HET ROTTERDAMSCH PAROOL Volgens Wisjinsky bezit Rusland eveneens atoombommen BLUF OF WERKELIJKHEID Andermaal ontspon zich vinnig duel tussen Oost en West 9U Vleesrantsoenen op het oude peil Heliumbom, gelijk aan 1000 atoombommen? Kapitein Henk Alsem gerehabiliteerd ATLANTISCH PACT IN DE MAAK „The Young Vie" komt naar Rotterdam Koningin Juliana dankt bevolking Arie Molenaar prof. cricketer Half Maart vertrekt hij naar Engeland Vechtpartij voor het Hof Radio toestellen voor onze soldaten Invaliditeitsrenten verdubbeld D jog ja arresteert SÓBSI-leiders Troepenverlïezen in Indonesië &meï'SÏÏSkStót A™Ti- SIS?'1 Weerbericht Zaterdag 2 October 1948 tad. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam T«L é930Ö Abonn-.prijs! per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 230 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Sovjet-gedelegeerde Wisjinsky gaf VrUdag in de politieke-commis sie der VN- te kèitnen,»dat Rusland de atoombom kan maken. Hfj verklaarde, dat „het een ver gissing Is te geloven, dat de atoom bom het monopolie is van een land". Dit is overigens niet de eerste maal, dat een Sowjet-antoriteit ic kennen geeft dat de Russen wellicht weten hoe atoombommen te maken. Wisjinsky gaf dit verwachte ant woord op het Westelijk verzoek om aanvaarding van het Amerikaanse plan betreffende de controle op atoomenergie -in een grootscheepse aanval op het plan, dat hij „belache lijk. onlogisch en een oud liedje en oude excuses", noemde. Hij ze! opnieuw dat de eerste slap moet zijn verbod van'de atoombom en vernietiging van de reeds-voorradige; alleen dan zou volgens hem over in ternationale controle gedacht kun nen worden. Daarop keerde hij zich naar de Westelijke gedelegeerden en speciaal Amerika en riep-uit: „Waar-èm toont,gij geen goede wi! en goed vertrouwen en plaatst gij geen ban op dit verschrikkelijke wapen en de productie ervan? Waarom krimpt gij ineen voor het woord verbod van atoombommen? Waarom hebt gij van begin af aan gewerkt ten gunste van de beslis sing, dat de productie van atoom wapens door geen enkele natie ge bruikt zal worden voor zelfzuchtige doeleinden? Waarom deze kwestie niet op een voudige wyze vandaag opgelost? Waarom slaat gij de Gordiaanse knoop niet thans door?" Wisjinsky was zijn rede begonnen met een aanval op de Amerikaanse politiek, die hij beschuldigde het besluit van de algemene vergade ring van I94S waarbij de atoomener gie-commissie werd opgericht te be handelen als een „vodje, papier" Hij besloot: „Het'Amerikaanse plan voor de atoomenergie zou betekenen, dat onze economie onze industrie en ónze grond stoffen werden gecontroleerd. Is dit een plan tot de samen- werking tussen de volken? Neen^ het dient om ons naar de koel'.te vliegen. Maar, mijne heren, onze bors ten zijn breed en sterk, uw knie kan ons niet op de grond krij- A Avertentie LM. Wij voorspelden U aan biedingen die tot kopen rouden dwingen 1 Hier heeft U zo'n aanbieding. Gebruikt U de bekende Capri Eau de Cologne? Tot op heden werd zij alléén ge leverd in grote luxe flacon, daar de fabriek nog niet over kleine flacons beschikte. Nu komt ook die practische zakflacon, die nooit in Uw tas mag ontbreken weer op de markt De prijs is vastgesteld op 90 cent, beslist een populaire prijs voor deze zuivere 90% houdende kwaliteit. Alle Rotterdamse Eau de Cologne gebruikers, (en dat zijn er heel wat) moeten biervan profiteren. Alléén gedurende de 1ste week van deze RUIMTENOOD- aanbiedingen 2 flacons voor - KATH£N£SSERLAAN [OUKZICHT> - gen, onze nek Is geen kippennek Tijdens zijn betoog had de Rus de grootste moeite" met het simultaan vertaalsysteem en werd. na vijf mi nuten door de voorzitter geïnter rumpeerd om de technici gelegen