HET ROTTERDAMSCH PAROOL Veiligheidsraad besluit „Berlijn" te bespreken Tsjechoslowakije krijgt nu kampen voor dwangarbeid West-Europa stelt de lijst van benodigdheden op Truman ontbiedt Marshall 1ÜR1 Brits-Frans verzet tegen „Trizonië" Sow jetdelegatie zal er niet bij zijn, kondigt Wisjinski aan Amerika heeft een „ziende" bom Elke oppositie wordt voortaan „misdaad" Depoorter's dood niet aan val te wijten? Achttien jaar geëist tegen gewezen commissaris van Noord-Holland „Werkt mee aan opbouw in Duitse zin" Millionnair uit India looft vredesprijs uit Grote branden in olie velden bij Madioen Washington wenst garantie, dat eventuele hulp goed besteed zal zijn Stafchefs bijeen te Londen Geen overeenkomsten Franco-Washington Prof. Piccard van plan veranderd Inbrekerscomplot bekent 23 inbraken in Rotterdam-Zuid en -Centrum Industrie heeft leans op harde dollars Thee spoedig vrij? Wild-West-overval in Veghel Gemaskerde bandieten stalen f 10.000 Weer 20 jaar geëist in Vughts bunkerdrama Weerbericht Woensdag 6 October 1948 Eed, en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsr per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de. Stichting „Hét Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 233 Uitgave NV. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 3ankier= Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: dé Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker President Truman heeft de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken, George O. Marshall, die by de UNO-Aasembléo te Parijs ver toeft, teruggeroepen naar Wash ington voor een bespreking over de Internationale toestand. Marshall wordt Zaterdagmorgen per vlieg tuig te Washington verwacht. Het Witte Huis heeft een verkla ring uitgegeven, waarin wordt ge zegd, dat de reden, voor de terug keer van Marshall „geen bijzondere crisis'' is,doch het verlangen van Truman om een mondeling verslag te krygen over alles wat ter Assem- blée is omgegaan. Amerikaanse kringen te Frank fort hebben bijzonderheden bekend gemaakt over een Amerikaans plan om het West-Duitse militaire be stuur van top tot teen „drieledig" te maken en de omvang en taak er van drastisch te beperken. Het plan voorziet in de oprichting van een drielanden-contrólebureau te Frankfort, met grote, bevoegd heden, dat als eriige geallieerde auto riteit aan de Duitsers orders-zal ge ven en handelen' door middel van dc Duitse federale regeringen. Voorts zouden - o.m, de zoné-grenzeh wor den opgeheven,behalve voor garni- zoensaangelégenheden. "Volgens Amerikaanse kringen hebben" zowel 'de Britten als de Fransen zich met volharding tegen het plan verzet. Volgens deze zelfde kringen :zön dé 'besprekingen over;, bezettingsstatuten en de toekom stige drieledige Structuur bijna vast gelopen,' doordat de Engelsen en Fransen'vasthielden aan hun" eisen de zones administratief gescheiden te houden. Verbitterde protesten van de Sowjct-Unie ten spijt, heeft de "Veilig heidsraad gisteren besloten, de kwestie Berlijn op zijn agenda te plaat sen. Het besluit werd genomen met negen stemmen vóór en twee tegen (die van de Sowjet-Unie en de Oekraïne). Onmiddellijk na de stemming sprong Wisjinski op en deelde mede, dat zijn delegatie de bespreking van de Eerlijnse kwestie niet zal bijwonen, Manoeilskl (Oekraïne) viel hem bjj en zei dat ook zijn delegatie niet aan dc besprekingen zal deel nemen. De Veiligheidsraad zal dus voor dit onderwerp nil slechts negen leden bestaan. Voordat gestemd was' over de agenda, vroeg Wisjinski het woord. „Heren van de Veiligheidsraad", zo sprak hij, „U hebt reeds veel moeilijkheden op te lossen" en hij noemde Griekenland, Indonesië en Palestina. „Het is IJ niet waardig, deze problemen rechtstreeks voor bij te zien ten gunste van één dat U niet aangaat". Wisjinski doelde hiermee op zijn reeds eerder ver kondigde standpunt, dat de Ber- lijnse kwestie een zaak is