Qamte c J STADSNIEUWS Kon. Mil. Kapel en Orpheus concerteerden voor goed doel fC-tiOOm m Ik nies, jij niest, hij RADIO RADIO van DIJK Dertig jaar Marine- sanatoriumfonds IM?!LriS3SSSSSdteita; ww«* Kinderopvoeding en -ontwikkeling Technische bedrijven vierde feest Radio-programma Wilton's Mannenkoor jubileert DFC komt Zondag naar de Damlaan De avonturen van kapitein Rob Wijnmaand; griepmaand De heren van DWS naar het Haagse Hermes Korfbal voor Zondag AGENDA SCHEEPVAART SCHIEDAM Herfsiaan bieding 90.5° 140.- 175- 245- Rembrandtiaan 64 4 ki. zolders Koeriersters Vrijdag 15 October 1948 militairen en oua-gedien^en zal 't goed hebben gedaan de frisse me lodieën en marsen door een der militaire coipteii te horen spelen. Hei laatste nummer „Ons Hol land'* van Bern. Zweers, begeleid door de kapel, klonk prachtig er. bracht het nu bliek tot een dusda- i nig enthousiasme, dat het nummer Hieraan "werd beSSïete* m£v- 1 herhaaId ™wst "OTtien- Het WS werking verleend door de Marine- Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van *t Marine-Sanatorium S,f "WW ,de, N».?0"»!? «F». Kraeuus Passage theater kapel der Koninklijke Marine on der leiding van kapt. Gijsbert Hieuwiand en de Kon. Zangver Schïedarns Mannenkoor Orpheus" onder leiding van de heer F. A. Se- venhuysen. De voorzitter van „Het Mobilisa- tlekrms" res. kapt. Heyboer, open de de avond met een woord van welkom en dank, speciaal aan de talrijke militaire en burgerautori teiten. die van hun belangstelling voor de?.e avond blijk gaven door zelf aanwezig te zyr». De zaal wat geheel gevuld. Als tweede spreker trad voor het voetlicht Schout bij nacht J. J. L Wilhnge, die sprak over ..De Ma rine en haar betrekking tot het Sa natoriumfonds". Hïj kon getuigen dat dit fonds zeer populair is on der de Marinemensen en ieder be reid is de beurs te openen en me dewerking te verlenen. De Manmerskape] bracht 'n klas siek gehouden programma ten. ge hore- Voor de pauze werd Marche Militaire van Saint-Saens en Ca- pricio van Tsjaikowsky gespeeld. Het militaire orkest, bekend door zijn concerten voor de radio en zijn triomftocht door Indonesië, liet ook nu horen hoe een harir.o- nie-orkest kan spelen onder bezie lende leiding. Orpheus" dat weer is uitge groeid tot een 2eer sterk mannen koor bracht Russisch Gebed en Parus Angelicus ten gehore. Hier en daar, vooral onder de tenoren, klonk nogal eens een rauw geluid, waaraan wel aandacht moet wor den geschonken, wil he4- koor zijn al-oude roem. blijven behouden. „Hymne aan de Vrede" en 't Geuzenvendel op de Thuismars" klonk na de pauze. De Marinekapel bracht in eerste ■uitvoering „Leve de Marine", een pittige mars door W. Sehootemey er opgedragen aan de Marine. De „Piet Hem-Khapsodie van P. v. Anrooy en ten slotte de Neder landse Taptoe bracht de aanwezi gen. tot een daverend applaus, dat meer dan verdiend was. De vele een waardig siot van een mooie avond, waarover ook de penning meester tevreden zal zijn. /Iducrrcntic l. M. Van Maandag 18 October tot en met Zaterdag 30 October, wordt in de Gem. Bibliotheek aan de Lange Haven een tentoonstelling gehou den van boeken en tijdschriften over de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De expositie zal zijn te bezichtigen op Maandag van 19—21 uur; Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 9.30—16.30 uur en van 1921 uur en Woensdag en Zater dag van 9.3016.30. Drie jaar bestaat de personeels vereniging van de Technische Be drijven der gemeente Schiedam en dat heugelijke feit ïs