VRIJ NEDERLAND C M NieuwehavenbedrijvenvanTliomsen Uit het verleden van Schiedam mmm FOTO KREUGER heöen GEZ. WILLEMS PLATE KAMP Groots opgezet herbouwplan ten uitvoer gelegd Loods Afrika, grootste van Europa IAIEP HEEFT uitverkocht? ONAFHANKELIJK WEEKBLAD DE HINESE PAPEGAAI Woelen en Wentelen van Riieoma- tiscbe pijn- Heel de lange nacht. Hoe Schiedammers in 1574 plunderden in Vlaar dingen DE SPECIAALZAAK SCHRIJFBUREAUX 145.- HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ARTISTIEK" l/tfwrffr dooïhetümSemnd HonmERiEVfffffl &oH?ardia" - A. J. v. d. VEN DIJKSHOORN Ook bij de Schiedamse winkeliers vindt U wat U nodig heeft! DE GEER WAAROM.... VAN LEEUWEN V Vrijdag 15 OctoHer 1948 De N.Y- Thora sen's Havenbedrijf, Rotterdams grootste stnwadoor, met ruim 80® vaste arbeiders cn vele honderden losse werklieden in dlemrt, verwerkte in de Jaren '45, '46 en *47 een gestadig groeiende (droom van goederen, zowel «tokgoederen als massagoed. Het staal nu al vast dat. 1948 de drie voorafgaande naoorlogs jaren belangrijk zal overtreffen, ook als geen rekening gehouden wordt met de Anglo-Amerikaanse transitogoede ren, die in dit jaar nog vla Rotterdam zouden kunnen komen. Omtrent de toekomst van de Maasstad als transito-haven valt liet moeilijk Iets te voorspellen; een bloei van enige betekenis kan eerst worden verwacht, wanneer het Duitse achterland economisch weer op zijn benm staat. Doch de toeneming van het goederenverkeer, ondanks alle moeilijkheden, is een vingerwijzing, dat het herstel bezig is zich te voltrekken, wat tevens betekent, dat Rotterdams havenoutillage up to date moet zijn en van een zodanige capaciteit, dat een stijgend jpederenverkeer steeds kan worden opgevangen. Zo heeft de leiding van Thomson's Havenbedrijf de situatie beoordeeld, reeds xn de tyd, toen zij machteloos moest toezien hoe de bezetier haar kostbare haveninstallaties wegroofde of verwoestte. Zij b'eef niet bij de pakken neerzitten. Plannen werden gemaakt voor de heropbouw van het bcdryf, waarbij zelfs een „master- planontworpen werd voor het geval het gehp,e bedrijf een. totaal verlies zou worden. Gelukkig heeft dit „mas- terplati" in portefeuille kunnen blij ven, daar bij de bevrijding bleek, dat vier Joodsen aan de Lekhaven, het veem cn een in aanbouw zijnde loods aan de Keüehaven en de werkplaats aan de Maashaven min of meer in tact gebleven waren. Toen in Mei '45 de eerste „relief-schepen binnenlie pen en de blikken met „kaakjes" werden gelost, werd begonnen met een herstelwerk dat naar zijn om vang het grootste werd in de Rotter damse haven. Thans, drie en een half jaar na de bevrijding en juist in het jaar, dat Thomson's Havenbedrijf vijf en ze ventig jaar bestaat, zijn de plannen geheel len uitvoer gelegd, een gigan tische herstelarbeid, die een onver bloemde getuigenis vormt van de energie en 't doorzettingsvermogen, de ongebroken kracht van Rotterdam als havenstad. Plannen werden dus werkelijkheid en tor gelegenheid van dit heuglijk feit heeft dr J. Ph. Backx, directeur van Thomson, op een persconferentie in het centrale gebouw aan de Lek haven over de nieuwbouw verteld, waarna een rondvaart volgde langs de complexen in "Waalhaven en Maashaven. Aan de Lekhaven Het meer dan 15000 vierkante me ter grote middenterrein van hetstuk- Ê'oedbedrijf aan de Lekhaven is naar plannen, die door het Architectenbu reau Brinkman en van de Broek en de Technische Dienst van Thomsen ontworpen zijn, bebouwd