Om de Franse mijnen wordt verbitterd gevochten HET ROTTERDAMSCH PAROOL Kermis der ijdelheid temidden van puin en Franz Lehar overleden Stijg Ontploffende mortier doodt twee jongens Aanklacht der Sowjets tegen Berlijnse politici Stakers verdedigen zich van gebouw tot gebouw en ook de vrouwen vechten mee Nog veel munitie Westelijke Unie vergadert in Parijs in de duinen CCD was handelaar in huiden te slim af Ook stakingen in Finland Eieren kunnen van de bon .Zwijgende bemiddelaar' te optimistisch? Gaat dr. Van Mook in Amsterdam wonen? Dr. Friedensburg: Niet bang NEW LOOK IN HAMBURG Thans 40 doden De UNO was jarig Berlijnse impasse duurt voort Wisjinski houdt voet bij stuk Aanslag op maarschalk von Seydiitz Sneeuw in Oslo OntmantelingvanKrupp opgeschort Marshall-brood in Rotterdam Weerbericht dekins garti'ijnEf! 'j ortderfciecMg! jumpers babykl etlingl M<4ST U VtlUG /jty IMaandag 25 October 1948 led. en Adtn. Lange Haven 141, Sehiedam Tel- 69300 Abonn.prijs; pei week 0.32 per kwartaal f 4,10, losse nummers .0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, No. 249 Uitgave N.V. De Nléuwe.-Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Nieuwe troepen naar met name'genoemde plaatsen fc SSTT." t j j - t0* nader order een verbod uitge- F*' beareigae plaatsen yaardigd tot het houden van open- I oare 2owel als besloten vergadc- De fabriekssirene, die in normale tijden de arbeiders naar hun werk roept, gierde Zaterdag óver het Franse mijnwerkersstadje Mont- ceau-Ies-Mines om mannen en vrouwen op te roepen ter assisten tie van de mijnwerkers, die om hun posities om op het complex van „les Alouettes" streden tegen een ovennacht van twee duizend tnan politie. De stakers verdedigden zich van gebouw, tot gebouw, maar moesten uiteindelijk ook hun laat ste stellh bij de hestoren prtfsge- ven. Bij de gevechten werden vele personen, onder wie ook vrouwen, gewond. Er werd fel gestreden. Hiertoe zal niet weinig hebben bijgedragen, dat de soldaten de dag te voren een gevoelige nederlaag hadden gele den tegen de stakers. Zij moesten toen de aftocht blazen onder ach terlating van 120 manschappen, die door de stakers waren gevangen gemaakt. Zij werden na 24 uur weer losgelaten. Montccau-les- Mihes ligt tachtig kilometer ten Zuiden van Dyon. Steeds verbitterder wordt de stemming. Om de stakers bij te staan In hun strijd worden niet alleen in alle delen van het land en bok daarbuiten inzamelingen gehouden, maar ook is het sta kingscomité er toe overgegaan kin deren der arbeiders weg te voeren en ze tijdelijk onder to brengen in gezinnen van symphatisexenden in andere steden. De Franse staatssecretaris voor economische aangelegen heden, Anto^e Pina.y, heeft berekend, dat de mijnstaking reeds een verlies tengevolge heeft van drie millioen ton. steenkool. Hierdoor 'warden extra-importen nodig van on geveer een mïllïoen ton steen kool teneinde althans gedwon- gen stillegging van fabrieken in de loop van de winter te kunnen vermijden;- De voor deze extra-importen benodig de credieten moeten' onttrok ken worden aan Jir voor de aankoop van andere artikelen zoals granen, katoen en ben zine. De stakers nebben zich gewend tot het wercldvakverbond met een beroep-op internationale solidari teit opdat havenarbeiders-in Enge land en Amerika zal worden aan bevolen geen kolen te laden met Franse bestemming. Reeds hebber» Franse- havenarbeiders geweigerd tweè Amerikaanse kolenschepen te lossen*- De maatregelen der regering krijgen het karakter1; van een staat van beleg. Er zijn vijftigduizend soldaten onder de wapenen geroe pen en in een snel tempo worden zij naar dè