Donderdag avond m Musis Sacrum gevierd met een daverende feestavond, waarin eigen leden een revue-pro gramma op de planken brachten, daat klonk als een klok. Er heerst een zeer gezellige sfeer van de ope ning, die door voorzitter J. van der Meer geschiedde, tot het late uur, waarop voor de laatste maal The Sweet en Rythen Band een dans- nummer speelde. Onder regie van de heer J. van der Pas heeft het toneelgroepje de aanwezigen ten zeerste vermaakt en hun namen dienen daarvoor dan ook niet on bekend te blijven. Het waren de dames J, A. HazelebachBram kamp, D. E. OuwendijkKruys, E. Putters, J. H. Soeters■Willebrand, en de heren C. I. van Knotsenburg, J. van der Meer, L. Ouwendijk, J. van der Pas, P. de Ruiter, J. Verweij, J. Woord, X Bijloo, A. Elderson, G. Pals, P. Volkers, F. W. Ossenforh, X M. Mols. VRIJDAG 15 OCTOBER HILVERSUM I: 19 00 Denk om de bocht; 19.15 Jan Corduwcner; 19 30 Ne derland en zbn gewesten; 19 50 Tien voor acht; 2000 Nieuws; 20 05 Vierhan dig pianospet 20.30 Midden m de we reld 21 00 Men vraagt; 21 30 Hoorspel; 22 00 Buitenlands overzicht door dr. C. D x. Brandt; 2215 Swing and sweet; 22'40 Vandaag; 22 45 Avondwijding; 2» 00 Nieuws, 23.15-2-100 Symphooisch con- Cegji,VERSUM II; 19 00 Nieuws 1915 Heg uitz19 30 Gersldo en orkest; 20 00 Nieuws; 20 05 De gewone man; 20 12 Missa Brevis; 20 5» Bgbels luister spel 2140 Franse lyriek; 22 15 Piano klanken.; 22 37 Actualiteiten: 2245 Avondgebed: 23 00 Nieuws; 2315—2,00 Disco variëteiten ZATERDAG 16 OCTOBER HILVERSUM I: 7 00 Nieuws; 715 Och tendgymnastiek; 7 30 Gr.plaien: a DO Nieuws; 818 Gr platen; 9 30 Koorzang: 10 00 Morgenwijding; 10 20 Radjofeuilie- ton: 10-35 Pianospel; 11 05 Voor de ar beiders; 12 00 Lunchconcert; 12 30 weer- praatje: 12.33 Orgelspel; 13.00 Reg. uitz 13 30 Malando en orkest 14 00 Als een bonte vogelvlucht; 14 20 Mariniers*»pel; 14 50 Streekuitzending; 1» 15 Omroepxa- merorkest; 16.00 Het N'VV. spreekt een woordje mee: 16 15 Amerika zingt; ia4a Sportpraatje: 17 00 Nieuws van de pla- tenmarkt: 17 30 Orn en nabij de Ijvintig; 18.00 Nieuws; 18.15 Gr.platen; 18 30 Reg. uitzending HILVERSUM II: 700 nieuws; 1» Mana ter ere; 7.45 Morgengebed; 3 00 Nieuws; 815 Gr platen; 9-00 Voor de vrouw 9 05 Kamermuziek; 9.30 Water standen 9 35 Instrumentale operettemu ziek; 10 00 Voor de kleuters; 3015 Gr. platen; 31.00 De Zonnebloem; 11.45 Schoolradio; 12.15 Werken van Handel en PurcelJ; 12 30 Weer overzicht: 1233 Cubaans orkest; 12 35 Zonnewijzer; 13 00 Nieuws; 13.25 GJen Miller; 13.50 Film en toneel; 14.10 Bmg Crosby; 14 20 Engelse les; 14.40 Omroeporkest 1520 Gr. platen; 15.50 Voordracht; 16 00 Franse gr platen; 1S.3Q De schoonheid van het Gregori aans: 17.00 De Wigwam; 18 00 yierian- den hockey; 1810 Weenae operettemu ziek; 18 3o Journalistiek weekoverzicht; 28.45 "Wie weet hoe deze plaat heet. Wat is dal eigenlijk altijd een misère geweest met boodschaptasïerr 1 Eerst kocht U een touwtas voor f. 14.50, toen een strcotas voor f. 12.—, toen een linnentas voor f. 10.50 en nog een plastic voor f, 15. en wat is er van over? Meer dan f. 50. uitgegeven en wat hebt U nog gehad? En dat voor Rotterdammers die zo graag iets degelijks kopen. Had U toen maar zo'n on- verslijtbare tas kunnen kopen van f. 42.50, zo'n tas van zwaar blank rundleder met grote voor2ak voorzien van veiligheidknip, dan had U geld verdiend en nu ten minste van die misère ver lost geweest. Wij kochten lang voor de grote prijs-stijgfng van huiden (komt er ook nog bij) de gehele productie en in de 2e week