HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sowjet-nota beweert: „Nog steeds tot onderhandelen bereid" Russische concessie op het gebied der atoomenergie v Frits Diepen acht ScMeveen te groot van opzet Republiek wint terrein op communistische troepen Berlijn en de Veiligheidsraad Londen meent: Weinig waarde, als Sowjethouding niet verandert Gaat Attlee heen? Israel wil de Negeb behouden Sleepboot Humber naar Indonesië Bertrand: Russell aan - de dood ontsnapt Lijkt meer dan het is, zegt Westen Bevin had Zaterdag een drukke dag Leidens ontzet ditmaal op 2 October gevierd Gebruik Beneluxliavens voorlopig voor drie maanden Korte felle brand in Vlaardingen Oud-minister De Graaf overleden E-klasse is'genoeg, vindt hij Opstandelingen teruggedrongen tot in de driehoek Madioen-Ngawi-Tjaroeban Overeenstemming bereikt Verkeerde werd het slachtoffer Pantsersmokkelaars veroordeeld Voorwaardelijke straf voor 1 Braspenniucks Weerbericht Maandag 4 October 194S 1»& en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 49300 Abonn.prijsr per week 0,32. per kwartaal 4,10, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 231 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39B644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th- Ramaker Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad ter beraadslaging over de Berlïjnse kwestie, heeft de Sowjet- Unie een nota doen. toekomen aan de Verenigde Naties, waarin de aanklacht tegen de Sowjet-autoriteiten ongegrond wordt ge- roerad. Het thema van dc Sowjet nota Is, dat de drie Westelijke mogendheden het recht hebben verloren In Berlijn te verblijven, daar zij op de conferentie te Londen de overeenkomst van Potsdam hebben lotgelaten en bot een feitelijke verdeling van Duitsland zijn gekomen. De Russen beschouwen het in dit licht als een tegemoetkomende wehvillen lieid hunnerzijds, dat zij de Westelijken toestaan desondanks garnizoenen te bandhaven in Berlijn. De Sowjet Unie stelt het Westen verantwoordelijk voor de misluk king van de recente onderhandelin gen over Duitsland. De politiek van Amerika, Engeland en Frankrijk heeft, nog steeds volgens de Sowjet Unie, de groet van anti-democra tische en Nazistische elementen in de hand gewerkt: dezelfde elemen ten, die tevoren aansprakelijk wa ren voor de agressieve oorlogen van het Duitse imperialisme. Dit zou thans onder meer blij ken uit het Amerikaanse voor stel tot afstel van de ontman teling van de Duitse industrie. Hierbij, evena3s bfj hét plan- MarshaU, zou de bedoeling voor zitten het Duitse oorlogspoten tieel te herstellen en te verster ken. Dezë toestand vormt, volgens de nota, een schending van de over eenkomst Vf,a Potsdam en is in strifd met de belangen van alle vol keren, die de vrede willen. Een an der bewiis voor de bedoeling, die de Sowjet Unie het Westen toe schrijft, ligt volgens de nota in de afzonderlijke geldhervorming. waar toe het Westen het sein heeft ge geven. Volgens het standpunt van de Sovjet Unie is het hierdoor ge billijkt, dat er een strenge controle wordt uitgeoefend óp het verkeer van het Westen naar'het Oosten, en tevens dat deze controle zich uit strekt tot het luchtverkeer. Hier door immers zijn onwettige valuta- - en handelsoperaties mogelyk. Blij kens de Sowjet nota zouden de Westelijke afgezanten te Moskou hebben ingestemd met een accoord waarbij de Sowjets deze controle zou worden toegestaan. Bedell Smith, de Amerikaanse gezant te Moskou zou volgens de nota hebben gezegd, dat bevredigende garanties van deze aard gemakkelijk gegeven zouden kunnen worden. Vasthoudend in. zün. afwijzende houding is de regering van de Sow jet Unie inzake deelneming van de Westelijke mogendheden in de con trole op de uitgifte van de Ooste lijke mark. Het spreekt vanzelf, zo gaat de nota voort, dat de verant woordelijkheid voor de uitgifte van deRussische mark door niemand anderB dan door het Sowjet-opperbevel kan worden