meest bedreigde delen van het land vervoerd. In een aan- Weinig goedkope costumns Het hoofdbestuur van het" KW heeft er bij de minister van Econo mische Zaken met klem op aange drongen krachtige maatregelen te nemen .tegen" overtredingen van uti- lity-voorschriften in de textiel- en confectie-industrie en tegen het niet afleveren van kleding in de goed kope prijsklassen. ringen. In de steden Bouilladisse cn Cadolive, in de buurt van Marseil le, zijn de communistische burge meesters voorlopig geschorst om dat hun houding-ten aanzien yan de mijnstaking als „onverenigbaar met .hun plicht- en hun functie" wordt beschouwd. De Britse -oppositie-leider en vroegere minister' van Buitenland se Zaken, Anthony Eden heeft ver klaard, dat „elkeen sympathie zal gevoelen voor het Franse volk, wegens de toestand, waarin het gebracht is, door de staking in de kolenmijnen," -„Deze stakingen vormen een communistische poging óm het 'plan-Marshall te doen mislukken. De Franse minister van Binnen landse Zaken heeft ons verteld, dat deze stakingen betaald worden door Moskou. De bedoeling- is, In het kolenbekken van St. Etienne is het tot ernstige botsingen ge- Frankrijk'zo veel armer te maken komen tussen de stakende mijnwerkers endcveiligheidspoUtie. Rond als het door - het plan-Marshall de mijnen van Couriot, de belangrijkste in dit gebied, hadden de stakers rijker zou zijn geworden." een groot aantal barricaden opgeworpen. Handelaars beweren: Soldaten ruimen een barricade op, die is opgericht door stakende mi/n- werkers te Saint Charles. Heden zijn te Parijs bijeengeko men de ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland, de landen die samen de Westelijke Unie vormen. Deze conferentie maakt dee! uit van de geregelde 'ontmoetingen, welke eens per drie maanden worden gehouden en waar van de laatste in Den Haag werd gehouden. In officiële kringen Is men uiterst zwijgzaam over de agenda punten. Ervaren politieke .waarne mers menen nochtans te mogen aannemen dat de meeste aandacht zal uitgaan naar de plannen tot uitbreiding van het militaire ver- dedigingspact dezer vijf landen tot. een trans-Atlantische Unie waar- v, m ook de Verenigde Staten en Cavada deel gaan uitmaken. Tri de tweede plaats zal de aan dacht uitgaan naar bet Franse voorstel, dat in de verstreken zo mer werd gelanceerd en dat betrek king had op de-vorming van een federalistisch Europees parlement. Men zal zich herinneren, dat des- tijiflg de regeringen van België en Luxemburgsympathiek stonden tegenover dit plaft, maar dat de Britse regering -een afwijzend standpunt innam, terwijl Nederland zich gereserveerd betoonde. Inmiddels heeft minister Bevin Zaterdagmiddag heelt zich in een bunker in de Ömuidense duinen een munitie-ontploffing voorge daan, die twee mensenlevens heeft geëist. De slachtoffers zijn jongens van vijftien jaar, H. Visser uit IJmuidcn en D. Kramer uit Santpoort, De jeugdige knapen waren -met een 'vriend de duinen ingetrokken Door'de politie te'Meppel werden de. directeur vam een huidenfaandel alsmede diens boekhouder enjnko- per aangehouden. Ongeveer 23.000 huiden van koeien, geiten, kalveren en vaarzen, die op verschillende plaatsen, ten dele in de grond, ver borgen waren, werden in beslag ge nomen. Deze huiden hadden een waarde van ongeveer 220.000. By een onderzoek bleek, dat dui zenden "huiden van oude productie buiten de administratie werden ge houden, teneinde ze te verkopen te gen prijzen, die voor huiden uit Jnieuwe productie zijn toegestaan. Indien deze pogingen geslaagd wa ren, hadden deze partijen ruim 100.000 meer opgebracht daAvas. toegestaan. Het onderzoek