WET ROTTERDAMSCH PAROOL' Nota van het Westen over Berlijn aan Trygve Lie overhandigd Montgomery wordt chef van Westelijke verdediging i Voorgestelde verhoging van pensioenen te laag geacht Ook Oorlog en Marine dienen hun begroting in In 1949 snellere liquidatie van de distributie Achtste jaargang, No, 228 DE KOGEL IS DOOR DE KERK „S. U. schuldig aan verdragbreuk en economische uitmergeling" 25 textielpunten aangewezen VoordeKerstdagen 180 gr. spijsolie BONNENLIJST Joegoslavië blijft Moskou loven Rubberplantage door bende Vernield Amerika overweegt bijdrage tot bewapening der unie-troepen ..Lucky Star" terecht ACCOORD OVER Beneliix-havens Twee doden te Boxtel bij vliegongeluk Pasop voor „groter geworden"gulden Tweede Kamer contra regering Volgend jaar eerste en tweede divisie uit Indonesië terug Bevin citeerde goed Verklaring van F. Goedhart Minder bemoeiing met bedrijfsleven' Weerbericht Donderdag 30 September 1048 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abatm.prljs: per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.C9 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe FeriPostgiro 393644 Bankiert Amsterdamschs Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vrie# Hoofdredacteur: Th. Ramaker Voelbaar was de spanning in het tijdelijk secretariaat van de Verenigde Naties te Parijs, toen .daar gistermiddag om vier uur de vertegenwoordigers van de drie Westerse grote mogendheden hun aanklacht tegen het optreden van de Sowjet-Unie te Berlijn formeel indienden bij Trygve Ede. Tientallen journalisten, foto grafen en filmoperateurs waren op de been om bijzonderheden van dit dramatische moment vast te leggen. In de drie nota's, die afgezien van de aanhef gelijkluidend zijn, wordt de Sowjet Unie beschuldigd van het gebruik van „Illegale middelen en dwangmaatregelen" ten einde polWieke doeleinden te verwezenlijken, waartoe zü niet gerechtigd Is, krachtens aangegane verdragen. De aanhef van de Britse editie van dit document van historische beteke nis luidt: „Uit naam van zijner Majesteits regering in het Verenigd Konink rijk, in overeenstemming met de regeringen van de Verenigde Sta len van Amerika en der Franse re publiek, heb Ik de eer uw aandacht te vestigen op de ernstige situatie, welke gerezen, is door het eenzijdig opleggen van beperkingen door de Unie van Socialistische Sowjet- republieken met betrekking tot transport en communicatie tussen de Westelijke Duitse bezettings zones en Berlijn," De gehele nota bestaat globaal uit 800 woorden en gaat vergezeld van bijlagen, die ongeveer dertig pagina's beslaan. Na te hebben gezegd, dat de rege ringen van Amerika, Engeland en Frankrijk alles in het werk hebben gesteld om de geschillen met de Sowjet Unie rechtstreeks op te los sen, vatten de drie mogendheden de thans geschapen situatie als volgt samen. „De kwestie tussen de Sowj et-rege ring en de Westelijke bezettingsmo- gendheden is er niet een van techni sche moeilijkheden, noch van het be reiken van overeenstemming over de valutakwestie. De kwestie is dat de Sowjet regering door haar optreden duidelijk heeft doen uitkomen dat zij door onwettige maatregelen in strijd met haar verplichtingen poli tieke doelstellingen tracht te verwe zenlijken, waartoe zij niet gerechtigd is en die zij met vreedzame middelen niet zou kunnen bereiken. Zij heeft haar toevlucht tot blokkade-maatregelen genomen en de Berlijnse bevolking met uithongering, - ziekté en econo mische ondergang bedreigd, Zij heeft ongeregeldheden getole reerd en getracht de op regelma tige wijze gekozen