C pwim m dst rYYlwuJ)monshA> B 238-istf C D MEUBELKOOPJES VESTER STADSNIEUWS Het ontstaan van petroleum en de winning hiervan Zo'n busje helpt* U sparen! SPAJIRBUMK MSN O 182© Oost en West opende het winterseizoen AGENDA Passage Licht het anker De avontaren can kapitein Rob Cbefarine,4* Vlaardingen KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN Monopole Nachtboot naar Dublin SCHEEPVAART SCHIEDAM Kappers 2e bediende Koeriersters PLAATST EEN KOER9ERSTEP Horlogerie 40 /aar Zaterdag 2 October 1948 lezingen van, de Kon. Vereni ging Ocst en West hebben steeds de naam gehad van uitstekend gehalte te zijn en de eerste lezing m het nieuwe winterseizoen heeft op dat punt niet teleurgesteld. Behandeld werd 'ditmaal een onderwerp, dat zowel Oost als West raakt en sedert enkele jaren zelfs ook op het moe derland van toepassing is, de v. in ning van petroleum. Ir' A. Verstege heeft hierover een zeer heldere uit- «enzetting gegeven en dank zij de welwillende medewerking \an de Bataafse Petroleum Maatschappij konden enkele films over de werk zaamheden rond de petroleum win ning worden vertoond. Bij de opening van de avond door de voorzitter van Oost en West. mr J. G. WitUeampt, die een. verheugend groot aantal belangstellenden, wel kom kon heten, verwijlde de2e even by de troonswisseling, enkele passa ges uit de Troonrede releverend. By de aanvang van zijn lezing toonde ir. Verstege allereerst drie monsters aardolie, uit Schonebeek, die ö*7» parafine bevat en boven de grond een vaste vorm aanneemt, uit Tarakan op Borneo, zonder parafine. vloeibaar en geschikt voor stookolie en uit Pangkalan Brandang op N.O Sumatra, waar de aardolie 65^ ben zine bevat en de fraaiste grondstof vormt voor vliegtutgbenzme. die het hoge octaangehalte 68 heeft. Het ont staan van de aardolie is van organi sche oorsprong en komt voort uit 95G kleine organen, zoals micro-organis men en 5% grote organismen. Met sltb en klet bezinken deze afgestor ven organismen en deze laag kan tenslotte een dikte bereiken van honderden of soms zelfs duizenden meters, waardoor een grote druk ont staat en de temperatuur zelfs kan op lopen tot 250a- Na millioenen jaren is er dan een. olie-achtige substantie ontstaan, wat gepaard gaat met de vorming van een. soort oliehoudende Tandsteen, In vroeger eeuwen werden dik wijls de plaatsen waar de olie zich aan de oppervlakte vertoonde en door de grote gasvomung in brand geraakte, als plaatsen vereerd waar de aanbidding van het heilig vuur plaatsvond. De eerste boring op Nederlands ge bied vond in 1859 plaats in Langkat op Sumatra. Sedert deze eerste bo ringen is er echter veel veranderd en thans wordt al geboord onder het zeebodemopperviak. In 1920—"24 ga ven steenkoolbormgen ïn Nederland aan. dat er zich onder een honderd meter dikke alluviale bedekking zout en petroleum bevond. Na opmetingen ter plaatse kon men in het Drentse land oj 900 meter diepte olie boren. Ir. Verstege eindigde zijn met aan dacht aangehoord betoog met enkele bijzonderheden over het gebruikte boonnatenaal en de boortoren, waarvan een model aanwezig was. Na vertoning van de film ..Aardolie" volgde