Oude roofmoord in Schiedam opgehelderd HET ROTTERDAMSCH PAROOL Hervatting van overleg met Djogja op til Grote vliegoefeningen van de Russen I 5.9J „Laat de Sowjet-Unie. 'tonen dat liet liaar ernst is!" Nieuwe Amerikaanse voorstellen aan beide partijen voorgelegd i Atoomenergie met een schone lei „De Duitse Republiek" O Franse regering wil troepen gebruiken Koeien geslacht... in het riet Croquetjes oorzaak van vergiftiging? Dode sprak nog na zijn dood... J Vier toneelspelers en een kraai per jeep naar Indonesië vertrokken Slechte honigoogst Verbitterd ontwapeningsdebat Wisjinski bleef antwoord schuldig Bekende cricketer gearresteerd en twee mededaders Afweer knalde in de luchtbrug Echte brisantbommen gebruikt Vrijdag'8 October 1948 led. en Adm. Lange Haven HI, Schiedam Tel. Ó93Q0 Abonn.prljs; per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool"* DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 235 TJitgava N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 378644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Hervatting: van dc onderhandelingen tussen Nederland en de Repu bliek Indonesië schijnt op handen te zijn. Ter doorbreking van de vijf maanden geleden ontstane Impasse heeft de heer Merle Cochran, het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diensten, bij beide par tijen voorstellen ingediend, die een goede kans zouden bieden «p her vatting van het overleg. Volgens United Press zouden de voorstellen van. Cochran lijken op het Australisch-Amerikaanse aan bod, dat in Juli werd gedaan en dat toen door de Republikeinen werd geaccepteerd, terwijl de Ne derlanders het afwezen. Een Ne derlandse woordvoerder heeft ge weigerd, commentaar te leveren op de verluide nieuwe voorstellen, maar de Republikeinse regering heeft in een communiqué medege deeld dat nieuwe onderhandelin gen op handen zijn. Cochran heeft eind September zijn nieuwe voorstellen aan beide partijen doen toekomen. De Repu bliek had het grootste deel ervan aanvaard en voor de rest een voorbehoud gemaakt, zeiden Repu blikeinse kringen. De Nederlan ders zouden hun antwoord oor spronkelijk op 1 October hebben gegeven, maar nadien twee keer om uitstel hebben verzocht, Poerwodadi heroverd In de Republiek' gaat de zuive ring van het terrein van commu nisten voort. De troepen van Djogja bezetten Donderdag het belangrijke communistische bol werk Poerwodadi in Noord-S oera- karta. Op de rebellerende troepen eenheden is via radio Djogja een beroep gedaan tot onmiddellijke overgave, willen zij zich niet aan de vernietiging prijsgeven. Doordat Patjitan thans in Repu blikeinse handen is, hebben de communisten geen gelegenheid meer, over zee te vluchten. .Radio Djogja heeft bekendge maakt, dat er tijdens het tiendaag se communistische bewind te Ma- dioen meer dan duizend personen door de communisten Zijn ont hoofd. Te Djoengoes zijn zestig mensen vermoord, onder wie vier meisjes. Herziening salariëring gemeentepersoneel Naar wij van bevoegde zijde ver nemen zal binnenkort van de mi nister van Binnenlandse Zaken een beslissing mogen worden tegemoet gezien omtrent de herziening der salarissen van de gemeentelijke secretarie-ambtenaren. Inmiddels heeft deze minister reeds na over leg met zijn ambtgenoot van finan ciën het door de commissie-Ubink uitgebrachte advies aanvaard, voorzover dit betrekking heeft op de salariëring van de gemeente secretarissen. De Japanse coalitieregering heeft bij generaal MacArthur haar ontslag ingediend. Aanleiding tot dit besluit is een financieel schandaal, waarbij een der vice-premiers is betrokken. Advertentie l. M. t «f Drie'maanden geleden ver kochten wij 'n boodschappen