li m Br. Euwe nog steeds de kampioen van Nederland m m mm mm üAfi m mmm mm mm m m m m KR** m r éi Mm&\ spb Desalniettemin eervol resultaat voor Van Seheltinga Rijke Hollander uit Eschweiler was maar een kleine oplichter ZPO&T heöen.... Het is maar goed, dat een walvis zijn hersens nooit gebruikt DE HINESE Daar eindigde de brief. PAPEGAAI ROTHMEIJER DE RADIO.PROGRAMMA'S H2EZEEHEE3 Zaterdag 2 October 1948 Dat dr. Enwe de matcU om het kampioenschap van Nederland tegen Van Seheltinga zou winnen, stond btf de Ingewijden bij voorbaat vaat. Van Seheltinga moge een zeer sterk schaakspeler zijn, een speler van meester klasse, die in elk goed bezet internationaal toumool een uitstekend figuur zal slaan; nooit mag worden vergeten, dat dr. Euwe, zelfs de dr, Euwe na de mislukking van Den Haag cn Moskou, toch altijd nog met kop en schouders boven de vrü grote groep van internationale renommé's uitsteekt. Persoonlijk eigendom Daarbij komt nóg, dat dr. Euwe de trotse titel van Neerlands kam pioen reeds vanaf 1921 (met uitzon dering van de periode van zijn we reldkampioenschap) op zijn naam heeft en hij deze titel min of meer als een persoonlijk eigendom be schouwt. De ervaringen in het ver leden hebben wel geleerd, dat dr. Euwe een aanval op „zijn" titel tel kenmale met meer dar gewone fel heid pleegt af te slaan! Memoreren wij in dit verband de laatste twee wedstrijden om de kampioenstitel, dan zien wij in 1939 de uitdager S. Landau, op het hoog tepunt van zijn schaakloopbaan, met +5—0=5 (7%—2Jf> van het bord worden weggevaagd en in 1942 on dergaat de talentvollrj, helaas in 1945 omgekomen A, J. van den Hoek met +60=4 (82) hetzelfde lot. Beide uitslagen imponeren door de beslissende meerderwaardigheid van de kampioen en deden Cortlever in dertijd de verzuchting slaken, dat onder de huidige omstandigheden de officieel aangewezen uitdager (winnaar van het Candidatentour- nooi) van dr. Euwe feitelijk niet veel meer is dan een „hakblok", waarop deze schaakreus naar belie ven kon inhakken! De uitslag van de tweekamp (match klinkt iets te euphemis- tisch!), n.l. +3—0=5 (5%—2%) 13 zeer eervol voor Van Seheltinga. Vergeleken met zijn beide vorige uitdagers, heeft hij relatief het beste resultaat geboekt Wel is bij er evenmin in geslaagd dr. Euwe een nederlaag toe te brengen, doch onze kampioen zal zeker de eerste zijn, die toegeeft, dat hij in de derde partij aan de rand var, de nederlaag is geweest. Wij latan hieronder deze interessante strijd volgen: Wit: T. D. VAN' SCHELTINGA Zwart: Dr. M. EXJWE Geweigerd Damegambiet I. d2~~d4, d7d5, 2.^c2—c4, c7— C6. 3. Pblc3, Pg8—f6. 4, Lel—g5, Lf&c7. 5. Pgl—f3, 0—9. 6. e2e3, pb8—d7. 7, Ddl—c2, V3—hG. 8. Lg5 h4, c7c5. (Het beste). 9. c4xd5, Pz6xd5. 10. Lh4xe7, Pd5xe7. Na 10.Dxe7. 11, PxdS, exd5.11. dxc5, Pxc5. 12. Le2 staat wit wel iets beter; zwart heeft kleine moei lijkheden door zijn geïsoleerde d-. pion. II. Lfl—e2 HET kost de moderne mens minder moeite geloof le hechten aan de leugens van de dag, dan aan de eeuwige waar heden, die door de Heilige Schrift tot ons zijn gekomen," zegt Denis de Rougemont, de Frans-Zwitserse denker in een van zijn laatst1 ver schenen boeken. Het is geen vlei end oordeel, dat hij hiermee over ons velt Het is in zijn scherpte raak. Wij geloven liever propa gandistische leuzen, die maar al te vaak mei leugen vermengd zijn, waardoor anderen, dan wij zelf ala de schuldigen worden aangewezen, dan dat wij ons in spannen om de opdracht van God: onze naaste lief te hebben, als onszelf, in toepassing te bren gen. Er is een afkeer van elke in spanning in het algemeen. Daarom is de jacht naar ontspanning even zonder zorgenl zo intens. In het bizonder ia er een diepe af keer van de Inspanning, die nodig Is om met medemensen die ons „niet liggen" toch in gemeenschap en in eerbiediging van. de ander, ie leven. Tegenwoordig kun je Iemand doodverven met hem van „com munisme" te verdenken. Het grote zwarte schaap, (in de huid van de gevreesde Beer). De oorzaak van alle kwaad ligt dus steeds bij de ander. Beproefd systeem van volksmisleiding en geredelijk overgenomen zelfbedrog, dat heus niet alléén door nazi's en andere iotalitairen met groot succes in praktijk !s gebracht. Want een andere waarheid die de Bijbel ons zegt is, dat de mens (dus niet de