortzetten, zal op hun verzoek .groot verlof wot-en ver leend, indien zij op 15 October ten minste 24 maanden, werkelijke dienst hebben gedaan. Deze rege ling geldt-alleen voor hen die in Nederland dienen en die geen vrij willige verbintenis hebben gesloten. Gedurende de reis van de Sche- veningse logger Sch. 275 hebben zich aan boord vergiftigingsver schijnselen voorgedaan. Een onder zoek, dat de politie na terugkeer van schip in de Scheveningse "haven heeft ingesteld heeft uitgewezen, dat de oorzaak vermoedelijk is ge legen in een vertinde bodem van een der etenspannen die aan boord werden gebruikt. De gehele bemanning is het slachtoffer - geworden van de ver giftiging. Bij de thuiskomst lagen nog vier leden van de bemanning te bed. Een hunner moest door de G.G. G.D. per auto thuis worden gebracht herstel van geheel Europa in de weg zou staan en ontkende dat, zoals Be- vin zeide, regionale groepen een. ba sis zouden kunnen zijn voor interna tionale samenwerking. Naar de me ning van de Tsjechische woordvoer der betekenen regionale groepen practisch het loslaten van het hand vest van de VN. De gedelegeerde van Columbia brak een lans voor'de toelating van Spanje tot de kring der Verenigde Naties. De vergadering van de plenaire zitting is hedenmorgen om half elf Jiervat „Keuvel" krijgt lang engagement Twaalf jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, en levens lange ontzetting uit alle burgerlijke rechten heeft de advocaat-fiscaal van het Amsterdams Bijzondere Gerechtshof geëist tegen Piet Bienks, de beruchte Keuvel uit „Keuvel en Klessebes", een scène uit het even beruchte NSB-cabaret van Paulus de Ruyter. Tijdens het proces tegen Rienks die terecht stond met zijn W.A.-vrlenl Albert Nijland verhaalde de Larense tuinman T. Fokker hoe hij een drie jarig Joods kindje -uit de klauwen van deze nazi-handlangers heeft gered. Waarschijnlijk verraden door een N.S.B.-buurman kreeg Fokker op zeke re dag bezoek van Ntiiacd en zl1a „mannen". Deze helden arresteerden Fokker en zijn pleegkind. Zij dwongen, hen in een auto te stappen. Fokker be greep, dat het kindje naar Westerbork en verder naar Polen zou worden ver voerd. van waar het wel nooit terug zou keren Onder een of ander voorwendsel" ge lukte het hem de wagen te laten stop pen en in een wanhopige poging het kind te redden nam hij het onder zijn arm en sprong uit de auto. In een razende jacht trachten de vier W.A-- kerels hem in te halen-. Meter voor meter verloorFokker terrein..-- o- Toen schoot'hij onverwacht een "steeg je ln en drukte zich, vlak om de hoek. tegen de muur. Tot zün grote opluch ting renden drie W.A.-ers voorbij. Om dat het kindje begon te huilen zette hij het neer en sprong de vierde ach tervolger naar de keel. Dra had hii hem - de revolver afgenomen en toen was het de W.A.-man, die benen maakte. Op de andere helden loste hij één schot en dat was voldoende om ze aan de haal te doen gaan. Sn ze kwamen niet te rug Het kindje is thans veilig en wel stfn ouders in Amerika. Volgens een Amerikaans senator, die zojuist van een bezoek aan Duitsland is teruggekeerd, gelooft generaal Lu cius Clay niet, dat de Russen oorlog willen. „Indien wij het karwei goed aanpakken en «iet weglopen komt er in de naaste toekomst geen oorlog," had Clay gezegd. Generaal Clay was tevens van me ning, dat de Russen ,.geea oorlog wen sen." Ter gelegenheid van haar troonsbe stijging zal de stad Antwerpen aan koningin Juliana een geschenk aanbie den- bestaande uit een aantal gravures van de fresco's in bet Antwerpse stad huis en van schilderijen van Rubens ert Van Dijck. uitgevoerd door Antwerpse meesters. De gravures zullen worden aangeboden, in een lederen omslag. JAVA ZES 4 ok«rto> Nederig Pbled I I Republiek Sofliokorla DjogjokarkJ INDISCHE OCEAAN CARTC-«ee2 5S32 Gebied vComm.opwand Rep. offensief fegen Comm. Richting infiltratie Haarden v.verzef- (zwervende 0 Grol» cortcentraHes v. Rep.benden Het republikeinse nieuwsagent schap Antara meldt dat de republi keinse troepen die uit Westelijke richting optrekken naar het zich in handen der communisten bevinden de Madioea: op „krachtiger verzet" besloten, onder de bepalingen van stuiten. de uitzonderingstoestand, de elec- triciteits- en watervoorziening onder Antara zegt voorts dat verspreide militaire controle te brengen, rebellen len Zuiden van Soerakarta „Het republikeinse kabinet heeft de telefoondraden doorsnijden, doch de regering neemt preventieve gewoond door president Soekarno, maatregelen tegen verdere-vernie- de voorzitter van de republikeinse linzen delegatie, Roem, legercommandant generaal Soedirman cn de voorzitter De republikeinse regering heeft van het voorlopig parlement Assaad. In de zaal van de Kon. Schouwburg te Den Haag hield dc vereniging „Ons Leger" een. plechtige bijeenkomst ter herdenking van het feit dat In de nacht van 20 op 21 September 1944 de „Prin ses Irene" brigade de Nederlandse grens bij Valkenswaard overschreed en samen, met de Geallieerden de bevrijding aan Nederland bracht. Alsems kleuren- reportage van dc intocht van Koningin Juliana in Den Haag en van de opening der Stalen Generaal draait ln een Haag se bioscoop. Over het tijdvak van 26 Juni 1947 tot en met 23 September 1948 hebben zich in de gemeente Hensbroek, die 1088 inwoners telt, geen sterfgeval len voorgedaan. Het zal nog wel een jaar duren voor Arnhem weer automa- tfsch interloeaal te bereiken is. Het Vaticaanse blad „Osservatore Romano" schrijft, dat dc Katholieke kerk „on danks alles" bereid is de diplomatieke betrekkingen met Rusland te hernieu wen. Generaal Charles de Gaulle is grootvader geworden. Zijn schoondoch ter, Henriëtte de Gaulle—De Monta- lembert. heeft het. leven geschonken aan een zoon, die ook Charles heet. Winston Churchill en generaal Divight Eisenhower droegen Zondag door ben- zelf gemaakte schilderijen bil voor een, tentoonstelling tot steun aan het in New York gevestigde League Service Fund. Polen, heeft dit Jaar meer dan tweemaal zoveel graan, rogge', gerst en haver verbouwd dan in 1947. Volgens dr. Lucille B. Kessler uit Amerika kan het verstandelijk vermogen van gees- tesgestoorden worden verbeterd door de hersenen bloot te stellen aan. een electrlsche schok. OVERDAG KOELER Weersverwachting gel dig tot Woensdagavond, :DJ Aanvankelijk half 'tot zwaar bewolkt met jjjf/Ji Plaatselijk enige regen. jÊjJzzJ Later tijdelijke opkla- ringen. Matige en in het Noorden van het land tijdelijk krachtige Bp-4 *in<i tussen Zuid en Zuidwest, Morgen over- dag koeler. 29 Sept.: Zon op 6.37, onder 1B.24; maan op 1.13. onder 17.35. 29 Sept. Hoog water te Rotterdam: le tij 0.55 uur, 2e tij 13.31'' uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1