voor de Raad van ministers van buiten landse zaken der Grote Vier. De procedure dienu gevolgd werd, was een schending van het Hand vest, zo- 2ei hij. Hij verweet de Westelijke mogendheden „politiek spel", omdat zij „zo'n haast" had den gehad, de kwestie-Berlijn aan de Veiligheidsraad voor 'te leggen. Dat tijdens de viermogèndheden- besprekingen te Móskou geen re sultaat was bereikt, legde de Rus sische vertegenwoordiger uit met de verklaring dat dit geen officiële, maar informele besprekingen wa ren geweest: niemand had de be voegdheid gehad om besluiten te nemen. Toen Wisjïnki's rede geëindigd was, kwam het tot stemming, die het bovengenoemde resultaat had. Vanmorgen om half elf zou de raad het debat over Berlijn voort zetten. („Het staat nu pas op de agenda, maar wij. hebben het er al twee dagen over," had de Frans man Parodi terecht opgemerkt). Wisjinski werd na afloop bui ten bestormd met vragen van journalisten en toeschouwers. Toen men hem vroeg, of hij de verga dering van vandaag zou bijwonen, antwoordde hij: '„Dat' zult U wel zien." Ook zei h'ij: „Dat-hangt van mijn stemming af"-.,.,-., „Betekent, uw optreden van van daag. 'dat u .van plan bent de UNO' -te' verlaten?" juidde een andere vraag. Maar dat" ontkende de Rus pertinent: ^,Neen.:,W.ij> zijn niet uit, dé UNO getredenVMljn verklaring was duidelijk genoeg: wij zullen niet deelnemen aan de bespreking van de zaak Berlijn in de Veilig heidsraad. Bij de zitting van-de Veiligheids raad van heden, waren zowel de Russische als -de Oekrainse gedele geerde aanwezig. Zij namen hun plaatsen in, maar verdiepten zich in hun kranten, alsof de hele zaak hen niet aanging. Dr. Jessup, de Amerikaanse gedelegeerde noemde de Berlijnse kwestie andermaal een bedreiging voor de vrede. Hij verklaarde dat de drie Wes telijke mogendheden gaarne bereid zouden zijn de Berlijnse kwestie te zien in het" grotere verband van het gehele Duitse vraagstuk, mits de Russische blokkade van Berlijn werd Opgeheven. Thans is bekend geworden, dat de Verenigde Staten beschikken over een „ziende" bom, die zichzelf moet richten op vijandelijke doelen, welke warmte uitstralen, zoals schepen, fabrieken, olie-raffinaderijen e.a. De bom wordt aangetrokken door doelen, die meer warmte uitstralen dan hun omgeving. In de kop van de bom bevindt zich een plastic-oog, dat in beweging komt wan neer de warmte-bron 'Jh. zijn .gezichts veld" komt. Dit electronisch bewogen oog richt door middel van electrische geleidingen de stuürvinnen van de bom zodanig, dat de bom op de -warmtebron afgestuurd wordt. Men constateerde bij proefnemingen, dat het oog van de'bom nauwkeurig reageerde op de gloeiende punt van een'cigaret, die heen en -weer bewogen werd. In ccn ander geval, waarbij men berekend had, dat d.e bom zou afgaan op het. door de zon ver warmde dek van een. schip, kwam de bom echter terecht op het strand in de nabijheid, dat veel warmer bleek te zijn. In Tsjechoslowakije Is een nieuw wetsontwerp gereedgekomen, dat practisch iedere vorm van oppositie tegen het communisme tot een mis daad bestempelt. Er zullen kampen voor dwangarbeid worden ingericht voor ieder die zich niet wil onder werpen aan de Tsjechaslowaakse grondwet In dit wetsontwerp, dat .spoedig aan het parlement zal worden voor gelegd, worden onder meer bescha diging van dé" beeltenis van 'dè pre- sident, het verspreiden van alarme rend nieuws,zelfs, als het waar is, agitatie tegen* de republiek' enbe lediging van een geallieerde, staat strafbaar gesteld. Ten aanzien van dit laatste punt zegt de memorie van toelichting, dat dit van toepas sing is op de geallieerde volksdemo cratieën'. mét' inbegrip' van Joego slavië. Waarnemers vragen zich af, hoe deze clausule zal worden toe gepast op hen, die maarschalk Tito een moordenaar hébben' genoemd. Wladimir Houdek, de permanente Tsjechische vertegenwoordiger bij de UNO, heeft - gisterente Parijs een nieuwe .aanklacht ingediend te gen zijn landgenoot Papanek, die weigert uit twee .UNO-commissies te treden, waarin hij zitting heeft. Papanek wordt er door de regering in Praag van beschuldigd,, gelden te hebben .verduisterd. Papanek, die door het- communistische regimé- Gottwald van zün functie werd ont heven. heeft onlangs reeds déze be schuldigingen „leugens" genoemd. Twaalf Tsjechoslowa ken.