leidt naar ver schillende huidenhandelaren in an dere provincies, die zich waar schijnlijk eveneens aan prijsovertre ding hebben schuldig gemaakt. en vonden er een verroeste hand- mortier. Ondanks de talrijke waar schuwingen dé. duinen bij IJmui- den zijn slechts voor zover het de paden en wegen betreft vrijgegeven sleepten de jongens hun vondst naar een bunker en begonnen onder het apparaat een vuurtje te stoken, Een vermoedelijk ih de mortier ach tergebleven granaat of granaat- rest isjtoen tot ontploffing geko men mét het noodlottig gevolg. De'derde jongeman J. Hak', is vermoedelyk gespaard - doordat de bunkerwand hem heeft beschermd. Hy kreeg slechts een hoofdwonde en is'onmiddellijk ha de ontploffing naar een café in dé nabijheid ge hold, waar men de.politie heeft ge waarschuwd. Spoedig verleende hulp mocht helaas niet'meer baten. Politieke stakingen, die door de communisten zijn georganiseerd tegen de Finse sociaal-democra tische regering, hebben Zaterdag geleid tot een felle botsing taissen duizend, stakers en tweehonderd man politie, waarbij gebruik ge maakt werd van zwepen, knuppels en zware stenen. Bij de staking zyn betrokken fa- brieks- en havenarbeiders in Hel sinki en ook elders in het land. De stakingaeisen luiden, verdwijning van de regering Fagerholm en ver hoging der lonen met 22 procent- Een delegatie, uit de communis tisch georiënteerde socialistische eenheidspartij onder leiding van Hertha Kuusinen heeft de president van de republiek verzocht de poli tieposten bij de havens en fabrie ken terug té trekken. Hij heeft ge weigerd aan dit verzoek gehoor te geven;-v. De vakgroep Groothandel in Eieren en het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren zijn van me ning, dat de eieren van de bon kunnen. De drie grote eierexport- centrales in Barneveld, Apeldoorn bn Roermond hebben er dan ook bij de vakgroep op aangedrongen stappen te doen bij; de minister op dat deze wens In vervulling" gaat. Zij beweren aan de binnenlandse vraag en de uitvoerverplichtïngen volledig te kunnen voldoen. Ver der Verwachten zij, dat depluim- veestapel zich sterk zal uitbreiden, omdat de regering het houden van kippen heeft vrijgegeven. Nederlandse leringen in Batavia delen niet het optimisme van Merle Cochran over een spoedige hervatting van de onderhandelin gen tussen Nederland en de Repu bliek. Cochran, het Amerikaanse lid van de C.v.G.D., die een rol van „zwijgende bemiddelaar" speelt, had een spoedige opheffing van de impasse, voorspeld, maar Nederlanders in Batavia zijn van mening dat de besprekingen, niet kunnen worden hervat voordat aan de republikeinse bestandschendin gen een einde .is gemaakt. Waar nemers zeggen dat de onverzette lijkheid van de Nederlanders lijkt op die van Juli 1947. Het „Bataviaasch Nieuwsblad" bericht, dat dr. Van Mook zich na zün aftreden In Amsterdam zal vestigen. De „Nieuwsgier" verneemt, dat dr. Beel in het begin van de tweede week van November te Batavia wordt verwacht. Het blad schrijft verder: „In verband hiermede is het waarschijnlijk, dat -dr. Van Mook nog enkele dagerf nó 1 No vember (de datum met ingang waarvan hij ontslag heeft ge vraagd) in functie zal blijven." Het officiële Sowjet Russische In formatiebureau heeft mededeling gedaan van een brief van* de plaats vervangend a Sowjet Russische commandant te Berlijn, kolonel Alexis Yellsarof, aan de plaatsver vangende voorzitter van de Berliju- se gemeenteraad, de christon-demo- crant Walter Schreiber, waarin aangekondigd wordt, dat het Sow- jet-militair tribunaal te Berlijn een vervolging wegens „oorlogsoplUt- slng" zal instellen tegen