HET ROTTERDAMSCH PAROOL Liefde overwint alles Als Elisabeths baby komt Begin van grote verzoening tussen Grote Vier? Vuurwapens gebruikt in de Franse stakingsstrijd Veiligheidsraad zal Maandag de resolutie d^r neutralen behandelen Onduidelijk beeld in Palestina DJOGJA'S REACTIE GUNSTIG Amir Sjarifoeddin zou gevonden zijn Aanslag op trein in West-Java Acht personen gedood Kwartiermeester-generaal is de „zakenman" van het leger Oude auto's worden opgeruimd De trots van Rotterdams G.G. en G.D. Bladen aan soldaten tegen verlaagd tarief Violist Sam Swaap in Den Haag gehuldigd In St, Etienne vielen de eerste doden Diamanten waren geen smokkelwaar Toestand W. Philippo nog kritiek DeNiwin kreeg een filmjeep Weerbericht Zaterdag 23 October 1948 led «a Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abcran.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht doer de Stichting „Het Parool" DE ïditste jaargang, No. 248 O it gave N»V. De Nieuwo Pers Postgiro 393644 Bankier» Amsterdarosche Bank te Hotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker „WU hrpen. (Utdi; het begin,ial .ijl, ran een grote wioening". Dere marton, ««armee dvCanacifSa j-edeleeeerde McNanghton gisiérmlddag in de Veiligheidsraad te Parijs de „resolnlte der kleine ees" In de aandacht ■ran Frankrijk, de.Verenigde Stalen, hel Verenigd KoalnlcrUK en de Soviet! TJnle aanbeval, karakteriseerden het best de stemming tfldeiis de rilling Tan de •Veiligheidsraad. De leden kwamen tiieen de door de zes „neutrale 'eden opgestelde resolnlle nver Eerlijn té bespreken. Ontdaan van alle franje.' komt bet voorstel hierop neer; alle Incidenten die de toestand kunnen verscherpen, moeten worden vèrmeden; alle maatregelen, die het. vervoer van en naar Berlijn beperken, moeten wor den' opgeheven; de vier'militaire gouverneurs moeten een regeling treffen voor het valuta-vraagstuk 'te Berlijn. Dit alles zal op 20 Novem ber 1948 geregeld moeten zijn en binnen tien dagen daarna, dus vóór de 1ste December moeten de vier ministers van buitenlandse zaken van de genoemde mogendheden hun overleg over het gehele Duitse waagstuk hervatten, „Wordt het eens!" deze aanmaning klonk door in alle zes de redevoer ringen waarmee het voorstel door de vertegenwoordiger der „kleine" leden van de- Veiligheidsraad werd aangediend. De zitting was bijna een. uur te laat begonnen, doordat de drie Westelijke vertegenwoordigers apart bijeenkwamen om te spreken over een amendement dat Wisjinski in de zin had. De Russische regering zou de tekst der resolutie hebben aanvaard op voorwaarde dat er wij zigingen zouden worden aangebracht in de formulering. Als deze wij zigingen worden, aangenomen, ZOU Wisjinski bereid zijn, zijn veto ach terwege te laten en door zich van stemming te onthouden, het aan vaarden der resolutie mogelijk te maken, zc verluidde. Toen ieder zyn redevoering gehou den had, werd de'zitting verdaagd tot Maandag, om de grote mogend heden getegenheid te geven, de tekst van de resolutie te bestuderen. Wisjinski was, zo zegt Ass. Press., in een buitengewoon goedé stemming, toen hij de zaal verliet. „Ik zal het voorstel moeten bestuderen", zei hij tegen verslaggevers. „Ik hoop dat U niet kwaad op mij bent". Ook ïn de politieke commissie heerste gisteren de meest prettige stemming: met algemene stem man aanvaardde men daar de reso lutie, waarin Mexico een beroep op de grote mogendheden doet» hun ge schillen bij te leggen. Toen dc uit slag va* de stemming'bekend werd. was iedereen zo verheugd, dat er een spontaan applaus losbarstte. De situatie, in Palestina Is ver ward. Nadat aanvankelijk-van offi ciële Israëlische zijde, was gemeld, dat