gedragen, daar het gehele eco nomische leven van de Sowjet- Attlee's aftreden als minister president van het Britse kabinet wordt voorspeld door het Engelse Zondagsblad News of the World. Het blad schrijft dat Attlee wellicht binnen twee of drie weken zou worden opge volgd door sir Stafford Cripps, omdat hij lijdt aan een verzwering van de twaalf- vmgerige darm. Onlangs nog lag Attlee drie weken lang in het ziekenhuis. Volgens een officiële verklaring zal Israel zich verzetten tegen 'elk plan, de Negeb (dor woestijngebied in Zuid-Palestina) van de andere delen van het gebied van Israel te scheiden, wanneer de Palestijnse kwestie door de politieke commissie der UNO behandeld wordt. Volgens deze verklaring zou met de Negeb ongeveer twee derden van Israel's gebied afgesneden worden, het land van de enige reserves, be roofd worden, die het voor ontwik keling ten dienste staan, de be staande en mogelijke vóohüit zichten op wetenschappelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen ontnomen worden en vooruitgang en groei voor generaties beknot worden. Volgens een Israëlische woord voerder te Jeruzalem zyn vier Ame rikaanse waarnemers en een Joodse verbindingsofficier door Egyptische soldaten beschoten toen zij vroegere Israëlische stellingen rondom het gedemilitariseerde gebied ten zuiden van Jeruzalem inspecteerden. Er werd niemand gewond. Een der waarnemers, kol. Millet, Is de opvol ger van de Franse kolonel André Serot, die op 17 September met graaf Bernadotte werd vermoord. Volgens berichten -uit Amman (Transjordaniëj zouden joodse strijdkrachten Zaterdagavond de Damascus- en Nieuwe Poort van Jeruzalem met raketten, mortieren en handgranaten hebben aangeval len. Ook zouden Joodse troepen het vuur geopend hebben op de weg van Jeruzalem naar Jericho. - .Gravin Bernadotte heeft ln een brief aan de UNO-waamemers in Palestina dank gezegd voor de door hen getoonde toewijding „voor de zaak die mjjn echtgenoot zo dier baar was." De Stemgroep heeft in pamflet ten, aangeplakt aan de muren "an Tel Aviv, haar verantwoordelijk heid voor de moord op graaf Berna dotte toegegeven* De nieuwste aanwinst van dé Vloot van L, Smit Co's Interna tionale sleepdienst, de fraaie -386 ton metende motorsleepboot Hum ber, onder commando van gezag voerder Cornells Kalkman, is Woensdag van Nörth Shields via Colombo naar Batavia vertrokken met de sleepboten Adrian en Goos op sleeptouw. De beide schepen zijn de verdoopte King's Cross en Queen's Cross, die te Baird's Doek- voor de dienst in de tropen in orde zijn gemaakt. De Humber, die met haar enorme bunkercapaciteit zestig dagen .ach tereen varen kan, heeft voor haar achttien kpppen tellende beman ning een voedselvoorraad voor een jaar aan boord, daar zij na aan komst te Batavia nog ander werk in Indonesië te verrichten krijgt en niet eerder dan volgend jaar frude thuishaven zal terugkeren. Op de heenreis zal de Humber te Aden bunkeren om daarna té Colombo een derde voor Batavia bestemde sleepboot op te pikken. Bij gunstig weer kan het sleeptransport een voortgang van 150 mijlen per et-, maal maken. Kapitein Kalman hoopt de tocht naar Batavia in 60 dagen te volbrengen. Matrozenopstand in; Peru Peruaanse matrozen zijn aan boord van oorlogsschepen buiten de haven Lima ïh opstand 'geweest Regeringstroepen zouden dé op stand onderdrukt hebben. De Peruaanse regering heeft na de opstand', „voó'r het gehele land de burgerrechten tijdelijk opgehe ven". De opstand wordt „kennelijk een poging om de regering omver te werpen genoemd". zone afhangrt van dc hoeveel heid geld in circulatie. Even als in de Westelijke zones, waar de uitgifte van geld onder toe zicht staat van de bezettings autoriteiten, moet ook in de Sowjetzone' de uitgifte onder toezicht staan van het Sowjet- opperbevel alleen. Niettemin, aldus de nota, hebben tijdens de onderhandelingén te Ber lijn de Westelijke commandanten geëist, dat zij toezicht