communist of nazi of welke aanhanger van welke verfoeilijke leer ook) maar iedereen ge neigd is tot alle kwaad. Geen vrij stelling voor democraten of zelfs maar voor erkende vromen. Denis de Rougemont heeft ge lijk: wij horen dat niet graag, laat staan, dat wij daar aan willen ge loven. Wat doen wij eraan? De lichtzfnnigen zoeken de roes van voorbijgaand genot. De emstigen maken zich zorgen om tenminste „een onbezorgde oude dag" te hebben. En toch is er een dage lijkse onbezorgdheid zonder te leurstelling, zonder bittere na smaak, die Jezus aldus aangeeft: „Uw hemelse Vader weet wat gij nodig hebt. Zoekt eerst zijn Ko ninkrijk en. zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschon ken worden. Maakt u dan niet be zorgd tegen de dag van morgen, want de morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft ge noeg aan zijn eigen kwaad." Oberman. Aljechin speelde deze variant bfj voorkeur met 11. 0—60 enz. met ingewikkeld spel; de tekstzet is rustiger. 11... Pe7c6. 12, d4xc5, Fd7xc5. 13 00, b7b6. 14. a2a3! LcS—b7. 15. Tfl—dl, Dd8e7, 16. b2—b4! Fc5 d7. 17. Pf 3—bS! De actie op de damevleugel heeft wit in het voordeel gebracht: de beide zwarte paarden staan inactief en slecht. Zwart moet het vervolg zeer omzichtig spelen, wil hij niet in beslissend nadeel geraken. 17.... Ta8—d8. 18. Tal—cl, Fd7— Ö8!7 Dit lijkt ons niet de aangewezen weg. 18Pf6 gaf sneller kansen op een bevredigend spel. 19. Dc2—a4, a7—a5. Voorzichtiger is 19,... aö 20. Pbd4, Pxd4. 21. Pxd4, bö enz. 20. b4xa5. PcBxaS. 21. Tcl—cl, Td8xdl+„ 22. Da4xdl, De7—d8, 23. Ddl—d6! Deze sterke zet heeft dr. Euwe onderschat. Na 23. DxdG, 24. PxdG, Lxf3, 25. Lxf3 staat zwart, practiseh gesproken, pat. (zie diagram). 23... Pb8a6!7 De beide zwarte paarden aan de rand: ongelukkiger opstelling is nauwelijks denkbaaH 23.... Lc8 kwam eerder in aanmerking. 24. Tc7d7, DdS—c8, 25. Pf3—e5U Dreigt 26. Pxf7! Txf7,27. Td8+ enz 25Dc8—cl, 26. Le2fl, Lb7— d5, 27. Td7—d8. Tf8xd8, 28. Dd6x d8+, Kg8h7, 29. Fb5—d6!.... Met de dreiging 30. Pdxf? en 31. Dh8 mat: zwart staat verloren. 29... Pa5c6, 30. DdS—f8??.. Dit werpt de onmiddellijke winst weg Na 30. Dc8 kan zwart zich nog net met 30,Dxa3! met aanval op Fd6 redden, maar het eenvoudige 30. Fxc6, Lxc6, 31. Dxb6 won vrij snel. Pa 6 is alleen te redden met 31.... Deo, 32. Dxc5, Pxc5, 33. Pxf7 cn wit heeft met twee pionnen meer een gemakkelijk gewonnen spel. 30... PcSxe5. 31. Pd6—e8 (dreigt mat op g7), Pc5—f3+! Deze kleine pointe heeft wit over zien. Zwart geeft het gewonnen stuk terug om het mat te dekken en wit heeft dan practiseh niets be reikt! 32. g2xf3, Del—al, 33 DfSxfï, Fa6 c5, 34. Kgl—g2, Ld5—c6, 35. Pe8— c7, Dal—e5, 36. Lfl—c4, Lc6xf3+ Het antwoord 36Ld7 vindt in 37. Fa6! een afdoende parade. 37. Df7xf3, De5xc7. 38. Lc4xe6, Pc5xe6, 39. Df3—f5+, Kh7bB» 40. DfSxe€, Dc7—b7+, 41. e3—c4, bS b5. Afgebroken; wit heeft een pion meer, doch het nu volgend dame eindspel geeft geen reële winstkan sen meer. Er volge nog: 42. f2—13, Db7a7, 43. De6—«8+, Kh8h7, 44. De8xb5, Da7xa3, 45. Db5—*2, Da3—cl, 46. e4e5, Del— *S+, 47. KgSfl, Dg5—cl+, 48. Kri—f2, Del—f4, 49. De2—d3+, Kh7 h8, 50. DdS—d8+, Kh8—h7, 51. Dd8—d3+ remise. Een „narrow escape"! CHR. VLAGSMA NET ALS PAULETTE. De mannequins die gisteren op de modeshow tijdens de JDcmcsbeurs de costuums van Paulette Goddurd droegen, za gen er bepaald filmisch uit. Vindt U ook niet? Rotterdamse slachtoffers In 1932 stonden de plaatselijke bladen in de omgeving van Esch weiler vol berichten over een fan tastisch rijke Hollander, die com pagnon was geworden van één der industriëlen in die plaats en geld uitgaf als water. Hij strooide kwis tig met geld en toen tenslotte de aap uit de mouw kwam, bleek de heer K. zijn vrienden en zakenre laties te Eschweiler voor ettelijke •rw—"V doof en Kris Krasser behoeft morgen geen knopen, te tellen om tot het besluit tc komen naar Neptunus^Feyenoord te gaan. kijken. De compefitieleider van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond beeft het hem gemakkelijk gemaakt door tsaar één wedstrijd in de eerste klasse te Rotterdam te laten spelen. Dat wordt dus «big time" voor de Drietanders. In dubbele betekenis, want de burge meester komt kijken met z'n gasten uit Huil, een eer, die menige eerste klasser de club van