Berlijnse ge meenteraad omver te werpen. De houding en het gedrag van de Sowjet regering tonen duidelijk haar doel om haar onwettige blokkade voort te zetten. De Sowjei-regering heeft hierdoor de uitsluitende verantwoorde lijkheid op zich geladen voor het doen ontstaan van een situatie waar in onder'de bestaande omstandighe den verdere verzoeningspogingen, zoals die worden aanbevolen in arti kel 33 van het Handvest, niet moge lijk zijn, en welke een bedreiging voor de internationale vrede en vei ligheid vormt. Opdat de internationale vrede en veiligheid niet nog meer bedreigd zal worden, voelen de regeringen van de Ver. Staten, van het Ver. Koninkrijk en. van Frankrijk zich daarom ver plicht om de handelingen van de Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat wederom 25 pun ten van de texticlkaart VA 804 worden geldig verklaard. Met ingang van 1 October 1948 worden geldig de bonnen gemerkt: „textiel N vijf punten", „textiel reserve N" ter waarde van 10 pun ten, „textiel N een punt" en „tex tiel P een punt". De bonnen gemerkt: „F vijf pun ten" en reserve P" zijn derhalve voorlopig niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. De bonnen „L vijf punten", „M vijf punten", „reserve L" en „re serve M" zullen niet worden aan gewezen en kunnen dus worden vernietigd. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal nog vóór de Kerstdagen boven het gewone vetrantsoen voor iedereen 180 gram spijsolie beschikbaar worden ge steld. Ten opzichtd van vorige spijsolie-aanwijzingen betekent dit een verhoging, want deze kwam tot nu toe niet boven de 120 gram uit. Extra kolen voor gróte gezinnen Zoals reeds aangekondigd zullen grote gezinnen een extra rantsoen van twee eenheden vaste brand stoffen ontvangen. Voor dit extra rantsoen, komen in aanmerking ge zinnen, welke op 1 October uit acht of meer personen bestaan (inwo nend personeel en gezinsleden, die op het tijdstip van uitreiking in ge meenschappelijke verzorging zijn, inbegrepen). Belanghebbenden moeten zich tussen 4 en 23 October op plaatse lijk nader te bepalen dagen tot de distribuitiedienst wenden onder overlegging van alle stamkaarten. Scheerzeepbönnen ongeldig Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de bonnen, „Reser ve E Tabak" der tabakskaart QA 808, welke recht geven op één «rantsoen scheerzeep na 9 October niet meer geldig zijn. Vermicelli en macaroni worden iets duurder De minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft voor vermi celli, macaroni en mie een prijsverho ging van 1 cent per 200 gram toege staan. De nieuwe maximumprijzen, dia met ingang .van 30 September berekend mo gen worden, zijn voor de consument per 200 gram: Engelenhaar vermicelli f 0.17 los, 1 0,20 verpakt; andere vermicelli, ma caroni en mie 0,18 los, J 0,1S ver pakt. Prijs voor melkchocolade vastgesteld Nu volle melkpoeder in chocolade producten mag worden verwerkt, zijn voor ongevulde melkchocolade maxi- mumverkoopprijzeik vastgesteld. t.w. voor stukgoed (.repen] 0,39 en voor wichtgoed I 0,50 per 100 gram voor de consument. Een ongevulde melkchoco- ladereep van normaal gewicht komt dus nu op 0,13 per stuk. Voor gevulde melkchocolade blijven dezelfde prijzen gelden als voor ge vulde chocolade. De ultzonderingsprlj- zen voor speciale kwaliteitsartikelen, gelden ook voor znelkchocoJadeartl- kelen. Voor het tijdvak van 3 t.m. 13 Oc tober 1948 zijn van de tabaks- en. ver- snaperingenkaarten enz. QA, QC 808 aangewezen de bonnen; 109,I10,H3 Tabak: 2 rantsoenen si garetten ot kerftabak. Voorts is tot-nader order geldig:" Reserve H Tabak: 50 gram scheer zeep of 100 gram scheercrème of ■400 gram. snelscheercrème Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 1 October worden gebruikt Voor het tijdvak van 27 September t.m. fl October is reeds de volgende bon voor vlees aangewezen: 244 Vlees:. 