zouden uit oef-enen op de uitgifte van geld in de gehele Sowjet-zone. Daardoor zouden zij ook het gehele economi sche léven in de Sowjet-zone con troleren. Ondanks de bewering in de nota van de Westelijke regeringen d.d. 26 September, voorzag de tekst van de overeengekomen richtlenen aan de vier commandanten niet in het vierledig toezicht op de uitgifte van de Oostelijke mark-te Berlijn. Ook lag dit niet opgesloten in premier Stalin's opmerkingen tijdens de voorbereidende besprekingen over de richtlijnen. De conclusie waartoe de nota komt is, dat tenzij de Westelijke mogendheden onenigheid wensen tot iedere prijs, er zeer goed tot een basis kan worden gekomen die we derzijds aanvaardbaar is. Moskou meent- „De onderhandelingen mis lukten ondanks de onbeduidendheid van de resterende meningsverschil len, doordat de Westelijke mogend heden hebben geweigerd zich te houden aan de overeengekomen richtlijnen voor de opperbevelheb bers te Berlijn- Volgens Reuters diplomatieke cor respondent was de eerste indruk te Londen van de Sowjet-nota, dat zij niets bijdraagt tot het verbreken van de impasse, waarin de vroegere vier» mogendhedenbesprekingen over de Berlïjnse crisis zijn vastgelopen. Waarnemers waren van mening, dat de Westelijke mogendheden bij haar plan zouden blijven de Sowjet- regering voor de Veiligheidsraad te beschuldigen van het scheppen van een bedreiging voor de wereldvrede. Men was van gevoelen, dat de nota in hoofdzaak neerkomt op een poging te elfder ure om een debat in de Veiligheidsraad over de Berlijnse crisis te voorkomen en de besprekin gen binnen het kader -van normale diplomatieke uitwisselingen, tc hou den. Noorse vliegboot omgeslagen De 73-jarige Britse filosoof Bertrand Russell heeft zich zwemmend- in ijs koud water moeten redden toen Zater dagavond 'n Noorse vltesboot met 45 In zittenden onder wie hJj 2;eh bevond, door een rukwind werd gegrepen en vlak voor de landing "bij Tronóheïm omsloeg en zonk. Hij is een van de overlevenden, Negentien personen, ai- len Noren, verdronken. Het .toestel was op 'n regelmatige vlucht van Oslo naar het Noorden van het land. Toen het was omgeslagen, zonk het binnen twee Rusland heeft Zaterdag In de UNO een soort van concessie ge daan 'op het gebied van de atoom energie. Wisjbiski heeft voorgesteld dat het verbod op atoomwapens en het internationale' heheer over de atoomenergie tegelijk worden on dertekend en van kracht worden. Tot nu toe, was de Sovjet-Unie steeds voorstander van de opvat ting dat de atoomenergie eerst ver boden moest worden, voordat nien tot Internationale controle zou overgaan. Het nu ingediende voor stel houdt In, dat de commissie voor atoomenergie van de Algeme ne. Vergadering en de Veiligheids raad twee conventies opstellen, die resp, atoomwapens verbieden en 't beheer over' de atoomenergie in stellen. Beide conventies zouden dan tegelyk van kracht moeten worden. Het leek een grote stap die Wis- jïnski deed. Een dag tevoren had hij nog gezegd, dat de bom verbo den mosst worden, voordat het toe- Minister Bevin heeft Zaterdag een drukke dag gehad, aan het eind waar van hij echter zei, dat de Britse zijde van de zaak tegen Rusland „practisch klaar" was. Na, een conferentie in de ochtend met zijn Franse collega Robert Schuman en de Griekse minister Tsal- darls, volgde 's mlddag3 een serie be sprekingen op de Britse ambassade in zake Duitland.' Het gesprek met Sohu- man heeft waarschijnlijk tot onder werp gehad het Franse verzoek om de namen der commandanten der West- europese Unie nog niet bekend te ma ken. De Franse regering wil dc pu blicatie ervan gaarne uilstellen omdat generaal Juin, candidaat voor dc func tie van bevelhebber der landstrijd krachten, nog aarzelt, zijn benoeming aan te nemen. Generaal Juin is inmid dels in de afge pen nacht per vlieg tuig naar Marokko vertrokken. Hij Is daar resident-generaal en opperbevel hebber der Franse troepen in Noord Afrika. Ook minister Slikker is Zaterdag door Bevin ontvangen. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken is Vrijdag naar Parijs gereisd om contact op te nemen met de Nederlandse UNO- delegatie en bezocht ook zijn .Britse Collega. zicht ap de atoomenergie kon gaan werken. Nu was hjj ineens bereid, verbod en controle tegelijk te doen ingaan. De Westelijke mogendheden staan er echter koel tegenover. Er is he lemaal geen sprake van een con cessie, zeggen de gedelegeerden te Parijs, want Rusland heeft ér niet ln toegestemd,' zijn vetorecht te la ten varen voor schending van atoomovereenkomsten. Het stand punt van de Westelijke mogendhe den blijft, dat het verbod van de bom moet worden opgenomen in het grote verdrag, dat het beheer van de energie moet regelen. Zij willen bij het constateren van ^foomschendinge'n niet worden ge hinderd door een Russisch veto. Dat was de hoofdschotel van het debat int de politieke UNQ-commis- sie van Zaterdag. Toen .deze uit eenging vandaag komt zij.Weer bijeen was alleen de sociale com missie nog bezig over de verklaring van de rechten van de mens. In principe bestaat er ieder jaar voor de Lcirienaar maar één feest: de der de October, de viering van het ontzet in 1574. In tweeërlei opzicht werd dit jaar met deze traditie gebroken. In de eerste plaats moest nog menig Lelde- naar uitblazen van de eerst nauw ver streken fcestweken bij het regerings jubileum en dc inhuldiging, en ten tweede zou de derde October dit jaar, op Zondag, een rustdag zijn. Deze bei de. omstandigheden hebben echter de Leidcnaar het jaarlijks „ontzettings- feest" niet kunnen ontnemen. T.-cide- naars, cud-sleutclstadbewoners, ën an dere gegadigden voor een „dagje uit" dromden ditmaal op de tweede October door Leidens straten, waarin ais ge woonlijk de feestelijke nationale en Lddsc kleuren, de cacophonie van straatorgels, muzikanten van de gewo ne of de meest originele soort, en de geuren van honderden haringkraampjes en paling- en poffertjestenten om de voorrang streden. rn Rotterdam Js Leidens ontzet gevierd met een feestelijke bijeenkomst van de watergeuzen vereniging „Pro Patri a" in de Cacü-elub aan de Ttochussenstraal. In zijn openingswoord trof de voor zitter. de heer J. D. Slijp, een verge lijking tussen Leidens bevrijding in 1574 cn die van ons gehele land dn 1945. Koningin Wilhelmina vergeleek spreker met Willem de Zwijger, betden in balling schap strijdend voor de vrijheid ën wederopstanding van ons volk. Aan de traditionele maaltijd van brood en haring'ging de opvoering-van de aardige cabaret-revue „Confetti" vooraf, De feestavond werd met bal gesloten. Iti officiële kringen te Washing ton is Vrijdag tegenover Aneta be vestigd, dat een voorlopige over eenkomst voor een periode van drie maanden tot stand is gekomen tussen de autoriteiten van Bizonië en de Nederlandse en de Belgische regeringen over het gebruik van de havens Rotterdam en Antwerpen voor verschepingen naar Bizonië, doch dat de overeenkomst nog door België en Nederland geratificeerd moet worden, In tegenstelling met het bericht van Vrijdag in de New York Times, verneemt Aneta van betrouwbare zijde, dat in de overeenkomst geen bepaling is opgenomen voor 'n spe ciale betaling van vijf mitlioen dollar aan Bizonië ter bestrijding van extra vervoerskosten. Aneta- verneemt verder, dat er, anders dan in de Amerikaanse persberichten gezegd werd, geen limiet van 1V* millioen ton gesteld Is voor de ladingen, die via Rotter dam en Antwerpen verscheept zul len worden. De omvang zal worden vastgesteld op basis van vrije con currentie tussen de havens der Lage. Landen en de Duitse havens, waarbij de havens der Lage Lan den het voordeel hebben van goed kopere diënstverlening door de kortere oceaanroute en het ver voer over de Rijn, in vergelijking met vervoer per Duitse spoorwe gen. Naar Aneta verneemt moeten Nederland en België een schema opstellen voor de Ia ding ver