van onze ruimtenood aanbiedingen koopt U deze tas voor MATHENESSERLAaN (DllliZICHT) Zeer geslaagd mag het concert worden genoemd, dat Donderdag avond voor een talrpk publiek werd gegeven m het Gebouw van de R K. Volksbond door de afdeling man- nenzang van de Vereniging Wiiton- Fyenoord onder leiding ran B, Ter weel. welk koor 2gn tienjarig be staan herdenkt. Het gemengd koor „Het Westen" en orkest „Semper Fixo' uit Delft zetten, de avond luister by. Nadat het mannenkoor het pro gramma had geopend met het Frei- heitslied van Schumann, volgde de verwelkoming van de nieuwe ere voorzitter. ïr. M. X Romer, direc teur van Wilton-Fn en oord, die werd toegezongen met het prachtige AJmrausch van Frettensattel. De gezamenlyke koren brachten daarop met het orkest ten gehore het Ave Ver urn van Mozart en de Kerkscène uit de Cavalier!a Rusti cs na van Mascagm. Het orkest on der zyn dirigent Willem van Riet excelleerde au de vertolking van de Unvolleudete van Schubert en de 140ste symphonic van Haydn. Na de pauze volgde nog voor mannenkoor een compositie van di rigent Terweel en Der Splelmann van Craemer, terwijl alle medewer kenden voor een feestelyk slot zorg den met een enthousiaste uitvoering van een wals van Strauss de an dere moest wegens tijdsgebrek ver vallen en de Emzug der Gaste uit Tannhauser van Wagner. Een avond met een hartelyke en prettige sfeer. Ka twee achtereenvolgende uit wedstrijden ontvangt Hermes-DVS Zondag de Dordtse Footballclub. D.F C. troont op de tweede plaats van de ranglijst, en bezorgde Nep- tunus haar eerste nederlaag. De Dordtsche verdediging bïykt van prima gehalte te zijn, want in vier wedstrijden scoorde de tegenpartij slechts tweemaal. Zou de Hermes- D.V.S -voorhoede m staat ztfn deze hechte verdediging te passeren? De homogeniteit van het elftal beweegt zich m stijgende lijn en in dit licht bezien kan een zeer interessante cu spannende wedstrijd worden ver wacht, temeer onze stadgenoten op eisea veld mocilrjk zijn te verslaan, en beide elftallen op de ranghjst het cijfer nul gemeen hebben. J?F.C. is namelijk nog ongeslagen en Hermes wacht nog steeds opt haar eerste overwinning. Hermes-D.V.S. 2 (5 punt ent speelt om 10 Uur op Span gen tegen Sparta 2 (6 punten). Een overwinning doet Hermes zeker op de vierde plaats belanden. Het Se elftal gaat al heel vroeg op stap. Te Leiden wordt eveneens om 10 uur tegen L.F.C. 2 gespeeld. Het 4e elf tal van Hermes heeft vrijaf. Hoe Schiedam groeide Door geboorte vermeerderde de Schiedamse bevolking in Augustus met 132 en door vestiging van elders kwamen er ook nog 191 by. Er stier ven 34 inwoners in deze maand en 174 zochten gelukkig een andere woonplaats, zodat we nu op- en af trekken welgeteld ?0 mannen en 45 vrouwen rijker worden in onze, reeds zo vol-behuisde gemeente, die tot een inwonertal van 35.450 man nen en 35 820 vrouwen kwam. De terugkeer van Peer de Schuimer 63 In de herberg zit PhiJtpo al Bartje is er nog niet, „Ik heb honger als een paard" fluistert. Peer. „Ssst!" zegt Rob, „ge draag je als een waardig Arabier, Peer, an ders krijgt die herbergier argwaan". Maar die oude man met zijn grijze puntbaard luistert alleen maar haar het rinkelen der goudstuk- wacbten, toe en buigend snelt de herbergier al heen om O. daar doet een van die kerels iets uit een ken. Ze bestellen katmoes, een Moorse lekker- staan die andere twee kerels achterdochtig te nil. „Met Algerijnse wijn!" voegt Fhilipo or aan loeren naar zijn vrienden? Snel kijkt hy weer. het verlangde te halen. Aha, dat smaakt goed! papiertje in de wijukruik. Wat zou dat bete kenen? Bartje besluit eerst maar ce^s pools- Als Bartje er nou maar wasDaar klinken hoogte te gaan nemen of de omgeving soms voetstappen buiten. Ja, het is Rob's kajuits- door dienaren van de Bey is afgezet. Onder- jongen, maar hij duikt meteen weg, wanneer tussen drinken de drie vrienden binnen nog hij even door het raam heeft gekeken. Wat een beker wijn, maar dan worden ze opeens verschrikkelijk slaperig "W .F.