Water bedreigt de Franse mijnen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerika zal atoombom niet opgeven Koning George eert leiders van ons verzet „Gerichte economie" de weg der Benelux-landen CGTgaf veiligheidsploegèn opdracht schachten in de steek te laten Israel tot gesprek met Egypte bereid Minister Schokking wil fusie van KNIL en KL „Speedwheel"maaktvan Uw fiets een motor Cadi schonk 10 mille voor kankerfonds Marshall in Italië „om te kijken" Nederlaag voor CP in West-Duitsland Groot aantal Britse zeelieden verdronken Plechtigheid maakte grote indruk JÉËtÉ Loonsverhoging van één cent per uur? En hoger kinderbijslag... Russische tegenspraak over Von Seydlitz „Laat Grote Vijf de zaak bespreken" Drie Lage Landen geven verklaring over doel van hun economische politiek .Neen, dan maar liever zingen Jan Kiepura zei Reusachtige financiële transactie van de Shell Bramuglia sprak weer met Wisjinski Hij sou het nooit weer doen Aantal werklozen verminderd Slachterscomplöt in Wageningen „Zwart" vee kwam uit Utrecht Doodstraf geëist tegen collega's van Schaap Weerbericht Dinsdag 19 October 1948 led. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aborm.prljs: per week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool"' DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No,: 244 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers «-» Postgiro 393644 Bankier; Amsterdcansche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De veiligheid en zelfs het behoed van de Franse mijnen is in gevaar gebracht doordat.de.CGT aan de veiligheidsploegen. die met het toezicht m de reeds stilliggende mijnen zijn belast, opdracht heeft gegeven, het werk voor 24 uur neer te leggen. De regering heeft onmiddellijk haar maatregelen genomen en laat nu de werkwillige arbeiders beschermen door gewapende soldaten. In Saint Etienne kwam het echter tot botsingen, waarbij traangasbommen veerden gebruikt. Het is bij mijnstakingen -ge bruikelijk, dat directie en stakers een overeenkomst sluiten voor de -vorming van „veiligheidsploegen". Deze zorgen voor hef functionneren van de belangrijkste diensten, zo- als het ventilatiesysteem voor het verwijderen van ontplofbare kolen dampen.- het pompsysteem dat over stroming van de mijnen moet voor komen, enz. Doordat nu deze vei ligheidsploegen ook in staking gin gen, dreigden tal van mijnen giste ren onder water te lopen en zo voor maanden onbruikbaar te wor- den._ De CGT gaf opdracht tot de staking uit protest tegen de aanwe zigheid van poli tietroepen bij de mijnen. Minister Jules Moch, van binnen landse taken, heeft in een in aller ijl gehouden radiorede de beslis sing van de CGT ongehoord en zon der weerga genoemd; „maar zij strookt fen volle met de bevelen van de Kominform". aldus de mi nister. Moch gaf echter de politie opdracht, toe te zien dat de werk willige mijnwerkers veiligbeids- ploegeit kunnen vormen. „Geen Franse burger en geen Franse mijn- Werker zou het de regering ver- 'geven als zij vanmiddag of van avond de mijnen onder water liet lopen. Het land zal oordelen," zei Moch. In de Zuidelijke industriestad St. Etienne hadden incidenten plaats tussen mijnwerkers en de orde dienst. Mijnwerkers en metaalarbei ders, die eveneens staakten, poog den zich van een mijn meester te maken. Zij kwamen in conflict met de beveiligingscompagnieën der politic, die hen met traangasbom men bestookte. De aanvallers be kogelden de politiemannen met allerlei projectielen. Israël heeft het aanbod der Ver enigde Naties aanvaard, om met de Egyptenaren over de strijd in de Negeb vredesonderhandelingen te voereri. Terzelfder tijd heeft het echter het voorstel het vuren te staken, afgewezen, tenzij de garan tie ontvangen werd, dat de Egyp tenaren hetzelfde zouden doen, al dus heeft de Israëlische minister van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Een