m C m Twee mannen en 'n jonge vrouw pleegden weldoordacht \erraad Distributieambtenaren Mooi vliegweer Rij de°Van Klaverens kruipt het bloed waar het niet gaan kan DE HINESE PAPEGAAI Uw iaii wei vri] kunnen ademen - ml 11* 'siei jeugdig en Iris zijn c$3 KOERIERSTERS v ACTIEVE JONGEMAN Dinsdag 12 October 1948 het slachtoffer Twee mannen en een Jonge vronw hoorden Maandagmiddag voor de Rotterdamse kamer var het BU zonder Gerechtshof de gezamenlijke aanklacht aan verraad van iltcjrs»! werkende ambtenaren van het distributiekantoor \an Speykstraat 70 aan de s d. Dit kantoo behandelde de ds trib^tic aangelegenheden van In het buitenland werkende ar be ders Omstreeks Juni 19*4 kreeg verd JAN Donker er de lucht van dat enkele -ambtenaren, met nan e de heer van Ge'dcen orregelma tigbeden pleegden ten behoevev-in arbeiders, de met van hun verlof in Nederland wilder terugkeren Hü rapporteerde d t aan zyn chef. de 44 jar ge inspecteur van het CJDK. afd. pe soneelszaken RoHerdam, A. Schaefer wiens lyf wacht hy w-as ge orden na een mislukte aanslag Sch was spec aal belast met *t opsporen va« frau der en oplichtingen en ve keerde op zeer goede voet met de sd Hj kwam er Wel een kopje kot! e drmfcen Het w as ook Sch d e het verraad arrangeerde Hy stuurde tyn eveneens foute secretaresse de toen 20 jarige mej hl G Oomen« als agente provocstrice naar he bureau Van Spcvkriraat Zy deed zich daar voor als de verloofde van een arbe der die met naar zyn were m Frankrijk wilde enig gaan. Zonder veel moeite voor een tientje maar kreeg zij de vereiste stempels op de neegeb ach te d s tributieformulieren. Zy had het bureau nog met ver laten, of Schaefer die de vor ge dag het bureau en vooral de m en uitgangen zorgvuldig had gem spectee d, verscheen ten tonele ge wapend en m gezelschap van man Radio-programma jouma.. 20 05 Echo van de dag 2045 Bonte Dinsdagavondtrela '1.30 MededeJngen zou zo graag 2215 Buitenlands 22.30 Zang en samenspel 23 23 1524 00 Gr muziek ILVERSUM H 19 00 Nieuws 19 15 Muzikale melange 19.30 Italiaanse ope ras 20 00 Nieuws DW De gewone man 2012 Het lied van Bernadette 23.00 Nieuws 23 1524 00 Avondcon^rt WOENSDAG 13 OCTOBER HILVERSUM I 700 Nrteu 715 Och tendgymnastlek 7.30 Gr platen 8 00 Nieuws 84S Victor Silvester B50 Voor de hulsvrouw 9 00 Berlioz en Tsjai kofsky 10 00 Morgenwijding 10 20 Onze keuken 10.30 Als de stofzuiger zwijgt 1 Het Damescostuum 11.30 Ponul. 13 50 Frankie Carie nlano 14 00 Gespro ken portretten H15 Jeugdconcert 15 De vrouw ln de mist (hoorsoell 15-30 Regenboog- 15 00 Roodborstjes 1614 Het stond ln de krant 16 45 Vragen staat vrij 1715 Planoduo 17 30 Orgel soel 1800 Meuws 1815 Va-Sa 18.20 Harrr Frjer en-orxe»tr-18 25 Toespraak H. M- v a Velde 18.30 Reg uitz HILVERSUM n 7 00 Meuws 7l5 Ge wide muziek 7 45 Een woord voor 8.00 Meuws 845 Gram muziek ik 30 Wa erstanden morgenconcert 1030 Morgendienst u 00 Cello en piano 1115 Hoorspel 1215 Promenade orkest 1300 Nieuws 1315 Orgelbespeling 1345 Berujps Fhllh orkest, 14 40 Gr platen 15 00 Kamerorkest 1600 Voor onze jeugdige postzegelverzamelaars 1615 Voor onze jongens en meisjes 1730 Gr platen 17 45 Reg nttz 18.00 Onze he derf korpsen en koren 18 30 Willen en kunnen nen van groep 10 De ambtenaren kregen het be eï handen hoog en e den ach een eigens ln de por t e loge erhoo d D he t He m ar Gtlderen en t ken w den riet«*enomen d o g dr- dag ook de ee Vermei Ier De eerste twee slachtoffers erd n naa Du ts *»nd r\ oe d an tar ze nn.t ten gkee der de hee V l eo tydens »jn ge anger sc'-ap tbc op en de hee e d late v eer vrfjgeta en Genade voor recht Volgers de twee mannen heeft mej O geweten waar het om g ng Zij zelf beweerde onkundig geweest e zyn van de opzet van haar op I d-achtgever Althans d t meenden vv j op te maken uit de hees ge sta melde aw norden aan haar onder vragers die -e Aegens ziekte zit nd n een stoel mocht te woord staan Aan verd Donker was bo en d en nog ten laste gelegd dat hy aan zyn oom de S B fanct on a r s Hoogei een nl cK ngen had ve strek o er ae act teit van comm n st sche v erzetsl eden In een br "f aan de -e schreef h j o tn, kunt U v oor een Ie» tima4 e zorgen voor voorkomende geval !en In z jn requ s toir bracht ntr Donker hulde aan de gevallen dis tr butie ambtenaren d e zich on danks hin foute milieu goede Ne derlanders hadden betoond Wel s waa was Sch de auctor mtelectua iis van het verraad geweest maar zijn ondergeschikten waren veel meer dan roeelopers Ook de schuld van de vrouw el jke verd <t h°el groot HÜ wilde echter I van haar slech te gezondheidstoestand genade voor recht laten gelden en eiste 1 Jaar voorvv met 3 Jaar proeftud Tegen de twee mannen eiste htf acht Jaar leder met aftrek wat Sch, betrof van 19 Sept 1936 af De 36 jarige monteur W Sluvter tut Vlaardmgen de vele personen met een. revolver heeft bedreigd en enkele malen in walde weg schoot SS er was en Feldmever heeft be waakt, werd tot acht jaar veroor deeld De eis was 7 jaar Ad pt entte 1 M MIEP JUICHT Zu vindt het aar dig van de herfst, dat hij nog een zomers gezicht zet In de vorm van bloemkool. Op haar verzoek geeft de Heer P J Kers een recept voor BLOEMKOOL PIKANT Kook een bloemkool gaar maak van 14. L kookvocht en een pakje juspoeder een sausje Roer hier door een haksel van 4 zure augur ken 6 zure uitjes en wat gehakte peterselie Giet deze saus bij het opdienen over de bloemkooL BLOEMKOOLKOEK <v d. brood tafel) Maak een restant (een halve) bloemkool met drie koude aardap pelen fijn Roer er een A f joge hakte t-t wat peterselie en 2 eetL bloem door Maak met melk tot een dikke bry Op snaait maken met zout peper en nootmuskaat Ra e er met boter of slaolie e n bruine koek van Wat druiven als toetje altftd goed Erg duur zyn ze niet en Iekffer zoet Publ centr Bur v d Tuinb ve Jlngen Maar eigenlijk is de tijd oorbij Het buit^ngev oon mooie na joarsweer heeft enkele verenigm gen er toe verleid tot i et organi se e \m ee eo on of s edel jk concot v Yirvoor de eerste tyd m aanmerking genomen nog \rj veel belat gstelling bestond Dc stations van vanuit gevlogen werd aren Etndhovei Oosterbeek en Roosendaal De vluchten hadden een zeer gunst g v erloop en wer den de pry ze i alzo in 2 xrnr tten verd end Het mexkwaarage by deze vluchtjes was wel dat de du ven hoeve! op verschillende stations gelost toch gel jkt jdig ae stad binnen kwamen Het was toen maar een kw estie w e of zyn duiven het eerst binnen had ter vv j! dat gedeel e der stad waar van het g ootste aantal duiven mee deed een n et te versmaden voor hand kreeg Dat de tjd voor wedvluchten voorby is bev jst echter het feit dat er voor he laatste concours van de RP.R nu 14 dagen gele den nog 1500 duiven werden m geschreven tervvyl het groots e aaotal ingeschreven duiven van nu slechts 180 bedroeg De prijswinnaars van de in de laatste weken gehouden eoncour sen waren de volgende personen Stedelijk Concours vanuit 01 den zaal uitgeschreven door de R P B 1 W v Rossum 2 Dekker en Boshart, 3 v Vloet Hog*ndoorn 4 Gvd Ruit 5 K de Bruin 6 A v Veen