de gevechten in de Negeb waren geëindigd om één uur Vrijdagmid dag het tüdsehip waarop volgens ae order van de Veiligheidsraad hel vuren moest worden gestaakt heeft een UNO-woord\roerder ge zegd, dat de gevechten in verschei dene sectoren in de Tegeb voort duurden. Hij noemde de algemene indruk van de wapenstilstand „on bevredigend". Kort voor één uur waren de Israë li's 'gisteren opgerukt tot ditfht' bij de stad Gaza, en zij veroverden nog een strategisch gelegen dorp aan de spoorlijn en de verbindingsweg langs'de kust. De Egyptische bewe ring dat Beërsjeba door de Egypte- naren heroverd zou zijn, werd met nadruk tegengesproken. Er is geen teken van enige Egyptische tegen aanval geweest, zei een Israëlische woordvoerder. Een zegsman van het Egyptische leger heeft op zijn beurt de Joden beschuldigd van schending van het bestand: een vliegtuig van Israël zou na één 'uur nog een dorp heb ben gebombardeerd. Hij'maakte In dit verband ook melding van. be schieting van Beërsjeba, er dus van uitgaand'dat deze stad toch in Egyp tische handen was. Cochran's voorstellen Aan Merle Cochran, bet Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diens ten, beeft de regering van de republiek Indonesië gistermorgen haar antwoord overhandigd - op diens voorstellen Tot regeling van het Nedérlands-Republte- keinse geschil. ».«'♦- Cochran is daarop naar Batavia te ruggekeerd. „De kansen op hervatting der onderhandelingen staan goed", zei hij4bh aankomst, Djogja heeft zijn voorstellen inmid dels niet in hun geheel aanvaard. Mo hammed Nptsir, de republikeinse mi nister van Vóórlichting, deed in een gesprek met journalisten uitkomen, dat volgens de mening van Djogja, Cochran's voorstel om op de agenda van de ko mende onderhandelingen zou kunnen worden geplaatst. De Nederlandse amendementen op hei voorstel van Cochran worden, echter niet ln discussie genomen, zo zei Natsir, De hervatting van de onderhande lingen stelt Djogja echter afhankelijk van enige voorwaarden. Dit zijn: de erkenning van de- politieke onschend baarheid van de leden der republikein se delegatie, het ongedaan maken, van de maatregel tot uitwijzing van repu blikeinse ambtenaren utt Batavia en de teruggave van het gebouw Pegangs- aan Oost 58. Dit is de voormalige ambts woning van Sjahnr te Batavia. Ben te Kediri verschijnend dag blad bericht dat mr Amir Sjarifoed din, over wie enige, dagen gelëdün. Werd bericht, dat hij zou zijn ver moord, aangetroffen is in een van de tuinen ten Noorden van Fatjitari aan de Zuidkust van Java. Sjari foeddin zou doodziek zijn gevonden, liggend op een rustbank. Sjarifoeddin,. de oud-premier van de Republiek Indonesië, was sa men met Moeso een van de leiders van.de communistische opstand, te gen Djogja. Acht personen, onder wie een Ne derlandse militair, werden gedood en drie en twintig personen werden zwaar gewond.,toen gistermiddag te 16.50 uur de. sneltrein van* Bataviai naar Bandoeng twee k.rri.ten Zuiden van Poerwakartabij 'Bendoel ont spoorde, tengevolge van hét opbre ken van .de rails over een'" afstand van 20 nieter.,Dit geschiedde dicht bij de plaats, 'waar de 'vorige; dag een sneltrein werd beschoten. Bo vendien werden vele personen lichtgewond, voornamelijk door het vuur van een bewapende bende, wier aantal geschat wordt op 50 man. Het vuur van dc bende werd van de trein uit onmiddellijk be antwoord daar een vrij aanzien lijk aantal militairen meereisde% Direct r.a het gebeurde is een actie* tegen de ber.de ingezet, die van twee zijden dc trein beschoot. Het goederenvervoer is. voorlopig stop gezet. Het passagiersvervoer vindt normaal doorgang; op de plaats van de ontsporing