HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Franse stakingen worden door Kominform gedirigeerd" Een strenge winter op komst? Groten der aarde geloven aan behoud van vrede Westen wil geen „koehandel" over Berlijnse kwestie De kans is er Felle aanval van minister Moch op communisten ,Wij strijden op twee fronten" Loontoeslagen bij stijgende prijzen Suiker in November van de bon? Oost contra West in een Belgisch dorpje Maarschalk Graziani, is onverbeterlijk Britse gemenebest in Londen bijeen Wie vrede .wilbereide zich ten oorlog Maargewaarschuwd man telt voor twee Oliebedrijf Tjepoe werkt weer Wereldomroep blijft in Hilversum Brits witboek over Berlijn Truman in voetspoor van Roosevelt Nog geen antwoord vanWisjinski Djogja erkent Haagse beslissingen niet Teveel lof, meneer Ramadier Weerbericht Dinsdag 12 October 1948 ted. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6?-100 Abonn.prJlsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 238 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 293644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker „De stakingen, die momenteel onze Industrie teisteren, ifjn de vrucht van het overleg van de leiders der Franse communistische partij, met de voor kort overleden AndreJ Zjdanof, lid van het politieke bureau van dc Communistische party van de Sowjet Unie en een der voormannen van de Kominform." Met deze beschuldiging, van de Franse minister van bin nenlandse zaken Jules Moch zijn de huidige stakingen, die in steeds toe nemende mate het land teisteren, in een nieuw licht geplaatst. De minister zeide deze verklaring te moeten afleggen op grontl van documenten, waarvan hij inzage had gehad. Voortgaande zelde Moch: ,,Kort voor zijn dood maakte Zjda nof in een brief aan de Franse com munistische partii een Instructie be kend om de Marshall-hulp met alle middelen te saboteren, ook als de spanning tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten op internatio naal niveau scheen te verminderen". Verwijzende naar de huidige sta kingsgolf ln Frankrijk zelde Moch, dat de C.G.T. aan haar leden in structies had gegeven om „de ope raties in September te beginnen". Hij citeerde een. document, dat da C.G.T. enkele dagen na deze In structies aan de Kominform zou hebben gezonden-en waarin gestaan zou hebben „zowel de communis tische partij als de C.G.T. zijn voor ,eind- September gereed". Moch las tevens het volgende bevel voor, waarvan hij verklaarde, dat het af komstig was van de leden van de Kominform: „Order aan de Fransen Doe, gedurende de bijeen komst van de Verenigde Naties, alles om een oorlog tegen de Sowjet-Unie te voorkomen. Al les moet worden gedaan om elke militaire voorbereiding door Frankrijk tegen te wer ken; Essentiële methoden: De volledige ineenstorting van de Franse economie door 'middel van stakingen verzekeren, ten einde in Parijs een overeenkom stige situatie te brengen als in Praag. De Kominform garan deert betaling van onkosten voor mijnwerkers 'en haven arbeiders, die staken." Moch zeide verder, dat bijeenkom sten tussen „de Sowiet-leiders van de Kominform" en de leiders van de Franse communistische partij steeds veelvuldiger plaats vinden. Moch voegde er aan toe: „De com munistische activiteit moet ons riiet doen vergeten, dat we vechten op twee fronten. Het Gaullistische ge vaar is tenminste' even ernstig als het communistische. Een Gaullis tische poging om door middel van geweld zijn slag te slaan zou byna onvermijdelijk leiden tot een com munistische tegenaanval". Stryd, strijd, strijd Ook de secretaris van de C.G.T., Benoit Franehon, heeft een rede ge houden. Hierin noemde hg de hui dige Franse regering een handlan ger van het Amerikaanse imperia lisme. Hg zeide, dat hoewel som