A Brusse 8 J Groot veld 9 T Kalkman, 10 F v Lith Stedelyk concours uitgeschreven door de Oldenzaal Combinatie op 3 October 1 C Molle 2 P Rouwit 3 H Wülemse 4 C AXoUe 5 Ge broeders v Wijngaarden 6 Nete son en Co Gebr v Vliet 8 G De avonturen van kapitein Rob De terugkeer van Peer de Schuimer 60 Wanneer de nieuwe dag aanbreekt bevin den de vier vluchtelngen zch al op veilige afstand van de stad Peer is een beetje uit ijn humeur want hy voelt zich op zn schoir me ge kameelbult met erg op zjn gemak Geef ray maar een galjoen in een vliegende storm bromt ny Nou wat let je roept Philtpo hem toe kjk maar eens om De karavaan houdt halt en verrast draaien de anderen zich om t Seepaert schreeuwt Rob en onder vol zeil Jongens als we dét eens te pakken konden krijgen Ik weet waa het schip heen zeilt seigneur zegt Bartje dne dagen geleden heeft het proviand geladen het is onderweg naar Pare Naar Paré' Nou daar heeft Peer nog een goeie vriend wonen herinnert hij zich En de kara- gmg Als nou alles maar goed afloopt Ja maar ondertussen hebben Abas Turc en de Bey van Algiers een langdurig onderhoud met de sterrenwichelaar die hun moet ver tellen waar de vluchtelingen zyn heengetrok ken De ziener tuurt lang m een glazen bol en zegt dan Vier kamelen zie ik o heer zy trekken nsar Paré En nog geen halfuur later stuift een koerier een Brahmaan vaan zet zich vol goede moed weer m bewe- een vurig Arabisch paard de stadspoort uit d Pluym 9 Trjselaars 10 K Kroesbeek Rechter Maasoever Concours Uit geschiet ei door de P Vitesse ulks ii verbanci met het 35 jarig bt-staan d er verenig ng 12 Gebr Mackpha I 34 P Put en Co 5 Gebr v Wijngaar oen Noor de Concours uitgeschreven ooor de PV Wilhelmina vanuit Iendhoven 14 Gebr v d Heu vel 2 Gebr Mackohail 3 J J v d Wall 5 v Vloed en Hoogen doorn Naar wy vernemen zal het bat g saldo van de door de Rotterdam se Postömvenbond t« houden Bonds Tentoonstelling bestemd v oiden voor het Zweedsche Roo de Kruis dit als tegenprestatie voor hetgeen deze instelling m de barre hongerdagen van 1945 voor. ons heeft gedaan Ejen kijken naar m n broertje Beb uan Klaveren laat de jour naIwtiek en -n kop koffie tr de steek om, broer Wimjc zten boksen tegen 3 Remie uit Breda, ook al geen onbekende naam meer tr de boks sport En ii de deuropening van de foyer leeft hy helemaal mee met dw twee jonge spring tn het velds daar tn f witte licht van de rmglampen bokssport hangt merken we voor Beb heeft zorgen De party tegen Delanno t hangt tussen ja en nee en zyn vrouw wil terug naar Als tralie waar h j een sportschool kan beginnen Maar dat merken we heel goed de geda hte nog een paar goede partyen te kunnen bok sen m Europa lokt hem ook Hij voelt zich nog fit genoeg om kna pen als Delannoit Turpm of de n euw e Franse kampioen te ont moeten Hoe hy met hart en ziel aan de EARL DEUR DIGGERS teur Zyn stroef gez cht straalde Ik hoopte u te spraken meneer Madden Ik wilde u vragen of u z ch een oi-d vnend van mij her nnert Jerry Delaney tut New "iork Madden deed „yn ogen byna d cht maar de uitdrukking van on EEN CHARLIE CHAN MYSTERIE gezicht bleef dezelfde De aney herhaalde hy alsof de naam nem me s zei Ja Jeiry Delanev die alti d No 90 Bob voelde een schok en kwam - - - - - wat dichter by De oude man legde rondhing bj Jack UcGuire m de de hand achter het oor T 4 Wie is dat' vroeg hy Delanej schreeuwde Boston Chan kwam ook wat nader J£rry Delaney In zyn vak deed h j prach t g werk Ik hoop dat ik de kans krijg Madden te v agen of hy herinnert