100 gram vlees. STAATSLOTERIJ le klasse, 2e iyat. trekking van 30 September: f 20.000 17673. De debatten in de Algemene Ver gadering hebben een dag langer ge duurd dan werd verwacht, maar hebben nu dan toch definitief het einde van de eerste ronde gebracht. De merkwaardigste rede van deze dag, was die van de Joegoslavische minister van buitenlandse zaken, Eduard Kardelj. Hij was met nog twee andere Joegoslavische minis ters en met Tito, een der yier die zich de bijzondere onmin van Moskou op de hals haalden. Deson danks was zijn gehele rede een ver heerlijking van het leiderschap,-van de Sowjet Unie als aanvoerder van ie krachten des vredes. terwijl Ame rika de belichaming bleek van alles wat slecht is. Bij de aanvang van zijn rede, bleef hem het applaus onthouden, waarmede de leden van het Oostelijk blok elkaar nlegen te begroeten wanneer een hunner het spreekgestoelte beklimt. Bij het verlaten van de katheder was èr wel enig bewiis vap instemming uit deze hoek. Wisjïnsky echter keek onverschillig toe. De tweede soreker van het Oos telijk blok» was op deze middag de afgevaardigde uit de Oekraïne, Dimitri Manoeïlsky. Hij richtte zijn vuur op het plan-Marshall, dat er niet toe leidt de landen van West E'vooa er weer boven op te hei- schap, maar dat knechtschap brengt aan het Amerikaanse imperialisme. Volgens .deze soreker zou dit platt schril afsteken tegen de -Oost Euro pese plannen, die oagang in plaats van ondergang brengen. Sowj et-regering naar de Veiligheids raad te verwijzen, waarbij zy zich echter de volledige rechten voorbe houden om zulke maatregelen te ne men als nodig mochten blijken voor het onder deze omstandigheden handhaven van hun positie in Ber lijn." De Britse nota besluit dan: „Dien overeenkomstig verzoekt de Britse regering de Veiligheidsraad deze kwestie bij de eerste gelegenheid die mogelijk is te behandelen." Volgens berichten uit Argentijnse bron zal de Argentijnse minister van buitenlandse zaken, Juan Atilio Bramuglia, waarschijnlijk voorzitter zijn van de zittingen der Veiligheids raad, waarin de Berlijnse kwestie be handeld zal worden, indien de minis ters van buitenlandse zaken -der westelijke mogendheden de hoofdaf- gevaardigden zullen, zijn. Indonesië Een gewapende bende, die vanuit de republiek is geïnfiltreerd, richtte Dinsdag grote vernielingen aan in een Nederlands bezit zijnde rubber fabriek op 25 k.m. ten Zuid-Oosten van Batavia. De schade wordt op 300.(MO gulden geschat. Volgens An- tara zijn op het station van Djogja drie personenwagens uitgebrand na dat een geheimzinnige explosie had plaats gevonden. - De stafchef van het republikeinse leger heeft via radio Djokjakarta voorspeld, dat Madioen binnen een week zal vallen. Volgens United Press delen de meeste waarnemers zijn optimisme niet. rika&nse en Canadese waarne mers hebben eveneens goede vorderingen gemaakt by de voor bereiding van een uitbreiding van het pact van Brussel tot een „Atlantisch" defensiepact in clusief Amerika en Canada op dezelfde grondslag, aldus nog steeds Reuter. Nog afgezien van de deelneming van de Verenigde Staten aan een „Atlantische" défe-nsie, nemen de plannen totverstrekking van Ame rikaans militair materiaal aan de landen van de West Europese unie de laatste weken snel