HEVER de liver c.v. Juud binnen 2 Wikcn jpwiiuw sjt ds> lYlah^hsmomJiA PRODENT GEDISTILLEERD VRIJ!! VOOR SLECHTS 2CENT VIM schuimt en kan niet krassen HOOFDUSTVOEROERS en een bekwaam HEIBAAS NAAISTERS RQITERDAMSCHE SCHOUWBURG l^s 1923 1948 Firma H. DUIJTSCH Jr. (Anno 1914) KUNSTGEBITTEN dames wollen en zijden stoffen 19 OCTOBER 1948 PARKHOTEL Edele 'wassoorten (lIjülAs^ »^e siav*n HERSTEL VAK UW HAARGROEI ■^/i \yt>\S- ftlle Drukwerken 1. Twee cartonnagewerkers 2. Twee prima boekdrukkers ASS IS TE N T GROOT INDISCH AANNEMINGSBEDRIJF ZOEKT; ADVERTEER REGELMATIG MAATKLEDING C. W. FLES v. d. BROEK E1Ï11II STENOTYPISTE/ COEBSSPOSBEiJTH Gebroeders GRAAUW'S Uitgeverij I>insdag 12 October 1948 Voor de zorgvuldige behande ling door dr. M. Eisas. etc iief- derijiic verpleging in het Wes ter Ziekenhuis en voor de tal rijke be^rji-en van deelneming ens betwnc! by het verlijden van eatr geheide Moeder. JVXXJE i»REG ER VAN KOPPELEN betuigen wy or.re hartelijke dank. S, BHOQENS—PREGEK L. PBEGER H. VELLEMAN—PREGSTt Mondelinge Bijbelcursus door bekwame leraren. Interkerkelijk, or.secta- risch. Alle Bijb. vakken en Hebr.. Grieks en Engels. Geen. Jesgeid, Inlichtingen: Bijbslscbcol, Statenïaan 43. Telef. SCH39. Itgtferdimi Toneel Zaterdag ifi Oct. Zondap IT Oft. 8 tror van Ei»* Shelloy Regie K. FUnk Coupons geldig. ROTTERDAM TER GELEGENHEID VAN HET REPARATIES Er is weder een uitgebreide collectie Gedistil leerd. Wijnen, Bieren, Limonades enz. bij: Schieriamseweg 1MB. Rotterdam-W. De oudste firma van het Nieuwe Westen. Wij bezorgen door de gehele stad. Bel even op: 34332. HEEMRAAÜSSINGEL 263 B - ROTTERDAM Noodwinkel bij de Nu-e Binnenweg - Tel. 39729 In verband met de Hoge feestdag zy» wö morgen, WOENSDAG 13 OCTOBER, GESLOTEN BESTAAN DER FIRMA RECIPIEEREN WIJ VAN 15 UUR TOT 17.30 UUR IN HET WESTERSINGEL 70-72 ROTTERDAM Prijs 22 ct. centrale VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN WARMWATERVOORZIENING SCHEEPSiNSTAtlATI ES N.V. TECHN1SCH-BUREAU ROTTERDAM AMSTESda.' UTRECHT ROTTERDAM M-B'NNtNV/tS 34 EINPHOVEN de zojuist ontvangen grote partij ERDAL IS ENIG: ONS BEDRÜF IS OP. 13 EN 19 OCTOBER 1943 GESLOTEN wasecht diverse kleuren p. knot v. 100 gr,, 3 pnt. PA-VDE.V te koop 9 ft alle raet vrij bovenhuis Noorden Crooswijk - KraKngen en Zuid. Brieven tetter E Adv. Bur. Lectura, Teilingersir. 11A. v V van HaroecC' Een Universal film, srslende in de Soedan. Romantisch, spannend! Maria Montez lacht ons toe met een glimlach die aller harten verovert- Een charmante glimlach, die zich. plooit rond parelwitte, zachtglanzende tanden. Voor een filmster, die succes beeft, is perfecte tandverzofging zeer belangrijk. Doch... ook voor b'f Denk er dus aan: „vraag nooit naar „tandpasta", maar ets Pradent! Alleen Prodcnt schenkt U de beste waarborg voor glanzende, 'parelwitte, gezonde randen Uw Modehuis! •mJU OM doe ionooce uccekajpt in Bfwn fcêrflou» «1» Unit wok mia on* cp te tciidea. ontrmxt U oit»p«is» btsdmtn mu Vermeld Uw cuarr, cs idrci o» d* Ats «STcIopse M ■Par.) uw; DR_ a. NANNZNG'S PHARM, FABR. N.V. DEN HAAO maakt parelwitte tanden voor BECIXNEN*DENV Inschrijving dagelijks Van ao10 uur aan het Instituut Vtjverhofstraai 116-118, Telefoon 4C81—<53*1. Vooral dames kunnen aansluiten-- gezocht door Textiel Groothandel (ca. 100— 150 m»). Huur volgens overeenkomst. Liefst W. of C. Geheel huis of groot benedenhuis komt ook in aanmerking.Evt. ruil groot modern bovenhuis in centrum. Br, onder No. 953 bur. van dit blad of fel. 24864. Hoera! De VJM-bus heeft weer haar vooroorlogse metalen bodem! Zet zon bus VIM gerust op natte plekken...." 