mige kameraden de algemene sta king afgekondigd wilden zien, daar op dit ogenblik niet toa kon war den besloten. Zich kerende tegen öe Gaullisten riep Franehon uit, dat zij, indien zij een poging zonden doen gewelddadig de macht in han den te krjjgen, zij de C.G.T. tegen over zich zouden zien als een on overkomelijke barrière tegen het fascisme. Ten slotte concretiseerde de spreker dé eisen van zijn ver bond, als strijd tegen het plan- Marshall, en strlid voor minimum- Ionen en loonsverhogingen. De stakingen zelf hebben Frank rijk reeds een verlies berokkend van millioenen tonnen kolen. De spoor wegstaking grgpt steeds meer om zich heen. Tal van treinen moesten worden omgelegd of zelfs onver- richterzake naar hun stations van vertrek terugkeren. Grote oceaan schepen, waaronder de Mauretanta en de Queen Elizabeth zien af van de geprojecteerde reis naar de Franse haven Cherbourg, aangezien de havenfaciliteiten tot stilstand zjjn gekomen door stakingen onder het kadepersoneel. Plan der.regering De regering werkt een plan uit om prijsverhogingen, die zich bfl afschaf fing of beperking van zekere subsi dies eventueel zullen voordoen, op te vangen door loontoeslagen en derge lijke. Het ene zal niet gebeuren zon der het andere. De regering heeft de Stichting van de Arbeid (dat wil dus zeggen de organisaties .der arbeiders en' de werkgevers) by het opstellen van dit plan ingeschakeld. Aldus deelde, naar 't „Vrije Volk" meldt, de minister van Sociale Zaken, mr. Joekes, Zaterdag mee In de na jaarsvergadering van het gfcwest Zuid-Holland van de Party van de Arbeid. De minister voegde er aan toe dat de melkprijs tegen die tijd met een cent per liter wordt ver laagd. Huurverhogingen zijn niet aan de orde. De verminderingen der sub sidies zullen!zeer geleidelijk worden Ingevoerd. Campagne is gunstig Het Instifunt voor rationele sui kerproductie weet te melden, dat de campagne van onze suikerfabrie ken alleszins gunstig zal zijn. Men ven vacht oen opbrengst van 288.000 ton. Deskundigen zijn van oordeel, dat door deze grote productie de suiker begin November van de bon kan. Er fa bovendien reden voor de veronderstelling, dat deze goede sui kerproductie zal doorgaan; hot voornemen der regering om de richtprijs voor bieten beduidend te verhogen zal ongetwijfeld leiden tot ruimere uitzaai van dit gewas. Hier bij komt dan nog de winst van de kwaiit;eitsteelt, waarvan de verho ging bewezen wordt door het feit; dat van de dit jaar ingekrompen teeltoppervlakte een grotere oogst, wordt gehaald dan vorig jaar. Een epidemie van kinderverlam ming heeft kortgeleden op het eiland Billiton vier doden geëist. Ongeveer 15 kinderen waren aangetast Verde re uitbreiding van de 2iekte is voor komen. Of, ivaarom een Sowjet- diplomaat bot ving Het kleine Brigische dorpje Hel-, sede is'Maandagmiddag in rep en roer geweest, toen een lid van de Sowjet-ambassade te Brussel in een prachtige auto voorreed voor het huis van de familie Janssens. De echtgenote van Janssens is een vrouw uit' de Sowjet-Unie. Om een ernstige onenigheid met haar echt genoot wendde zij zich tot de am bassade met het verzoek te willen bemiddelen bij haar terugkeer naar haar geboortegrond. Het liefst zou ze met haar kinde ren in de auto zijn gestapt om al dus aan de thuisreis maar meteen een begin te maken. De Belgische autoriteiten grepen e~v' in, om dat Janssens geen toestemming wilde verlenen voor de medene ming der kinderen. „Als zij weg wil, kan ze haar gang gaan, maar de kinderen blijven hier", zeide hij. Gevolg was, dat de auto on- verrichterzake naarBnissel moest terugkeren. -7;' Fascistenliederen weer klonken in Rome „Ik sta hier niet als oorlogsmis dadiger, maar als de vroegere maarschalk van Italië, Rodolfo Gra ziani, verdediger