woordvoerder te Tel Aviv zei,dat de Verenigde Naties een •wapenstilstand van drie dagen had den voorgesteld, om de „voornaam ste geschillen tussen Egypte en Is raël in de Negcb op vreedzame wijze te regelen". Hij stelde voor in het regeringsgebouw te Jeruza lem vredesbesprekingen te houden! Ds strijd, die de laatste dagen tussen Israëlische en Egyptische troepen is gevoerd in de Negeb, de Zuidelijke woestijn, heeft Israël aanzienlijke terreinwinst opgele verd. De Joden zijn. thans weer In het bezit van de verbindingsweg die de Negeb moet bevoorraden en op die manier zijn zij in staat, een duizendtal landgenoten, die, sinds zij door Egyptische troepen waren omsingeld, op zeer lage rantsoenen hadden geleefd, van voedsel te voorzien. Minister Schokking heeft zich voorstander verklaard van een fu sie tussen het KNIL en de Konink lijke Landmacht in Indonesië. Hij deelde dit mede in antwoord op vra gen die het Tweede Kamerlid Bruins Slot (a.r.) hem had ge steld over het ontslag en de ver vanging van generaal Dürst Britt als commandant van de 7 December divisie in Indonesië. De vervanging van de generaal, zo deelde de minister mede, is niet hel gevolg geweest van ernstige wrij ving tussen de leidende figuren van het KNIL en van de KL. Uitsluitend het oordeel van de legercomman dant over de genoemde generaal is beslissing geweest voor het ontslag, waarover, zowel de luiteiiant-gou- verneur-generaaJ als de legercom mandant overleg hadden gepleegd met de (vorige) minister van oor log. Deze laatste verstond zich op zijn beurt met de toenmalige minis ter van overzeese gebiedsdelen. De minister is van mening, dat de le gercommandant moet worden vrij gelaten in de keuze van. zijn onder- commandanten. De mening dat KNIL en KL zo spoedig mogelijk moeten fuseren, staat overigens niet in verband met de onderwerpelijke aangelegenheid, aldus het antwoord van minister Schokking. Éen fabriek te Amsterdam zal liet volgend jaar een z.g, „Speedwheel" tn de handel brengen dat als voorwiel in iedere normale flets kan worden ge monteerd, waardoor de fiëts gemotori seerd wordt. .Deze hulpmotcr van Nederlands fa brikaat zal ongeveer 50 pet, lager in prijs zijn dan de import -hul pmo toren voor fietsen. De technische gegevens van dit speedwheel zijn: pk., cyün- derinhoud 34 cc., toerental 4000, max. snelheid plm- 24 km/h., minimum snel heid plm. 6 km/k., benzineverbruik 1 liter op 80 km.,' inhoud tank 194 liter, gewicht dat van een normale fiets (plm. 6 kg.), tweetaktmotor, ingebouw de verlichting, storingvrije carburator. De filmster Maureen O'Har a, n Tai die vele -malen ais gezellin van Tarzan de stroomversnellingen en andere gevaren van brede, rivieren trot seerde, toont hier het nodige res pect voor een klein regenplas je. In de klederdracht van de 80-er ja ren speelt zij de hoofdrol in de film „Britannia Mews", die thans in Shepperton (Engeland) wordt opgenomen Wie leed1* oorlogsschade in Siam? Nederlandse onderdanen en rechts personen, die tengevolge van oorlogs omstandigheden in Stam schade hebben geleden cn dis daarvan tot dusverre geen aangifte hebben gedaan, worden alsnog Jn de gelegenheid gesteld vóór 15 November 1948 hun schade op te ge ven bij de directie Verre Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Pool weg 32, Batavia, Na 15 November 1948 ontvangen aan giften worden niet meer. In behandeling; genomen, tenzij men kan aantonen dat het niet is te wijten aan een verzuim. In de jubilcumweek vonden de sol daten in hun Cadi-pakket een rebus. Voor goede oplossingen waren mooie prijzen beschikbaar. Waarvan .was dit het gevolg7 De Cadi had over het afge lopen boekjaar een batig saldo dat, evenals het .vorig jaar, (oen de soldaten ieder 25 eerit kregen, terug zou vloeien, in. de zakken van de militairen. Dit jaar besloot de Cadi f 10,000 te schenken aan het kankerbestrijd(ngs- fonds en van het dan nog