HET ROTTERDAMSCH PARCDL Eerst rust in Indonesië, daarna verkiezingen „Oogstvooruitzichten zijn vrij goed, opbrengst nog onvoldoende" Veiligheidsraad en. Rusland Dr.W. DREES DEN HAAG WIL: Bjogja wil verkiezingen aan vorming interimregèring laten voorafgaan Verbitterde strijd om Tjepoe Franse stakers met soldaten slaags Doodstraf geëist tegen twee Jodenjagers Waarom Napoleon bij Waterloo verloor Poolse vlag als dweil: veertien dagen Landbouw moet,productie vergroten, verdeling zij rechtvaardig Vaag optimisme is misplaatst Prijsregeling halve flessen melk Piet Salomons aan zijn verwondingen overleden Ook Paul Rijkens eredoctor Verdiend - Douglas Fairbanks in Nederland Weerbericht Zaterdag 9 October 1948 Sad. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abbnn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10,' losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 236 Uitgave K.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Nederlandse regering heeft eigen voorstellen te berde gebracht om tot hervatting van de politieke onderhandelingen met dé Republiek te komen. Deze voorstellen, die dus een amendering inhouden van het vertrouwelijk en, informeel aan Nederland en de Republiek voorgelegde plan van de heer Cochran, wijken vaq dit laatste o.m. af op het punt van Se verkiezingen.. De heer. Cochran," het Ameri kaanse lad van de Commissie van Goede Diensten, had onmiddellijk te houden verkiezingen in zijn plan., opgenomen. De Nederlandse, regering meent, dat algemene ver kiezingen slechts mogelijk zijn als orde. en rust in zoverre zijn her steld,'dat de bevolking er vrij aan kan deelnemen, zonder angsjt voor terreur. De besta ndsschendi ogen en infiltraties van de Republiek ■uit naar de deelstaten en de com munistische activiteiten in velé centra der Republiek worden- door de Nederlandse regering met toe nemende bezorgdheid waargeno men en zü acht bet noodzakelijk voor de hervatting van nieuwe be sprekingen die zij gaarne op de kortstmogelijke termijn zou ope nen. dat aan de infiltraties en be- standssehendingen eerst een eind wordt gemaakt. bjogja: Eerst verkiezingen Politieke kringen te Djogja heb' ben nogmaals als een der eisen #voor het deelnemen door de Repu bliek aan. de. interim-regering ge formuleerd, dat de - interim-rege ring verantwoordelijk moet' zijn aan de; eonstituahtie, gekozen door het gehele Indonesische volk. Vol gens genoemde kringen^toont deze voorwaarde - duidelijk aan, dat de Republiek niet bereid is de eis op te geven, volgens w.elke de; vor ming van de constituerende ver gadering van de vorming van de interim-regering moet voorafgaan. Deze eis komt overeen met de houding die de Republiek vijf maanden geleden aannam tegen over het zgn. plan Critchle.v-Du bois. "Dit door de Australische en (toenmalige) Amerikaanse verte genwoordiger indeCvGD.gedane voorstel was ook van oordeel, dat er eerst een wetgevende vergade ring moet worden gekozen, voor dat tot vorming van -de interim-' regering kan worden overgegaan. In de- Republiekduurt de cam pagne tegen - Se communistische opstandelingen voort. Er wordt gevochten bij Tjepoe, het oliecen trum 60 km, ten Noorden van Ma- dioen, waar de communisten de olieraffinaderij in brand zouden hebben gestoken. Te Soekaredjo. aan de demarca tielijn tussen Nederlands en Re publikeins gebied, hebben zich dertig communisten vrijwillig aan gemeld bij een Nederlandse post Zij zijn ontwapend en in bewaring gesteld. Een republikeinse pa- trduillè verscheen even later en vérzócht om uitlevering van de deserteurs, doch dit werd gewei gerd. Franse soldaten en leden van de republikeinse garde hebben .Vrijdag, de staalfabrieken te Micheville. Lotharingen, bestormd. Er ontstond een gevecht met stakers waarbij minstens een dozijn gewond werden, Dit was de eerste grote