'thindert niet. Muurvast, on* aantastbaar voor water, blijft de metalen bodem zitten. Nu is 't met VIM nóg prettiger werken Vraag erom cn bedenk,... de grote bus is bet voordeligst. GEVRAAGD: gereedschap stempelmakers aankomende electro-bankwerkers leerling bankwerkers Na gebleken geschiktheid vaste werkkring Aanmelden: N.V. HOLLANDSE APPARATENFABRIEK, Gorzenpad 10—12. Rotterdam Zuid, Waalhaven, GOUDSE RIJWEG S3 (voorheen. Binnenrotte) Telefoon 26272 <v. Es) N.V. PRODENTA AMERSFOORT Amerikaans*"doctoren constateerden: GROTE DRUKKERIJ en CAETONNAGEFABRIEK te Rotterdam zoekt enkele flinke krachten: met gevoel voor machines, voor de bediening van moderne plak- en stanzmachin.es; om onder bekwame leiding te worden omgesc*jold tot offsetdrukker. Bij gebleken geschiktheid wordt een aangename erf goed betaalde betrekking, geboden. Reflectanten gelieven te schryven. onder Nr. 052 Bureau van dit blad. vrouwen. HANDELMU. op het gebied van IJZERWAREN te ROTTERDAM zoekt voor spoedige indiensttreding; OR DE AFD. INKOOP xq Amerika hebben 1285 vrouwen de Palmoüve Schoonheidskuur gedaan onder contróle van 36 doctoren. Twee van de drie vrouwen hadden reeds na 14 dagen een mooiere huid en teint. Dit is de Palmoüve Schoon- heidskuur: Was Uw gezicht met Palmoüve Zeep. Masseer TJw huid slechts één minuut Mte. .-\ met het weldadig-zachte 1 Palmolive-schuim. Daarna L wteSSVJ afspoelen. Doe dit 3 keer "^3^" per dag! Twee weken lang! .Vereist worden: een ruime alge- mene ontwikkeling, admWstratfe- en organisatievermogen, commer-' cieei inzicht. Candidaten móeten' bovendien kunnen corresponderen in de moderne talen- Jonge, energieke krachten' van plm. 25-30 jaar- met middelbare schoolopleiding. en voorts in het bezit van enkele practijk-diploma's genieten de.voorkeur. Candidaten moeten bereid zflri deel te nemen aan een onderzoek cloor het Algemeen Psgchologfsch Laboratorium te Amsterdam. zachter - g«oo<tef" Voor prima krachten goéd salaris. Uitvoerige sollicitaties te richten onder No. 946 bureau ■- 'n dit blad. Op Uw bon twéé stukken Palmolive Zeep! Uitvoerige, met de hand geschreven sol licitaties, met opgave van verlangd sa laris te richten onder Nr. DR 197 aan Reclame Adviesbur MeerkotterJ Heren gracht 435, Amsterdam-C- OJOMHFS COMPLETE „ÜIEUWE FLOWER'S SERIE' Wij hebben zuiver wol len stoffen voor WINTERMANTELS JAPONNEN COSTÜUMS en - WINTERJASSEN Ook Kamgaren. costuums Laten wij Uw stoffen verwerkenl Moderne coupe en prima afwerking!! Een volledige uitgave in twee prachtbandeneen compleet leer boek voor zelfbeheersing en. ontwik keling van geestelijke kracht, om vattende de volgende 8 onderwer pen; Persoonlijk Magnetisme Hypnotisme Heilmagnetlsme Suggestie Telepathie Verborgen Krachten Gedachtekracht Somnambulisme en Mediumschap. jJaar de nieuwste gegevens der occulte wetenschappen samengesteld. 