-allen in zittenden van een vliegtuig, zijn Maandag" te München geland, nadat zij de piloot van hun toestel, dat boven Tsjechoslowakije vloog, ge dwongen hadden, koers te zetten naar, Duitsland. De Tsjechen wensen als politieke vluchtelingen te wor den beschoüwd. Onder de passagiers bevond zich ook dc vrouw van vice- premier Siroky; zij gaf de wens te kennen, naar Praag te willen terug keren. .- Opschudding in België Bij de op verzoek van de familie verrichte gerechtelijke schouwing op het stoffelijk overschot van de Belgische wegrenner Richard De- poorter, die omkwam tijdens de laatste ronde van Zwitserland, is naar een correspondent van het Fa- rijse blad L-équipe uit Brussel ver neemt, geen schedelbreuk geconsta-' teerd. Wel bevonden twee genees heren, dat beide, benen gebroken waren en dat de borstkas was inge drukt. met als gevolg achttien ge broken ribben. Hieruit maakt de publieke opinie de gevolgtrekking, dat de dood van Depoorter niet het rechtstreeks gevolg van een val ge weest Is, In België heeft het rapport van de schouwing zeer veel opzien ge-, baard en men verwacht, dat -deze zaak nog een ernstige nasleep zal hebben. Koningin Juliana heeft aan het bestuur van de Nederlandse Jeugd gemeenschap, gevestigd in Amster dam,, doen weten, gaarne als be schermvrouwe te zullen optreden van ceze werkgemeenschap van Nederlandse jeugdorganisaties. De grootste spanning van een brug over de Theems zal een reis onder nemen naar Oeganda, in Midd&n-Afrika, waar zij *zal worden gebruikt tn het verkeerssysteem. De brug was tijdens de oortop als noodbrug geleed tussen Chelsea Bridge en Albert Bridge. Het verwijderen van de spanning, die 35 meter lang is en 92 ton staal bevat,, vorderde by na; vier uren. Communistische relletjes bij rede van Eden Communisten hebben ;Dinsdag te Lon„ den veroorzaakt. tijdens een - rede die Anthony Eden hield in het stadPr van dc wer vingsactie voor vrij willige hulptroepen. Evenals bU de rede die lord A. V. Alexander de dag f tevoren met hetzelf. dc doel hield, riepen rij ook nu weer in terrupties als ..Geen oorlog voor de Yar.- kee-dcllars". Drie der betogers konden worden «carres- j,-j teerd. .f ïn een soortgelijke rece die Winston Churchill dezelfde dag te Croydon 1 Anthony Eden hield. waarschuw- y 'de hij zijn gehoor, dat het nu ingeval van oorlog zeer wel mogelijk is, dat van de Rijn af een stroom van nieuwe V-wapens tegen Engeland, wordt gelanceerd. Zal kabinet-Spaak vallen op de koningskwestie? De 19de October zal misschien een kritieke dag worden voor de Belgische regering-Spaalt want. dan begint de Senaat met het debat over de vraag of de Belgen geraadpleegd zullen moeten worden over de te rugkeer van Leopold. Gisteren, is de kwestie van het volksrcferendum behandeld in de Senaatscommissie voor binnenlandse zaken en bij die gelegenheid werd een katholiek voorstel tot volksstemming verwor pen doordat de stemmen staakten. (22 katholieke tegen 22 socialisti sche, liberale en communistische). Men acht het mogelijk, dat het openbare debat zal lelden tot een breuk tusseri katholieken en soda listen, die nu samenwerken in de regering-Spaak. Er wordt hard,gewerkt aan de aanleg van de kanaal-verbinding Lem- raerGroningen. Voor de nieuwe verbinding moet de oude sluis te Ter home (Fr.) door een grotere vervangen worden. De nieuioe: sluis, zal .260 meter lang en 16 meter breed worden. Tegen de- 59-jarige A, J. B a c k e r uit Haarlem, tijdens dc bezetting commissaris der provincie Noord- Holland, heeft mr