HET ROTTERDAMSCH PARCBL Amerika doet een redelijk voorstel aan de Russen Wordt Franco erkend? Felle rede van Brit McNeil tijdens „atoomdebat" Aanbod om Berlijn aan Grote Vier over te laten, mits de blokkade verdwijnt Transjordanië als buur van Israel? BONNENLIJST Weer extra boter, en cacao Rapport over toestand in de Republiek N.-Franse steden zonder gas Aardbeving teistert stad in Perzië Eis levenslang tegen Duitser, die hand had in Silbertanne-moorden Rauter getuige in zaal te Arnhem Lening voor Nederland van 95 mill, dollar „Wij geven onze geheimen niet prijs, omdat wij allen Rusland vrezen" Zware havenbrand te Kopenhagen Functie van (It.-) G.G. spoedig opgeheven Moeso niet in Siam Brits ministerie van Handel fraudeerde Clementie voor ter dood veroordeelde nazi's Grote dag voor hulpbehoevenden „Druiventocht" naar "Poeldijk Van Klaveren tegen Delannoit? Malversaties van missie-officieren Grote goudsmokkel naar Rotterdam ontdekt Prof. Schermerhorn naar Zuïd-Amerika Georg Kuhlenkampf overleden Weerbericht F5—1 Donderdag 7 October 1948 ïed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljst per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Dl SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 234 Uitgave N,V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th* Ramaker Drie sprekers, Philip Jessup voor Amerika, 'sir Alexander Cadogau voor Engeland en Alexandre Parodi voor Frankrijk, hebben gisteren in de Veiligheidsraad dé Russische afgevaardigde Wisjinski laten horen, dat het Westen in Berlijn een politiek van „wij geven ons nooit over" gal blijven volgen,. Maar Jessup deedtegelijk een redelijke oplossing voor de Berlijnse kwestie aan de hand door aan te. bieden, de Raad van ministers van buitenlandse zaken 'der Grote Vier ovér Berlijn te laten beslissen..mits de blokkade van Berlijn wordt opgeheven. Wisjinski 2at wel in de zaal. WISJINSKI BOOS OP DE PERS Als Wisjinski uit het Palals dc ChatUot naar. buiten komt, wordt hij gewoonlijk bestormd door een legertje nieuwsgierige journalistenZo. ook gisteren. Maar een woedende Wisjinski schooj hen allemaal opzij, mét de woorden: ,Jk ben niet va» plan iets te zeggen of mar iets te luisteren. Er is geen enkele correspondent- diete. goeder trouw is". Voordat hij in zijn auto stapte, s.tond hij echter zonder boosheid te praten met een correspondent Maar dat was er een van het Russische persbureau Toss. „Zeer aannemelijk" zegt ministerSjertok Mesje Sjertok, de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, heeft te Parijs nogmaals gezegd, dat Is raël het verlies van .de Negeb niet zou accepter én. Sjertok noemde het echter „zeer aannemelijk", dat het Arabische deel van Palestina aan Transjordanië zou komen, al geeft Israël de voorkeur aan een onaf hankelijke Arabische staat als na buur. Israël zou een. verbond van twee souvereine Palestijnse staten goedkeuren, doch niet een federatie, zo zei Sjertok. Hij kondigde verder een verzoek van Israël om toelating tot de UNO aan. Een Democratisch lid van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden, dat te - Parijs een onderhoud met minister Mar shall had gehad, heeft tijdens 'n bezoek aan Tel Aviv gezegd, dat Amerika spoedig zijn politiek van steun aan het plan van Ber- nadotte ?ou herzien en zich. zou verzetten tegen afscheiding van de Negeb-wpestijn vac Israël. - Voor het tijdvak van 10 t.m. 23 October 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR. BROOD EN VLEES 245 Vlees: 100 gram vlees (reeds aangewezen, geldig Lm. 9 Oct) 284,286 Vlees: 100 gram vlees 285 Vlees: 300 gram vlees 287-1,287-2 Brood: 800 gram brood 288 Brood: 400 gram brood ALLE BONKAARTEN 289 Algemeen: 400 gram brood 290 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 291 Algemeen: 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen" BONKAARTEN KA, KB, KC 810 295 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 