des lands en com mandant van zijn strijdmacht." De politieke delinquent, die zo voor zijn rechters treedt zal men geen overmaat aan bescheidenheid willen toeschrijven. Graziani, eens ge- noemd' „de Leeuw van Afrika" bleef tot het laatst toe trouw aan het fascisme van Mussolini; ook toen deze 'de vlucht moest nemen voor de geallieerde legers en in het Noorden van Italië zijn nieuwe re publiek vestigde. Het proces tegen de 67-jarige maarschalk moest wegens zgn ge zondheidstoestand enkele malen worden uitgesteld, maar de indruk die hij Maandag voor zijn rechters maakte was niet van dien aard, dat men geneigd is medelijden te hebben.met een door gevangen schap gebroken man. Graziani be heerste de rechtszaal. Toen de pre sident op het ogenblik dat Graziani reeds een uur bezig was rijn zaak te verdedigen besloot de zitting te verdagen, zag hij haast geen kans de voormalige maarschalk het woord te ontnemen. „Ik wil verder gaan, in een uur ben ik klaar," brulde .Graziani woedend. Toén de 'weerbarstige "werd weg geleid hieven, bij het gebouw samen gestroomde mannen en vrouwen een gejuich aan voor de voormalige maarschalk,, er .werden fascistische liederen gezongen. De politie her stelde de rust met een charge. De Britse'premier Clement Attlee heeft Maandag ter gelegenheid van de opening van de conferentie van eerste ministers van hetBritse gemenebest een rede gehouden waarin hij de con ferentie beschreef als -een familie reünie. Een van -de" belangrijkste punter» der besprekingen, is het effect van het West-Europese herstelprogramma op de staatshuishouding van het gemenebest. De eerste plenaire zitting, die 's mid dags werd gehouden, duurde twee uur en werd 'ten dele gewijd aan een „sa menvattend overzicht" van sir Stafford .Cripps over. .de-internationale economi sch e situatie. „Ik ben overtuigd, dat er in een nabije toekomst geen con flict tussen de grote mogend heden zal uitbreken," zo ver klaarde de secretaris-generaal van de V. N„ Trygve Lie, naar aanleiding van de vraag van een Amerikaanse journalist betref fende „het gevaar voor een nieuwe wereldoorlog en het bes te middel om zulks te voor komen"» „Mijn optimisme wat de nabije, toekomst betreft, aldus Trygve Lie. steunt op mijn overtuiging geen enkele staatsman oorlog dat wil en dat al wie een verantwoorde lijkheid te dragen heeft, al wat in zijn macht is zal doen om dit te vermijden." Volgens Lie is de wereld nog uit geput door de offers, die tijdens de tweede oorlog zijn gebracht en zouden de „beproevingen en het lijden, die een atoomoorlogmet zich zou brengen, ondraaglijk zijn." Deze Amerikaanse journalist maakt deel uit van de staf van de „Los Angelos Mirror", welk blad dezelfde vraag heeft' voorgelegd aan tientallen leidende persoonlijk heden van de gehele wereld. Gr^g had het, ook'een antwoord gepubli ceerd van vooraanstaande Kussen, zoals Stalin, Molotof .en Wisjinksi. Dezen hebben echter de invitatie van de hand gewezen. Zie hier dan enkele antwoorden van vooraan staande persoonlijkheden die de invitatie wel hebben aanvaard. Winston Churchill: „Op het ogen blik berust het enige zekere funda ment van de vrede op kracht. Als de voorraad atoombommen, nu on der berusting van de Verenigde Staten, er niet was geweest, dan zou met geen mogelijkheid de on derwerping van West-Europa aan het communisme meer te stoppen zijn." Bernard Shaw: „Daar de onwe tendheid, dwaasheid en vechtlust van onze regeerders geen grenzen kent, is zelfs geen volgende we reldoorlog, die gelijk zal staan met zelfmoord, onmogelijk." Generaal Clay: „Er is een span ning in de verhoudingen in de we reld, die niet licht opgevat kan worden. Het behoeft echter niet tot een oorlog te leiden. Er kan een lange vrede komen als de vrije