üfilii HET ROTTERDAMSCH PAROOL Fel duel tussen Austin (USA) en Wisjinski (USSR) „Geen woningruil meer, neem uw huis mee" Franse stakingen ondergaan nieuwe uitbreidingen Dr. Gielen hief de Ereraden zonder meer op In de Politieke Commissie der VN Dramatische betogen accentueren de klove tussen Oost en West Schip op IJsselmeer gezonken Smokkelcomplot was van alle markten thuis Ons land voor twee ton benadeeld Ook in Italië dreigen stakingen Min. Moch houdt rekening met poging tot opstand. Troepen naar Parijs Prof. Rutten zit met ontevreden Kamerleden Indonesisch beroep op bemiddeling der VS Onze missie te Berlijn in de knel? Houten huizen op wielen mogen vrij worden gebouwd Woonwagens niet voor ieder te betalen Naar een Oost-Europese defensie-Unie? Koning Gustaaf ziek Weerbericht Woensdag 13 October 1948 led. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljsi par week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 239 Uitgave N-V. De Nieuwe Pers Postgiro 39S644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur! B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vermoedelijk 2aï Donderdag aanstaande het debat in de Vei ligheidsraad ter behandeling van het conflict tus?tn de grote mogendheden ovetr i3 er lijn wor- den hervat. In afwachting hiervan brandt de strijd nu eens in deze. dan weer in die commissie van de V.N. op. Dinsdag was de beurt aan de politieke commissie. In dramatische redevoeringen heb ben de Amerikaan Warren Austin en de Rus Wisjinski hun zaak verdedigd. Austin beschuldigde de Sowjet Unie van een spel met woorden, „die niet alleen jjdeh maar ook leeg zijn", een spel, dat alleen maar dient tot demagogie en on verantwoordelijke propaganda. Wisjinski antwoordde, van woe de bevende: „Is dan alles wat wij doen slecht. Waarom is er dan geen redevoering van de Weste lijke - gedelegeerden, waarin de blaam niet op ons wordt gewor pen. Wjj willen samenwerking, wij hunkeren ernaar. Gy echter streeft er naar ons te isoleren en in een nieuwe oorlog Uw macht nog ver der over de wereld uit te strek ken." De felle redevoering van Austin verraste de aanwezige gedelegeer den eens te meer, j daar de koele, be- leefde Amerikaan vrijwel nimmer uit de plooi komt. Ditmaal zeide hij Wisjinski onge zouten, waarop het volgens hem stond. Al deed hij andermaal een beroep op de Kussen een vre delievender koers te varen, toch zeide hij weinig hoop te hebben, dat rijn oproep Warren Austin weerklank zóu vinden in t- de Sow j et- delegatie. Austin wilde juist -*i, dat de Sowjet-Unie bij zijn politiek uitgaat van de idee een onvermijdelijke oorlog tussen het Oosten, en het Westen. Hij hoopte op een ontkenning, maar moest toch onvermijdelijk denken aan de politiek, die de Sowjet Unie in Berlijn volgt, waar dit land een bedreiging tegen deze veiligheid en de wereldvrede schept. Is er reden de woordertivan de heer Wisjinski geloof te schenken, als zou de Sovjet Unie niets anders willen'dan de eeuwige vrede, wanneer zijn land alle pogingen om tot overeenstemming te komen dwarsboomt?" aldus. Austin, bevende van woede. Om zijn bewering te staven haalde de Amerikaan in herinne ring, hoe de Sowjet-Unie!. na deze oorlog delen van Polen,- Finland en Roemenië en de Baltische sta ten in hun geheel heeft geannex eerd en Roemenië, Polen, Honga rije, Albanië, Bulgarije, Tsjecho- slowakije en.Joegoslavië tot volle dige onderhorigheid aan de Russi sche politiek heeft gebracht. In de vrije landen van West-Europa weerklinkt de leuze der commu nisten „verniel en vernietig". De Kominform is opgericht om het herstel van West Europa te sabo teren. „Het Is het streven van Uw land in het Westen een toestand van vrees en kommer te scheppen, waardoor de concentratie op de grote taak van de wederopbouw onmogelijk wordt,,'met deze woor den besloot Austin zijn aanklacht Wisjinski antwoordt Fel gesticulerende, soms hame rende op de tafel, schreeuwende soms, kwam het antwoord van de Russische afgevaardigde. In een toestand van verontwaardiging, die op de aanwezigen een oprechte in druk maakte uitte hy zijn bekende beschuldiging tegen Amerika. In antwoord op de klacht van Engeland, dat de buitenwereld niets afwist van de bedragen die op de Russische begroting zijn uit getrokken voor oorlogsdoeleinden zeide Wisjinski, dat in 1940 de uit gaven voor de verdediging van de Sowjet Unie 32.5% van het totaal der begroting uitmaakten. In 1942 bedroeg dit 52.0%, in 194? 