vaster vór men aan. Wederom volgens Reuter hopen Amerikaanse vooraanstaande amb tenaren het Congres van de Ver enigde Staten aan het begin van het volgende jaar een plan te kunnen aanbidden, waarin deze militaire materiaalvcrsirekking aan West Europa rijn voorlopige vorm zal hebban verkregen. Zij leggen de nadruk op het woord „hopen", daar het. plan nog niet gereed is en verschillende moei lijkheden nog zijn te overwinnen. Een van de moeilijkheden ïs het feit, dat de landen van de West- Europese unie hun wederzijdse ver. dedigingsplannen nog niet geheel hebben uitgewerkt en de behoefte aap Amerikaans materiaal nog niet hebben vastgesteld. Ook is er hst probleem van de onzekere politieke situatie in Frankrijk. Het plan wordt te Washington gezien als een aanvulling op het plan-Mars hall. Van gezaghebbende zijde ver neemt Reuter te Parijs, dat veld maarschalk Lord Bernard Law Montgomery, stafchef van het Britse imperium, is gekozen als voorzitter van de permanente militaire defensie-commissie, die gevormd is door Engeland, Frankrijk, België,. Neder land en Luxemburg. Een Franse generaal zal op perbevelhebber worden van de landstrijdkrachten van *de West-Europese Unie, zo wordt tevens vernomen. De officiële mededeling hier van wordt de volgende week verwacht. De tweedaagse militaire be sprekingen hebben dc coördina tie van de defensie tussen de betrokken vijf westelijke mo gendheden een grote stap voor waarts gebracht. De ministers van defensie, tezamen met Ama- Het scheepje „Lucky Star", dat reeds enige tijd zoek was, is terecht. Scheve- ningen Radio heeft van de trawler „Verwachting", IJM 204 bericht ont vangen, dat hij de .Lucky Star" 55 mijl Noord-Noordwest van Schevenlngen ontmoet heeft. Alles was wel aan boord en het scheepje zette koers naar Scheveningen. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal Zaterdr/, de inhoud worden bekend gemaakt van een overeenkomst tussen JBizo- nia, België en Nederland, over het inschakelen van Antwerpen en Rot terdam in de Scheepvaart op Duits land. Enige weken geleden is een han delsovereenkomst tussen Nederland en België afgesloten, waarbij reeds een bedrag van 12% millioen wordt gereserveerd voor de scheepvaart tussen Rotterdam en Duitsland. In de daarop volgende weken zijn tussen de vertegenwoordigers van Bizon ia en Nederlandse en Eelgische autoriteiten nadere besprekingen ge voerd, welke <bt volkomen, overeen stemming hebben gevoerd ten. aan zien van het leiden, van transporten over deze havens,: prijzen, etc. Hoewel men zich' hier nog niet wil de uitleen over de inhoud van de nieuwe overeenkomst, toonde men zich-in Den Haag voldaan over het feit dat dit probleem tenslotte toch is opgelost. Verwacht wordt, dat de overeen komst nog deze week getekend zal worden. Gistermorgen omstreeks half twaalf stortte op een weiland on der de gemeente Boxtel een mili tair lesvliegtuig Harvard B36, neer, afkomstig van de vliegbasis Gilze- Rijen. De belde inzittenden werden gedood. Het toestel is totaal ver nield. Omtrent de oorzaak Is nog niets bekend. Een grote levensmiddelenfirma, die filialen over het gehele land verspreid heeft, geeft redamebil- jetten uit, waarop behalve de slag zin „de guldens worden groter" een groot fragment van het munt biljet van een gulden afgedrukt staat. Aan beide zijden van de gulden is een hoekje afgesneden, maar verder is de gelijkenis uit stekend. In Amsterdam hebben onverlaten de „reclame-gulden" uitgeknipt en opgevouwen en sturen kinderen er op uit om met deze -papiertjes in kopen te betalen. Ook in andere