met een tweetal prachtige loodsen, die de na men Argentinië <5000 M-) en India <4200 M2> -hebben gekregen. Geen enkele standvink onderbreekt de ruime loodsen, die vergeleken met vroeger, 2 m. hoger gemaakt zijn om gemakkelijker met de vork- en kraantrueks, waarmede Thomsen reeds voor de oorlog pionierswerk heeft verricht, te kunnen stapelen. Daartussen zijn alle vroeger over het gehele terrein verspreide dienstge bouwen geconcentreerd in één groot utiliteitsgebouw met een vloeropper vlakte van bijna 4000 M2. Hier vin den we op de eerste verdieping een wei zeer moderne cantme voor 500 man, met uitneembaar toneelpodium en biblotheek, ruime was- en kleed lokalen, inspecteurs- en bazenkanto- ren, een ultramoderne passagiersac commodatie, 'n nieuwe dotfanesectie, een spreekkamer voor de sociale werkster en op de begane grond een flink kabelgat voor het opbergen en repareren van stuwadoorsgerced- schap, een laadstation met een truck garage. een flinke werkplaats, fiet senstalling en parkeerplaatsen en naast de portiersloge bij de hoofdin gang een verbandkamer. Er is een dwarsspoor onder het hoofdgebouw door gelegd, waardoor het rangeren van wagons, die aan de kop van het bijna een* kilometer lange terrein moeten zijn, gemakkelijker kan ge schieden. Zowel aan water- als land zijde vinden we spooraansiuitingen en een kettingbaan verbindt de loods India met het daarachter gelegen veembedrijf. Aan Maas- cn Waalhaven Op de Noordelijke oever van de Maashaven Is naar plannen van Thomson's Technische Dienst door van ^plunder's Aanneraings Mg. In samenwerking met Van Kooten's Staalconstructie werkplaatsen de loods Afrika gebouwd, die met een vloeroppervlakte van 19.000 M2 waarschijnlijk wel tot de grootste stubgoedloods van het Contingent behoort. Evenals aan de Lekhaven, waar betonplaten werden gebruikt, is ook hier aan de vloeren bijzondere aan dacht besteed. Er is een nieuw procé dé toegepast, bestaande uit een inge- walste puinlaag met een deklaag van rubber-asfalt. Veel belangstelling be staat voor deze vloer bij de wegen bouwers; uit vele landen van Europa zijn reeds vaklieden gekomen om deze rubber-asfalt vloer cd te bezich tigen en de mogelijkheid van toepas sing voor de wegenbouw te bestude ren. Het ruim gehouden kadeterrein voor de loods is met drie electrische kranen uitgerust en aan de montage van nog vier stuks wordt gewerkt. Naast de loods Afrika is een cantïne gebouwd voor 350 personen met daarbij behorende was- en kleedlo kalen en boven kantoren en een kleine passagiersruimte. Op het ach terterrein vinden we de vrij onvang- rijke reparatie-werkplaats, die volop in bedrijf is, kantoor en tekenkamer van de Technische Dienst alsmede een ruime bergplaats voor bijzonder stuwadoorsgereedschap. In deze om geving van ijzer en staal zal op het achterterrein ontworpen tuinaanleg nieuw voor onze haven onge twijfeld een welkome en aangename afwisseling vormen. Het Thomsen-terrein aan de Maas haven heeft een totale oppervlakte van bijna 64.D0Q vierkante meter. Op pier 8 aan de Waalhaven zijn door de firma Fenn Bauduin twee radicaal gemoderniseerde 10-tons laadbruggen opgebouwd, die in de oorlog naar Duitsland werden ge voerd doch door de goede zorgen van het Commissariaat ter behartiging van de Ned. Enon. Belangen in Duits land in stukken en beetjes naar ons land zijn teruggebracht Do brug gen zijn niet alleen verlengd, doch ook verhoogd en verzwaard, terwijl de werksnelheid .belangrijk