4%eeuwlfö w KOERIERSTER!! vuweLn ervaren confijter ASKENASE BR lui Thans keus uit 2 modellen fl. 9.S0 BRIDGE A 9 2, 5. 4, 3. 0. Geurig en Verkwikkend! - TTTTTpq mitfte PHIUSHXVE :ttn!6 Jongs Kantoorbediende gevraagd familie- berichten TOrGWOlGl! 39' „.SLECHTE TANDEN. HUWELIJK LIEVER DE LIVER C.V. Speciale aanbieding van dexe week PHILIPS CHEVROLET pers. auto Geestelijk Genootschap tot steun voor allen Jonge dames!! Kiest een beroep met roeping JÏhen bédopft--- fl,585,- Het nieuwe NOBEL-REEKS programma cadeau /ÖfrtoJ €-Z tui m OCTOBER AANV. NIEUWE CURSUSSEN uxddt!2£ CENTRAAL BUREAU voor ACOUSTISCHE ADVIEZEN HOORAPPARATEH lange Veulen-Bontjas Administratieve kracht Facturiste/ Steno-Typiste STUURLIEDEN SCHEEPSWERKTÜIGKUNDIGEN Drogisterij Loodgietersbedrijf L. JURGEKS JUIST NU ADVERTEREN i Zaterdag 2 October 1948 Heden overleed lo het C#t». Ziekenhuis Bergweg, toï étntediepe droefheid, na een - zeer- langdurig doch moedig Red ragen Ijjden. onze lieve Vrouw. Dochter, Behuwddochter. Zuster Be huwdzuster en Tante M ARG ARI5T1IA A D rj AN A v. d. WiJK-WEKRElt. In de 3ee£tjjdi van 45 jaar» Uit aller naam, W. VAN DER WIJK. Rotterdam-c.. 30 Sept. 1948. De Savorntn Lohmanl, 14 a. De begrafenis is bepaald op Dinsdag 5 October a.s. te 3 uur op de Algemene Be graafplaats Crooswyts. Ver trek te 2.30 uur vanaf Berg- selaan 332, Ned.Concertdir. J, BEEK KONIKGINNEKERK - Zaterdag 9 October - 8 uur Chopin-recital door de Poolse Meest erpianist S T E FAN Io.a. 24 Préludes, op 28; 2 Mazurka's en 2 Walsen. Krt. a f 1,50 en f 2.50 unci, r.) dag. bij Muziekh. Lickrtcnnauer, N, Binnenweg 17 en aan de avondcassa Geboorte-, v«*lavlu£S-, ondertrouw-, trouw-, jubUeua». «a «verljj- denaadvertenöe* wor den -legen goedJtoper tirief pjg DE ROÏÏERDAMSCHE SCHOUWBURG l|s DONDERDAG 7 OCTOBER, UUR Afseheidsvoorstclling voor bun vertrek naar hel buitenland THE met goede oude bekenden en gloednieuwe num mers cn een show, zoals alleen THE RAMBLERS die voor het voetlicht brengen Pr. 1.50 tot 3.plaatsbespr. van Dinsdag af per m.m. aangenomen. Ook tele fonisch onder a o. 25430 ZIEKENFONDS MAURITSWEG 33 - R'tUM NtRVUCHT IUXOR THEATER October Philips PhiliShavt Staalbaard -Standaard in luxe doos verpakking Philips PhitiSha Staalbaard -Ivoor luxe doosverpakkwg bederven Uw adem en tasten Uw gestel aan. Laat slechte tanden ver vangen door AMERIKAANSE TRANSPARANT TANDEN Niet van de natuurlijke tand te onderscheiden. Pijnloze behandeling. Desgewenst ook narcose. Clses lis Vrieseto 21 b Rotterdam - Tel. 37519 Verlangt U naar o gelukkig Huwelijk» Wendt dan in 't volste vertrouwen tot het jarcnlaryj bestaande Bemidde- hneskajitoor „METROPA". btiddenandpl- 2ia. Postbus 70. Rotterdam Telefoon 50613. Onze betrouwbare, «*le en Indmouele behandeling bieden U de grootste kans ©O succes Talrijke huwelijken kwamen door onze bemiddeling tot stand Vele goede relaties in alle beschaafde kringen in bet gehete land Kantooruren 35 uur en vol gens afspraak- Inlichtingen worden onder etrlktfc gehetmh, in blanco' couvert toegezonden' HEEMRAADSSINGEL 2B3 B, ROTTERDAM Noodwinkel bij de Nieuwe Binnenweg Telefoon. 