delen van het -land, waar filialen van deze firma gevestigd zijn, wer den- pogingen gedaan deze „gul den" uit te geven. De politie heeft thans een stokje voor de zaak ge stoken, heeft at aanwezige voor raden reclamebiljetten in beslag genomen en achterhaalde o.a. op het hoofdpostkantoor te Amster dam een partij van 1900 biljetten, die voor verzending naar* het filiaal in Gldenzaal waren afgege ven. Woensdag had op het voorplein van de Van Ghenlkazeme te Rotterdam het afscheid plaats van luitenant-admiraal C. E.L. Helfrich als bevel hebber der Zeestrijdkrachten. Tijdens de inspectie uttn de in carré op gestelde troepen, brengt de scheidende bevelhebber een groet aan het vaandel. Achter de bevelhebber de commandant van het korps Mari niers, generaal-majoor der Mariniers M. R. de Bruyne. Dc Tweede Kamer heeft Woens dagmiddag het wetsontwerp tot verhoging van pensioenen met een toeslag behandeld. De artikelen zijn reeds goedgekeurd, maar heden middag bij de aanvang der verga dering moest nog over het ontwerp in zijn geheel worden, gestemd. Bij de beraadslagingen over het ontwerp heeft de heer Stap el- kamp (AR) herziening van de grondslag der pensioenen bepleit. De heer Van Sleen (PvdA) meende, dat meer is gelet op. de eisen aan de schat kist te stellen dan op de eisen van rechtvaardigheid. Het allerongeluk kigst komen er r naar 2ijn oordeel t af degenen, die voor 1920 zijn ge- pensionneerd. I vooral de militai-t ren. Voorts be- f loogde hy, dat het wetsontwerp geen juiste verhouding tussen pensioenen en salarissen ■brengt. Hij diende een mede door le den van KVP, AR, WD en CH ondertekende motie in, waarin de regering dringend wordt uitgenodigd „met bekwame spoed een ge wijzigd ontwerp van wet in te d ïenenwaarin dd basistoeslag - van 25 procent wordt verhoogd en de overige toeslagen en Sleet» (F.V.Ö.A.) Met een bedrag van 33.099.948 meer dan over het thans lopende jaar, zal de begroting van het ministerie van oorlog over het dienstjaar 1949 518.594.148 be dragen. In zijn toelichting 'zegt de mi nister van oorlog, dat in het alge meen gesproken, de lijn van het tot dusver gevoerde beleid zal worden doorgetrokken. Het aantal troepen, dat in dit jaar naar In donesië zal moeten vertrekken ter aflossing van de huidige man schappen aldaar zal ongeveer van gelijke sterkte zijn. Deze uitzen ding zal bestaan uit twee zelfstan dige infanteriebrigades en zes ba taljons infanterie- Als de toestand in Indo nesië zich ontwikkelt overeen komstig de hoop van de rege ring, zal in het voorjaar van 1949 de eerste divisie, „7 De cember" en de daarmede uit gezonden zes bewakingsbatal- jons en in het najaar de twee de divisie, eveneens samen met de zes bewakingsbatal jons kunnen repatriëren. De troepensterkte in Indonesië zal dan dolen van 84.700 man, tot 72.400 man in 1949. De troepensterkte in Nederland zal beperkt worden uitgebreid. In de eerste plaats door de opbouw van de luchtverdediging, in de tweede plaats door het scheppen van beveiliging tegen luchtlan dingstroepen, in de derde plaats ter voorbereiding van de Neder landse taak in het kader van een inter-West Europese strijdmacht. De gemiddelde sterkte van de landmacht in Nederland zal zijn, met inbegrip van de luchtstrijdkrachten 52.260, man. Omtrent de koninklijke mare chaussee deelt de begroting mede, dat de opbouw van dat wapen in 1949 zal worden voortgezet tot de organieke sterkte van 3000 man zal zijn bereikt. De gemiddelde sterkte van de legerluehtmacht in Nederland zal in 1949 omstreeks 7550 man bedragen. Het departement van. marine