overblijvende gedeelte prijzen te kopen om hen, die de rebus in het Cadi-pakket goed had den opgelost te verrassen. Verschil len'de firma's gaven voor dit doei waardevolle geschenken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George Mar shall, is Maandag uit Athene naar Rome gegaan, Marshall heeft te Rome 20 minuten gesproken met president Luigi Einaudi. Later had hij een £ort onderhoud met de Italiaan» minister van Buitenland se Zaken, graaf Carlo Sforza- Toen hem werd gevraagd of zijn bezoek als officieel kon worden beschouwd, antwoordde Marshall: „U moet zelf maar oordelen. Ik ben gekomen im te kijken te praten en te luisteren." De avondbladen ga ven grote publiciteit aan de aan komst van Marshall, maar •weinig commentaar. De pro-communistische krant „Unith" heeft een bericht uit Parijs gepubliceerd, waarin wordt be weerd, dat Marshall van plan is Italië te betrekken in een Middel landse Zee-alliantie. Marshall zou vandaag een bezoek aan de Paus brengen op Castel Gandolfo en in de middag terug keren naar de vergadering van de UNO te Parijs. Graaf Sforza ontkende ten stel ligste dat men tijdens het bezoek van Marshall de mogelijkheid had besproken van .vorming van een Middellandse Zee-blok om de West-Europese Unie te steunen zoals was verondersteld door pro- communistische kranten. Partij aanhang daalde van 14 tot 8 procent De einduitslag van de algemene ver kiezingen, die Zondag zijn gehouden in Noord Rijnland-Westfalen. hebben een gevoelige nederlaag opgeleverd voor de communisten. Uit de einduitslagen blijkt, dat christen-democraten op de eerste plaats komen met meer dn 37 pereent van le stemmen, de sociaal-democraten de tweede plaats met 3C percent van de acht mlllloen stemmen. De katholieke centrum partij behaal de 9 percent, de communisten 8 per cent. Sedert de vorige verkiezingen, be tekent dit voor de communisten tn dit industriële gebied van Duitsland een teruggang met zes procent. In het geheel.maakte 68 procent de kiesgerechtigden van hun stem recht gebruik. Negenentwintig manschappen van het Britse vliegdekschip Illustrious worden vermist na een ongeluk dat Maandagmorgen bg- Portland; aan. de Engelse Zuidkust gebeurde. Een barkas, 'waarmee de manschappen aan boord van het schip zouden worden gebracht, kapseisde door een windstoot. Eenentwintig man nen zwommen naar het vliegdek schip toe en konden worden opge pikt, maar het stormde zo hard, dat de pogingen om de anderen te red den, vruchteloos bleven. Koningin bezocht de Prins Alexander Stichting De Koningin heeft Vrijdag j.l. een be zoek gebracht aan de Prins Alexander- stïchting te Huis ter Heide, een instituut tot enderwijs aan blinde kinderen, waaraan een afzonderlijke klasse ver bonden is voor kinderen mst beperkt gezichtsvermogen. (Van onze Haagse redacteur) De Britse ambassadeur in Den Haag, "sir Philip Nichols, heeft Maandag aan negen en der tig Nederlander^', een Engelse en een Tsjechische die zich'in de ge meenschappelijke strijd tegen de vijand op bijzondere wgze verdien stelijk hebben gemaakt onder scheidingen uitgereikt, die hen door koning George waren verleend. Om twaalf uur betrad de ambas sadeur de balzaal van de ambassade aan het Westeinde, waar de gede coreerden bijeen waren gekomen. In een korte toespraak gaf de Am bassadeur niet slechts namens zijn. souverein, doch tevens Uit naam van het gehele Engelse volk uiting aan de dank jegens deze mannen en je gens hen die zij vertegenwoordigen. Daarbij wees sir Philip er op, dat Groot-Brittannien Nederland.niet alleen trjdens. dc oorlog zij aan zij hebben gestaan. Sedert Maart van dit jaar hebben deze landen zich ook in vredestijd op het nauwst met el kaar verbonden in een verdrag, dat' hun volken veiligheid en een nieuwe toekomst moet verschaffen. Na deze korte rede speldde de ambassadeur de gedecoreerden de onderscheidingen op de borst. Als eerste ontving