leidende leden van het Berljjns gemeentebe stuur. Het tribunaal, aldus in de brief van Yelisarof, meent, dat een aan tal leidende Duitse politici de „anti- Sowjet-Russische demonstraties op 9 September" heeft veroorzaakt. In het bijzonder worden 'beschuldigd professor .Ernst Reuter, dr; Otto Suhr, dr. -Ferdinand Friedensburg. Zy zouden „ophitsende, fascistische ■- militaristische redevoeringen" gehouden hebben. Kolonel Yerisarof verklaarde, dat deze propaganda zowel volgens de overeenkomst te Potsdam en de or ders van de geallieerde controle- raad evenals door een beslissing van de V.N. verboden waren. „Terwijl ik het aan u overlaat om naar aanleiding van de hier- bovengenoemde omstandigheden do juiste maatregelen te nemen, deel ik u hierbij medé; dat speciale beslissing door het Sowjet-mllitaire tribunaal, betreffende de hierboven genoemde Duitse politici, is toege zonden aan de competente militaire autoriteiten", zou luidde de brief. Dr. Friedensburg heeft verklaard, dat hij evenmin als de andere poli tici bang is voor wat met hen kan gebeur en..Hy noemde de brief „we derom een maatregel tegen de be volking van Berljjn." Weer een trein beschoten op West Java Tussen Soekaboemi en Tjiandjoer werd Zaterdagmiddag een trein be schoten. De beschieting had plaats even buiten Soekaboemi vanuit het zijterrein. Er kwamen ditmaal geen. persoonlijke ongelukken voor, wel vertoonden verschillende wagens kogelgaten. Dit is de derde achtereenvolgende dag, dat er in West Java treinbe- schietingen worden gemeld. Zoals reeds eerder werd bericht, werden Donderdag^by een beschietihg van dé sneltrein vair Batavia'naar Eari- doeng twee stokers en een militair gewond, en werden :.Vrydag in de sneltrein van Batavia naar Ban doeng acht reizigers gedood, drie zwaar, en 23 licht gewond. Geen gouv.-generaal naar Indonesië De fëgéHiig gieft èFde* voorkeur aan in de plaats van dr; Van, Mook die, gelijk men weet, per 1 No vember ontslag heeft gevraagd uit zijn functie niet' te benoemen een gouverneur-generaal of luit.- gouv.-generaal. Zij wil, indien mo gelijk, bij de opvolging van dr. Van Mook reeds duidelijk maken, dat een nieuwe phase' van haar be wind in Indonesië op handen is, 'nl. die van de voor bereiding - der nieu we rechtsorde. Franz Lehar, de wereldberoemde operette-componist is Zondag over leden te Bad Isehal by Salzburg in de leeftijd van 78 jaar. Zijn stof felijk overschot zal worden opge baard is de Stadtparkkerk. FRANS LEHAR werd in 1870 te Komom in Hongarije geboren. Hij ontving een grondige muzikale opleiding cn was reeds zeer jong te Wenen als opera-dirigent werk- DAT is zeker alleen voor de export", zei een En gelse bezoeker van een modeshow in oen van de grote steden van Duitsland. Evenals Nederland, levert Engeland imn5ers een exportslag. die op menig begeerd artikel het etiket „Export only" levert. Een superieur glimlachje speelde om de mondhoeken van de Duitse organisator van de show. Neen, hoe kwam men daarbij, "geen sprake van. de modellen die hier Laatste overlevende der „Nijmegen" gestorven Hét laatste nóg in leven zjjnde slachtoffer van de vliegramp te Prestwick, de heer W. H, Philippo uit Sassenheim, is Zondagavond in het ziekenhuis overleden, In de morgenuren was in de toe stand van de heer Philippo een ver slechtering ingetreden. Hij leed» aan ernstige brandwonden en een ze nuwstoring. De stoffelijke overschotten van de le den der bemanning van de ..Nijmegen" en die van een aantal Nederlandse en buitenlandse passagiers, zullen hoogst waarschijnlijk hedenavond per vlieg tuig uit Schotland naar Schiphol wor den. gebracht en vandaar naar de