mm m Crisis in Hollywood 5V.i HET ROTTERDAMSCH PAROOL J Tal van stakingen opgeheven, mijnwerkers volharden Beruchte misdadiger achter slot en grendel m Frankrijk herademt Regering gaat levensonderhoud goedkoper maken Van klompenmaker tot schoenmaker Geen Frans visum voor Russen „Imperialisme in SU viert hoogtij" gen" - Bedrijvige hen Zal ook over Italië een stakingsgolf losbreken? Nachtclubs sluiten, winkeliers klagen steen en been Filmacteurs naai de steun De Zwitsers zijn boos op ons In Tjepoe nog steeds oliebranden Namens de koning bij de koning? List van chauffeur gelukte Raatgever krijgt achttien jaar Weerbericht [Vrijdag 15 October 1948 led. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.priJs: per week 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool"' SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 241 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamschs Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker Het beeld der Franse Industrie ziet er Iets rooskleuriger uit, nu 42.DOO arbeiders van de staalfabrieken Jn Lotharingen zich opmaken om Yryaag weer aan het werk te gaan, nadat de fabrieken gedurende drie weken hebben stilgelegen. une Een overeenkomst, die ls ondertekend door de directie van de staal- fabriekeni fn het Noord-Oostelijk deel van Frankrijk het toneel van verbitterde onlusten in de afgelopen week kent de arbeiders een loonsverhoging van tien procent toe en onder meer vrtfe steenkool voor eigen gebruik in de komende winter. Er rijn voorts tekenen, die er op wijzen dat ook de spoorwegstaking, die het maken van omwegen nood zakelijk maakte op de grote lijnen tussen Parijs en het Oosten en aan zienlijke vertragingen tot gevolg had op de lijnen, die Parijs met Brest, Cherbourg en Calais verbinden, aan het verlopen is. Ook de acht dagen oude staking van taxichauffeurs te Parijs voor een grotere benzine- en bandentoewjj- zing,, is met een overeenkomst ge ëindigd. Ondanks deze lichtpuntjes blijft de donkere plek de thans reeds elf dagen durende staking van de mijnwerkers, ivaarvan het einde verder dan ooit ver wijderd schijnt. Vernomen wordt, dat de regering de een of andere vorm van loonsverhoging in stu die heeft. Ook streeft de Franse regering naar verlaging van de prijzen van een aantal huishoudelijke goederen en verruiming van sommige der rantsoenen. Zo deelde de Franse mi nister van Economie, Yvon Coude du Foresto, op een persconferentie mede, dat het suikerrantsoen ingaande No vember tot een kilogram per maand zal worden opgevoerd. Hij beloofde eveneens een verlaging van de wijn- prijs tot 60 francs per liter binnen een week. De gemiddelde prijs be draagt op het ogenblik pl.m. 75 fr. Men hoopt door middel van de actie op bet gebied der voedsel prijzen de looneisen van de ar beiders af te zwakken en de weg te effenen voor een spoedig ac- coord, waardoor bovenal een einde aan de fatale staking in de mijngebieden. gemaakt zal kun nen worden. De C.G.T., het Franse vakverbond, dat onder communistische invloed staat heeft echter in een resolutie deze politiek van de Franse regering „komedie" genoemd. De resolutie werd aangenomen op het vijfdaagse congres, dat momen teel in Parijs wordt gehouden. Het heet daarin'voorts; Het CGT-congres heeft een motie aanvaard, waarin verklaard wordt, dat „De Franse economische politiek staat onder de dwang van de Ameri kaanse trusts". Er wordt verder aangedrongen op vaststelling van de werkelijke lonen in collectief overleg op basis van een glijdende schaal. Het congres heeft verder aange drongen op „versterking van de eco nomische betrekkingen met Sowjet- Rusland en dc volksdemocratieën" en ontwikkeling van de handel tus sen Oost- en West-Europa. Sjigeroe Josjida, Japans kabinetsformateur