vraagt voor het begrotings jaar 1949 een bedrag van .319.398.780. Dit betekent een vermeerdering ten opzich te van het thans lopende jaar met 41.813.591. Ter zake de toezegging aan de Kamer .gedaan door zijn voorgan ger omtrent een vlootplan, zegt dc huidige minister van marine ai-, dat indiening daarvan nog niet mogelijk is, daar de aanbouw van de Nederlandse marine beschouwd dient te wot cl en in groter interna tionaal verband. De nieuwbouw in het komen de jaar zal inmiddels bestaan uit twee kruisers, t.w. de „Ze ven Provinciën" en de „De Ruyter". Het staat voor de minister vast, dat naast het vliegkampschip Karei Door man" dat van de Britse mari ne werd verworven, binnen kort de aanbouw van een tweede vliegkampschip nodig zal zijn. Met de gevoteerde aanbouw van zes onderzeebootjagers zal nog dit jaar een aanvang worden gemaakt. Een tweede serie van deze schepen is eveneens nodig. Het laatste schip van deze tweede serie zal in 1955 worden opgeleverd. Concen tratie van het marinewezen in Nederland zal leiden tot vergro ting van de marinehaven te Den Helder. Een plan van Rijkswater staat zal worden uitgevoerd. De kosten hiervan zijn 25 millioen gulden, de bouwduur bedraagt vier jaar. De personeelssterkte die te klein is voor de eisen van het apparaat zal worden vergroot door een krachtige wervingsactie. Voorts deelt de minister mede, dat in het komende jaar gerekend mag worden met" een zodanige verbete ring van de toestand in Indonesië, dat de maritieme taak, aldaar ge leidelijk zal, kunnen worden inge krompen. LONDEN, 29 Sept. (AP). Het Britse ministerie vanbuitenlandse zaken heeft op klachten uit Russi sche kringen, volgens welke Bevin in zijn rede 'Lenin-„onjuist heeft geïnterpreteerd" geantwoord, dat Bevin het boek van Lenin juist had geciteerd. Beutns citaat luidde als volgt: „Wij leven nietenkel en alleen in een staat maar een systeem van staten en 'n langdurig bestaan van dc Sowjet republiek naast de imperialistische staten is ondenk baar Volgens het Foreign Office werd het citaat uit een boek genomen dat in 1947 door het Publidteits Bureau voor vreemde talen van de Souwet Unie werd gepubliceerd. maxima en de regeling voor de onderwijzerspensioenen in sa menhang daarmede worden gewijzigd, opdat een juistere verhouding tot de verhoogde salarissen wordt bereikt en in afwachting daarvan over 1948 toeslagen tóe te kennen op overeenkomstige wijze als over 1947 is geschied". Mevrouw Fortanie r-D e W i t (WD) wees erop, dat een groot aantal gepensionneerde lands dienaren werkelijk in nood ver keert De heer De Kort" (KVP) be toogde, dat de plicht van de over heid om zorg te dragen voor haar ambtenaren en hun weduwen en wezen niet eindigt waar de pen sioenwet eindigt. In het bijzonder vroeg hij de aandacht voor de mi- nimumlïjders onder de gepension- neerden. De heer Hoogcarspel (CPN) was het er niet mee eens, dat de regering de begrenzing der voorzieningen rechtvaardigt door de nood der schatkist De heer Krol (CH) uitte de hoop, dat de minister uitvoering zal ge ven aan de in de motie-Van Sleen .geuitte wensen. De minister van binnenlandse za ken, de heer Van .Maarse- veen, meende, dat het merendeel der beschouwingen meer de pen sioenwet dan het wetsontwerp raakte. Hij verklaarde geen enkel amendement te kunnen aan vaarden en geen enkele toe zegging te kunnen doen, welke eisen aan de schatkist zou stel len. Men bedenke, dat elke pensioen- verhoging ook betaald moet wor den door hen, die geen toeslag ont vangen- De motie achtte de minis ter onjuist, bij aanvaarding ervan zou