dat Een luid geroep om Boston klonk over de patio en deze legde ,in pijp neer en snelde weg Chan en B b keken elkaar aan U klankzinnig baas grijnsde Ah Kim Neen dat ben ik nle We kun non jou bert gebruiken in BoÜy wood Het lijken of u glote glap maken Waarachtig nie4 Denk er eens over Hier Hij schreef iets. op een kaartje Als je er zin n hebt kom je my eens opzoeken Begrepen? Misschien op andefen dag baas Veel gelukkig hiel Hy liep ver der met zyn blad Bob ging naast Paula zitten Hy was zeer verontrust al leek hy uiterlyk kalm. Er is iets gebeurd en u kiat ons weer helpen begon hj Hy ver telde alles over Jerry Delaney en herhaalde het gesprek tussen Mad den en Boston dat hij juist opge vangen had. De ogen van het meis je werden groot Chan, of ik kun nen geen inlichtingen vragen ging Madden keek angstig om 2ieh Wat u dK BKt0!1 v,or wri Wat rnsni itt var, ,noTa*,*nr7 iemand Ken vrij onaangenaam mens" ^.ei ±e Ik heb nooit met hem op gehad "Wer en veertigste Straat drong Boston aan U weet wel oj Ik kan me hem met te oinnen brengen zei Madden Hij liep door Ik ontmoe zoveel mensen Missch en wilt u niet me*r aan .ich hem denken zei Bo cn met een v eemde klamt m zyn stem En dat kan ik u met kwalu* nen en Noen u k rt niet eig op Delanev gesneld zyn Wat h 4 gedaan heeft was een misdaad Het gezelschap werkte aan één stuk door tot het tyd was voor de heen Wat weet jij van Delaney' lunch Toen gngen zy verspreid vroeg hy zacht over de patio en het erf c.e dikke .Heel wat <.ei Boston Hij kwam hoterhammen uit de Oase zitten d cHer naar hem toe en Bob ver jiu doe hem eens epn naar vra nuttigen en dronken er koffie bij stond maar nauweli ks dat hij „ei gen 20dra u de kans hebt Ik denk Yi ther^°£lessen flotIel ver ïk weet alles van Delaney af me dïï het pas gebeuS kan H ?Sfe scheen Madden in d« deuropening neer Madden 1,,f t"iTV» goede eiunn0nkamer W3S C6n Een °senbhk keken zij elkaar gen wat hy van Delanev weet Ai* t. aan maat doe het zo dat by Keen ach Allen welkom zef hij Doe Kcm binnen stelde Madden terdoebt krjgt a tu j i ^ent voor Bob zag hen samen m de Ik zrf! het proberen antwoord Hy drukte de directeur de hand woonkamer verdwynen de z j Ik ben n et heèl knap en rond gaande sprak hij met elk Ah Kim kwam aanlopen met een Wie zegt dat' tf ben4 heel knap der lenen van het gezelschap af blad vol sigaren en sigaretten een en goed ook Bel mij maar op zonderlyk Diana vooral nam hem gav e van de gastheer Toen hij voor als u met hem gepraat hebt dan 31 °es*aS Daar kwam hy de directeur stil stond keek deze kom xk gauw naar de stad by Eddie Boston Als bij toeval hem scherp aan De directeur was weer op de maakte Bob dat hij gedurende dat Wat een type is dat nep hy been. Kom ve moeten afwer gesprek vlak by Jhen stond. Zeg eens John zou jij niet voor ken Is iedereen er^ Eddie m de avond als zn broertje Piet het tegen van Struyen ook al een jongen van de Bredase Ring met naar z n zin doet Dan kan hij zich met inhouden om naar de nng te roepen Come on Piet d r op Niet afwachten Stoten Maar Piet verliest en zn tweelingbroer tje Wim wint Wat hebben we verder nog ge zien in Odeon' Een vergeefse aan val van Pietje Voorwinde op de re putatie van Moosje Lonneman Pietje is met schone voornemens de ring ingegaan -naar na de wed stryd moesten we toch zeggen ge wogen en te licht bevonden \Toorts heeft de kleine Snoek zich weer ontpopt als n geducht knock outer van Duren moest ViUgzout ruiken Voor de rest verwyzen we naar de uitslagen De Cauvver w o p van