mm HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nog niet beslist, of Berlijn een punt van de agenda wordt ékÉtöÊÊésai Ma Braun gaat met zwemsters en een poloploeg naar Zuid-Afrika Benoeming van Montgomery is thans officieel Vorderingen óp de weg naar een geordend beheer Dr. Meichior gaat vrij uit Bij een harde plof sprong iedereen op Zitting van Veiligheidsraad was nog nimmer zo druk bezocht „Niet het flauwste idee..." Sigaretten nu in zes prij klassen Namen bekendgemaakt mn opperbevelhebbers der West-Europese defensieraad Uitbreiding Franse mijnstaking dreigt In 1929 stond heel Afrika op kop z'n Moeso naar Bangkok? Garoet" is terug Van DamManca gaat door CONCLUSIE DER REKENKAMER: Tempo van verbetering schijnt echter minder snel te worden Klachten tegen ex-scheepsarts van de „Barentsz" zijn ongegrond Amerikaanse lof voor onze keuken „Hoera, ik ben gestaakt" CNV-bestuur bespreekt loon- en prijspolitiek Weerbericht Dinsdag 5 October 1948 led. en. Adm. Lange Heven 141, Schiedam Tel. Ó9300 Abonn.prijs; per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Achtetc jssrgang, Nr.. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39864A Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In de drukst bezochte zitting sinds zijn bestaan heeft Maandag de Veiligheidsraad der Verenigde Naties ee$ begin gemaakt met de debatten over de kwestie Berlin. Diplomaten, journalisten en „gewone" toe schouwers bevolkten de publieke tribune in het Palais de Chaillot te Parijs en aan de kleurige indruk, die de tribune maakte, was te zien, dat ook talloze Parisiennes belang stellen in de behandeling van deze „vuurproef voor de UNO", Grote spanning hing in de zaal, toen de ge delegeerden hun plaatsen innamen. De Westelijke Grote Drie, Marshall, Bevin en Schuman, zijn Maandagmiddag in Parijs bijeengeweest om de Sovjetnota te bestuderenf waarin Moskou hervatting van het viermegend- hedenoverleg over Berlijn voor stelde. Na twee uur gingen zij uiteen. Toen een journalist Bevin vroeg of men het er over eens was geworden, nog een conferentie der Grote Vier te beteggen, antwoordde de Britse minister: ,Jk heb niet 't flauw ste idee, wanneer ik er het flauwste idee van zal krijgen!" De noodzakelijke verwerking van duurdere tabakken door de siga rettenindustrie stelde het directo raat-generaal van de prijzen voor de keus, óf een algemene verhoging van de sigarettenprijs goed te keu ren aan de industrie voor een deel der productie wat meer arm slag te geven en de lagere prijs klassen op het huidige niveau te handhaven. De laatste oplossing is gekozen, zodat de sigaretten van 42, 48, en 60 cent in de tot dusver bestaande kwaliteiten en hoeveelheden (uit makende 60 der totale produc tie) in de handel blijven, terwijl de overige 40 thans in drie prijs klassen t.w. van 72, 84 en 96 cent afgeleverd mogen worden. Hóe groot die spanning was, bleek, toen één der persfotografen een onschuldig ongelukje over kwam: bfj het nemen van een der foto's sprong zijn blitzlamp uit el kaar. Maar de luide knal, waarmee dat gepaard ging, deed iedereen halverwegen van zijn zetel op springen. Algemeen gelach Toen begon de zitting. Amerika, partij in dit geschil, droeg de voor zittershamer over aan de „neutrale" Argentijn dr. Bramuglia en daarna ontspon zich eerst een lange dis cussie over de vertalingen. Gezien de „vluchtigheid" van de per kop telefoon gelijktijdige vertalingen en het belang van de kwestie, stelde Frankrijk voor, de vertalingen ach teraf te