De vroegere Japanse minister president en minister van buiten landse zaken Sjigeroe Josjida is door het Japanse parlement tot mi nister-president gekozen. Josjida is zeventig jaar. Men ver wacht, dat hij zal p.ogen een kabi net te vormen uit de rechtervleugel der liberaal-democraten tezamen met enkele aanhangers van de de mocratische partij. Hrj heeft reeds zijn bedoeling te kennen gegeven het parlement te ontbinden en alge mene verkiezingen te doen houden. Rangoon zit zonder water Donderdag was te Rangoon vrijwel geen water te krijgen doordat rebellen de waterleidingen buiten de stad heb ber. doorgesneden. Slechts het water dat nog te de lei ding en de tanks staat .is beschikbaar voor de inwoners die de naburige me ren opzoeken om daar het water, dat zij nodig hebben, uit te halen. In Enter, een centrum van de klom- pentedustrie In Overijssel, floreert het klompenmakersvak niet erg meer. In dit verband heeft een firma ter plaatse besloten van de fabricage van klompen over te gaan op die van echoenen. De eerste tijd zal men In hoofdzaak zomerschoeisel en pantoffels fabriceren. Met deze nieuwe Industrie gaat een omscholing van arbeiders van het klorr.penmakersvak naar het schoenma kersvak gepaard. Eén van de de oorlog totaal ver nielde Nijmeegse stratende Broer straat, is thans zover herstelddat zij op 16 October weer voor het Verkeer kan worden gebruikt. De eerste panden zijn verrezen, waar onder een winkelgalerij naast de kerk, die over enkele weken haar deuren zal openen. Een Sow jet Russische deputatie, die voornemens was het congres te bezoeken van da Franse vakbond C.G.T., dat dezer dagen te Farijs wordt gehouden, heeft van de Fran se regering geen visum ontvangen. De bladen in Moskou publiceren in grote opmaak bijzonderheden omtrent de weigering. De visa wer den op 2 October aangevraagd bij de Franse ambassade. Op negen Oc tober ontvingen de candidaten voor de reis naar Frankrijk bericht, dat het visum was geweigerd. Als re el èn voor de weigering geeft het Franse ministerie van binnenlandse zaken op, dat de Sowjet Bussen visa hadden gevraagd voor de tijd van een maand, terwijl het congres slechts vijf dagen zou duren; Bevin: De Britse minister van buiten landse zaken, Ernefit Bevln, heeft te Londen verklaard, dat „de oplos sing: voor de vraag, of v/e honderd jaar lang vrede zullen hebben, is op gesloten in het probleem van de In dische Oceaan, het Midden-Oosten, Pakistan, India en Ceylon". Wat betreft de. ^pwjet-Ünie zei Bevin: „De vraag die moet worden opgelost ls: „Kunnen wij samen le ven?" Wat is de draagwijdte van de Russische ambitie? Waar willen zij naar toe Zij zijn expanslonisten.. Zij zijn zo imperialistischals de Czaar nooit was". „Als we niet tot een overeenkomst kurineu komon met onze buren, laat ze dan tenmin ste aan hun kant van de muur blij ven. Ik ben geen voorstander van een Ingrepen, maar als zij ons po gen te hinderen dan moeten Zij het niet erg vinden als wjj ons verdedi- Churchill's zoon gaat hertrouwen Randolph Churchill, de 37-jarige zoon van Winston Churchill, heeft zijn verloving bekend gemaakt met miss June Osborne, de 25-jarige dochter van de Britse kolonel Rex Osborne. Randolph Churchill's huwelijk met Pamela Digby werd drie jaar geleden ontbonden. Uit dit huwelijk is een zevenjarige zoon geboren, Winston junior. Randolph is de enige zoon van Winston Churchill. Een hen uit Klimmen in Zuid- Limburg, die van de wijs was ge raakt door hei zachte weer, heeft een dezer dagen kans gezien tien kuikens uit te broeden. Zij had zélf onder een heg een nest gemaakt en daar haar eieren neergelegd. Jacques Prévert, bekend Frans dichter en toneelschrijver, is Dins dagavond uit de tweede verdieping van een radio-omroep-gebouw ge vallen; Hij