—Handbal Het dameselftal van WT, speelt Zaterdag thuis om 3 uur tegen Milt. Hospitaal. Deze dames zijn nog onbekende tegenstandsters voor W.F., dus is het zaak voor de W.F—dames om goed op hun tellen te passen. Mochten de W.F.-dames tot helzelfde frisse partijtje komen als verleden week, dan kunnen de puntjes misschien wel m Schiedam blijven. Het 2de hereneïftal gaat Zondag naar Varkenoord om tegen Snel- wiek 2 uit te komen. De reserves van SSnelwiek beschikken over een goede ploeg. Gezien echter de gemaakte pretaties houden we het maar op een W.F.-overwinning. Menig bioscoop-, concert- of to- neelbezoek en menige autobusrit of tramrit wordt Jn de laatste da- gen#vergald door het vele gehoest en genies: het seizoen der verkoud heden is weer aangebroken; de ujd van veel arbeidsverzuim is er weer. Verkoudheid lijkt een. eenvoudige ziekte; toch is ze een van de moei lijkste problemen voor de genees kunde. In Engeland heeft men zelfs een speciaal verkoudheïdscentrum, dat zich met de bestudering vsn deze onaangename aandoening be zighoudt De vraag ïs geoorloofd: heeft men wel een behoorlijk ge neesmiddel tegen verkoudheid? De geneeskunde heeft zich het allereerst op de gevaarlijkste ziek ten geworpen: sinds geneeskunde en economie hand w hand gaan zoekt men ook de verkoudheid te oestrijdcn en het verlies van vele rrilhoenen arbeidsuren te overwin nen. Volgens de tegenwoordige theo rieën zyn verkoudheidsbacillen overal in de lucht aanwezig. Als door koude de bloedvaten van neus-mondslymvliezen zich samen trekken, krijgen de kiemen vat op die slijmvliezen, kunnen zich daar vermeerderen en veroorzaken zo de onaangename aandoening. Deze be gint meestal met een neusslijm- vliescatarrhe- stromend slijm en et ter wensen de neus te veriaten. De ontsteking gaat dan meestal over op.het slijmvlies van de mono en dê keel en in enkele gevallen ook op de luchtpijpen; er ontstaat koorts en na erkete dagen is het proces ten einde. De geneesheer let op complicaties, want de ontste king kan overslaan ©P_ de oren en een middenoorontsteking veroor zaken; ook kunnen de bijholten in de kaak of in het voorhoofd erbij betrokken worden. De spraakma kende gemeente noemt dit „griep" en herkent die griep aan de koort sen. de pijnen in bet gehele lichaam en het gevoel van zwaar ziek te zijn Bedrust aspirientjes, hoestdrank- jes iedereen kent die middelen ter bestrijding. Maar van groter betekenis is hoe wij verkoudheden zouden moeten voorkomen. Wie zijn lichaam hardt tegen de kou, schiet«il een eind op. Men beginne bij' de kinderen. Hoe meer ze bui ten doorbrengen, hoe beter. Dage lijks wandelen, ook 's winters, be houdens bij zeer strenge vorst, is ook zeer nuttig. Luchtig gekleed blijven is een derde onmisbaarheid; vooral kinderen moet men niet wolletje na wolletje aantrekken zolang ze thuisblijven Hoe minder draperieën aan een wieg bungelen, hoe beter het is. Hoe minder zeil doek langs de zijwanden, hoe doel matiger, want de lucht moet vrij kunnen circuleren. Koude afwassin gen, vooral