nog langer gewacht moeten worden. Het ontwerp zal naar schatting f 30 millioen vorderen. Replicerende bracht de heer Van Sleen enkele veranderingen aan in de motie, zodat de regering nu dringend wordt uitgenodigd op kor te termijn ernstig te overwegen op welke wijze een juiste verhouding tot de verhoogde, salarissen kan worden bereikt en voorstellen dien aangaande in te dienen. Zoals reeds gezegd is heden over deze gewij zigde motie gestemd en eveneens over het gehele ontwerp. De heer. F. Goedhart heeft aan de president van het Bijzonder Ge rechtshof te Den Haag een telegram gericht van de volgende inhoud: In verband met de verklaringen gisteren tijdens de behandeling van de zaak tegen Poos en Slagter af gelegd, door de S.D.-beambten Bat tels en Poos, waarbij beschuldigin gen tegen mg ingebracht worden, stel ik er pry's op mijnerzijds het volgende te verklaren. Na nayn arrestatie in Januari 1942 ben ik nimmer door Poos of Slagter verhoord, zodat ik nooit in handen van deze lieden verklarin gen heb kunnen afleggen,, noch ge gevens verstrekken of inlichtingen verschaffen. De bewering van Poos, dat hij van mij een schets van drukkerij Ger- tenbach ontvangen zou hebben, is een grove leugen. De S.D. kwam de drukkerij Ger- tenbach op het spoor doordat zich bij de vele papieren, die bij mijn arrestatie op my gevonden waren, o.a, een papierrekening en een brief voor een mijner assistenten bevon den, waarin ik dezen o.a. verzocht om een partij van 10 of 20 riemen papier naar Gertenbach te brengen. De Sachbearbeiter Barteis, die mijn foto aan andere arrestanten had laten zien, had op deze wyze ontdekt dat ik in de verzetsbewe ging bekend was en werkte onder de naam Den Hartogh. Hij heeft toen Poos en Slagter naar Gertenbach gestuurd, die zich in Zandvoort bij de drukkerij aan dienden onder valse naam en mee deelden, dat zy namens meneer den Hartogh kwamen, voor wie zy nog wat kranten kwamen halen. Gertenbach haalde daarop een partijtje exemplaren van „Het Pa rool" voor de dag, waarop hg prompt werd gearresteerd. Deze lezing kan o.m. bevestigd worden door drukker U. de Jong, die bij dezelfde zaak betrokken was en die thans de exploitatie van drukkerij Gertenbach voortzet. Ger tenbach is dus in de val gelopen tengevolge van provocatie van Poos en Slagter. Het leugenachtige relaas, dat Bar teis en Poos thans opdissen, heeft geen andere bedoelingen dan de schuld, die op Poos en Slagter drukt, te verminderen door baar op my af te wentelen. In verband met de beweringen van Barteis kan ik nog verklaren, dat de kopgroep van „Het Parool" begin 1942 niet uit drie maar uit zes perso nen bestond. Barteis heeft eindeloze pogingen gedaan om van mij een belastende verklaring te krijgen tegen dr. Wiar- di Beekman, die iegelijk met mij ge arresteerd was.- Tat het einde toe heb ik hardnek kig geweigerd lets over hem te zeg gen. Zodoende is het Barteis nooit gelukt ook maar een schijn van- be wijs te leveren tegen dx. Wiardi Beekman. Deze heeft dan ook nim mer in een Parool-proces terecht ge staan. Hij is in Maart '43 tijdens een proces tegen de O.D. te Haaren ver oordeeld wegens zijn poging om naar Engeland te gaan. Tegen Vorrink en Althoff lagen reeds verklaringen van anderen ter tafel, die ik. tot mijn diep leedwezen niet ongedaan kon maken. Door middel van provocatie heeft Barteis tijdens myn gevangenschap nog geprobeerd de adressen van de heren Vorrink en Althoff aan mij af handig te maken door een andere ge vangene in myn cel te sturen, die vertelde „een weg naar buiten" te - hebben, d,\v.z. briefjes