werd op gevoerd. In combinatie met de zes. drijvende grijperkranen, die het be drijf wederom ter beschikking heeft, vormen deze laadbruggen ccu be langrijke aanwinst toor de overslag van massagiederen in de haven. In de verdere expansie van het be drijf vuorzicn plannen, die op papier gereed zijn, doch waarvan de verwe zenlijking afhankelijk gesteld wordt van de uitbreiding van het havenver- keer. Zij omvatten de bouw van twee nieuwe stukgoederenloodsen aan de Maashaven, oostelijk van de nietrwc cantine, uitbreiding van de loodsen Biack Diamond en Uruguay aan de Lekhaven, verlenging van het laad- bruggenterrein aan de Waalhaven, eerst met 250 M. en later nog met 150 M. Dan krijgen ook de drijvende kra nen een vaste ligplaats in de Waalha ven, waartoe een ondiep haventje met daaraan gelegen werkplaats aan de achterzijde van het bruggenter- rein is geprojecteerd. Officiële opening Volgende week Vrijdag zal voor Thomsen's Havenbedrijf een feestdag van bijzondere betekenis zyn. Dan herdenkt het bedrijf zijn 75-jarig be staan en vindt 's morgens om elf uur in het Centrale Gebouw aan de Lek haven de officiële opening plaats van de weer opgebouwde installaties in de haven van Rotterdam. Toen in 1873 de „scbeepsluiger-aan nemer" Peter Thomsen zich associeerde met de expediteur Kopeke en de firma P. Thomsen en Co., werd de grond slag gelegd van een stuwadoorsmaat schappij die tot de grootste van deze soort zou uitgroeien en filialen stichtte in Amsterdam cn Antwer pen. Immer was de leiding er op be dacht de meest moderne vindingen, zowel op het gebied van de laad- en iostechniek als op het terrein van de opslag en bewaring van de meest Uiteenlopende soorten goederen in toepassing te brengen. Het belang van een goede sociale verzorging dor aroeiders werd evenzeer ingezien. De voortreffelijke accommodatie voor de havenwerkers in de nieuwe gebou wen, spreekt daaromtrent boekdelen. Er kwamen cantines, was- cn kleed lokalen, het veiligheidswerk en de opleiding werden ter hand genomen, de bednjfskern deed zijn intrede en een. pensioenfonds voor het gehele personeel werd gesticht. Aldus heeft Thomson's Havenbe drijf bijgedragen tot de groei en bloei van de wereldhaven Rotterdam. De massale heropbouw over een terrem- opperblak van bijna 120.000 vierkante meter moge beschouwd worden als het bewijs, dat Rotterdams grootste stuwadoorsmaatscbappij zich op maakt nieuwe welvaart te scheppen in een havenstad, die de toekomst met met te schokken vertrouwen te gemoet ziet! Advertentie I. M. succes gehad met de bloemkoolschotel en zal daarom nog eens op bloemkool, trae teren. Van de Heer P. J. Kers heeft zö een recept ontvangen voor een fijne BLOEMKOOLRAGOUï Maak een gare bloemkool aan kleine kooltjes. Laat ZOO gr. gehakt aan bal letjes In. I- bloemkool vocht even ko ken. Voeg bloemkool, 2 geschilde, aan stukjes gesneden tomaten en wat ge hakte peterselie bij. Bind met een weinig aardappelmeel en maak op smaak met aroma, zout en peper. Een met bloem gebonden bloemkool soep, met wat fjjn gesneden prei Is heerlijk Maak eens vleesloze croquetten van wat gare bloemkool, een melksaus]e en wat gehakte peterselie. Op Zondag zal Miep maar eens lolven. Zij geeft een extra trosje druiven. Publ. Centr. Bur, v. d. Tulnb.veiJingen, Er Is zo'n gretige vraag geweest haar het geheel vernieuwde en verjongde MET JM'-DE STEM dat boekhandelaren en kiosken velen moesten teleurstellen. De oplaag van het eerste