39729 DAMES WOLLEN EN ZIJDEN STOFFEN In verband met de Hoge feestdagen zijn. wU MAANDAG 4 en DINSDAG 5 OCTOBER a.s. GESLOTEN Philips biedt U thans keus uit twee modellen electrische droogscheerapparatende be kende „PhiliShave" Standaard, - en het geheel nieuwe, ele gante type „Ivoor" Elcctnscb droogscbcerapparaat N.Y. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN Te koop aangeboden: Coach; bouwjaar '33*36; pr. staat; »we banden; ge bruikt geen olie. Tel. 27722 of 45373 HEBT GU MOEILIJK HEDEN IN UW LEVEN? Wendt U dan tot het Spreekuren: Dinsdag en Donderdag van 1.30—->5.15 uur en volgens afspraak. Eendrachtsweg 21 le éU Tel. 27848, R'dam Wordt Dokters- of Tandartsassistente Volledige opleiding met diploma VRAAGT PROSPECTUS ONDER LETTER PJD. JNSTJTUUT bf helemaal nooit, ol met ringen van LEO van IERLAND WEST KRUISKADE 50 ROTTERDAM' Zeer aparte Huiskamer uit geselecteerde krimpvrij» houtsoorten. Groot dressoir, schuiftafel, 1 fauteuils, 4 stoelen. Prima bekleding. Compleet NW. BINNENWEG 30 - ROTTERDAM overtreft de stoutste verwachtingen.' Als abonnee op de RobêLRetks geniet U belangrijke voordelen. Alle Nederlandse boeken- vrienpen. die zich aU abonnee laten inschrijven, krij gen cp een serie van vier toonaangevende boeken Als-abonnee betaalt U rt,|._sJ»chts 2.45 per boek, terwijl de prijs voor nïet- abonnee» het dubbele en dus f. 4.90 bedraagt. Hiermede wordt wel zeer duidelfjk aangetoond dat goede boeken tóch goedkoop kunnen zijn. De Npbel-Reeks brengt het goede boek inder ieders bereik. Zij verwezenlijkt hiermede een belangrijk cultureel doel. Zij biedt de meest begeerde boeken in de mooiste uitvoering, tegen de laagste prijs. Indien U zich nu* abonneert krijgt U ook nog 'toegezonden het in. ons (and met zoveel enthousiasme ontvangen grote eerste deel van het pas begonnen abon nement en vervolgens, met tussenlijden van ongeveer ófte maanden, de 3 andera mooie delen. De Nohel-Reelcs biedt U Voc jfcennwn H*nd«f»pr||6 Friihjoi E- Bye: Wolven huilden rond hel Bosmeer Mia Bruyn-Oufehand Dreigende branding Peier Hansen Sk-ovmoes: Eerst als hei weefgetouw siilslaat Fenand van den Oever: Laat mij mi" zwerven f.19.60 Uitvoerig pratpectui wordt U op amvnig gaarn» to»g«iond«n. Door h«t opxeodmn ven ondefitaanda coupon rrus.t U zich dialgonoot •ran alle voordelen tan die verbonden. f. 4,90 f. 2.45 4.90 4.90 f. 9.80 - "'1 r'TnT"ltsl\W Nobel.Reekfc lng«n9 van iaa a 9 0oCr bemiddelds»boekhindel recKtitreekj v»" dn ü"S«»**;r De H«#r/M#vrotnr/Mejulftov» H»otH»ke»iog i I „OBEt-REEKS G.F^ALLEMBAC^|g|j Deze Nederlandse militair, die met de Kerstdagen nog eens zo sterk voelt hoe vèr hij van huis ij. Hij vraagt zich nu al af of U het de NIWIN mogelijk zult maker» aJ/e 200.000 militairen en burgerpïcnlen overzee strafci een Kerstpakket te geven. Sigaretten, kaas, stroopwafels, roggebrood en diverse andere lekkernijen en geschen ken van blijvende waarde zitten er In, Zorgt dat op één of meer van deze pakketten Uw naam als afzender komt. Geef f 5.