botsing se dert Maandag de nationale mijn staking begon. Bïjp'de dageraad ondernamen on geveer 200 soldaten, gesteund door drie compagnieën veiligheidsga.rde een aanval op de Micheville fabriek die door 'stakers .bezetwas. Mijn werkers uit de omgeving kwamen Tussen republikeinse troepen en de communistische opstandelingen zijn zware gevechten ontbrand het gebied van Tjepoe, de enige oliestad op Java, In de loop van de verbitterde" strijd heeft de stad reeds tweemaal van bezitter gewis seld. Er woeden in het centrum grote branden^ terwijl ook, zoals wij reeds eerder meldden in 't ge bied der olieboringen, olietanks in lichter laaie staan: Vplgens Reuter hebben de repu blikeinen artillerie in stelling ge bracht. Dertigduizend vluchtelin gen hebben de stad verlaten in de richting van Bodjonegoró. Er zou den aan beide zijden reeds meer dan duizend doden cn gewonden zjjn te betreuren. Zeven uur nadat de president van het Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof 'de doodstraf bad uitge sproken over twee leden van de beruchte colonne-Henneicke. eiste de procureur-fiscaal, rar. M. H, Gelinck, gisteren wederom deze zwaarste straf tegen twee andere leden van deze colonne Joden jagers. Ubmaal stonden terecht de 31-jarige boekhouder B. B. Vlugt' en de 42-jarige .tabaksbewerker Chr.. Bout. beiden uit Amsterdam, die Joden bij- honderden nebben' gear resteerd. ..Uw voftnis"'. aldus be sloot mr: Gelinck zijn requisitoir „zal een. waarschuwing moeren In houden voor komende tijden,- opdat latere geslachten, zullen weten, dat ze niet zo diep ...zullen mogen vallènJ' D'e uitspraak werd bepaald óp 22 October. inderhaast de stakingsposten ver sterken eui een gevecht.ontbrandde, dat verscheidene uren duurde. De Vilnister van binnenlandse zaken, Jules Mocb, Is met spoed naar Parijs teruggegaan van een vacantiereis. De zeelieden van de koopvaardij en de havenarbeiders hebben Vrij dag een symbolische staking gehou den van 24'uur in geheei Frankrijk. Er gingen geen schepen de havens uit. Vreemde schepen moesten, zon der loods binnenkomen. De taxichauffeurs te Nan les. Bor deaux en Ren nes hebben zich aan gesloten bij de slaking van hun Pa- rijse collega's onv hogere benzine-' rantsoenen. - Te Troyes, 160 kilometer ten Oos ten van Parijs, zijn ongeveer vijf duizend textielarbeiders in staking gegaan, In Noord-Frankrijk blijft de sta king bij de mijnwerkers, algemeen. De requireringvan personeel ten behoeve van de 'cokesovens, bleef zonder resultaat. Ondanks een rond schrijven van de CGT, waarin, het onderhoud van het materiaal wordt aanbevolen, hebben de stakers zich aan het bevel onttrokken. Demobilisatieuitkeringen worden herberekend Militairen, die -hun dienst in Indo nesië hebben verricht en gedemo biliseerd zjjn tussen 1 Maart 1946 en I Maart 1948 en van mening zijn, dat hun reeds genoten uitkeringen voor herberekening in aanmerking komen, kunnen een verzoekschrift indienen', bij^ de afd„ A 2 van het ministerie van oorlog, Mauritskade 19. Den Haag."Dit moet dan vóór 1 November..geschieden. Korporaals «tl soldaten dienen voor terugbeta ling' van eventueel te veel inge houden loonbelasting zich te-wen- «•n tot de inspecteur der directe •belastingen. George Bernard Shaw heeft in. een brief aan het Engelse weekblad '„The Neto States man and Nationuiteehgezet; waar om zijns inziens' Napoleon de slag bij Waterloo verloor. Het kwam doordat Napoleon, aldus Shato, zich niet kunnende los maken van de klassieke regelen der leerboekstrategen, geen ge vecht wilde beginnen op nat gras. ,.Hij leverde zijn laatste slag precies zoals hij de eerste geleverd had, en verloor deze doordat de boeken zeiden, dat men niinnier eengevecht met cavalerie rnoest beginnen op be dauwd grasdoch moest wach ten tot het gras teas'opgedroogd. Hij wachtte twee uur en gaf al dus Blücher de tijd met. 