nummer was groot; die van het tfweede zal zo groot zijn, dat het morgen onbeperkt verkrijgbaar is. Abonneert op Vrij Nederland. Minimum abonnementsprijs ƒ2.50 per kwartaal. Losse nummers 23 ets. Proefnummer op aanvraag. Administratie Keizersgracht 604, Amsterdam-C., Telefoon 33692. BARL DERR BIGGER,5 _EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No 93. „Geduld zeer schone deugd", glim lachte Chan. „Nu, jij kunt het weten. Je bezit er groter voorraad van, dan wie ook, die ik ken." Toen pe aan het Hotel Woestijn- Tand kwamen, was het een grote verlichting voor Bob, dat Paula's auto er nog voor de deur stond. Zij bleven wachten, en ondertussen kwam Will Holley voorbij. Zij deel den hem hun plannen mee. ».Ik kan jullie een beetje helpen", .2ei de redacteur. „Madden heeft een hulsbewaarder in Pasadena een beste kerel, Pe ter Fogg heet hij. Hij is hier ver scheiden keren geweest, en ik ken hem vrij goed." Hij schreef iets op een kaartje. „Geef hem dit, en zeg, dat ik jullie gestuurd heb." „Dank je", zei Bob. „Dat zullen We hard nodig hebben, als ik me met vergis." Daar kwam Paula. „Groot nieuws vobr u", kondigde Bob aan. „Ik xyd met u mee tot Pasadena," „Mooi", ze ze. „Stap in." Bob deed het. „Tot ziens, jon gens!" riep hij, en ze reden weg. „U moet een echte taxi nemen, met een meter", stelde Bob voor. „Onzin. Ik vind. het prettig, dat u meegaat." i „Werkelijk?" „Zeker. TJw gewicht helpt mee de wagen recht te houden." „Wat een vleierij!" zei hij. „Ik zal chaufferen, als u het goed vindt." „Dank u, dat kan ik beter zelf. Ik ken de wegen." „U bent altijd zo handig, u maakt me zenuwachtig", klaagde hij. „Ik was niet heel handig met Eddie Boston. Dat spijt me heel erg." „Tob er niet over. Eddie is een taaie. Chan en ik zullen het eens proberen." „Hoe staat het met het grote raadsel?" vroeg het meisje. „Het staat ons uit te lachen", antwoordde Bob. „Nog.net als bij het begin." Een poosje opperden zij allerlei mogelijkheden betreffende de onopgehelderde moord op Dela- ney. Ondertussen steeg de weg tus sen de heuvels, en de duisternis om hen heen nam toe. Nu kwamen ze in een vruchtbaar groen dal, vol bloesemgeuren. „Hè", zuchtte Bob, diep ademha lend, „dat rtdkt lekker. Wat is het?" Het meisje keek hem aan. „Arme, onwetende ziel! Dit is oranjebloe sem." „O! Niemand kan van mij ver wachten, dat ik die geur zou ken nen." „Natuurlijk niet." „De gedoemde krijgt in zyn laatste ogenblikken iets lekkers te ruiken, nietwaar? Ik stel me voor, dat het werkt als chloroform en als hij bijkomt, is hij getrouwd," Een on voorzichtig chauffeur kwam hen in dolle vaart tegemoet aan de ver keerde kant van de weg. „Kijk uit!" „Ik zag hem aankomen," zei het meisje. „Bij mij bent u veilig. Hoe veel keren moet ik u dat zeggen?" Zij dineerden en dansten in een restaurant en maar al te gauw, naar de zin van Bob, kwamen ze in Pasadena. Het meisje liet de auto stoppen voor het Maryland Hotel, bereid hem daar achter te laten. „Hoor eens", protesteerde hjj. „ik breng u natuurlijk in Hollywood." „Niet nodig", lachte ze. „Ik ben net als u ik kan wtd op mezelf passen." „Werkelijk?" „Wilt u me morgen weer ontmoe ten?" „Ik zal u altijd graag morgen weer ontmoeten. Chan en ik komen uw kant uit. Waar kunnen we u vinden?" Ze zei. dat ze om één uur in. het film-atelier zijn zou, en met een vrolijk „Adieu"" verdween zij. Bob gmg naar binnen en had een rustige nacht in het hotel. De volgende morgen, na het