leveren, maar Wisjinski vond, dat dat niet nodig was en steunde het eerst door Columbia ingediende voorstel, de redevoerin gen gelijktijdig te vertalen. Over deze kwestie werd men het na lang praten eens: de afgevaardigden zou den de afzonderlijke vertalingen in het Frans of Engels naderhand kun nen krijgen. Dit besluit werd met algemene stemmen genomen cn die eensgezindheid was blijkbaar zo verrassend, dat er algemeen gelach uitbrak, Toen bracht de voorzitter de agenda in discussie. En. wat ver wacht werd, gebeurde. Onmiddel lijk stak Wisjinski zijn hand om hoog en vroeg het woord. In een aanvankelijk ongewoon, rustig be toog, waarin hij later echter tot zijn bekende heftige gesticulaties ver viel, noemde de Russische vertegen woordiger de klacht der Westelijke mogendheden ongegrond: de Raad van ministers van buitenlandse za ken was het aangewezen college Le Londen is'thans officieel medegedeeld, dat veldmaarschalk Mont gomery benoemd is tot voorzitter van het comité van opperbevelheb bers van de permanente verdedigïngsraad der Westeuropese Unie. Generaal Jean de Lattre de Tassigny (Frankrijk) is benoemd tot opperbevelhebber van de landstrijdkrachten. Luchtmaarschalk sir James Robb (Groot-Brittannië) is benoemd tot opperbevelhebber van de luchtstrijdkrachten, Vice-admiraal Robert Jaujard (Frankrijk) is vlagofficier voor West- Europa geworden, als vloot-vertegenwoordiger. Verder zullen de staven van de militaire voorzitter en de opper bevelhebbers hooggeplaatste offi cieren uit Nederland, België en Luxemburg omvatten. Deze offi cieren zullen tot taak hebben de problemen van tactiek en techniek der verdediging van West-Europa ie bestuderen. De bekendmaking van de sa menstelling van het comité is tot Maandagavond uitgesteld op ver zoek van Frankrijk. Generaal De Lattre de Tas- Bigny is 59 jaar oud. HU diende In de eerste wereldoorlog, daarna tti Ma rokko, en werd als luitenant-generaal verbonden aan de staf varf generaal Weygand. toenmaals opperbevelhebber van het Franse leger. In de tweede»wereldoorlog leidde hij verdedigingscampagnes bij Rethel en aan de Aisne als bevelhebber van de veertiende infanteriedivisie, Na door de regering .van Vlchy in 1942 te zijn teruggeroepen als opper bevelhebber van de troepen in Tunis werd hij gearresteerd en veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens zijn pogmg een onafhankelijke positie te vormen in de Pyreneeën toen de Duit sers in November 1942 de demarcatie lijn overschreden. In 1943 ontvluchtte hij naar Londen en werd daarna com mandant van het eerste Franse leger. In Juli 1945 werd hij inspecteur-gene raal van het 'Franse leger. Luchtmaarschalk SirJamesRobb bekleeddë in de laatste oorlog een com mandopost bij de RAF in Noordwest- De communistische leiders van 350.D00 stakende Franse mijnwerkers hebben Maandag geweigerd, de con cessies van de regering te aanvaar den, die zijn voorgesteld om een eind te maken aan de staking. Door de bruuske weigering van de CGT is de kans groot gewerden dat de staking, die in wezen bedoeld is als protest tegen de stijgende kos ten van eerste levensbehoeften en tegen de verslechtering der positie van bet mijnpersoneel. zich zal uit breiden. Maandagmiddag was in Noord- en Noordoost Frankrijk de slaking vrijwel algemeen. In alle Noord-Franse garnizoenssteden is aan de garde mobile een volledige strijduitrusting uitgereikt; de rege ring wil op alle gebeurlijkheden voorbereid zijn. De staking kost Frankrijk 158.000 ton kolen per dag. De