296 Algemeen: 200 gram kaas Of 250 gram korstloze kaas 297 Algemeen: 1 ei 298 Algemeen: 125 gram koffie 299 Algemeen: 50 gram thee 300 Algemeen: 225 gram" huishoud zeep of 180 gram toiletzeep B 309: 200 .gram' kaas of 250 gram korstloze kaas B 310, C 311:1 ei BONKAARTEN KD. KE 810 301 Algemeen: 125 gram boter, of margarine of 100 gram vet 302 Algemeen: 100 gram kaas Of 125 gram korstloze kaas 303 Algemeen: 2 eieren 304 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep E 315: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAK- EN VERSNAFER1NGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB. QC 808 117 Versnaperingen: .200 gram ver snaperingen of ,200 gram suiker, boterbamstroóisel enz., of 400 gr. jam, stoop enz, 120 Versnaperingen: 100 gram' ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA, ZB. ZC, ZD, ZE, Mn; MF, MH 811 (b(jz. arbeid. a.S- moeders cn zieken) Geldig zijn de bonnen van strook _S. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. De rilet-aangewezen bonnen van strook 3 kunnen worden vernietigd, i bon van 100 gram vlees weer 150 gram paardevlees Het O. D. K. deelt mede, dat met Ingang van Vrijdag 8 October dc rantsoen waarde van paardevlees weer van 125 dp 150 gram gebracht wordt. Een bon. voor. 100 gram (rund)vlees geeft dus recht op 150 gram paardevlees. In de bonnenlijst, die op 21 Octo ber wordt gepubliceerd, zullen we der bonnen worden aangewezen voor cacao, en wel 50 gram voor houders van A, B en C-kaartcn en 100 gram voor houders van D en E-kaarten. Voorts wordt op die da tum een extra rantsoen voedings- Tctten (boter, margarine of vet) gegeven: 250. gram voor de leef tijdsgroepen hoven de 5 jaar en 125 gram voor de overige leeftijdsgroe pen. maar nam niet aan de besprekin gen deel. Hij haalde een krant te voorschijn en ging zitten lezen. Tot veler verwondering was het geen Russische krant en ook niet de communistische Humanité, maar Le Populaire, het blad van de Franse socialisten. Na een mi nuut of tien zo te hebben gezeten, begon hij ijverig aantekeningen te maken van de rede van Jessup, die betoogde: Dat Amerika elke maatregel zal treffen die nodig is om in Berlijn te blijven; dat Rusland zich er voor dient te wachten het geduld van Ameri ka verkeerd te interpreteren als eén.teken.van zwakte; dat Rusland, door met wapen geweld te dreigen, in Berlijn een daad van agressie' pleegt; dat de .luchtbrug' een symbool is van dë.wE tot vrede en tot elke prijs gehandhaafd zal worden; dat Amerika,- zodra de blokkade van Berlijn.zal zijn opgeheven, be reid is de raad van ministers van buitenlandse zaken over alle Duit se problemen te laten beslissen. De zitting begon twintig minu ten later dan de vastgestelde tijd, omdat "Wisjinski 20 minuten te laat kwam. Men heeft de Russische gedelegeerde dus alle tijd gegeven, de zitting in .zijn geheel mee te maken. Uit het besluit van Wisjinski, fn weerwil van zijn aangekondigd voornemen de zitting te boycotten, toch zijn plaats in te nemen, mag worden opgemaakt dat de .Russen voornemens zijn, zwijgend het .wereldgericht' over hen aan te horen en aan het eind in de gele genheid te zön, een veto uit te spreken wanneer tot stemming zal worden, overgegaan. De. redevoeringen van Cadogan en Parodi, die in demiddagzittin gen werden gehouden, adeniden dezelfde geest als die van Jessup V mórgens had gedaan. Wisjinski zat met zijn Russische delegatie aari de raadstafel, 's Morgens had hij achter in de zaal gezeten. Op) Het hoofdkwartier van het Neder landse leger te Batavia beeft een rap port uitgegeven, waarin de; militaire situatie binnen de Republiek Indonesië wórdt besproken en waarin de Repu bliek op het ogenblik ren beeld van communistische chaos wordt genoemd. Volgens United Press betekent dit on verwachte Nederlandse rapport een wijziging in het Nederlandse standpunt Dver de ernst van de situatie binnen de Republiek. Enkele dagen geleden na