m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wisjinski hoest, niest en zwijgt Het leven wordt steeds duurder Per „beep" de aarde rond Verhoging kinderbijslag in overweging De gezant in Zwitserland deed zijn best BevelStaakt het vurenvoor Joden en Arabieren St. Etienne vrijwel in staat van beleg Belgisch Senaat nog niet aan stemmen toe Orestes" vlot De Weerbericht Vijf nieuwe generaals Sowjet-ontruiming van Noord-Korea begonnen „Berlijnse vonnissen" verlicht Aarde gefotografeerd van 112 km. hoogte Paus ontving Marshall Derde loonronde onwaarschijnlijk HOE KNOOP IK DE EINDJES AAN ELKAAR? Inbreker te Apeldoorn op heterdaad betrapt Hij had psychologische tekorten Dr. Kijzer schoot tekort Jan Boots mag weer gauw naar huis Koop geen dollars: zij kunnen vals zijn! Een school voor pantoffelhelden Rijksluchtvaartschool naar Eindhoven? [Woensdag 20 October 1948 led. en Adrn. Lange Hfaïeo 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummer^ 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 245. Uitgave KV. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam. Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Staking in Frankrijk Drukke dag voor Veiligheidsraad „Staakt het vuren". Een bevel van deze strekking, gericht tot Joden Ju* S'ïkt!™? het resultaat van een zitting van de Veiligheidsraad, JÜ in ccn spoedzitting bezig hield met de Palestijnse kwestie, naar^n'e,djn£ Vj"! de menwe gevechten die enige dagen ge- tische troepen W°e z*jn ontbrand tussen Israëlische en Egyp- Dr. Ralph Bunche, dc UNO-bc- middelaar, deelde de Raad mede, dat Egypte had ingestemd met zijn verroek, het vuren onmiddellijk te staken, maar dat het Israëlische an*, woord neerkwam op een verwer ping ervan. Israël maakt het werk van de wapenstilstan öswaarnemers steeds moeilijker, zei dr. Bunche. Ik moet bekennen, dat wij zelfs enkele der,door_de Joden opgegeven Ara bische vliegvelden niet eens op de kaart kunnen vinden. De Veiligheidsraad had een druk ke dag gisteren, 's Morgens Pales- tina en 's middags Berlijn, De be handeling van de Berlïjnse kwestie is echter 'niet veel verder gekomen; sir Alexander Cadogan (Groot-Brit- tannië) en Philip Jessup (USA) ver tolkten nog weer eens bet Westerse standpunt: geen onderhandelingen of de blokkade van Berlijn moet verdwijnen.Wisjinski, die lezend, zwijgend, hoestend en niezend hij Is zwaar verkouden de discussies bijwoonde, heeft echter gezorgd, dat de Veiligheidsraad ook het Rus sische^ standpunt vernam,, zonder dat hij zijn mond open deed. Zijn persattaché verscheen namelijk in de zaal. beladen met een stapel boekjes in zakformaat, getiteld „de - Sowjet-Unie en de Berljjnse kwes tie" en uitgegeven door het Sowjet- ministerie van buitenlandse zaken. Het boekje bevat een herdruk van verschillende nota's die tussen het Westen en Moskou zijn gewisseld en het kan worden beschouwd ais een indirect antwoord op de vragen die door dr. Bramuglia namens de „kleine zes" aan de Sowjet Unie zijn gesteld. Onnodig te zeggen, dat het boekje de schuld van de moei lijkheden op de Westelijke mogend heden schuift. Ook het atoomvraagstvk kwam geen stap verder. De zitting van «e politieke commissie, waarin deze kwestie behandeld wordt, bestond uit een serie beschuldigingen van koppigheid, die Oost West en West Oost voor de voeten wierp. Toen iedereen uitgesproken was. ging - merr uiteen.