regering schat de kolen voorraad van de genatio naliseerde spoorwegen op ten hoog ste 42 dagrantsoenen. De kolenvaor- raad van de meeste industrieën en fabrieken 'is toereikend voor een maand. Afrika, was plaatsvervangend luchtsffcf- chef bij het hoofdkwartier van de ge allieerde expeditiemacht in 1944 en werd ui 1948 vice-stafchef van de Britse luchtmacht. Vice-admiraal Robert Jaujard is 52. jaar oud. Hij kreeg In 1941 het bevel over de kruiser Georges Leygues, werd in 1944 bevorderd tot sehout-by - nacht en voerde toen het bevel over een Frans kruiser-eskader. Hy nam deel aan de invasie-operaties In Normandië en later in Zuid-Frankrijk. Na de oorlog werd hij vice-stafchef van de vloot. In 1946 werd hij vice-admiraal. Zyn vlag- gesehip js het slagschip „Richelieu". In gezaghebbende kringen wordt als reden van het feit. dat de vlootver- tegenwoordiger bh het comité een vlagofficier is terwijl de vertegenwoor digers van de lucht- en landstrijd krachten opperbevelhebbers zon, opge geven, dat de benoeming voor de vloot van plaatselijke betekenis is met be trekking tot de vloot-strategie. In een uoodgeval zou Groot-Bnttanniè zijn vloot doen optreden onder eigen bevel hebbers. Langdurige reizen van Volendam en Nieuw Amsterdam Het stoomschip Volendam van de Holland-Amerika-lyn Ls gistermid dag van Rotterdam naar Bremerha- ven. vertrokken, waar het voor Bue nos Aires bestemde emigranten aan boord zal nemen. Het schip wordt eerst in de laatste weck van No vember van Buenos Aires tc Rotter dam terugverwacht. De mogelijk heid is groot, dat de Volendam in December opnieuw een grote reis zal ondernemen en wel naar Austra lië. Deze reis zou dan worden ge maakt in charter van de Nederland se regering Het stoomschip Nieuw Amster dam, dat vandaag van Rotterdam naar New York 15 vertrokken, zal op 23 October nogmaals een rond reis naar Amerika maken. Wanneer het schip medio November in Rot terdam terugkeert, zal het verschil lende onderhoudswerken ondergaan en ook naar Southampton varen om te dokken. Op 11 December vertrekt Nederlands grootste koopvaardij schip wederom naar New York om vandaar uit cruises te ondernemen naar West-ïndië en Zuid-Amerika. Eind Maart of begin April van het volgend jaar zal de Nieuw Amster dam in de Rotterdamse haven terug zijn. LUISTER VERGUNNING De directeur-generaal der P., T. en T. maakt bekend, dat radioluis teraars, die in het bezit zijn van 'n luistervergunning met serieletter E, deze van 5 tot en met 16 October in een postkantoor (geen post agentschap) moeten omwisselen. om de kwestie Duitsland, waarvan Berlijn een deel was, te hespreken, zei hij. Het verdere deel van zijn rede was doorspekt met de bekende Sowj et-argumentatie omtrent de ..aggressieve doeleinden der Weste lijken, bet ontkennen van een. „blokkade van Berlijn", de onwet tigheid van. de eenzijdige valuta regeling", allemaal redenen, waar om de Veiligheidsraad deze kwestie volgens hem niet kon behandelen. Niet Duitsland; Berljjn! Philip Jessup, de Amerikaanse professor in de rechtswetenschap pen, antwoordde Wisjinski namens de V.S. D jongste Sowjetnota ver andert de situatie in geen enkel opzicht, zei hij, want de Sow jet- Unie blijft weigeren, de Berlijnse blokkade op te heffen. Dit is een bedreiging van de vrede en daarom is de kwestie voor de Veiligheids raad gebracht. „Als dc heer "Wis jinski meent, dat de gehele Duitse kwestie aan de Raad wordt voor gelegd, is hy verkeerd ingelicht." Jessup herhaalde daarna het standpunt der Westelijke