HET ROTTERDAMSCH PARCDL Doodstraf bedreigt de zwarthandelaren Berlijn nu onherroepelijk voor Veiligheidsraad Van 1940 tot 1945 stierven 747.000 Nederlanders Bende jeugdige inbrekers was schrik van Overmaas Achtste jaargang, No. 242 Nieuwe devaluatie van de franc? Klemmende vragen aan de minister Vijftienjarige jongens stalen links en rechts In Palais Chaillot kon men een speld horen vallen Post naar Indonesië was te overstelpend Be gemeente-begroting komt nog niet Ruim 200.000 oorlogsslachtoffers waaronder 104.000 Joden Ook Abdoelkadir wil ontslag nemen Politie heeft schoon schip gemaakt Van Geelkerken, leider Landwacht binnenkort voor het hekje Oorlogsbodems gaan naar de West Naar winkelsluiting op Zaterdagmiddag? WIE WON HET RADIOTOESTEL? Paroolkalender-prijsvraag was een groot succes „Barentsz" weer naar Zuid-Pool-gebied Brandstoffentoeslag Autobanden vrij Weerbericht Zaterdag 16 October 1948 ted. en Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.pri|si per week 0,32 peckwartaal 4,10, losse nuramers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V, Do Nieuwe Peri Postgiro 396644 Bankiert AmEterdcunsche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Er op of er onder in Frankrijk Om kracht btf te zetten aan ztfn campagne tegen de zwarte handel, heeft de Franse regering dc dood straf ingesteld op ernstige gevallen van speculatie 1*1 levensmiddelen. Hoewel de regering heeft verze kerd, dat niet op futiliteiten gelet zal worden, scMjncn de winkeliers daar niet zeer gerust over te zijn. In de plaatsen Melun en Fontal- nebleau hebben de slagers althans bet besluit genomen hun winkels te sluiten zolang dc- regeringscam pagne zal duren. De stakers tonen nog geen nei ging het werk te hervatten. Zij hebben hierbij de steun van hun Poolse vakgenoten, die een bedrag van anderhalf millioen zloty (de Poolse munteenheid) ter beschik king hebben gesteld van hel Fran se stakingsfonds. De arbeiders in de metaalnijverheid, die Vrijdag het werk hebbenhervat op de voorwaarden, die zijn bedongen door het C.G.T., schijnen ver deze voorwaarden niet bijster te spreken te zijn, zodat in. deze tak van in dustrie nieuwe onrust dreigt. In financiële kringen doen hardnekkige geruchten de ron de dat de Franse regering De Tweede Kamerleden .Van. der Goes van Naters en Vorrink (PvdA) hebben aan de minister-president en de minister van Overzeese Gebieds delen de volgende vragen gesteld: Is het de minister bekend, dat door een krijgsraad in Indonesië drie Nederlandse militairen tot zware straffen zijn veroordeeld, omdat zjj geweigerd hadden gehoor te geven aan een hun gegeven bevel om, nadat in de" buurt van de kampong Pakfsadji landmijnen waren ontploft, deze kampong plat te branden? .Willen, de ministers uitdrukkelijk uitspreken, of naar hun mening de regel „Befehi ist BefehL" in de Nederlandse rechtsstaat gelding heeft, en,-zo neen, of zulks dan niet Inhoudt, dat de ontvangei van een bevel -«ftn medewerking aan de uitvoering daarvan moet weigeren, wanneer hem dit duide lijk in strijd met het Nederlandse recht daaronder begrepen het Nederlands-Indische recht af het volkenrecht voorkomt? Zijn de ministers niet van oordeel, dat door het verband der gerela teerde feiten het door deze mili tairen trekken van de slotsom, dat het hier om een représaille- maatregel tegen de burgerbevol king ging, welke volkenrechtelijk niet geoorloofd was, niet licht vaardig was, en, deze conclusk» aangenomen, bij het niet gevois geven aan dit bevel niet de opzei tot weigering om aan een recht matig gegeven bevel gevolg to ge ven aanwezig-was? Zy» de ministers, wanneer de vra