liep een schedelfractuur op en verkeert in ernstig levens gevaar. Volgende week Vrijdag neemt Thomsen's Havenbedrijf N.V. haar her bouwde haveninstallaties aan Lekhaven, Maas- en Waalhaven officieel in gebruik. Op de foto links het bijna een kilometer lange loodsen- complet met Centraal Gebouw aan de Lekhaven. Het lichtgekleurde gedeeltê in het midden zijn de nieuwgebouwde loodsen Argentinië en India. Elders in dit nummer worden zij nader omschreven. - (Luchtfoto Aero Holland) 'Het openbare leven In Milaan was Donderdag nagenoeg lamgelegd door de staking van veertigduizend ambtenaren, die gesteund werden door solidariteits- stakingen van andere categorieën wer kers. Alle Openbare diensten, met inbe grip van treto, telefoon, en posterijen stonden stil. Urgente bedrijven, zoals gas, electricltelt en water bleven ech ter in bedrijf. De politie bezette verschillende be langrijke punten maar heeft niet tot actie behoeven over te gaan. Ook te andere Noord Italiaanse steden is het stakingsparoo] door zeer velen opge volgd, zodat ook daar het openbare leven stagneerde, Meer in het Zuiden echter bleven verschillende diensten te bedrijf. Volgens de officiële opgave van de Italiaanse regering heeft een ge middelde van 55 tot 66 procent van het ongeveer millloen Italiaanse ambtena ren het werk gedurende een etmaal neergelegd. In Rome is In de loop van de ochtend een openlucht-vergadering georganiseerd door de stakers. Hierbij werd het woord gevoerd door de com munistische vakverenigingsleider Glu. seppe di Vittorio. Hij formuleetyie hierbij de volgende stakingseJien: I Gelijke Ionen als In de particuliere Martien Beversluis mag weer publiceren De Centrale Ereraad voor de Kunst heeft, uitspraak doende in het hoger beroep van de uitgesloten dichter Martien Beversluis, wiens uitsluiting aanvankelijk was vast gesteld tot 1955, deze uitspraak van de Ereraad voor de Letteren ver nietigd. Op grond van de gedragin gen van deze dichter, van wie wordt vastgesteld, dat hij zijn be roep zodanig heeft uitgeoefend, dat mede daardoor nationaal socialisti sche beginselen ingang hadden kun nen vinden, is hem thans iedere beroepsuitoefening als letterkun dige verboden voor de termijn van 5 Mei 1945, tot de dag van uit spraak^ te weten 8 Ocober 1948. Eric Johnston, president van de hond van filmproducenten en de meeste filmleiders van Hollywood zullen aan het einde van de maand bijeenkomen, om e^n antwoord te vinden op de vraag hoe het komt, dat Hollywood op het ogenblikfde grootste achteruit gang in haar geschiedenis doormaakt, -r-.»-. studio's 480 tekstschrijvers tegen Er zijn meer spelers dan ooit te voren zonder werk; op het ogen blik hebben slechts 372 sterren een contract; in Maart van dit jaar wa ren het er 463 en vorig jaar 742. Voor iedere drie personen die In 1940 in de studio's werkten zijn er nu slechts twee. Vreemd genoeg maken de Ame rikaanse bioscopen goede zaken en blijven de inkomsten slechts iets onder het peil van bet vorige jaar. Er waren echter twee aanwijzin gen: 1. De films kosten nog steeds te veeL 2. Br komt met genoeg geld binnen van de voorstellingen van Amerikaanse films, die op het con tinent draaien. Dit jaar zullen de inkomsten uit dien hoofde de helft van dit van 1946 bedragen. De depressie is voor duizenden extra's (figuranten) zelfs nog er ger, daar tegenwoordig zoveel mo gelijk de eigen spelers gebruikt worden. Twee jaar geleden -werden da gelijks ongeveer 1200 extra's ge bruikt, op het ogenblik gemiddeld 400u Hoewel men meer en betere tek sten wil hebben werken voor de 600 in 1946. "Minstens een van iedere vier mensen dié achter 'de coulissen werken, heeft zijn baantje verlo ren. Drie duizend leden van de vakbonden zijn van de loonlijst af gevoerd. Tegen iedere