tas van waterdichte stof, met treksluiting en afgewerkt met Ieder (dus niet met kunst- leder maar met echte naturel lederen biezen) voor f. 9.60. Voor zon lage prijs was die tas nergens te koop. Eén zon tas neemt niet veel ruimte in, maar 500 stuks wel; ruimte die wij dringend nodig hebben. W;; I Daarom, en om geen andere reden koopt U in deze 1ste week van deze RUIMTENOOD- aanbiedlngan die tas voor - MATHENESSERLAAN (DUKZJCHT) - Men zal nog eens helemaal op nieuw beginnen met de atoom energie. De Russische afgevaardig de Jacob Malik heeft gisteren in de politieke commissie van de UNO voorgesteld om het werk, dat de commissie voor de atoomenergie twee jaar lang heeft verricht, ge heel terzijde te schuiven en „wat frisse lucht binnen te laten". Na enige meningsverschillen omtrent de procedure waarbij al weer pro pagandistische stokpaardjes werden bereden, kwam het voorstel in stemming en het werd met 47 tegen nul stemmen en 5 onthoudingen aangenomen. Er zal dus nu een subcommissie worden gevormd, die alle ingediende voorstellen moet coördineren en een resolutie moet opstellen, waarbij de commissie voor de controlecommissie gemach tigd wordt weer te gaan werken voor het opstellen van een over eenkomst, Een commissie van de Duitse constituerende vergadering te Bonn heeft besloten dat Duitsland in de toekomst „de Duitse republiek" en niet „de federale republiek" ge noemd zal worden. Het besluit werd genomen, nadat Jakob Kaiser, de vroegere leider van de christen-democraten in de Oostelijke zone, die door de Sov jet-autoriteiten als zodanig werd ontslagen, betoogd bad, aat het woord „federaal" in dit verband geen betekenis had voor de mensen in Berlijn en de Oostelijke zone. De naam „Deutsches Reich" werd verworpen, wegens de „nationalis tische cn mythische associaties". Gevechten aan de gang in de Negeb Volgens een Israëlische woordvoer der woedt er een hevige strijd in d« 'in .KuttL-Palestuia tussen Egyp- strodkrachten. die gesteund wor- door tanks en vliegtuigen en de Is raëlische bezetting van de hoogten Tel Kuneitra en Hirbeth Makhaz, ten zui den van Gaza. De hoogten zijn reeds enkele malen beurtelings door Egypte- naren en de Joden bezet geweest. uei >*v Negeb tische s' dën doo Jongetje valt uit raam Ouders waren niet thuis Donderdagnacht vond een voor bijganger op de Schiedamseweg de vierjarige J. J. E, van D., die op straat lag. Het ventje was, terwijl de ouders niet thuis waren, uit een raam van de tweede verdieping gevallen. Met zware inwendige kneuzingen is het kind in de dr. Noletstichting in Schiedam opge nomen. Weerbericht AANHOUDEND FRAAI HERFSTWEER Weersverv/ach- drong ting, geldig van. Vrijdagavond tot Zaterdag avond. Tamelijk hel dere nacht met hier en daar vorming van nevel of mist en op somm'ge tegen de wind beschutte plaatsen nacht vorst. Morgen overdag: met voornamelijk tn het Noorden van het land enkele overdrijvende wolken velden en Iets lagere temperatuur. Overigens vrij zonnig en ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Zwak ke tot matige wind tussen Noord-Oost en Oost. 9 Oct.: Zon op 6.54, onder 18.00. Maan op 15.14, onder 21.51. 