- zonder tot een resul taat to ajn gekomen. Engelse staalwet wordt ingediend De Britse Labour-regering beeft na Interne strijd de laatste details vast gesteld voor de nationalisatie van de staal-industrie. De staal-wet, die onder pre mier Attlee's persoonlijk toezicht is opgesteld, zal volgende maand by het parlement worden ingediend, waardoor dus de laatste nog niet in geloste belofte van de Labour-cam- pagne vervuld wordt. De Franse industriestad Saint Etienne verkeerde gisteren practisch in staat van beleg. Er bevonden zich bijna 10.ÜDD man militairen cn veiligheids politie in dit gebied om te trachten de orde te handhaven lti de mijnen die door de stakers verlaten zijn. De sta kende mijnwerkers waren gisteren ge wikkeld in een schermutseling met militairen en politie, die een uur duur de. Het gevecht werd geleverd met stenen en stukken ijzer enerzijds, de kolven van de geweren anderzijds.' Er waren ongeveer twintig gewonden aan weerszijden. Acht stakers werden ge arresteerd. ,De ingangen van. negen of tien mijnen, bevonden zich gisteravond nog in handen van- de stakers. De-debatten in de Belgische Se naat over, het houden van. een volksreferendum dat over de te- rugkeer van koning Leopold moet beslissen, hebben gisteren geen be slissing opgeleverd. Er hebben zich in totaal 23 sprekers opgegeven. Voordat zij hun mening hebben gezegd kan de Senaat niet stem men. Spaak heeft echter de wens uitgesproken, dat de debatten van avond ten einde zullen zijn, omdat hij Donderdagmorgen weer naar Parijs moet vertrekken. Van een volksstemming zijn, zoals bekend de katholieken voor standers, terwijl socialisten en libe ralen zich er tegen verzetten. De houding der communisten is echter nog duister: zij zouden de rege ring-Spaak ten val kunnen brengen door zich van stemming te onthou den. Is televisie hier mogelijk entiodig? Op 28 October zal de minister van Verkeer en Waterstaat een televisie-commissie installeren. Deze commissie heeft tot taak na. te gaan, op welke wijze en in wel ke omvang de huidige' stand der techniek 6n de te verwachten toe komstige ontwikkeling daarvan praetisehe. toepassing van de tele visie hier te' lande mogelijk en raadzaam maakt. De K.N.S.M. deelt mede. dat het s.s. „Orestes" dat onlangs ter hoogte van de westelijke toegang'tot Straat Magelnae.i (Chili) aan de grond was gelopen, thans vlot is gekomen, en onderweg is naar Punta Arenas in Chili om tijdelijke reparaties te ondergaan. ZACHTER DF.R NACHTS Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Zwaar he wolk t met rtijdelijk enige regen. Iets zachter vooral des nachts In het binnenland. Matige tot krach tige. in de Kust streken tijdelijk harde wind tussen Zuid-West en West. 21 Oct.: Zon op 7,15, onder 17.34, Maan op 18.48. onder 11.17. 22 Oct,: Zon op 7.16, onder 17.32. Maan OP 18.55, onder 12.34. Hedenmorgen 8.45 uur te Rotterdam. Luchtdruk 761.3; wind;. W.Z.W. 3; tamp. 9.0; max, 11.3 (gistermiddag 1.40 wut; min, 7.2 (hedenmorgen 6.30 tiur); weersgesteldheid: zwaar bewolkt. Bij Koninklijk Besluit zijn met ingang van 1 November benoemd, tot generaal-majoor de'kolonels A. G. J. M. F. van der Kropn, militair attaché té Parijs, M. R. H. Cai rn ever chef van het militair kabi net van de minister van Oorlog, W. T. Carp, commandant van de Hogere Krijgsschool, mr. J, D, Schepers en W. J. K. Baaij, beiden var» de generale staf. Radio Moskou heeft meegedeeld, dat de Sowjet-troepen zijn begon nen Noord-Korea te ontruimen, zulks in overeenstemming met het onlangs door de Sowjet-regerïng genomen besluit. Het militaire Sowj et-tribunaal te Berlijn heeft gisteravond nieuwe vonnissen bekend gemaakt tegen drie Berlijners in verband raet de demonstratie bij het Brandenbur ger Tor te Berlijn op 9 September. Otto Muncke werd veroordeeld tot 18 maanden dwangarbeid, Guentfcér