'zijn Pruisen naar voren tè dringen en hem de overwinning voor de neus weg te kapen, tuelfce htj zichzelf had voorgesteld in de namiddag te behalen." Het afbouwen van een nieuw; gebouw van bovennaar beneden is iets nieuws voor NederlandDit systeem wordt thari's toegepast bij de om muring van het 45 meter hoge bctonskelet van het flatgebouw aan het Zuidplein. Ju Amerika is het systeem in gebruik gekomen bij de bouw van'wolkenkrabbers. De arbeiders kunnen beier en rustiger tucrfceji wanneer boven hen de bouw reeds is voltooid. Bovendien zou dé bouw tijd hierdoor aanmerkelijk verkort worden. In de loop van de vorige' week liep een Poolse trawler de haven van Gdynia binnen. De zich aan boord bevindende scheepshondwas ziek. De schipper, een IJmuidenaar (zoals nog vele dezer Poolse sche pen, voer de trawler onder goed deels Nederlandse bemanning) ver zorgde het dier en wilde .bij'het bin nenvaren het vuil; dat de hond had gemaakt, opruimen. Hij gebruikte daarvoor-het eerste stuK doek, dat in zijn bereik kwam. Dit bleek ach teraf een Poolse vlag te zijn. Een Poolse medcopvarende zag dit, deed aangifte bij. de. politie te Gdynia met als gevolg, dat de Nederlandse schipper werd gearresteerd en tot veertien dagen gevangenisstraf werd veroordeeld. Hoogezand en Sappemeer worden één De Groningse gemeenten Hooge zand en Sappemeer zullen op 1 Januari 1949 waarschijnlijk worden samengevoegd tot één gemeente. Een daartoe strekkend wetsontwerp is bij de Tweede Kamér ingediend. Voedselconferende in Wageningei Vier sprekers hebben Vrijdag tij dens de conferentie van het Ver bond van Wetenschappelijks wer kers die in. JVageningen is ge houdende moeilijkheden bij'de voedselvoorziening in een scherp licht gesteld. 'Het waren' minister S: L. Manshoit, proL dr. ir. M, J. L. Dols, raadsadviseur van het ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedsélvoorziening, i r. A. H. B o er m a, directeur van het Europese bureau van de F. A. O. (Food and Agriculture Organiza tion voedsel- en landbouworganisa tie) en d r.Tr. S. L- Louwes, direc teur-generaal valide voedselvoor ziening. Alle vier toonden rich ver hoogd, dat de oogstvooruitziehtèn alt jaar zoveel beter zijn dan in 15147, alle vier ook waarschuwden ernstig tegen te groot optimisme, omdat dc graan- en vleesproductie in de hele wereld het vooroorlogse peil nog lang niet heeft bereikt, terwijl de bevolking van onze aar de zich voortdurend en vrij snel uitbreidt. Minister Manshoit belicht te voorat de politieke aspecten van de voedselvoorziening. Scherp leg de hij ér de klemtoon op, dat het bijna steeds de dichtstbevolkte lan den zijn, die tot/agressie neigen. Zij toch zien in gebiedsuitbreiding enige uitkomst, zij verlangen „Le~ bensraum". Daarom is het in deze tijd niet me<n- mogelijk het vraag stuk van de voedsél voorziening zuiver nationaal op te lossen, meende de minister. „Hét voedselprobleem is terug te brengen tot één vraag", zei hij, „Ka,: landbouwbedrijf voldocn- dr? opbrengen, om aan de-redelijke eisen van de mens te voldoen?" De minister meende deze vraag nü ontkennend te moeten beantwoor den. Daarom moet, zo zei hij, de landbouw er alles op zetten zijn productie op te voeren. Deze ver hoging der voedselproductie 'moet gepaard gaan met een rechtvaardi ge verdeling over alle landen der aarde. „Laten \vij Nederlanders, er voor zorgen, dat onze binnenlandse verhoudingen zo stabiel blijven als thans, want onder omstandigheden, gelijk die. zich nu in Frankrijk voordoen, komt er van voldoende productie van levensmiddelen niet veel terecht." De minister besloot zijn rede met een hartstochtelijke op roep om, er toe mee te werken, dat uit de moeilijkheden tus sen Oost en Wést-Europa'geen - definitieve breuk komt, die een oorlog ten gevolge zou kunnen