18.4% en in dit jaar 17.5K. Verwijzende op deze cijfers riep de Russische gedelegeer de uit: „Hebt gij enig idee van de schade, die de Sowjet Unie is berokkend door de in- Na een aanvaring op het IJssel meer ongeveer ter hoogte van Schokkerhaven is het 148 ton me tende motorschip de „Landbouw- bank" gezonken. De „Landbouw- bank" was op. weg van Amsterdam naar Meppel met een lading vee voeder. Bij Schokkerhaven kwam het motorschip „Orvo" in botsing met de „Landbouwbarik". Het. graag weten van Wisjiriski-of-het--riaatstgenoerbdg^sclnp-maakte rveel- illiwh st. rlat' fio Rimrief_TTm'Kiï «in 'XT., Deze week kalf rantsoen, volgende week normale tabaksbonnen (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal er deze week van de tabakskaart voor man nen slechts één bon voor twee pak jes sigaretten beschikbaar worden gesteld. Op de'dameskaart wordt slechts één bon voor een pakje sigaretten aangewezen. Dit staat in verband met het voornemen om de bonnen voor tabak in het vervolg gelijk roet alle andere bonnen aan te wij zen, zodat er dan nog slechts één maal per veertien dagen bonnen worden aangewezen. Voor de dis tributie van tabaksartikelen wil dat dus zeggen dat er volgende week weer bonnen zullen worden aangewezen. Sommige specerijen iets goedkoper Met onmiddellijke ingang heeft de regering opdracht gegeven de prijzen van specerijen te herzien. ID gevolge hiervan zijn voor enkele dezer artikelen de prijzen verlaagd met 2 tot 16 cent per honderd gram. water. Na een vluchtig- onderzoek werd besloten te trachten de Ur- kerhaven te bereiken.. Op drie kilo meter van de haven van Urk zonk het schip plotseling. De bemanning wist op de „Orvo" over te sprin gen. Goed nieuws voor houders van kippen en eenden Voor het komende seizoen gelden geen bePerkmgen meer voor het te houden aantal kippen en eenden. De regering is tot «fit besluit geko men door de wens - beperkende be palingen op voedselvoorzieningsge- bied op te heffen. Een en ander geldt niet ten' aan zien van kuikentoewijzingen, welke voorshands gehandhaafd zullen blijven. De overheid beschikt" op deze wijze nog over ren middel om invloed te kunnen oefenen op de omvang van de pluimveestapel. De algemene in lever in gspl icht van eieren (uitgezonderd van. die, bestemd voor eigen gebruik) is, zoals men weet, eveneens gehand haafd. vasie van de Duitsers? Wij denken niet aan oorlog. Wij moeten huizen bouwen in de getroffen gebieden,fabrieken voor de productie van de ge bruiksgoederen, die wij ontbe ren, ziekenhuizen voor de tienduizenden die nog lijden onder de ontberingen van de oorlogstijd. „Gij daarentegen", jen hierbij wees Wisjinski. eens openbaar aan klager bij het hoogste Sowjet ge recht, met de vinger naar Britten en Amerikanen, „gij verhoogt van jaar tot jaar Uw uitgaven voor herbewapening." Ten slotte beloof de hij, dat indien het voorstel van de Sowjet Unie tot ver mindering van de bewapening met een derde zou worden aanvaard, de mogend heden der VN in zijn land volle dige en vrye controle zouden mo gen uitoefenen op de naleving van de afspraak. Terstond na het einde van de rede van Wisjinski werd de zitting verdaagd. Men zal zich herinneren,, dat voor cnigo'tijd de C.C.D. (te Tilburg een smokkelcomplot op'het spoor was ge komen dat ons land tot een bedrag'van 50.000 gulden benadeelde. Thans .ls ko men vast te -staan dat in totaal voor 200.000. gulden frauduleus naar