landen, die vernield werden door de tweede wereld-oorlog, met onze hulp hun economische en politieke Stabiliteit hebben hersteld." De Italiaanse premier, de Gas- peri: „Ik geloof dat we ver van de oorlog staan." Gouverneur Dewey: „Hoezeer we de vrede ook mogen verlangen, we TRYGVE LIE kunnen de. vrede niet kopen door de zaak te sussen. We zullen de Sowjets in een geest van vriend schap en eerlijkheid tegemoet tre den, maar we moeten het duidelijk maken dat we van nu af aan niet meer met ons laten sollen." Feron de Argentijnse president: „Het kapitalisme moet menselijker worden gemaakt anders zal het worden aangevallen door een in terne reactie en een actie van bui ten." De olieraffinaderijen in de Repu blikeinse stad Tjepoe op Java zijn sinds Zondagavond weer door de Republikeinen in bedrijf genomen, zo heeft de regering te Djogja offi cieel bekend gemaakt. Loyale tech nici hebben de fabriek, die vrijwel geheel intact is, weer op gang ge bracht sinds de communistische op standelingen uit Tjepoe verdreven zijn, zo heeft een persoonlijke af gezant. die door Mohammed Hatta naar Tjepoe was gezonden, aan zijn regering medegedeeld. NIWIN verzond de laatste 17000 kerstpakketten Met de „Zuiderkruis", die on langs naar Lndonesië vertrok, heeft de NIWIN de laatste 17.000 van de 200.000 kerstpakketten verzonden naar de militairen in de tropen. De bij deze pakketten behorende eti ketten zullen per vliegtuig worden nagezonden en in Indonesië op de pakketten worden geplakt. Ook de militairen in Suriname en de Ne derlandse Antillen zullen van de NIWIN een kerstpakket ontvangen. Deze pakketten zullen worden ver zonden met, de Van Kinsbergen, die binnenkort derwaarts zal ver trekken. Verschuiving bij nieuwe distributiekaarten Het C.DJC. deelt mede. dat bij de uitreiking van de bonkaarten 901 voor voedingsmiddelen, -welke op 19 Decem ber a.s. in gebruik genomen zullen -worden en welke uitreiking in het tijd vak van 25 October18 December plaats heeft, de leeftijdsgroepen we derom een jaar zullen worden opge schoven. De uitreiking zal als volgt geschie den: A-kaarten aan personen, geboren In 1928 en eerder: B-kaarten aan personen, geboren in 1928 t/m 1934; C-kaarten aan personen, geboren In 1935 t/m 1944; D-kaarten aan personen, geboren ln 1945 t/m 1947; E-kaarten aan personen, geboren in 1948 en later. Deze indeling blfift gedurende het gehele jaar 1949 gehandhaafd. Tegelijk met de bovengenoemde bon kaarten zullen weer tabaks- en versna- peringenkaarten worden uitgereikt, Hlerbli zal. echter geen keuze meer .mogelijk: zijn. Alle mannelijke personen, geboren ln 1S31 en eerder, ontvangen een tabaks- kaart. Alle personen geboren ln 1932 en later ontvangen een versnaperingen- kaart. Aan alle vrouwelijke personen, geboren in .1931 en eerder, zal een „di- versen"kaart worden uitgereikt. - Op deze ,.diversen"kaarten zullen t.z.t. bonnen worden aangewezen voor bet betrekken van tabaksartikelen of versnaperingen. Te zijner tijd zal nog een nadere me dedeling verschijnen omtrent de mo gelijkheid van ruiling der aan mannen uitgereikte labakskaarten. Ia antwoord op vragen van het Eerste Kamerlid Teuling (KVP) heeft de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen mede gedeeld, dat het aanvankelijke plan tot overbrenging van de wereld omroep van Hilversum naar Am sterdam van de baan is. Gebleken is, dat in afwijking van de vroegere voorstelling van zaken wel een pand ter beschikking is, waarin de wereldomroep kan war den gevestigd. Hoewel de inrich ting en verbouwing daarvan zeker niet goedkoper zijn dan de kosten van het Amsterdamse plan, meent de minister, dat hieraan toch de voorkeur moet worden gegeven, omdat op de duur dp exploitatie rekening een bezuiniging te zien zal geven. Tsjiang