Jar.ke en Martin Eick- hoff tot 12 maanden. Eickhoff, die nog minderjarig is werd voorwaar delijk vrijgelaten. Volgens het officiële Sowjet- voorlichtingsbureau namen alle drie deel aan „aanvallen op de po litic uit de Sowj et-sector" „spoorden zij de menigte aan. tot daden van geweld." Rumoer om Du Plessis (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen tyeeft öe Zuid-Afrikaanse regering nog steeds geen stappen ondernomen om het verzoek tot toelating van dr. J. H. O. du Plessis tot, gezant van de Unie bij het Nederlandse Hof in te trekken, hoewel het de regering van de Unie, duidelijk moet zijn, dat dit agreement door Nederland niet zal worden ver leend. Aangenomen kaft echter worden, dat er in deze zaak geen wijziging zal komen vóór de Zuid- Afrikaanse regering het verzoek tot toelating intrekt. De toon het nationalistische deel van de Nederlandse-Afrikaanse pers je gens Nederland wordt in verband met deze zaak steeds scherper. Een vulkaanuitbarsting Chili heeft de dood van. veertig personen tengevolge gehad. Twee honderd mensen worden vermist. ALS Hit Ier en Eva Braun geen i zelfmoord hadden ..gepleegd en. als dê geallieerden hen hadden gevangen genomen, dan zouden in het zitive- ringshof in München geen lege stoelen hebben gestaan, van welke stoe len u op bovenstaande afbeelding een ziet. Hitler en vriendin zijn deze drie zoekers naar de opperste waarheid en recht echter te vlug af ge weest. Het doet nochtans goed te lezen, dat het recht ondanks hinder nissen zijn loop heeft gehad. Hitler en Eva staan voortaan gebrand merkt als ,^ware gevallen". De straf, die hem in de eeuwigheid 'werd nagezonden (het maximum) luidt tien jaar eenzame opsluiting. De marine van de Verenigde Staten heeft foto's gepubliceerd die door automatische camera's zijn genomen, welke in raketten waren geïnstalleerd. De raketten (V-2's) verhieven zich tot 112.000 meter boven de aarde. De foto's laten het grootste gedeelte van de aarde zien dat ooit in een keer is opgenomen, n.l. ongeveer 800.000 vierkante ki lometer van het Westelijke deel der V.S. en van Npord-Mexico. Alhoewel de foto's waren geno men terwijl de raketten met een snelheid van 4.800 kilometer per uur door het luchtruim schoten, is het mogelijk dr curve van de aar de, bergen, rivieren, wegen, spoor wegen, vliegvelden en steden te onderscheiden. Minister Marshall is gisteren met zijn echtgenote in een audiëntie die een half uur duurde, door de Paus ontvangen. „Zij bespraken de zaak van de vrede," zei een Vaticaans communiqué aanvankelijk. Later werd er nog aan toegevoegd: „in de wereld in het algemeen en in Italië in het bijzonder." Nog later gaven de functionarissen van het Vaticaan echter-weer een rectifica tie, waarin werd gezegd, dat de eerste versie dé juiste was. De Paus zou minister Marshall te verstazüo hebben gegeyen, dat hij slechts „met de grootste verslagen heid" de mogelijkheid kon bezien, dat Italië zich bij een blok zou aansluiten, dat gericht is tegen het Oostelijke blok. Ais de met krijt achterop het zeildoek van de „heep" geschreven-let ters niet hadden vermeld, dat men op weg was naar Bataviasou nie mand iets bijzonders aan h*. gezelschapje van zes jeugdige knapendat Maandagmiddag rond het middaguur niet per „jeep" maar per „heep" het Vreeburg te .Utrecht op tufte, hebben bemerkt. Het Vreeburg diende als eerste aanlegop de lange tocht van Amsterdam naar Amerika met een kleine" omweg over Lybiè', Iran, India en Indonesië. Ondanks het grimmige natte najaarsweer waren de zes „Musical Da-tellies'', waarbij zich een Rotterdammer (bij het