hebben. „Er is geen sterveling, die zulk een.conflict .wil", riep hij- \k-r-. Distributie was een zegen Een van de belangrijkste conclusies, waartoe prof, Dols kwam. luidt: „De voedselvoorziening van Nederland door middel van een gecompliceerd distri butiestelsel gedurende en na de oorlog is een zegen geweest voor de voeding •cn üq gezondheid van het Nederlandse votk". Hij kwam tot deze slotsom, na dat hij uitvoerig alle aspecten van de moeilijkheden, optredend in tijden van voedselschaarste, had belicht. „Distri butie is in feite een verdeling van „te korten", zo zei hij o.m. verder, „Dit Is zeker het geval, als na verloop van tijd de voorraden meer en meer slinken. Vandaar, dat men. aan de resultaten, die men met dc distributie bereikte, het effect daarvan slechts ten dele kan overzien"» „Het lopende oogstjaèr belooft zeer ,goed te warden, 'dank zij het feit, dat dc klimatologische omstandigheden in elk opzicht hebben meegewerkt", zei ir. B o e r m a. Hy berekende, dat waarschijnlijk pas in 1951 of 1952 het vooroorlogse voedingspeil zal zijn be reikt; vooral als men weet. dat het aantal bewoners der aarde in tien jaar tijd met is toegenomen. Ir. Boer- ma betreurde het, dat politieke troe belen in Azië de herbouw van rijst bemoeilijken. Als alle internationale tegenstellingen niet worden opgelost meende ir. Boer- m'a, dat de vooroorlogse voedtngstoe- stand niet weer zal komen. „Willen wij geheel uit deze impasse komen dan moeten de staten een deel van hun souvereinlteit afstaan en in groter ver. band samenwerken", concludeerde hij. Dr. ir. L o u w e s bezag de voedseï- moellljkheden van Nederlands stand punt Uil. Ook hier groeiende bevolking, hier ook veel oorlogsschade. „Neder land is geen agrarische exportland" zei hij. „Wij moeten enorme hoeveel heden landbouwproducten Invoeren willen wjj onze bevolking kunnen voeden. Ook voor de veeteelt hebben wij voer nodig, dat uit -het buitenland moet komen". Hoe groot deze invoer wel moet zijn bleek uit de cijfers, die ir. Louwes verstrekte. Voor de oorlog importeerde ons land alleen aL onge veer 600.000 ton veekoekenHet eerst nodige Is. ruimere teelt van. aard appelen, vooral voor veevoer", zet ir, Louwes. Ook de productie van suiker bieten moet belangrijk toenemen, om dat ons land nog te veel suiker \iit het buitenland moet importeren. Ver der is nodig: grondverbetering, ruil verkaveling. afwatering enz. „De toestand is veel ernstiger dan men óp het ogenblik In Nederland In ziet", zei ir, Louwesnadrukkelijk, „Het optimisme, dat het wel weer te recht komt, dat men op-de oude wijze door. kan .gaan, is volkomen mis plaatst", zo beëindigde hij zijn rede. Van consuineiitcncrediet zijn niéuwe bonnen geldig Van het voorschotboekje, dat des tijds aan consuméntencrediet- nemers is uitgereikt, zyn de vol- geilde waardebonnen geldig: nos. 02. 03, 04, OS, 06, 09, 10, 3.1, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 en 23. Bovendien zjjn met ingang van 1 October 1948 gelr, dig verklaard de nieuwe ongenum merde waardebonnen van het con- sumentencrediet. Deze nieuwe: waardebonnen werden aan de ere* dietnemers tegen inlevering van hun voorachotboekje verstrekt. Credictncmcrs,.die nog geen nieu we waardebonnen ontvingen, zullen dezer dagen van dc distrïctsraad voor het consumentencrediet een oproep ontvangen hun voorscliot- bockje tegen nieuwe waardebonnen te komen omwisselen. Uit het voor schotboekje zullen geen bonnen meer worden aangewezen. Men dient bet voorschótbockje en even tuele losse waardebonnen echter zorgvuldig te bewaren, daar anders geen nieuwe waardebonnen worden t-erstrekt, Op het eerste congres van de communistische partij van Monte negro is een motie van vertrouwen in maarschalk Tito cn het hoofdbe stuur van de Joegoslavische com munistische partij goedgekeurd. In