Kai Sjek is verre van optimistisch Maarschalk Tsjiang Kai Sjek heeft openlijk toegegeven dat de militaire situatie er voor de rege ring verre van rooskleurig uit ziet en dat men met verdere tegensla gen rekening zou"moeten houden. Toch sprak hij als zijn vaste over tuiging uit, dat het communisme in China nooit zijn doel zou bereiken. NA EEN AFWEZIGHEID VAN NEGEN JAREN is de bekende to neel- en filmactrice Jngrid Berg man, die een reis door Europa maakt, in haar vaderland, Zweden, teruggekeerd. Een jubelende me nigte wachtte haar bij aankomst in Stockholm op. Ingrid Bergman heeft in Nederland bekendheid ver worven door haar spel in de films Obsessieen „Gesticht". In navolging van de Amerikanen, hebben thang ook 'de Britten een witboek gepubliceerd over de mis lukte Moskouse besprekingen, over de Berlijnse kwestie. Het boek on derscheidt zich echter van de Ame rikaanse uitgave door een grotere gedetailleerdheid. Het geeft een overzicht van alle phasen. van de twist, vanaf het tijdstip, waarop het vier-mogendheden bestuur van Berlijn werd" Ingesteld. Het verwijt de Russen te trachten de Europese economie te verstoren en duizenden Duit sers in concentratiekampen ge vangen te houden. Op grond van de ervaringen der onderhandelaars uit het Westen formuleert het boek, dat 67 pagi na's telt de volgende aanklacht: 1. Rusland weigert tot overeen stemming te komen, tenzij op zgn eigen voorwaarden:. 2. De Russen in Berlijn trachten het wettige burgerlijke gezac omver te werpen: 3. Rusland streeft een zorgvuldig uitgewerkt plan na om de Wes telijke mogendheden te dwingen hun rechten in Berlijn op te ge- ven. President wil politiek van „New Deal" volgen President Truman .heeft in een verkiezingsrede te Akron, Ohio, de „New Deal"-politiek van wijlen pre sident Roosevelt in zijn programma opgenomen. (Zonder dat „New Deal" eenvoudig met „geleide eco nomie" te vertalen is, bevat deze politiek toch tendenzen in deze rich ting). Het programma dat Truman heeft bekend gemaakt bevat o.a. in trekking van de arbeidswet van Taft en Hartley, welke de arbeiders het recht van staking wil ontzeg gen, verhoging van-het minimum loon van 40 tot 75 cent per uur, uit breiding van de sociale verzekering en onmiddellijke maatregelen, tegen hoge prijzen. Woordvoerders van de grote Westelijke mogendheden, die bij het Berlijnse geschil betrok ken zijn. hebben in antwoord op de bemiddelingspoging der „kleine zes" geantwoord, dat zij niet bereid zijn tot een koe handel over de Berlijnse kwes tie. Zij zouden op het standpunt staan, dat eventueel een opheffing van de Russische blokkade zou kunnen worden gecombineerd met een'gro te conferentie van de ministers van buitenlandse zaken "van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet- Unie ter bestudering van de Duitse kwestie als geheel. De momentele voorzitter van de Veiligheidsraad, de Argentijn dr. Bramuglia, hééft als leider, van de bemiddelaars een aantal concrete vragen 'voorgelegd aan de verte genwoordigers der grote mogend heden, die de Berlijnse zaak ln de Veiligheidsraad bepleiten. Van Russische zijde heeft.hij nog geen antwoord, daar Wïsjinski nog geen orders uit Moskou heeft ontvangen. Een Britse zegsman .verklaarde tegenover AP, dat het antwoord der Westelijkemogendheden in twéé punten kon worden samenge vat. 1. De Veiligheidsraad stelt vast dat de Sbwjetblokkaöe een be dreiging, vórmt voor.de wereldvrede. 