deling tussen Rotterdam en Antwerpen, doch het bestuur van Bizonië zal bezwaar mogen maken, wanneer het de verdeling onpractisch acht. Schade geraamd op een ton Vanmorgen omstreeks negen uur is brand uitgebroken in de verf- spuiterij van de mctaalwarenfa- briek van de fa. Tiko aan de Ko ningin Wilhelminahaven te Vlaar dingen. De brand vond gretig voedsel in de in deze afdeling aanwezige celluloselabken, sloeg over naar het mazagijn en in en kele minuten stond de gehele fa briek in lichter laaien De brand liet zich ernstig aan zien en voor de brandweer werd het sein „groot alarm" gegeven. Al het beschikbare materiaal rukte uit. De int de nieuwe haven ge meerde „Koningsplaat" van de Spido verleende assistentie. Niettegenstaande de geweldige rookontwikkeling het blussings- werk zeer bemoeilijkte, slaagde men er. in met twaalf stralen het viiur in korte tijd meester te wor-. den. De ziekendienst van de Vlaar- dingse EHBO was met een aantal leden en een arabulanceauto ter plaats daar men vreesde, dat de snelle uitbreiding van de brand slachtoffers geëist had. Deze vrees was niet ongegrond: de heer B. Verwey uit Rotterdam was zo ernstig gewond, dat hij naar 't zie kenhuis vervoerd moest worden. Van de omliggende gebouwen heeft vooral het pand van de ma chinefabriek Wamo ernstige wa terschade opgelopen. De schade bij Tiko wordt geraamd op 100.000. De firma is tegen brand verzekerd. Omtrent de oorzaak deden vanmorgen in Vlaardingen fantastische verhalen de ronde, maar enige zekerheid kon. men ons niet geven. De burgemeester van Vlaardingen mr.' J. Heusdens was met de wethouders op het terrein aanwezig. De politie had voor een ruime afzetting gezorgd, want de brand trok honderden.kijkers. Zaterdag is te Oegstgccst in de leeftijd van 87 jaar overleden oud- minister van Koloniën S. de Graaf. De begrafenis is bepaald op Woensdag a.s. om 11.15 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. Dé traditionele uitreiking van haring en brood in het Waaggebouw? te Lcide» ter herdenking van het ontzet van deze stad geschiedde ditmaal voor hel eerst na de oorlog met echt wittebrood. Burgemeester Jhr. t>lr. F. II. van Kinschot deelde persoonlijk de haring uit. Nog vóór het Rotterdams gemeentebestuur heeft gereageerd op de brochure ,.De toekomst van het vliegveld Ypenburg" van Frits Diepen, welke èn als,pleidooi voor de uitbreiding, van bet Rijswijkse vliegveld ên als antwoord op de mededelingen van het College naar aanleiding vau vragen van enkele raadsleden was te beschouwen, komt de directeur van Ypenburg opnièuw met een rapport voor de dag, waarin hij zich vierkant keert tegen de plannen van Rotterdam om een vliegveld van de klasse' A althans een vliegveld, dat in zijn beginstadium zodanig van opzet is, dat het in nabije of verre toekomst met belangrijk minder kosten tot een A-haven kan worden uitgebreid te bonwen in de Schieveense polder. Hij meent, dat de iuchtverkeersbelangen van Rot terdam de aanleg van zulk een vliegveld niet wettigen en dat in tegen deel de plannen daartoe een gevaar inhouden voor de positie van Ne derland in'de wereldluchtvaart. Frits Diepen belicht in zijn nieu we nota allereerst het verschil tus sen vliegvelden van klasse A en klasse E en constateert daarbij, dat de eisen, die aan een vliegveld van klasse A worden gesteld, ver uit gaan baven de eisen, die de hui dige transoceanische vliegtuigen stellen. Het maximaal vlicgtuigge- wicht op een veld van de A-klasse mag ca. 150 ton bedragen bij een lengte van de hoofdbaan van meer dan 2 Ms km. Het zwaarste thans in gebruik zijnde lange afstandsvlieg tuig, de Constellation, weegt ca. 45 ton en heeft bij maximaal startge wicht een baanlengte van 1500 me ter nodfg. Hetvliegveld van klasse A is dan ook gebaseerd op normen, die men welbewust ziet als een li miet voor de vliegtuigconstruc teurs. Het vliegveld van de E-klasse is geschikt voor toestellen, die. in het continentale