voor volwassenen, zijn een vierde onmisbaarheid. Verder moet men temperatuurschommelingen zoveel mogelijk in zijn kledij op vangen: wie een overjas meeneemt, verzekert zich van een bescher mingsmiddel bij plotselinge afkoe- De Marinierskapel en het Schiedamse mannenkocr Orpheusop het podium tijdens de gecombineerde uitvoering die_ gisteren gehouden werd ten bate van het Marine-Sanatoriumfonds. De DWS-ers kunnen Zondag hun puntental uitbreiden door van het zwakkere Hermes uit Den Haag te winnen. Het ontbreken" van enkele oudere spelers en wegblijven van enkelen door ziekte is oorzaak ge weest van'de povere resultaten, die onze stadgenoten tot dusver wisten te bereiken. Met goed spel kan Zon dag echter volle winst worden ge maakt. Het bhjft echter oppassen, want Hermes is zeker nog m staat voor verrassingen te zorgen. De dames van D.W.S. spelen op Boshoek om twaalf uur tegen het Haagse Olympia. Hier komen twee vrijwel gelijkwaardige elftallen tegenover elkaar te staan. De DWS- dames hebben tot dusver de beste prestaties geleverd en staan er, theo retisch gezien, het best voor, maar..., dan zal de voorhoede doortastend te werk moeten gaan. De D.W.S.-reser- ves zijn sn de reserve-le klasse nog ongeslagen en kunnen Zondag tegen Hennes 2 pogen hun record te handhaven. Zoals te vewachten viel zullen de Schiedamse korfbalclubs dit jaar geen grote rol spelen in de strijd om de bovenste plaats. Evenmin be hoeft er vrees te bestaan voor de bezetting van de onderste plaats, tenzij Avanti de grote nederlaag tegen Sportclub Schiedam niet te boven zou komen, hetgeen wij echter met aannemen. Voor Zon dag staat er geen wedstrijd voor de withemden op het programma, zo dat zij deze aag nuttig met oefenen kunnen besteden. Sportclub Schiedam kan op de goede weg voortgaan, want de roodzwarten moeten zeker in staat zyn om m Den Kaag van Hou Stand 2 te winnen. Succes leed Zon dag zijn eerste nederlaag tegen TOV in Dordrecht. De blauwwitten hebben zich echter niet gemakke lijk gewonnen gegeven. Ook het leidende Actief, dat Zondag in Schiedam op bezoek komt, kan dus op een warme ontvangst rekenen. hug van dc buitenlucht, enz. Voor dames is het bijvoorbeeld aan te bevelen, dat zij m de overgangs- dagen van herfst op winter, kou sen dragen en zo weinig mogelijK uitgesneden schoentjes. Flinterdun ne kousen zyn misschien op het oog heel mooi, maar blauwe benen met verkleurende koudeplekken schijnen er door! terwijl wintervoe ten menig zweven tot strompelen hebben gemaakt. Wie uit de koude buitenlucht binnen komt. moet niet direct bij de warme kachel kruipen en omge keerd is ook fout. Wie zonder ont bijt de straat op rent of ronder een warme slok drinken, maakt zichzelf vatbaar en stelt zich gemakkelijker bloot aan kouvatten dan wie wel voor ziczelf gezorgd heeft. En hij die vitamine-c tabletten bij de hand heeft om daarvan zo nu en dan te „snoepen" is een verstandig mens. Zodra de Engelse en de andere proeven op resultaten kunnen bo gen, kunnen we meer raadgeven dan we in dit korte stukje gedaan hebben. Tot bet volgende spreekuur! MEDICUS DHS krijgt het Zondag niet gemakkelijk DHS ontvangt Zondag aan de Laan van Spieringshoek VIOS uit Den Haag. Beide elftallen ontmoet ten elkaar reeds regelmatig in de KNVB-bekerwedstrijden van voor de oorlog, toen DHS steeds als win naar uit het strijdperk trad. Of dit nu weer het geval zal zijn? Wij we ten het niet, maar DHS zal, wil zij by de kopgroep blijven, deze wed strijd wel moéten winnen. Het twee de elftal gaat bij Hollandiaan 2 op bezoek en DHS 3 by Fortuna 4 DHS 4 ontvangt Hollandiaan 3 en het vijf de elftal zoekt Steeds Hoger 4 op, Burgerlijke Stand Ondertrouwd; F, R. M. Aaisma, 19 j. en M. H, Broeren, 10 j.; E. J. Bergmans. 