drie films, die in 1945 draaiden gaan er nu twee. De helft van de productie van 3848 bestaat uit „korte films". Vele voormalige filmmensen, die dikke salarissen ontvingen, melden zich nu bij het bureau dat hen te gen werkloosheid verzekerd heeft. In de laatste anderhalf jaar is hun aantal steeds stijgend. Een aantal beroemde filmmen sen komt nu wekelijks zijn 20 dol lar halen. In geheel Hollywood zijn de re sultaten van de depressie zicht-, baar. Nachtclubs gaan achter el kaar over de kop en winkels die van de mensen van de film bestéan klagen steen en been. Sommige vooraanstaande sterren hebben al in maanden niet ge werkt. De meeste waarnemers voe len, dat de oorzaak ervan ligt in de buitenlandse markt. Zij zeggen dal geen oplossing gevonden kan wor den, tenzij meer geld van het' bui tenland binnenkomt. Inmiddels kondigt de „Holly wood reporter" aan, dat de uitga ven in 1949 opnieuw met 25 pet. besnoeid zullen wórden. industrie; Hogere toeslagen voor het dure levensonderhoud; Verhoging van pensioenen; Gelijke behandeling voor de jonge ambtenaren; Definitieve aan stellingen voor de mensen, die na de bevrijding zijn aangenomen;'Een onmid dellijke toelage van 5.000 Ure. (ruim 20 gulden). Hij voegde eraan toe, dat de zeven mlllioen leden van de bond het werk zullen neerleggen, indien aan hun eisen niet voldaan wordt. „Is het niet een beetje dwaas, dat een Nederlander, die goed Duits en slecht Engels spreekt weigert met ons de Duitse taal te gebruiken?", aldus het Zwitserse dagblad „Na tional Zeitung". „Het resultaat van de comedie, die de man opvoerde, was, dat niemand hem kon ver staan." Het blad, dat blijkbaar nog al aangebrand is over. deze kwestie zegt dat het Nederlands zich heeft ontwikkeld uit het piat-Duits, en dat het dus evenveel of even wei nig heeft uit te staan met het Hoog duits als het Zwitserse dialect. ..De „National Zeitung" besluit: „Wij zijn altijd gaarne bereid ons aan bijna elke taal aan te passen, maar wij zouden toch wel willen, dat de situatie, die op taalgebied in ons land bestaat, werd geëerbie digd. Voor drie milïioen Zwitsers is het Hoogduits de taal die op school geleerd en die geschreven wordt. Het is de meest gebruikte van de vier officiële talen van ons land." Keuringscommissie voor onderwijsfilms Bij beschikking van de minister van O. K. en W. Is ingesteld een commissie, belast met het keuren var» films voor vertoning aan leerlingen van lagere scholen, en zijn In die commissie be noemd; Mr. A. J. Fock, inspecteur van het L.O. te de inspectie Utrecht, voorzitter, alsmede dë navolgende leden: prof. dr, Ph. Kohnstamm, te Ermelo; J. Machiel- P. A. Eggermont en J. C. Schuller. Zwaar verminkt lijk op Op de rijksweg Breda—Moerdijk is Woensdagavond het. verminkte lijk van een man gevonden. Geble ken is, dat deze man een rondtrek kende harmonicaspeler is. De man is vermoedelijk op een vrachtauto geklommen zonder dat de chauffeur dit bemerkte, denkende dat de auto naar Etten zou rijden. Toen de man onderweg ontdekte, dat de auto niet in de richting Etten ging, moet hij van de snelrijdende wagen zijn ge sprongen en daarby een dodelijke smak hebben gemaakt. Het Nederlandse leger deelt mede, dat op zijn minst twee oliebronnen in afzonderlijke velden in het petro- leumcentrum van Tjepoe in brand staan. In de mededeling wordt gezegd, dat door de rook die tot op een hoogte van byna twee kilometer bo ven de branden hangt het onmoge lijk is uit vliegtuigen waar te ne men, of andere bronnen ook in brand staan. Indonesische federalisten keren huiswaarts Uitgeleide gedaan door minister ror. A. M, Joekes en prof. mr. C. P. M. Bomme en tal van andere auto riteiten, vrienden en familieleden zijn Donderdagavond de voornaam ste vertegenwoordigers van de fe