gen sub 2 en 3 bevestigend wor den beantwoordj, bereid de correc tie van het in dezen gewezen von nis te bevorderen? Willen de ministers een met de no dige waarborgen van. objectiviteit omkleed onderzoek er naar instel len, of het platbranden van de kampong Pakisadji, dat in feite heeft plaats gevonden, als mili taire noodzaak dan wel als een représailledaad moet worden be schouwd, en willen zij, indien zij tot de laatsteconclusie moeten komen, meedelen, tot welke maat regelen dit htm aanleiding heeft gegeven of zal geven? heden ol' Zondag de Franse franc opnieuw zal devalueren. De voorspellingen luiden dat dé devaluatie 22 procent van de hui dige waarde za. bedragen. De koers ten opzichte van dollar en pond sterling zouden moeten worden respectievelijk 214 en 870 francs. Een fraai stel,'die drie Hagenaar-- t jes van veertien en vijftien jaar,. In de afgelopen drie maanden blijken zij zich tienmaal te hebben schuldig gemaakt aan diefstallen docr in klimming in woningen, bioscopen en winkels, waarbij zg geld, textiel, sieraden, sigaretten, rgwielonderüc- len en distributtepapieren ontvreem den. Voorts stelde ce politie btf het hun afgenomen verhoor vast, dat zij opzettelijk een invalidewagentje hebben vernield en bij inklimming van het Asta-theatcr in Den Haag het bioscooporgel onklaar hebben gemaakt. ,,De ogen van de wereld zijn op de Veiligheidsraad ge vestigd, de ogen van al die volkeren, die in vrede en har monie, wensen te leven", aldus Juan Atilio Bramuglia, Ar gentijns minister van buitenlandse zaken en tijdelijk voor zitter van de Veiligheidsraad. Hij sprak deze woorden bij de opening van de zitting van de Veiligheidsraad waarin tussen, zeventien minuten over drie en veertig minuten over vijf over de Berlijnse kwestie is gepraat zonder dat deze een stap nader tot zijn oplossing is gekomen. Schriftelijke vragen van Kamer leden beantwoordende, betreffende de beperking van het luchtpostver- keer met militairen In Indonesië, geeft de minister van oorlog toe, dat bü deze maatregel te vceJ Is re kening gehomten met zakelijke cn te weinig met "deëlc factoren, Hoewel cr op de aanvankelijke stap van de regering enige verlich ting is toegepast, blijft de minister van mening, dat enige beperking in bet verkeer geboden was. In 1947 bedroegen de kosten voor militair postvervoer 4.000.000 ter wijl slechts 1.800.000 geraamd was. In 1948 stegen deze kosten zelfs nog. Deze stijging" werd vooral teweeg gebracht door de groeiende activiteit van de thuisfronten, die de militairen in gestencilde uitgaven op de hoogte hielden van hetgeen thuis gebeurde. De minister deelt daarop mede, dat met ingang van 1 November voor de thuisfronten een nieuwe re- §ellng geldt, waarbij tegen een re delok tarief periodieken per lucht post kunnen worden verzonden. Nieuwe officierskeuze voor uitzending naar Indonesië Naar wij vernemen, wordt door de minister van oorlog een nauwkeu rig onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid hier te lande van offi cieren in functie, die 'geschikt zijn voor_ dienst in de tropen, alsmede bog in staat tot dienst bij de troep. Indien deze officieren in hun huidige functies zonder onoverkomelijke be swaren vervangen kunnen worden wr officieren, die niet geschikt tQn bevonden voor de troepen zullen zii naar Indonesië worden uitgezon- flto. De huidige voorzitter van de Veiligheidsraad, de Argentijn Bra muglia legt de betrokken vier mo gendheden twee vragen voor: Zijn eerste vraag luidt: „Zyt gij bereid te verklaren voor deze Raad, hoe de moeilijkheden in Berlijn cn tussen 'de Ooste lijke, en Westelijke zones van Duitsland