Timmerman zal benijden. K-K heeft nog even geïnformeerd naar de elftallen, maar Phida Wolff van Feyenoord kon niets met zeker heid zeggen, daar het noch van Brandes, noch van Kroon vaststaat dat zij meedoen. Neptunus heeft de zelfde opstelling van de vorige week: Landman (d')> Klein en Hoogen- doorn (a), Everse. Mink en Van Leeuwen (m) en Sjerp, Luyten, v. d. Horst, De Kok, Lucas (v). Daar het veid van Neptunus niet zo'n grote slokop is als het Stadion, krijgen ook de tweede klassers, waarvan er niet minder dan vier thuis spelen, een kans om de respec tievelijke penningmeesters' wat vro lijker te laten kijken. Aan de Rech ter Maasoever is er ongetwijfeld be langstelling voor RFCRCH en ExcelsiorUnitas en aan de Linker Oever voor CWCoal en Overmaas VFC. En het is zowaar niet alleen voet hal wat de klok slaat, want in de Oude Plantage worden de wegkam- pioenschappen van Rotterdam verre den met cracks als Brinkman bij de amateurs, Wim de Ruiter, André de Korver, Piet Verschuren en Piet de Vries by de profs. En in het Sport- fondsenbad zyn Nel van Vliet, Irma Schuhmacher, Hannie Termeulen en Bob Bonte. Doet uw keus! Ik moet nog even melding maken van een brief, die vooral de tweede Wassers van de Overkant zal inte resseren. De organisatoren van de „speedway" hebben in overleg met de directie van het Stadion besloten op Zondag geen wedstrijden meer te organiseren, zolang de voetbal rolt. Afdeling hulde. Oud zeer Een abonné ie de vorige week zo gedesillusionneerd uit het Stadion thuis gekomen, dat hij de pen heeft gegrepen en z'n hart heeft uitge stort. „Ik, als neutrale toeschou wer," schrijft hjj, „wil geen van beide partijen schoon praten, maar als dit op het ogenblik het peil van ons amateurisme is, dan geloof ik, dat het op een laag peil gekomen is Wie regelmatig onze sportversla- gen leest zal weten, dat dit geen klacht van vandaag of gisteren is. Maar niet alleen het peil van het amateurvoetbal is laag, ook dat van de profs ïn Engeland zakt, naar ik een dezer dagen in een Engels sport blad gelezen heb. En ook daar waar men de sport „show-business" noemt, verwacht men, evenals hier, een te rugslag op de publieke belangstel ling. Afd. „Bah" Mag ik even te leen gaan by m'n collega de Rotterdammer en een hartgrondig „bah" uitspreken over wat ik een dezer dagen onder ogen heb gekregen. Dr. Woodard, direc teur van een kliniek in Londen, heeft aan journalisten verteld, dat bij de Olympische Spelen zowel als by de wereldkampioenschappen wielrennen te Amsterdam zwaar is gewerkt met „doping". Een wielrenner had hem zelfs z'n lievellngs-brouwsel, een mengsel van strychnine, caffeine benzidrine willen laten zien. „Deze smerige praktijken hangen me de keel uit," zei dr. Woodard, „en het werd tyd, dat het bekend werd." Wat deze Engelse dokter vertelt, is niet nieuw. K-K wist alleen niet, dat het kwaad al zover om zich heen had gegrepen. Het innemen van op wekkende middelen is niet alleen ge vaarlijk voor het hart, het is in hoge mate onsportief en daarom kan er door officials niet streng genoeg te gen worden opgetreden. Aduertentie I, M. Het voetbalprogramma Distriet I- Eerste klasse: Stormvo gelsADO. DOSSparta. Blauw Wit— Ajax De Voïewljckers—SVV, Haarlem Gooi. District n: DFC—DWS Zee- burgia—EDO. HBS—KFC. DHC—VSV, Neptunus—Feöenaord, District It. Tweede klas se A: CW—Coal. Velsen Quick, Scheveningen—DVC. Fortuna— UVS, RFC—RCH. Tweede klasse B: Overmaas—VFC. Excelsior—Unitas. VUC—Gouda. Slledrecht—Leerdam, OD S—EBOH. District II Derde klasse B: VDLLeonidas, Wassenaar—VIOS. De 1 Mussen—Concordia. Laakkwartier—DHS Derde klasse C: VCSWesterkwartier. BMT—Blauw Zwart. CromvlietBEC. GDAGSV. Derde* klasse D: Olymnis— Texas, Excelsior '20The. Rising Hooe. VOCDe Postduiven, WoerdenRVC. Derde klasse E: Slikkerveer—Fluks, LS VSÏOD. EDSPapendrecht. Hillesluas DCL. Derde klasse F: Alblasserdam Moordrecht, FSV PretoriaHOV DH Z-DRL, SVW—Spartaan '20. Vierde kl. F Schiedam—Waddinxveen. Terlaak Spoorwjjk., Germinal—Belvedère, Bijs- wuk—BTC Vierde klasse G: Aeolus— 's-Gravenzande, Naaldwljk-OIiveo. Full- speedDeltt, Vierde klasse H- Schoon hovenHION DilettantLekkerkerk; Pechvogels—Zwervers, DZB—DEH Flo rissantRDM. Vierde klasBe I* Hille- gersbergs—Ursus, Sunrise—Transvalia Martinit—Wit Rood Wit. VDNFlakkee NHSSteeds