deralisten in Indonesië, die bespre kingen met de Nederlandse rege ring hebben gevoerd naar Batavia teruggekeerd. De algemene indruk was dat de besprekingen in -den Haag in een zeer prettige sfeer zijn gehouden. Over de resultaten welke zij be reikt hebben, zeide de minister president van Oost Indonesië: „De Nederlandse regering heeft veel begrip getoond en wij zijn in het algemeen zeer tevreden. De re sultaten werden bereikt na een we derzijds geven éh nemen. Het is nu een kwestie of de bereikte overeen stemming ook bekrachtigd zal wor den. Zodra ook de Staten-Generaal zich met dë bereikte resultaten hebben verenigd kunnen wij be slissen wat ons verder te doen staat." Afschuwelijke kinder moord in Antwerpen In Antwerpen is een vrouw gear resteerd nadat zij bekend had dat zy haar negen weken oude tweeling ba van het brandende fornuis heeft gehouden totdat de kleinen dood waren. De daderes is Duitse en was ge trouwd met een Belgische zeeman die werd gearresteerd toen de ljjlten van de tweeling in een straat te Antwerpen werden gevonden. De 2eeman werd 1 in vrijheid ge steld toen zijn vrouw bekende dc tweeling te hebben gedood. „Grote Beer" komt thuis Het troepenschip „Grote Beer" wordt onvoorziene omstandighe den voorbehouden in de nacht van Zondag 17 October op Maandag 18 October met repatriërende mili tairen in de Amsterdamse haven verwacht. De ontscheping begint Maandag morgen te negen uur. Doodvonnis veranderd in levenslang BU koninklijk besluit is gratie ver leend Jin J, M, van Groin de Planque. die tot de doodstraf veroordeeld was bij sententie van het Bijzonder Ge rechtshof te Arnhem. De doodstraf ls veranderd in een le venslange gevangenisstraf. Zaterdagmiddag zal in de Open bare Leeszaal te Maastricht -een eretentoonstelling voor de Lim burgse romanschrijfster Marie Koenen worden geopend. In Landen wordt op het ogen blik. een conferentie van de le den, van het Britse-.Gemenebest gehouden. Tot dusver zijn de dominions in Londen1 vertegen woordigd door een Hoge Com missaris, maar zij voelen zich ten achter gesteld bij vele kleine landen die gezanten of ambas sadeurs in de Britse hoofdstad hebben. Het eenvoudigst zou zijn, de hoge commissarissen te bevorderen tot gezant of am bassadeur, maar het kan grond wettelijk niet, dat de koning, (die ook koning van de domi nions is) zich door een gezant bij zijn eigen hof Iaat verte genwoordigen. Men 2al nu waar schijnlijk de hoge commissaris sen bevorderen tot de rang van minister. Dan stijgen zij toch een trap in de diplomatieke hiërarchie, Een uitgeputte Haagse taxichauf feur en twee pientere lyachtmees- ters van de Rijkspolitie hebben te Pijnacker een zeer beruchte misda diger, Pie ter A. Uyl achter slot en grendcr gezet. Dezer dagen, 's ochtends om half tien stond de taxichauffeur J, H. van Broek met zijn wagen voor het Staatsspoorstation te Den Haag. Een man in gehavend costuum verlangde een nieuwe auto, die hem dadelijk naar Venlo kon bren gen. Chauffeur Van Broek reed in een gloednieuwe Chevrolet en kreeg daardoor deze passagier, die verklaarde, dat hij een ongeluk had gehad met zijn „Mack", een zware truck, an nu naar Venlo wilde, om onderdelen te halen. Hij moest.echter eerst nog even zijn „baas" opzoeken in Den Haag. Verscheidene café's op de Hoefkade en in de Wagenstraat werden be zocht, doch de „baas" bleef onvind baar. De passagier .besloot toen maar naar Venlo te rijden. Op het Rijswijkse .Plein 2ag hij echter nog een kennis, die ook dezelfde richting uitmoest; Dit bleek Jater een taxichauffeur uit Breda te zijn, die Uyl-naar Den Haag.had gere den. Onderweg was zijn wagen de fect geraakt. De taxichauffeur uit Breda, die U. volkomen vertrouw de. vertelde zijn Haagse collega dat zijn passagier „safe" was, waarvan deze laatste gebruik maakte om f 15.