zijn'ontstaan?" Zyn tweede vraag: ,.Zijt gij evenzeer bereid ons uitvoerig mede te delen, welke instructies de militaire gouverneurs van Berlijn werden voorgelegd en aan welke oorzaken het te wij- is, dat dese instructies niet zijn uitgevor De Amerikaan. Philip J, Jessup verklaart zich bereid de gewenste inlichtingen te verstrekken. De Britse afgevaardigde sir Alexander Cadogan en de Fransman Alexan dre Parocli sluiten zich bij hun voor ganger aan. Dc spanning" "stijgt ten top. Aller aandacht richt zich op de Sowiet- gedeputcerde Andrei Wisjinski. Hij heeft tot dusver zwijgend aanteke ningen zitten maken. De voorzitter stelt langzaam de'vraag of nog een der leden van de Veiligheidsraad Iiets op te merken heeft. Zo- niet, dan zal hij de zitting verdagen tot Dinsdag aanstaande om de leden, gelegenheid te geven zich nader te beraden over dit probleem. Reeds heft hij de voorzittershamer, als plotseling Wisjinski overeind schiet Bij de behandeling van de be groting voor het dienstjaar 1848, hebben B, en W. de verwachting uitgesproken, dat in het vervolg de gemeente-begroting zo tijdig aan de gemeenteraad zou worden aan geboden, dat de behandeling daar- van vóór de aanvang van het des betreffende dienstjaar zou kunnen plaats hebben. Nu bet ontwerp van de begro ting voor 1949 thans is opgemaakt, doet zich dc moeilijkheid voor, dat nog steeds niet de Rijksbijdragen, door bet Rijk zijn vastgesteld. Waar de Rijksbijdragen over 1948 volgens de Wet Noodvoor ziening Gemeente-fin ancien de basis vormen voor de bijdragen over 1949 en 1950, is het van groot belang voor onze gemeente met de begroting voor 1949 te wachten, totdat deze cijfers bekend zijn. Toiieeluitwisaeling met Lier Voor het uitzenden in dit sei zoen nog van een toneelgroep naar Lier hééft het bestuur van de To neelafdeling der Schiedamse Ge meenschap besloten t.z.t. een keuze te doen uit de verenigingen: .Utile Duld en Brederode, Het sectiebe- stuur is van plan de uitvoeringen van deze beide verenigingen te be zoeken teneinde de definitieve keuze te bepalen. Verder ligt het in het voornemen van het bestuur om het volgende seizoen zo mogelijk een gecombi neerde groep uit te zenden, uit de gezamenlijke Schiedam se vereni gingen. Deze groep kan dan een nader uit te zoeken,.^erkend goed stuk instuderen onder leiding van een door het bestuur aan te wijzen bekwaam regisseur. en het woord verlangt. Een ieder grijpt naar zijn koptelefoon err ver neemt van de Russische staatsman, dat hij aan het ver2oek van de voor zitter om op zijn beide vragen ant woord te geven niet kan voldoen, daar hij* de Veiligheidsraad niet competent acht de Berlijnse zaak te behandelen. Niets nieuws dus. Wisjinski kan niet nalaten de voor zitter te verwaten, dat deze heeft gepoogd op handige wijze de Sow- .iet-delegatie toch in het debat te betrekken. „In dat aas happen wij niet", zegt hij. Nadat de voorzitter hem had ge antwoord dat deze opmerking on gepast is, en de Sowjet-Rus zijn verontschuldigingen heeft aangebo den voor het geval hij „verkeerd <s begrepen", sluit dr. Bramuglia de vergadering. Studie-toelage voor ambtenaren Door het' Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Gemeente- Ambtenaren is aan B. en W. ver zocht te willen bevorderen, dat een regeling inzake toekenning 'van een - studietoelage -aan ambte naren in dienst der Gemeente Schiedam wordt vastgesteld. Dit verzoek wordt door B. en W. voor inwilliging vatbaar geacht, in verband waarmede zij een veror dening, regelende de toekenning van een, studietoelage aan ambte naren in dienst der gemeente Schiedam hebben ontworpen. Deze tegemoetkoming wordt toe