heid te geven de zaak op orde te brengen. Hü had dit deel van zijn rede met grote heftigheid uitgespro ken, waarbij hij rijkelijk met de ar men had gezwaaid, met zijn vinger had gewezen en zijn hoofd van de ene naar de andere kant had ge keerd. Niemand echter- had iets be grepen van wat hij had gezegd om dat de vertaling uit het Russisch niet door kwam. Na de onderbreking begon Wjsjinsky opnieuw Toen na een half uur de koptele foons weer niet werkten werd hü kwaad en verzocht de vergadering te verdagen zodat hij niet telkens onderbroken behoefde te worden en het apparaat eerst in orde kon wor den gemaakt. Doch de technici knapten de zaak weer op en Wisjins ky ging weer verder. Na Wisjinsky sprak de Britse mi nister van staat, Hector McNeil. In dien de voorstellen tot controle van de atoomenergie niet aanvaard wer den, zo zei de hij, moest de wereld kond gedaan worden wie ervoor verantwoordelijk was, dat de mens heid beroofd werd van het gebruik van atoomenergie en de mensheid schrik aanjaagde met het „afschu welijke vooruitzicht van een atoom oorlog". Verwijzende naar het plan der meerderheid voor internationalisatie van alle atoom-materialen, verklaar de McNeill met een droge glim lach: Ik, als jonge kapitalist, vind het wat ongewoon mijn revolu- tionnaire vriend gekant,, te zien tegen internationalisatie, ei> toch is de heer Wisjinsky de meest vooruitstrevende, de Met onmiddellijke ingang is de bon 245,vlees (A. B. en C.-kaarten) aangewezen voor het kopen van 100 gram vlees en vleeswaren. Deze. bon is geldig tot én met 9 Octo ber 1948, "I Door deze aanwijzing en die van' 2? September (100 gram vlees voor alle leeftijdsgroepen) is," dank"zijnde verbeterde veeaanvoer, te rekenen van 19 September af het normale vleesrantsoen van 200 gram.vlees per week hersteld, Verscheidene Amerikaanse ge leerden, deskundigen inzake atoom energie, "hebben bevestigd, dat de Canadese afgevaardigdegeneraal Mac Naughton het bij het. rechte eind had, toen hij in de UNO zei, dat de Verenigde Staten een atoom boni fabriceren, die 10 maal sterker !s dan die welke te Hirosjima en te Nagasaki werd gebruikt. Het schijnt, dat de bom, waar mede proeven zijn gemaakt tijdens de geheime experimenten op Er.i- wetok, niets te maken heeft met een nieuw wapen, waarvan sedert enkclu tyd in de Verenigde Staten sprake is, nl. een „heliumbom", die thans te Alamos wordt bestudeerd en die „duizendmaal sterker is'' dan de eerste bom. meest revolutionnaire onder ons allen. Wij weten dat, omdat hij ons dit vaak verteld heeft." McNeill verklaardde, dat „het" enige antwoord op dit vraagstuk het rapport van de atoom-commissie is, dat door de meerderheid is goedge keurd. Er bestaat geen middenweg", aldus McNeill. Met betrekking tot Wisjinsky's toespelingen^ dat niet alleen Ame rika het geheim van de atoom-bom bezat, zei McNeill: „Wij wéten, niét of Rusland al dan niet in het bezat van de atoom-bom - is. lis zeg niet, dat wij het recht hebben dit te we ten Aan de andere kant weet ieder een, dat Amerika deze bommen kan vervaardigen. Iedereen weet, dat Amerika bereid is zijn. wetenschap aan de rest van de wereld door te geven. Tijdens de zitting van vanmiddag zat Wisjinsky achteraan in de zaal maar elke keer, wanneer McNeill naar de leider der Russische delega tie verwees, wendde deze laatste zün blik af. Antwerpen en Rotterdam werken „op proef" Amerikaanse regeringspersonen hebben bekend gemaakt dat er gedu rende 3 maanden op Antwerpen en Rotterdam „proef" gevaren, zal wor den zolang de overeenkomst inzake het gébruik van deze havens in plaats van Bremen en Hamburg nog niet definitief is. Minister Maarscvccn heeft Vrij dag een commissie geïnstalleerd, die tot taak heelt de mogelijkheid