33 j. en F- J. Smit, 29 j.; J. G. v. Beyeren Bergen en Hene gouwen, 2? j. en J. Scholte, 30 j.; J. van Duijn, 25 j. en H. C. Th. Speelmeijer, 27 J. Hoogendoorn, 57 i. en W. de Brutfn, 50 j.; H. W. M. Jegen, 35 j. en W. A. Hoenderop, 34 N. Koerts, 23 j. cn A. Vis, 22 j.; A. W, G. de Leede, 61 en J. P. v. Vonderen, 44 j.; E. Mecnk, 29 j. en W. v. Baak, 22 j.: L. C. M. Mecz, 35 j. en P. S. Romijn, 28 j.; D. v. Pelt, 35 j. en G. H. E. v. d. Zee, 27 j.; A. v, d. Pluijm, 24 j. en H. C. de Bok, 23 j.; A. A. Reijs, 26 j. en T. Bos, 24 j.; G. Vlieger, 30 j. en M. J. de Vries, 26 j,; C. H. Vorstenbos, 27 j. en A. A, Veldheer, 20 j.; M. P- Offerman, 22 j. en C. v. Dyk, 18 j. Gehuwd: H. Geerlofs. 24 j. en A M. v. d. Spek, 22 j.; P. de Jager, 42 j. en M. J. Peters, 35 j.; A. Pluijm, 53 j. en P. Hartman, 43 j.; L. A. J. Vlasveld, 25 j. en E. M. Ham, 25 j.; J. J. Koevermans, 29 j. en M. A. v. d. Water, 24 j.; D. Som- mer, 38 j. en M, D. v, d. Linden, 27 j.; E. v. OuwerkerR, 23 1. en. G. de Graaf, 24 j.; P. Clausing, 27 j. en E. Markesteijn, 32 j.; J. J. Bakx, 28 j. en J. J. Stassen, 24 j.; H. M. F, Achterberg, 26 j. en T, Moerer, 26 G. Bos, 33 j. en K. C. v. d. Burg, 23 j. Geboren: Cornelia, z. v. M, Duif huizen en E, Luijendijk, Nieuw- straat 27. Overleden: W. v. d, Zande, 15 j., Dr. Noletetraat 1. Tentoonstellingen: 1624 October. Sted. Museum, Da. 10—5, Zo. 25 u: Fito-ten- toonstelhng „Schiedam in Feest tooi." - Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7. 9.30, Za. en Zo. 1.45. 4 15, 7 en 9AÖ u: Een ideaal echtgenoot, (14 jr.). Op het toneeL Harry Vadden en girls, jongleur. Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: 49th. Parallel, (14 jr.). Feestavonden: 15 October, Musis Sacrum. 8 uur: Openingsbal Meyer et Fils. 16 October. Musis Sacrum (bo ven), 8 u: Reünie Chr. HBS te Vlaardingen. Sport: 16 October. Sportfondsenbad, B.K. Laan, 7.45 u: Gr. Zwemwed strijd WF—RDM, met dem. wa- terpolowedstrljd SZC comb.BZ C comb. Speldjesdag voor de Martha-S lichting De Martha Stichting te Alphen aan de Rijn, opgericht in 1882, heeft tot doel verzorging van wezen, half- wezen, kinderen uit ontwrichte ge zinnen en voor het overgrote deel van Voogdijkinderen, Zij bezit ecu Jongenshuis, een Meisjeshuis en een Kinderhuis, heeft een eigen ge sticht skerk, ziekenbarak, bewaar school, inrichting voor x'ervolgon- derwys, boerdery, tuinderij. De jon gens genieten een vakopleiding by patroons m Alphen aan de Rijn, en bjj mtzondenng m enige werkplaat sen op de inrichting (kleermakerij, schoenmakerij, matrassenmakery, timmerwinkel, schilderswinkel, smidse, loodgieterswerkplaats). Om de m de bezetting geleden schade aan gebouwen weer geheel te herstellen en het liefdevolle werk zo volledig mogelijk voort te zetten is nog veel geld nodig, waarvoor morgen door een collecte een be roep op alle Schiedammers wordt gedaan. De Leger des Heilsweek In het gebouw van het Leger des Heils aan de Lange Haven, zal de Leger des Heils-week Zaterdag avond, half acht, worden geopend door burgemeester Peek cn majoor G. Bakker van Rotterdam. In de loop van de week sullen predikan ten van Hervormde, Lutherse en Gereformeerde richting met Heils officieren 3preken m de bijzondere samenkomsten, die iedere avond om half acht en *ar Zondags om 10 uur en 