B. J,. Bésier, pro cureur-fiscaal van- het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam, Dinsdag een gevangenisstraf van 18 jaar ge- eist,, met aftrek van preventieve hechtenis en levenslange ontzetting uit de kiesrechten. Een lange rij van burgemeesters legde getuigenis af van de moeilijk heden, die het hoofd van ieder Noordhollands dorp of plaats tij dens de bezetting ondervond, moei lijkheden, die hun voor een groot deel door de verdachte werden be rokkend. r^" Op' een bijeenkomst van burge meesters in November 1941, bijeen geroepen door de verdachte, sprak Backer een rede uit, waarna Backer de burgemeesters stuk voor stuk vroeg of ze in Duitse zin opbou wend wensten mee te werken of niet. Velen antwoordden: „neen", enkele .tientallen,, onder.,,wie __.de NSB-burgemeesters, zelden „ja". Vele dezer.,.,getuigende.byrgemees- ters hadden zich' na korte óf langere tijd genoodzaakt gezien onder te duiken, anderen werden gearres teerd. Seth Ramariksjna Dalmla, een Indische millionnair, industrieel en nieuwsblad-eigenaar, heeft een vre desprijs uitgeloofd van vijfduizend ropïjnen. voor 'degene, die „de grootste dienst aan de. bevordering en "handhaving van de vrede" be wast. Bij toekenning van de prijs zal geen onderscheid gemaakt wor.- den naar ras of religie, doch gelet worden op de beste poging ter be vordering van een wereldregering. De prijs zal jaarlijks worden toege kend, en wel uit de 'fondsen van de „Dalmia-Jain Trust of India" een philantropische organisatie, welke twee jaar geleden door Dalmla fs opgericht. De toekenning van de prgs zal ge schieden door een internationaal comité,, dat nog samengesteld moet worden. De prijs zal gegeven kun nen worden aan „een communist of niet-communist", aldus Dalmia op een persconferentie; De term com munist niet op te vatten in de Scw- jet-russische zin, doch in de zin van „iemand, die vertrouwen heeft in de broederschap der ménsen." Verder zal een prijs van vierdui zend dollar worden uitgeloofd voor de schrijver van een boek over „vre de door een wereldregering", In het Engels, Frans of een Indische taal. Ook deze prijs zal dóór een inter nationaal comité worden toegekend. Verdachte, die op de jeugdige leeftijd van 34 jaar was opgeklom men tot chef van het' kabinet van- de commissaris der koningin, .was vóór 10 Mei 1940 bij geen politieke partij aangesloten. Na de inval ver anderde zijn inzicht. In 1942 trad hij toe tot de NSB. Hij schreef brieven aanhoge Duitse en NSB-autoritei- ten (Seyss ïnquart, Ranter, Feld- meyetf. ter gelegenheid van het Zonnewendefeest. .Ook nam Backer een groot bedrag uit de kas op,-om aan de NSB-ambtcriaren, die na Dolle Dinsdag hun families wilden laten evacueren, twee maanden sa laris te verstrekken. In een bijna drie kwartier durend requisitoir noemde mr. Bésier het geval-Backer een der belangrijkste berechtingen van een Nederlander voor dit hof. Uitspraak op 10 Oct Saboteurs hebben in de olievel den Tjepoe, ten Noorden, van. Ma dioen grote branden doen ontstaan. Uit de agitatie, die sedert enige tijd in dit gebied door de SOBSI, de republikeinse vakorganisatie, is gevoerd bleek; dat het voornemen bestond de 'Oliebronnen- itr brand te stichten. Sedert Moeso, de leider der communisten in Indonesië arri veerde koos deze vakorganisatie openlijk de 2ijde der communisten. De staking, die voor enige tijd in dit gebied werd uitgeroepen leidde tot steeds omvangrijker ongeregeld heden, die In deze nauwelijks te blussen branden voorlopig hun hoogtepunt hebben gevonden. In dit gebied bézitten de BPM en de Standard vacuum grote belangen. Onderscheidingeil van het I Roode Kruis Dinsdag werden in de raadzaal van Nijmegen onderscheidingen van 't Nederiandsche Roode Kruis uitgereikt; .toegekend aan mannen en vrouwen, die zich tijdens de oorlog en bij de bevrijding op bij zondere wijze veidienstelyk heb ben gemaakt. In. toiaal werden .41 onderschei dingen