- voor zo'n pakket aan Uw plaatselijk NIWTN-comité. Weet U het comité adres niet, maak dan I 5.- over per postwissel of giro 511000 van NIWIN, DEN HAAG. Uw- afzendersetiket kan niet op het pakket voor een bepaafde militair'worden geplakt. Vijf gulden betekent: KersWreugde voor een mililair overzee In samenv/erking met: Roode Kruis Band Ned. Indië, Kath. Thuisfront, Prot. Interk. Thuisfr,, U.V.V. Koninginnegracht 26, Den Haag Belastingconsulent Inlichtingen omtrent schrift, opleiding examens en lidmaat schap bij het Seer.: Ned. Colt. van Belastingcons., Belgtschepleln 6 te Schever.ln- gen. Telefoon 551763, Leer nu goed bridgen volgens het beroemde COLBERTS ON- systeem op onze gezellige cur sus in CALand WEST, Aan vang Ma. 4 Oct. om 8 u. Vanaf half 8 nog gelegenheid tot in- Taputreiniging door vakmensen vol* i gerts speciaal procédé. ONTMOTriNGSBÊDBljF CHÉM. TAPIJT- EN MEUBELREINIGING VERVERIJ ROTTERDAM - NIEUWE BINNENWEG 203 voor BEGINNENDEN Inschrijving dagelijks van ID-X0 uur aan het Instituut VUverhofstraat 116—11?, Telefoon «2?1—453*1- Vooral DAMES Jcunnen lansl uiten, ÓÓK PRIVÉ- DANSLESSEN Doe ais anderen. Plaats een Alle Kiosken in Rotterdam* onze bezorgers, boek handelaren en de Advertentie Bureaux nemen ze aan Wij noteren Uw KOERIERSTER onder no. >«1^^ U tuh dm moaiiljkhtd»!) «chfrf g*- tnolluüjtix ovanMinnen door «ui «ur>t;t la -olgtn o»a« PSYCHOLOGIE VERKOOP roor Ve na ge owoord igar» of voo» DaioHIÓtan. U tun) da» fiat diploma b*holet of t« gavan door d» JTTCKTING VEKOCPONTWIKKHING and»» *oor»i»ia/*<hap »on Jht Df. i. C Msllirg», Vat» endtmemingan habbo» «fit diploma raad» aonbanolen. Vraogt Vfijblijvand proipactWI. Goorna zandan wif U óolt'^bi»j pfoipaciv» over „PRIVAATLES PÉR BRIEP* weer Medarna Badrijbod- yninïstrofia. inlarna &edriïfcefgoni- aotia, Mlddemt. dipt, Boalhovdan. TeUn, Stano, Typan, Hand. Corr, (Nad- from. Dvit», Eng., Spoon»), Alg. Ontw„ Matalaor, HomJidir. *arb„ Erolagatchr., tandb. BoaVk, lettarLunda. AfD. BRIEFONDÉRWU5 AAITEN £ri«nd door da Imp. Stfir. Ondarar. Straatweg 85 R'dam. a Geeft alle aeousüsche adviezen over voor alle ËEHOORRESTEH, DOVEN, SLECHTHORENDEN, o Levert aan onderwijsinstellingen a Vraagt inlichtingen bij de Dir.. J. H, Bollekamp voll. gedipl. doofst, leraar Telefoon: 44684. maat 44; klein figuur. Bergweg 288, bov.huis AMOKO is transparant! Jonge groenten, verse compóte, behouden geheel hun kleur en smaak als U als bindmiddel AMOKO zuiver n zetmeel gebruikt. Want AMOKO