ontbijt, herinnerde hij zich, dat een oude academie vriend Spike Bristol, in Pasadena wonen moest. Het telefoonboek ver schafte hem zijn adres, en Bob ging hem opzoeken. De vriend bleek werkzaam te zijn op een bankkan toor. ter opluistering. ..Zo, zo, verkoop jij tegenwoordig obligaties", zei Bob. na de begroe ting. „Ja ïk had de keus tussen dit, en vaste goederen", antwoordde Bristol. „Een. poosje heb ik gewei feld. Tenslotte koos ik dit baantje." (Wordt vervolgd) lit 1646 maakte de toen alom bekende Roeland Roghman bovenstaande tekening van de ^bouwval van het kasteel van Mathenesse, waarvan in bijgaand artikel de heer Van der Pocst Clement de wederwaardig heden in het jaar 1574 beschrijft. De ortginele tekening bevindt zich momenteel in Tcylers Museum te Haarlem. Advertentie omdat die pijnen U het slapen onmoge lijk maken. Om nog niet te spreken van dat geradbraakte gevoel omdat ge steeds nachtrust te kort komt Neem toch Kruschen Salts! Daarmee drijft ge Uw pynen het lichaam uit. Iedere morgen maar wel regelmatig de minimale dagelijkse dosis. Proeven doet ge het nauwelijks maar voe len doet ge de weldadige werking al gauw door al Uw nu zo pynlijke lede maten. Kruschen's aansporende werking op lever, meren en ingewanden draagt alles bij om Uw bloed te zuiveren van de schadelijke zuren, die de verwekkers zijn van Uw pijn, Uw stramheid en ongemak. Een heerlijk middel, een uit komst reeds voor millioenen lijders aan Kheumatische pijnen. Kruschen Salts. Vraag het bij Uw Apotheker of Drogist. BIJBELLEZING Hedenavond 8 uur, is er in het Geheelonth.-lokaal, Lange Haved 33, een bijbellezing, uitgaande van de Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie. Ds Lokhorst van Bergschenhoek spreekt hierin over de Openbaring van Johannes. Als goed» huren verheugen wij, A Schiedammers, er ons in, dat Vlaardi.ngen's stadhuis -wordt gerestau reerd en dat In die plaats gelden wer den bijeengebracht om weer in het be zit van een carillon tc komen. Wanneer echter een Vlaardmger ons er nu aan herinnert, dat het Schiedammers wa ren, die zijn stad eens haar carillon ontroofden, dan kunnen wij wel spre ken \an ..oude kooien uit dc sloot ha len", maar cn IK spreek thans in volle ernst het was toch ook wel heel erg, wat onze nabuurstad in 1574 overkwam. Uitvoerig beschreien is het gebeurde op 2 Juni 1574 door Mr. M. van Nievelt in zijn beschrijving van Vlaardingen, die in 1772 verscheen, en ook mr. Arent Vmck heeft in zijn op het Schiedamsc archief in handschrift bewaarde geschiedenis van Schiedam er een. ongeveer gelijkluidend verhaal over medegedeeld. 1574; een van de meest dramatische jaren uit onze geschiedenis. In Mei hadden de Spanjaarden weer het beleg voor Leiden geslagen. Zy poogden toen de schans bij de „Maaslnndssluys" (bat is het tegenwoordige Maassluis» in han den te krygen. De Vlaardmgers hoor den van de nadering van de Spanjaar den en zij hadden reeds meer van hen le luden gehad en hun stad, zon der bezetting, was niet te verdedigen vluchtten voor het merendeel, met de bewoners van Vlaardinger-ambacht en Zou te veen, over de Maas naar Voorne en Putten. Toen men in Schiedam ver nam, dat er te Vlaarchngcn weinig mensen in hun huizen waren gebleven, „liet men op de tweeden van Zomer maand" zo lezen wy „te Schie dam een deel Krijgsvolk, waaronder zig elk mengde, die op buit belust was, ter Poorte uit. De Hoofden van die Bende waren een verloope snyder of kleermaker. Benjamin gonaanit. en