als chapelle ardente ingerichte Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dinsdag zal van 10.0T>—17.DO uur uit sluitend aan de naaste familieleden ge legenheid worden geboden In de Nieu we Kerk een laatste groet aan de slachtoffers te brengen. De begrafenis van de heren Parmen- *- - - - - kwam hy omstreeks TWO voor de dag met zijn operette „Die lustige Witwe", die hem op slag beroemd maakte en die nog steeds tot de meest geliefde Weense operettes behoort. Minder succesvol waren de walsope- rettes die daarop volgden, totdat in 1025 met „Paganlni" de reeks kgrote operet tes" van Lehar Ingezet werd, die alle als „leitmotiv" de door de „grote tenor" voorgedragen schlager" bezitten. Uit „Paganinl" herinnert men zich wel het lied ..Cern hab' ich die Frau geküsst", uit „Das Land des LachéW' (met- de beroemde KJchard Tauber-rot) „Dein 1st mein gantes Herz", uit. „Der Zarewitz" het ..Wolgalied". „Frlderike, met. de schlager .,0 MSd- chen, mein MSdchen", vertegenwoor digt weer een andere phase in Lenar's ontwikkeling, die van het zangspel, maar met ..Guiditta" keerde de compo nist tot de grote operette terug. Franz Lehar was stellig een. groot, een phenomenaal talent, die als melodist noch als lnstrumeotator onderdeed voor Puccini en graag, en nietzonder suc ces, flirtte met Waencr's muziekdrama tische theorieën. Maar pen groot kun stenaar, gelijk Johann Strauss of Jac ques Offenbach, was hfl toch - 'et: daarvoor liep hij te zeer aan de leiband van het publiek, terwfiie waarvan hij naar belleven zijn stijl wijzigde; Daar door stond hij ook niet boven 2ljn stof, die hij doorgaans veel te ernstig r«7m en die niet als tijdsbeeld boven de tijd' uitsteeg, Franz Lcnar heeft zijn tijd in zijn breed uitstromende melodieën, op gestuwd door een weelderig, geraffi neerd behandeld orkest een schitteren-- de vermaaksmuziek geschonken - maar aan de toekomst behoort wellicht slechts zijn „Lustige Witwe". Zondag was het drie jaar gele den, dat het Handvest van de Ver enigde Naties van kracht werd. Deze dag fs over de gehele wereld in UNO-krïngen herdacht. Te Parijs werd een'herdenkings rede uitgesproken door de Austra liër dr. Herbert Evatt. Hij zeide: ;,Het beste; antwoord-aan pessimis ten is het practische werk, dat in de afgelopen jaren door de UNO is tot stand gebracht. Geschillen zyn gerezen fn vele delen van de wereld", aldus Evatt, „en er zyr. gevechten uitgebroken in gebieden als Palestina, en Indonesië, doclx in elk der gevallen is de UNO tussen beide kunnen komen en in staat geweest de weg naar een oplossing te wijzen of althans de spanning te verminderen cn de partijen bij elkander te brengen." Postduiven verspreiden vredesmanifest Ter gelegenheid van de gTote plechti ge herdenking van de Westphaaise vre de in MUnster zal op Zondag 24 Oct. een vredesmanifest, opgesteld door de Unie vari Europese Federalisten, door honderd postduiven over geheel -Europa worden' verspreid. Bovendien zal het manifest met een rulter-estafette naar Den Haag worden gebracht, zoala 300 jaar geleden naar de keizer in Wenen. In .Den Haag'zal de ruJter-estafetie plechtig warden,ontvangen, waarschijn-' lijk op het bordes.van .het -Vredes paleis. men een' zitplaats vinion. modekunstenaars daar Tal. van echtgenoten van tijdens .de bezetting had- Britse bëzJettingsrnan- den gebracht. .De loon yan schappen, die tussen de Duitserhad'niet ver haakjes niet over een" lu- ontwaardigder. .kunnen xe-wagen .konden. be- zijn, wanneer het ontman- schikken moesten sommi- telingsvraagstuk aan de ge zich met een staan- orde was gestéld, plaats -vergenoegen... Ja, miraculeus dat her- Voor