9 Oct. Hoog water te Rotterdam: le HJ 8.55 uur. 2e tij 21.22 uur. Hedenmorgen 8.40 te Rotterdam: luchtdruk 7118; wind o z o. 2; temp. 5 5: max. 11 8 (gistermorgen 3/-Ó)mm. 4.8 (hedenmorgen uur), weersgesteld heid: onbewolkt. Invloed, van staking wordt steeds meer voelbaar In een speciale bijeenkomst beeft bet Franse kabinet maatregelen voorbereid, om indien nodig, door middel van troepen de werkzaam heden In 13 grote en vitale boog- ovenbedrijven te beveiligen en voortgang te doen vinden. Deze be drijven bevinden zich in het Noor delijk steenkoolgebied. In zes van de hoogovenbedrijven in Noord-Frankrijk is de productie weer op gang; in de andere zeven brandt ook reeds vuur in de ovens. Plaatselijke technici zeiden, dat als de ovens gedoofd werden, sommige industrieën, die gas gebruiken, voor maanden zouden zijn lamgelegd. De vier dagen oude staking van de 320.000 mijnwerkers wordt meer en meer voelbaar in Noord-Frank rijk. Een vermindering van rant soenen, teneinde de kolenvoorraad intact te houden, wordt overwogen. Stakende Franse spoorwegman nen hebben het station te Chalons- sur-Marne, halfweg Parijs-Straats burg, bezet. Op het Parijse eindstation Gare de l'Est, kwamen de treinen twee uur te laat aan. Verdere vertragin gen werden niet uit de hoofdstad gemeld. De Parijse spoorwegen deelden, officieel mee: „beroering heerst ook op het station te St. Nazaire, in Angers- en een aantal andere sta tions in het Westen, maar de trei nen lopen normaal". Slachters na spannende jacht gegrepen De rijkspolitie in Diemen en Muiden heeft twee clandestiene slachters, die op geraffineerde wijze te werk gingen, in de nacht van Woensdag op Donderdag op heter daad betrapt. Bij het patrouilleren langs de Diemerzeedijk ontdekten de poli tiemannen twee Amsterdammers, die zich op zeer verdachte wijze langs de waterkant ophielden. Te zamen met de jachtopziener Boel- houwer, besloten zij een nader on derzoek in te stellen. Bij hun nade ring namen de mannen evenwel de vlucht in het riet en het kostte de grootste moeite in het donker, in deze verlaten streek, de beide vluchtelingen in het oog te houden. Ret gelukte echter het twgetal te omsingelen en na een korte worste ling te overmeesteren. Zij bleken de gebroeders Z. uit Amsterdam te zijn. Later deed de politie een on verwachte ontdekking, In het riet langs het water, juist achter de dijk, was een volledig uitgeruste clande stiene slachtplaats ingericht. Dc mannen waren gestoord by hetslach- ten van twee koeien. Sporen wezen er op, dat daar in de afgelopen nachten minstens tien koeien moe ten zijn geslacht en vandaar naar Amsterdam zijn getransporteerd. Op de grote Sonsbcek-wdde te Arnhem heeft koningin Juliana Donder dagmorgen een groot aantal onderscheidingen uitgereikt. Het is een groots militair schouwspel geworden dat de duizenden Arnhemmers, die een plaatsje rond de weide konden veroverennog töng in berinnering zal blijven. De uitreiking van de onderscheiding in'de Militaire Willems orde le klasse (Grootkruis) aan prinses Wilhelmina der Nederlanden verleende een zeer byronder karakter aan deze gebeurtenis. Vught, ritmeester G. A. van Rors- sum Buisman te Wassenaar, kapi tein H. G. de Jonge te 's-Graven- hage, res. le luitenant M. J. Knot tenbelt te Londen, de heer C. P. van den Hoek te Werkendam, de heer J. de Landgraaf te Sli&drecht en dr. G. M. H. Veeneklaas Benoemd tot ridder- der le klasse (grootkruis) der Militaire Willems orde; prinses Wilhelmina. Benoemd tot ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde: de oud stuurman ter koopvaardij B. B. Bakker te 'sGravenhage, kolonel W. Ch. J. M. van Lanschot te Het twee-jarig kind van een Amsterdamse drogist is waar schijnlijk ten gevolge van vergif tiging in een der Amsterdamse ziekenhuizen overleden. De drogist zelf en diens vrouw zijn ter obser vatie in het ziekenhuis opgeno men. Zij voelden zich onwel na het eten van croquetjes, die zij in een winkel hadden gekocht. Ook het jongste kindje een zuigeling is ziek. Het geval heeft de aan dacht van de afdeling volksge zondheid van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, omdat er vermoedens zijn op parathyphus. Lichting 1946 deels met