België verdween.. De hoofdfiguren van hét 'complot, twee Tilburgers. kochten In - België grote partijen- breikatoen, breiv/ol en zakdoeken tegen zwarte .prijzen. De Belgische leveranciers zorgden er -voor, dat de gekochte goederen over de Ne derlandse grens werden' gesmokkeld. Onder gefingeerde namen werden de •partijen wol door- middel van bonafide expeditiebedrijvenverzonden, alhoewel enkele personen.' behorende tot het per soneel dezer expeditiebedrijven* m het complot zaten:f De goederen werden? verkoehfc aan manufaeturenhabdelaars tegen afgifte van textielpunten, soms ook zonder punten, maar dan tegën v.erhoogde,"prij zen. De „normale" 'verkoop' tegéh. tex tielpunten leverde de smokkelbende in totaal 10.000 punten - -op, welke weer verkocht werden tegen 40 a 50 cent per punt.. Er "zijn negen arrestaties verricht. Voorts werd tegen 54 personen proces verbaal Geen vergunning nodig voor lichte hulpmotoren Voor hulpmotoren met een ver mogen van niet meer dan 0.50 pk. is, ingevolge eert K,B. van. 18 Sep tember 1948, geen vergunning meer nodig. Wij krijgen Marshall- katoen De Marshall-hulp-organisatie heeft aan Nederland cers bedrag van zes irtil- lioen dollar toegewezen, waarvan 5.706.0oo dollar voor de aankoop van katoen ln de Verenigde Staten en de rest -voor oceaan-vracht. Prijs van azijn komt vrij Aangezien de productie vat» azijn een ruim aanbod verzekert en er geen ga- vaar bestaat voor prijsstijging op grond van schaarste, zijn met Ingang van heden de maximumprijsregeling voor glstings- en synthetische azijn Ingetrokken. Vermomde communisten leider in republiek gearresteerd Radio Djokja bericht dat de com munistische leider Alimin, een cen trale figuur in de opstand te Ma- dioen, door republikeinse autoritei ten is gearresteerd. De arrestatie vond plaats in 'n trein tussen Djokja en Soerakarta. Alimin was vermomd als boer. De man keerde in 1948 uit Moskou naar Java terug en had de leiding van de Indonesische-communistische partij. Een millioen kantoorbedienden In openbare diensten in Italië zuilen Donderdag een staking houden die acht uur zal duren, uit protest tegen de weigering van de regering een onmiddellijke loonsverhoging toe te 'aan. Spoorwegarbeiders en arbeiders van de post, telegraaf en telefoon, zullen twee uur in staking gaan.'Tij dens deze twee uur zal al het werk ophouden en treinen zullen worden gestapt. Naar verluidt zouden stakin gen van 24 uur door arbeiders in an dere vitale bedrijven volgen op.af zonderlijke data in de verschillende gebieden van Italië, VAN NIGERIA BEGINT DE VICTORIE. In de Nigeriaanse provincie Onitsja is men begonnen de kinderen in groten getale lezen te leren op grond van de Westerse opvatting, dat hoe ontwikkelder een volk is, des te meer belangstelling het krijgt voor de. goede kanten van de tegen woordige beschaving. Niet alleen dat men ze eerst leert lezen, ook door dringt men ze van dc waarde van goede verbindingsmiddelen, het nut van coöperaties, hygiëne, euzoooorts. In Udi boekt men reeds de meest verrassende resultaten door niets verplichtend te stellen. Een van de eerste gevolgen was, dat de leergierige kinderen gaarne ter schole kwa men en dat verbruikscoöperaties allerlei leer-materiaal vrijwillig bijeen brachten. Zo vindt men in Ogwofia reeds een leeszaal, zuigelingentehui zen e.d. Op onze foto ziet men meisjes gezamenlijk leesles oefenen. Het wordt thans de negende opeenvolgende winter, dat in Frankrijk moet worden overgegaan tot gedeeltelijke stopzet- ting van de levering van electriciteit. Het besluit hiertoe heeft de regering genomen als gevolg van 'de nog steeds voortdurende staking onder de mijnwerkers. Reeds meer dan een week stagneert het werk in de mijnen volkomen en. de schade die het land hierdoor is toegebracht beloopt een millioen ton. Deze pinguin vindt het zijn groot ste genoegen een ritje te mal m op de rug van een grote alligt^or- schildpad. Of hij met