nog een filmpje over de ver bouwing van tankschepen tot vlieg- kampschrpen. wat m de afgelopen oorlog negenmaal geschiedde. De aiond werd besloten met „De be scherming van vruchtbomen", dat een beeld gaf van de grote organisa tie van de Shell, die zich bezighoudt met het zoeken naar de beste be~ spmtmgsmethodes ier vern.etiging van insecten en bestrijding van plan tenziekten. Evangelische Gemeente werd gevormd Donderdag waren de beladende leden van tie Vereniging Evangelische Ge meente" m grote getale opgekomen nm te vergaderen over de opheffing der vereniging en over te gaan tot de vor ming van de .Gemeente". Na een uit voerige uiteenzetting van voorganger J Sega ar. waarin hy met nadruk deed uit komen. dat verder werken in vereni gingsverband voor de toekomst der ver eniging f finest zou worden, wees deze erop, dat met alleen Zondagsschool, maar ook jeugd verenigingen, caiechisa- ties. dukonaai. instelling van de HH. Sacramenten en het opricht Concert: 4 October, Aula Sted. Museum, 8 uur: Concert tb.v. Ned. Blir.den- bond door blinde musici. Toneel: 2 October. Musis Sacrum, 8 uur: „Kunst door Oefening" met „Va- cantiespoken". Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7. 9 30. Za. en Zo. 1.45. 4.15, 7 en 9 30 u; Licht het anker (elke leeftOp het toneel Miss Lom, Antipodiste Monopole: Da. 2, 7. 9. Za. 2. 5, 7. 9, Zo 3. 5. 7. 9 u: Nachtboot naar Dublin 114 j L Het is alweer een hele tijd gele den. dat twee meisjes en een ma troos ons wisten te boeien van begin tot eind met hun avonturen in een knap gespeelde en geregisseerde show-film in technicolor. De show ..Anchors away" roept onwillekeu rig' herinneringen op aan die andere film, al was het alleen maar om de variatie op het hoofdthema, dat nu geworden is, twee matrozen en een meisje, ja eigenlijk op het laatst twee meisjes. Frank Sinatra en Gene Kelly zijn de jongens van de marine, die m vier dagen verlof zoveel we ten te beleven, dat de bioscoopbe zoeker er enkele uren met plezier naar zit te koken, mits hy ienmin- De terugkeer van Peer de Schuimer 52 Aan de brutale interruptie van Rob danken de ketens vastgeklonken. In het midden bevindt hun ogen een der zeelieden gegeseld. Eén is gevangenen wonder boven wonder hun leven, zich een gat; daar worden weet Philipo er, die het echter nogal heelt getroffen en dat want de sterrenwichelaar heeft de Bey in het de ter dood veroordeelden ingegooid; beneden is Bartje. De jongen moet m de keuken werken oor gefluisterd, dat deze zeeman over bijzon- is 'n kelder, waaruit ze niet kunnen ontsnappen en nieuwsgierig komen af en toe vrouwen van dere gaven, moet beschikken, want hij ziet dm- en daar sterven ze don de hongerdoodEn de Bey een kijkje nemen, want ze vinden hem gen, die voor de gewone mens nog verborgen om de gevangenen vast een voorproefje te geven wel grappig, dat ventje met zijn blauwe ogen. zyn. De' gevangenen worden dan weer naar de van wat hun te wachten staat als ze een poging Maar Beertje denkt aan heel andere dingen en gevangenis gebracht en op de binnenplaats aan zouden ondernemen te ontvluchten, wordt voor vaag vormt zich een plan in zij'n hoofd. Advertentie I. S Ned. Herr. Gem.: Grote kerk. Zater dagavond a uur: avondwydang: 10 uur; ds, v. d. Vloed, voorber. H- Avondmaal; 5 uur: ds. v, d. Vloed, bed. H. Avond maal. Nieuwe kerk. 10 uur: ds. Loran; 5 uur ds- Kolken, voorber. H. Avondmaal, BetheJkerk. 