is volstrékt neutraal, transparant en geelt een „kort" papje I Wij hebben plaats voor een jeugdig Jong mens op ons uitgeverskantoor. Wij bieden een prettige werkkring, behoor lijke salariëring en goede "vooruitzichten. Brieven onder no. 830 bureau van dit blad Voor terstond gevraagd: ERVAREN CALCULATOR met praktjjk-ervaring Aanmelden: v, DU IEL v. OMMEREN, tussen 9—5 uur Charl. Hoofd 37, Telefoon 75225—77150. ^Gevraagd voor kantoor aan LM.: mul. of vr. In bezit Boekhouddiploma, kunnende typen en. steno. Bekend met loonadministratie. Liefst werkzaam geweest in Metaalbranche. Sollicitaties met opgaaf leeftijd, verlangd salaris eiur. onder no. 2934 Adv, Bureau Harte, Zaag molendrift 35 a. Rotterdam. Fabriek van le klas bakkerij-grondstoffen vraagt voor spoedige indiensttreding Brieven no. 836 bureau van dit blad. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding: geroutineerde tevens voor verder, voor komende kantoorwerk-: zaamheden. Brieven met opgave van verlangd salaris onder no. 815 bureau van dit bladi Door het MINISTERIE VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN kunnen op korte termijn worden uitgezonden tb.v. het baggerbedrijf v. d. Dienst van het Havenwezen in Indonesië in het bezit van 2e rang GJR.V. in het bezit van diploma A. Sollicüpties te richten tot het Commissariaat voor Indische Zaken, Binnenhof 7, kamer 138, te 's-Gravenhage. Door grote, bekende Maatschappij v. Levens- en Volksverz. wordt een flink en actief persoon gevraagd als agent- incasseerder in een vrijkomend agent schap te Rotterdam, Ruime bestaansmoge lijkheden. Hulp v. in specteur aanwezig. Leef tijd 25-35 Borgstelling vereist, Br. met uitv. inl.. onder ito, 824 bur. van dit blad. TER OVERNAME wegens ziêkte;, pracht -grote saak op drukke stand. Br, no. 832 bur. v. d. blad. Het hoofdbestuur van de Nederlandse Politiebond roept sollicitanten op naar de vacante betrekking van BEZOLDIGD BESTUURDER. Vereisten: Algemene ontwikkeling, enige kennis van de vakbeweging en van het ambtenarenrecht. Wanneer gegadigden niet in politiedienst zijn, wordt aan een jurist of econoom de voorkeur gegeven. Bezoldiging; overeenkomstig wedderubriek 9 van bijlage B. behorende bij het bezoldigingsregietnent politie 1948 (f 4600.tot. f 6100) plus emolumenten. Aanstelling op een hoger salaris dan het minimum is mo gelijk. Schriftelijke sollicitaties, met uitvoerige inlichtingen ge lieve mén vóór 20 October a.s. te zenden aan het hoofd bestuur Stadhouderskade 34, Arasterdam (Z.) VRAAGT TERSTOND: BEKWAME LOODGIETERS HALFWAS LOODGIETERS LEERLING LOODGIETERS HOOFDSTRAAT 189 TELEFOON 68387 Handelskantoor te Rotterdam (ND vraagt voor spoedige indiensttreding JONGSTE BEDIENDE vrl. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder letters T,S,Z, aan Adv. Bur. Nijgh van Ditmar, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6