moet men echter overstappen. Onder invloed van deze gebeur tenissen is mer. in Batavia aanmer kelijk minder optimistisch over een hervatten van de onderhandelingen tussen de republiek en Nederland. Het standpunt van Batavia immers is, dat alvorens de besprekingen kunnen worden heropend dé be- standsschendingen eén einde moe ten nemen. A AN'^ie happy ending die U op dit plaatje riet, is een heel gecompli ceerd verhaal voorafge gaan. De mannelijke hoofdrolspeler heet Eve rett. T. Masters en komt uit het land van Uncle Sam, maar de dame op het plaatje luisterde twee maanden geleden nog naar de Hollandse naam. Johanna Nijenhuis, die zij al vier en twintig jaar lang gedragen had. Het tweetal leerde elkaar twee jaar geleden kennén en uit de kennismaking groei de iets anders: het plan, dat Johanna Nijenhuis „mevrouw Masters" son gaan beten. Het plan was per luchtpost tussen bei de partijen overeengeko men en uitgewerkt, want mijnheer Masters was al Hang weer terug in Ame rika en juffrouw Nil en- huis woonde nog steeds in Den Haag. Het plan werd volvoerd. In Juli ging juf frouw Nijenhuis, getooid, in een wïtsaüjnen bruids- tollet naar het Haagse stadhuis om er vandaan te komen als mevrouw Masters. Dat kan: zo, bi] ons. Met de handschoen trouwen, heet dat. NU naar Amerika! En toen kwam de na righeid. De Amerikaanse immigratlc-autorlteiter. wilden het jonge vrouw tje er beslist niet in later., want Amerika erkent geen huwelijken met de handschoen, en voor hen was dus mevrouw Mas ters nog gewoon juffrouw Nijenhuis, Nederlandse van die termijn moest zij voor* het altaar, weer in Amerikaanse immigratie- van nat.onaliteit. Geluk- dan beslist de V.S. weer het wlt-satijnen toilet, autoriteiten, die weinig kig kon 'mevrouw-juf-uit... ófgetróuwd zijn, Maar hu geen handschoen enthousiast waren ge- frouw dan nog wel., een .natuurlijk. Het laatste"is- Haar.; éigen,, levensgrote weest over het „luchtpost- tijdelijke ver blij fsverguo- gebeurd. Donderdag bruidegom; knielde naast huwelijk", zoals rij liet ning krijgen voor twee .knielde het. bruidje in haar. Het gelukkige paar noemde, hiermee tevreden maanden, maar-na afloop Glendale, California, hoopt nu maar dat dc zijn. Sedert enige iUd staat ons leger onder. leiding van een drieman schap: de chef. van de Generale Staf, de adjudant-generaal en de kwart iennee ster-gen eraaL HU is .van dit trio als het ware de zaken man, die belast is met alle aan schaffingen, van bruine bonen voor de middagpot tot tanks toe. Hij geeft dus heel wat geld uit op de begroting, van 1948 was voor zün dienst bijna f 100 millïoen uit getrokken maar hij is geen ver kwister, Integendeel; aan de benzi neverspilling uit de dagen van het M.G. is resoluut een einde ge maakt. Het jaarlijks benzinever bruik voor militaire doeleinden Is •van f 19 millioen tot f 1 mlliloen teruggebracht, ondanks de Inmïd- 'dels ingetreden prijsverhoging. De dienst van de kwartiermees ter-generaal (momenteel is dit luït.-gen. J. J. C. F. "Wilson) is van 17.000 tot 9.000 man personeel terug gebracht Een groot deel be staat uit burgers, ruim 300 oorlogs invaliden. Deze dienst is als het ware uit het niet opgebouwd, want hjj is na de oorlog uit het Engelse lagersysteem overgenomen. Doch door de uitvoering van een in. 1946 ontworpen driejarenplan is men erin geslaagd om ongeveer ÏOD.OOO dienstplichtigen „uit te meten" en .'naar Indonesië over te brengen. Uiteraard hebben de moeilijke economische omstandigheden de werkzaamheden van de dienst 'sterk beïnvloed. Doordat het auto- materieel uit de Canadese dumps moest worden opgereden, heeft de reparatiearbeid een geweldige om- Vang aangenomen. In de R.LM.L- hoofdwerkplaats te Rotterdam, heeft in één jaar 182burgers- en 43 militairen-, 325 personenauto's, 250 jeeps, 775 drietonners en 60 motorrijwielen onder handen ge had. In de centrale werkplaats in Utrecht zijn 800 technici aan het werk. Doch dit hoofdstuk van hef mi litaire vervoer wordt weldra afge- Verliezen in Indonesië De regering mankt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Korp. W. Achterhof, Zuldbrock; Sold. D. J. Béumer, Amersfoort; Korp, W.' BLnnema, Baxradeel (Fr.). Koninklijk Ncd.