de vle^.gels klapt am zijn evenwicht te rjewa- ren of om zijn rijdier, tot m.zerdere Volgens de laatste berichten hebben spoea aan te manen, kon hij ons I de spoorwegmannen van Brest, en niet zeggenRenn.es in Noord-West Frankrijk Hiertegenover staat, dat door de re- géring met de voorgestelde kolènbe- sparingen op hot eleetrioitcltsgc- bruik per dag 40G0 ton wordt bezui nigd, Voorlopig zal de stroomleve- ring In gebeel Frankrijk tussen 's morgens vroeg? en 's avonds by het invallen der duisternis worden gestaakt. De toe-stand waarin Frankrijk verkeert welke revolutionnaire drei gingen in zich bergt, heeft de 'rege ring aanleiding gegeven tot de op stelling van een plan, waarbij bin nen een uur een leger van rege ringsgetrouwe militairen en politie mannen Parijs kunnen bezetten. Hiertoe worden IOO.OOO man solda ten onder wie Senegalese scherp schutters, in de buitenwijken van de stad geconsigneerd en beeft de regering bij voortduring de beschik king over 50.000 man politie en mo biele garde om ia tq grijpen op de meest bedreigde punten. Wanneer de noodtoestand wordt afgekondigd zal de bevolking van Parijs worden bevolen schuilplaats te kiezen in de kelders. Alle winkels en eafé's zou den moeien sluiten. Personen uit de nabijheid van de minister van binnenlandse zaken, Moch verklaarden tegenover Uni ted Press, dat de minister weliswaar zulk een opstand niet dadelijk ver wacht maar dat hij op alle even tualiteiten wil zijn voorbereid. De minister heeft dit plan speciaal voor Parijs opgesteld, omdat sedert 1789 alle opstari- den in de Franse geschiedenis hun oorsprong hebben gevon den in de hoofdstad. Terwyl de regering in Oost Frankrijk met een deel der stakers in het spoorwegbedrijf tot overeen stemming is.gekomen, breiden in andere delen van het land de con flicten'zich nog steeds uit. Tal van spoorwegknooppunten zijn verlamd. alsmede die van in Avignon, Batig- nolles en Douaï tot staking besloten. In Charleville,; ..in; OostFrankrijk hebben achttien van de eenentwin tig staalfabrieken het werk door staking moeten stop zetten; De Parijse studenten, zien in de stakingsgolf een mooie ge legenheid van de betaling van pensiongelden af te komen. Een comité uit hun midden heeft verklaard solidair te zijn met andere stakers en tot nader or der geen huur te willen beta len. In Angouleme ten slotte weigeren kleine zakenlieden nog langer be lasting te betalen. Een hunner zei de, wij zyn als de vader die jaren-, lang geld heeft uitgegeven aan een verkwistende zoon Thans is echter het ogenblik gekomen dat de zoon het maar verder zonder onze toela ge moet stellen. Fairbanks Jr. in ons land De bekende fllmspeler Douglas Fair banks Jr. Is met zijn vrouw Mary Lee Epling in Ons land gearriveerd. Fair banks brengt dit bezoek in zijn functie als voorzitter der Amerikaanse hulp organisatie „Care". Kunstzuivering ongeveer vervolgen de Kamerleden hun betoog, „toen zij in Juni 1948 vernamen, dat de minister deze raden reeds op 17 Januari had op geheven, Zij wisten daarvan niets Dezelfde leden menen, dat de op heffing der Ereraden, indien deze werkelijk een feit is, ui strijd is met de wet die de zuivering van kunstenaars regelt. Nergens is de minister bevoegd verklaard om eenvoudig in alle stilte de Ere raden te liquideren. Deze Kamer leden verklaren dan ook met de gevolgde gang van zaken niet ac- coord te kunnen gaan. Een oplos sing zal naar hun mening moeten worden gezocht in de wijziging der bezetting van de Centrale Ereraad, waarna de afgetreden Ereraden hun onderbroken taak opnieuw ter hand zouden moeten nemen. Andere leden wilden zo ver niet gaan. Het leek hun overweging te verdienen om met spoed de Cen trale Ereraad van samenstelling te veranderen. Weer andere leden waren ge- negid zich neer te leggen bij de voorstellen van het wetsontwerp, daar zij van oordeel zijn, dat men thans, meer dan drie jaar na de bevrijding van ons land, met meer over