Volharden. Vierde klasse J. DJSOSS. DinduaSt Lo de wijk, Merwesteyn—RCD. DDC—Stn;en, OVV -Hellevoetaluis. District H. Vierde klas se IC: DRZBloemhof, SSW—SMV, Puttershoek—Het Noorden PFCSFC, Merwede—Oud Beycrland. VJsrde klas se L: Hardtnxveld—Poortugaal, 's-Gra- vendeel—Barendrecht, Bolnes—Dubbel dam. Hermandad—Steeds Hooger, Afd Rotterdam v. d. KN.VB.: i« klasse A: HWSOV, NestoroDemos. Tediro—Dirksland. Zwart Wit—Noor- derkwarUn-: n. AVO-GLZZ. Groen Witten—DESV. Ons HuisRCR. Wico Nieuwenhoorn; C HWD—Soag. Pro gress—Activitas, Radio—Rockanne Tele foon—Schlebroek; 2e klasse A: DOH— TOGB. Nado V,—ODI, NHC—DKS, SVÖ Hekehngen: B-: Fostef—'Voorwaarts; Sch. Boys—SVDP. SSAVR—Crooswnk. HKWIK-ZVC: C.: DOK-HBB. S ca nes—Vier oolders SVDFW—RMI WF LMO. 3e klasse A: ASB—VIR, panter BoysVedero, DreadnoughtSport vo gels; B. .The Bell Boys—Varkenoord. West End—DCB, GBR—DOZ; C.: Fios RJB. Luno—RVVB. Bliidorp—VGLSC Zuiderster—DLB. GVMDWCR Ha- gcroPSB, OHWOldi, Rood Groen— Babberspolder. tienduizenden marken te hebben opgelicht. Deze heer K. was een Rotter dammer en nadat hij geboet had voor zijn praktijken in Duitsland kwam hij naar Nederland, waar hij de zaken in het klein voortzette. Tijdens de bezetting kwam hij m de organisatie van een semi-Duitse instelling, zag kans om ook daar de boel op te lichten en dook na de oorlog op als adviseur van de ac countant van het Rotterdamse Be heersinstituut, hoewel hij in het geheel met over een accountants- diploma beschikte, Dezer dagen stond de heer K. voor de Rotterdamse Rechtbank, waar hij zich had te verantwoor den wegens tenlaste gelegde op lichtingen. Daar kwam in de eerste plaats de autohandelaar d. W. te gen hem getuigen. K. had een auto willen kopen, waarop d. W. gezegd had: „Dat is goed, maar tegen con tant". Later had K. betaald met i een postcheque van 5000 gulden, dat op de dag van inwisseling niet gedekt was. Op het postkantoor wist men van niets. Voor de rech ter verklaarde K., dat hij d. W. had opgebeld en hem had verzocht nog even. ie wachten niet de verzilve ring, omdat er nog geen geld was. De getuige bevestigde dit. B. had 500 gulden aan K. gege ven, omdat die zou kunnen zorgen voor toewijzingen, die B. in zijn bedrijf hard nodig had. KL. ver klaarde relaties m Den Haag te hebben, die er wel voor konden zorgen. Op de zitting verklaarde hij de 500 gulden inderdaad le heb ben overgedragen, waarop de pre sident vroeg of het soms was om de ambtenaren om te kopen. KL. antwoordde snedig, dat men met 500 gulden geen departementsamb tenaar kan omkopen. Weer een an dere getuige, die politiek delin quent was geweest had van K. de belofte ontvangen, dat hij hem en zijn familie er wel uit zou halen. In die tussentijd verkocht K. een groot aantal goederen, dat was op geslagen voor'ongeveer 10.000 gul den. Slechts 2000 gulden droeg hi>i af- Tifdens zijn requisitoir zei de of ficier van justitie, dat hij alle ten laste gelegde feiten volkomen be wezen achtte. „Men heeft nog ge tracht van K. een psychopathisch geval te maken, maar uit een goed en degelijk rapport over hem blijkt wel, dat dit niet het geval is. „Hij eiste daarom een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van voor arrest, niet zozeer om de verdachte te bestraffen dan wel om de maat- schaooij te behoeden voor zijn praktijken. Korfbalprogramma KON. NED. KORFBALBOND Eerste klas: AchillesRozenburg; HK V—Ons Eibernest: Deetos—Het Zuiden; Gymnasiasten— OSCR. Tweede klas: A. DKC—HSV; Deetos 2—Quick: Die Haghe—Spangen 2; Zwervers—Ready; B. Fluks—Gymnasiasten 2; Spangen- Ons Eibernest 2; Olympiaan—Hou Stand: AlgemeneBarendrecht. Derde klas: A. Ons Huis—Quick 2; Succes— Rozenburg 2: Wien—TOV; VcJdx 2—Ac tief; B. RegenboogUnicum; Odo— Merwede: Het Zuiden 3—Olympiaan 2; HKV 2—Achilles 2\ C. Avanti—DKC 2; Hou Stand 2—Die Hagho 2; Sperwers— Schiedam; TrekvogelsVelox; D. Phoe nix—De Algemene 2: IISV Z—,Rood Wit; ALO—Fluks 2: Achilles 3—HKV 3. ROTTERDAMSE KORFBALBOND Eerste klas: A. Sperwers 2—Spangen 3; De Spartaan—Succes 2; De Overkan* tersOSCR 2, B. Ons Huls 2—Actief 2; Wlon 2Sperwers 3; De Spartaan 2— Poortugaa!; Het Zuiden. 