portier) had aange sloten, die mee gaat voor het schidjven van reisbrievenvol goede moed. Van Utrecht, waar de leider, de heer A. A. Visser (rechts op onze foto) iuopnachti(jjs,ging het naar Rotterdam. Het ligt in de bedoeling om slechts een vijf d zes weken in Indonesië te blijven om dan de tocht via Australië naar Amerika voort te zetten. Het ondernemende troepje dat de trip in zes maanden wil volbren gen en onderweg door het maken van muziek in zijn onderhoud denkt te voorzien, wensen wij een goede reis toe. Toch veroorloven mij ons een tikje sceptisch te staan tegenover de resultaten Wereldreizen namelijk plegen in deze tijd op allerlei po litieke, economische en andere klippen te stranden (Van. onze Haagse redacteur) Vandaag wordt in de Stichting van de Arbeid het overleg voortge zet over de voorstellen aan de re gering met betrekking tot looncor- recties, die naar het oordeel van de gezamenlijke vakverenigingen met de in uitzicht gestelde prijsverho ging gepaard zullen moeten gaan. Zoals wij reeds van de week schreven schijnt de regering niet te voelen voor het voorstel van de raad van vakcentrales, die aan dringt op een algemene loonsver hoging van een gulden per week. De regering zal in een verhoging van de kinderbijslag voor grote ge zinnen overwegen. Dit zou er dan op neer komen dat voor het derde kind de uitke ring per dag van 40 op 45 cent zal worden verhoogd en voor de ver dere kinderen van 50 tot 55 cent per dag. De wijziging van de kin derbijslag-regeling zou wettelijke voorzieningen vragen. Daarbij kan de regering stellig op steun van de K.V.P. rekenen, die voor verho ging van de uitkeringen voor kin derrijke gezinnen reeds verschei dene malen krachtig heeft gepleit. Hoe de andere partijen hier tegen over zullen staan is nog "niet geheel duidelijk.- In de vergadering van de Stich ting van de Arbeid van Vrijdag zijn werknemers en werkgevers het over de voorstellen, aan de rege ring nog niet eens 'geworden. Aan werknemerszyde rees bovendien een ernstig bezwaar dat de locn- toeslag niet op de prijzen van de producten zal mogen worden door berekend. In het overleg, met de interde partementale commissie zou de commissie echter te kennen hebben Nu 2% 4% -22% 53% 79% Oct. 1947 Oct. 1946 5% 39% 75% 93% 7% f 50.— 11% 47% 94% 6% pT-BN gezin van vader, moeder en twee op groeiende kinderen, dat is het typische, het gemiddelde Nederlandse gezitt. En de kuismoeder vindt, dat ze op het ogen- blik heel wat meer nodig keeft om haar gezin het hoogst nodige te verschaffen dan één of twee jaar geleden. Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie is er in de afgelopen jaren geregeld op uitgetrokken om het publiek te vragen wat het meent, dat mini maal nodig is voor zulk een gezin. Enquêteurs en enquêtrices over het gehele land bobben huisvaders en huismoeders de volgende vraag gesteld: „Welk inkomen, dus hoeveel loon of sa laris per week heeft volgens u een gezin van man, vrouw en twee opgroeiende kinderen no dig om net aan rond te komen?" Hier zijn wat we zouden kunnen noemen de „psy chologische" minimum kosten van levensonderhoud voor het Nederlandse gezin. Naast de antwoorden van nu vindt U die van 1946 en 1947, Nodig per week Tot 30.— 40.— 50.— 60.— 70.— 70,en hoger Gemiddelde antw. 55.- Vijf en vijftig gulden per week heeft de gemid delde Nederlandse huisvrouw op het ogenblik nodig om net aan rond te komen. Vorig jaar verklaarde zij slechts 50.nodig te hebben en in October 1946 48.De kosten van levensonderhoud zijn dus in de ogen van het publiek vooral dit jaar sterk gestegen. 