van het instellen van een „Kamer van bezwaren" tc bestuderen. Deze Ka mer zou de klachten van particulie ren over ce overheids-administratie moeten behandelen. Hans Kaart op tournee naar Indonesië Hans Kaart, Bill van Dijken, Jack Kei ling en Wim Hart' vertrekken Donderdag 7 October, van,het Plein, in Den Haag naar Indonesië;, waar zij een Niwin-tournéë voor de: mi litairen zullen maken; Het eerste gedeelte van de tocht maken -de-acteurs" per-jeep.' Evenals op hun.reis naar Davos en'.dit jaar door Zuid-West Europa zullen zij door het zingen van; 'liedjes hun kostje verdienen..-De .roüté gaat door België, Frankrijk; Spanje, Noord-Airika, de'Sahara en Congo naar Zuid-Afrika. Daar scheept men zich in voor Batavia. De 1200 km. lange tocht door de^Sahara zul len dé reizigers met behulp van sextant en kompas,maken. De tank van .de jeep wordt door., de Shell gevuld en onderweg zullen Kaart en de- zijnen van de Shell-service kunnen profiteren, hoewel de kos ten voor de benzine voor eigen re kening komen. De reis naar Indonesië zal, naar Kaart vertelde, onder patronaat van Prjns Bernbard staan. „Mijn tijd is gekomen". Admiraal Helfrich zoals hij gisteren afscheid nam van de marine. Luit.adm. Helfrich gast van gemeentebestuur Ter gelegenheid van het afscheid van luitenant-admiraal C. E, L. Helfrich als bevelhebber der zee- strijdkrachtfen heeft het gemeente bestuur van Rotterdam de schei dende vlagofficier heden. een. lunch aangeboden ten stadhuize. Daarbij zaten mede als gasten aan hoge marine autoriteiten te Rotterdam eri Rotterdamse autoriteiten met wie de admiraal meer in het bij zonder in aanraking is gekomen. In -aansluiting aan het bericht over' de opheffing van de schorsing van de reserve-kapitein H. M. A. Alsemvan, de legerfïlm- en foto dienst, deelt de leger-voorlichtings dienst mee: het onderzoek naar de vermoedelijke overtreding der de- viezehbepalingen heeftuitgewezen, dat .het ministerie van -Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 320 pond sterling ten-behoeve der kleu renfilms ter.-.beschikking had ge steld. Er is dus geen overtreding van de deviezen-voorschriften door de" kapitein Alsem' geconstateerd. Commissie van Negen weer bijeen Voor het-_eerst sinds vele weken is de commissie van Negen, welker leden t.z.t. in-de Nederlandse 'dele gatie voor de Ronde Tafel-confe rentie' met Indonesië zullen worden benoemd, gisteren weer bijeen, ge weest voor overleg met leden van de regering. Op deze vergadering waren ook de nieuwe leden, mr. Jonkmanmr. Vonk en de heer Fiévez aanwezig. IN DE SAHARA zal het minder vlot gaan dan op het Scheveningse strand. Toch zullen de acteur Hans Kaart en zijn metgezellen 7 October de reis per jeep beginnen, die door de. Sahara leidt. Een formidabele tocht, waarvan men nog wel meer zal horen In regeringskringen te Washington spreekt men over het algemeen de mening uit, dat de berichten uit Britse bron, volgens welke minister Marshall en John Foster Dulles ge heime besprekingen zouden hebben gevoerd met minister Bevin betref fende een militair verdedigingsplan voor 25 Jaar tussen de Verenigde Sta ten en de lauden, die het pact van Brussel bebben ondertekend, „wel eens met de werkelijkheid zouden kruinen overeenstemmen." Met „Naar het u lijkt" voor de oudere jeugd Voor de oudere schoolgaande jeugd zal naar wjj vernemen op 2 No vember in de schouwburg „The young v!c"-company uit Londen één enkele voorstelling geven van Shake speare's „Naar het u lijkt". Deze bijzondere opvoering, gear rangeerd door de kunstcommissie voor de jeugd, zal een van de hoogte punten van het seizoen zijn, want de Engelse toneelgroep heeft, ondanks haar korte bestaan zij werd twee jaar geleden opgericht reeds een voortreffelijke reputatie. „The young vie" is een loot van de beroemde „Old vie" en. is samenge steld uit bekende beroepsspelers. Het repertoire omvat speciale voor de jeugd geschreven en enkele bekende klassieke stukken. Vanuit de basis Londen' worden tournées gemaakt door Engeland en na Europa zal ook Amerika worden bezocht. Daan Hooykaas terug in. i Nederland Met het K.L.M.