7 uur worden gehouden. Mede werking verlenen het muziekcorps en zangbrigade. VAN HET TAFELTENNISmONT Woensdag begint voor de S.T.T.V. „The Celluloid Killers'' de nieuwe com petitie met een thuiswedstrijd tegen „Sorry" uit Rotterdam Naar aanleiding van het overweldigend succv vorig sei zoen In de vierde klas bereikt, heeft het Hoofdbestuur van de *N T.T B. be sloten T.C KI. de 3de klas te doen overslaan en de plaatsen in de tweede klas Dit Is voor de jonge Schiedamse vereniging een enorme promotie, doch tevens een prikkel tot het bijzetten van alle zeilen om in deze zeer zware com petitie zich te kunnen handhaven. TC.K. II gaat ook en zwaar seizoen tegemoet daar zij gepromoveerd zijn naar de derde klas Zb spelen "Woens dag een vntwedstrud tegen Eendracht mt Rotterdam. Zaterdagmiddag krijgt HB.S. het niet zo moeilijk, want het onder aan dg ranglijst bungelende J.G.B. komt naar de Havendijk. Toch mag H.B.S. de tegenpartij met onderschatten, want de gasten kunnen altijd nog voor een verrassing zorgen, VERTROKKEN SCHEPEN 14 Octoïer Prinses Beatrix Harwich: Zaan Kot- ka; seaham, Grimsby: Saturnus Aru ba; Lecrsum Key West v. o.Zeneize. GalvestonHcnriétte Lowestoft; Stad Arnhem. Óanzig; Hercules Amsterdam; Leerdam, New York via Antwerpen; Glashaven, Kopenhagen: Skirner Stock holm General Walter, GdyniaTorfmn •far!. Liverpool; Lunfjord Hemosand-, Empire "Wansbeck HarwichEgee. Caen; Mlzar, Goole; Arnhem, Harwich: Ellewoutsdyk Emden; Zijpenberg, Ge nua. 15 October Phoenix Sas van Gent; Kelbergen Savona; Scmthport Londen; Heems kerk Stockholm; Jessie Maersk, New York. Wind West, flauwe koelte, kalme zee, bewolkte lucht. SC HEEPSBEWEGINGEN Aardijk thuis 14 te Londen Ariadne 13 van Valencia naar Barcelona, Atlas 13 te Gothenburg; Antonia 8 te Plad- joe; Aletta 8 van Fladjoe naar Beio- v»an; Abbekerk uitgaand 15 te Bom bay: Aalsum naar Kaapstad pass. f4-15 's nachts Straat Messir.a- Adinda 14 van Hongkong naar Pladjoe, AJbireo uitgaand 14 van Rio de Janeiro naar Santos Aldabi thuis 14 nam 8 uur dwars van Pernambuco; Alpherat pass. 14 nam Wight naar Rio de Janeiro; Al- gorab uitgaand 15 te LondenAlwaki 15 te Buenos AyresAalsdijk thuis 14 op 290 mijl zuid van Kaap RaceAn- nenkerk thuis 13 te Port Swettenham: Amsteldiep uitgaand 14 nam. te Penang (verb.). Bakongan 14 van Macassar naar Kat jang; Bah 14 nog te Kohsichang; Blorn- mersdtjk thuis pass H Lizard naar Lon den: Bacchus pass 14 de Oostpunt van Kreta naar PiraeusBoskoop uitgaand pass. 15 v m, Finisterre naar Madeira Boissevain pass. 14 Formosa naar Hong kong (verb Deo Duce 13 van Odense naar Ko penhagen Douro 9 van Havana naar Tampico; Delfland u'tgaand 14 op 300 mijl n o, van. R ~delra; Dordrecht naar Fort de Bouc K «p 35 mijl zujii van kaap Del Armi Express 13 te Havre; Esso Amsterdam pass 14 Portland Bill naar Aruba; Es so Den HaHg naar Aruba 14 op 330 mijl West van Finisterre Friesland pass 14 Banka naar Bata via. Hera 13 te Matacalbo: Hercules 15 van R'dam te A'tiamHelena pass 14- 15 's nachts Flores (Azoren) naar Ant werpen Iris 13 te San Fehu; Iro 13 te Grena da Ittersum 13 te Calcutta. Jobshaven naar A'dam 14 op 210 mijl west van Kaap Sao Vincente Kedoe uitgaand 14 op 400 mijl oost van Sacotra; Kef a Gede uitgaand pass 14-15 's nachts Algiers naar Port Said Kllpfonteln thuis 14 op 480 mijt wzw van Mossamedes Leerdam 15 van R'dam te Antwerpen Larenberg naar A'dam 13 op 550 ml}] west van Valentia [Ierland) Luna pass. 14 Gibraltar naar Lissabon en Antwerpen Mentor pass 14 nam. Ouessant