'Ook in Maart van elk jaar heeft het N.I.P.O. de2e vraag gesteld en verder in December van het laat ste jaar. En zo is het mogelijk drie perioden na de bevrijding te onderscheiden. De eerste liep van na de bevrijding tot begin 1947. Daarin, vond een schprpe stijging van de kosten van levensonderhoud plaats. Van Maart 1946 tot Maart 3947 van f 42..— tot 50.per week. In de tweede, daarop volgende periode van Maart 1947 tot April 1948 bleven de kosten van levensonderhoud op hetzelfde niveau p. w. 50.Wel was er in April reeds een iets hoger gemiddelde uit dé bus gekomen, n.l. 51.per week. Maar op het ogenblik leven we weer in een periode als. na de bevrijding van scherp stijgende kosten van levensonderhoud. 1 gegeven, dat de regering de ris kante stappen in de richting van de loon- en prijsspiraal niet wenst te mskeft. Als gevolg daarvan kon de be spreking vbrige week niet worden beëindigd, doch men heeft goede hoop de twee partijen het vanmid dag eens zullen worden. Rechercheurs van de Apeldoomse ge meentepolitie hebben op beterdaad de 39-jarige zwerver J. N. betrapt, toen hij in het nachtelijke uur 'bezig was het raam te openen van een huis aan tie Stationsstraat. By zijn verboor bleek, dat hij de laatste, tijd'in wijde omtrek var. Apeldoorn. nJ. in Almen, Barne- veld. Ermelo, Heino. Nij kerk en Putten had geopereerd. Radiotoestellen, klokken, tafel- en vloerkleden, gouden sieraden, tafel zilver, geld en distributiebescheiden be hoorden tot zijn bult. Ook zijn helper, de 39-jarige H. G. A„ die zich in hoofdzaak belastte met het verkopen der gestolen goederen, is ge arresteerd. Gepensionneerden in actie tegen prijsstijging Op de regering is eon beroep gedaan om te voorkomen, dat de gepension- neerden „weer en in grotere mate" door de prijsstijging zullen worden ge dupeerd. Het beroep was het resultaat van een motie, die gisteren te Rotter dam werd aangenomen op een ver gadering var. de Bond van Gepension- neerden der Nederlandse Spoor- en Tramwegen. Behandeling der vluchtelingen De minister van Buitenlandse Zaken heeft thans macht ip.ing ver leend tot openbaarmaking van het tweede verslag, uitgebracht door de commissie-Cleveringa. Deze commissie is in Augustus 194G in gesteld met het doel een onderzoek in te stellen naar de houding van Nederlandse diplomaten en consu laire ambtenaren tegenover perso nen, die tijdens de bezetting uit Nederland naar het onzijdige en geallieerde' buitenland zijn uitge weken. Het eerste rapport der commis sie, dat in. December van het vori ge jaar verscheen, betrof de huidi ge ambassadeur in Brussel, baron Van Harinxma thoe Slooten. Het tweede, heeft betrekking op de ge zant in Zwitserland, mr. J. J, B. Bosch ridder van Rosenthal. De commissie komt, na zeer uit voerige beschouwing en na publi catie van veel correspondentie en verslagen van getuigenverhoor tot de volgende conclusie: Zjjn geaardheid heeft de gezant bij de „psychologische aanpak" van zijn onverwachte en abnorma le taak waarschijnlijk wel eens wat dwars gezeten. In de zpken van de heer Kijzer (dr. J. M. R. A. Kijzer, een medi cus, die de leiding had van de „af deling-vluchtelingen" van het ge zantschap. Red.) had hij, wetende van een tekortkoming, zich waar schijnlijk meer moeten laten gel den. Met betrekking tot het consu laat te Genève had hy wellicht wat ondernemender kunnen, zijn. Doch hier staat tegenover, dat men de indruk krijgt, dat over het geheel de omstandig heden der uitgewekenen, hun toestand in aanmerking geno men en de moeilijkheden waar mee men voortdurend te kam pen had, alleszins bevredigend mogen worden genoemd. Gelijk hij