melijk, gaf het hoofdkwartier van de Nederlandse geheiir.a dienst nog een verklaring uit, waarin buitenlandse persbureaux werden gelaakt wegens het feit dat zij teveel nadruk legden op'de anti-communistische campagne van de Republiek. Indeze verklaring werd gezegd, dat de. communisten zwak cn gedesorganiseerd waren en dat zeer weinig strijd plaats vond. Inmiddels beschuldigen republikeinse kringen er de Nederlanders van, dat zij de communistische .activiteit.in de Re publiek aangrijpen om zich van steun der V.S. te verzekeren, nu de Neder landse positie verzwakt is door het succes waarmee de Republiek tegen de communisten Is opgetreden. Robert Lovett, plaatsvervangend minfster van Buitenlandse zaken van Amerika, heeft voorspeld, dat de kwestie van de erkenning van Spanje door de Verenigde Naties waarschijnlijk in de huidige bijeen komst van de Algemene Vergadering in bespreking zal worden gebracht Hij vertelde, dat hij niet beschikte oyer juiste inlichtingen om uitleg ging te geven aan berichten in een Amerikaans blad. Volgens deze be richten. die afkomstig waren uit de Franse hoofdstad, zou minister Marshall definitief aan Engeland en Frankrijk voorgesteld hebben, dat de in de algemene vergadering in 1946 aangenomen resolutie van niet- erkenning van Spanje, door de alge mene vergadering zou worden her roepen. Ook verschillende staten van Zuid- Amerika hebben tc kennen gegeven dat naar hun mening de verenigde naties hun twee jaar oude beslissing betreffende Spanje moesten vèrnie- tigen er. mogelijk zal een van die staten zulk een voorstel doen. Naar AFP uit Parijs bericht, heeft een woordvoerder van de Franse afvaardiging bij de Algemene Verga dering categorisch de berichten te gengesproken, volgens welke Mars hall aan Schuman zou hebben ver zocht de resolutie betreffende het terugroepen van de hoofden der diplomatieke missies in Spanje, in te trekken. - In kringen, die in nauw contact staan met de Amerikaanse afvaar diging, wordt weer gezegd, dat het Spaanse vraagstuk tijdens een ver gadering van de delegatie is behan deld.. De meerderheid van de Ame rikaanse afgevaardigden kantte zich tegen dergelijke stappen van Marshall' bij -de Franse en Britse ministers van buitenlandse zaken: In Britse kringen staat men hui verig tegenover een poging om deze, vroeger door de Assemblée geno men besluiten, in te trekken. Een Indonesische Dakota, bestuurd door een Amerikaanse piloot, met een onbekend, aantal passagiers aan boord, wordt sinds ,1 October, boven Java ver mist. Ook water reeds schaars door staking Leden ,-van .de socialistische en christelijke mijnwerkersbonden in Noord-Frankrijk, die "Woensdag op advies van bun vakbonden naar hun werk in de mijnen wilden terugke ren, werden hierin verhinderd door communistische posters en moesten naar huis terugkeren. De commu nisten beheersen vla de CGT onge veer vier. vijfde van de georgani seerde arbeiders. De gevolgen van de staking in de mijnen doen zich in tal van steden reeds gevoelen: Lille. RoubaLx, Töurcoing en enkele andere; steden, .waren,,reeds van gas verstoken, toen "ook de""ëlectrische stroom-voorjiening onregelmatig werd. Hier en daar komt reeds ge brek aan water. Robert Lacoste, de minister van industrie en handel heeft per radio de stakers gewaar schuwd dat de regering de onder handelingen met de vakverenigin gen zou afbreken als de staking niet eindigt. De regering wa3 bereid, „alle noodzakelijke maatregelen" te. nemen. Ook anderestreken van Frank rijk zijn in de greep van de sta kingsbeweging. Te Calais legden Woensdag de spoorwegarbeiders het werk neer. Ook hun collega's in het departement Moselle gingen in staking en in Parijs rijden sinds Woensdagmorgen geen taxi's meer, nu de chauffeurs besloten hebben, voor onbepaalde tijd te staken. Een aardbeving in het Noorden van Iran (Perzië), die door seisrr.ografen in uiteenllggende delen der -aarde gere gistreerd werd,: heeft