een wever, wiens naam niet gemeld word". Wij moeten hier m.i. goed on derscheiden, Schiedam had bezetting uit andere bron weten wy, dat er toen Engelse regimenten in garnizoen la gen en dat de militaire bevelhebbers, toen Spanjaarden Maassluis naderden, vaste voet in Vlaardingen probeerden te krijgen, zou, als wij konden aantonen, dat zij ook werkelijk Vlaaidmgcn bezet hielden, uit strategische overwegingen niet zyn af te keuren. Maar dat een bende plunderaars uit Schiedam mee kon trekken hadden de bevelvoerende officieren, ais er goede krijgstucht was geweest, moeten kunnen verhinderen. Intussen bewijst het bestaan van troe pen plunderaars in dat jaar weer eens dat er behalve de staatkundige on'reli gieuze factoren m onze vrijheidsstrijd tegen Spanje ook een sociaal-econo mische achtergrond was wat overi gens niets nieuws u «n in elke oorlog een rol speelt. Wat hebben deze troepen nu in Vlaarülngcn gedaan' „Dit volk sloeg huis aan huis open, plunderde alles uit, en stak daarna de geheele stad in den brand, zonder zelfs de kerk of toren, waarvan het steenwerk alleenlijk staan bleef, het Zustercnklooster, weeshuis, het stadhuis of dc Brouwerij vnj tc la ten, welke men, om dc Klokspyze en het yzerwerk den vlammei opofferde, wijl men voorgaf, dat dit alles alleen lijk geschiedde tot afbreuk der Span jaarden ende behoudenis der gebuur- steden." Het Huis van Mathenesse verging het niet beter Dat de soldaten, die toen te Schie dam in garnizoen lagen, elders even eens getoond hebben, dat hun beroep doch eigenlijk een vreselijk iets is. is ons uit andere gegevens bekend. Al gemeen wordt aangenomen, dat de burcht van Mathenesse die ook m de middeleeuwen reeds enkeie malen was verwoest m 1574. toen Leiden eindelijk ontzet werd, definitief tot een door A. v. d. Poest Clement rune is gemaakt door de Staatse troe pen uit angst dat de terugtrekkende Spanjaarden er zich zouden nestelen Dat weten wij o.a. uit een boek op het archief, waarin verklaringen van per sonen over allerhande onderwerpen uit die tijd zijn opgetekend (zgn. cerüfi- catien; „certificeren" ia een verklaring afleggen). In 1587 en 1588 wordt dan o a. door verschillende personen een re laas gegeven van het optreden van de soldaten „ten tijde als capiteyn Cormlle ende capiteyn Hou wig ende meer an dere crysluyden in grootc menichte hier binnen der stede Schiedam m gar- msoen laegen": dit was toen (1588) veertien jaren geleden, dus tijdens Lei den's beleg. Ook op het huis van Ma thenesse waren soldaten: er staat dat, toen „de knechten ofte soldaten opt selve huys te Matenesse" waren, „le vende overdadich", door hun schuld „tot twee maelen de brant int selve huys gecoemen is Er was toen slechts een huisbewaarster op Mathenesse; de leden van het geslacht van die naam woonden elders. Schiedam bleef lang nog Spaans Met het beroemde ontzet van Leiden was ook voor Schiedam de meest be wogen episode uit de 80-3arige oorlog beemdigd Van het begm, de tijd n& de inneming van den Brie! door de Watergeuzen op 1 April 1572, ztj V hier eveneens iets medegedeeld. Reeds en kele dagen na deze roemruchte gebeur tenis werd door het stadsbestuur van Schiedam, dat toen nog aan de Spaanse kant stond, van de pui van het stad huis „na voorgaand clockgeslach" een keur dat is een verordening be kend gemaakt: „die geena die van de XXIV zijn. mitsgaders die schutters, sullen gehouden syn by daage ende by nachte met geweer lancx die straaten tc