4—CharlOlS, Tweede klas: A. Velox 3—Trekvogels 2; IISV—spangen 4; Barentirecllt 2—Wion 3: B. OSCR 3—Velox 4; Actief 3Span gen 5; Het Zuiden 5—Charlois 2. Derde klas- A. Avanti 2—Dc Overkanters 3: Schiedam 2—Wion 4; OSCR 4—Het Zui den 6; B. CharloïB 3—Sperwers 4; Ons Huls 3—Unicum 2; USV 2—De Over kanters 4. Jubileum Blesgraaf De heer E. G. Blesgraaf, monteur bij Blikman en Sartorius N.V., heeft Zaterdagochtend zijn 25-jarig jubileum als sodanig gevierd. Hij is door directie en personeel toegesproken cn met ge schenken gehuldigd. Advertentie I. M. PATRONEN NAAR MAAT! Tijdens de DameEbeurs is een knip- pakket verkrijgbaar: een buitengewoon handige methode om zel£ patronen naar maat te maken, ook van elk model uit de modeplaat. HET 18 EEN PRORAGANDA- PAK.KET VAN KNIPCURSUS „ILMO", Emroastraat 47 HILVERSUM Stand 57 Damesbeurs-Rotterdam DETAILLISTEN-OVERZICHT In te leveren bonnen, coupures door bakkers en tabaksdetaillisten m de week van 4 t.tn. 9 October 1B48. BROOD inl. bL pat. bi. 247, R brood, H 21 (8 rts.). 248, R brood H 21, 249 nig. (4 rts.), coupures X 296 en X 322. Afgifte coup, D 150 en D 154. Roggemeel als voren. Aftgifte coup. D 153. TABAK (detaillisten) 503, 107 tabak (2 rts./, K 66 (1 rts.). Afgifte coup, C 922 en C 923. Inlevering brood in veelvouden van 680 rts. Oe coup. X 296 kan. n& 9 Oct. niet mee»* worden ingeleverd. Tabaksdetaihlsten moeten alle bon nen Inleveren en worden In de gelegen heid gesteld, zulks Maandag 4 Oct. a.s. de gehele dag te doen. Voer zover zit werden ingedeeld in een tijdschema, moeten "s morgens komen, zij die van 13 3015.00 zouden moeten inleveren, terwijl 's middags inlevering kan plaatevinden door hen, ingedeeld, in de tijdsruimte van 15.0056.00. De gegevens omtrent de inlevering van overige artikelen in de week van 4—9 Oct. werden opgenomen in het overzicht van 25 Sept. Textielhandelaren dienen er mede re kening te houden, dat omruiling van oude handels- en confectiecoupures nog slechts t.m. 9 Oct. a.s. kan geschieden. Bijna de lucht in Toen ik gisteren thuis kwam zag ik direct dat er ïets aan de hand geweest was met mijn zoontje! In een hoek van de kamer zat het ventje duister te gluren en. onder uit te kijken. Nou, vertel eens aan je vader wat je gedaan hebt, zei mijn. vrouw, maar hij hield zijn mond stijf gesloten en van schaamte de hand voor de ogen. Van zijn moe der moest ik toen vernemen, dat het telgje na vieren thuis gekomen was met een tamelijk grote gra naat. Voor twee van zyn mooiste prentenboeken was hij eigenaar geworden van het projectiel en wij hadden hem nogwel zó op het hart gedrukt nooit of te nimmer derge lijke dingen aan te raken, laat staan ze in zijn schooltas te stoppen, en mee naar huis te nemen. Grote hemel riep ik verschrikt, waar is dat ding, want ik had net gelezen van die granaten die bij het tot ontploffing brengen gaf«n van meer dan een kubieke metei m de grond geslagen hadden, nadat 2ij glimmend en wel een paar jaar de schoorsteenmantel van de onvoor zichtige eigenaar gesierd hadden. Ik ga onmiddellijk de politie op bellen, zei ik vastberaden, hoe haalt zo'n jong het in zijn hoofd waar heb je het ding gelaten, toch niet in huis hoop ik. Och, zei m'n vrouw, ik geloof niet dat-ie geladen was, dat zal toch wel niet.Ken je dat dan zien, vroeg ik geagi teerd. Nee, dat niet, sprak zij ijzig kalm, maar ik dacht het zó, anders zouden die. Dat dachten die mensen uit de krant ook, zei ik steeds meer opge wonden en het werden tóch gaten van meer dan een meter, wóar voor de drommel is dat ding, dan laat ik het onmiddellijk weghalen. Stil maar, sprak mijn vrouw, ik heb het in de keuken gelegd, op de bovenste plank. Voor ik de politie opbelde wilde ik toch liever even voorzichtig kij ken naar het monster. Het zou mis schien gewoon een open huls kun nen zijn, dacht ik, en dan sla_ je zo'n figuur tegenover de politie mannen, die hun leven komen wa gen. Behoedzaam kiom ik dus op een stoel om op de hoge plank te kunnen kijken. Nou, ik. bezweer u, er was geen granaat te zien. Ook mijn vrouw kon het ding er niet ontdekken. Ik weet toch haast ze ker dat ik het er op gelegd heb, zei ze rustig, waar kan ik het dan toch gelaten hebbenhet kan er toch niet afgerold zijn, en zij bukte zich om op de vloer te zoeken. Ho, gilde ik, verzet geen stap, moeten we de lucht in vliegen, sis je op zo'n ding trapt kan het te laat zijn. Voetje voor voetje sloop ik de keuken uit, toen het ding daar on vindbaar bleef en ik wilde net maatregelen gaan nemen om met de hele familie het huis uit te trek ken, in afwachting van een grondig politioneel onderzoek van dat mij- -nenveld van een woning, toen ik mijn zoontje zag binnenkomen met twee prentenboeken in zijn hand. 