-lijntoestet uit Batavia arriveerde op Schiphol de Rotterdamse cabaretier Daan Hooykaas na een succesvolle Niwin- tournee in de tropen. Deze verlate thuiskomst werd veroorzaakt door het verkeersongeluk, waarvan Hooykaas op de dag van zjjn oor spronkelijk vastgestelde vertrek het slachtoffer werd en waarbij hij een hersenschudding, opliep. Thans is Daan Hooykaas zodanig hersteld dat hij binnenkort zijn werkzaam heden weer hoopt te kunnen her vatten. H.M, Koningin Juliana brengt het volgende ter kennis van de be- voUiing: Het is mij een behoefte allen van harte dank te zeggen, die in zo velerlei vorm getoond hebben, mee tc leven met mijn beëdiging en in huldiging. Het zeer grote aantal gelukwen sen uit Nederland, de overzeese ge biedsdelen en het buitenland, maakt het practisch niet mogelijk, ieder persoonlijk te bedankenzo als ik zo gaarne had gedaan, doch TJ mongt ervan overtuigd zijnhoe reer deze dingen ons allen goed hebban gedaan en gesterkt hebben, waardoor de voorbije weken voor ons onvergetelijk werden." Nog nimmer is het in het Neder landse cricketleven voorgekomen, Getuigen tuigden elkaar af Voor het Amsterdamse Bijzonde re Gerechtshof heeft terecht ge- dat een onzer cricketspelers de eer staan de 39-jarige betonwerker te beurt viel waardig gekeurd worden om mee te spelen in een Engels prof-cricketelftal, maar Arie Moolenaar van H.D.V.S., onze beste fast bowler gaat dit presteren. Deze week is Moolenaar van een bezoek aan Engeland teruggekeerd met een contract op zak van 600 pond per jaar en dat hem ook nog een huls, een auto en een verzeke ring van 3.000 pond zal opleveren. Hij vertrekt half Maart naar Engeland en begint na een korte training op 17 April in de compe titie te spelen als lid van «de club Ramsbottom uit Manchester. Voor elke 50 runs, die de Hollandse fast- bowler slaat, krijgt hij een pond extra, evenals bij minstens een re sultaat van 5 voor 40. Mocht Moolenaar vijf seizoenen achter elkaar in dezelfde club blij ven spelen, dan maakt hij ook nog kans op een premie van 750 pond. Natuurlijk kwam het bericht van Arie's aanstaande vertrek in de Hermes-gelederen als 'n donderslag bij heldere hemel, want de prof plannen, waarover na het bezoek van de Graven Gentleman wel eens was gesproken, had men nooit zo ernstig genomen. Voor zijn club zowel als voor het Nederlandse cricketleven in het algemeen bete kent dit prof worden van. Moole naar een groot verlies. Op voorstel van de Niwin hebben de Nederlandse radio-handelaren, aangesloten bij de Ned. Vereniging voor de Radio-detailhandel, beslo ten zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijk aantal radiotoestel len bijeen te garen. Deze toestellen zijn bestemd voor de Nederlandse soldaten in Indoi.esië. Voor deze actie is geld nodig.' Daarom heeft de Niwin 100.000 kleine, bakelieten radiotoestelletjes laten maken, die zij voor f 2.50 per stuk zal verkopen. De winst daarop is bestemd voor de aankoop van de radiotoestellen. „TanteMiek" '(Marie Jansen) uit Bameueld,. die nu opoe Herjst is ouerleden de oudste inwoonster is van Nederland,, viert vandaag haar 105de verjaardag. Er ts feest in- het schilderachtige Veliaose dorpje, een feest, dat zich concen treert in en om hef kleine huisje in dc Verlocpbaan, waar „tante Miek", die sinds de laatste jaren erg doof is en bijna blind, reeds sinds jaar