10 uur: ds. v. Noort, voor ber. H. Avondmaal: 5 uur; ds. v. Noort, dankz. H Avondmaal, Westerkerk. 10 45 uur: ds. Kolkert Gereformeerde Kerk. Oosterkerk. 10 uur: dr. Kraan; 5 uur: ds. De Wit, Rot terdam. Landstraatkerk. 10 uur: nog niet be kend; 5 uur: dr. "Kraan. Kuiper straat kerk. 10 uur: ds. Linde boom, Zwijndrecht; 5 uur: ds. Mulder. Mr. Terpetraschool. 10 uur: ds. Mulder: 5 uur: ds. Lindeboom. MEDISCHE ZONDAGSDIENST Van. Zaterdagmiddag I uur tot Maan dagmorgen a uur zullen in bijzondere gevallen dienst doen de geneesheren dr. Erkelens, Oosthavenkade 11. tel. 2074 en dr. Imhoff. Verpl. Chasséplein 6a. tel. 3362. Geopend Apotheek v. d. Corput, Schied.weg 83. teL 3224. De praktijken van dr. Bussemaker. dr. Stoop. dr. Moer man en dr. Leegsma vallen met onder deze regeling. OPBRENGST T.B.C.-COLLECTE De collecte, die verleden week Zater dag door de samenwerkende organisaties „Sonnevanck", „Zonnegloren" en „Zon nestraal" werd gehouden, heeft het. be drag van 2700,— opgebracht. geslaagd Mej. Gerda J. de Kok slaagde bij het Donderdag gehouden examen, dat werd gehouden vanwege de vereniging voor Logopaedie en Fhoruatrle. Zij zal de praktijk van de heer N. H. Siedsma voortzetten. an ouder lingen in de Gemeente, tot in stand hou- - - ding van de arbeid nodig waren. Met j ste de zoet-romantische liedjes van algemene stemming werd besloten, het i ,,zyn" of ..haar" Frank kan waar- ISiaS51 deren. Buitendien is er echter ook Gemeentevorming over te gaan „De K&ad der Gemeente werd gevormd en J a een e ander te beleven, tot ouderlingen werden gekozen. F. want ze zijn niet voor een Kleintje Koon, J". Voogt J. Sjoerdsma. dr. Deren- vervaard, die twee matroosjes. Wie dorp_en Mulder Voor het diaconaat j 2iet er anders kans in zo korte tyd nu.™* °n v-oor ieder een vrouw voor het lev M Mulder Vi™ M- Kats. S v Nuffelen, E Ou wens en rr. Wijnhof Deze belangrijke dienst had I- v~ een zeer gunstig lerloop en werd beslo- i aan ae haak te slaan. Al die RVOrt- ten met het zingen van. „Een in de j turen nog in de mooie kleuren van naam.^vaii^Jezus^. Pred^J. Segaar droeg j het technicolor gestoken, wie zal - het betwijfelen, dat men zich aan daarna „De raad der Gemeente' nieuw gevormde Gemeente in een ern stig en vurig gebed op aan God. De elftallen van Be-Quick en Hermes-veteranen In het elftal van Be Quick, dat morgen aan de Datplaan. speelt staan opgesteld Prummel, doel; Hoogenbirk en Terpstra, achter; Wolff. Pienter en Appel, midden; van Dijken, Lugtbart, Rozema, Brugts en Bottinga, voor. De samenstelling bij de Hermes- veteranen is: doel, Smoor; achter: W. Jurgens, H. van Guhk, midden: v. Dyk, v. d. Tuyn en v. Nus; voor: Cïviimax, Brormeman, van Es, v. d. Griend en Molenaar, Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk S en ICJ0 uur: ds. A. Hoffman (H. Doop); 5 uur: ds G. Samson. Feijenoord- Nieuwe Kerk, 10 uur: ds. K. de Bel; 5 uur: dr, L- J- Cazertuer. w 1W Westerkerk 9 en 10.30 uur: ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk 9 en 1W uur: ds. G. Fh. Scheers, Délfshaven. Jeugdkerk, Verenigingslokaal. Nieuwe Haven 155, 10 uur: de heer B. Buddmgh. Ned. Prot. Bond: K*:rk Westvest, 10^0 uur: ds. J. B. Schouwlnk. Evang. Luth. GemeenteKerk L. Nieuwstraat. 