- van hem te lenen. Breda-Venlo-Hilversum. Na al dit gepraat vertrok het ge zelschap via Breda naar Vehlo. Daar bleek de „baas" evenmin te zijn, Uyl belde op en kwam terug met de boodschap, dat hij dadelijk naar Hilversum moest. Onderweg beval hij zijn chauffeur op bepaal de punten langzaam te. rijden en lifters mee te nemen. Chauffeur van Broek herinnerde zich de on prettige ervaringen van collega's op dat punt en weigerde. Hij is er thans van overtuigd, dat hij aan deze weigering liet leven heeft te danken. De lifters zijn zeer waar schijnlijk telefonisch gewaar schuwde kornuiten van Uyl ge weest. Ook in Hilversum waren de on derdelen voor de „Mack" niet te vinden. Dan maar naar Leeuwar den. De chauffeur was door dit heen cn weer reizen gaan twijfelen aan de bedoelingen van zijn pas sagier^'doëh'aeze wist door handi ge uitvluchten de twijfel te ver drijven.In Leeuwarden logeerden beiden in een hotel op rekening van de „baas". Dinsdagmorgen vertrokken zij zolder te betalen. Uyl had de kamers voor drie dagen besproken en de hoteleigenaar had dus geen argwaan. .Van Leeuwar den reden zij weer naar Venlo, ook ditmaal zonder succes. „Öan moet de baas het zelf maar weten," zei Uyl, „ik &a naar huis." Hij woonde in Delft, vertelde hij. Doch toen hij daar 's avonds bij een huis aanbelde, deed niemand open. „Mijn vrouw zal in Pijnacker zijn bij familie. Laten wij daar maar eens gaan kijken." In werkelijk heid is Uyl ongehuwd en had hij zijn domicilie in Rotterdam. In Pijnacker reden zij wat rond. De chauffeur was doodmoe van Douglas Fairbanks Jr., die op het ogenblik in ons land vertoeft, heeft vandaag als voorzitter van het C.A.R.E.-comité, dat in Amerika gelden voor behoeftige Nederlanders inzamelt, een levensmiddelenpakket uit gereikt aan de familie Viersmg, 'gezin met 8 kinderen aan de Oosten- burgervoorslraat 56 te Amsterdam. Douglas Fairbanks met hat jongste kind van het gezin op de arm temidden van de gelukkige familie. Hoofdredacteurschap zwaar aangerekeni Het Bijzonder Gerochtshor te Utrecht deed gisteren uitspraak in dc zaak leKeï! Johan Raatgever, ex-hoofdredacteur van het „Nationale Dagblad" cn sectie-com mandant bij de Nederlandse Landwacbt tn bezettingstijd, tegen wie In eerste In stantie levenslange gevangenisstraf was geëist. Het vonnis tuldde: 18 jaar gevan genisstraf met aftrek van voorarrest, ge heel door te brengen In een Rijkswerk inrichting. Voorts ontzetting uit de bur gerrechten voor de duur van het leven. Het Eof overwoog In het vonnis, dal verdachte zich als landwaehter niet in bijzondere mate onderscheiden heeft van de mede met hem terechtstaande land- wachters van de Se compagnie, Oppe- laar, ftavenswaay, enz. in de uitoefening van hun luguber bedrijf. Maar het Hof nam hem zeer kwalijk de vervulling van zijn taak aJs hoofdredacteur van het „Nationale Dagblad". Van een Journalist met jarenlange ervaring had men een geheel andere houding mogen verwach ten Toegegeven, dat zijn artikelen door vorm en 'inhoud weinig propagandis tische waarde hadden, meende het Hof toch, dat Raatgever door zijn hoofd redacteurschap van het nat.-sne. orgaan een grote mate van schuld op zich ge laden heeft." De vonnisset tegen de vijf andere landwaebters luidden: H. Oppelaar uit Utrecht 15 jaar; Frans de Münk uit Alk maar 15 Jaar; Arend Jeroense uit Utrecht 10 jaar; Gerrlt v. Ravenswaay uit Harmelcn 7 jaar; P. G. Hagendoorn uit Wassenaar 7 jaar. In al deze gevallen had aftrek van voorarrest plaats cn werd tevens be paald, dat de straf geheel in een Rijks werkinrichting zal moeten worden door gebracht. Aan allen werd het recht va» cassatie verleend. Europa steekt Amerikaanse luchtvaart naar de kroon De Amerikaanse senator Owen