de - stad Mesjed geteisterd, waar 200 personen zijn ge dood, 'duizenden gewond, en grote ra vage is aangebracht. Mesjed is de hoofdstad van de Perzische provincie KJiorasan. Het ligt ongeveer 80 K.M. van de grens der Sovjet-Unie. Niemand minder dan Raut*>i W25 Woensdagmiddag getuige in een •zaak voor het Arnhemse Bijzondere Gerechtshof, waar een Duitse „Obersturmführer", A. B. H h 1, terechtstond wegens zijn rol bij de 2,'gn, „Silbertanne"-moorden. Hutal verstrekte wapens aan een aantal lieden, die in 1943 cn 1944 te Apel doorn, Arnhem en Wageningén deze sluipmoorden op Nederlanders heb ben verricht. Te Wapeningen viel dr J. B. Boes in die dagen als slachtoffer. Rauter, als .getuige gehoord, zei, ]fat Mi teen voorstander was va: de ,.Silbërtannc"-actie en zich lot het laatste toe had verzet tegen de uitvoering van het desbetreffende bevel van de „Ftihrer", Feldmeyer had de actie echter weten door te zetten en toen kon Rauter niets an ders doen, dan haar so veel moge lijk te benerken,. De SD was belast met de scholing van dc uitvoerders van de „Silbertanne"-actie. die ook in andere bezette landen bii wijze van represaille reeds was ingezet. Een scherp dispuut ontstond tus sen de procureur-fiscaal, mr. Fik- kert, en Rauter over de toelaat baarheid volgens oorlogsrecht van deze représaille. De procureur-fis caal stond' op het standpunt, dat waar 5e ,.Silbertanne"-8ctie was ge richt tegen het doodschieten, van Nederlandseverraders, geen sorake kon rijn'van représailles volgens het oorlogsrecht Hiertegenover stelde; Rauter. dat „ahknallen von Köofen der Verwaltung" een on rechtmatige daad was. waartegen, over andere onrechtmatige da den als rëprésaiHe verantwoord zouden zijn; De procureur-fiscaal voerde daarna aan,.dat een.repré saille 'slechts verantwoord is 'als' openlijke waarschuwing aan. de vij and met onwettige daden op te houden. De anonieme sluipmoorden kan man bezwaarlijk zich als een openlijke waarschuwing. Pathetisch vroeg Rauter hierna aan de procureur-fiscaal of hij geloofde, dat hij, Rauter, moorden had begaan. De procureur-fiscaal antwoordde: „Ja, meer dan één." Huhl beriep er zich herhaaldelijk op, dat hij op bevel van zijn meer deren had moeten handelen. De procureur-fiscaal zei. dat verdachte niet uit eigen aandrift had gehan deld, maar als ondergeschikte van zijn simerieur Thomson. Dit vrii- waart hem echter allerminst. Hij heeft dc' details geregeld en de moorden zijn als het ware onder zün toezicht geschied. De procureur- fiscaal eiste levenslange gevangenis straf. De ECA, de' Amerikaanse hulpverlc- nlngsadmlmslratie voor het buitenland, heett zich bereid verklaard aan elf z.g, Marsh al! land en leningen te verstrekken tot een totaal bedrag van 815 millioen dollar. Nederland krijgt hiervan 95 mil-. Hoen dollar. Een bedrag .van 50 mililoen dollar gaat naar België en Luxemburg, gezamenlijk. Luchtlijn Amsterdam- Madrid-Buenos Aires op komst Het openen van een luchtlijn Amster- datn-Madrid-Buenos Aires is het doel besprekingen die mr. H. J. Span jaard en. mr. L. H. Slotemaker met de Argentijnse regering zullen voeren over een iuehtvaartverdrag tussen Argeriti- ntë en Nederland. Een soortgelijk ver drag tusfien Spanje en Nederland is reeds geparafeerd, en wacht op onder tekening, De vierjarige Janice Palmer ie Southampton heeft een sprookje in eigen tuin.: haar vader bouwde vovr haar r.cn miniatuur dorp, beslaande uit 85 huizen* een bioscoop en een gemeentehuis, terwijl een kasteel tn de maak is. Janiceknielende, laat een vriendinnetje haar sprookjesdorp zien Engeland heeft gisteren de UNO bij monde'van haar staatssecretaris Hector McNeil doen weten dat de Westerse mogendheden aan de atoom bom en alle atoom geheimen vasthouden omdat zij allen. Rusland vrezen. In. een felle aanval op het Sowjet-blok en zijn afgevaardigden, ver telde de Engelsman aan de politieke commissie der UNO: „De Verenigde Staten en mijn