uitgereikt: met het zilveren rode kruis werd o.a. onderschei den de heer J. Tamtniau uit Eist, de organisator van de Rode Kruis- actie in'de Betuwe tijdens de oor log en de verzorger van de pakket- tendienst naar de Nederlandse politieke gevangenen in Duitse kampen. Door z ijn bemiddeling werden door Nederlandse fabri kanten ongeveer 5000 pakketten verstuurd en wagonladingen met groenten. Koning Frederik heeft gisteren de honderdste zitting van het Deen se parlement geopend. De vjjf West-Europese landen, die het verdrag van Brussel gete kend hebben, zijn gisteren ïn Lon den begonnen met de opstelling van een lafst van benodigdheden voor het oprichten van een doel treffend militair bolwerk tegen dc opmars van het communisme. De desbetreffende benodigdheden zul len vermoedelijk uit de Verenigde Staten moeten komen. In Londen zijn de stafchefs van Groat-Brittannië, Frankrijk, Bel gië, Nederland en Luxemburg bij eengekomen om hun problemen te bespreken en hun plannen voor een gemeenschappelijke actie bij een aanval te coördineren. Westelijke diplomaten te Lon den hebben gezegd, dat het tijd schema voor de pogingen tot het verkrijgen van Amerikaanse mili taire hulp aanzienlijk ingekrom pen is als gevolg van de spanning rondom Berlijn. Dezelfde woordvoerders zeiden, dat Amerikaanse autoriteiten aan gedrongen hadden op iets beters Dé "berichten dat Spanje "en de VS militaire overeenkomsten had den gesloten, zijn Dinsdag te Ma drid tegengesproken door de Spaan se minister van buitenlandse zaken, Artajo. Senator Gumey, de" voorzitter van de Amerikaanse 'Senaatscommissie voor de strijdkrachten, die verleden week een bezoek aan 'Franco heeft gebracht, heeft op een- persconfe rentie te. "Washington, gepleit voor opneming van Spanjein het plan- Marshall en in de "West-Europese militaire alliantie „Ieder land dat zich -tegen het communisme verzet is onze vriend", zei Gurney en merkte op dat Spanje zich leeds sinds 1936 tegen het communisme had verzet. •- Diepzeeduihingcn nu bij de Kaap Verdische eilanden Professor Piccard heeft besloten zijn. plannen te wyzigen. Zjjn voor naamste diepzee-onderzoekingen zullen nu plaats hebben bg de onge veer 1100 kilometer ten Westen.van Dakar gelegen Kaap Verdische eilanden. Berst had hij besloten in Prof. Piccard met zijn medewerker Cosijns de golf van Guinea te gaan experi menteren. Dit besluit werd genomen na pei lingen, welke gedaan zyn door een Frans schip, dat de expeditie ver gezelt Indien het weer goed is zullen de eerste experimenten met de bathys caphe het .diepzeevaartuig in het begin van de volgende week plaats hebben. De Rotterdamse recherche heeft weer eens knap werk gelevérd door de arrestatie, van een complot van drie mannen, die In Rotter- dam 23 inbraken en een riiwieldlef stal hebben gepleegd. De Inbrekers hebben hekend en zijn in het huis een tweetal helers. .Voorkeur voor 's nachts onbewaakte winkels Sinds Mei van dit jaar werd er in het zuiden en centrum van Rot terdam een serie inbraken ge pleegd, die wat werkwijze betref veel overeenkomst vertoonden. De daders schenen het speciaal voor zien te hebben op sigarenwinkels en textiel- en levcnsmiddelenza. ken. De recherche speurde lange tijd tevergeefs, totdat men op ze kere dag er lucht van kreeg, dat de 26-jarige vuurwerker C.D.D. de hand in enige van deze inbraken zou hebben. Ook zou D. meer we ten van een inbraak in een sigaren winkel te Schiedam. D. werd gearresteerd, maar aan vankelijk deed hij, alsof hij van de prins geen kwaad wist. Er waren evenwel zulke sterke bewijzen te gen hem, dat hij door de mand viel. De ir.an bekende tezamen met de 22-jarige varensgezel II. L. P. en de 23-jarige monteur H. S. een viertal inbraken te hebben ge pleegd o.a. in. ,een sigarenwinkel aan de Wolphaertsbocht, waarbij voor een waarde van-ruim f 4000 a&n rookartikelen ontvreemd werd; in een textielzaak aan de Rose- van bewaring opgesloten, evenals straat, waar een hoeveelheid tex tiel ter waarde van f 1000.