gekend door Burgemeester en Wethouders indien de studie door dat College in het belang van de dienst wordt geacht en plaats vindt onder leiding van een erkend opleider of opleidingsinstituut. Niet in aanmerking komen amb tenaren boven de 35-jarige leeftijd tenzij Burgemeester en. Wethou ders in bijzondere gevallen anders beslissen; de administratieve amb tenaren boven de rang van Ad junct-Commies le klasse én de technische ambtenaren boven de rangen van Opzichter cn Tekenaar le klasse. De Delft se notaris dr. Ph, Lïbourel, voorzitter van de Broederschap van Notarissen in Nederland, vierde Donderdag zijn 70ste verjaardag. Dr. Libourel, die een groot aantal functies in het openbare leven be kleedt, waaronder het voorzitterschap van „Het Groene Kruis", macht van vele zijdengelukwensen ontvangen. De harmonie „Kunst na Ar beid" van het St. Jorisgasthuis, xoaarvan dr. Lïbourel voorzitter-regent is, bracht de jarige een muziekhulde, die hij met zijn echtgenote voor zijn huis in ontvangst nam. Gedurende de vijf oorlogsjaren zyn Ruim twintig duizend burgers kwa- r,™ A men om ten gevolge van oorlogshan delingen. Zestienduizend mensen zijn in de provincies Utrecht en Noord en Zuid-Holland tijdens de hon gerwinter omgekomen ten gevolge van honger en ontbering. In krijgs gevangenschap stierven 250 mannen, in Duitse krijgsdienst 3700 vrijwilli gers. 747.000 Nederlanders gestorven. Daarvan zijn 210.000 directe oorlogs slachtoffers, waaronder alleen al 104.000 Joodse Nederlanders. Verder blijken uit de gegevens, die het Cen traal Bureau voor de Statistiek be kend maakt, 39.000 Nederlanders, die als dwangarbeiders naar Duitsland werden gevoerd, vermist te zijn, dus allen hoogstwaarschijnlijk overleden. De Koninklijke Landmacht verloor 3900 man, met inbegrip van 1700 le den der Binnenlandse Strijdkrachten en de marinemannen, die strijd ter zee vielen. Dertienhonderd vfjftig zeelieden kwamen In de oor log om. het leven. Het bureau voor de Statistiek be cijfert, dat tijdens de bezettingsjaren de sterfte abnormaal hoog was. Zou het sterftecijfer even hoog zijn ge weest als tijdens de dertiger jaren dan zouden 486,000 Nederlanders ge storven zijn. Van 1S40 tot en met 1945 zijn dus 280.000 mensen méér in ons land overleden dan normaal. Hieronder waren 210.000 directe oor logsslachtoffers. Van143.000 doden kwam geen overlijdensbericht bin nen,, omdat niemand precies weet waar én hoe ze om het leven kwa men. Zij zijn „ambtshalve" ïn de be volkingsregisters. als overleden ver meld. Deze trieste lijst vermeldt verder, dat 2500 Nederlanders voor het vuur peloton en ten gevolge van stand rechtelijke „vonnissen" de dood von den. In de Nederlandse concentratie kampen stierven 2500 Nederlanders. Volgens berichten uit Honduras is in dit land een revolutie uitgebro ken. De gewezen commandant van de haven Laceiba. in het Noorden de republiek generaal Rufino Solis, heeft de leiding van de oostancL De secretaris van staat voor al gemene zaken, in de voorlopige federale regering van Indonesië, Raden Abdoelkadir Widjojoatmod- jo, heeft gemeend, ontheffing uit zijn functie te moeten verzoeken, nu dr. Van Mook besloten heeft, heen te gaan, aldus meldt het „Ba- taviaas Nieuwsblad". Het blad ver volgt: hij heeft gemeend, dit te moeten doen in verband met zijn bijzondere positie met betrekking tot de figuur van de landvoogd. Het aantal politieke gevangenen, die hun gevangenschap niet over leefden, bedraagt niet minder dan 18.000. Als vermist zijn bij het Rode Kruis opgegeven 7900 mensen, exclu sief de Joodse Nederlanders. Bij scheepsrampen, waarvan anze Ne derlandse vloot het slachtoffer