verkeer worden ge bruikt. Aangezien economisch bij ieder vliegbereik bepaalde vlieg tuigen behoren, kunnen als giers- en. vrachtvliegtuigen voor het geregelde en ongeregelde con tinentale verkeer in de toekomst hoofdzakelijk tweemotorlge toestel len met een maximumstartgewicht van 10 a 20 ton en accommodatie voor 20 tot 40 passagiers worden verwacht. Op grond 'van. de grote reserve capaciteit van het yiiegveld klasse A, vindt Frits Diepen, dat alleen een wereldluchthaven tot deze klasse mag behoren. In dit verband vergelijkt hij ook het vliegveld van de C-klasse 'La Guardia met Schip hol. De New Yorkse vlieghaven, zonder dubbele banen, verwerkte in het jaar 10,47 ca, 3^> millioen reizigers en het aantal starts en landingen alleen van lijnvliegtuigen bedroeg in December van .dat jaar gemiddeld 394 per etmaal.. Hierbij moeten nog worden opgeteld de bewegingen van de ongeregelde vliegtuigen,-welke op sommige da gen van gelijke omvang waren. Op Schiphol, Nederlands grootste vlieghaven, werden in de overeen komstige tüdvakken 245,000 reizi gers verwerkt en 75 lijnvliegtuigen per. etmaal. roesman, Alimin. en andere commu nisten! ei'devs die zich in Djogja be vonden toen de opstand te Madioen uitbrak, zijn ondergedoken, vertelde Sjahrir. Over de onderhandelingen met Nederland zei Sjahrir, dat-op het ogenblik via de C.v.G.D. contact wordt gehouden. Sjahrir sprak van „do laatste kans" ën verwachtte, dat de problemen' nu van een andere kant dan tot nu toe zouden, worden aangevat. Ponorogo en Dbengoes zijn de twee voornaamste plaatsen in Mid- den-Java, 'die Zaterdag door de troepen van de Republiek op de communistische opstandelingen zyn heroverd. De rest van de communis tische troepen bevindt zich thans in de driehoek MadioenhJgawiTja- rneban en langs de héllingen van het Witisgebergte. Volgens.Antara heb ben de opstandelingen voor hun te rugtocht tegenstanders verifioord en- verminkt. ln Doengoes zijn Vrydag nog een. aantal communistische leiders ge zien, o.a. Sjarifoeddin en Moeso. Men neemt aan dat zij naar het zui den gevlucht zjjn. Sidik Arselin, commandant van de communistische Pesindo, bekend onder de naam „Tito van Oost-Ja va" ia gevangen genomen door republikeinse troepen. In Magelang "en omgeving worden de zuiveringsoperaties voortgezet, j Over de politieke toestand in de Republiek heeft Soetan Sjahrir te Batavia tegenover Aneta gezegd, dat onder invloed van dë gebeurte nissen te Madioen in de Republiek een anti-linkse hetze is ontstaan on der leiding van de Masjoemi, waar onder ook de gematigde middenpar tijen te lijden hebben. Van Sjahrirs eigen party, de. Partaï Sosialis In donesië, zijn te Öjogja ook leiders het minimum-program, dat. op de conXeren- en leden gearresteerd.'Setyadj it, Da- tie vaa Bandoeng opgesteld werd. [nterimregering zal geheel bestaan uit Indonesiërs In principe Is tussen de Nederlandse delegatie en die der Indonesische deelstaten overeenstemming bereikt over de vorming van een geheel uit In donesiërs bestaande interlm-rege^ïng, aan het Hoofd waarvan een directorium van drie komt te slaan, aldus verneemt Associated Press in Den Raag., De Nederlandse delegatie welke er aanvankelijk op had aangedrongen, dat ook enkele Nederlanders in de intoxim_ regering vertegenwoordigd zouden zijn, heeft deze eislaten varen en zich naar de Indonesiërs gevoegd, die hun standpunt gebaseerd hadden Frits Diepen schrijft niet. te wil len beweren, ^dat een A-vlieg veld in Nederland niet op zijn plaats zou zijn. Om zijn positie in de wereld luchtvaart te behouden en te ver sterken, zal Nederland het oog moe ten houden op steden als Londen, Parijs en Frankfort, waar men de logische tendenz tot centralisatie in het wereldluchtverkeer wil uitbuiten om de eigen positie in dit verkeer zo sterk mogelijk te maken. Juist vanwege deze logische cen tralisatie van het wereldluchtver keer moet Nederland binnen de- kortst mogelijke tijd een wereld