-Ind. Leger: Rssf 2e It. J. G. de Nljs, Bergen ou Zoom; Sergt.- maj. instr. A. L, Zimmerman, Indonesië. Koninklijke Marine Geen verliezen. KONINGIN BESCHERMVROUWE VAN HET ROODE KRUIS Naar het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roodc Kruis mcdeelt heeft de Koningin het bescherm- vrouwschap van het Nederlandsche Roode Kruis aanvaard. Geen wonder, dat mót.or heeft eeri ver- dit jaar zullen veryan- men bij de Rotter- mogen van 160 pk. In gen. damse GG en GD trots totaal komen erelf m is op de nieuwe zie-van deze wagens, die De vernieuwing van kencuto, waarvan u de-., vijfverouderde het wagenpark van de hier een afbeeldingr ziekenauto's, waarvan GG en-GD was ook, ziet. De prachtige en'.- sommige' meer .dan wel nodigwant net comfortabele carrosse- 400.000- km. hebben ziekenverooer is sinas He, bijna .2 meter gereden en de zes ,1940 sterk gestegen. In breed en ruim- 6 meter minder geschikte Ca- dat jaar werden 14ooo lang, is naar Rotter- nadese wagens, waar- ritten m en 600 butten tfams ontwerp ge-over thans beschikt de stad gemaakt: in bouwd op een speciaal wordt, waarschijnlijk 2947 waren «et er Packard-chassis. De nop voor 't einde van resp. 50.000 en 201U. VAN DAG TOT DAG- wordt de stemming ttwde mijnstreken grim miger. Geve chéèn^onit déingang vdh~ de mijn bij SSiht Charles in Frankrijk. Mannen en vrouwen nemen deel aan de strijd, -waarbij gebruik wordt gemaakt van fles sen, koevoeten, stenen en stokken. De minister van Oorlog en Mari ne a.i. heeft thans meegedeeld, dat ook de luclitpostverzcnding van nieuws-, sport-, kerkelijke- ert contactbladen aan dc militairen ïu Indonesië door uitgevers, vereni gingen en thuisfrontcomité's kan geschieden tegen het verlaagde luehtposttarief. De afzenders dienen daartoe een schriftelijke machtiging te hebben ontvangen van het bureau militai re postzaken van het ministerie van Oorlog. Eerst op vertoon van deze machtiging kan dè ambtenaar van het post- of hulppostkantoor de bladen ter verzending aanne men tegen contante betaling van het goedkope tarief van f 6.50 per kilogram. Sara Swaap, de bekende Haagse violist, is orj 15 October 60 jaar ge worden en in verband daarmee werd hij gisteren ln hotel De Wit- tebrug gehuldigd. Vier en dertig jaar lang is Sam Swaap in Den Haag opgetreden en degenen, die hem gisteren toespraken, oud-mi nister Patjjn, wethouder Van Zwijndregt en do heer Dc Groen namens de orkestvereniging Eu terpe, vertolkten allen de dank baarheid van de tienduizenden mensen, die in al die tijd van Swaaps spel hebben genoten. .Tractor reed op spelende kinderen in; één dode Twee kinderen die rustig op een trottoir te Leiden zaten te spelen, zijn aangereden door een tractor die plotseling het trottoir op reed en tegen een lantaarnpaal botste Een van dc kinderen, een 9-jarig jongetje, was op slag dood; zijn zesjarig vriendje moest ernstig ge wond! in een ziekenhuis worden op genomen. Voor het eerst hebben gisteren dc vuurwapen^ gesproken in de strijd tussen de stakers en de o verheids troepen in Frankrijk. Voor het eerst ook zjjn cr doden gevallen in deze strijd: te Saint Etiennne werd één persoon