werd, zijn 1650 buitenlandse zeelieden, waaronder 500 Chinezen, 250 Brits- Indiërs en 250 Lascaren, om het le ven gekomen. Deze week èèn gesneuvelde De regering heeft bekend ge maakt, dat in de afgelopen week in Indonesië is gesneuveld de soldaat eerste klasse Sanbasri uit In donesië (K.N.I.L.). De Koninklijke Landmacht en de Koninklijke -Ma rine hebben geen verliezen gemeld. Een enkele arrestatie heeft cr toe geleid dat de politie een inbrekersbende op het spoor is gekomen, die sinds lange tijd Rotter dam-Zuid onveilig heeft gemaakt. Een stel opgeschoten knapen ïn de leeftijd van 14 tot 19 jaar zag kans niet minder dan zestien inbraken te plegen in scholen, kantoren en woningen en een grote buit in de wacht te slepen, die in vele gevallen door de ouders werd verkocht. Zeven verdachten, onder wie een ouderpaar zfjn door de politie gearresteerd. Op 6 October zagen twee agenten de 19-jarige F. C. V. in de buurt van een school in de Moerkerkestraat verdacht rondscharrelen. Daar er de laatste tijd in zoveel scholen ingebro ken was, hielden zij de jongen aan. Op het politiebureau werd hij ge ducht aan. de tand gevoeld en toen bekende hij, dat hij tezamen met de 17-jarige J. H. het plan had opgevat in de school aan de Moerkerkestraat in te breken. Zijn medeplichtige werd daarop ook gearresteerd. Het bleek, dat de knapen nog veel meer op hun kerfstok hadden: inbraken ia een pakhuis van de bouwmaterialen- handel van. Van L. aan. de Brielse- laan, in de school aan de Jagerslaan, in het kantoor van V. aan de Briel- selaan en door H. in de school aan de 's Gravcndeclstraat De inbrekers bende bestond uit zeven man; H. was een der hoofdpersonen. Tweemaal bracht hij een bezoek aan de koek- fabriek aan de Schulpweg ca een maal aan een suikerwerkfabriek aan de Sluisjesdyk. De jongeman hield van zoetigheid. De buit verstopt De twee knapen brachten de spullen, die zij stalen ïn een kelder van een woning aan de Flakkeese- straat. De politie ging daar ook eens een kijkje nemen. Naast an dere voorwerpen, die uit scholen afkomstig moesten zijn, werd een complete projectielantaarn ge vonden. De zoon des huizes, de 14-jarige H. G., wiens ouders op het ogenblik van de huiszoeking afwezig waren bekende dadelijk het apparaat met zijn, 15-jarig vriendje H, O. uit de Rehoboth- scbool aan de Dordtsestraatweg te hebben, gestolen. Omdat het zo zwaar was, hadden de jongens bij het vervoer de hulp ingeroepen van de 23-jarige J. P. G„ die als kost ganger bij de familie G. inwoonde. De knapen zijn in handen gegeven van de kinderpolitie. De recherche van het bureau Sandelingplein meende aanvanke lijk, dat de vier inbrekers samen werkten, maar het bleek dat zt twee aan twee voor 2ichzelf werk ten, al hadden ze een gemeen schappelijke „opslagplaats". Cadeautjes De twee jorigslen braken in "tal van scholen in. Aan de Dorpsweg kaapten ze uit een vitrine een broodzaag, enkele beeldjes èh een Vrijdagmiddag om twee uur vertrokken van de Parkkade Hr. Ms. kanonneerboot „Van Kins- bergem' en Hr. Me, inijnenleggcr „Willem van der Zaan" naar de West voor een viertal doelein den. I)e „Willem van der Zaan" begeeft zich naar dc West-Indi sche wateren ter aflossing van Hr.