kan gaan tot ingrijpende reor ganisatie van een gedeelte van de zuiveringsapparatuur. Het schijnt, dat het muisje van het conflict tussen de Ereraden voor de kunst en de Centrale Raad van beroep voor de kunstenaars zuivering nog een vrij lange parle mentaire staart zal hebben. Ver scheidene Tweede Kamerleden tonen, in het Voorlopig Verslag over de vaststelling van enkele bepalingen, die afwijken van de wet Zuivering Kunstenaars, zich helemaal niet tevreden over dit wetsontwerp. Zij blijken vooral on tevreden te zijn over de houding van de afgetreden minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, die zich zonder meer aan de zijde van de Centrale Raad scheen te hebben geschaard. Gelijk men weet waren de von nissen van de Ereraden dikwijls niet mals, terwijl het oordeel van de Centrale Raad meestal zeer mild en lankmoedig was. De Kamer leden, die nu zo fel opponeren, wij zen de huidige bewindsmah er op, dat de leden van de Centrale Raad nooit innig contact hebben gehad met de kunstenaarswereld en dus bij hun oordeel af moesten gaan op de getuigenissen van anderen, ter wijl de leden van de ereraden, veelal zelf kunstenaars, precies wisten wat er zich in "hun wereldje tijdens de bezetting heeft afge speeld. Daar ligt dan ook dë aanleiding voor het conflict, menen de Ka merleden, die nu hun bezwaren kenbaar maken tegen 's ministers voorstellen. Zij halen aan, hoe een architect, die door de Ereraad voor tien jaar uitgeschakeld was er voor de Centrale Raad met een beris ping afkwam. Een pianist, even eens door een Ereraad veroordeeld tot tien jaar uitschakeling, werd eenvoudig door de Centrale Raad X'rijgesproken. Het was daarom, dat de meeste leden van de Ereraden hun. functie ter beschikking stel den. „Stelt U de verbazing van de voorzitters der Ereraden voor," zo Dr. Halim, leider van het partij loze blok in het voorlopig parle ment van de Republiek Indonesië, heeft betwijfeld of de UNO in staat zou zijn. .hei NederlandsIndorie-:, sische geschil op te lossèn. Dr. Ha lim deed in een verklaring te Djog- ja een beroep op de Verenigde Sta ten om bemiddeling te verlenen. Het Republikeinse ministerie van defensie heeft thans bevestigd dat de communistisch leider Alimin op Java gearresteerd is., Alimin zat, vermomd als boer, met vier tra wanten in de trein tussen Solo en Djogja. Hij kreeg zijn politieke training in Moskou. Volgens de Russisch- gelicen- seerde Tagliche Rundschau heeft maarschalk- SokolofskI tijdens de laatste conferentie der vier mili taire gouveneurs te Berlijn gewei-: gerd, het bestaan van „neutrale" militaire missies tè Berlijn té er kennen. De Sowjet-opperbevelheb- ber zei, dat deze missies geaccredi teerd waren bij de geallieerde be stuursraad en dat deze niet meer bestond. Onder dé landen die militaire missies ie Berlijn hebben, bevindt zich ook Nederland. Felle brand legt landhuis geheel in de as Door tot nog toe onbekende oor zaak, waarbij echter sterke verden king bestaat van brandstichting, is onder de gemeente Deume het landhuis „De Hees" als een fakkel afgebrand. De brandweer kon tegen het vuur, dat gretig voedsel vond in het rieten dak weinig of niets uit richten. Nederlanders, die oorlogsscha de hebben geleden in Siam, kunnen tot 15 November hun schade opge ven bij het ministerie van. Buiten landse Zaken. (Bijzondere berichtgeving) WE de beschikking hééft over een stuk grond, waarop hij een huis van drie bij ruim elf m. kan zetten, wie voorts een- achtdui zend gulden bezit voor aankoop en plaatsing van een. dergelijk huis kan binnenkort van alle woning ellende verlost zijn. En wat nog fraaier is, de heer des huizes be hoeft de kans op een goede promo tie naar elders niet te laten schie ten, omdat hij in de nieuwe woon plaats geen huis kan vinden, want zijn eigen huis staat op wielen en dat kan hij mee nemen. Dit sprookje is in Nederland werkelijkheid geworden door een Amsterdamse firma. Het is