Brew ster heeft verklaard, dat de V.S. hun strijd om dc wereldheerschappij in de burgerluchtvaart aan het verliezen zijn, Brewster, die voorzitter ls van de congrescommissie voor de luchtvaart- politiek. zei. dat Britse. Franse, Ne derlandse en Scandinavische lan den de overheersende positie bedrei gen, welke de V.S. sinds het einde van de oorlog hebben ingenomen. Hij wees er op. dat de Britten door de lage Ionen tweemaal zo goedkoop vliegtuigen kunnen bouwen als de V.S. Prijs koffiestroop vrij Daar de productie van koffiestroop een ruim aanbod verzekert en er geen gevaar bestaat voor prijsstijging op grond van schaarste, wordt met ingang van 16 October 1948 de maximumprijs- regeling voor dit voor de voeding niet belangrijke artikel ingetrokken. deze lange tochten en door het ge drag van zijn passagier in een ze nuwachtige stemming geraakt. Uyl had hem ai een paar maal ge vraagd voor hoeveel zijn wagen verkocht zou kunnen worden en of er de laatste tijd veel chauffeurs door hun passagiers waren gedood. Toen zijn passagier dan ook naar een afgelegen boerderij wilde, vleesde Van Broek het ergste. Gelukkig ontmoette ftü een nachte lijke patrouille van de Rijkspolitie. Hij stopte schijnbaar, om de weg te vragen, doch in werkelijkheid ora hun aandacht op zijn passagier te vestigen. De list gelukte. Uyl werd overgebracht naar het politiebu reau te Pijnacker. Door het opgeven van valse namen probeerde hij zich er nog uit te redden, maar zijn ware identiteit werd spoedig ontdekt. Deze 26-jarige jongeman bleek enige weken geleden uit het huis van bewaring te Breda te zijn ontvlucht en werd door \?ele po- litie-instanties in ons land ge zocht, o.a. wegens goud- en vee- smokkel aan de Belgische grens, diefstal van vee en talloze op lichtingen. De Haagse taxichauffeur Van Broek is nog steeds versuft van de emotionele rit, De kosten a f 350.-, zullen hem wel nóóit worden be taald. Wereldrecord discus werpen in gevaar In een interview deed de Olym pische kampioen discuswerpen, de Italiaan Consolini, die deze maand het bestaande wereldrecord van de Amerikaan Fitch verbeterde en op 55,33 meter bracht, het voorstel de vier beste discuswerpers, hij zelf, zijn landgenoot Tost en de Ameri kanen Fitch en Gordien eikaars krac-hten in een ontmoeting te la ten meten. Consolini is ervan overtuigd, dat hij zijn laatste prestatie *-nog kan verbeteren. Enige dagen geleden zou hij bij een niet-officiële worp, een afstand van' 55,79 meter bereikt hebben. Advertentie I. M. Waarom moet het karpet ons steeds aan de oorlog en schaarste herinneren Wie zou zijn versleten karpet niet eens wiüen vernieuwen? Co pa karpetten zijn een uit komst, want Copa karpetten worden gemaakt van ge mengd cocosgaren. - Eenvoudig maar solide, geen pretentie's, want vroeger noemden wfj het een coscos- mat. De oorlog heelt ons echter geleerd degelijkheid te waarderen. 10 October was voor onze inkoper een bijzondere dag. Hij trol de fabrikant in een wanhoops- stemming. Een grote voor raad en een nieuwe aanvoer van grondstoffen, hij wist niet waar hij ze moest ber gen. Wij kochten ze allemaal maar ruimte hebben w!J er ook niet voor. Er {s maar één oplossing, koopt U zo'n Copa karpet. U koopt hem nu goedkoop in de 2de week van onze RUlMTENOOD-aanbieding. 200 x 300 in frisse dessins MATHENsSSERlAAN (DUItZICHT) - L4AT"CA Q Weersverwachting, ^M\\« fSeIdi|r tot Zatcrctag- dagavond. Wisselende bewol king met enkele buien. Zwakke tot matige, langs de Waddenzee tijdelijk vrij krachtige wind tussen West en Zuid- West. Weinig ver andering In tempe ratuur. 16 Oct.: Zon op 7.06, onder 17.45. Maan op 17.28, onder 5.00. 16 Oct. Hoog water te Rotterdam: le tij 4.01 uur, 2e tij 15.53 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1