1247 b!z. druks met 150 afbeeldingen en uitgebreide registers. Zn.twee prachtbanden; formaat 23 x 15 c.m, met omslagen in kleurendruk. Gebonden 0 7S. Populair geschreven. Begrijpelijk voor iedereen. Dit fraaie leerrijke standaard werk bieden wij aan voor de totaalprijs van /»9.75. betaal baar in maandelijkse termijnen van i 2.—. Het complete werk (in 2 prachtbanen) wordt direct toegezonden na ont vangst vaü onderstand bestelbiljct. Verkrijgbaar in de boekhandel: Gevraagd een LERAAR scheepswerktuigkünde (akte N XIII) voor 28 lesuren aan de dagschool. Sollicitaties te adresseren: BoemerVisscherstr. 18 R'dam f rWV/IV N V- DE BATAAFSCHE IhWIJ PETROLEUM MAATSCHAPPU Voor hasr Hoofdkantoor ie Js-Gravenhape een mei ien minste MULO-dipfomé. Moei fn siaai zijn v!ol óp te nemen in de Nadert lendse en Engelse laaf en dictaat accuraat' uil ie werken. Leeftijd 22-30 jaan - Brieven, onder leiiers B.P.M. aan Arc's Advertentie bedrijf, Kaitingstraat 2, 's-Gravenhage. BerBKlngel 155 - Tel. 44Z874 B50. Nu wtJf ik zeker, dat de twee Marsbewoners niet veel goeds uitvoerden op ons aardbolletje, deze grote brand bewees dal. „Ze kunnen nog niet-ver weg zijn", mompelde ik: „Het moet een klein kunstje 2ijn om dat tweetal in te halen en in te rekenen voor ze nog meer'rampen veroorzaken. Dal kan ik best even doen, een echt avontuur is het toch nief." Ik klom over een paar schuttingen en kwam in de achter tuintjes van de aangrenzende huizen. Twee kinderen, die daar blijkbaar woonden schenen niet veei plezier in het leven te hebben, zij hielden zich onledig met Hef maken van moddertranen en erbarmelijke schreeu wen Omdat ik er toch langs moest besloot ik de kinderen even te troosten. „Anoy", riep ik: „Wat mankeert eraan? Heb e een' speld ingeslikt of zijn de ijsjes óp de bon? Vertel op!" „Boehoe"/snikte net_macjere meisje: „We waren aan het spelen met Kareltjes nieu we bal en toen kwamen er twee lelijke mannetjes en... sniksnuf... die heb.ben hem afgepakt en nu kunnen we niet meer spelen!" „Dat is het toppunt!", mopperde ik, terwijl ik verder ljep: „Brand stichten en kinderen plagen! Dat kan ik niet langer toesfaaii. Ze krrigen met me te doen, die Marsbéwpners, ik ga er achteraan en zal ze pakken voor ze de hele wereld in, rep én roer brengen".'Op straat was hét een drukte van jewelste, de kranten jongens liepen met extra-bulletins te venten en ieder een praatte.over de grote brand... (Afd. BoeJdiandel) tc Amsterdam, Singel 80. ENIGE BEKWAME EN AANK, NAAISTERS GEVRAAGD, voorde betere bedrijfskleding. Hoog ;loon en textiel 'volgens voorschrift. Aanm. ook 's avonds G, Wou ters, Rauwenhofstraat 41. beSTElriUET. ondergetekende verzoekt Gebroeders GraaUWs Uitgeverij, te Amsterdam,-Singel 80 te zenden: DJORGHI'S ,^'IEÜWE FLOWER'S SERIE" (gebonden In 2 prachtband én) voor 'de totaalprijs van 9.75. te betalen fn maandelijkse termijnen van Naam en volledig adres

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4