- Ms. „Van Speijk", die zich sinds Maart 1947 aldaar bevindt. De reis is tevens een practijktocht voor 55 adelborsten, waarvan er 27 op de „Van Kinsbergen" en 2S op de ..Willem van der Zaan" zijn. Verder is het plan oefeningen te houden met twee onderzeeboten, n.l. de „O 24" cn de „Zeehond", die zich sinds 9 October j.l. in West-Indic bevinden, en een. vlagvertoonreis te maken langs een aantal 'Zuid-Amerikaanse republieken. Met de „Willem van der. Nog enkele ogenblikkendan zullen de Van Kinsbergen en de Willem van der Zaan zich van de kade losmaken om de rets naar de West te aanvaarden. Talrijke familieleden van de opvarenden wachten het ver trek af. Zaan" gaan zeventien mariniers ter .aflossing mee, terwijl er aan boord van de „Van Kinsbergen" een aan tal Niwin kerstpakketten meegaan voor de onderdelen van de Neder landse strijdkrachten in de West. Op de dag van. het vertrek kregen de schepen bezoek van de Comman dant Zeemacht Nederland Schout bij Nacht J. J. J. Willinge, die 's och tends de bemanning en het schip in specteerde en een toespraak tot hen hield, waarin hjf zei te hopen dat vooral het vele jonge personeel dat zich onder de bemanning bevindt, spoedig geheel ingewerkt zal zyn om hun belangrijke taak met grote toe wijding te kunnen vervullen. Hierna werden de schepen voor fa milie, bekenden en belangstellenden ter bezichtiging opengesteld, tot een half uur vor het vertrek. Dc Konink lijke Marinierskapel speelde intus sen enkele marsen en vaderlandse liederen, de laatste foto's werden genomen, van de wal af. Na een ontroerend afscheid, goede reis en tot weerziens op het schip, nog een handdruk uitgewisselden toen maakten de schepen zich van de wal los. Eerst de „Van Kinsbergen" (op de foto op de achtergrond) met 224 man aan boord* en ten slotte de „Willem van der Zaan" (op de voor grond) met 175 niah. Laatstgenoemd schip' zal over an derhalf jaar terugkeren- en de „Van Kinsbergen" in Maart 1949, met dc 55 adelborsten. Het Wilhelmus klonk hun na, als een -laatste herinnering aan het Vaderland. Juist waren de laatste tonen weggestorven, of een dikke rookzuil trok langs het laatst vertrekkende schip, zodat de Jantjes niet meer te zien.waren. Een luid hoera van het water en de verbin ding was weer in. tact. Toen de rookzuil verwaaid was, kon men de vertrekkenden nog juist de laatste groeten en een hartelijk „tot weerziens in het vaderland" toe roepen. Zeer binnenkort zal met de open bare behandeling van de zaak tegen Van Geelkerken, voormalig „Plaatsvervangend Üéider van de Beweging" en inspecteur generaal van de Landwacht, een aanvang worden gemaakt. Het proces-ver- baal is gereed en dit zal komende week aan de procureur-fiscaal te Amsterdam, mr. Sikkel, worden ter hand gesteld. Deze zaak zal het sluitstuk worden van de openbare rechtsple ging tegen vooraanstaande N.S.B.- ers. Het gehele verloop van de gang van zaken in de N.S.B. tijdens de bezetting zal naar voren komen. Dit vindt rijn oorzaak in het feit, dat Van Geelkerken zoveel functies in de partij Inkleedde, Het onderzoek is verricht dooi de P.R.A. te Utrecht, onder leiding van de chei van de afdeling recherche, inspecteur Tieman. Er zijn niet minder dan vijftig getui gen gehoord cn het proces-verbaal omvat enkele honderden getypte vellen. Circa duizend documenta- tiestukken zijn ter tafel gebracht. Van Geelkerken, die samen met Mussert „de beweging" stichtte en van stonde af aan de „officiële plaatsvervanger van de leider" was, werd in 1944 door Mussert als lid geroyeerd. Het was hem daar door onmogelijk geworden inspec teur-generaal der Landwacht te blijven. Hij was, zij het gedwongen, geen lid meer en kon dus geen enkele functie bekleden. Kort hierna be noemde Himmler hem tot ..Ober- ltommandeur" van de Landwacht. Dit was het antwoord der Duitsers op de maatregel van Mussert. Na die tijd heeft Mussert nooit meer met Van Geelkerken willen spre- ken. Vermoedelijk zal het proces dui delijk maken, dat de leidende NSB- ers voor de Duitse druk volkomen bezweken zij'n. Uit tal van zaken zal blijken