'k Heb hem weer geruild hoor pap pie, hij was tóch kapot, zei het ape- kind..,. DESIDERIUS Dr. Melchior vertelt van iEARL DERR BIGGERZ stad op de post doen, want ik wil niet, dat Tbom er iets van weet. EEN CHARLIE CHAN-M YS TERIR No. 84 Chan zat aan Madden's schrijfta fel en liet een groot vloeiboek doel loos door zijn handen gaan. Plotse ling straalden zijn ogen, en hij be gon tussen de bladen te zoeken. „Wat is dit?" zei hij. Ze keken en zagen in de mollige hand van de speurder een groot blad papier, gedeeltelijk beschre ven. Chan, las het zorgvuldig door en gaf het aan Bob. De brief was geschreven in, een flink, mannelijk handschrift. „De datum is verleden Woens dagavond", zei Bob. Hij las: „Lieve Evelyn, Ik wil je op de hoogte stellen van wat er hier op de ranch voorge vallen is. Zoals ik je al meer heb gezegd, Martin Thorn en ik staan sedert een jaar niet op goede voet. Vanmiddag is het tot een uitbarsting gekomen, en ik heb hem uit mijn dienst ontslagen. Morgen ga ik met hem naar Pa sadena, en als we daar zyn, gaan we voor goed uiteen. Natuurlijk weet hij veel dingen, die ik wou, dat hij niet wist, anders had ik hem al een jaar geleden wegge stuurd. Hij kon weieens last ver oorzaken, en daarom waarschuw ik je, voor het geval bij zich in Denver mocht vertonen. Ik ga deze brief vanavond zelf in de „Hoe langer hoe beter", zei Hol- ley. „Weer enig licht op wat er ver leden Woensdagavond gebeurd is. We kunnen het ons voorstellen. Madden zit die brief aan zijn doch ter te schrijven. De deur gaat open er komt iemand binnen. Zeg, De- laney, de man, waar P, J. al jaren bang van is. Madden schuift de brief haastig tussen de bladen van het vloeiboek. Hü springt op, weet, dat het er nu op aan komt. Er volgt een twist, en al heel gauw zijn ze op de een of andere manier in Thorn's kamer gekomen, en Delaney ligt dood op de vloer. Dan het pro bleem, wat ze sullen doen met het lijk. Dit wordt 's morgens opgelost. Madden komt. moe en uitgeput op de ranch terug, en beseft, dat hij Thom nu niet kan ontslaan. Hij moet vrede sluiten met de secreta ris. Thorn weet te veeL "Wat zeg je ervan, Charlie?" „Er is overvloed van logica", er kende Chan. „Ik zei vanmorgen al, dat ik een paar ideeën over de zaak had", ging de redacteur voort, „en alles wat vandaag is gebeurd, leidt er toe ze te bevestigen. Ik zal je mijn theorie nu vertonen als je er naar wilt luisteren." „Voor de dag er mee", ze! Bob, „Voor mij is nu alles zo klaar als een zonsopgang in de woestijn", ging Hoiley voort, „Laten we het nog eens nagaan. Om te beginnen, is Madden bang van Delaney, Waarom? Waarom is een rijk man bang van iemand? Afpersing, na tuurlijk. Delaney weet iets van hem mogelijk iets, dat voorge vallen is In dat speelhuis in New York. Thorn is niet te vertrouwen ze hebben al meer kwestie gehad en hij haat zyn patroon. Misschien is het zelfs zo ver gekomen, dat hij zich heeft aangesloten bij Delaney en zijn vrienden. Madden koopt de paarlen, De bende hoort ervan, en besluit op te treden. Waar kan dat beter dan hier in de woestijn? Slappe Flip gaat naar San Fran cisco; Delaney en de professor ko men hier. Louie, de oude, trouwe huisbewaarder, wordt weggelokt door Slappe Flip. Alles is gereed, Delaney komt met zijn bedreiging. Hij eist de paarlen, geld, allebei. Er volgt een twist en ten slotte wordt Delaney, de afperser, gedood door Madden. Heb ik het goed tot zo ver?" „Het klinkt aannemelijk", gaf Bob toe. „Nu, stel je voor, wat er gebeurt. Toen Madden Delaney gedood had, dacht hij waarschijnlijk, dat Jerrv alleen gekomen was. Nu ontdekt hij, dat er een bende is. Zii hebben niet alleen de kennis van de feiten, waarmee Delaney hem bedreigde, maar nog van iets anders ook. Moord! De troep valt aan hij moet afkopen. Zij willen geld en de paarlen. Zij dwingen Madden te telefoneren, dat het halssnoer onmiddellijk hierheen gezonden moet worden. Wanneer deed hij dat, Eden?" „Verleden Donderdagmorgen." i „Zie je wat heb ik gezegd? (Wordt vervolgd) zijn ervaringen Op pittige