mogend heden, zoals dat in de nota van Zondag voor een week uiteengezet is en-zei, dat de Westelijke mogend heden drïe wegen hadden kunnen volgen: buigen voor het Russische geweld, geweld met geweld beant woorden. of de zaak aan de UNO voorleggen. Zij hadden tot het laat ste besloten. Tot een. beslissing is het nog niet gekomen. Toen de zitting verdaagd was vanmiddag wordt het debat voortgezet vroegen journalisten aan Wisjinski. wat hij zou doen, als de Berlijnse kwestie op de agenda komt, „De tijd zal het leren", ant woordde de Rus op losse toon, Druivenoogst Tn de oude Wijngaarden van Montmartre in het hart van Parijs werden Zaterdag fees- op Montmartre telijk de druiven geoogst. De deelnemers, al- len bewoners van Montmartre waren uitge dost in costumes, nog daterende uit de tijd dat dit Parijse stadsdeel een aparte gemeente was. Het ging er zeer vrolijk toe en er werden waar schijnlijk meer druiven direct naar binnen gewerkt dan er werden ver gaard om in wijn te worden omgezet. Ma Braun gaat naar Zuid-Afrika. En voor zoVer het zich tot op heden laat aanzien zullen haar vergezellen Irma Schumacher, Marie Louise Vaessen. Ria van der Horst, Tony Hom en de nationale poloploeg, die op deze tour „gecoacht" zal worden door Frans Kuipers. Deze Zuid- Afrikaanse tournee, die van 4 November tot 10 December zal duren geschiedt op_ uitnodiging vapi de Zuïd-AfrikaajisQ Zwemband. Wij waren vanmorgen even by Vliegenbrrr! mevrouw Braun op Hïllegersberg, die ons zo ontving: „Hoe weten jul lie dat nou al weer? Er is gister avond pas vergadering over ge weest met de sportcommissie van de K.N. Z.B. Ma Braun heeft in Lon den de uitno diging gekre gen van de Zuid-Afri- kaanders, die haar nog ken den van vroe ger. „Ik ben im mers in 1929 ook in Zuid-, Afrika ge- i weest met zusi Braun, Puck j Oversloot, 1 Jeanne Gren-; del en Cootie i Huibers „Maar zei ma Braun en zij keek ons be denkelijk aan, „er is een maar aan verbonden. Ik had gedacht dat wij met de boot zouden gaan. Daar is echter geen kijk op. De schepen naar Zuid Afrika zijn voor drie jaar volgeboekt en dus moet het een vliegtuig worden. Stel u voor: vier dagcrl in een vliegtuig. Ik ril al als ik er aan denk. „U noemt daar Irma Schuhma- eher en de andere zwemsters. Waarom is Nel van Vliet daar niet bij?" Dit gaat immers in November trouwen en zal dan wel naar Ame rika vertrekken." „En... Hannie Termeulen?" Wij hebben de besten geno men van Londen en daar hoort Hannie niet bü". *NAAR SALZBURG Het eerst gaat de reis naar Salz burg, het verste punfje van Zuid- Afrika bij de Victoria watervallen. En vandaar heel Zuid-Afrika door, Het te Batavia verschijnende „Nieuwsblad" deelde mede, verno men te hebben, dat de communis- tenleider Moeso vermoedelijk per vliegtuig naar Bangkok gegaan is. ook al per vliegtuig. Er is een zeer uitgebreid programma. „Zijn er in Zuid-Afrika promi nente zwemsters?" Naar mijn weten niet, maar bij de estafette kun je altijd voor verrassingen komen te staan. Ik heb van de tournee van 1929 de aardigste herinneringen. Heel Afri ka stond toen op z'n kop. Waar wij kwamen zwemmen waren alle scho len vrij en werkte er niemand. Duizenden, duizenden mensen stonden aan de stations om op ons te wachten, wij kregen grote head lines op de voorpagina, Tja als het nu weer zo is, dan ja dan maar dat vliegtuig hè, daar zit ik een beetje over in." Raoul Raudoux, de Brusselse bokspromotor heeft in de Neder landse bladen voorkomende berich ten tegengesproken als zou hét