2.. Zonder opheffing van de blokkade geen hervatting der onderhandelingen. Een correspondent van Reuter had een onderhoud met een lid van de Franse delegatie in de Veilig heidsraad, Deze uitte zich vrjj scherp over hét gemis aan compe tentie van leden van dé Veiligheids raad tot het voorstellen van bijeen komsten van de,ministers van bui tenlandse zakéff&ef gróte vier. Zou öe geïrriteerde "toon van deze af gevaardigde de mening weerspie gelen van de andere grote Westelij ke mogendheden, dan zouden de kansen voor bemiddeling tussen Oost en West door de kleine neu trale leden van de Veiligheidsraad aanmerkelijk geringer zijn dan zij op het ogenblik nog schijnen. lp)E planten en dieren- L/ wereld bezit welis waar evenmin als wij in vloed op het weer in de komende winter-maan- den, maar dit hébben de dieren en planten in iedér geval op ons voor, dat zij door een wonderbaarlijke beschikking ln staat zijn zich aan de te verwachten omstandigheden aan te passen. De dierenin bos en in beemd die des win ters aangewezen zijn op noten, bessen en granen plegen meer van deze mondvoorraad tot hun be schikking .te hebben al naar de winter strenger uitvalt. Een andere voorzorg van de natuur vindt men in de vacht van hazen, herten, vossen enz. Met een- zachte winter inN het vooruitzicht kan het gebeuren, dat zij tot diep in de winter hun. zomer- pels dragen. Verleden streken gaan maken langs jaar b.v. kon men in No- hun trekroutes voor hun vember nog hazen aan- rustpozen, gebruik van treffen met een byna plassen sloten en meren, gladde vacht. De natuur schijnt deze Op weer andere wijze dieren te waarschuwen plegen trekvogels de men- wanneer de winter vroeg sen te waarschuwen voor inzet Zou dit niet het ge- de soort winter waarme- val zgn, dan zou het kun de rekening gehouden nen gebeuren, dat de wa* een eigen bron voor weer kennis in zijn bijen. Gaan deze namelijk vroeg in het najakr aan.de slag.om hun gemeenschapje te be schutten tegen de koude, dan betekent ook dat meestentijds een. barre winter. EN- wat zijn nu de perspectieven voor de winter, die ons thans te wachten staat? Wetnu, de hoeveelheid eikels, hculcennten en bessen doen het ergste vrezen. De eiken cn beuken heb ben een .grotere -hoeveel heid vruchten op de aar de gedeponeerd dan de kenners van het bos zich sinds vele jaren herinne ren. Wanneer wij zouden afgaan op deze ene bron van informatie, dan zou het wel heel erg somber dient te worden. Zwanen, teren, waar zij op hun uitzien. Laten' we daarom ganzen en eenden die reis naar Afrika zouden afwachten of de hazen, de jaarljjk^ naar warmere willen uitrusten, bevro- trekvogels en de bijen 1--11ren waren. Ziet men der- misschien optimistischer halve eenden en wilde zijn Wanneer de stelregel ganzen vroeg in de herfst van natuurfilosophen, dat trekken, dan betekent „de natuur hoedt over al dit, volgens de eeuwen- haar schepselen" bewaar- oude meteorologische heid wordt, ziethet er kennis der boeren, een echter naar uit, dat de ko- strenge, althans een vroe- mende winter op zijn ge winter. minst langdurig van aard De bijenhouder heeft zal zijn. De republikeinse minister van Voorlichting, Moh. Natsir, heeft tegenover „Antara" verklaard, dat hetgeen te Den Haag bereikt werd, de Republiek niet aangaat. De Re publiek acht zich in geen enkele opzicht gebonden door hetgeen al daar bereikt is. Hij zeide, dót de genomen beslissingen de onder Nederlandse controle staande ge bieden niet zullen bevredigen, aan gezien de Indonesiërs die in. Den Haag geconfereerd hebben, „niet de ware vertegenwoordigers zijn van de Indonesiërs dezer gebie den". Het te Batavia verschijnende Chinese blad „Sin Po" verneemt, dat de communistenleïders Moeso, Sjarifoeddin en Setiadjit thans in het buitenland zijn aangekomen. Het blad veronderstelt dat zij gebruik hebben gemaakt van een toestel van een Philippijnse lucht vaartmaatschappij, die een lueht- öienst onderhoudt tussen de Repu bliek en Bangkok, het centrum van de communistische activiteit in Zuid-Oost-Azië. De gemeenteraad te Djogja heeft besloten de communisten en leden van de