regering en alle regeringen die het meerderheidsrapport (over de atoomenergie) getekend hebben, zullen de gegevens niet on voorwaardelijk overgeven en de bommen en voorraden atoombrand stof vernietigen, omdat wij gllen Rusland vrezen1 "Wie zou geen mogendheid vre zen die Estland, Letland, Lithauen, Roethenie, de Oostelijke helft van Polen, de Koerillen, Naord-Sacha- lin en eenzijdige verdragsrechten in Port Arthur heeft verworven? Een staat die verder Polen, Tsje- choslowakij e, Bulgarije, Roemenië, Hongarijet Albanië en in elk geval tot.voor kort ook Joegoslavië in haar macht had? Die opstand aanmoedigt in Griekenland en In donesië, het beleg voor Berlijn slaat, dagelijks Turkije en Perzië angst inboezemt, welks aanhangers pochen dat zij. binnen, elk Europees land een trojaans paard hebben en die aanzetten tot strijd in elk niet- zelfbesturend gebied en gedijen op ellende, honger en wanorde, waar toe. zij aanstoken," aldus McNeil. „Dit zijn* niet de gewaden van .een vredemaker of de deugden van. een goed '-"nabuur", zo voegde,hij hier aan. toe. Indien de Russen ernstig naar overeenstemming streefden1 met hun nieuwe atoomvoorstellen van verleden week, dan moeten zij in duidelijke taal antwoord op drie vragen geven: 1. Zijn zij bereid om een doel treffend controle-systeem te ac cepteren vóórdat een verdrag wordt ondertekend om de atoom bommen te vernietigen en te ver bieden? 2. Zijn zij bereid het Westerse controleplan te aanvaarden als basis voor een conventie? 3. Zijn zij bereid om hun veto recht op te geven over dc voorge stelde internationale atoomcon- tröle? McNeil .zelde dat tenzij Rusland op deze vragen antwoord geeft, het nutteloos was om een sub commissie in te stellen die zou trachten een compromis te berei ken. Brits vrachtschip vernield De zwaarste havenbrand die de Deen se hoofdstad Kopenhagen ooit heeft meegemaakt, Is daar gisteren uitge broken aan boord van het Engelse schip Takoradian, dat met een lading van o.a. palmoliepltten. rubber en hout voor anker lag. Om elf uur,..brak de brand uit en pas uren later' kon de brandweer het vuur meester worden. De bemanning verliet het schip en ging aan land om samen met havenarbeiders, toeschouwers en verslaggevers te hel pen, de brand te bestrijden. Later moest de kade zelfs worden ontruimd omdat men vreesde dat op het schip, waarvan de wanden roodgloeiend stonden, een ontploffing niet uitgesloten was, door dat de palmpitten explosieve gassen dreigden te,, ontwikkelen... Vele' hulzen- blokken' In^de'liavenwiik waren doos-de' dikke rookwolken in volkomen duister nis gehuld. (Van onze Haagse redacteur) De Uitvoeringswet -welke moet volgen op art. 210 van de Grond wet en waarvan de'Regering de tekst thans bespreekt met de Indo nesische delegatie zal, indien zij in de voorgestelde vorm wordt ge accepteerd, de functies van Gou verneur Generaal en van Lt.-Gou- verneur Generaal opheffen. Verwacht wordt dat binnen zeer korte tfjd dit wetsontwerp bij het parlement zal worden ingediend en men neemt aan dat met een week of acht dit ontwerp wet zal zijn ge worden. Dit betekent, dat dr. Van Moofc over een - maand of twee automatisch verdwijnt. Dr. Beel zal dan. als eerste, hoge vertegen woordiger van de Kroon naar Indo nesië gaan. Dr. van Mook is van dit voorstel op de hoogte gesteld en zal er niet meer over'worden ge consulteerd! Veer bij Gorkum verbeterd Het veer Gorinchem-Sleewijkgele gen in dc belangrijke verbinding Utrecht-Breda en eigendom van de ge meente Gorinchem, is thans door het wederom in gebruik stellen van de grootste veerboot, de -Gorlnehem V. belangrijk verbeterd. De Gorinchem V is de'gehele zomer ln reparatie geweest cn is thans weder om in staat een groot aantal voertui gen tegelijk te vervoeren. Leids eredoctoraat voor lord Hailey - Lord W, M. Hailey, oud-got: vernet;: van dePcndsjaab en van de United Provinces.fs Woensdagmiddag aan de Universiteit te .L e