generaal-ma- joor Kruis de versierselen van de Honorary Commander of the Order of the British Empire. Grote Indruk maakte de uitrei king van do versierselen van de King's medal for courage in the cause of freedom aan de bejaarde voorman uit het verzet, jhr. dr. L. H. M, Bosch ridder van Ro senthal, oud-commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, die tjjdens de oorlog onder meer in het comité ^an vertrouwensmannen een grote rol heeft gespeeld. Dezelfde onderscheiding werd uit gereikt aan dr. B r u i n s Slot, één der leiders van het illegale „Trouw", aan H. M. van Randwrjk van „Vrij Nederland", aan Frans Goedhart (Pieter 't Hoen), een der grondleggers van „Het Parool", aan prof. Cleveringa, die even eens in het comité van vertrouwens, mannen een grote -rol heeft ge speeld, aan XDrionen aan Her manen de yxies-yan der- Wall Bake en aan vele anderen. Het was een. korte eenvoudige plechtigheid die op velen niettemin diepe indruk maakte. Na afloop ontving de Britse am bassade de gedecoreerden in een dor zijzalen, waar men geruime tijd- bij een bleef en vele oude herinneringen werden opgehaald. Naamsverbod dagbladen Twintig jaar geëist tegen de Telegraaf - Mr. E van Haersma Biima,. getuige deskundige by de Raad-van Beroep voar de perszuivering, liceft deze raad ge adviseerd een naamsverbod voor de dagbladen „De Telegraaf" en „Het Nieuws van den Dag" voor de tijd -van 20 jaar uit te spreken. De commissie voor dé perszuivering had iri eerste in stantie een naamsverbod van 30 jaar uitgevaardigd tegen „De Telegraaf" en van 21 jaar tegen „Het Nieuws van den Dag". Dit kleine meiske klemt vol trots haar grootmoeders hond, dc Samo- jeed „Christine of Kobe", tegen 2tch aan, die in de tweedaagse honden- show te Londen een eerste prijs won. Nu de prijzen stijgen Gelijk bekend heeft de Baad van Vakcentrales de regering voorge steld de prijsverhogingen ge volg van de vermindering van de subsidies op de levensmiddelen te compenseren door een tijdelijk loontoeslag van. 1.per week voor arbeiders boven de 23 jaar, De regering is thans met een nieuw voorstel gekomen, dat een loonsverhoging van één cent per uur en verhoging van de kinder bijslag inhoudf. Over beide voor stellen wordt nader overleg ge pleegd. Dit deelde de tweede voorzitter van het C-N.V, de heer W. Strij- bis mee in een buitengewone al gemene vergadering van deze vak centrale, die in Utrecht is gehou den. Het officiële Russische Nieuwsbureau heeft de berichten tegengesproken, als zouden de generaal-majoor Walter von Seya'iitz en andere Duitse ex-officieren die in Stalingrad gevangen zijn geno men, te" Berlijn, zijn aangekomen. Het bureau noemde de berichten, cat von Seydlitz.een lang onderhoud met maar schalk Sok o lof sky. zou hebben gehad over de organisatie van een sterke po litiemacht in d* Sowjet-zone, „pure leu gens". Clay naar Washington voor diner en overleg Generaal Clay, de Amerikaanse mili taire gouverneur in Duitsland; zal Woensdag ln Washington oen diner bij wonen ten behoeve van de oprichting *;trt gedenksteen. Tijdens zijn ver blijf In de V.S., dat slechts zeer kort zal duren, zal hij eveneens besprekingen voeren met. hoge functionarissen in Washington, mogelijk ook met president Truman. Von Bratichitscli overleden Van gezaghebbende zijde te Lon den wordt vernomen, dat veldmaar schalk Walter von Brauchitsch gis teravond in een ziekenhuis van het militaire kamp nabij Hamburg, waar hij was gedetineerd, is overleden. Von Brauchitsch was opperbevel hebbed van de Duitse strijdkrachten, in Polen. De Amerikaanse gedelegeerde bij de UNO, Warren Austin, heeft Rus land gisteren plechtig verzekerd dat de Verenigde Staten de atoombom niet zullen opgeven en dat de gehele Westerse wereld zich zal blijven bewapenen zolang de communistische staten in hun geheimzinnige we reld achter het Ureren Gordijn blijven leven. Het woord voerend in de