linkervleugel uit de raad te zetten. ZU mogen dan erg dor zijn. die bul letins, waarmee het Centraal Bu reau voor de Statistiek ons geregeld op de hoogte houdt van de gang van zaken ln het Nederlandse economische leven ln al zijn schakeringen, bij nade re beschouwing hebben die in vele ta bellen ondergebrachte cijferreeksen dikwijls frappante dingen te vertellen. Nemen wij bijvoorbeeld de cijfers om- over zee. Er trent het goederenvervoer ginter 1948?. Raymond Braine is vrij De oud-internationaal van België, Raymond Braine, die wegens hulp aan de vijand tot zes maanden, ge vangenisstraf was veroordeeld, ver scheen opnieuw voor de tweede Vlaamse kamer van het militair ge rechtshof in Brussel. Het Hof acht te de ten laste legging niet bewezen en sprak Braine vry. De Franse minister van defensie, Paul Ramadier, heeft op een pers- conferentie verteld over zijn be zoek aan Nederland, waar hij de Franse regering vertegenwoordigde bij de inhuldiging van koningin Juliana. Hij prees de moed en de werklust yam de Nederlanders en hun „nationale discipline". Ten be wijze van die discipline zeide hij lachend: „Ik -urilde wat tabak ko pen voor mijn pijp, maar ik kon het niet krijgen wantik had geen bonnen". Hoewel wij de minister dankbaar zgn voor zijn vriendelijke woor- den, geloven wjj toch dat de recht vaardigheid gebiedt, er bjj aan te tekenen, dat zijn gids blijkbaar heeft verzuimd hem de weg te wij zen naar oorden, waar mensen vrienden „heipalen" van sigaretten en. andere levensgeneuchten te koop aanbieden. wordt een vergelijking gemaakt tussen de maand Juni van dit jaar en het maandgemi ddelüe van het vooroorlogse topjaar 1938. Hieruit zien wij, dat Ne derland in Juni van dit jaar rneer m- voerde dan voor de oorlog, n.l. 1.057.000 ton tegen 1.013.000 ton. De door de zee schepen in Nederlandse havens aange voerde doorvoergoederen echter omvat ten voor de oorlog 1.738.000 tón en nu iets meer dan een vierde, n.l. 411.000 ton. De met zeeschepen verzonden ex portgoederen zijn eveneens strek ge daald n.L van 484.000 ton tot 280.000 ton. Het uitgaande transitoverkeer vertoont de sterkste achteruitgang en wet van 1.421.000 ton naar een zesde deeL t.w. 253.000 ton. Deze cijfers tonen wel duidelijk aan, hoezeer de betekenis van Nederland als transitoland na de oorlog is gedaald, een verlies, waarvan Botterdam sis grootste doorvoerhaven het meest de last heefi moeten dragen. Toen de vre de kwam was men er zich in de Maas stad terdege van' bewust, dat een zeer moeilijke tijd zou aanbreken, een tijd van vechten om hef verlorene terug te winnen, een tijd van hard werken om het verwoeste te herstellen. Een ver nielde haven was erg, maar nog erger was een verwoest, chaotisch achter land, een uitgestrekt dichtbevolkt in dustriegebied. waarvan Botterdam tot aan het uitbreken van de oorlog de natuurlijke aanvoerhaven was en eco- nomisch. dus goeddeels afhankelijk, We rekenden dus op de moeilijkheden, maar een volkomen onvoorziene moei lijkheid was toch wel. dat de bezettings- autorileiten in de westelijke Duitse zo nes een slagboom legden over de na- tmirlijke handels- en verkeerweg tussen de hay ens van de lage landen en hun achtêfiland. De Amerikanen en Engel- sen.'