10 uur; ds. J. J. F. Herr mann, van Bodegraven. Cbr. Gexef. Gemeente: Kerk Warande, 10 en 4 uur: ds. A. Zwiep. Oud-Katholieke Kerk; tüd. Pastorie Dom. 10 uur v.m. H. Mis, 2üsle Zondag ru. Pinksteren. Oud-Gerer. Gemeente: Jeugdhuis. L. Haven. 10 en S uur: ds. W. Rooe. Leger des Hrils: Geb- L. Haven 27, 10 en 7 uur: Oogstfeest, adj. er* mevr. JBou- W|féA Herv. <Geref.) Evangelisatie: Ti- voli. Kwe Haven, 10 en 4 uur: ds. Ha ring. van Utrecht. Herv. Evang, „Ebcn Haezer": gebouw Pieterman Westvest, 10 en 4 uur' ds. M. J, Middelkoop, Kerk v. Jezus Christus v. d. Heiligen der Laatste Dagen, L. Haven 59: 10 40 u. Zondagsschool. 3 uur Avonddienst. Stadsevangelisatie „jeiuel", 10 u. sa menkomst. Gerei. Kerk: Oosterkerk. V.m. 10 uur: ds. w, A. Krijger; n.m, 5 uur: ds. D. Broer Jr-> tegerpredtkattt. Z. 14 Plantagekerk. V.m. 10 uur: ds. L. ten Kate, van Stedum; n.m. 5 uur: ds- W. A. Krijger. Z, 13. Juïianakerk. V,m. 10 uur: ds. D. Broer Jr.: n.m. 5 uur: ds. L. ten Kate. Z, 12. Ketel. V.m 9 30 uur- de heer W. A. J. Dalxnayer: mn. 2 30 uur: ds. W. A. Krijger. Z. 13- Evangelische Gemeente. 10 u. J. Segaar, „Harmonie" Nw straat; 7 u. J. Segaar, zaal .Bieterman" Westvest. Burgerlijke Stand Geboren: Ma art je, d. v. P. Kool CR A. M, Kainvaart, Tumlaan 70. Jacoba Ma- na Bemarcüna, d. v. P. J. A. Pil en C. H. Buys, Dr. Noletstraat 1. Petronella Adnana Mana, d. v. J. van Leeuwen en N. F, van der Burg, Dr, Noletstraat 1. Sebastianus Nicolaas, z. v. H. Gouka en E. J. Sneller. Boerhavelaan 1, Elisabeth Francisea Maria, d. v. A. G. van Puf- felen en A. M. Alsemgeest, Polderweg 78. Johanna Catharina Mam, d. v. S. Ch. Nouwei3 en J. W. M. Kloos, IJssel- mondestr. 33. Wilhelrruna, d y. G. van Noordennen en "W. G- van Duyn. Burg. Verveenstr. 11. Johan Jacob, z. v. H. By] en. C. C. Lenderink, Lange Haven 106. Marjolein Elisabeth, d, v. J. A. H. L. Willemse en H. E. V. L. F. G. von Devl- vere, Dr. Noletstraat 1. Wilhelmina Ever- dina Maria, d v. F- J, G. Schrijver en M. S. C. van der Kamp, Boerhavelaan I. Egbert Jannes, z. v. H. J. Eshuis ea. M. van den Berg, Tumlaan 70. Overleden: Heintje Kramer, echtg van N. Fonse, oud 69 j., Nassaulaan 75. deze show niet kan vergapen, Op het Passage-ton eel bewijst Miss Lonl. dat hst ene mens met zyh voeten soms nog heel wat han diger kan zijn, dan een ander met de handen. Het is niet leuk om over een film als „Nachtboot naar Dublin" iets te schrijven als deze film het hoofd- zakelijk moet hebben van de vele verrassende gebeurtenissen, die in de loop van hét verhaal plaats vin den. Spanning is een van de hoofd elementen, maar dat sluit humor echter met uit, want te lachen is er genoeg om deze verfilmde detec tive-roman, die de avonturen van een detective van Scotland Yard tot onderwerp heeft. Een Duitse