Mommers Christen w o p van Van Oosten Snoek W O p van Ab de Wolf Niessing w o p van Van Duren Kieboom w o p van Duckman Petras won door k o van V Helden D Keller w o p van v Laarhoven Advertentie 1 M Diirom moet ge met Ri dox zuurstof n w»s of bid water de por en vrij maken van stof en vettg he d M U oenen luchtbel Jen m croscop sch kle n dr ngen de por en b nncn. Heetl jk dat t melend ge voel betoverend de cht ine vao de al gauw weer opbloe ende bu d n gat* huid en n fraaa tam TUINKALENDER Jjn naam is Boston zei de ac de film willen spelen' 3 Eddie? 1—15 woorden f2iedere S Woorden meer f 05 TE KOOP GEVRAAGD Gevraagd projector 8 of 18 mm en cprame camera 8 of 35 rn.ni Alleen goed merk. TeL Kasregister en VleessnlJmachi ne Opgaaf merk en prijs no 950 Parool TE KOOP AANGEBODEN WaawTinger*. De beste kwal! telt 50 70 in huurkoop f 150 per week Zonder vooruitbeta ling De Vries a d<? Vt ese laan 66 tet 32888 zonder punten Wö sterke garens om ze te haken W Korte land Maren takstraat 55 Tel 72123 Eta stofzuigers per week wringers va 150 per week zonder vooruitbeta ling, radio s in overleg met ko per J3e Blauwe Pui Sehie Weg 52. Tel 40056 Gasojaar zgan teit en 2 hofstraat zgan grote gasradlateurs 113a Tel 41 caDaci Vijver 41504 Zwaar eiken clubstel 2 grote - fauteuils 4 zware stoelen Pri ma bekleding Goed drooit hout Direct van stoffeerder 235.Tevens zware hu s kamer 2 fauteuils 4 stoelen verend prima bekled n" slechts 135— Goedkoper kan niet Molendijk Boezem singel 48 (hoek Boezemstraat) Draadglas aangeb (niet dis tributie vrö) Aanvragen met sperii en opgaaf werk or no 956 Parool Persico met bitter 4 80 per fles Oude Gen ever f 515 per liter Süjteril Peeters Scheen' timmermanslaa» 14. Tel 2165? Nieuws van de Damesben-s Dames! Ons .Elja Rubber corset is een uitkomst Ook voor corpulente Dames Cot settenfabriek Victoria Zwart Jansstrast 98 Schiedam Hoo, straat 143 ding compleet riet kap.e f 29 75 Von Burg Soetendaal. Te koop laken officiersunl form koopvaardij zgan com pleet met lange overjas Te bevr na 5 uur Willem Buy tenwechstraat 137 c R dam. Te koop kinderwagen pracht model als nieuw Vaste pris f 50Hagen Doornstraat ^8 Na 6 uur Prima stofzuigers m 1C00 mm zuigkracht en fraaie Uchtkro ner me zjden kapjes alles f 250 en 3— per week on der vooruitbetaling De Vrxcs Cl de Vneselaan 66 tel. 32388 Pracht wit wollen baby cape lange doopj m onderj batist m valenclenne kant ceh hand* W Dooyes Aelbrechts kade l 9 Vooroorlogse radlatoreniak, gianslakverf grondverf pta muur vloerlakt erf alumta um terf ijzemenleverf vernissen ook celluiogelakken thinner autolak v d Kwast sccatef radicaal wasbeits goudbrons kwas en bokkepoten De Re pen boog' Eendrachtsstr 143 en H Rijwielen, f 108^5 bultenb va 3 60 binnenb 1 3a lsmperf 14 60 Burgers E N R Simplex Magneet Gro te voorraad Vollebregt Zaa mol en drift Mathenesserd jk Beljerlandselaan winterjas vo kort dik per soon 35— gr js sportpak m 43 f 32 50 z p \a 7 upr Dr Wa um Bajoretstraat 111 Ter overname astrakan man tel voor oudere dame Gan baldihoed Wilson 6—Grote ovale braadpan v d Hoon aardst aat 17 h. Te koop v o 2 pers Auplng matras in pr st en potkachel C v Leeuwen Geertsemastr Engelse kinderwagen aangeb dbl zgan leren bedje 75Mevr Pierot Doedes straat 7 a aanbieding! bestaande uit dressoir i clubfauteuils 4 stoelen schuif tafel compleet 560D« Meubelbeurs Grote Visserij straat 8—10 Rotterdam Dames en Heren plastic regen Jassen extra soepel ideale dracht tegen, regen en wtnd Tricks Modebedrijf