luchthaven bouwen, die aan de hoogste eisen voldoet. Daarnaast kunnen bevolkingscentra gerecht vaardigde verlangens koesteren om, voor zover hieraan behoefte be staat, eigen continentale luchfver- bindingen te onderhouden, wan neer voor dit doel de wereldlucht haven te ver verwijderd ligt. Men mag daarbij vanzelfsprekend nooit aan een A-veld denken, doch aan een veld in de orde van grootte van klasse E6 of D5. De vereiste capa citeit van zulk eén vliegveld hangt 'geheel af van het uit het betrokken bevolkingscentrum te verwachten vervoersaanbod. Frits Diepen nu vraagt zich met verbazing af waarom Rotterdam meent aan een A-haven te moeten denken en de verklaring hiervoor schijnt volgens hem uitsluitend te moeten worden gezocht in het ver langen tot pariteit met Amsterdam. Wij beschouwen een dergelijk standpunt als een gevaar voor de Nederlandse luchtvaart, aldus Frlts Diepen. Het aanleggen van. een tweede A-haven zou, gezien de enorme financiële offers, die daar mede gepaard gaan. stellig tot ge volg hebben, dat de uitbouw van de wcreldluchthavch zou worden belemmerd, met het gevaar, dat in ons land geen enkele volwaardige A-haven zou komen en zulks ten detrimente van de Nederlandse po sitie in het wereldluchtverkeer. Dat een tweede A-haven' ook op economische gronden volkomen on verantwoord is, blijkt duidelijk uit de prognose van het aantal x*eizi- gers op de wereldluchthaven voor het jaar I960 in welk jaar dc sterke groei van hst luchtverkeer nagenoeg beëindigd wordt geacht welk aantal volgens de schat ting van de K.L.M. hoogstens twee millioen 2al bedragen. Voorts wijst de schrijver nog op db grotere hoe veelheid cultuurgrond, die m'oet worden onteigend en de aanzienlijk hogere bouwkosten. Zich baserend, ook op dc meest optimistische verwachiiiigeri- ten aanzien van het Rotterdamse lucht verkeer, d.i. een reizigers!room van 390.003 per jaar, vindt Frits Die pen, dat Rotterdam aan een E~ haven stellig voldoende zal hebben, al zal het zaak zijn voor één -baan de mogelijkheid tot enige verlen ging open te houclcn cn wet voor een op het ogenblik nog niet juist te beoordelen ontwikkeling van de slraalturbines cn misschien ook vnor een enkele inter-continentale lijn, wanneer deze economisch ver antwoord zou blijken. Ypenburg Geheel afwijkend van de lijn van zijn vorig betoog oppert Frits Die pen aan het slot van zijn nota nog het plan' Ypenburg tot het vlieg veld van Rotterdam' en Den Haag gezamenlijk te maken. In zijn eer ste brochure berekende hij de. kos ten vdor de verbetering van Ypen burg tot een E-veld op 2.900.000. Thans heeft hij nagegaan, dat in dien het, vliegveld mede voor het lijnverkecr zou worden ingericht, de bijkomende investering tot enige honderdduizenden - guldens beperkt zou blijven. De exlra-kos'len zullen voornamelijk bestaan uit die, voortvloeiende uit een versterking van de draagkracht der banen van „limited operation"tot „capacity operation". Na de voorgenomen vergroting met 350 vierkante meter wordt het bestaande stationsge bouw door'deskundigen ruim vol doende geacht voor het verwerken van meer dan 400.000 passagiers per jaar en'hiermede kan volgens Frits Diepen -tot in de verre toe komst worden volstaan. Jaloerse Pool vermoordt Amsterdammer In de nacht van Zaterdag op Zon dag heeft een 23-jarige Poolse ar beider, Joseph Prokop in de Rusten burgerstraat te Amsterdam de 26- jarige scheepsboüwarb eider Jan de Wayer bij een vechtpartij een mes door het hart gestoken,tengevolge waarvan De Wayer vrijwel onmid dellijk overleed. Prokop zelf liep bij deze steekpartij, waarbij nog een tweede Poolse arbeider, een 33-ja- rige Poolse vrouw en haar 14-jarige dochter Irene aanwezig waren, een steekwond op in de linkerlong en wordt thans onder bewaking ver pleegd in het Onze Lieve Vrouwen- gasthuis te Amsterdam. Hy is vidj ernstig verwond en was Zondagmid dag nog niet verhoord. De oorzaak van deze steekpartij is een door Prokop