gaan." De ..XXIV" waren dc 24 le den van de vroedschap wjj zouden zeggen de gemeenteraad. Zy. cn de schuttere, mochten alleen wapens dra gen cn moesten patrouilleren door de straten van de stad. Aan. alle andere personen was dit verboden. Overtreders van het verbod zouden gestraft worden als ..seditieuse" (verdachte personen! en „rebelle van de Co. Mat" (Philips II). Zij mochten ook geen vergadering» maeckcn" of „oproericheyt ofte onivil- bcheyt" tonen tegen de Spaanse ko ning. Dat, ondanks het verbod, dit toch ge beurde. leert ons, behalve een her nieuwd bevel om wapens m te leveren van 10 Juni 1572. een afkondiging van daags daarop. Het stadsbestuur was er nï. achter gekomen, „dat sommige van onsen poorteren ende ingesetenen, ende byzooder vrouwen, hem vervorderen (dat ss: het wagen) contrarie die plac- caeten van de Co. Mat,, onlanex gepu- bhceert. te reyzen ra den Bnell ofte int landt van Voorn, aldaar le kennen gevende de staet ende quaeliteyt der voirserevcn stede ende vandaar over brengende enige tydingen tot achter deel! nadeel) van Zyne Mat. ende tot inistroisticheyt van onzen goetwil- Ligcn poorteren ende mgesotcnenOm dit enigszins te verhinderen, wordt er bepaald, dat behalve de leden van het stadsbestuur, de schutters en degenen, die zullen worden aangewezen om 's nachts de wacht te houden bsj de haringbuizen, niemand zich op slraat zat mogen bevinden „naedat die clock thien uuren geslaegcn zall zyn." Sa menscholingen worden verboden. Is cr onraad in dc stad. „wanneer des nachts den trommel van noodts we gen geslaegon zall worden." dan moet tedere burger „een lantaarn met licht voir zj'n deur hangen Gaat het de le zers. wanneer hun dit onder ogen komt, als mij. cn denken zy onwille keurig aan de bezettingsjaren, die ach ter ons liggen, toen koeriersters be richten overbrachten cn velen de bange tocht van het nog bezette deel van ons Jand naar het reeds bevrijde ge deelte hebben gewaagd' Alle verbodsbepalingen ten spijt werd Schiedam toch spoedig voor de goede zaak gewonnen. De "Watergeuzen kwa men ook «n Schiedam. Wat zy hier m de Grote Kerk hebben vermeld, hoop tk t.z.t. in mijn boek over de St. Jans- kerk uitvoerig te behandelen. Lijn recht tegenover dit optreden staat de hoogstaande, van eerbied voor de ge loofsovertuiging van anderen sprekende houding van de Vader des Vaderlands, Prins Willem van Oranje. Kort daarna vinden wij Schiedam ook vertegen woordigd in de Statenvergadering van het zich bevrijdende Holland. ïn 1575, nA het ontzet van Lelden dus en toen het directe gevaar voor Schiedam was geweken, vinden wij tenslotte bepa lingen over het verkopen van de hui zen van hen. die. met het Spaanse ge zag, Schiedam hadden verlaten. Een zilveren bruidegom En die meneer ook wat, sprak een man aan de tapkast, zodra ik bet café-tjè binnen kwam. Koos vraag wat meneer gebruiken wil, gelastte hij de kellner. Even later klonken - we allemaal met de gulle gever. Ais U zin heb ken u de hele avond van me drin ken, zei de man ineens vertrouwe lijk tegen me fluisterend, ik hen vandaag vijf en twintig jaar ge trouwd zie je en dat nipt gevierd worden, wat zeg Ik keek de jubilaris ietwat ver wonderd au n. Het was een lange magere man met 'n melancholieke blik. Hy (had een tot op de draad versleten jacquet aan en de lachte zomer broek die hij droeg hield ver boven zijn enkels ineens op. Neem me niet kwalijk, zei ik geïnteresseerd maar waar zit uw vrouw, de bruid, zogezegd. Dacht ik het met, dat je dat vragen zou zei de man, allemaal hebben ze dat al gevraagd, maar vooruit, dan zal ik het u ook nog maar eens vertellen en hij nam me even apart. Je mot er nou maar niet verder over pra ten, zei hij, geheimzinnig kijkend, maar ze zit in de nor, twee maan den al, over vier weken komt ze los. 