nl. in Nederland zo, dat er wel hout beschikbaar is, geschikt om huizen van te bouwen; dat er voorts fabrieken zijn, die dat hout graag willen verwerken en die in staat zijn behoorlijke aantallen huizen af te leveren. Maar het is in Nederland ook zo, dat de officiële instanties nog altijd op het standpunt staan, dat een huis de eeuwen moet trotseren en dat zij daarom van de bouw van houten.huizen niets willen, weten. Alle betggen, daartegen in gehou den, dat in het buitenland talloze houten huizen de eeuwen hebben getrotseerd, dat er in ons eigen land nog houten huizen bewoond warden, die 300 jaar geleden zijn gebouwd, mogen niet baten. Beter twee gezinnen samengepropt in een stenen huis, berekend voor één gezin (hetgeen natuurlijk betekent, dat de levensduur van dat huis ook aanzienlijk wordt verkort), dan toelaten, dat één van die gezinnen zyn'intrek neemt, niet in een hou ten keet, maar in een deugdelijk gebouwd, dank zij de dubbele-wan- den, opgevuld met isolerende glas wol, bijna „air-conditioned" houten huis. Toen zjj merkte, dat de officiële instanties onvermurwbaar waren, begon de Amsterdamse firma op andere plannen te broeden, want het hout was er en de fabrieken wilden draaien. Woon-arken vorm den een eerste oplossing en die worden nu ook regelmatig .afgele verd. Maar zij kunnen niet in alle gevallen dienst doen. En dus peins de men verder. Nu is er behalve woonschepen één soort huizen, dat niet valt onder alle mogelijke wo~ ningbouw-voDrschriften nl. woon wagens. En toen zei iemand: Als wij dus huizen op wielen bouwen, kunnen wij rustig onze gang gaan. "Wederopbouw- en rijkswaterstaat- instanties moesten, toegeven, dat er op voorwaarde, dat het huis op wielen stond, en dus onder de woon- wagenwet viel niets tegen deze re denering in te brengen vieL En zo kan binnenkort de eerste „super woonwagen" in gebruik worden ge nomen. Een gewone woonwagen moge veel romantiek bieden, maar hij biedt niet het summum van comfort en dus moest het woonwagen-huis er anders uit zien. In feite zijn de wielen en het relatief vrij kostbare on derstuk het enige, wat aan een. woon wagen. herinnert, terwijl voorts de maximum-breedte van het „huis" niet groter dan 3 m. kon. zijn. Het hui3 -bevat een woonkamer van 3.75 x 3 m.;twee slaapkamers 2.60 x 3 m.; een, keuken van 1.50 x 2.10 m,; een halletje van. 1 x 1.35 m..én een w.c. De slaapkamers hebben ramen aan drie kanten; de woonkamer aan twee zijden. Er is een normale schoorsteen; er zijn behoorlijke kas ten. Het huis heeft een rieten dak, dat dank zij het gebruik van halm plank en een isolerende vliering-laag grote hitte cn koude weert. Een. kasteel is het dus niet, maar wel een woning, waar het aangena mer wonen zal zijn dan in.twee- kamers-met-gebruLk-van-keukén. Wie voornemens is, voorlopig al thans te blijven wonen op de. plek, waar hij zijn „woonwagen" neerzet, kan zijn woning geheel en- al het aanzien van een normaal landhuisje geven door het onderstuk te* laten „inmetselen". Een redelijk denkend mens zou nu misschien zeggen: maar waarom mo gen. die wielen en dat betrekkelijk dure onderstuk dan niet wegblijven en waarom mogen "*ïj deze opbouw, die kant-en-kiaar ior de fabriek wordt geleverd, di niet neerzetten op een dunne, goedkope betonnën plaat? Tja, als men dat zou doen, zou het product geen „woonwagen" meer., zijn en dus niet mogen worden neer gezet. Als dat wel mocht, zouden oók groter gezinnen geholpen, kunnen worden, want dan zou men houten bungalows kunnen bouwen met drie of vier slaapkamers. Die bouwt men nu in Nederland ook wel, maar al leen voor export! Want het buiten land koopt de door de Nederlandse instanties als „ondeugdelijk" gewei gerde houten huizen zo gretig als de deviezen-positie van de betreffende, landen, dat maar toelaat ?rans militair vliegtuig in meer gestort, 3 doden Dinsdagmiddag is een bommen werper van het vliegveld Bourget in het nabijgelegen meer