atoom- spionnagegroep is de achtervolgde en de nachtboot naar Dublin speelt in het geheel een bijzondere rol. In het voorprogramma draait een Russisch muziekfilmpje, die de op leiding van jonge musici aan het Tsjaikowsky-conservatorium in Mos kou laat zien. Handbalnieuws Zondag doet de Kath. handbalclub U.V.C. haar intrede in de Ned. Hand bal bond met een competitiewedstrijd tegen het eerste heren-elftal van D.CLN.K, uit Gouda. Ook de pijpmen- sen spelen dit voor 5t eerst m com petitieverband, zodat voorspellingen met mogelijk zijn. De wedstrijd vangt aan om half drie en, wordt ge speeld op het terrein aan de Schie- damseweg CKetheD. De U.V.C.-daroes spelen om half vier een oefenwed strijd tegen Velocitas uit Oversehie. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 u. tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen d or mevr. dr. C. DuysterJamin, B.K. "Laan 156, tel. 69991; dr. A. L. J. Kunze, Singel 70, tel. 67760; dr. G. In 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, teL 63599. Geopend is apotheek F. H. Backer, St. Liduinastraat 58. Schaakclub „Schiedam" De uitslagen van de voor de winter competitie gespeelde wedstrijden van S.C.S. lulden: Groep I B. LaderJ, v, Grootveid 0—1 C. L. v. Troost—J. Moerer 0—1 A. v. VeldhovenS Oosthoek 01 G. D. v. IJzendoom—J. Rorye 1—0 J. Bakkeren—A. v. Ellen 01 P. Westerveld—G. M. Groen afgebr. Groep II P, v. Campcn—M. Hersbach P. v. Holst—J. Timmers W. Meyer—C. Slagmolen K. Deggling—S. Koster L. v. IJzendoomH. Offerman 0—1 1—0 1—0 0—1 afgebr. gemeente-publicatie INENTING TEGEN POKKEN Op Dinsdag 5 October '48 des na middags tussen 2 en 3 uur, bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G.G- en G.D. Tuinlaan 18. Stamkaar ten der kinderen medebrengen. 844. Vertwijfeld holde ik het erf over en het paadje tussen de weilanden op,^waarlangs ik de twee Mors mensen had zien verdwijnen. Ik meende in de verte een paar donkere figuren te zien, maar het was te nevelig om er achter te komen of het die rare vreem delingen waren. „Die lui kunnen hard lopen," mompel de ik; „Het wordt een hele toer om ze in te halen en tegen te houden. En tóch moet dat vlug gebeuren, want als ze de stad bereiken is het te laat. In dat ge wirwar van straten en huizen zullen ze nooit meer te vinden zijn en daar kunnen ze juist met hun griezelige gestalten en hun wonderlijke, electrische krachten de grootste onheilen veroorzaken. Er is dus haast bijl" Ik liep op een drafje langs het koolas-weggetje, een hele tijd zag ik geen levend wezen, maar eindelijk kwam er een tegenligger... Met roffelend pootbeweeg en snuivende geluiden kwam er een volwassen koe aan gegaloppeerd; het dier had blijkbaar erge haast en loeide klagelijk als een verkouden misthoorn. Ik bleef staan en keek aan dachtig naar de hardloopster. „Oké", bromde ik; „Je bent op de goede weg. Ketelbinkie. Die koe keek precies of hij van twee Marsbewoners^ geschrokken wos. ik moet dus die richting uitIk liep weer een eindje daor en zag plotseling de wieken van een molen vóór me zo snel gaan draaien als vliegtuig- propellers. „Héla!", riep ik: „Die rekels zijn daar bezig, ik