naar Piraeus. Melampus naar Java 13 te Aden; Maetsuycjcer 14 van Carnarvon 'naar Singapore, Mellskcrk 15 te Port Gent 11: Madoera thuis pass. 15 Kaap Guardaful naar Suez; Marpessa naar Heysham 14 nam. op 20o mijl wzw. van Flores (Azoren) Muxena van Mlxi naar Sydney 14 op 11 o mijl west van Ambongbaai Notos 13 te New York; Nijmegen pass 15 v.m Ouessant naar Hueiva. Orion pass 13 Finisterre naar Foy- nes en A'dam; Orpheus 13 van Orna naar GibraltarOud Beyerland pass. M VlisStngen naar Ipswich. Ovuta 13 te Pladjoe; Oleum 13 te Londen. Phoenix 15 te Sas van Gent; Pygma lion J1 te New Orleans: Paula 14 van Telok Anson naar Singapore: Papen- dreebt pass. 14 het eiland Masirah naar Land's End voor orders, Poelau Laut pass 15 Finisterre; Polyphemus 14 te Ba lik Papan Bon do 13 te New York; Rlvlera naar Mobile pass. 14 Sabang 17 te Colombo verwacht Ridderkerk uitgaand 15 te Port Said; Bandkerk naar Kaapstad 14 op 500 mijl 2uid van Cape Palmas Ruys naar Bue nos Ayies 14 op 450 mijl west van Kaap Stad; Rijnland pass 14 Santa Cruz (Brazilië) naar Hio de Janeiro. Speedwell 13 te Goole; Slamat uit gaand 14 nam van AdenSpurt 13 van Uttersvrken naar Luiea; Stanvac Fen- dopo 14 van Tandjong Oebarv naar Soengei GerongSloterdijk pass. 15 Santa Maria (Azoren) naar Alexandng cn Ja\a; Stad Leiden pass, 14 nam. Scilly naar A'dam; Stentor pass 14 nam Dungeness naar Lissabon. Tibia 12 te Hongkong; Tjtpondok 13 te SydneyTankhaven 11 pass. 14 Straat Banka naar Tandjong Oeban; Tankha ven III 14 van Batavia naar Pladjoe. Tabinta naar Kaapstad 14 op 380 mijl zuid van Cape Palmas; Theseus 13 van Orn naar Algiers Van 't Hoff vertrekt 15 van Bona a. Java; Valerius 15 te Tarakan; Van Riemsdijk naar Batavia 15 vra. te Aden. Voiendam pass 15 vm. Kaap Bianco naar Buenos Ayres; Van Ostade 14 te Trinidad Wmsum naar Sas van Gent 14 op 60 mijl noord van Kaap Ortegal; Woens- drecht naar Corpus Chnsti H op 500 mijl oost van Great Abaco (Bahama's) Walcheren lil sibt. 14 te Fort Said. Zeester pass 13 Kiel naar Rostock; Zeeland tSSM) 14 van de Tyne naar R'dam 1 pers. kapok matras met bussen 2 pers. kapok matras met 2 kussens 2 pers. Peerless 3 delig met 2 kapok kussens 2 pers. Pullman 3 delig met 2 kapok kussens Alles prima gebloemde damasi ROTTERDAMSEDiJK 233 uit voorraad leverbaar banketbakkerij „Het Westen" Weekreclame: DIK SPECULAAS MET AMANDELEN 0,75 per 250 gram •Grote sortering gebak en koekjes zonder inlevering Bestellingen worden door heel de stad gratis thuisbezorgd W. v. Noortivijk en Zn. Sint Lid ui nas traaf 49 Telefoon 67586 Bekroond te 's-Gravenhage Bakkerij Gerritsen, Gr. Markt 5 vraagt een NETTE AANK. HALFWAS BROODBAKKER en. een LEERJONGEN 15 jr. Te huur aangeboden Te bevragen Aug, Schenk, P.K.O. Laan 105. Clubstel f 314.—. 2 clubs, 4 stoelen, lc^ raam, massief eiken (crin vulling). Plate, Meubelstoffeerder!)Gr. Markt, 21, Schiedam. Werkster 19 j.. b. z, a, voor Woensdag en Vrijdag Tho mas k Kempisstraat 26a. Mevr. v. d. Berg, L Nieuw- straat 175, vraagt net meisje v, en n., v.gg.v. Te koop nieuwe zw. dames mantel, m. 46 z, p. Th. Kempisstraat J1A, Te koop: de volledige 5e symphonie van Beethoven, op vier nieuwe gram. pla ten. Tevens een 2e hands kachel t, e. a. b. De Groot, Rott.dijk 22a Schiedam, tel. Te koop; Winterjas 1515 jaar 20 gulden, lage zw. schoenen m. 42 8 gulden z. g. a. n. Schrooten, Brug manstraat 4A. Voor net persoon een gem. kamer beschikbaar m. vol ledig pension. Brieven No. S 4221 bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2