politieke commissie voor de atoom-energie, zei Austin: „De Verenigde Staten 'zijn niet van plan haar atoomwapens op te geven, behalve onder een controlesysteem dat voldoende doel treffend is om te garanderen, dat andere naties deze wapenen niet heb ben en zich niet in het bezit daarvan kunnen stellen." Hij waarschuwde dat er geen wereldveiligheid kan zijn terwijl de Russen weigeren, om op basis van samenwerking aan de wereld gemeenschap deel te nemen. De communistische staten, zo zeide Austin, hebben een gesloten sys teem ingesteld en rond een groot gebied van de wereld een IJzeren Gordijn opgetrokken, waarachter dingen in het geheim gebeuren, dingen waartegenover de rest van de wereld sterk achterdochtig staat. Austin las zorgvuldig voor uit Den Haag nu de gehele dag automatisch bereikbaar Sinds gisteren 2ijn de telefoonabon- ne's in de stad Utrecht de gehele dag in staat langs automatische weg met de aangeslotenen in het telefoondlstrict Den Haag te telefoneren. De regeringen der drie Benelux- landen hebben een memorandum gericht aan de Organisatie voor Europese Economische Samenwer king (OEES) .e Parijs, waarin alle landen die deelnemen aan het plan Marshall vertegenwoordigd zijn. Het "memorandum maakt melding van de plannen, welke de drie lan den gezamenlijk op economisch terrein denken te volvoeren. Zo wat betreft b.v. de Investeringspro gramma's, het programma van actie, de buitenlandse problemen en de te voeren conjunctuur poli tiek. Wat de economische politiek be treft, staat er in het memorandum o.m, het volgende te lezen: De drie regeringen menen, dat er geen aanleiding bestaat om te stre- naar een volkomen economi sche vrijheid. Om te beginnen zal het nodig zijn, tenminste geduren de enige tijd, de globale consump tie te beheersen ten einde de in vesteringsprogramma's te kunnen uitvoeren, In de tweede plaats, zullen ïn alle omstandigheden doeltreffende maatregelen moeten worden ge troffen om voortdurend een hoog peil van werkgelegenheid te verze keren. Maar deze twee doeleinden kun nen worden bereikt door de toe passing vanglobale - maatregelen met name ten aanzien van een doeltreffende politiek met betrek king tot openbare uitgaven, geld en credietwegen. Schaarste-economie verdwijnt. Het stelsel van beperkende maat regelen, dat in de na-oorlogse om standigheden noodzakelijk was, zal 'op deze wijze geleidelijk plaats ma ken voor een stelsel van „gerichte economie". De drie regeringen menen, in de huidige_ omstandigheden van de economische conjunctuur, dat hun politiek er op gericht dient te zijn een budgetair evenwicht te verze keren. Dit doel is practisch gespro ken bereikt door België en Luxem burg, terwijl Nederland het bena dert en, volgens de onlangs bij het parlement voor het jaar 1949 inge diende begroting, de gewone uitga ven en de oorlogsuitgavcn in even wicht zijn, met uitzondering van een gedeelte van de subsidie die reeds in grote mate zijn afgeschaft. De drie regeringen verwachten, dat zij dit evenwicht gullen kunnen bewaren. De budgetaire politiek behoort excessieve deflatoire ten- denzen tegen te gaan. Het program voor publieke inves teringen (openbare werken. Red.) zal zo veel mogelijk zijn gericht op stabilisatie van de conjuctuur. Een dergelijke politiek kan ten hoogste daarvan schijnen alle drie rege ringen overtuigd de uitwerking van een internationale crisis op de nationale economieën verzachten Geheel compenseren is niet moge lijk, beweren de drie regeringen. een te voren voorbereide verkla ring. Hij las langzaam en met grote nadruk op die zinnen waarin ge zegd wordt, waarom de rest van de wereld Rusland en zijn motieven verdenkt. Austin verkondigde de mening dat het voor de commissie voor de atoomenergie geen zin heeft om haar arbeid onder de hui dige omstandigheden voort te zet ten. doch steunde een Canadese re solutie welke een beroep doet op de Grote Vijf