niet gewenste vriendschap, die de andere Poolse arbeider, Honryk Wilhelm! uit Lodz, thans metaal draaier te Amsterdam, met het 14-jarige Poolse meisje on derhield. De vermoorde De Wayer was echter niet de vriend van het jonge meisje, dat was Wilhelmi, die geen enkel letsel opliep en die Za terdagavond met Irene naar een biöscoop was geweest. Ook de moeder van'het meisje was naar een bioscoop geweest, samen met De Wayer, de beide paren had den elkaar na afloop weer in het huis van de Poolse vrouw ontmoet. Toen Wilhelmi en De Wayer tegen middernacht het huis aan de Rus tenburgerstraat wilden verlaten, hoortle Irene onraad voor de deur, er merkte dat Prokop door de brie venbus stond te gluren. Aanvanke lijk werd besloten dat de twee man nen het huis niet zouden verlaten maar aangezien hun huisgenoten hen thuis verwachtten, werd, toen Prokop verdween, besloten, de te rugtocht te aanvaarden. De beide mannen gingen weg en de moeder en het meisje gingen nog even mee de straat op. Kort daarop verscheen Prokop weer in de straat. Hij gooide jas ea hoed af en plotseling flikkerde een mes in het schijnsel der straatlan taarns. „Ilc dacht dat hij my wilde vermoorden en rende weg", vertelde Irene Zondagmorgen aan de politie. Later, toen ze merkte dat de Pool haar niet achterna kwam, was ze. blijven staan. Inmiddels was De Wayer tus-.. sen beide gekomen en trachtte de moeder van hét meisje te be schermen tegen de woedende Prokop. In de vechtpartij die volgde, stak Prokop hem "een mes door het hart. Hij overleed spoedig. De Pool heeft een steek :n_ de .rug gekregen, vermoede- 1""* van de moeder van het meisje, die een schaar bii zich had. De bijzondere politierechter te Breda heeft Zaterdag uitspraak ge daan in de beruchte „pantsei^mok- kelzaak", waarbij o.a, de wielren ner Braspenninckx betrokken is. Deze kreeg een gevangenisstraf vaa 12 maanden, waarvan 8 voorwaar delijk en vier voorwaardelijk "met een proeftijd van drie jaar en daar na een jaar Rijkswerkinrichting. Dit betrekkelijk milde vonnis had de wielrenner te danken aan een hartstochtelijk pleidooi van zijn raadsman, die de politierechter dringend verzocht, de vei'dacbte in verband met zijn schuldbesef en zijn geestelijke toestand geen vrij heidsstraf op te leggen. De eis was drie jaar met aftrek geweest. J. Neleman uit Breda kreeg een iaar gevangenisstraf en IV» jaar E.W.Ï. Albert Braspenninkx werd tot zes maanden met aftrek veroor deeld, het vonnis tegen, de Amster damse koopman Bernard luidde V» jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en I jaar RWI, ter wijl Jan van. Peer zich veroordeeld zag tot maanden, waarvan 5 voorwaardelijk cn voor bet over treden van het deviezenbesluit 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De zaken tegen enige kleinere verdachten werden voor onbepaalde tijd uitge steld. Werk van prinses Wilhelmina op expositie te Apeldoorn Te Apeldoorn is Zaterdag een tentoonstelling van portretten van Apeldoorn.se schilders geopend. Prinses Wilhelmina heeft vier werken ingezonden, die zij tussen 1932 en 1934 heeft vervaardigd en wel een tekening „sneeuwland schap in Untcrwasser", twee kleine aquarellen „gezicht op Loosduinen" en een sepiatekening van Mëyen- del. 9 TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Wisselende bewolking met aanvankelijk voor namelijk til de kuststre ken enkele verspreid op tredende buien. Vooral ln het binnenland kouder 's nachts met hier en daar ochtendmist. Overdag on geveer dezelfde tempora, andaag. Zwakke tot matige wfnd tussen Nnord-West cn West 5 Oct.: Zon op S.47. onder 18.03. Maan op 10.21, onder 19.03. 5 Oct, Hoog water te Rotterdam: le tij 6.10 uur. 2c tij 18.16 uur (springtij). Hedenmorgen 8.40 te R'dam; Lucht druk 76L3; wind: stil O.: Temp. 13.2; max, 17.2 (gistermiddag 12;4ö uiir); min. 11.0 (gisteravond S.50)weersgesteld heid: betrokken. tuur ais

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1