Noordmo lenatraat 52 AUTOS MOTOKEN EN RIJWIELEN CWordt vervolgd) Boy 13 OCTOBER De bolletjes van Crocussen toorden tn het na~ jaar op een diepte van 5 tot 7 cen timeter tn y ras tie ld en of borders uitgeplant Men kan ze des winters ook tn de kamer tn bloei krijgen Daarvoor worden de bolletjes thans op een diepte van 2 centime er in potten of schalen met zand of tuin aarde geplant en evenals de tulpen of hyacinthen op een koele donke re vorstvnje plaats gezet waar de aarde vochtig wordt gehouden Wanneer de spruiten ongeveer 7 d 8 centimeter lang zyn kWnnen ze tn een onverwarmde Hamer t» het licht worden geplaatst Desgewenst kan men de crocusbollen ook wel m schalen grind en water zetten Enige mooie soorten zyn de blautoe Grand Maitre de paars blauwe Dream de witte Kathleen Parlow de violette Jubilee de s°le Mam- Waar 1 mouth en de zwartpurper Ntgger Tien jaar mannenkoor Wilton-Fyenoord Aan belangstelling heeft het op de receptie van het mannenkoor Wilton Fyenoord dat dezer dagen tien jaar bestaat niet ontbroken Uit zangersknngen van bulten het bedryf namens de directie en de zusterorganisaties van de werf waren velen aanwezig om hun ge lukwensen aan te bieden al of niet vergezeld van een bloemenhulde Voorzitter C van Toor heeft voor dit alles dank gezegd en daarbij nog eens gewezen op het werk van de culturele personeelsorganisaties die tot döcl hebben de arbeider na het werk gelegenheid te geven zich na de dagelykse arbeid gees telijk te ontspannen en cultureel te verheffen Naar de heer van Toor meedeelde oestaat het plan om ïr Rbmer tijrens het feestconcert op Dnderdagavond in de EK Volks bond te benoemen tot ere-voorzit- ter CadjllAc Auto te koop C per soons Math dijk 191 Tel 32045 Ari« 500 cc k kl Prima mooie snelle sportieve motor DJCW 98 cc goed loprad E Weasels Schermlaan 21 Te koop aangeb motorrijwiel Norton, 500 c c 44 Mathenes serdijk 287 Glashandel Te koop Wllys Sedan 1938 prima banden moet aan gere pareerd worden 750— La Salie Sedan 5 pefaoons 1937 in prima «aat met Nat bewijs tegen taxat epnjs A Demmers "Wm Buytewcchstraat 200 Rouw trouw en avondcos tuoms Ook voor dames Ver huunnmehttng Ma son F Gor dijn Essenburgsmgel 142 Telef 37901 De moord a d Broersvest Het slachtoffer van de moord op 5 Maart 1045 aan de Bruersvest te Schle dam de heer Jack Boer uit Zandvoort welke moord verleden week opgehel derd werd wordt Donderdag op de rooms katholieke begraafplaat» te Zand voort ter aarde besteld na een plech tige uitvaartmis in de parochiekerk van St Agatha om tien uur PERSONEEL GEVRAAGD Gevr net meisje vdd of vd en Tel 31'99 Mevr Cohen Essenburgslngel 132 A R dam HS Autobezitterst Vij repa reren Uw stoffering ln autos en autobussen met prima ma terlaal Vraagt prijsopgaaf R esmeijer A v Ejk le Pjn ac kerstra at 25 Tel 4317a MUZIEKINSTRUMENTEN Muziek Accordeons va Guitaren 42 50 Mandol n s 27 0 Ban!os f 42 50 Blok fluiten 8 95 Gramofoonpla ten rekjes naalden Slmonis Bcyerlandsclaan 29 Tel 71160 TE HUUR GEVRAAGD Jong Rijksambten venst trouwen zoekt ongein z t en siaapk by voork Schiedam of Rdam Br no 048 Parool Wie heeft voor net ae echt paar 2 kamers met stook er kookgelegenheid bij man of vrouw alleen Br Mej B v d Wal Nleuwland 5 R dam Alle bier is geen bierl In Café JOe Kroon v Speykstraat 152 wordt het beste bier ge schonken daar stroomt het d« dag door de leiding Ee n gerstebier 18 ct p groot Onze genever mag gezien geproefd worden prima) 24 jonge genever 23 ct oude g never Café De Kroon Speykstraat 152 Tel 