te kunnen smokkelen. De man poogde mij er toe te bewegen corresoondentie met de heren Vorrink en Althoff op touw te zetten, in welke val ik evenwel niet gelopen ben. Ik ben overigens gaarne bereid alle gewenste aanvul- lende verklaringen alsnog te ver strekken. Minister mr D. U. Stikker vertrok' Woensdagavond naar. Brussel en reisde heden naar Parijs, waar h(j de ver gadering van de Verenigde Naties zal bijwonen, als hoofd van de Neder landse delegatie. Zondag a.s. wordt hij ln Nederland terug verwacht. Begroting Economische Zaken De minister van Economische Zaken, Prof. Van den Brink, stelt zich ten doel in het komende jaar de opheffing van de rantsoeneringen en distributies, zowel voor het bedrijfsleven als de verbruikers, waarmee reeds een begin is gemaakt in versneld tempo voort ie zetten. Het groot ste voordeel van een vermindering van het overheidsingrijpen in het bedrijfsleven acht hij het verschaffen van meer vrijheid in het economisch verkeer. Hiermee zal gepaard gaan het loslaten van .een aantal prijs regelingen. Nadrukkelijk wijst de minister er op. dat ook als de meeste rantsoeneringen en distributies worden opgeheven het met het oog op de deviezenschaarste no dig blijft de voorziening van grondstof fen. kapitaalgoederen cn eindproducten uit het buitenland aan bepaalde rege lingen te onderwerpen. Vrijwel al deze besluiten zijn kenne lijk ook beïnvloed door de voorberei ding tot een economische unie met Bel gië cn Luxemburg. De minister deelt mede, dat,het de bedoeling is deze unie óp X Januari 1950 in werking te" laten treden. Verder zijn "s 'ministers maatregelen Ingegcs'en door de noodzaak, het cver- heids-apparaat in te krimpen, waardoor eèh bijdrage wordt geleverd tot herstel van het evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van het rijk. Cr edict 120.000,005 Het totaal verleende erediet hiervoor verstrekt door de Maatschappij tot financiering van' het Nationaal Herstel is in de loop van 1947 opgelopen tot ongeveer 120.000.000. Ongezonde vestlgmgs- en uitbreidings plannen in verscheidene bcdrtjfs*akken zal hij echter tegengaan. Naast het streven naar een economi sche unie met België en Luxemburg stelt- de minister zich voor zijn krachten te wijden aan de bevordering van de samenwerking ln het kader van het Europese herstel-programma. Wat de politiek betreft, die hij wil oeren t»a.v. de middenstand deelt hij o.m. mee, dat in het komende zittings jaar de volgende wetsontwerpen de Statcn-Generaal zullen bereiken: herzie ne vestigingswet, kleinbedrijf, nieuwe winkelsluitingswet, wet op het cadeau stelsel en een nieuwe wet op de Kamers van. Koophandel. bedrijven. In samenwerking met departement van Financiën is een wets ontwerp op het assurantiebemtddellngs- bedrljf bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Minister Van den Brink acht een krachtige loon- en prijspolitiek voorshands onontbeerlijk, vooral, tot handhaving van de huidige koop kracht van het geld. Het subsidie op brandstoffen wordt verminderd, hetgeen voor bet rijk een belangrijke bezuiniging betekent, voor het bedrijfsleven en de verbruikers van huisbrand echter een kostenverhoging. PLAATSELIJK OCHTENDMIS® Weersverwachting, geldig van Donder- Verauderlijke be wolking met plaat selijk ochtendmist. In het Noorden, van het land zwak ke tot matige wind uit Westelijke rich tingen. In het Zui den van het land weinig vrind. On geveer dezelfde temperatuur als v vandaag. 1 Oct. Hoog water te Rotterdam: le t» 3.1B uur, 2e tü 15.24 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1