plus Canada om par ticuliere besprekingen te voeren en daarin te trachten een of andere basis te vinden voor voortgezette onderhandelingen 'over een inter nationaal controlesysteem voor het atoom. Austin gaf toe. dat de Ameri kaanse houding, waarschijnlijk de Russische achterdocht jegens de Amerikaanse... motieven^ zou doen toenemen, doch hij voegde hier aan toe, dat de Russen blijkbaar toch niet in staat zijn om de Ameri kaanse motieven te begrijpen - speciaal het verlangen van Amerika naar de soort wereld waarin het Amerikaanse valk - wil leven. Kij zeide dat de meerderheid van de naties het met 'het Amerikaanse volk over zulk een soort wereld eens was. J? Volkomen onverwacht stapte Jan Kiepura Maan dagavond het circus Mik- kenie in Amsterdam bin nen. Htj had al zoveel ge hoord over de dompteur, die tijgers als schaapjes laat rondhuppelen, dat hij hem zelf wilde gaan zien. Eti impulsfef als hij ls stapte Jan Kiepura ln zijn auto en liet zich naar de bezoeker aan. Een enige, die door het pu- vervaarlijke sprang over bliek werd toegejuicht, de rand van de piste en Dezelfde dag begroette Jan Kiepura stond, mid- Mlkkenle namelijk .zijn den ln de arena tn het - 500.000ste bezoeker. Het volle licht der schijnwer- bleek een beer te - zijn, pers. Een bouquet met vergezeld van zijn uit zes bloemen van het circus leden bestaande familie, cn een paar waarderende De Koninklijke Nederlandse Shell heeft bekend gemaakt, dat zij een groot aantal obligaties heeft ver kocht voor de financiering van de olie-industrie in Venezuela, Co lombia, Ecuador en Canada. De verkoop werd een wereldrecord in de effectenhandel genoemd. De dochtermaatschappij van de Shell, the Shell Caribbean Petro leum Company in New Jersey, heeft aan tien Amerikaanse en Ca nadese verzekeringsmaatschappij en voor 'n waarde van 250.000.OÜO dollars aan obligaties verkocht. De obligaties geven vier procent rente en vervallen in 1968. Een van de directeuren van ds maatschappij, George Lech-Jones „De maatschappij kan door deze transactie de productie opvoeren, raffinaderijen bouwen en de ex ploratie voortzetten zonder hier voor uit Groot-Brittannië dollars op te nemen. Door de verhoogde productie kan een bijdrage gele verd worden tot het Europese her stel." Dr. Juan Bramuglia, voorzitter van 6e Veiligheidsraad heeft een onderhoud gehad niet Wfsjinsky over de Berlünse kwestie. ULt Argentijnse bron .wordt vernomen dat het onderhoud „Zqer vriendschap pelijk" verlopen is. Dr. Bramuglia heeft eveneens bespre kingen gevoerd met de vijf andere neutrale leden van de Veiligheids raad en met öe drie Westelijke verte genwoordigers. Vandaag zal in de Veiligheidsraad de behandeling van de Berlijnse kwestie worcen voortgezet. Belemmerin een voor ver voer naar West-Berlijn De chef van de Duitse politie tn de Sowjet-sector van Berlijn, Markgraf, heeft geiast, dat alle voertuigen, die de Westelijke sectoren van Berlijn uit de Sowjet-zone binnen komen, via de Sow jet-sector van tJe stad moeten gaan. Hij beschuldigde de Westelijke bezet- tingsautorlteilen ervan de Sowjet-zone „te plunderen om de Westelijke secto ren van voedsel te voorzien". De luchtbrug voldeed zelfs niet aan c» minimumeisen. „Corrupte elementen in het bezit van autoriteit in de Sowjet-zone" hadden treinen en vrachtwagens doorgelaten met voedsel, hout en machinerieën. Een gedeelte van deze goerinren had rtc slad weer via de luchtbrug verlaten", zo rel de Markgraf, woorden voor hem en zijn vaderland Polen ontlok ten het publiek storm- het dxcus rijden. Aan- achtige ovaties. „Jam- vankelük had niemand de mcr, dat er hier geen be man met de donkere jas en de Edcnhoed herkend, die op een van de eerste rijen voor de tijgerkool met open mond naar de Tarzanfiguur in de kool zat te staren cn die de verzuchting slaakte: geleiding voor anders zou Ik wat.voor u zingen'' publiek zet met de mu ziek het „lang zal hij leven ln". Dan moet Jan Kiepura nog even kennis maken met de dompteur en onder donderendetoe keert, dan maar liever juichingen van het dul- - Maar dan kon- zendkoppige publiek ver- directeur Frans Iaat Kiepura het circus. zingen'. dlgde d Mlkkenle Hij en zijn vrouw mogen nu een reisje maken met de K.LJ1 naar Brussel en- terug en krijgen bo vendien voor 7 dagen gratis logies in het Pa-" lacc-hotcl in Brussel. zegt Jan en het Twee Jonge chimpansees sprongen het echtpaar in dc armen om hun geluk te wensen, Van louter plezier beet een. van de aapjes de dame zachtjes in de hand, maar de vreugde over het aan staande reisje naar Brus sel deed haar de pijn de. gewaar deer- Kiepura was. niet'de spoedig vergeten. Het troepentransportschip. Grote Beor liep Maandag de haven van Amsterdam binnen met drie militaire arrestanten aan boord. Een van "hen was. na zijn ontsnapping uit gevangenschap. 's> naclits in de Golf van Aden overboord gesprongen, maar hij. was er 20 van geschrokken, dat hijmeteen om hulp begon te roepen. Op het signaal „man over boord" "had dé kapitein onmiddel lijk koers laten veranderen on schijn werpers laten bijzetten. Na een uur zoeken kon dc drenkeling weer aan boord worden gebracht. Zijn mededeling dat hij het nooit weer zou doen, klonk zeer oprecht.... De Farijse universiteit heeft de bekende Leidse hoogleraar in de kin dergeneeskunde, Prof idr E. Gorter, het ere-doctoraat toegekend. Deze onder scheiding-verleent de parijse univer siteit slechts sporadisch. „Geen begunstiging; van de Benelux-havens" Volgens het Duitse nieuwsbureau D.P.D. hebben de generaals Clay en Ro bertson aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Hamburg mee- go Geel d, dat er geen sprake van was dc havens der Benelux! and en te begunsti gen 1en Loste van de Duitse havens, „Er is nog geen overeenkomst- geslo ten met de Benelux Alvorens een der gelijk aceoord zal worden ondertekend, zal een Duitse afgevaardigde worden ge hoord", aldus de generaals. Ierland wil alle banden met Engeland verbreken De Ierse minister van Financiën, Pa trick Mc. Glllan, heeft Maandag te Lon den verklaard, dat Eire na de bespre kingen mei staatslieden van het Britse gemene best nog steeds besloten is de laatste band. welke Ierland aan de Brit se kroon bindt, te verbreken. Half November zal deze aangelegen heid in de Dall besproken worden. Hans Kaart c.s. in Span je Hans Kaart, die met Fred Zuidwtjk. Jack KelHng en Bill Vandijke per jeep op weg is naar Indonesië, kwam blij kens een van hem ontvangen telegram ^Zaterdag in Madrid ran. Alles is wel Men zal veertien -dagen daar blijven, om het geld voor de overtocht naar Tanger te verdienen. De Nederlanders hebben een contract gesloten met een cabaret. Bovendien zullen zij optreden voor de Spaanse nationale radio-omroep. Grotere werkloosheid hij kan toorpersoneel In September Is bet aantal man nelijke werklozen, dat btf de Ge-' westelijke Arbeidsbureaux stond Ingeschreven, met ruim duizend ge daald. In Augustus werden er nog 35.103 genoteerd, In September 24.152. Onder hen bevonden zich 20.968 geheel werklozen, 2.922 bü DUW- óbjecten tewerkgestelde n en 26- mensen,.d!e wachtgeld trokken. De vermindering der werkloosheid kwam vooral tot uiting bsj de DUW- arbeiders. Velen van hen werden, ru. te werkgesteld voor het rooien van aard appelen. Onder het hotel- en kantoorpersoneel nam de werkloosheid toe: onder het ho telpersoneel (vSn 504 tot 956) voorname lijk als gevolg van het eindigen van het zomerseizoen, onder het kantoorperso neel (van 2762 tot 30241 als gevolg van dc Inschrijving van jongens, ene deza zomer de ULO- en middelbare scholen verlieten en door inkrimping of ophef fing van overheidsdiensten. De vraag naar mannelijk personeel bleef vrijwel constant. Op 30 Septem ber bedroeg het aantal aanvragen 45.3^7 tegen 45.447 eind Augustus, Het aantal werkloze