hiervoor de opperste verantwoordelijkheid droeg, zo komt de gezant hiervoor ook in de eerste plaats waardering toe, te meer waar hij hard gewerkt heeft aan een ongewone taak, waarvoor hij noch van nature noch door zijn opleiding en loopbaan bijzonder geschikt was en waarvoor hij zich onverwacht zag geplaatst. Men be hoeft slechts weinig te lezen in de dossiers om te begrijpen wat dit heeft willen zeggen en hierdoor te beseffen, dat de critiek hier aan zienlijk gemakkelijker moet wor den geacht dan de kunst. Over de balans van de generaal Van Tricht behoeft slechts weinig te worden gezegd; het tegoed over weegt zo duidelijk en in zo grote mate, dat de enkele debetpost er geheel door in het niet valt. Met de heer Kijzer is het anders gesteld. Zakelijk en administratief bestaat er reden voor grote lof, doch er staat een geestelijk tekort tegenover, dat onbehaaglijk aan doet. Over de consuls-géneraal te Zu rich en te Genève valt weinig te zeggen. Er tekent zich geen beeld van voortreffelijkheid of ernstige tekortkoming af. De eerste is trou wens niet dan zeer weinig in vluchtélingenzaken gemengd ge weest. Wat de commissie over de con- sulaats-secretaris Van der Eist heelt vernomen heeft haar de in druk gegeven van een werkkracht en toewijding, die de hoogste lof verdienen, en waarvoor de com missie meent met nadruk de zeer bijzondere aandacht te moeten vragen. De commissie stelt zich thans voor allereerst haar aandacht te wijden aan de ambtenaren, die in (Van een ei pen verslaggever) T-^APPIE is eigenwijs", 'rt Met deze medede ling van een. Wonde, blo zende peuter werden wij ontvangen in kamer 41 van het Diaeonessenzie- kenhuls te Hilversum, waar we de omroeper van. de A.V.R.O.. Jan Eoots, bezochten. Vele radio luisteraars zullen de laat ste tijd zijn stem gemist hebben, vooral op Zon dagavond. in de uitzen dingen van de. hersen gymnastiek. Enige weken geleden moest-Jan Boots wegens een plotseling op tredende maagbloeding naar het ziekenhuis. Zijn. toestand ts tamelijk ern stig geweest, maar nu troffen we hem al weer wat bleekjes nog rechtop in bed zittend, gezellig babbelend met zün bezoekers. En als een zieke omroeper weer op gewekt kan praten, is hij èst gauw beter. Dit. xverd na juist be twijfeld door Paultje, de vierjarige zoon. van Jan Rnols. die het veel beter achtte, dat zijn- vader rustig bleef liggen en zijn mond hield. Paultje meende 't ook te kunnen beoordelen. loet slapen, maar hij eigenwijs» Jan Boots lachte breed _„n de wijsheden van zijn stamhouder. Hij stelde ons voor ann zijn colle ga's Emile Keilenaers en Jacques Idzerda van P.O. J. en bood ons een stoet aan naast zijn vrouw, de zangeres Ans Heldendaal, Hoe hij het maakte? ,,"t Gaat al weer best," vond Boots, ..Ik mag haast weer alles eten; normale kost tenminste. Geen rijsttafel natuurlijk. Een paar we ken geleden heb ik er even slecht voor gestaan. Maar drie bloedtrans fusies hebben me er weer bovertop geholpen. Twin tig leden van het AVRO- personeel boden zich aan om bloed af te staan. Twee van hen hadden mijn bloedgroep. o.a. onze studiochef, de heer Verhaaf. Pracht instelling anders, die bloed-transfu- siedlenst. Of hy nog lang in liet ziekenhuis blijft? „Volgende week Woens dag of Donderdag mag ik waarschijnlijk naar huis. Nog een paar weken rust houden en danweer 'achter de microfoon." „Ook by de hersengym nastiek?" „Ongetwijfeld." „Pappie is eigenwijs", valt Pnultje in de rede, „Hy moet niet zo veel praten. Zal ik j'es wat vertellen?" Hij ziet ons met zjjn grote kijkers betekenisvol aan. „Ik krijg een zusje, 'k Heb al een heleboel