wie het interés-, stel van Duitsland. Wie' seert vermelden wij, dat de bezettende overheid de Duitse- New Look een vraagt, waar al die luxu- kwarfc meter van de grond euze auto's vandaan ko- Het bemiddelingsvoorstel der „neutrale" leden van do Veilig heidsraad Inzake de Berlijnse kwes tie wordt door de Russen algewe zen als basis voor verdere onder handelingen Ten gevolge hiervan is het aanvankelijke optimisme over het tot stand komen van een vergelijk vrijwel geheel verloren gegaan. Uit gewoonlijk betrouwbare bron verluidt, dat de Sowjet-delegatic de volgende twee bezwaren heeft tegen het plan. Zij ma^kt beswaar tegen dat* deel van de resolutie, waarin wordt gezegd, dat de valu ta in Berlijn onder vierledige con- tröle moet komen. De Sowjet-Uhïe zou van oordeel zijn. dat dit een van dc kwesties ls, die door de vier militair^ gouverneurs moet worden uitgemaakt. De Sowjet-regcrlng wenst de blokkade niet op te heffen, zolang de valuta-kwestie niet geregeld ia. ,In kringen van de Westelijke de legaties heeft men de indruk, dat Wisjïnski's onderhoud met Bra- muglia een laatste poging van de Sowjèts was om verdere concesslea te verkrijgen alvorens definitief te besluiten. Volgens het Duitse nieuwsbu reau Dena (Amerikaanse zone) zijn Vrijdag vier schoten gelost op een auto, waarin generaal Walter - von Seydiitz gezeten .was, van wie bericht is, dat hi1 opdracht gekre gen zou hebben de politie van de Sowjet-Russisehe zone van Duits land te'reorganiseren. Von Seydiitz werd niet getroffen doch wel werd generaal Let.tmann, een van-von Seydiitz* naaste mede-" werkers, aldus Dena, licht gewond. De schoten zouden gelost 2rjn door een voormalig lid van de so ciaal-democratische parLïj en wel toen de auto door Tsjernowitsj in de Sowjet-Russische zone reed. Dg man werd terstond gearresteerd, aldus Dena, Generaal Walter von Seydiitz was de stichter van het comité „Freies Deutschland" te Moskou. Kardinaal Von preysing ernftig ziek Kardinaal Von Preysing, de aartsbisschop van Berlijn, die Don derdag door een beroerte werd ge troffen, verkeerde Zondag in zoda nige toestand dat hem de II. Sa cramenten der stervenden werden toegediend. Heeft U auto soms ook zo'n hoekje? Hebt U Uw automobiel wel eens onderzocht, op een geheime bergplaats? aldus vraagt de K.NAC. Die vraag geldt de Icopcr van een tweedehands tragen, want nieuwe auto's hebben geen geheime bergplaats. Over lfet algemeen ook oudere wagens niet. Maar men kan nooit welen, of een auto van een oudere jaargang, die al in verschillende han den is geweest, niet ergens een verbor gen hoekje heeft, dat kcnnciyic een bestemming heeft gehad, waartegen, onze douanebeambten ernstige bezwa ren hebben. De aanwezigheid van zulk een geheime bergplaats' kan n.l. op zichzelf nl aanleiding zijn voor de Ne derlandse* douane do auto in. beslag te nemen, ook al bevindt zich er geen smokkel waar in." Vandaar de waar schuwing, dat men goed doet zijn auto eens op een of andere niet geoorloofde smokkclruimte te onderzoeken; Koning in hel rijk der operette Naar verluidt zouden deze vrü' Kun- stier staan tegenover het Franse plan. Men verwacht dat de bespre kingen te Parijs twee dagen zullen duren. Zondagavond is te Oslo de eerste sneeuw van dit seizoen gevallen. Maandagmorgen sneeuwde het nog. Te Finse, het hoogste punt tussen Oslo en Bergen, was dé temperatuur Zondagavond acht graden Cel- ritu onder nul. Cwürteg kunnen nlepsn met de pre- getornd werden jonden blij/t. Er werden morgen-, men, die blykbaar ner. miers van het Britse gemenebest, cn binnen een redelijke termijn geleverd worden ue ;dd -muziek zette een nieuwe