ben ze aardig op het spoorl" Maar toen ik hijgend de molen binnendraafce waren de Mars bewoners al weer weg. Tussen leeggeschudde meel zakken lag de molenaar en je hoefde maar even te kijken om te zien, dat de arme man geen prettige minuutjes doorleefd had... ra«N PIJNEN SN GRIEP TABLETTEN I 0.73 TROEPEN EN PASSAGIERSSCHEPEN NAAR EN VAN INDONESIe GROOTE BEER thuis 1 op 240 mtil West van Mmikoy ca 17 October te Amsterdam verwacht; ORANJE thuis pass 1 nam Sabang naar Colombo; WATERMAN, uitgaand I op 00 mul .w. van Socotra. SCBEEPSBEWEGINGEN Aldabt 1 van Buenos Ayres naar Bot terdam; Alucra thuis 1 te Madras: An- ton:a 1 te Saigon; Aalsum uitgaand pass 1 nam Lissabon maar Marseille; Am- stelkerk thuis 1 dwars van Freetown; Aixnenkerk thuis 2 te Cebu. Arentiskerk 1 van Sydney naar Brisbane; Axeldijk, naar Yek York 2 te Colombo; Alblas- serdyk 2 van Amsterdam te Antwer pen: Abbcdyk thuis 1 op 660 mul Oost van Kaap Race; Alderamin thuis pass. 1 Kreta naar Marseille; Almkerk naar Rotterdam. 1 op 180 mijl Oost van. Kaap Hatteras, Artiste Wiep na—r Batavia 1 op 120 myl Oost vdm Socotra,; Arkeldyk, pass. 2 Bahama naar Havana; Averdyk. tnuls 1 op 750 mijl West van Sdlly; Aalsduk pass. 2 Nantgcket naar New- York; Albireo pass, 1 nam. Las Palmas naar Hio de Janeiro. Bernina. 30 van Antwerpen naar Ko penhagen; Bantam pass. 2 Gibraltar nr. Java; Boschfontetn thuis 2 te Tcneriffe; Cottica thuis 1 op 450 wijl West van Oporto: Cistula 2 te Melbourne: Coryda 5 te Gibraltar erwacht (bunkeren) daarna Curacao; Congostroom 1 van Freetown naar Dakar; Chama naar Fre- mantle 2 in cfe Golf van Oman: Clavella naar Gibraltar 1 op 180 mijl Zuid van Santa Maria Azorenj. Deo Duce 30 te Kopenhagen; Diana V 1 te Delfzyl teruggekeerd; Delft thuis pass 1 Guadeloupe naar Madeira. Euterpe 30 te Barcelona (verb.); Ena 1 te Pladjoe; Edam 2 vm. te Philadel phia: Eemland thuis 1 op 240 mijl Zuid van Teneriffe: Bsso Botterdam naar Aruba 1 op 500 myi Z.W. van San. Mi guel (Azoren). Friesland pass. l Dondra Head (Cey lon) naar Belawan Dell, Garoet thuis pass. 1 's middags 12 uur Finisterre; Gaastcrland 1 van Gran gemouth te Amsterdam; Gcrdias 1 van. West In die te Amsterdam; Gadtla 2 te Curacao, daarna Punta Cardon, Las PJe- dras en Pernis Hercules 30 van Gibraltar naar Cork; Hydra 2 van Antwerpen via Deixoes naar West Indie: Keiicon naar Puerto Cobello 1 op 250 mul Z.O. van Kaap Hatteras. Japara (Lloyd) 2 van Batavia naar Singapore; Jacob Cats naar R'dam, 1 op 250 mijl N O. van Kaap Hatteras. Kedoe uitgaand pass 1 Kreta naar Port Said: Kaloekoe 1 te Batavia. Lawak 2 te Karachi; Lernsterkerk thuis 1 te Barcelona: Lissekerk pass 1 nam Ras Far tak naar Muscat. Moeda 29 van Liverpool naar P3ad~ joe: Ma rietje Bohmer aass 1 Holten au naar Walkom: Monica l van Rouaan naar Londen: Molenkerk 2 van Ham burg te Bremen; Mirra, 3 te Sydney, daarna MIri en Pladjoe; Murena 2 t» Pladjoe; Moebai vertrekt 4 Oct. van Suez naar Aden; Maetsuycker I te Ba tavia; Meerkerk, thuis, pass. I nam. Kaap Guardafui naar Aden: Merwede, thuis, pass. 2 Point de Gallc (Ceylon) naar Aden. Nigerstroom 1 te Port Ambolm; Odysseus 30 van