dat noch Mussert, noch Van Geelkerken tegen de in het intrigeren geroutineerde Duitsers opgewassen waren. gebakspuït, die ze aan de jongste zuster van G-, de 13-jarige L. M, G- cadeau deden. Deze ging bin nenkort trouwen en kon best wat, gebruiken. De inbraken in de scholen le verden echter niet voldoende op. Daarom besloot het tweetal een woning onder handen te nemen. In de Nachtegaalstraat zagen ze op een avond toevallig dat een be woonster haar buis verliet. Ze for ceerden een ruitje en maakten zich meester van een radiotoestel en' een divankleed. De radio bracht f 127.50 op. Daarvan kreeg de moeder van G„ die voor de tweede maal getrouwd was, een deel, evenals de kostganger. De rest; maakten de jeugdige boefjes in Dordrecht op. Aangemoedigd door dit succes braken ze in op de Pleinweg. Acht 1 akens, veertien theedoeken en een bijouterie-doos je vormden de buit. De in de wo ning'en gestolen voorwerpen kon den worden achterhaald, een aan tal papieren uitgezonderd. Nadat V. enkele dagen in bewa ring was, herinnerde hij.zich, dat, hij met de 18-jarige G. M. H. twee maal in de Julianaschoo! aan het; Maastunnelplein was geweest. Op klaarlichte dag gingen zij de school binnen, legden een tapijt, overgordijnen 'en een. tafelkleed klaar, die ze 's avonds" ophaalden. De volgende dag ging V. in zijn eentje nog eens terug en nam een schrijfmachine mee. Ook H. is gearresteerd. De moeder *an G., H. L. M. S.-E. was een vaste afneemster der goe deren. Zij en haar man zijn ook gearresteerd. Deman had de. schrijfmachine overgenomen voor f 65.- en haar, aan een boekhande laar verkocht voor f 150.-. De ma chine is nog in diverse handen ge weest en werd vlot doorverkocht voor f 200,-, f 225.- en f 315.-. Nu is er een eind gekomen aan haar zwerftocht op het bureau Sande lingplein. De vier inbrekers, evenals de 18-jarige G. M. H. en het echtpaar S. zijn voor de Officier van Justitie geleid. Hiermede heeft de politie zestien zaken tot een oplossing ge bracht. De bedrijfsgroep Detailhandel Is \'an mening, Sat vele tekenen er op wijzen, dat de Zaterdagmiddag op de duur uitgaans- en sportmid dag zal warden. Deze middag zou daardoor voor de middenstanders aan belangrijkheid inboeten. De bedrijfsgroep heeft dan ook aan de. onder haar ressorterende vakgroe pen verzocht hun oordeel kenbaar te maken over het instellen van een vrije Zaterdagmiddag. Om. bet kopend publiek niet te ontrïe- ven stelt hij voor, naast de slui ting op Zaterdagmiddag, cïe zaken Vrijdagsavonds tot tien uur open te houden. Hét fabrieksschip „Willem Ba- rendsz" van de Nederlandse Wal visvaart is voor de derde expeditie naar hét Zuidpool-gebied vertrok ken." :l. De bemanning,, wederom onder kapitein'K. Visser, bestaat uit 235 koppen, die in Kaapstadals zich ook de boten, die spéciaal op de vangst van walvissen zijn ingesteld, bij de „Willem* Barendsz" voegen wordt uitgebreid tot .427 koppen. invallen heelt heel wat spanning ver oorzaalït. Vele duizenden lezers grijpen vanavond in de eerste plaats naar de krant om le zien, wie de gelukkige be zitter is geworden van het uitgeloofde radio-toestel. Enorm groot is het aantal puzzelaars, dat zich met enthousiasme geworpen heeft op het raadsel, dat de olijke kcgelaar zijn clubvrienden opgaf. En het verheugt ons te mogen consta teren. dat niet alleen de pientere ke- gclaar Be Wil in staat bleek het raad sel op te lossen, maartnet hem talrijke bezitters van de Paroolkalender. Ook in de-,komende-winter zal aan personen die. een uitkering ontvangen- krachtens de .bepalingen van de sociale bijstandsregeling een brandstoffentoeslag worden verstrekt Deze toeslag, groot f 2.