37331 ONROERENDE GOEDEREN gevraagd Panden Particulier vraagt éen of meer eenvoudige panden te koop Br no 5961 Adv Bur Zaagmolenstraat 47 ONROERENDE GOEDEREN AANGEBODEN Dressoir vier fauteuils en ta f#l _m gl plaat Old finish. D 1, Math, dijk 309. Mooie kleine geldbelegging pandje bij Schuttersveld Crooswijk 4 huurlingen 728 P j koopsom 8000beno digd kap 2500— T« bevr Jac v d Have Walenburg er weg 133 a TeL 46875 Net jong as echtpaar zoekt geschikt» woonruimte R dam— Schiedam of Vlaardlngen Br no 601 K ósk Schieweg Dame b h b h zoekt vrije on gem zit slaapk m kookgelp genbeid Br letter S Bur Pol derlaan 24 Ambtenaar invoerrechten en accijnzen zoekt kamers ongem m kookgelegenh Br no 843 Bur van d t blad Gevr grote kamer of 2 ka mers z p voor 3 zusje» b h b h per 1 Nov of eerder Br no 1365 Adv Bur Benjamin Stad gQg Wie helpt patient met Jangdu rige ziekte aan een kleine kof ferschrijfmachine in ruil voor een electnsch scheerapparaat event met bybetaLng Br no 953 bur van dit blad IE HUUR AANGEBODEN Colporteur incasseerder gevr goed te plaatsen, art mime verd Vast sal en prov Br no 849 Parool Fa Bodegom en Baggerman behanger J stoff Eendrachts straat vraagt le vakman PERSONEEL AANGEB Kleermakerij meisjes gevraagd voor maatwerk gevorderde en leerlingen G Meyburg Voor schoterlaan 70 Gevr net meisje als hulp in de huish bM Dame alleen Van fl lot 2 u Mevr Vermeer Berg sclaan 176 b Gevr net dagmélsje van 8—5 uur 1 15—pw Zamidd vrij Aanm Mevr Zielemon Staten weg 131 c Dame Jbv schrijfmachine t>pe of »-*—*•- 5 Parool. Bijverdienste Allround admi mstratief en commercieel per soon vraagt administratief werk of Iets dergelijks in de avonduren Br no 95 Parool L nger eraaister in bezit tan electrische machine vrae t thuiswerk Br no 23 Kiosk BjommerfejJkselaan Ooster Muziekschool Dir N van Rooyen Raralehweg 36 Tel 21745 Plano Orgel Viool Cello ea pianostudeergeL Rijbewijs? Auto en MotorrlJ school de Groot Erkend rij schoolhouder Gr theorie des gew gebaald en gebracht. Aelbrechtskade 152 Telefoon 39619 39701 Franse les In Blydorp Opl Practllkex en conversatie Br no 652 Parool Deelname mogelijk Boekhoud lessen eenmaal per 14 voor aen Juni "Ï949* Inl Davidsstr 62 a Hawaiian guitarist (amiteur) Coupeuse bza voor het ma ken van Japonnen er ander werk ƒ6p dag T Ver haaff Hugo Molenaarstraat b Coupeuse neemt weer werk aan nieut veranderen en kin der kleding prima coupe goe de afwerk ng Mevr Breuse ker Da Costastr 19 e WONINGRUIL Wie ruilt zon 2e ct geh op geknapt bev grote voonk 3 slaapkamertjes keuken ve randa zolderruimte voor hui» ANWB Bond» Autorijschool Eureka Tel 39617 Gedipl instr door Dame of Heer J Stol^er Aelbrechtskade 156 b Meisjes gevr van 13—16 Jaar om opgeleid te worden tot be roepsdanseres Inl dagel van 47 uur le Gijsingstr 33 c lx b VERLOREN Verloren Vrijdagavond 10—11 uur gouden broche bevattende muntstuk Willem 3 Gaande van Ch n Restaurant Asia n Nwe B nnen veg 64 Mevr Goede Nw Binnenweg 94 DAAR ZIT VERDWAALDE FIK Wat nu' Zyn baas plaatste één Koe nerster in Parool Fik kwam terecht hoor Gevraagd Jongen» 18—20 j voor broodbezorging en om ap geleid te worden in het bak kersvak Aanmelden Ewald Behle Nieuwe Binnenweg 199 Gevraagd Besch j vrouw als huisgenote bij Dame m 2 schoolg jongens om zorg huis houding op zich te nemen ged 3 mnd Centr ver mod flat Hulp ruv werk Mevr Tondu Statenslngel 185 c Blij dorp Tel 46692 Aangeb 1/4 etage Blydorp G~vr ben of vrij huis 5 tot 7 kamers ook Zuid Br no 951 bur van dit blad Wonlngruil Agb te Adam