Gibraltar naar Tan- Eer: Ophir l 's avonds te Soerabaja; Orion 1 te Sfax; Omala pass. 2 Kaap Guardaful naar Beyrout; Ondma naar Rotterdam l op 500 mijl Z.W. van Fayal (Azoren); Ovula 2 te Mirt; Os- sendreebt naar Engeland 1 op 125 mij) West van Lissabon. Paula I te Bangkok; Prins Alexander Pfv3 a£ RaCP naar St" George» (.Vest New- Foundland); Phrontis naar Montreal 1 op 150 mijl West van Sdlly Runnaven 30 te Bordeaux: Hempan? I te Semarang; Retti 1 te Marseille. Hopbiah naar Alexandrié, l op 330 mijl Z.Z O van Sable Eiland. Servus pass 1 Frawiepolnt naar Am- s^-dam; Satdja 1 te Pladjoe: Saxoena 29 te Pladjoe. daarna Min; Samaria I Van Havre naar Dakar; Swartenhondt I van Macassar naar Menado; Stad Haar lem 1 te La Goulctte; Stad Arnhem, pases 1 Kaan Bon naar Gibraltar; Stad Maassluis pass. 1 Beachy Head naar Ge nua; Sumatra uitgaand pass. 1 nam. Kreta naar Port Said; Socrates uit gaand 2 te Curasao. Tamo 2 van Las Palmas naar Buenos Ayres; Tosari 2 van Manilla naar Fa- cifickust; Taxia 10 Oct. te Soerabaja'ge reed met dokken, daarna Baük Papan: Singapore. Brisbane en Townsville: TjI- bodas 1 van Durban naar Mombassa; Tjipondok. 30 van Soerabaja naar Bris bane: Tibia naar Shanghai 1 op 140 mijt Oost van Kaap Fadaran. Van Riemsdijk pass, 1 nam. 7 uur Gibraltar naar Batavia; Veendam pas» 2 v.m Kaap Race naar New York; Vul» canus pass 1 Wight naar Piraeus. Westland, 1 van Rio de Janeiro naar Santos; Westerdam, thuis 1 op 330 mijl Z Z O. van Kaap Race; WSeldreeht pass. 1 het eiland Maalrah naar Aba dan; Wit te Zee. ribt. met 2 landingsvaartuigen naar Southampton 1 op 300 mijl Z.O van Nantucket. nagekomen scheepsbewegingen Aardijk, 30 van New Orleans naar Londen, Antwerpen en Rotterdam; Am- stelland, thuis 1 van Lss Palmas; Al- phard thuis 1 van Bahio; Abbedljk, thuis 5 Oct. 's avonds te Antwerpen verwacht; Aldabi thuis I van Montevi deo; Arendskerk 2 te Brisbane; Anne- glena I te Sornaes. Breda 2 te Talcabuano; Barends 2 te Zaandam; Bernina 1 van Vlissingen nr Gothenburg: Berkel pass. l nam. Got land naar Dordrecht; Bacchus pass. 2 Gibraltar naar Alexandrié; Blljdendijk, pass 2 Vhssingen naar New York: Blue Boy I van Delfzijl naar Londen; Brmda 1 van Kiel naar Middlesbro. Coo'hsvcn pass. 1 Bninsbuttel. 3 te Dordrecht verwacht; Crescendo 1 van Middlesbro naar Rotterdam. Danae 1 te Huelva, daarna Kingslynn; Express pass- 1 Vlissingen naar Ham burg; Eisenburgh 1 van La Pallice naar Rotterdam; Ebro. slbt. met zuiger en bak I te Cork; Escaut 1 van Guernsey naar Parijs, Frisla 1 van Havre naar Ambcc: Fian- dna 2 vnn Manchester naar Kouaan. Gaastcrland 1 van Amsterdam naar Grangemouth. Heclsum l van East London naar Durban; Helena 30 te Trinidad; Horst 2 van Amsterdam naar Hamburg; Hedel 30 van Montreal naar Yarmouth (NovJa Scotia); Haskerland 1 te Grimsby; Hast IV 1 van Aabenraa naar Farüs; Heems kerk 2 te Honileur; Henk 1 te Emden; Hennette 2 te Londen: Houtman 2 van Mlddlesbro naar Karlatad. Iris 30 te Genua; Ittersum 1 van Ma dras naar Calcutta. Konmghaven pass. I Kingsbrldge naar Plymouth. Leuvchaven 2 tc Antwerpen Maasland 1 te Buenos Ayres: Malvina naar Adelaide 2 op 