melodie m. Obers draafden en avondtoilet- gens beter toe kunnen ten getoond in een temid- dienen dan nietsnuttende af. en aan met exquise dranken en spijzen. Hen der eilende ontstel- luxe-vrouwen naar en A/T ANNEQUINS drentel- aan, die welgeklede lende extravagance. De van een mode-tea te rij- 1VX fjen en draaiden door Duitse vrouwen naar hét prijzen waren naar ver- den, krijgt ten antwoord, het m'idde^nad. Het toilet hotel brachten, in dé houding en desondanks - dat de bezetters reeds (foyer waarvan de show regende het orders. Een meer dan eens hebben ge- zou plaats vinden. De wa* Britse journalist had de protesteerd, maar dat het gentypen varieerden gedachteloosheid te -vra- toezicht daarop bij de maar Amerikaanse „slee: gen, of de Kamburgse Duitsers berust, en die van de was al scho- ner en iffineerder dan van de, ander, en er was geen misvexrfa^^mo^t ^„"""overheersten. Tegen .New Look zich inspireer-nemen het blijkbaar niet ook op Gef- het tijdstip dat de show de op Parijs of op New zo nauw. zou aanvangen hadden zij York. Weer dat hooghar- Modeshows zijn als het parkeertêrrein, eens tige Duitse lachje. Over exotische bloemen, schrij- Het bovenstaande is het fundament van een New York viel nog te nend soms in. een wat ontleend aan 'een Engels „ausgëbombt" gebouwen- praten, maar Parijs moest grauwe alledaagsheid. In oopgGtrnge-vefslag van complex geheel gevuld, zich helemaal niets ver- de Duitse steden bloeien een. recente modeshow in In de foyer van, het hotel beelden, want-daar para- zij - op ,als giftige planten Hamburg Voor de "aan- was het een drukte van siteerde men op de denk- temidden..van ellende,en vang reden auto's af-en belang Nauwelijks kon beelden, die' de -Duitse puin. lijk; vaste voet, maanse bodem. Een Brits woordvoerder heeft meegedeeld, dat het Britse mili taire bestuur in Duitsland erin heeft toegestemd, dedemonterinsr van driefabrieken - van Krupp uit te stellen, Ahdoelkadir naar ons land Abdoelkadir, secretaris van staat voor algemene zaken en plaatsver vanger van dr. Van Mook, zal mor gen op verzoek van de Nederlands^ regering naar. Nederland-reizen om besprekingen met haar te voeren. Eerste proefstuk wordt er gebakken Op 4 November zal, naar wij vernemen, met een van de schepen van Nievelt Goudriaan te Rotter dam aankomen de vertegenwoordi ger van Marshall, de heer Valen tine, die het eerste Marshall-brood komt brengen. Het is dan uiteraard nog geen brood, maar graan, dat terstond na aankomst naar de meelfabriek aan dé Brielselaan. wordt gebracht en vervolgens naar de bakkerij van' Ulrich aan de Straatweg 45. Daar wordt het eerste brood, gebakken. Vermoedelijk in aanwezigheid van de Amerikaanse gezant, de heer Baruch. Het eerst gebakken Marshall brood wordt dan officieel overhan digd aan een vertegenwoordigster uit de burgerij. De hoge gasten zouden ten raadhuize de lunch ge bruiken en 's avonds uitgenodigd worden op het Amerikaans gezant schap in Den Haag. KOUDEL "Weersverwachting, gel- öig tot Dinsdagavond. Vanavond voornamelijk In het Zuid-Oosten van hoc land nog enige re gen. Overigens wisse lende bewolking met enkele plaatselijke buien. Matige cn langs de kust tijdelijk nog krnuhtige wind tossen West cn Noordwest. Koude r. ip 7,23, ander 17.24, Maan ui'onder J5.30. 26 Oct. Hoog water te Botterdam: le tjtf J0.0Ö. Se tij 22.09 uur. Hedenmorgen 8.45 uur te Botterdam. Luchtdruk 753,4; wind: 15.W. 4; temp. 11.9; max. 15.8 (gistermiddag 2.20 uur); min. 11.8 (hedenmorgen 4.40 uur) weersgesteldheid: zwaar bewolkt. 26 Oct.: Zon t Advertentie l. M. ra 35cl.per pak

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1