verband met het vervallen van het- halve cent-stuk, zijn er enige moeilijkheden gerezen be treffende de betaling van de vast gestelde prijs voor halve flessen melk a 13% cent. De drie melkin richtingen te Rotterdam, Aurore en Vooruitgang, hebben be sloten deze moeilijkheid als volgt op te lossen. Met ingang van Maandag 11 Oc tober wordt de prijs voor halve flessen melk gedurende vier weken gesteld op 14 cent, de daaraan volgende vier weken, dus met in gang van 8 November, wordt de prijs gesteld op 13 cent en zo ver volgens om de vier weken. De bekende waterpolospeler Piet Salomons, doel verdediger van HZ en PC cn reserve-keeper van het Nederlandse zevental, is gisteren in het ziekenhuis te Schiedam op 24- jarige leeftijd overleden. Salomons was enkele weken gele den ernstig gewond opgenomen, toen bij, wachtende op een trein, van. het Schiedamse perron viel en door het voorste rijtuig werd gegre pen. Prof. Eutten voorstander van Nat. Omroep? Naar „De "Volkskrant" uit goed ingelichte bron op het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen meldt, zou prof. dr. Rut ten, in tegenstelling met zijn ambts voorganger, dr Jos Gielen, ten aan zien van het radio-bestel meer voor de nationale gedachte voelen. De minister moet echter nog zijn me ning kenbaar maken over het rap port. dat de Radioraad een halfjaar geleden heeft uitgebracht en over de beide daaraan toegevoegde min derheidsnota's- Eerst nadat de zaak van de Nederlandse Radio Unie de ministerraad is gepasseerd, kan be handeling in de Tweede Kamer worden verwacht Dc senaat dér Nederlandsche' Eco nomische Hogeschool, heeft besloten aan minister-president,W. Drees en aan de heer Paul Rflkens, presi dent-directeur van dc Lever Brothers cn Unilever 'N.V. het doctoraat an dc economische wetenschappen honoris causa te verlenen. Dc erepromoties zullen plaats hebben op Maandag 8 November, de dies natalïs der Ne derlandsche Economische Hogeschool. De senaat heeft als promotor van de heer W. Drees aangewezen prof. mr. C, W. de Vries cn als promotor van de heer P. Rijkens, prof. dr. J. Wls- selink. DE RUSSE£J hebben haastge- had mede te delen, dat zij niet aan de beraadslagingen in de Vei ligheidsraad, over de kwestie van Berlijn., zouden' deelnemen. Zij had den daarmede kunnen wachten op een uitspraak van de Raad, dat hij in deze 'bevoegd' is. Immers,- dat moet nu nog worden uitgemaakt, nadat tot opneming van deze dis cussie op da 'agenda besloten was. Wel is er geen twijfel dat de Raad zijn eigen bevoegdheid vaststellen Shylock-politiek. Tedere letter pro- der bevolking. Ik beren zij te eigen bate te gebrui- Duitsland toen de ken, terwijl-niemand zo hard zou werd ingevoerd,'en het effect was schreeuwen als zij, wanneer ande- onmiddellijk en wonderbaarlijk, ren probeerden hun dit aan te Maar daartegen ondernamen, de doen. De anderen, zo zeggen zij. Russen, naar zij zelf zeggen, hun handeleneigenmachtig in hun „tegenmaatregelen". z,on®.s' dingen waarin zij blokkade faalde voorlopig, was weer in iets overkomen kan dat het hele nieuwe mark aspect der kansen verandert. DE communisten verliezen merk baar terrein in moeten gevoeld Europa. 'Zij hebben dat hun mede hun recht van veto met voor dacht opgaven om dan later, als op die manier een besluit van de Raad lot stand was gekomen, daaraan gevolg te geven. Hun nederlaag zou dan aanzienlijke propagandistische winst voor hen kunnen inhouden. Hoe zouden zij zich op de borst kunnen slaan en zich beroepen op hun trouw aan het handvest, die '--J-1 L O WV r I .1. J v. UJUIkAnUC inülUï. VljyL l.1 |J If. zal. Als deze brief onder de Ogen EJ® Russen hadden moeten kennen, omdat de Westelijke geallieerden van de lezers komt, is het naar Mhar heel lang hebben, de anderen een technische prestatie in alle waarschijnlijkheid reeds zover. Se