tijdens de gevechten gedood en één overleed er later In het zie kenhuis. Hoewel Jules Moch, de minister vAi binnenlandse zaken, de politie bevel had gegeven niet. van vuur wapens gebruik te maken, begon deze gisteren te St. Etienne toch te schieten toen 1500'mijnwerkers haar met stenen en knuppels te lijf gin gen. Ook in twee andere plaatsen le St Etienne werd het vuur geopend op stakers en eveneens was dit het ge val tc Monceau-les-mines, een der stakingscentra in bet departement van Saóne et Loire. Hier werden een kolonel en zeventig mannen van de veiligheidstroepen door de sta kers omsingeld en gevangen geno men. Ook werd bü'. déze'gevechten weer traangas gebruikt In de avond is het Franse kabinet in eer. spoedzitting bijeen geweest om de kritieke toestand te bespre-! kon. Men -heeft besloten.' de veilig heidswachten de bevoer ::id te ge ven tot het gebruiken van vuurwa-» pens, als zij zouden worden aange vallen door een groot, aan tal man nen met werktuigen of -stukken me taal. Er mag 'echter pas na de ge bruikelijke waarschuwing worden geschoten. Ook heeft de. regering besloten, de hulp van de gendar merie-reserves in -té roepen. Allé buitenlanders die aan /demonstraties meedoen, zullen Frankrijk worden uitgezet. De prefecten (hoofden der departementen) krijgen; het recht' om alle vergaderingen, zelfs privé- bijeenkomsten, te verbieden. Diamanten ter waarde van 10 tot 15.000 pond en 16.000 horloges, die in de wrakstukken van het veronge lukte K.L.M,-toestel „Nijmegen" gevonden werden, werden gisteren door de douane-autoriteiten vau Prestwlck in beslag genomen, totdat- de eigenaars ervan opgespoord zijn. De horloges stonden op het mani fest van het toestel, ;.4e diamanten niet. Een functionaris van de KLM in Londen heeft verklaard, dat de diamanten klaarblijkelijk per aan getekende brief verzonden werden in plaats van als vrachtgoed en de post wordt op het manifest niet vermeld, In een verklaring van do KLM •wordt weerlegd, dat de diamanten gesmokkeld zouden zijn. Het toestel, aldus de KLM „was in geen enkel opzicht bij diamantsmokkel betrok ken". Naar het A.N.P. van de P.T.T. verneemt, waren de diamanten een aangetekende zending, die met machtiging van de douane werd uitgevoerd. Blijkens de „Daily Telegraph" is de „Nijmegen" ba] Lloyd's en bij Engelse verzekeringsmaatschappijen verzekerd voor negen honderd dui zend dollar, of ongeveer twee milli oen vierhonderdduizend gulden. De verzekering luidt in Amerikaanse 'valuta teneinde eventuele waarde verandering tengevolge van wijzi gingen in de wisselkoersen tussen .Engeland en Nederland te vermij den, Vanmorgen werd de toestand van de enige overlevende van de ramp met de „Nijmegen", de heer W, II, Philippo uit Sassenheim aangeduid als „onveranderd nog zeer cri-, tiek". Mevr. Philippo is per vlieg tuig overgekomen en logeert in Prestwick, sloten. Dit jaar worden nog 1000 nieuwe motorrijwielen geïmpor teerd en er zijn al voorstellen goedgekeurd om 2500 oude auto's op te ruimen. In het voertuigen- park te Soesterberg staan bijna 12.000, die nog gereviseerd moeten worden, waarna een. groot deel naar particulieren verhuist, ter wijl in het begin van 1949,. begon nen wordt met het in. dienst stellen van nieuwe vrachtauto's. Alles wordt in het werk gesteld om nog door militaire instantfes bezette woonhuizen teontruimen. Op 1 Januari a.s. zullen b.v. de onderdelen van de dienst, die nog in woonhuizen te Rotterdam ver blijven, overgebracht worden naar kazernes in Leiden. De omvang van de bemoeiingen van deze dienst wordt o.a. door de volgende cijfers geïllustreerd. In het depöt te Woerden, waar a.m. kleding-" stukken en dekens worden gerei nigd en gerepareerd, werden in één jaar onderhanden genomen: 11.000 battledrësses, 300.000 de kens, 66.000 overjassen, 45.000 overhemden, 85.000 paar schoenen en 11.000 matrassen. Prinses Elisabeth hoopt vurig, dat haar baby, die binnen drie weken geboren zal worden, een jongen 13.