en dag woont, liefderijk verzorgd door haar 78-jarige nicht. Met ingang van 1 October wor den de uitkeringen ingevolge de in validiteitswet verhoogd met een toe slag van 100%, benevens met even tuele. gezinstoeslag en kinderbijslag. Al deze. verhogingen worden auto matisch door de rijksverzekerings bank uitbetaald, zodat belangheb benden geen aanvragen behoeven in te dienen, aldus het ministerie van sociale zaken. Slechts van twee groepen van rechthebbenden op kinderbijslag zijn de gegevens niet bekend, n.l. kinderen beneden 16 jaar, wier we zenrente destijds wegens, het geringe bedrag is vervangen door een af koopsom en kinderen van 16 tot 21 jaar, die dagonderwijs genieten. Vóór zulke kinderen dienen de ren tetrekkers een aanvrage voor kin derbijslag in tc dienen bij de rijks verzekeringsbank te Amsterdam. Sieds de Boer, omdat by ais bewaker in het kamp „Erica" bij Ommen gevangenen zou hebben mishandeld. Tijdens het proces zijn voor- en tegenstanders van De Boer allen ex-gevangenen el- kaar te lijf gegaan. Toen enkele getuigen niet veel fraais over Sieds de Boer hadden gezegd ging een andere ex-gevan- gene, die een beter oordeel over De Boer had, plotseling rechtop staan en riep luidkeels: „"We benne alle maal penose jongens en we deuge geen van. alle". Een. Rotterdamse bokser, die ook al had getuigd, voelde zich hierdoor blijkbaar ge krenkt. Hij stond eveneens op en gaf zijn buurman een stevige recht se. Zijn slachtoffer liet zich niet onbetuigd, ook andere getuigen mengden zich in het relletje en dra tuigden de heren elkaar af. Lang duurde deze „match" niet, want parketwachters trokken de vechtenden hardhandig van elkaar en verwijderden de twee ruziesto- kers uit de zaal. Toen kon de advocaat-fiscaal zijn requisitoir houden. En hij eiste vijftien jaar. Parijs, 28 September. DE spanning is in de wereld van. de Assemblee van de Verenig de Naties niet zó groot als men, onder de heersende omstandigHe- z^n die zich daardoor hebben laten trokken landen het recht ontnemen, tie, scheen te worden toegeworpen, onder de heersendeomstandigpe aantrekken.. Dat wordt niet nader zelf mee te stemmen.. Dan vervalt Dit is voortdurend het spel van de den welbent zou verwacnten. Jje aanget0ond, eenvoudig als een het Russische veto. Maar een be- Russen geweest. Er is reeds zo vaa onomstotelijke, vanzelfsprekende sluit kan dan niet worden Amerikanen lopen met hun vast-. voortgezet. En dan zullen de Rus sen eieren kiezen voor hun geld, zo is thans de overheersende mening hier. MET dat al zijn dc Amerikanen op alles voorbereid. Zij pei- ssensewee^.jcn hier auerlei vaarwateren. Hoe i! iïwrn staat het nlet de hechtheid van hot zij te Berlijn m series in net leven {jer viif westelijke ho- riepen, zorgden «voor ÉW er «XtalfrZ0V«vragm Sl 4h «f. geen was die onmiddellijk oorlogs en - j^0ppen en Rusteren, alsof gBZ?feaa°nzoTerzl? kannen in het zi{ de dokter wareu en het vijftal d\varsbo^en der andere1T altijd de patiënt. Zij schenen er zo ge- c met schap verbood. Dat is "volkomen merVenminsTe^eVen"st^men~ce- erop spelende om tijd te winnen in vnnraRnoc grote bondgenoten ««.tok DJe.-lMm. .jadenoron SjS'ofd.frde hoop deter m do winter iets overgeblevenen is echter, ook de misloopt met de luchtbrug. Zo kan ren 2jc^ zeer voor de verderc stern- Oekraine. Dit zal onder alle om- men iemand doodkwellen zonder hust^n Hp Rat-el- standighjden ten gunste'van Rus land stemmen. Dan zit men vast. Zou. men echter, wat zeer wel mogelijk is, het geschil zodanig in De Republikeinse autoriteiten in Indonesië hebben een groot aantal leiders van de SOBSI (de vakbe weging) gearresteerd, omdat dezen betrekkingen onderhielden met de communistische opstandelingen. President Soekarno