en onderhoudende, nu en dan zeer geestige wllze. heeft dr. Mel chior Donderdagavond in de Blauwe zaal voor de Nederlandse Vrouwen. Electnciteitsvereniging verteld van ziin ervaringen tijdens de eerste reis van de Willem Barendsz, die h!1 als ficbeeos- arts meemaakte. Men weet reeds uit diverse kranten reportages. boeken, ook van dr. Mel chior, en de film, die over de malden trip van dc walvisvaarders draaide, dat het leven van de walvlsjager geen pret je is Maar toch hij die dit niet per soonlijk heeft leren kennen, kan zich geen voorstelling maken van het zware en vuile werk bij de bitterste koude. Daarom was het interessant het relaas aan te horen van iemand, die er wel bii geweest is De „blauwe" walvis, die, aldus dr. Melchior, net zo min blauw is ala de Blauwe zaal is ongeveer dertig meter lang. weegt 100 000 k g. en zwemt met een snelheid, van. 25 km. per uur. Daar de speciale „jagers", een soort trawlers, full speed deze snelheid maar nauwe lijks kunnen halen, begrijpt men dat zo'n jacht uren en uren kan duren. Een walvis is een zoogdier, ademt door Zijn „neus" die een halve meter lang is en boven op zijn kop zit, maar kan een half uur onder water bhlven Het is daarom maar gelukkig, dat een walvis zijn acht kilo hersens nooit gebruikt, want als het dier onder water rechts omkeert maakt precies de andere rich ting uit als de lager, is het met geen mogelijkheid meer te achterhalen. En wat zou er dan van onze vetpositie worden? Hoewel een walvis, voor ziin den, niet vraatzuchtig is. verslindt hl) per etmaal vier A vijfduizend kilo garnalen, uitsluitend garnalen mnor men moet bedenken, dat 1U| gedurende de winter, tiidens de maanden van de Fooinacht, op 7ijn vet moet toren De .fontein" (in werkelijkheid waterdamp welke bp de lage temperatuur onmid dellijk condenseert) die hy tien A twaalf meter de lucht in spuit, wijst op een zeer krachtige werking van de lon gen Vet, bloed en blubber* Wanneer de walvissen eenmaal in een rbtje, soms tien in twaalf uur aan boord gebracht worden, is het werken, «een, niet van 's morgens vroeg tot 's avonds Iaat, want donker wordt het niet tijdens het walvissclzoen. Men werkt in ploegen, iedere ploeg twaalf uur lang. Op schoenen met heel lange spijkers wenten de mannen zich als volleerde alpenbekiimmers langs de walvis omhoog en snijden met lange kromme messen die aan .bezemstelen" vastzitten, het spek los. dat *net behulp van stoomlleren onder hevig gekraak en dikke wolken stoom geheel wordt losgetrokken. Alles aan. boord wordt één glibber- en blubberboel en de man nen worden overgoten met vet en bloed, waarvan een walvis negen dui zend liter heeft. Op deze eerste reis kwamen gedurende vier maanden de mannen niet uit hun kleren, de was serij kon niet gebruikt worden, de uri noirs raakten verstopt en ziekten, in fecties, steenpuisten cn scheurbuik ble ven niet uit. Natuurlijk waren derge lijke toestanden een doom in het ook van de scheepsarts dr. Melchior cn niet alleen aan boord van een walvisvaarder bestaan deze toestanden, ook oo andere schepen. Vooral op de wilde vaart, neemt men het zo nauw niet met de hygiëne een landrot zouden de haren te berge rijzen. Het wordt tiid. dat hiervoor hrgrip komt. zo eindigde de heer Melchior. Ierse veeverzorger breekt een been Vrijdagavond begaven de twee Ierse veeverzorgers W, Burns en J. Wood zich aan boord van het Ne derlandse s.s. Alphacca dat aan de Pelgrimskade ligt. Zij moesten hierbij gebruik maken van een re paratiestelling. Een van de planken van deze stelling zat echter los, zodat de Ieren op het dek vielen. Bums brak hierbü het rechterdij been en werd in het Coolsingelzie- kenhuis opgenomen. Advertentie 1.1 "Schilferende Najaari-coileelie Vraagt onre staalboeken MEENT 100 - TEL. 21926 „Een spelletje poker" „Een spelletje poker" is een ge liefd toneelstuk voor onze amateur verenigingen. „De jonge kracht" speelde het Donderdagavond op de feestavond van „Jacob Cats" in Pa lace. De geestige verwikkelingen werden goed weergegeven en het talrijke publiek toonde zich na af loop zeer dankbaar. Advertentie I. M. üöe Hooft.,.. de vitamine voor Vader Volop gedistilleerd voor iedereen ZATERDAG Z OCTOBER Avondprogramma HILVERSUM I: 19 00 Artistieke staal kaart; 19 30 Wat doet de kerk; 19 45 Reg. uilz 20.00 Nieuws; 