95 mijl Z.O. van Kaap Lgwio; Mulan 1 te Skogball. Orestes (KNSBS.) I op rotsen van. Ri chard eiland (Zuid Chili) gestrand, voor bemanning geen gevaar, ruimen 1 en 11 lek, hulp onderweg; Odysseus 1 van Tanger naar Oporto; Orpheus 30 te Fiume. Ridderkerk uitgaand pass. 1 Ousu ant; Randkerk uitgaand 2 van Lissabon naar Dakar; Rapid 1 van. Stockholm naar Kaxlsham. Schelde slbt 1 van Vlissingen. naar Advertentie I. M' SLECHTSf23.50 bedraagt de inteken prijs voor de leden van de Boekenclub DE MUIDERKRING I icji De tweede van de vijf romans is het laatste werk vaa FELïX timmermans Juist voor zijn dood voltooide de auteur van Pallieter zijn boek Adriaan Brouwer Een werk vol daverende levenslust, waarin hij deze grote Zuid-Neder- landse schilder tea voeten uit voor ons tekent zenden aan Uw bock handelaar voor het gratis de Boekenclub prospectus van „DE MUIDERKRING. Naam Plaats Duinkerken; Streefkerk, thuis 1 van Genua: Saba 1 van Bollsta naar Zaan dam; Seaham 30 te Goole. Waterland thuis 1 van Bahla en pass. 2 Feraambueo. Zeeman pass. 2 Ouessant naar Genua. Pannerden-IJsselkop 220; IJsselkop— Malb. haven 130; Malb. haven—Wijk bij Duurstede 160; Wijk bij Duurstede Vreeswijk 2.IJsselkopDoesburg 180 Doesburg—Zutphen 2,05: Zutphen—De venter 2 10; Deventer—Kater veer 2.30; Waterhoogte bij Arnhem 726—3; Nijme gen 705—4: Lobith 9345; Keulen 239—4 Deventer 1694. De Heer en Mevrouw BIJL—LENDERTN1C geven met grote dankbaar heid en blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon JOHAN JACOB Schiedam, I Oct. 1948. Lange Haven 106. EEN TAXI BESTELLEN, 68210 BELLEN WESTER GARAGE TeL 5 8 2 1 0 Schiedam, N.V. Branderijen v. d. Erven LUCAS BOLS en A. DE KONING te Schiedam vraagt: ervaren molenaar ervaren stoker (cornwall; 45 M2) Personeel voor branderijwerkzaam- heden. Aanmelden St. Anna Zusterstr. 15. Indien gesloten tus sen 19 en 22 uur St. Anna Zusterstraat 14. gevraagd, liefst in bezit van gezellen-diploma. L, MEULDIJK, Dam 48. N.V. Sportfondsenbad, Schiedam. De Heer die Dinsdagavond 28 Sept. ver keerde bril in ontvangst heeft genomen wordt be leefd verzocht deze aan de cassa terug te bezorgen. I HUISKAMERGARNITUTJR, E prima gestoffeerd j OLD-FINISH GARNITUUR ^QQ [pluche bekleedfcvOn" I ENGELSE KAMER, geheel compleet 398.- I LIBERTY STOELEN, prtais uitvoering30.- IIAABDFAUTEDILTJE, leuke bekleding 31.^ SOLIDE HUISKAMERTAFELS, 80 X 110 46. I Old-finish uitvoering 64.3S 1 BLANK EIKEN SLAAPKAMER, geheel compleet 308.- SLAAPKAMER, blank eiken, van binnen, geheel mahonie JlCC afgewerkt, apart model iür*S En sparen is de manier om datgene te krijgen, wat U in eens niet kopen kunt. Neem een spaar busje en doe er regelmatig een kleinigheid in. U zult zelf zien, hoe het oploopt. U krijgt gratis een busje ia bruikleen, als U een gewoon spaarbank boekje met een tegoed van 3.50 hebt of neemt bij de HOOFDKANTOOR: LANGE HAVEN 80 BIJKANTOREN: LELIESTRAAT 1, ST. ÜDUINA- PLEIN 4 EN KêTHEL V.M. GEMEENTEHUIS. zaak van vertrouwen bestaat op 3 October ajs. Ook voor de zal ons devies zijn: VESTER vakkundig en vertrouwd. SCHIEDAM HOOGSTRAAT 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2