- Het is sedert 1886 niet meer voorgekomen, dat op Buckingham Palace in Londen een koninklijke baby geboren werd. In dat jaar werd prinses Patricia- of Connaught geboren, een kleindochter van koningin Victoria. Het is meer dan honderd Overlfens heeft de prinses jaar geleden, in 1841, dat z.ich tijdens haar verwach-f op Buckingham Palace een tin£ niet veel in bet open- l Britse - fn'onarch werd ge- haar vertoond. Zu is p.a. boren, de latere koning tijdens de Olympische Spe- Edward de Zevende. leh in Londen m het ge- J— de koninklijke I baby een Jongen al hijreD*fCinSte zei' 1 géboren worden ln het eigen „ziekenhuisje" van Buckingham Palace en- waarin reeds enkele leden van de koninklijke familie zijn geopereerd. Het zié- waarschijnlijk terstond de titel Prins van Wales ont vangen, welke titel vacant geweest is sedert, de troons bestijging van koning' Ed ward de Achtste, die-.later k^verblu! is gelegen op aftrad werd na haar vaders troona--de appartementen, ~dic de bestijging met aan prinses prinses en de hertog van Elisabeth verleend, omdat Edinburgh na hun huwe- de mogelijkheid nog steeds !ijk hs,bbcn betrokken. niet was uitgesloten, dat vlak naast dp eigenlijke een zoon geboren zou wor- kraamkamer is een waéht- den uit het koninklijke hu welijk. nïnklijke baby zal stren ger bewaakt worden dan do kroonjuwelen van En geland in de Londense To wer. In Buckingham Palace bevindt zich geen kinder kamer, ofschoon de suite, die prinses Elisabeth cn prins Philip op het ogen blik in gebruik hebben, gewoonlijk „de kinderka mer" wordt genoemd» Voordat de baby drie maanden oud is zal het kind naar Windlesham Moor worden overge bracht, het buitenverblijf van het koninklijk paar» Hier wordt oen speciale af deling voor de baby inge richt, evenals in- de prinse lijke residentie ia Clarence House, Deze kinderverblijfplaat sen zijn een combinatie van hygiëne en comfort. Het kinderverblijf in Windlesham. is in wit en krijgt. Men vermoedt, dat blauw gestoffeerd, aange- konïng George en konin- vuld met plastic speelgoed, kamer waar zij zullen gin Elisabeth en waar- cn voorwerpen, die Elisa- wachten, die niet ex pro- schijnltjk ook de 81-jarige beth zelf vroeger in haar Prinses Elisabeth's ge- fesso bij de geboorte aan- Koningin-Moeder, in dit kinderkamer in Piccadilly zondheids-toestand is uit- wezig moeten zijn, In dit vertrek de geboorte zullen had. Talrijke stukken stekend. Gisteren nog vertrek zal zich minister afwachten. speelgoed van dc prinses, woonde zij het huwelijk Chuter Ede, de minister waaronder een gevlochten bij van haar secretaris, van Binnenlandse Zaken Niemand, met uitzonde- muzikale stoei een mecha- John ColvïJle, die met haar bevinden,'die volgens oud ring van de prinselijke nische zingende vogel in hofdame,. Lady Margaret gebruik „getuige" moet moeder, zullen de konink- een gouden kooitje en een Egerton- in het huwelijk zijn van de geboorte en een Djke baby mogen zien zon- aantal donzige stoffen trad. waarbij prinses Mar- van de eerste zal zyn, -die -der steriele maskers voor. beestjes, zijn reeds naar garet bruidsmeisje was, de pasgeboren baby te zien De gezondheid vari. de ko- Windlesham gestuurd. Fa. de Kuyper was schenkster In de cantine van de firma John de Kuyper en Zoon aan de Buiten- havenweg te Schiedam waren Vrij dag velen verzameld om getuige te zijn van de overdracht