id e n gepromoveerd "tot doctor honoris causa in dc rechts geleerdheid. Een Siamese woordvoerder heeft tegenover Ass. Press gezegd, dat Moeso. de Indonesische communis tenlei dor zich niet in SJam bevindt. Een Bataviaas blad had gemeld, dat Moeso zich in Bangkok bevond. Sinds 30 September was er geen vliegtuig uit de Republiek Indonesië te Bangkok aangekomen, zei de woordvoerder. Engeland wacht met spanning het resultaat af van een onderzoek door de politie van. Scotland Yard, waar bij regeringsdepartemenlen en voor aanstaande zakenlieden zijn betrok ken. Men gelooft, dat dit onderzoek kan leiden tot een der sensationeel ste onthullingen van de laatste ja ren. Het onderzoek betreft, beweer de onregelmatigheden in de uitgifte van vergunningen, door het minis terie van Handel voor goederen ter waarde van meer dan 1.500.000 pond sterling. Rechercheurs pogen te we ten te komen of vele firma's goede ren, die bestemd waren voor de ex port, clandestien hebben mogen ver kopen. Men zegt, dat de directeur van een modemagazijn voor dames, de zaak aan het rollen heeft ge bracht Hij zou aangifte hebben ge daan bij de politic nadat hij een aanbod had gekregen om 10.000 pond sterling te betalen voor zekere commerciële voordelen. De minister van het Amerikaanse leger, Kenneth Royal heeft gezegd, dat een speciale legercommissie aanbevolen heeft de levens van 139 nazi's die ter dood veroordeeld wa ren wegens oorlogsmisdaden, te sparen. Onder de 139, die in de afgelopen lente uitstel van executie kregen, bevinden zich 17 man, die ervan beschuldigd zijn ongewapende Ame rikaanse gevangenen in Malmédy (België) te hebben gedood tijdens de slag in de Ardennen. Het is de laatste tijd- een aardige gewoonte geworden autotochtente organiseren voor gebrekkigen en ouden van dagen. Het verheugende is daarbij, dat de autobezitters steeds weer met genoegen hun wa gens afstaan. Maar zo. groot als de tocht die vandaag gedaan is met invaliden uit Rotterdam, Schie dam, Vlaardlagen en Delft zal er zelden een geweest zijn. Met 125 auto's vertrok men vanmorgen ge zamenlijk van de Kralingse Pias laan in Rotterdam naar het West- land om in Poeldijk druiven te gaan eten. Mevr. KloppertMes had weer de leiding. Het zal wel een van dc laatste reisjes van dit jaar geweest zijn en daarom was het zo prettig, dat het weer op deze Octoberdag stralend was. Volgende week Dinsdag is het wederom feest. Dan gaat men de kroningsfillm zien in Luiusca. Dit ■werk heeft in Rotterdam wel een zeer schone omvang gekregen. 125 WAGENS Het verzamelpunt voor de 77 Rotterdamse, de 22 Schiedamse en de 13 Delftse wagens, was op de Kralingse Piaslaan, waar het tot vanmorgen half elf een drukte van je welste was. Van hier gingen de wagens, waarin rich- gemiddeld drie patiënten en een leidster be vonden. over Hillegersberg en Overschie naar Schiedam, waar de stedelijke politie de begeleiding overnam. In Vlaardingen sloten zich nog 13 wagens aan. Het doel was het veilingsgebouw van Poel dijk. Een „druiventocht" betekent voor mevrouw KloppertMee de actie ve secretaresse en leidster van C. A, B. en haar tientallen enthousias te medewerkers niet alleen de pa tiënten zich eens flink te goed te laten doen aan Westlandse druiven, maar hun tevens een aardig feest programma aan te bieden, waar ditmaal o.in. hetgezelschap van Martin van Schie en de goochelaar Crochet, ^dë man die in een mini mum van. tfjd eenbloemenwinkel bij elkaar tovert, aan medewerk- Naar wij vernemen is de kans zeer groot, dat Beb van Klaveren op 2 November in het Rubens-pa leis te Antwerpen zal boksen tegen Tarzan Delannoit. De uitslag van dit gevecht zal ongetwijfeld van Tnvloeixljn op de plannen, die van Klaveren koestert om weer naar Australië terug te keren en daar een sportschool te beginnen. Want als van Klaveren wint, wordt hij op eens een serieuze candidaat voor de Europese titel in midden gewicht dfe door Cerdan vrij is