groot verlof Naar het A.N.P. van bevoegde zijde verneemt, zal een deel van de dienstplichtige soldaten le klasse er. soldaten van de lichting 1946 per 1 November met groot verlof gezonden worden. Het betreft hier militairen behorende tot de terri toriale troepen die opgekomen zijn vóór 1 Mei 1947. Voor militairen, die in Indonesië dienst doen, geldt deze regeling dus niet. Ongeveer tweeduizend vrienden, bekerden en nieuwsgierige toc- schouwers waren te Richland Cen ter in de Amerikaanse staat Wis consin bijeen op de begrafenis van Enoch Jewel, een 86-jarige vrijge zel, die Zondag is overleden. Op de begrafenis hoorden zij zijn stem op een gramofoonplaat de volgende woorden zeggen,Jk zeg a allen goede dag tot wij c'kaar weerzien daarginds". Wilt u allen opstaan als ik het Onze Vader bid." De oaer/crfene had een preek op platen laten opnemen, om deze af fc laten draaien op zijn begrafenis. Hij schreef ook zijn eigen overlij densbericht en koos zelf de inscrip tie op zijn grafsteen. Tevens zocht hij zijn grafgebeden en bcgrafenis- muziek uit Aardappelen in Bizonië niet meer op bon Aardappelen vallen sinds Donderdag m de Bnis-Amerikaanse zone van Duitsland, met langer onder de distri butie. Dit is voor het eerst sinds de bezet ting, dat de Duitsers in staat zullen zijn onbeperkte hoeveelheden van dit volics- voedsel te kopen. Een menigte op het pratend, afscheid netnend. De jeep, die al vol is. Plein in Den Haag. Vele Omhelzingen, handdruk- wordt nog voller geladen: politiemannen vncir het ken. kussen. benzine, een doos gebak- handhaven van de orde. Journalisten, fotografen, jes, Haarlemse meisjes. Op de trappen van het filmers en een radio-re- een kleine mascotte, een. statige gebouw van de porter. Hoge Raad de koninklijke Dit beeld leverde gister- J-- middag om 4 uur het Haagse Plein op, Een enigszins ongewoon beeld voor een vertrek van vier jonge toneDsten en een tamme kraai, die gisteren militaire kapel, die haar klanken in de binnenstad stort. Op het Plein voor de trappen een jeep met aanhangwagen, volgela den. Daaromheen hoge militaire autoriteitende heren C. E. L. Hetfnch, luitenant -admiraal b.d., nar. H. J. Kruis, luitenant- generaal, chef van de ge nerale staf. In hun gezel schap mr. J. Visser, direc teur van bet protocol. Vele bekende gezichten van de wereld van het to neel: Cees Laseur, de bin nenkort jubilerende Paul Steenbergen, Coba Kel- ling en anderen. Een gro te groep belangstellenden voor de trappen van het gebouw van de Hoge Raad. Druk, beweeglijk. kaart met zandvormpJe3... Er wordt een groot In gebonden logboek in blauw Ieder te voorschijn gehaald: 4+1 staat er o.rn. op de omslag. Luit.-ad- mi raai Helfrich terveyt de startten per jeep en door eerste bijdrage: „Een gae- Belgie. Frankrijk, Spanje. Noord-Afrxka. de Sahara en de Congo naar Zuid- Afrika reizen, om vervol gens per schip via Colom bo, Singapore naar Ba tavia te gaan. Zij de vier jonge ac teurs gaan er spelen voor de troepen in Indo nesië, ln Nrwin-verband. Maar alvorens zij er zul len optreden, zullen zij fcodens hun reis naar de reis. een succesvol op treden, groeten, aan allen in de Oost en een behou den thuiskomst." Luit.