— in de wacht gesleept, werd en verder in een sigarenwinkel aan de Koe markt te Schiedam, waar een par- .tij volksherstel-sigaretlen werd ge stolen. Na de •bekentenis van D. werden ook P. en S. gearresteerd en tot een bekentenis gebracht. Het bleek dat dit- tweetal in totaal debet was aan 23 inbraken w.o- ook enige pogingen en een rijwiel diefstal. Oude kameraden F, en S. kenden elkaar reeds van de schoolbanken en hadden eerst sinds kort met D. kennis gemaakt. Deze fungeerde hoofdzakelijk als „Uitkijk". De gestolen goederen werden doorgaans per auto regelrecht naar do woning van S. gebracht, bij wie P. in de kost was. Als operatieter rein, kozen de inbrekers winkels, waarvan de eigenaars elders- woon den ora het risico van ontdekking tot een minimum te beperken. De 23-jarige vishandelaar Th. L. dn G. werd eveneens gearresteerd- Hij verleende zijn medewerking bij hét opbergen van de gestolen góe deren en: tevens bij de verkoop er van. Ook gaf hij tips door over winkels, waar gemakkelijk .inge broken kon worden. Een' andere verdachte was de 41-jarige chauffeur L. v. d. V., die ook enige malen gestolen goederen in bewaring nam en bij de verkoop bemiddeling verleende. De gestolen sigaretten en ook .gestolen distri butiebescheiden werden verkocht aan zwarte handelaars in Croos- wijk en in de buurt van de Fut sel aan, vanwaar zij hun weg wel gevonden .zullen hebben! Het geld, dat de gestolen goederen opbrach ten, hadden de heren schoon opge maakt!. Van de ontvreemde textiel- göcdèren werd een groot gedeelte in beslag genomen. De International Dank heeft rich in beginsel bereid verklaard, de opening te overwegen van een „credltline" ten gunste van de Nederlandse Hcrstelbank en ten behoeve van een aantal Neder landse industriële ondernemingen, die dringend behoefte hebben aan „hard currency", voor de verbetering, resp, uitbreiding van haar apparatuur. Dit resultaat is verkregen na-recht streeks contact, dot dc president-direc teur van de Herslclbank heeft opge nomen inct de International Bank. Deze stelt echter "de voorwaarde, dat de nieuwe aanschaffingen zullen moeten bijdragen tot een. versterking van de Nederlandse betalingsbalans in. die zin, dat door deze. investering producten worden vervaardigd, waarmee Neder land „hard currency" zal kunnen ver dienen, resp. besparen. In overleg inctde ministeries van financiën en economische zaHen stelt de- Herstelbank zich nu in verbinding met een aantal Industriëleondernemin gen in ons land. In dc bonnenlyst, die deze week bekend zal worden gemaakt, zullen voor de groepen A, B en C een bon voor 125 gram koffie en een andere voor 50 gram thee worden aange wezen. Van verhoging van het thee rantsoen is dus nog geen sprake. Wel ligt het in de bedoeling de theedistributie op te heffen, doch het ogenblik daarvoor is nog niet aangebroken. Voorts zal er voor de groepen A, B en C een bon voor 225 gram huishoudzeep of 130 gram toiletzeep worden aangewezen. Voor de groepen D en E wordt een dubbele hoeveelheid zeep be schikbaar gesteld. dan een papieren militaire rege ling als voorwaarde voor een be lofte voor de levering van wapens. Het Amerikaanse standpunt was blijkbaar gebaseerd op het argument, dat het Con gres, dat machtiging zou moe ten verlenen voor een derge lijk ieen- en pachtprogramma, goede waarborgen zal eisen voor de samenwerking der vijf landen en redelijke belof ten zal willen hebben, om er zeker van te zijn, dat de te leveren benodigdheden niet weggegooid zullen blijken te zijn- Kwesties als de samenvoeging der troepen der vijf landen, stan daardisatie van wapens en tot standkoming van een stelsel van luchtbases voor gemeenschappelijk gebruik allemaal maatregelen, waarop de Verenigde Staten heb ben aangedrongen bleven ech ter nog onbeantwoord. Inmiddels wordt verwacht, dat Montgomery binnen enkele dagen zal aftreden als chef van Groot- Brittannië's imperiale generalestaf. Deze functie heeft hij sinds Juni 1948 bekleed. De 52-jarige generaal sir John Crocker. Brits opperbevelhebber in het Midden-Oosten, maakt een kans, de opvolger van Montgö- mery te worden. Dinsdagavond zün drie gemas kerde personen door de achterdeur het huis van de directeur van het postkantoor in Veghel (Brabant) binnengedrongen. De telefoon werd onklaar gemaakt, waarna de direc teur onder bedreiging de sleutels van postkantoor en kluis moest af geven. Het geld, dat daarin was ongeveer f 18.000.