gegeven. Klein meisje na beet van hond overleden Te Meppel slaagde een grote her dershond erin, zich van zijn ketting los te maken. Het dier viel een 2% jarig meisje van de fam. Groenink aan. Het kind moest in het diaeo- nessenhuis worden opgenomen waarna het naar huis vervoerd werd. Haar toestand verergerde echter dermate, dat opnieuw opne ming in het ziekenhuis gewenst was. Daar overleed de kleine aan haar verwondingen. De hond werd afgemaakt. ten. De patiënten, die reeds eerder een dergelijke tocht meegemaakt hadden, wisten dit al, en wachtten met spanning op dit deel van het programma. Voor de „nieuwelin gen" was het een grote verrassing, doch allen genoten kennelijk. Om ca. zes uur zouden de auto's met de groen-wit-groene C.A.B.- vlaggetjes en de grote nummers achterop, weer in Rotterdam'arri veren. Maar het eten zal wel niet warm gehouden behoeven te wor den, want de vele levensmiddelen, als negen ketels met soep. een groot aantal blikken biscuits en vele belegde broodjes, zullen wel niet alle opgegaan, zijn. KLM gaat extra vluchten op Batavia maken Teneinde de achterstand in te halen, die is ontstaan by het ge- zinsvervoer naar Batavia in het ka der van gezinshereniging zijn er momenteel besprekingen gaande tussen het ministerie van overzeese gebiedsdelen en de K.L.M. om te ko men tot een serie extra vluchten naar Batavia. Het ligt in de bedoe ling met ingang van half October iedere veertien dagen een drietal z.%. versnel!ingsvluchten van Am sterdam naar Batavia uit te voe ren. In December van het vorig jaar hebben wij gewag gemaakt van een zitting van de krijgsraad te velde in Rotterdam, die een wel niet geheel duidelijk, maar zeker merkwaardig beeld gaf van de zonderlinge operaties van officie ren, gedetacheerd bij de Neder landse militaire missie te Berlijn. De 36-jarige res. le luitenant E. S,, transportofficier van de missie stond toen terecht wegens her haalde overtreding van hel devie- zenbesluit 1945 en smokkelarij. Op de Nederlandse zwarte markt werd koffie gekocht, die in mili taire auto's dc Duitse grens werd overgebracht. In Duitsland ruilde men dc koffie voor auto's, of kocht deze uit de opbrengst van de fe! begeerde Bohncnkaffee. Na hun demobilisatie namen de offic.ieren de auto's, dié zij in dienst van de missie hadden laten rijden, mee naar Nederland, waar de wagens via het dept. van Finan ciën gedemilitariseerd en uiteinde lijk hun privé-bezit wérden. De zaak tegèri It. S. werd voor nader onderzoek aangehouden en Woensdag verscheen hij andermaal voor de krijgsraad. Hij gaf toe, dat de sergeant H; J. M. V., die thans ook terecht stond in zijn opdracht 62;/j kg.koffie over de grens had gesmokkeld voor de overste Haringa, die een auto nodig had. Toen M, aan de. grens door de mand viel en 260 boete moest betalen, wendde hij ïich tot hem, daar hij ook f 800 had geleend voor de aankoop van de koffie. Ik had aldus It. S. - verd. gezegd, dat wanneer het aan de grens mis liep, hfj mij moest opbellen. Hoewel ik dus als „zaakwaarne mer" optrad, meende ik toch niet moreel gebonden te zijn om de be taling van de door de Nederlandse Bank opgelegde boete te verrich ten. Ik heb dit tot 3 maal toe aan de overste Haringa verzocht, maar deze meende, dat daar verd. ook voor eigen rekening had gesmok keld, hij niet aansprakelijk gesteld kon worden voor de geldboete, die verd. had opgelopen bij het smok kelen van zijn (Haringa's) koffie. De president: „U bent 't met me eens, dat er bij de missie ontzet tend is geknoeid?" In zijn requisitoir tegen de ser geant V. merkte de auditeur-mili tair op, dat deze slechts het voor beeld volgde van zün meerderen: zo haas, zo knecht. Wat S. betrof, deze was nog lang niet de slechtste; anderen, die erger geknoeid hebben, zijn moeilijk meer te achterhalen. Het blijkt aldus maj. mr. A. W. baron van ïmhoff dat de re gering heter beroeps- of reserve- officieren of ambtenaren naar Ber lijn had kunnen sturen dan deze zakenmensen in uniform. Dan was dit allemaal niet gebeurd- Na schorsing deed de krijgsraad uitspraak: It. S,: f 1000 boete en verbeurdverklaring van één auto en V.:. 