20 05 Dingen van de dae: 2015 Promenade-orkest; 2100 Socialistisch commentaar: 2i 15 De winkel van Slnkcl; 22 OO Vtndobona schremmel'n; 22 30 Kwartet Jan Cor- duwener; 23.00 Nieuws; 23.15—24 00 Mu- selte-plaatjes. HILVERSUM It: 19.00 Nieuws: 1915 Operette van Lehar: 19 50 Het winter werk begint weer; 20 00 Nieuws; 20 05 De gewone man; 2012 Queens Hall-ork.; 20 20 Lichtbaken; 20 50 Reginald Foort; 21 00 Negen helt de klok; 21 45 Zakken rollers ln de D-treln, radioschets; 22.00 Weekend-serenade; 22 30 Actualiteiten; 22 45 Avondgebed: 23 00 Nieuws: 23.15- 24 00 Kamermuziek. Advertentie I. M. Een ambtenaar diende trouw vele Jaren Maar kon zich geen rijkdom vergaren; Hfl kreeg z'n pensioen, Moest het nog kariger doen Maar voor z'n TIF zal hy steeds blijven sparen. Inz. Hr. E. B. Voorschoten ontv. 1 fl. TIP ZONDAG 10 OCTOBER HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; B15 Uitz. Vara; 8.1B Londens Symph Ork.; 8 30 Voor de tuin; 8 40 intermezzo; 912 Spartmededellngen; 9.15 Men vraagt 9.45 Geesteiilk leven; 10 00 Meestertrio; 10 30 Briefgeheim; 10.50 De Jonge Flie refluiters 1115 De Triangel; 12 00 Film- praatie; 12.15 Filmmelodlfen-. 12.30 Zon dagsclub: 12 40 Pierre Falla «n Melodta; 13 00 Nieuws: 13.15 Mededelingen; 13 20 Les Gars dc Paris; 13.50 Evcri afreke nen heren; 14 00 RübïtiEjn Cleaver or gel; 14 05 BoekennaIluur 14 30 Peer Gynl; 16.45 Sportflitsen; 17.00 Dames koor „Het Noorden"; 1715 Bergens Mannenkoor; 17 30 Ome Keesje; 17.50 Voetbalreportage; 18.00 Nieuws; IS 15 In gesprek met de lezer; 18 30 Rege- ringsultzen.; 19.00 Studiedienst; 20.00 Nieuws; 20.05 Actualiteiten; 2015 Waliz- time;" 20.45 Paul Vlaanderen; 21 20 Pia noconcert; 21.45 HcnsengymnaBUek: 2215 Dansen van Dnze voorouders; 23.00 Nieuws; 23.13 Zondagavondeoncert (JarmUIa Novolma en Richard Tauber). HILVERSUM H: S 00 Nieuws; B.15 Schots orkest; 8 25 Hoogmis; 9.30 Nws; en waterstanden; 9,45 Vierde concert Royal. Couperin; 10 00 Kerkdienst (Ikor) 11.40 Ds. A, A. Koolhaas beant woordt vragen; 12 00 Na de kerkdienst; 12,15 Apologie; 12.35 Orkest zonder naam: 12 55 Zonnewltzer? 13.00 Nieuws en weekoverzicht: 13 25 Uitslag „Haai en weekoverzicht; 13 25 Uitslag „Haal- op"; 13 50 „Spineuza"; 14 05 Collegium Musicum Amsterdam: 14.35 Maastrichts Sted. Orkest; 15 35 Flores het Ierland van de Archipel; 15 45 K.R.O.-trlo; 16.10 Voctbalrcportnge; 15.25 Vespers: 17.00 Kerkdienst; 18 30 Gewijde muziek; 18,45 Cor Kee. orgel; 19 00 Nieuwe aanwin sten; 19 15 „Kent gij uw Bybel?*»; 19 30 Nieuws en weerber.; 19 J5 Arthur Ru binstein; 19 50 In hei Eoeekhiiiis; 20.05 De gewone man. -20 12 Uit en thuis ge varieerd procr22 3? Actualiteiten; 22 45 Avondgebed; 23 00 Nieuws: 23.15 Soiree dansante MAANDAG 4 OCTOBER HILVERSUM I: 7 00 Nieuws: 7.15 Och tendgymnastiek; 7.30 Muziek bö het ontbil t; 8 00 Nieuws; 8 18 Gram muziek; 9.15 Haydn en Brahms; 10 00 Morgen wijding; 10 20 Debrcy Somers band; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Regenboog; 11.20 ViDolrccital. 1140 Verkoopkunde: lz.OO Malando: 12 30 Weerpraatie 12.33 /oor het platteland; 12 38 Howaiian- klanken: 13 00 Nieuws: 13.15 Kalender: 13 20 The Ramblers: 13 50 Zang; 14,00 Johan Palist, piano; 14.30 De schoolarts geeft raad; 14 45 Dpcra-fragmenten: 15 30 Tel Aviv. klankbeeld: 16.17 Johan Jong, orgel; 16.45 Morton Gould en zön orkest 17 00 Voor de jeugd: 17.30 Alain Romans, plano; 17.45 Reeerlngsuitzen- ding; 38 00 Nieuws*. 16-15 Jan Corduwe- ncr; 18.30 Regerlngsuitzending HILVERSUM II; 7.00 Nieuws; 7.1H Te Deum laudamus; 7.45 Een woord voor de dig; 8.00 Nieuw-,; 8J5 Gram. muziek; 8.00 Pro Arte-kwartet: 9.15 ZiekcnkwarUertic 9.30 Waterstanden; 9.35 Franz Sehubertconcert: 10.30 Mor gendienst; 1100 Arthur Schnabel. pla no; 11,20 Van oude on nieuwe schril- vers; 11.40 Elisabeth Schuman: 12 00 Lunchmuziek; 12.30 Weerbericht; 12 33 Ancora-trio 13 00 Nieuws: 13.15 George Stam, orgel; 13.45 Edtth Weiss-Mann, clavecimbel; 14 00 Uitzending voor de achoien; 14.35 Vlctor-koor; 15,00 Sans Soucl. 15.30 Eda Kersey viool met BBC symphonieorkest; 16.00 Bijbellezing; 16.45 Andre de Raaff en Jacques Schut te; 17.00 Kleuterklokie; 1715 Uit Neer lands liederenschat; 17.40 Pianotrio in C: 18.15 Sportrubriek; 1B.30 Toscanini dirigeert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3