tracht, met Rusland tot een ac-, staat waren, waarvan de Russen dit te meer omdat de Russen nu c?.orci De Russen echter njet gedroomd hadden. Nu kwam niet langer door hun redevoeringen ZJJn.u^uddellljk, van de eerste dag het op tijd winnen voor de Russen de gang 'van zaken zullen ver tra- at» in "un eiben zone hun gang ge- aan winter moést hun b'ondge- gen. Vandaag heeft Wysjinski al 8aa"» precies zoals* zij dat wilden, noot zijn. Men weet hoe het gegaan zijn kruit verschoten. Meester als zonder ooit de anderen zelfs maar hij is in de dialectiek, deed hij dat verstrekken ongetwijfeld met grote behendig- 0 er wat 2,J er deden. heid. Maar het is een materie'T'IJ 'zeggen nu: Er kunnen geen Dr M V waaraan wéinig te beginnen is. Lt andere besluiten genomen wor- Men moet denken aan het oude den en geen- vergelijken inzake rjjmpje van de boer, wiens filoso- 'Duitsland getroffen, tenzij in de fie studerende zoon hem on weeRaad van de. vier grote ministers is. De besprekingen te Moskou Icgbaar aantoonde, dat op het bó.civan buitenlandse zaken. Dan moet leidden eerst tot een resultaat, toen met drie eieren er feitelijk vijf échter die Raad ook kunnen wer- de Amerikanen blijk gaven, dat lagen. De böër kon'met redeneren ken. Het laatst is dat te -Londen hun geduld ten einde was. Maar daar niet tegen op. Maar hij nam .geprobeerd. - achteraf v.ond Moskou blijkbaar, de drie eieren naar zich toe en lietDe Russen hebben niet eens nog te vroeg te hebben toegegeven, Vat"de"anderemwiïden "en'dc ï»li-Q öïcon ffoeiüW m n nv. K/Ta J .aha» i.inpnAn rï V.npnpAt,ï n rtnn -t - door het mei we con v. Blankenst|in rStw* J üng in niet als en daarop werden'de besprekingen, die te Berlijn móesten worden vol tooid, daar weer gesaboteerd. Al dit onderhandelen'-' ging' gepaard met een voortdurend plagen cn dwarsdrijven,'. cn prikkelen van de kant van de Russen. Juist echter zo, dat gevaar voor'eengewapend conflict daaruit niet ontstaan kon. Moskou wilde op 'de - veilige wal blijven van de .uiterlijke vrede, maar verder.de anderen zoveel tijd propaganda overvleugeld werd, en ^en had gebracht, zich zelfs dat zij van een behandeling voorde aan hatelijke en door hen als Raad niets goeds meer ie verwach- onrechtmatig besluit te ondcrwer- ten hadden. Politburo en, Konnu- l10"' form zijn te hard van stal gedraafd J Utt Wysjinki s woorden van van en nu keren de omstandigheden daag kon zekcie vrees spreken, zich tegen hen. Daarom heeft Mos- «Waarom hebt gij zo een haast, kou zich met handen ch voeten ge- yrocg hy rle Grote Drie. Dat moet weerd tegen de behandeling te Pa- °ch voor iedereen die weet wat er rijs. Op het laatste ogenblik kwam te Berlijn gebeurt, duidelijk genoeg het met een voorstel van een nléu- 7tm' }V-i voegde eraan toe: „Dat conferentie van de Grote Vier, wij spoedig weten", Hij ver- alle Duitse aangelegenheden, wachtte blijkbaar aclie, na een po- werd nu tegenover fce bebande- sitief besluit, en dat stelde hem met in de Veiligheidsraad gesteld, op zijn gemak, niet- als een voordeel, als een bete- Maar in de hoge sferen der Grote re methode, maar als de enige ge- Drie meende men vanavond dat de ocrloofde methode. Inderdaad is dit Russen een „waarnemer m de volgens de overeenkomst der Grote Raad zouden laten cn geen afstand Vier inzake Duitsland het geval, zouden doen van hun recht van Maar het moest eens ophouden, stemmen, d.w.z. van hun recht van omdat Moskou er allés mee tegen- vcto, j:uL *1* Zullen de Russen een vastlopen EEN buitengewoon sympathiek besluit vinden wij het, dat de senaat van de Economische hoge school te Rotterdam, aan de minis ter-president en gewezen minister voor Sociale Zaken hét- ere-docto-; raat in de economische weten schappen gaat verlenen. Er is met ere-doctoraten wel eens wat kwis tig omgesprongen, maar niemand in Nederland