van een filmjeep, die deze firma heeft ge schonken aan dc Niwln. Met deze filmjeep, waarvan er in totaal üen z|jn gemaakt cn reeds acht werden, geadopteerd, zal men de militairen in Indonesië ook op de uiterste voorposten ontspanning door mid del van ecu filmvertoning kunnen brengeu. Behalve deze jeep mocht de Niwin ook nog de toezegging ontvangen, dat de fa. de Kuyper een door dc Mirror-film te Amster dam vervaardigde documentaire over dc winter '46—'47 beschikbaar zal stellen cn 200 kerstpakketten stonden ok nog op liet geschenken» HJstJe. Aanwezig waren Vrijdagmiddag o-a. burgemeester Peek van. Schie dam. de commandant van. de terri toriale troepen, overste Eckhart, de garnizoenscommandant, alsmede bestuursleden van de Niwin uit Schiedam én Den Haag, toen de heer P. ae Kuyper namens de fir ma de jeep overdroeg, als blijk van sympathie voor heL Niwin-werk. De directeur van "dé 'Niwiri, .de heer: I. Bessem uit Den Haag, schetste de moeilijkheden, die men bij hét geven van de ontspanning aan mi litairen in Indonesië steeds had' ontmoet. Eerst had men alleen: films voor bioscooptheaters,' toen kwamen er filmwagens, die echter alleen maar de middelgrote plaat-' sen konden bezoeken, en nog later apparaten met 16 mm. films, die. echter afhankelijk waren van^ plaatsen waar electricitcit was. Een. soldaat kwam toen met het plan van de filmjeep, die overal zou. kunnen komen. Tien werden er op stapel gezet en acht daarvan von den reeds een adopterende firma. Mr. Peek, die hierna het woord voerde, was verheugd, dat deze jeep nu weer door een Schiedamse firma werd geschonken. Hij hoopte dat de jongens mede door deze jeeps niet alleen straks een mooie herinnering zullen bewaren aan de tijd, daarginds in. de tropen doorgebracht, doch ook, dat zij we ten, dat het vaderland heeft mee geleefd cn de door hen gebrachte offers waardeerde. Nadat nog een lid van de verte-, genwoordigende firma in Indonesië' het woord had gevoerd, heeft men de filmjeep bewonderd. Hiermede zullen daarginds complete film-- voorstellingen worden gegeven met- 16 mm. onbrandbare geluidsfilms, met de gewone speelfilms, ook spe ciaal voor dit doel in Engeland ver vaardigd. In een voorstelling met de film „Ons harte klopt voor de jongens overzee" hebben de aan wezigen zich kunnen overtuigen, van de goede kwaliteiten van het gebruikte materiaal. Gisteravond is in een speciale voorstelling voor. het personeel van de distilleerderij" de Kuyper de hier nog niet ver toonde speelfilm „Topper keert te rug" gedraaid. Bevolking van 't eiland Bentinck omgekomen Uit Brisbane wordt gemeld" dat waarschijnlijk op 19 personen na de gehele bevolking van het eiland Bentinck in de golf van Carpen taria (Noord-Australië), zijnde 49 zielen, 13 omgekomen. Volgens nog onbevestigde berichten had een vloedgolf de watervoorraad wegge slagen. Men neemt aan, dat de meeste der 30 omgekomenen van dorst zijn gestorven, IETS ZACHTER OVERDAG Wee Irs verwachting:, geldig lot Zondag avond. i Half tot rwaar be wolkt met nu en dan enige lichte reuen of motregen. Matige cn langs de waddenkust tijdelijk krachtige wind, hoofdzakelijk tussen West en. Zuld- Wcst. Iets zachter overdag. 24 Oct,: Zon op 7.20. onder 17,28. Maan op 21.28, onder 14.34. 25 Oct.: Zon op 7.22. onder 17.26. Maan Op 22.52. onder 15.12. 24 Oct. Hoog water te Rotterdam: le. tij 8.08 uur. 2e tij 20.35 Uur. 25 Oct. Hooe water te Rotterdam: le tij 8.50 uur, 2?tij 21.43 uur. Hedenmorgen 8.4S uur te Rotterdam. Luchtdruk 764.2; wind WN.W. 4; temp. 11.2tnax. 15.1 (gisteravond 8.40) min. 10.7 (hedenmorgen 5.40); Weers gesteldheid! zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1