zonti vrije le et n euw Zd 4o k keuk badk berg ng tel Gevr woning Rdam liefst buitenwjk of omg Br no 137880 Bolrek Kon pl 1 Am sterdam HUWELIJK Welke 2 lieve meisjes wensen km. 2 vlotte jongelui Br m foto op erew ret no 954 bur van dit blad Gevr in klein gez n zeirst. Jongste bediende gevraagd (manneiyk) f 50p maand Br no 4 Kok AdvertenJe Bur Pij perstraat 5S Handweverij d Inslagh La ren vrjaagt prima haakste s thuir verk ruime böv«rdienste Aanm JMfaand tot en met Don derdags v 9 12 u en v 2-4 u B jkantoor Harddraverstr Eb dam Aangeb Kantoor eventueel met het vak bekend Aanm na met magazijnruimte omg Biy 7 uur H Nuveman Bergsin dorp Bri ho 956 Parool Igel 157 Wed 45 Jaar met goed eigen Inkomen nku. net alleen staand heer B0 voorkeur B K Br letter T Bur Folderlaan 24 Nette jongeman w s k m nette gescheiden vrouw of weduwe tot 30 j 2 kinderen g b z Br no 959 Parool LESSEN EN CLUBS ANWB Bonds auto motorrij school Eversteyn de oude ver trouwde school met de oe kende gele leswagens bracht Violierstr 32 tel Henegouwerlaan 6 tel 36666 Uw rijbewijs Bel op 4109? Autorijschool „succes Vlug Vanouds bek Cor Oolc Jac Catsstr 16 (N) Gcd Instr Gratis theorie Muziek Onderwijs Genoot schap Lessen op alle instru menton vanaf 350 per mnd. Instrumenten in bruikleen Mathenesserplein 21 a Eliten daal 14 vd. Mcijdestraat 28 b DIVERSEN Rechtszaken van Drlel Advt seur Lid der NVRa Candi "öaat deurwaarder Boezemsin gel 100 Veemarkt Rotterdam C Tel 20105 Beddenreparatie doomoppen bijvullen u tstomen veren bed den vermaken tot 3 d kanaal bedden Geprs Bos Samuel Muilerstraat 0a b c Tel 3" Spiralen IJzeren ledikanten vermaken tot model opklap bedden netwerk vernieuwen repareren strekken 6 model len ombouwkasten vanaf 22 50 mooie houtsoorten Gebrs Bos Samuel Mullerstr 9a b c Tel 36811 Ve hulzingen en meubelver r van en naar alle plaatsen tn zeer lage prijzeri Jac de hoek Math dijk 173 34373 en Statenweg 5 c Tel 4B894 Voor prima stoffeerwerk met v ooroorlogse bekleding ook opnieu v overtrekken errt Wo n nginr chtlng G Lubbers Zoomstraat 83 Tel 48182 Kinder vagenkappen overtrek ken wagens spuiten bekleden Zendt briefkaart wordt ge haajd Bogert Heer Gi Usstr 3 (zijstraat Vlietlaan Oost) Tel 24652 Haarden plaatsen en schoonma ken Stierman Cath Beers mansstraat 72 b TeL 34289 Dierenvrienden. Coed tehuis gezocht voor twee honden (froenendaler») 2)2 maand oud H J Ceurts J W Fri sostraat 2oa vin Hhcrg Dat is myn werkschoen de Robinson-werkschoen Een schoen die alles tart 20 oerdegelijk is hij, 20 volmaakt bestand tegen vocht Met hout- gepend&tuhbe/e leren zool en watertong De prijs5 Die zal U meevallen voor zon bijzondere kwaliteir Robinson s prijzen behoren tot de laagste jn Nederland' Vraag Uw winkelier dus naar Robinson Hij vp.koopt U dit merk graag want hij weet met Robinson bent U altijd her beste af! Gevraagd door Stuwadoorsbedryf ter opleiding HBS of MULO opleiding Br met tatv inlichtingen onder po 13392 Adv Bur Keuaenkamp Rochussenstraat 289 Roterdam AANNEMINGSBEDRIJF VRAAGT BEKWAAM ASSISTENT BOEKHOUDER Br met volledige inlichtingen onder motto assis tent te richten tot Bur JAN GRUSEELS SR Rochussenstraat 79b Rotterdam tervcrll* verHchtipRvan ireukl iden il voor U op maat gemaakt Mannel jke en vrouwe] jke hulp steeds aan wezg Kom tot ons onge Iw feld kunnen wj Uw breuk bezwaren helpen oplossen 10 DAGEN PROEFTIJD Vraag inlicht gen S ngel 25 (AN 3) Amsterdan C iROOKS 1 •IREUKAWAflATENIEOKiJF. Wm5 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2