ge vecht tussen Luc van Dam en Gio vanni Manca afgelast zijn. Het gevecht zal volgens de plan nen op 6 October plaats hebben zei Baudoux, lk heb het getekende con tract. Maandag keerde het nieuwe vracht-passagiersschip „Garoet' van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd van zyn eerste reis naar Batavia in de Rotterdamse haven terug. Deze reis werd een ware zegetocht, om dat vrijwel in alle havens, die het schip aanliep, geestdriftige bewon deraars van het prachtige nieuwe schip aan boord moesten, worden ontvangen. Het schip boekte op de# terugreis nog een record, door verreweg de grootste na-oorlog^e lading palm olie, nl. 4100 tun, van Balawan naar Nederland te brengen. Bovendien bracht de totaal afgeladen „Garoet" nog 1000 t. palmpitten, 1000 t. copra en ongeveer 4000 t. diverse Indonesische producten naar Rot terdam en twee Indische roofvogels voor Diergaarde Blijdorp. Deel van lading Orestes overboord gezet Van het Nederlandse vrachtschip Orestes van de KNSM dal voor de Chileense kust aan de grond is ge lopen, heeft de bemanning een deel der lading over boord moeten zet ten, zonder het schip echter daar door vlot te krijgen. Chileense sche pen blijven in de buurt om hulp tc verlenen voor geval slecht weer de Orestes op ,de rotsen stuk mocht slaan. Men heeft nog hoop, het schip zonder al te ernstige schade le kun nen redden. Cerdan wil afstand doen van zijn titels Op 9 October zullen Stock en Krawsyck in het Parijse sportpaleis tegen elkaar uitkomen om het Franse kampioenschap midden gewicht. Deze wedstrijd houdt ver band met het besluit van Cerdan afstand te doen van zijn Franse en Europese titels. Cerdan,verklaarde dat hy eerst enige tijd volledig rust zal nemen. Daarna worden de opna men voortgezet voor de film, waar in hij een rol speelt, en vervolgens gaat hij in training voor zyn Ame rikaans contract. Aangezien hy geen gelegenheid heeft ook nog voor wedstrijden in Europa te oefenen kwam hij tot de conclusie dat het beter was zijn Franse'en Europese titels op te geven. Barna wint al zijn partijen In bet A M V.J -gebouw te Amster dam werden Maandagavond internatio nale tafeltenmswe^trjjden gehouden, die als een voorproefje voor de heden avond in Den Haag te spelen wedstrijd NederlandEngeland konden gelden. De beide Engelsen Barna en Broock kwamen uit tegen Cor du Buy en Willy Can Zoelen. Barna won. zoals te ver wachten was. al zyn par tóen. maar Broock moejt een veer laten en wel tegen Du Buy. Het dubbelspel was evenwel weer voor de Engelsen. Er zijn vorderingen gemaakt op de weg naar een meer geordend finan cieel beheer. Over het geheel heeft het ambtelijke apparaat zich met ijver van ziin moeilijke taak gekweten. Naast deze lichtzode moet echter de aandacht worden gevestigd op een minder bevredigende gang van zaken. Naarmate het administratief herstel voortschrijdt, schijnt 't wel, □f het tempo van verbetering minder snel wordt. Het nieuwe is nog te veel in het stadium van voorbereiding gebleven. Niet steeds wordt met voortvarendheid gereageerd op wensen of voorstellen lot verbetering. Met deze algemene opmerking begint het verslag van de Algeme ne Rekenkamer over haar werk zaamheden in het jaar 1947. Aan dit verslag, dat het financiële be leid van tal van overheidsinstan ties onder de loupe neemt, is het volgende ontleend. De afwikkeling van de voorma lige Nederlandse Arbeids dienst is nog niet voltooid- Wel zijn belangrijke vorderingen ge maakt, maar ook in 1948 zullen nog enkele ambtenaren