heeft in een rede via radio Djogja de republi- kleinse bevolking gewaarschuwd, dat de critieke slag tegen de com munistische opstandelingen nog niet gewonnen is met de herove ring van Madioen, Hij vroeg de be- volking om verdere steun, bij het opsporen van de rebellen. De opstandelingen hebben vol gens president Soekarno hun radio uitzendingen hervat van een schuilplaats in de bergen uit. Volgens radio-Djogja heeft de republikeinse regering Saeripno, tot voor kort Republikeins vertegen woordiger te Praag, oneervol ont heven van zijn functie van buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister, gezien zijn leidend aan deel in de communistische opstand te Madioen. Voorts werden ontsla gen de v'ice-burgenveester van Madioen, Soepardi (tijdens het communistische bewind hoofd van het voorlopige gewestelijke be stuur),, S. Karno en andere leiders van opstandige onderdelen der vierde divisie van de T.N.I, en M. Soewarman, vice-burgemeester van Megelang. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: Sergeant K. Bos, uit Valthermond. Gesneuveld 24 September 1948. Fold. J. H. Leyssen, uit Stramproïj (L.). Gesneuveld 22 September 1948. Sold.' H. H. Linskens, uit Meerlo. Gesneuveld 24 September 1948. Knrp. D. Tjakkes, uit Finsterwol- de (Gr.), gesneuveld 26 September 1948. Korp. J. 'Bussink, uit Almelo. Overleden tengevolge oorlogsver- wond ing op 23 September 1948. Sold. Infie Samsoedi. Gesneuveld 15 September 1948. Kon. Marine: Geen verliezen. beradenheid te toep en er is seen SS, SSZ van tte™ tSsT- StwimeSaDe'refteTOtlBavinbï onopgemerkt blijft dat Gettwald, rechtigden in do Veiligheidsraad torheid weggevaagd of de Engel- ma3 te do|n tot Mt,sltou hB=, huh> ^SleS Er bleve™ dto sen. wel acnter hun Britse neven onder bedreiging met zijn vijand- staan. De Fransen doen trouw met hun grote bondgenoten mee, ooi hL voelen zij zich niet al te géluk- wegvallen. :Er bleven dan zeven staten over.iEen besluit kan slechts niet meer, zij gehoorzamen, zoals de Russische soldaat, die te Kopen hagen moest worden tegenge houden toen hij van eèn. toren trans wilde springen omdat zijn tsaar het hem, bij wijze van de monstratie van gezag, bevolen had. Het is een soort oosterse-ziekte, die ver naar het Westen is doorge drongen, en waarvan de genees lijkheid bij zeer vele patiënten ernstig in twijfel getrokken moet worden. VOOR de rest echter is het Ame rikaanse Witboek, ofschoon het geen nieuws bracht, al enkel dóór de opeenhoping der feiten, uiter mate overtuigend geweest. Men is nu slechts in spanning omtrent de wijze waarop de Russen zich uit de lastige diplomatieke positie zullen werken, waarin zij, doof dit alles, - door Dr. M. v. Blankenstein kaanse witboek blijkt, hoezeer de bevredigend uit. generaals alle instructies uit Mos- De Russen beseffen wel de ernst kou terzijde hebben gelegd, waarin van de situatie. Hier tenminste, zij dan naderhand door Moskou Niet dat zij er met iemand over zelf weer werden gesteund. Maar spreken. Maar het trof algemeen toch wilden ook die generaals dat Wysjinski dit jaar aanzienlijk blijkbaar geen ernstig gewapend ingetogener sprak dan een jaar ge- conflict. Zjj willen geen, vergelijk leden te Lake Success, waar hij en geen oorlog. Het ware goedkoop zich. in het schelden en betichten voor de ussen als zij het op die geen enkele beperking oplegde. Zijn manier konden houden. rede hier was wederom een agita- Dat echter zijn, in het bijzonder tierede, maar juist omdat zij dit meer van was liep zij niet de spuigaten uit. kig. Wie doet dat eigenlijk wèl, be halve misschien een aantal robus- te Amerikanen? Maar dit alles bij elkaar is geschikt om de indruk op de Russen te maken dat het wer kelijk heel ernstig gemeend