- generaal Kruis vult het aan; ..Een belangrijke miMle. Goede reis." De vier jonge acteurs. Hans Kaart, BUI van Dij ken. Wim Hart en Jack Helling, welke laatste zich eergister nog ver loofde. nemen afscheid, is het stil. Het Wiï- Zmd-Afrika hun liedjes helmus klinkt. Dan zet de cn grapies laten horen en jeep met de vier acteurs zien. Want er moet Dp en de tamme kraai (in die tocht geleefd en... een klein kooitje) zich in beweging. verdiend worden. -Kon de honigoogst van het vorig jaar bevredigend worden genoemd", de honigoogst van dit jaar is zonder meer slecht. Wel werd in het voor jaar in de kleistreken, waar veel koolzaad werd verbouwd, een be hoorlijke honigopbrengst verkre gen, doch de vruchtbomenbloesem leverde in het Zuiden van het land, slechts een matige honigoogst en in de overige delen van het land zo goed als niets op. De totale op brengst aan voorjaarshonig kan dan ook niet hoger worden geschat dan ca. 200.000 kg. Het debat over de ontwapening is begonnen. Wisjinski heeft in de politieke UNO-commissie zijn voorstel tot ontwapening-m et-een-derde van de grote mogendheden toegelicht en hij deed die toelichting ver gezeld gaan van een peroratie over de aggressiviteit van de Westelijke mogendheden. Maar Hector McNeil, die hem namens Groot Brittannië te woord stond, was minstens zo fel en in een. rede, waarin hij zich herhaaldelijk een kwartslag omdraaide en regelrecht het woord tot de links naast hem zittende Rus richtte, vroeg hij hem tekst en uitleg over de gestegen ocrlogsuitgaven op tie Russische begroting van de laatste jaren. t? Heel Schiedam is in rep en roer ©ver een gruwelijke gebeurte nis die een dezer dagen aan het licht is gekomen. Op verdenking van roofmoord werden door de Schiedamse politie gearresteerd de bekende Schiedamse cricketer A. M„ dc 27-jarige scheeps bouwer J. M. H. en de 33-jarige weger H. J. K., die allen reeds een volledige bekentenis hebben afgelegd. Maandagavond kreeg de Schiedamse politie er de lucht van, dat er In de eaak van M. en H., ccn seheepsreparatie en lasbedrijf, zonderlinge verhalen verden verteld. Een onderzoek werd ingesteld en dc politie kreeg te horen lat cr in het laatste jaar van dc oorlog door M. en H. een vreemde ge schiedenis aan dc hand was geweest met een Amsterdammer, die in Schiedam zou zijn verdwenen. Scherp was de aanval van Wis jinski: de atoombom was een aan valswapen. „dus" het Westen had aanvalsplannen; de Westeuropese Unie was een aanvalspact; Bevin had citaten van Lenfn uit hun ver band gerekt, want Lenins werk zou doortrokken 2ijn van de geest van internationale samenwerking; het in 1927 bij de Volkenbond ingediende nu was er wc ér oppositie tegen het Russische ontwapeningsplan Maar scherper was het verweer van McNeil, Hoeveel geeft de Sow- jet-TJnie eigenlijk aan bewapening uit? was rijn telkens terugkerende vraag. „Hoeveel was bet in 1937, mynheer Wisünskï? Twee procent van de begroting, vijf procent, tien procent?" Maar de Rus keek niet Russische ontwapeningsvoorstel was op en zweeg. En McNeil, zich weer onbehandeld gebleven er. dat had geleid tot München en Hitier; en Russische vliegtuigen hebben gisteren de grootste Itichtmanoeu- vres in het gebied van Berlijn ge houden sinds dc luchtbrug-actie der Westelijke vliegtuigen begon. Sowjet-autoriteiten brachten het voornemen tot deze oefeningen ter kennis van hun Westelijke colle ga's, toen de vluchten reeds aan de gang waren. Vliegtuigen zouden elkaar, vol gens bet Russische programma, in de lucht bestoken, afweergeschut zou in actie komen, parachutisten zouden worden neergelaten en bommenwerpers en jagers zouden in formatie en individueel vluch ten maken. Britse piloten delen mee, dat de Russen oefeningen met op scherp gestelde bommen in hun zone heb ben gehouden; een der piloten zei dat hij Russische bommen had zien ontploffen ongeveer 20 L.ni- ten Noordwesten van Berlijn m de Sowjetzcne, maar officieren van de RAF weigerden hierop com mentaar te leveren. Amerikaanse en Britse autori teiten hebben bij de Russen heftig geprotesteerd tegen deze luchtac ties. De vluchten werden uitge voerd voordat zij waren aange kondigd hetgeen