vrouwen steeg in September van 4229 tot 4968, voorname lijk door de'aanmelding van meisjes die in de afgelopen zomer de school verlie ten en nu een kantnor- of winkelbc- trekking amblic-ren Sinds 31 Mei nam de vraag naar vrouwelijk kantoorperso neel gestadig af (van 2714 tot 18921- en het aanbod nam toe van 782 tot 2916. De totale vraag naar vrouweltik per soneel daalde van 21.232 tot 20.584. In samenwerking met de CCD te Ede heeft de Wagcningse politie een groot aantal arrestaties ver richt in verband met een clandes-, tiene slachterij. Door een niet er kende veehandelaar was een vetta vaars op de markt te Utrecht ge kocht en doorverkocht aan een landbouwer te B'ennekom met be hulp vsn twee tussenpersonen. De hoer liet het beestje door een. slagersknecht slachten en verkocht het vlëes aan afnemers te Bënne- kom en "Wageningen en dezen ver kochten het vlees weer aan ingeze tenen van Arnhem. Een groot kwantum vlees kon in beslag wor den geriomen, evenals geldbedra gen. uit deze clandestiene handel verkregen. Kopers, verkopers en de slachter'werdén 'gevat, evenals tal v^n tussenpersonen. Voor de Groningse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Lceuwarcen is Maandag de doodstraf geëist tegen twee leden van de z.g. „Amsterdamse Re cherche", de 52-jarlge J. van Kooten uit IJselstein en cte 57-jarige H. Krikke uit Amsterdam. Evenals nun collega's Kater, cn Schaap, die reeds ter dood veroordeeld zijn. weren Zij werkzaam op het bureau Joodse Zaken te Amster- "dam en werden zij later toegevoegd aan de Groningse S.D, Zij hadden de hand in de arrestatie van talloze Joodse Ne derlanders. Teijemoetkomint: aan ten onrechte sredelineerden De vaste commissie voor privaat- en strafrecht heeft als haar mening weergegeven, dat mensen, die ten onrechte als politieke delinquenten zijn gevangen gezet, recht hebben op een tegemoetkoming In de scha de, die zij door de detentie leden. Volgens de commissie kan er van een volledige schade-vergoeding geen sprake zijn. De tegemoetkoming zou kunnen geldcr. voor: a. gederfd inkomen: b. kosten van lijdcns of door de de tentie ontstane ziekte cn invaliditeit; c. verlies van bü de arrestatie in be slag genomen golünn, horloges, ringen, enz. (door z.g. fouillering), die niet aan het Behecrs-lns'ituu: zijn afgedragen: d. de door het Bel1eers.Ir.5tltuut opge legde aanslag in de grondhefting; e. beloning cn verdere emolumenten van de beheerder: f. alle verdere kosten, zoals die van bewaring en opslag, die niet zouden zijn. omstaan, indien het beheer achterwege was gebleven; •aardevermin dering van het ver- gedurende het beheer, die niet u hebben plaats.gevonden, indien het :rmoge;i niet- onder beheer was ge steld; li. henorarium voor rechtsgeleerde of andere bijstand. De cDinmisss acht hiermee de opsom ming zeker niet uitgeput. Schade ten gevolge van diefstal door anderen dan. overheidsorganen, bijv. buren, is ook in vele gevallen voorgekomen. Daarvoor kan, naar het oordeel der commissie, üe staat echter geen aansprakelijkheid aan- J— ;n ook geen tegemoetkoming AFNEMEND BUIIG w ee rsvc rivachtlng, geldig tot Woens dagavond. In «3e kuststreken wisselende bewol king met vooral ge durende de nacht na- enkele buien. Meest matige wind tussen Noord-West cn West. Weinig verandering Jn tem peratuur. in tiet binnen]and: afnemend buiig met tijdelijke opklarin gen. Koude nacht met hier en daar vorming van nevel of mist. Morgen in de namiddag, iets hogere temperatuur dan vandaag. Zwakke tot matige wind uit Westelijke rlehiJngen. 20 Oct.: zon op 7.13, onder 17.36. Maan op 18.22. onder 9.58. 20 Oct, Hoog water te Rotterdam; le tij 5.49 uur. 2e tij 17.49 uur. Hedenmorgen 8.45 uur te Rotterdam. Barometerstand: 749.0; wind: W.N.W. 4; temp. S.7; max. 13.1 (3 uur gister middag) r min. 7.5 (4 uur hedenmorgen) Weersgesteldheid; licht bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1