is. En op weinige uitzonderingen na meent, men hiar algemeen, dat Rusland voor een oorlog zal te rugwijken. De Amerikanen zijn er snel bij geweest hun witboek in de wereld te sturen, nadat de Russen zo on voorzichtig waren, geweest het initiatief te nemen tot een. publici teit, die men afgesproken had na te laten. Dit was feitelijk het sein voor het einde der onderhandelin gen. Propagandistisch zijn de Rus sen zeker niet in het voordeel. De satellieten vinden natuurlijk dat zij op ieder punt gelijk hebben. Als ïiafeSffStoi wSJS ÏÏÈVSSS bet Russische gTwP a Jab^^-dum MhtX -^vin h«ft me. wgg setomvïn zal men beleven dat in daarvan wel gesproken. te voeren, en aan die absurditeit denken. Ook weer met met haast. ™g«|b bmtón zijn eigen Knng. alle stalinistische partijen de vol. Het gevat is* voor het overige ieder recht tot rationeel, maar tefie- Want spelen de Russen op het on- behaalde algemeen en ook harders in deoudeleer worden lechnisrf, ook moeilijk voor de an- lükertijd beslissend handelen te gunstig worden van het jaargetijde. 'SSS: uitgestoten Gisteren hebben wij deren. Op het ogenblik waarop ik ontlenen. Men heeft daarbij opge- de Angelsaksen spelen op de groei weer" met êenoegen de Tsjechische dit schreef, is het nog niet bekend merkt dat zelfs,de laatste nota van van hun macht, ,m het bijzonder Zo zijn de. stukkeu opgezet. Het snreker in de Assemblee horen onder welk hoofd zij hun aanklacht Moskou, die door Tass gepubliceerd ter zee ,®n m de lucht Het ogen- grote en beslissende spel, dat niets verkondigen welk eer. ramp het zullen' indienen. Dr.ar bij zijn, 'om 'Kde-dëur^wor verder jnderhan- bl* vriendschappelijks of formeels nian-TVTarchaii voor Eurooa ïs. hoe het populair samen te vatten, twee delen openhield, terwijl die deur, sche spel, zoals net nu gespeeio onwetend en ongelukkig de staten mogelijkheden. De ene zou de be- juist door het feit van die publica- wordt, niet langer, kan worden meer heeft, gaat nu beginnen. de Raad aanhangig maken dat be trokkenen hun recht van meestem men behouden, dan kan men vast op een Russisch veto rekenen. Op de Angelsaksen, niet föt ïïnniesuitMtmen dan °°k me' vShghefdsrSi op df® of°op, de KJATUURLIJK zijn d, drie tpo- Ngendheden, die de kwestie voor laatste hebben geprobeerd wat tot OD Wtonattónaal terrein Hedenavond radio uitzending der thuis fronten Dc hoofdbesturen van de band. Nederland-Indië, het katholiek thuisfront en het protestants inter kerkelijk thuisfront zuilen heden in eer. gemeenschappelijk program ma in de uitzending van het pro gramma voor dc Nederlandse Strijd krachten het woord richten tot het Nederlandse volk in verband met de steun van de thuisfrontorganisa- ties aan de militairen in Indonesië onder de huidige omstandigheden. Luc van Dam tegen Man ca Tijdens bokswedstrijden welke op 6 October in het Cirque Royal te Brussel worden gehouden zal de hoofdpartij zijn de strijd tussen Luc van Dam en de oud-kampioen van Italië Manca. PEZELFDE TEMPERATUUR! Westelijke wind Weersverwachting tot Zondagavond. Wisselend bewolkt met op enkele plaatsen tijdelijk enige lichte regen. _MaUge cn in het Noorden van het land vrij krachtige wind uit .Westelijke richtingen. Weinig ver andering in tempera tuur. 3 Oct.: Zon op 6.43, onder 18.14. Maan op 7.22.. onder 18.36. 4 Oct.: Zon op 6.45, onder 18.11. Maan op 8.52, onder 18.51. 3 Oct. Hoog water te Rotterdam: 1* tij 4.49 uur. 2c tij 16.S4 uur. 4 Oct. Hoog water tc Rotterdam: la tij 5,28 uur. 2c tij 17,36 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.4G te Rotterdam; 168.5 luchtdruk; W.Z.W. wind; 14.2 temp. max, 18 (gistermiddag 1.55: min. 13.0 (hedenmorgen 5.40 uur); licht bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1