een schending betekent van de viermogendheden bepalingen inzake de luchtveilig- heid. Ook is geprotesteerd tegen het gebruik van kanonnen, omdat dit gevaar oplevert voor de vlieg tuigen in de „luchtbrug". B-29's De Russen hebben gisteren ook luchtmanoeuvres gehouden bij de stad Erfurt, waarop een schijnaan- val werd ondernomen door vijftig tot tachtig Russische bommenwer pers. De toestellen hadden vier motoren en volgens ooggetuigen geleken zij uiterlijk op de Amerikaanse Su perforten van het type B 29. Men hoorde echter betrekkelijk weinig motorgeronk, zodat wordt aange nomen, dat de Russische bommen werpers worden voortbewogen door straalaandrijving. tot de vergadering wendend, zei, dat het 17 K procent was geweest, maar dit bedrag was steeds gestegen en in 1948 stond er voor ruim 66 milliard roebel aan oorlogsuitga ven on de Russische begroting McNeil, die bii wijlen in zijn onwmdlng struikelde over zijn woord"n, zei; „Wisjinski weet tot op de laatste nenny precies wat het Verenigd Koninkrijk uitgeeft voor bewape ning, hoeveel mansehnupen we heb ben. hoe we te ooleiriec. wat voor wapens zc gebruiken on waar zp zich bevinden; maar kan iemand ons met enige zekerheid verteltcn waar de manschappen van de Sow- jet-Unie zijn gestationneerd. hoe veel het er zijn. en hoeveel er voor wordt uitgegeven?" En weer draaide de Brit zich naar zijn linkerbuurman ioe en zei op hartstochtelijke toon: „Wat ik vraag is een serie voor stellen, die de volken ervan zul len overtuigen, dat het de Sow jet-Unie ernst is, en dat zij niets te verbergen beeft!" Vandaag komen de politieke com missies niet bijeen omdat er een plenaire sitting van de algemene vergadering wordt gehouden. Er moeten drie nieuwe leden worden gekozen voor de Veiligheidsraad, daar Belgic, Columbië en Syrië 31 December zullen uittreden. Noor wegen, Cuba en Turkije worden ge acht de meeste kansen te hebben op de vrijkomende zetels. De verkie zing vereist een tweederde meer derheid. Oak in de economische en sociale raad moeten nieuwe leden worden gekozen. De Nederlandse zetel in dit college zal vermoedelijk na 1 Januari worden ingenomen door een Belgische gedelegeerde. Hij werd van zijn bed gelicht, maar ontkende aanvankelijk iets met deze affaire uitstaande te heb ben. De politie was .echter voldoen de ingelicht cn Woensdagochtend half elf werd op het plaatsje ach ter het pand Broers vest 45 het lijk gevonden van dc Amsterdammer Jacanes Boer, die ln 1945 in Am sterdam woonde in de Deurloo- straat cn wiens oorspronkelijke woonplaats was geweest Zandvoort Bad, waaruit hij door dc Duitsers is geëvacueerd. Het onderzoek naar het lijk geschiedde door 't parket uit Rotterdam onder leiding van dc officier van justitie, mr. van Dc- dem. Inmiddels was de Schiedamse politie tot de arrestatie overgegaan van H. J. K., die als weger in dienst was van de B.P.M. Deze Schiedammer was de eer ste, die een volledige bekentenis aflegde. Zo kreeg men ook te horen dat M. bij de affaire was betrok ken. M.. die zoals men weet een contract had getekend om als prof.- cricketcr naar Engeland le gaan, zou Woensdagavond zijn vrouw van Schiphol gaan halen, die nog met het vliegtuig uit Engeland moest komen. Even daarvoor was de politie al aan zijn huis geweest 'en zij kwam juist terug van het huis van zijn ouders, toen M. de Westfrankelandschestraat inkwam. Hij moest zijn handen omhoogste ken en werd na gefouilleerd te zijn met de politiejeep weggevoerd. Zwarte handel In jenever De oorsprong van het gruwelijke drama gaat terug naar Maart '45, toen de drie Schiedammers zwart handelden in jenever. De Amsterdammer Boer kocht van hen regelmatig hoeveelheden van 200 