1 maand voorwaafdelijk. Amerikaanse douane komt naar de Maasstad Amerikaanse douane-autoriteiten hebben Woensdag meegedeeld, dat te Londen gestationneerde Ameri kaanse douane-agenten opdracht is gegeven naar Rotterdam te gaan om een nadeï* onderzoek in te stellen naar een bende goudsmok kelaars. Deze opdracht staat in verband met de ontdekking van Mexicaanse gouden munten ter waarde van ruim 153.000 dollar In de achterbank van een Chevrolet (model 1947), die op het punt stond naar Rotterdam te worden verscheept met het Amerikaanse vrachtschip „Norwalk Victory" van de „Black Diamond Steamship Company". De auto stond op een kade in Brooklyn en de munten zijn Dinsdag gevonden. Een Amerikaanse douane-autori teit noemde het de grootste zaak sinds 1934 (het jaar waarin het smokkelen van goud strafbaar werd gesteld). Het was de eerste positieve aanwijzing na maanden lang zoeken naar deze goudsmok kel, waarvoor men reeds sterke- vermoedens had. Andere douane-beambten zeiden te geloven, dat deze goudzending in verband staat met de aankoop van diamanten op de zwarte mark ten in Nederland en België, be stemd voor smokkel naar de Ver. Staten, Dit „driehoeksspel" ruïneert de Mexicaanse valuta-positie, is .schadelijk voor de Nederlandse valuta en voor de wettige diamant industrie in de Ver. Staten, ver klaarden zij. Politie weet nog van niéts. Bij nadere informatie bij-de po litie en recherche ;.tq Rotterdam., ""over deze mislukte poging tot" goudsmokkel van New-York naar Rotterdam, is gebleken dat hier niets bekend was omtrent het. be staan van een goudsmokkelaars- bende. Ook zijn tot nu toe geen verdere aanwijzingen in deze af faire gevonden. De Rotterdamse politie wacht rustig de komst af van de Ameri kaanse douane-ambtenaren, die van hun standplaats Londen van New-York uit opdracht hebben ge- kregen een onderzoek te Rotterdam in te stellen. Frof ïr. W. Schermerhorn ver trekt vandaag naar Argentinië om' te Buenos Aires het pan-Araeri- kaanse congres voor historie en geografie bij te wonen, dat daar-van 15 October tot 14 November wórdt gehouden.'Ook zal prof. Schermer horn bezoeken brengen aan Monte video, Rio de Janeiro en Caracas, om in Uruguay Brazilië en Vene«- zuela de belangen van de K.L.M. op het gebied van de luchtkartering te behartigen. Tenslotte zal prof. Schermerhorn nog enige t(jd In Su riname verblijven. Tachtigjarige tweeling te Waspik Op 33 October zullen de tweeling zusters Drika Fluym en Helena Fluym te Waspik tachtig jaar wor den. Beiden verkeren in goede' ge zondheid. Helena is gehuwd, Drika is ongetrouwd gebleven. Dc beroemde violist Georg Kuh lenkampf is ten gevolge van een. ru^gemergontstcking in het zieken huis van Schaffhausen overleden. Kuhlenkampf, die in 1898 in Bre men werd geboren, trad tussen 1927 en 1944 verscheidene malen in Ne derland op. Een stratosfeeryllcKtuiK zal pogen, de televisieuitrending van een honkbal wedstrijd te Boston te relayeren naar het Midden-Westen, van de Verenigde Staten. NOC WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Koude nacht met weinig wind, plaat selijk nachtvorst en hier en daar och tendmist. Morgen overdag: enkele overdrijvende wol kenbanken, maar later vooral tn. ,hefc Westen van het land toenemende bewol king. Bijna overal droog weer en ongeveer dezelfde tem-, peratuiir als vandaag. Zwakke tot ma tige wind, hoofdzakelijk tussen Oost en Za1d. 8 Oct.: Zon op 6.52, onder 10.02. Maan op 14.20, onder 20.52. 8 Oct. Hoog water te Rotterdam: le tij 8.15 uur, 2e tij 20,23 uur. Hedenmorgen 8.40 uur: luchtdruk 76B.7; wind Oost 2: temp. 6,8: max. 13,0 (gistermiddag 4.40): min. 5.0 (heden morgen 8.10). weersgesteldheid; be wolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1