- of f .1.- per week. voor personen,'dié res pectievelijk minstens"12 eenheden of 6 eenheden brandstof hébben toegewezen gekregen, zal wekelijks boven bedoelde uitkering xvorden verleend-en wel over het tijdvak van 31 October tot en met 30 April 1949. De deftige rijkc'ul in Afghanistan zelden droefgeestig: „We hebben geen stuiver om gerst te kopen: laten we liever een kilo bloemknoppen nemen." En hiervan had hij de woorden: def tige rijkelui, Afghanistan, droefgeestig, stuiver, gerst en bloemknoppen onder streept. Op die' zeven woorden kwam liet aan. want alle hebben iets ge meenschappelijks. Eert van do goede oplossers had dc aardige gedachte de uitkomst in dichtvorm In te zenden. Het gedeelte van zijn rijmelarij, waar in de oplossing staat vermeldt, laten we hier volgen: Doch hoe Warrlnga het bekeken had. Vriend de Wit had hij toch onderschat. Want voor de tijd nog was verstreken, Had dc Wit het al bekeken. Hij sprak: je oog moet er net op vallen, Het is doodeenvoudig: meegevallen. Ik zal het ic direct vertellen. Ca eerst do ober maar bestellen. Als U nu ook wil weten wat De Wit dan wel gevonden had. Dan luister goed, wat een mop. Drie. letters volgen eJkaar in 't alphabet op. De D.E.F. en I.J.K. Alsmede ook de F.G.H. Ook E.F.G.en S.T.U. plU3 N.O.P. Die hebben alle. 't is enorm. De listig verborgen gemeenschapsvorm. Het radiotoestel, clectrlsch kacheltje en het strijkijzer kunnen aan. het kan tor van. ..Het Rotterdamseh Parool" worden afgehaald. De boekenbonnen zullen worden toegezonden. Wij herinneren er aan, dat ook voor de Sint Nicoiaasprijsvraag voor de jeugd een radiotoestel wordt beschik baar gesteld. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zullen Dins dag de rantsocneringsmaatrcgelen voor autobanden worden opgehe ven. Het fraaie radiotoestel werd gewon nen door dc heer Touw, Taander» straat 10. R'rtam, die wij hiermede van harte feliciteren. De overige prijswinnaars zijn de heer J. J. Eysbcrg, Vlaardlngcrdijk 93, Schie dam: clcctrisr.h kacheltje; mevrouw J. LiesveldWinkelman, Adr. v. d. Poeslaan 2-1, R'dam: modem strijk ijzer. Een lboekenbon ter waarde van 5,werd gewonnen door: B. Stühr, Zeisstraat 15, R'dam; W. Brninsc, Kosestraat 10, R'dam; J. N. Prummcl, Straatweg 58, Brielle: P. v. Noord, Beyerlandselaan 129 a, R'dam: L. Scboonewil, llooi drift 35 a, R'dam; M. IVoerkom Sr., JUL van Stolberglaan 41, R'dam; J. L. HUIeLangclaan. Burg. Meineszlaan 72, R'dam; Th. M. Waterreus, Abr. Kuyperlaan 118 c. R'dam; D. Snel, Pastoricdijk 47, Pernis; a. A. Kose- man, Gordelweg 212 d, R'dam; E. E. A, Bonten, Boezem Ziekenhuis, Pav. II. Zaal c; Jac. Fcnijn, Muitatuli- straat 2U, Rotterdam: H. Kruik, Pan- crasgorsedijk 7, Rockanje; A. Bak ker. Hordijk 189, R'dam; W. Dfjstel- bercen, Wouwerlaan 28 b, R'dam; M. A. TlmmersBlom. Naclitegaallasut 39, VlaardingcnAmbacht; A. Dek ker, Turbiivlastr. 5, R'dam-Heyplaat. KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Tamelijk heldere en koude nacht met we In tg wind en plaatselijk vorming van nevel or mist. Morgen overdag:, hall tot zwaar be wolkt met hier en daar enige regen, weer wat toenemen de wind. tussen Zudd en. Zuidwest en on geveer dezelfde tem peratuur als vandaag. 17 Oct.: Zon op 7.08, onder 17,42. Maan op 17.3S, onder 641. 18 Oct.: Zon op 7.03, onder 17,40, Maan op 17.50, onder 7.23. 17 Oct. Hoog water te Rotterdam: le tij 4,28 uur, 2e ttf 16.20 uur: 18 Oct. Hedenmorgen 8.40 te Rotterdam. Luchtdruk 756.1; wind WZW 3; temp; 11.0; max. 14.9 (1.55 gistermiddag*; min. 10.0 {gistermorgen 8.40). weersgesteld heid: bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1