- en ver- scheidene aangetekende stukken namen de dieven mee. Zij zijn per auto ontkomen. v. Luchtvaartverdrag tussen Span je, en Nederland Spanje en Nederland hebben Dinsdag een nieuw luchtvaartver drag gesloten, waarvan do tekst na ratificatie door de beide regeringen zal worden gepubliceerd. Prinses Wilhelmina krijgt in Arnhem de M.W.O. Koningin Juliana zal Donderdag 7 petober'in hét park Sonsbeekbij Arnhem een aantal militaire onder scheidingen uitreiken. Zij zal daar ook aan haar moeder, prinses Wil helmina, de Militaire Willemscrde eerste klasse overhandigen. Gelijk men weet heeft de Koningin tijdens haar inhuldiging ïn de Nieuwe Kerk in Amsterdam - haar moeder deze hoogste onderscheiding aan geboden. Opnieuw heeft het bijzonder ge rechtshof in 's Hertogenbosch giste ren dc zaak behandeld tegen da Duitse vrouw Margaretha Gallirat, die betrokken was bij het beruchte bunkerdrama in het concentratie kamp Vught. Er werden weer ver scheidene getuigen, allen ex-poli tieke gevangenen, gehoord. Het was weer hetzelfde relaas: trappen, stompen en urenlange appéls onder lage temperaturen. Bovendien is er dan nog het drama in de bunker, waar twaalf vrouwen, de dood von den, een krankzinnig werd en an deren voor haar leven ongelukkig werden gemaakt. Wederom werd 28 jaar met aftrek tegen haar geëist. Wij spaarden in Augustus ruim een millioen Er is in Augustus door het Neder landse volk meer dan een millioen gulden gespaard. De. cijfers van de algemene spaarbanken in die maand tonen aan, dat er 28,169.746 werd ingelegd en 25.789.625 terugbe taald. Het spaarbedrag nam dus toe met 1.388.121. Er zijn nog 2337 politieke delinquenten niet berecht Er zijn in Nederland nog 2337 po-' lilieke delinquenten die niet berecht zijn Dat wil zeggen, dat 98 pet. van de strafzaken ïs afgedaan.. Deze mededeling is vervat in een antwoord dat de minister van jus titie heeft gegeven op vragen van het Tweede Kamerlid mr. Burger. Succesvol optreden van Martha Eggerth Martha Eggerth heeft Dinsdag avond in de grote zaal van het Am sterdamse Concertgebouw liederen van Schubert, Strauss, Léhar en anderen gezongen. Zij oogstte veel succes en gaf diverse toegiften. De zangeres word aan de vleugel bege leid door Alexandre Labinsky, „New Look" in Moskon Ook de Russische vrouwen dra gen nu lange rokken, volgens een bericht dat in Londen door de Sow- jet-luisterdienst werd verspreid. In Moskou werd een grote mode show gehouden waar de Westerse „New Look" was doorgedrongen. Als tegengif voor dit accent uit het Westen laten de Russische ontwer pers zich sterk beïnvloeden door de valkscostuums, waarbij veel ge bruik gemaakt wordt van bontver- sieringen en kleurige dessins. ItUSTIG HERFSTWEER Weersverwachting, geldig tot Boiider- dagavend: Verdwijnen van de nog aanwezige wolkenvelden. Droog weer. Oyer Jict algemeen wei nig ivind. Koudere rtacht roet hier cn daar vorst cn och tendmist. Morgen overdag op de meeste plaatsen iets hogere tempe ratuur dan van daag. 7 Oct.: Zon op 6.50, onder 18.05. Maan op 13.10. onder 20.07, 7 Oct, Hoog water te Rotterdam: le tij 7,28 uur, 2e tij 18.43 uur. Eedenmnrgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 770,6windOost 1: temp. 10.5; max. 12.6 (gistermiddag 2.40); min. 10.0 (hedenmorgen 6.40)weers gesteldheid: betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1