^tifc'tóSige orde moesten brengen in de cp#ra|in het door hun bezette ge bied. nSoiraËSn zich enorme uitgaven ge trooste rif Elke besparing was welkom en een. besparing van eigen valuta was, de aanvoer van overzeese goederen te lei den via de Noordduitse havens Ham burg en Bremen. Ruim twee jaren lang werd van de Belgische en Nederlandse zijde aangedrongen op een verandering in deze abnormale toestand; tot nu ein delijk deze slagboom werd opgeheven. Te Frankfortkwam een accoord lot stand, dat zowel de Belgische als Ne derlandse regering heeft aanvaard, ter wijl beide landen overeenstemming heb ben bereikt omtrent de verdeling van het Amerikaanse transitoverkeer tussen. Antwerpen enerzijds en Botterdam en. Amsterdam anderzijds. HET tot stand komen van een, zij het bescheiden handelsovereenkomst tussen Nederland en Bizonië en thans de toezegging, dat voor West-Duitsland bestemde overzeese goederen voor een deel ook via België en Nederland zul len gaan. zijn. gebeurtenissen van bij zondere" betekenis voor onze havenstad. Het betekent, dat dé transito-handel, die immers een belangrijke bron van Inkomsten, vormde voor Botterdam, weer enigszins op gang kan komen, ter wijl tevens het goederenverkeer en- in het bijzonder -natuurlijk net transito verkeer kans krijgt zich naar het voor oorlogse peil te bewegen Mensen uit de haven, die wij over de nieuwe overeenkomst spraken denken, er verschillend over. Sommigen zijn zeer septisch gestemd. Zij. moeten het nog zien gebeuren t Anderen echter achten een gematigd optimisme op' zijn plaats omdat zij het accoord van Frankfort zien als een herstel van het vrije han dels- en goederenverkeer. Onder de nieuwe omstandigheden achten zij Rot terdam en Antwerpen, de havens die nu zonder naijver gaar. samenwerken, als de natuurlijke aan- en afvoorha vens steqjr genoegom het verkeer tot zich te trekken. Immers het gaat nu om het kiezen van een vervoersweg, die op grond van economische overwe gingen het goedkoopste is en dan ken de keuze niet moeilijk zijn. Er is ook een schaduwzijde. Amerika steunt de West-europese landen niet omdat het de philantroop wil uithan gen, maar louter ter versterking van eigen positie in een wereld, waarin zich allengs twee kampen gaan afteke nen. Amerika heeft er alle belang bij. dat West-Europa zich zowel militair als economisch aansluit cn versterkt. In. dat licht moeten wij ook het nog wij onverwacht tot stand gekomen accoord van Frankfort zien. Om de overeen-, komst ten uitvoer te leggen, zal uit de Marshall-pot moeten worden geput, maar het is een offer, dat Amerika brengt om de kans op herstel van. het West-Europese - gebied te vergroten. Natuurlijk zat dit herstel langzaam gaan. maar de kans Is er en Rotterdam zal haar aangrijpen, met belde handent Rijkspolitie schonk Niwïn zes radio's Als resultaat van een vrijwillige geldinzameling onder het rijks politie-corps, heeft generaal de Ko- ningh, algemeen inspecteur van da rijkspolitie Maandagmiddag zes ra- diatoestellen kunnen overdragen aan de NIWIN, Deze zes toestellen maken deel uit van de 125 toestel len, die de NIWIN ten dele door aankoop, te» dele door schenking heeft verkregen om de soldaten in Indonesië hiermede op ruimere schaal verpozing te kunnen ver schaffen. Eerste Landdag van de Ned. Judo Associatie Op Zondag 31 October zal in het Gebouw voor K, en W. te Utrecht de eerste landdag van de Neder landse Judo associatie worden ge houden Het programma zal bestaan uit Jiu-Jitsu-demonstratie~te gevèn door amateurs, het afnemen van. graduaties, terwijl -o.a. ook door de aanwezige buitenlandse Zwarte Band-houders, zal worden gedemon streerd. ZUID-WESTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond. Voor het Noord- Westen van het land: half tot zwaar bewolkt met later weer enige regen. Matige, ln de kust streken later krach tige wind tussen West en Zuid. Wei nig verandering van temperatuur. Voor het Zuid- Oosten. van het land: meest zwaar bewolkt met vooral aanvan kelijk nog plaatselijk enige lichte regen of motregen. Meest matige Zuid-Weste- lijke wind. Weinig verandering van temperatuur. 13 Oct.; Zon op 7.01, onder 17.51. Maan op 16.56. onder 1.26. 13 Oct. Hoog water te Rotterdam: le.tij 1.28 uur, 2e tij 13.54 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1