gestort. Slechts een van de vier inzittenden werd gered. Hij is met ernstige ver wondingen overgebracht naar het militaire ziekenhuis. Het verongelukte toestel ligt dertig meter onder de waterspiegel,. Vergeefse jacht op bandiet op Sicilië De bladen van Rome deelden Dins dag mede, dat in de strijd tegen het banditisme op Sicilië vijftien vrou wen zijn gearresteerd. Onder hen bevinden zich de moe der en de twee zusters van Salvatore Giuliano, de leider van de bandieten en verder de vrouwen van twaalf van rijn naaste medewerkers. Giuliano zelf bleef echter bij de grote razzia onvindbaar. 1 .Berichten;pit .Praag maken, mei-., ding van plahnëh tot vorming van een Oost-Europese Unie, als tegen hanger tegen het West-Europe se defensiesysteem. Er 20u een „fede ratie van volksdemocratieën" wor den gevormd, <ïie Polen, Tsjecho- slowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië zou omvatten en waarin men door druk op Tito ook Joego slavië zou wilen opnemen. Deze fe deratie zou zijn ontworpen door ce Sowjet- en Balkanleiders die in September op de Krim. bijeen zijn geweest. Men gelooft dat Stalin, Gottwald en Dimitrof o.a. aan deze bijeenkomst deelnamen. 50 jaar geleden was ïn West-Frïes- land het katknuppeleneen ge liefd volksvermaak. Op een vat, opgehangen aan een touw. en waarin een levende kat werd ge stopt, werd met zware knuppels ge- .slagen tot de ton zo kapot was, dat hat geplaagde dier kon ontsnappen. Voor iedere stukgeslagen hoepel en duig werd een prijs uitgeloofd, de hoofdprijs was voor degene, die de ton geheel stuksloegDeze dieren mishandeling werd echter tegelijk m.et het palingtrekken perboden, in sommige dorpen is het spel in zwang gebleven, doch het wordt thans beoefend zonder levende pnes, die vervangen is door een stuk hout of iets dergelijks. In De Gouw (pem. Hoogwoud) -wordt het spel nog ieder jaar op dc herfst kermis beoefev.d. Burgemeester Breebaart, een vervaarlijke knots in de hand staat gereed voor de eerste slag. strijd tussen Oost en West ook in de muziekwereld Het symphonie-orkest. van Berlijn, zal op last van het Amerikaanse mi litaire bestuur niet meer voor de Russen of communisten mogen con certeren, zolang de blokkade voort duurt Het orkest zal niet in de Sowjet- zone en ook niet voor de Berlijnse radio-omroep onder Sowjet-toezicht mogen concerteren. Koning Gustaaf van Zweden iijdt op het ogenblik aan een in- fluenza-achtige infectie met koorts en spierpijn. Zijn algemene toe stand is betrekkelijk goed en zijn hart functionneert bevredigend. De koning krijgt een pemcilline-be- handedtng. Uitreiking verzetskruis (Van onze Haagse redacteur) In kringen van het voormalig ver zet heeft men de indruk dat de regering wil terugkomen op een ber sluit van da vorige regering, bet verzetskruis niet alleen posthuum uit te reiken, doch het ook te ver lenen aan bepaalde nog in leven zijnde verzetsmensen. Alle verzets groepen, behalve de voormalige O.D en de B.S., namen hier tegen krachtig stelling. Het zou thans in het voornemen liggen het verzets kruis nog slechts te verlenen san mannen of vrouwen, die in of door het verzet zijn gevallen en aan per sonen, die door hun verzetswerk blijvend cn ernstig invalide zijn ge worden. Egypte en Irak hebben gisteren de in September te Gaza (ZuLd- Palestina) gevormde „Arabische regering van Palestina" erkend. Het hoofd van dit bewind is Hadji Amin el Roesseini, de moefti van Jeruzalem. Koning Abdoellah van Transjordanië blijft weigeren, de regering van. de moefti te erken nen. Weersverwachting, geUHfi tot Donderdag avond.. Meest swaar bewolkt met tlJdelUk enlse re gen. Matige in de kuststreken tijdelijk krachtige wind tussen. Zuid en West,- later yfix aïncmend. Wei-. nlg verandering in temperatuur. 14 Oct.: Zon op 7.02, onder 17.49. Maan op 17.08. onder 2.38. 14 Oct. Hoog water te Rotterdam: le ty 2.40 uur, 2e tij 14.46 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1