van Bin nenlandse Zaken met afwikke- lingswerk belast moeten blijven. Reeds is 70.000 aan kasgelden en meer dan 150.000 gulden aan be taalde rekeningen, welke aanvan kelijk als vermist waren be schouwd, in het bezit van het Rijk teruggebracht. De afwikkeling van het Mili tair Gezag was eind 1947 zover gevorderd, dat het Afwikkelings bureau M.G. op 1 Januari 1948 kon worden opgeheven. De daarna nog te geschieden werkzaamheden worden verricht door onderdelen van de departementen van finan ciën. en oorlog. Het nadelig saldo van de radio- omroep ,,H err ij zend Neder land" bleek rond 2% millioen gulden te bedragen. Nadat de boe ken door een accountant waren gecontroleerd, raakten deze zoek, hetgeen de betrokken instantie een reprimande van de minister van O., K. cn W- heeft bezorgd. De Rekenkamer heeft enige op merkingen naar de ministerraad doen uitgaan aangaande het op rijkskosten organiseren van fees telijkheden ter gelegenheid van jubilea van rijksdiensten. De Kamer heeft de Raad verzocht zich over deze kwestie principieel uit te spreken. (De minister van financiën tekent hierbij aan, dat de Kamer inmiddels van de be slissing van de ministerraad in kennis is gesteld). Enigszins verwaht aan hierbo ven bedoelde uitgaven zijp die voor publiceren van boek werk e n op kosten van het Rijk. Zo hebben bijvoorbeeld de kosten der geschiedschrijving voor alle Rijksbureaux gezamenlijk rand 44.000 gulden bedragen. De hoogste kosten hiervan zijn gemaakt voor de gezamenlijke Textielbureaux. Na o.m. te hebben vermeid, dat bij controle van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid de Re kenkamer bemerkte, dèt zich daar voor duizenden guldens wa a r d e- loze sera en vaccins bevon den, waarop echter geen verhaal te krijgen was op grond van het feit dat de garanties waren verlo pen en dat de vertraging in de af levering op rekening van tekort aan scheepsruimte moest worden geschreven, gewaagt het verslag van twee accountantsrapporten omtrent het beheer bij onderafde lingen van het Bureau Natio nale Veiligheid. Tengevolge van onregelmatigheden en beleids fouten is hier het ftijk voor meer dan 43.000 gulden schade toege bracht. In deze zaak zijn gerech telijke vervolgingen ingesteld. Gemeenteraadsverkïezin- gen te Berlijn uitgesteld Dr. Friedensburg, waarnemend burgemeester van Berlijn, heeft verklaard, dat de gemeenteraads verkiezingen niet op de vastgestelde datum van 14 November zullen wor den gehouden omdat de Russische autoriteiten alle voorbereidingen in hun sector hadden verboden. „Op het gedrag van dr. Meichior dr. Meichior was gericht. Ook op als arts aan boord van de Willem hem werd pressie uitgeoefend: als Barcndsz kan hoegenaamd geen en- ai*tikel niet voor zijn reke- tel. awWw .,-nraen S^V SSSiSSlSfJSS „Holland een paradijs „Het eten is hier verrassend goed en naar onze standaard bijzonder goed koop". 7,0 luidde het oordeel var; drie Amerikaanse journalisten, die onder leiding van de perschei van de Alge- mene Nederlandse - ons land voor het eerst proefden, viel bijzonder in hun smaak. Unaniem waren de gasten van me ning, dat Holland een aantrekkelijk land is voor toeristen, ook omdat ons publiek een zoveel opgewekter indruk maakt dan in andere landen van Europa, „in Frankrijk kijkt iedereen even Vreemdelingenverkeer, een^^mndreis i ^us ec9 va" 'lcn' -hier constateer ik door ons land hebben gemaakt. Van Nederlands standpunt was deze trip j m,n£- bedoeld als propaganda voor de komst Ket was °P! van meer verlofgangers %'an de Ameri- ^ers bij herhaling kaanse bezettingstroepen naar ons land. aldus schrijft „Horeca". „Voor een Amerikaan is het hier een paradijs", merkte een van de Ameri kaanse Journalisten op. Hij is een be reisd man en kan dus uit ervaring ge tuigen toen hij zei, dat het eten in Ne derland voor geen land ter wereld on der doet en dat in vele eersteklas ge legenheden in het buitenland xêlfs overtreft. Speciaal de gerookte paling, die zij in luist algemeen een vriendelijke stem- was opmerkelijk, dat de bczoe- »ij herhaling meer belangstelling hadden voor (m hun ogen) buitenissig- oeden als b.v. een echtpaar op een tan dem, de café-terrasson (in New-York vrijwel onbekend), een harlngstalletje e,d„ dan voor ons stads- en lnndschaps- schoon. Enfin, wtf cultiveren Marken en Vo lendam ten behoeve van de vreemde lingen; waarom straks oak geen echt paren-op-tandem, oud-Hollandse ha- ringstalletjes enz. Ligt hier neg een terrein braak om deviezen te winnen? Zo Juiiït dc conclusie van de raad van dc afdeling Haarlem der Ne derlandse Maatschappij ter bevor dering der Geneeskunst. Tegen dr. Meichior de schrij- ver van het bekende boek over de eerste reis van de walvisvaarder „Willem Barendsz", m welk boek hij onthullingen deed over de on toelaatbaar slechte hygiënische toe standen aan boord van dat schip hadden broeder Krebbers en de be kende journaUst-vogclkundige Jan Strijbos klachten ingediend en arti kelen geschreven. Hij zou meerma len zyn medische plicht hebben verzaakt. Hot is nu vast komen te staan dat de klachten en artikelen onder pressie worden gepubliceerd. Zowel broeder Krebbers als Jan Strijbos hebben ze herroepen. Achteraf is gebleken, dat broeder Krebbers dr, Melchiors boek niet had gelezen. Men legde hem. vlak voor een operatie, waarbij li ij moest assisteren, een verklaring voor tegen dr. Meichior, cn men dwong hem die te "tekenen. De heer Strijbos kreeg zijn „op dracht" op het kantoor van de Am sterdamse Droogdokmaatschaopij van de heren A. Versluys, ir. Van Deinse en Wijnand. Men bood hem een ontwerp-artikel aan, dat tegen In de vorm als hem werd aangebo den weigerde de heer Strijbos het artikel te publiceren. Later ver scheen z.g. van zijn hand toch 'een artikel tegen de gewezen scheeps arts van de Willem Barcndsz. Korte tild na de publicatie heeft de heer S tri 1 bos „zijn" mededelingen her roepen, In het verslag der Reken kamer komt het volgende merkwaardige staaltje van averechtse toepassing der «oorschriften voor: Het zuiveringsbesluit 1944 en het Zuiveringsbesluit 1945 be vatten de bepaling, dat een be vel tot staking van de uitoefe ning ener functie niet van in vloed mag zyn op de inkom sten en voordelen, aan de uit oefening dier functie verbon den, Op grond hiervan was aan een secretaris-generaal, die tot het ogenblik der bevrijding de functie van minister uitoefende en in verband daarmede krachtens een besluit van de (Duitse) commissaris-generaal voor bestuur en justitie van 6 Januari 1941 boven zijn trak tement een schadeloosstelling ontving ten bedrage van 't ver schil tussen bet salaris van een minister en dat van een secreta ris-generaal, na zijn staking niet alleen het traktement van een secretaris-generaal, doch ook de bedoelde schadeloosstelling door betaald. Deze toepassing van de zuiveringsvoorschriften, ging de kamer te ver. Immers, ware bij' de bevrijding de belanghebben de niet gestaakt, dan zou hij automatisch van die dag af, zelfs volgens de Duitse beschik king, geen recht meer