zal beweren, dat de heer \V; Drees deze wetenschappe lijke onderscheiding niet ten volle heeft verdiend. Weinig mensen in ons land be heersen de economische en sociale omstandigheden van ons volk, de wetten en bepalingen die daarop betrekking hebben, zo goed en zo grondig als-hij. Wie de heer Drees kent en in de gelegenheid is ge weest zijn loopbaan te volgen en hem gade te slaan in zijn arbeid voor ons volk, weet dat hij een de gelijk en grondig werker is, een vasthoudend.man, die het doel, dat hy zich in zijn leven heeft gestéld: de levensvoorwaarden van de ar beiders te verbeteren, niet alleen met grote liefde en trouw, maar- ook met bijzondere kennis van zaken nastreeft. En daarbij heeft de heer Drees in alle volkslagen grote waardering mogen oogsten. De Kamer-stenograaf, die wet houder werd. de wethouder die minister werd, de minister die na de eervolle naam van „vader Wil lem" te hebben verworven, werd geroepen om aan het hoofd van het kabinet te staan, de minister-' president die nu doctor gaat wor den het is een loopbaan waarop niet alleen hij en de partij, die hij dient, maar waarop óns gehele volk fier mag zijn. Doctor W. Dreesï Het is-een titel die volkomen verdiend is. Rotter dam heeft door zyn besluit ge toond, dat het weet wat „ere wie ere toekomt" betekeht. Douglas Fairbanks Jr. en .zftn vrouw Mary Leec Epling' zullen Dinsdag in Amsterdam aankomen voor een verblijf van enkele dagèn. Douglas Fairbanks is niet alleen fiimspeler, (o.m. bekend uit de thans in Nederland roulerende film „The Exile"), wijlen president Roo sevelt en het Amerikaanse ministe rie van buitenlandse zaken belastten, hem .reeds sinds 1937 met speciale missies naar o.a. Brazilië, Argen tinië, Chili, Uruguay, Peru en Pa nama. In 1941 werd h$j luitenant ter zee in de Amerjkaanse marine. Thans is Fairbanks vice-president van. de American Association for the United Nations'éri lid van da Board of Governors for Americans United World government. Tcvena noemt hij een belangrijke positie in bij de CARE-organisatie. NED. RADIOUITZENDINGEN IN SAMENWERKING MlET HET BUITENLAND In het komende winterseizoen zullen de vier grote Nederlanase omroepverenigingen^.in samenwer king met België,. Frankrijk, Enge land en Luxemburg een aantal uit zendingen verzorgen. Elke maand zal door één van bo vengenoemde landeneen „Euro pees concert" worden uitgezonden. Op 24 October zal België daarmee 'n aanvang aiemen, waarna Frank rijk in November vólgt Als proef wil men verder elke week een „West-Europees com mentaar" uitzenden, dat in drie talen zai worden" doorgegeven. Het eerste Europees commentaar zal op 19 October door Nederland worden uitgezonden en wordt ver zorgd door mr. Jan Derks. zijn.zoon als maal de filosofische! eigenlijke eisen gesteld, maar Mo eieren achter. Jotof heeft, zóndér enige zichtbare Nu had Wysjinski eën uitgangs- aanleiding, en telkens weer op~ punt." in de onduidelijke -Engelse.; nieuw, de anderen uitgescholden tekst-van artikel 107 van het hand- als imperialisten en óm hun ge vest. Volgens dit artikel mag niets brek aan goede trouw, precies alsof in het handvest een actie belemme- hij in een dommunistische -volks- ren, „in relation to any state", „in vergadering, zijn hart .over. hen betrekking tot enige staat" die in luchtte. Hijfprovoceerde een breuk, de tweede wereldoorlog vijand is en kreeg'die tenslotte'ook. Daar- geweest van een van de onderteke-; mede had hij' iedere actie der an- naars van-het" handvest. De Fransederen.die immers van een besluit tekst is duidelijk, die „vis-a-vis" l der vier afhankelijk was, onmoge- geven als slechts-mogelijk was om vwi enige zodanige staat. Dc Russische-; lijk gemaakt, terwijl hij zelf zich te verdrinken, Men weet te Moskou ver beweren, dat er geen blok- den ook tot een hervatten van de actie, zo