'n Best wijfie, meneer, als je wist wat een best wijfie dat is, zou je wel een beetje doordrinken, hé Koos, rondje voor de hele zaak. Hoe komt zo'n goeie vrouw in de nor verzeild, zal je, denken, hè, zeg maar eerlijk, daar snappie niks van. Juist omdat het zo'n best wijfie is, man, daar zit het hem in, as. het een loeder geweest was liep ze nou nog vrij, dat voel je toch wel,* want dan had ze die kostgan ger niet zo afgetuigd. Maar ik ver tel je, as de vent weer op de been is, is het m ij n beurt om hem. het ziekenhuis in te slaan, het zieken huis, wat zeg ik, ik maak 'm een koppie kleiner, zowaar als ik vijf en twintig jaar getrouwd ben. Ja, ja, wou een kansje wagen bij m'n vrouw, wat zou je denken, die mooie meneer, most-ie net bij haar komme, weet je wat ze dee toen die naar d'r grijpen wou, ze stak *m de schaar waar ze net mee be zig was een decimeter in z'n pens™, hé, Koos, vraag nog eens wat het zijn mag, ja allemaal natuurlijk, d'r benne toch geen verraiers bij.... nou, is dat een wijfie of niet, mot je tegenwoordig met een kaarsie zoeken, wat TJ, vertel me wat.... wacht, ogenblikie, 'k ben zo terug. De 'wonderlijke bruidegom la veerde naar „heren". Wat is dat voor een snuiter, vroeg ik gauw aan de kastelein. Och, meneer, ze noemen hem Leen de fles, een rare scharrelaar is het, hij ken d'r maar niet over heen komme dat z'n wijf een paar jaar geleje d'r met een kostganger vandoor is gegaan, je mot eigenlijk met 'm te doen hebbe, 't is nog waar ook dat-ie vandaag vijf en twintig jaar getrouwd zou zijn, hij heb het in z'n trouwboekje late zien, daar komt-ie, doe maar net of je van niks weet..., DESÏDERIUS. Advertentie l. M Last van zenuwen t Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. K. v. VUUREN Ontwikkelen Afdrukken Vergroten Pasfoto's Reproducties Hoogstraat 106 Telef. 66720 vopr ALLE HUISDIEREN VAKKUNDIG TRIMMEN EN SCHEREN Het nieuwste op het gebied van lialsbanden, lijnen en tuigen. HET le SGHIEDAMSGKE KGNDEKBADNUIS HOOGSTRAAT 7B Dameslingerie Corsetten Bustehouders Banden Kousen BROERSVEST 75 VOOR SPEELGOED Blank eiken Bladmaat 140—70 C.m. en centrale sluiting GROTE KEUS! Meubelfabriek GROTE MARKT 21 t/o Stadhuis VOOR ALLE HOOGSTRAAT 128 TEL. 68304 voor n goed SGHlLDERfJ KUNSTHANDEL A. M, JANSSEN INLIJSTEN VAN FOTO'S PLATEN EN ETSEN GEDP. NiTRl/CTEUR Rotterdamsedijk 211 Telefoon: 65617 GARAGE MULDER Telefoon 68470 OUDE GENEVER BR LLEN direct uit voorraad leverbaar! October.... Hoedenmaand PRACHTIGE SORTERING BIJ BROERSVEST 6 \500R, smakelyk BROOD B10EMENMA6AZDN F* GÊBRS.. KRABBENDAM TEL.66657. VISSER CO. LIKEUREN WIJNEN BIER en LIMONADE Telefoon 66821 HOOGSTRAAT 51 REPARATIES binnen 24 uur gereed! St. Liduinastraat No. 13 Ziekenfonds- leverancier GEBAK Bakkerij BroetsYeld 15—17 Tel. 68231 Schiedam Rotterdam Bezorging door de gehele stad NOG LANGER PIJNLIJKE O VOETEN i B. P. H.JANSE Pcdicore - Sportmasseur Specialiteit in aangemeten steunzolen Hoogstr, 107 - Tel. 67813 Een AANWINST voor Uw boekenkast JODY EN HET HERTEJONG door RAWLINGS Prijs 7.50 BOEKHANDEL Broersvest 44 Telef. 68152

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3