hebben kunnen doen gelden op de scha deloosstelling, aangezien van die datum af zijn departement we der door de minister werd be heerd. De staking betekende derhalve voor hem een extra geldelijk voordeel, welk voor deel hij tot de datum van zijn ontslag, 1 Augustus 1946, had gerotea. Binnenkort pindakaas Zonder bon en goedkoper Er zal binnenkort weer pindakaas op de markt verschijnen en in tegen stelling tot de eerste keer zal dit arti kel thans zonder bon worden verkocht. De beschikbare hoeveelheid is nog klein, maar men streeft er naar, door verdere aanvoer van grondstoffen zo veel mogelijk aan de vraag te voldoen. Een potje van ongeveer 370 gram zat nu niet meer 1 gulden, maar 90 cent kosten. Ossendrama lokt straf- i vervolging uit Op een bijeenkomst in „Musïs Sa crum" fe Schiedam heeft de voor zitter van de afdeling Schiedam van de Ned. vereniging tot dierenbe scherming de beer K. Bosch mee gedeeld, dat tegen een van de meest verantwoordelijke personen voor het ossendrama van vorige week Maandag een strafvervolging zal worden ingesteld. Nader werd meegedeeld dat deze „verantwoordelijke persoon" het hoofd van het bedrijfschap vee en vlees zou zijn. Britse minister in de rede gevallen met propaganda Communisten trachtten Maandag te Londen tijdens de opening van een wervingscampagne voor de Britse strijdkrachten de orde te ver storen Twee van hen beklommen met een vlag het podium waar de Engelse minister van oorlog A. V. Alexander op het punt stond een redevoering te houden. ..Geen oor log met Yankee-dollars" stond met grote letters op de vlag. De twee mannen werden door de politie ge arresteerd. Ter zelf der tijd werden pamflet ten uitgedeeld waarop te lezen was: „vecht voor de vrede, niet voor Wallstrcct". In een te Utrecht gehouden ver gadering over de door de regering gedane voorstellen betreffende de loon- en prijspolitiek heeft het be stuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond geconcludeerd, dat in dien de regering van oordeel is, dat m verband met de economische toe stand van het land een politiek van aanpassing moet worden gevolgd, zy dit open en duidelijk behoort te zeggen. Aanpassing kan. aldus het CNV, op twee wijzen geschieden: door loonsverlaging of door prijs verhoging. Wanneer de regering meerit dat prijsverhoging het mid del is, moet zjj dit ons volk openlijk zeggen en dit doel niet camoufle ren door nu dit, dan dat artikel met enkele centen in prijs te verhogen. Grole zwendel op een der Britse departementen? Op een niet nader genoemd Brits Departement Is een grote zwendel aan het licht gekomen, die thans door Srotland Yard wordt onderzocht, zo meldt AFP, Volgens berichten !n de conservatieve pers gaat het hier om een reer ernstige zaak. In een groot aantal plaatsen inventariseert men nu voorra den ln magazijnen van particuliere flr- jna's van gerantsoeneerde goederen, of goederen waarop de regering contröle uitoefent, WEINIG WIND Weersverwachting, geldig lot Woensdagavond: Veranderlijke bewolking cn daarmede samenhan gend van plaats tot plaats uiteenlopende nachltem- peratnren. Plaatselijke ochtendmist met overi gens droog weer. Weinig wind. Morgen overdag over het algemeen Iets hogere temperatuur. 6 Oct. Hong water te Rotterdam: Ie tij 0.50 uur. 2e ty 18,5? uur. WAARNEMINGEN Hedenmorgen 8 40 uur te Rotterdam. Luchtdruk16S5.B; wind Oost 1temp. 10 5; max. 14 0 (gistermiddag 2 40 uur); mm 9 5 (gisteravond 1110); weersge steldheid, zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1