centjes gespaard"... Spanje werkzaam zijn geweest. Zij hoopt haar verslag, waarvoor zij inmiddels de voorbereidende werk zaamheden reeds heeft voltooid, binnen niet te lange tijd te kunnen aanbieden. Minister aelifer rapport Naar aanleiding van het hier boven vermelde verslag stelt de minister van Buitenlandse Zaken er prijs op te verklaren, dat hij zïcil geheel met de conclusie van het rapport kan verenigen en dat hij van oordeel is dat het door mr. J. J. B. Bosch ridder van Rosenthal gedurende de oorlog gevoerde be leid tegenover Nederlandse uitge wekenen in algemene zin waarde ring verdient. Ook voor wat de aan de gezant toegevoegde ambtenaren betreft kan de minister zich geheel met de conclusie van het rapport verenigen. (In een volgende editie komen wy terug opk de inhoud van het rapport. Eed.) Het ministerie van justitie deelt me de. dat er valse Amerikaanse dollar biljetten in omloop zijn. In verband hiermede wordt het publiek gewaar schuwd zich geen Amerikaanse dollar biljetten buiten de bankinstelling om te verschaffen. Vele kopers werden reeds financieel gedupeerd. Bij aan treffen van een vals dollarbiljet dient onmiddellijk de plaatselijke politie ge waarschuwd te worden, teneinde zo spoedig mogelijk de identiteit van de aanbieder te kunnen vaststellen. iedere Maandag- cu Donderdag avond komen een aantal Bristohe mannen de huishoud- en kookles sen volgen, die de demnnstratrice van de gemeentelijke, gasfabriek Miss Joan Langley, geeft. Deze eerste ko'okcursus voor mannen in Engeland, waar men alles kan le ren van aardappelschillen tot het bereiden van een maaltijd van 4 gangen, trekt nog al wat belang stelling. Twee zakenlieden uit Bristol bekijken wantrouwend het resultaat van hun gemeenschappe lijke braadpogingen. De plannen om, nu Gilze-Eyen geheel door de militaire luchtvaart in beslag wordt genomen, op het •li eg veld Welschap bij Eindhoven de Rijksluchtvaartschool te vesti gen, beginnen vastere vorm aan te nemen. „Welschap" is thans voor Eind hoven een dure onderneming. Ook wanneer de plannen doorgaan, zal er een aanzienlijk financieel offer gevraagd worden. Eindhoven hoopt echter, dat dank zij de Rijkslucht vaartschool, het rendement van het vliegveld op de duur zal worden verhoogd. „Onthoudt getroffen weduwen de kinderbijslag niet" c keer Andriessen (KVP) heeft aan de ministers van sociale zaken en bin nenlandse zaken gevraagd, maatregelen te treffen om ongedaan te maken, dat de kinderbijslag aan weduwen-oorlogs slachtoffers (die sedert 1 October wordt uitbetaald) in mindering wordt gebracht van ds bedragen, die krachtens wette lijke regeling aan deze weduwen worden uitgekeerd. Cor de Groot kreeg geen werkvergunning De Deense autoriteiten hebben afwijzend beschikt op een aanvra- ge tot een werkvergunning van de Nederlandse pianist Cor de Groot. Cor de Groot zou Donderdag op een radioconcert in r^openhagen spelen cn een werkvergunning hiervoorontvangen indien een Deense artist een soortgelijk con tract in Nederland zou krijgen. Daar het arrangeren van een der gelijke tournée zes maanden in be slag zou nemen, hebben de autori teiten de aanvrage van de band gewezen. De Deense radio-omroep zal de zaak thans voor de minister van justitie brengen om te trachten de beslissing op 't laatste ogenblik nog herzien te krijgen. Nieuwe directeur van de NIWIN Tijdens een Dinsdag gehouden .ver gadering van het dagelijks bestuur van de Niwjn is jhr. mr. P. Th. Six be noemd tot directeur van het centraat bureau Ni win, als opvolger van de heer F, F. van Bhijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1