liter. De jenever kostte toen f 200.per liter, zodat Boer steeds grote bedragen op zak had. Boer had zich altijd uitgelaten als anti-Duits, maar zaken waren za ken en hij maakte graag gebruik van de Duitsers, die bereid waren om voor tien liter de jenever naar Amsterdam te vervoeren. Zo was Boer in Maart '45 samen met een vriend weer op dc fiets naar Schiedam gegaan met een be drag van ruim f 40.000 op zak. De Schiedammers hadden'over de na tionale gezindheid van Boer een andere indruk cn het was M. die gezegd moet hebben „als'wij hem In dit icinkelpand aan de Broersvest werd Boer met een nekschot laf hartig vermoord. koud maken, is er niets aan verlo ren." Hij speculeerde vooral op H., die fel op de Duitsers was gebeten, omdat zijn broer door de bezetters was geliquideerd, maar en dat hebben zij alle drie bekend het ging vooral om het geld dat de Amsterdammer bij zich had. Zo smeedden zij het plan om hem bij de eerstvolgende gelegenheid, uit de weg tc ruimen. Laat in de avoiid op die vijfde Maart kwam Boer samen met zjjn vriend in Schiedam. Zij sliepen 's nachts bij kennissen en de volgen de dag ging Boer alleen naar de wo ning van H, waar ook zyn zwager K inwoonde. M. kwam er ook bij, maar hij is in de loop van de och tend weer weggegaan. K. en H. gin gen met Boer naar de Broersvest, waar H. een winkeltje had gehuurd voor de clandestiene handel in je never. De deur werd achter Boer geslo ten en in het half duister van het oude wrakke winkeltje lieten de Schiedammers Boer aan een mand fles ruiken, waarin jenever zat. On dertussen liep H. om de tafel heen en sctaot Boer van dlchtbjj achter in dó nek. Na het lyk van 27 dui zend gulden te hebben beroofd, sjouwden de Schiedammers het naar het plaatsje achter de winkel, waar het ln de grond werd gestopt. Zij hebben hierbij de voorzorg ge nomen behoorlijk diep te graven, want tot voor enkele dagen heeft het daar gelegen zonder dat iemand ooit argwaan heeft gekregen. Op het tijd stip van de misdaad woonden een. paar oude mensen boven de winkel, doch zij hebben cr mets van gemerkt en ook het schot is door niemand uit de buurt gehoord. De vrouw van Boer naar Schiedam De vrouw van Boer, die ongerust werd over het wegblijven van haar man; is op 7 Maart naar Schiedam gekomen, "Waar men haar vertelde, dat hij waarschijnlijk bij een razzia door do Duitsers zou zijn wegge voerd. In Juli '45 is mevrouw Boer nog eens bij M. thuis geweest. Nadien zijn in Amsterdamse bla den advertenties geplaatst met het verzoek om inlichtingen. De fiets van Boer is door de Schiedammers in stukken gezaagd en in de Schie geworpen. De revolver, waarmede de misdaad is gepleegd, is voor sigaretten aan zeelieden verkocht. Het onderzoek naar de misdaad, die zo snel is opgehelderd, is geleid door de Schiedamse inspecteur van politie, H. "Willems van Bevelen, met medewerking van inspecteur Marion en rechercheur Voskuilen.' Wat de cricketer A. M. betreft, over hem deden in Schiedam allang zonderlinge verhalen de ronde. Na de bevrijding is hij samen met H. een seheepsreparatie en lasbedrijf begonnen, z.g. van het geld, dat zij met de handel in jenever verdiend hadden, doch wat nu wordt veron dersteld, met het geld van de mis daad. H. en K. hadden ieder 10 mille in hun zak gestoken, en M. 7 mille. M. en H, hadden een zonderlinge manier van zaken doen. De laatste tijd be taalden zij hun personeel niet meer cn M. liep links en rechts geld te le nen. Ingewijden beschouwdeD het contact met een Engelse prof-club als een noodsprong en zij waren er nog helemaal niet zeker van dat hij dc kans zou krijgen om naar Engeland te gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1