zegt Wysjinski, staat in; in niets liet tegenhouden. Dat was wel, dat men op een gegeven ogen- kade van serjijn bestond, en dat de besprekingen te Berlijn bereid zijn. verband met Duitsland, en mag natuurlijk een onhoudbare toe- blik, om een gevreesd conflict te Berlijnse aangelegenheid minder TvT-ar vnf,r i- n1t dus niet met de middelen van het stand. De anderen moesten toen ontgaan, zal moeten toegeven. Men pevaarlijk was voor de wcreldvr-e- 7,,., 7 handvest worden bestreden. Na- wel hun gang gaan, wilde Duits- is zich bewust dat het pleit feitelijk de- dan de Indonesische,de Pales- laat' Men kan 'zlch nIet eeuw8 tuurlijk is dit gezocht. De blokkade land niet wegrotten. Ik was dit reeds verloren is, tegelijk met een yjnse en de Griekse kwesties. door de Russen aan de lijn laten is tegen bondgenoten gericht, die voorjaar in Duitda,ld, en er heerste grote portie prestige. Maar men wil af... houden. Hoe langer dit wordt ge- ooheffing daarvan verlangen. Maar een gevoel van verlamming, omdat .het de anderen vooral met te goed- VA AT BETEKENT ce, aftocht dit is het eigenaardige van-de Rus- "er geen bruikbaar geld was. Daar- koop geven, en'men-hoopt- vraat- -V-V der .-Russen, uit dc.Raad? Het rekt, des te groter gevaar vormt sen. Hun politiek; is een soort - op wachtte- alles, o.a.. de voeding schijnljjk, dat.- hun intussen .nog -leek met .ondenkbaar dat zij daar-- het. bepaling tevens gebruikte, zoals het van de zaak nog aandurven, of zijn nu weer probeerde te doen, om zelf zij yan mening dat zij nu tot de niet gestoord te worden in wat het uiterste grens van het waagbare wederrechtelijk doet, "Welke waar- gegaan zijn? Dit zuilen wij op onze borg hadden de andere Drie, dat de beurt nu spoedig weten Het zag er conferentie die de Russen voorstel- daarnaar uit m de laatste weken, den, een ander tafereel od zou le- Ret Russische manoeuvreren was veren dan de vorige bijeenkom- te srof om roet doorzichtig te zijn. sten? Als Molotof-een vergelijk had Wat er in het Westen gaande is gewild, had hij kunnen beginnen inzake militaire samenwerking en het vergelijk van Moskou te laten dc houding van de Amerikanen "vS?* Baad *ing Wysjinski an- d"''b« DntSaI" niet Haarlemmer wint de „Prix de Rome" De „Prix de Rome", dit jaar; voor de grafische kunst is gewonnen door dc heer J. B. Sleper uit Haar- lem. Er waren drie candidaten van de vereiste leeftijd (20—30 jaar). Het onderwerp voor de eindkamp was: „Apollo met zijn. pijlen, do monsterslang Python dodend". Dc 2D-jarigc winnaar van de gou den medaille nam in 1942'reeds deel aan de wedstrijd in dc vrije- .schil derkunst cn won toon de zilveren medaille. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in dc afgelopen week tot haar leedwezen de riaVólgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke landmacht: sold. A. Mulder, uit Uddel (Gel.). Kon. Ned -Ind. leger: Jav. sold. 2e kl. Mirans, uit Indonesië. AANHOUDEND FRAAI irERFBTWEER Weersverwachting, geldig van. Zater dagavond tot Zondagavond, Koude nacht cn .och tend met plaatselijk lichte nachtvorst en hier cn daar vorming van nevel of mist. Morgen overdag: en kele overdrijvende wolkenbanken, maar droog en ovy het al gemeen zonnig' weer met dezelfde- of iels hogere ^.tcmperatiuir dan vandnag. Zwakke tot matige wind'tus sen Oost en Zuid. 10 Oct.: Zon Op <5.55, onder 17.58. Maan op 15.53, onder 22.59. 11 Oct.: Zon op 8.57, onder 17.56. Maan op 18.21. onder v 10 Oct. Koog water te Rotterdam: le tij 9.43 uur. 2e tij 22.28 uur. 11 Oct. Hoog water'tc Rotterdam: la tij 10.57 uur. Hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam:* Luchtdruk 772.7;wind: O.Z.O. 1; temp. 7.0; max. 17.0 (3 uur' gist.ermid- dag): min.. 4.6 (6-30 uur, hedenmorgen) weersgesteldheid:-'licht bewolkt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1