HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Landen der Westelijke Unie wensen defensief Atlantisch pact Slachtoffers van de Nijmegen ter aarde besteld Brits verzet gehandhaafd tegen federalistisch Europa Explosie eist drie slachtoffers Kop van granaat als presse papier Mijnwerkers op de barricaden Bloedige strijd in Zuid-Frankrijk Marshall-lening voor Engeland Versterking luchtbrug als antwoord aan Wisjïnski Verbetering kwaliteit van koelhuis eieren door oliebewerking Eerste resultaten bevredigend Tapijtfabriek geheel uitgebrand EXAMENWEE Een plaatsvervanger sturen mag niet Zeven jaar geëist tegen prof. v. Dam Koning George had voor het eerst na tien jaar zijn kroon weer op Rechts verzet tegen de staalwet Dus toch K.J Kamerleden zijn ongerust over hogere kosten voor het levensonderhoud Zijn ziekten in Zandvoort te wijten aan aardstralen? Belastingdruk blijkt te zwaar Schip in nood op het IJsselmeer Griekenlands buren beschuldigd Onthulling monument der Spoorwegen Wegenwacht langer op de weg F'anny Blankers-Koen: een bijzonder geval Woensdag 21 October 1948 ted. «n Adm. Lange Haven 141, Schiedam ^TeL S93D0 Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool" DE ScHtste jaargang, No, 251 ÖitgavB H.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39B444 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Dinsdagmiddag om twintig minuten over vijf sloot de twee daagse conferentie van de minis ters. van buitenlandse zaken der vijf mogendheden, die krachtens het Pact van Brussel de Weste lijke Unie vormen, In het communiqué, dat na be ëindiging der vergadering Js uitge geven wordt medegedeeld, dat dè Kaad onder meer. het vraagstuk •van de veiligheid in.de Noordelijke Atlantische Oceaan heeft bestu deerd, alsmede de resultaten der besprekingen, die over dit onder werp in de loop van de zomer té Washington gehouden zijn. Dit onderzoek heeft doen vast stellen, dat omtrent het beginsel van een defensief Atlantisch Pact en de stappen, die in dit opzicht moeten worden gedaan, ïjj de schoot van de Raad volledige In stemming bestaat, Sylvain Mangeot, de diplo matieke correspondent van Reuter, trekt uit het commu niqué de conclusie, dat „de verwezenlijking van een Noord-Atlantisch Pact, waar door de West-Europese Unie met de Vererygde Staten en Canada zal worden verbonden op het gebied der gemeen- schappelijke verdediging", reeds in een vergevorderd sta dium verkeert. De omvangrijke agenda, die blijkt - te zijn afgewerkt in deze twee* da gen bevatte voorts bestudering van het Franse plan tot een federalis tisch Europees parlement. De Brit se minister van buitenlandse zaken heeft zijn verzet hiertegen nog niet opgegeven. Een nader te vormen commissie die zijn zetel zal hebben in Parijs zal echter tot taak heb ben, de maatregelen, welke geno men moeten worden om een nau were eenheid onder de landen van Europa te verwezenlijken, te on derzoeken en aan dé vijf regerin gen voor te leggen. De commissie zal voorstellen, welke'of door de regeringen of door particuliere or ganisaties zijn gedaan of zouden 1 kunnen worden, in overweging ne men. Zij zal de Frans-Belgische ■voorstellen onderzoeken, Voorts heeft--de1- raad kennis genomen van de vorderingen, die zijn gemaakt in de diverse commissies. De culturele In een van de offictersverblijven van de Jan van Schaf fel aar kazerne te Erroelo is Dinsdagavond om streeks zeven uur een granaatkop, die als presse-papier werd gebruikt, van een tafel gevallen en ontploft. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een officier werden beide benen af gerukt, een tweede werd over het gehele lichaam ernstig gewond ter wijl een derde officier een shock kreeg. Zij werden onmiddellijk naar het ziekenhuis „Salem" te Ermelo overgebracht. In het vertrek werd een enorme ravage aangericht, voor» al ook-doordat een der rondsprin gende scherven de radiator van de Centrale verwarming vernielde. Eén van de slachtoffers kan haar de kazerne terugkeren doch de toe stand van de officier T. Duijx en van zijn 32-jarige collega J. P. H. de Klerk was vrij ernstig. Hun toestand was, naar de direc tie van het ziekenhuis Salem ons meedeelde, hedenmorgen iets beter dan gisteravond. Honderd vflf en derilg kilometer ten Noord Westen van Marseille aan de Garonne, ligt een mijnwe*- kersstadje. Ales genaamd, dat door felle gevechten, die een dode en vele gewonden hebben gevergd, plotse ling in het wereldnieuws is komen te staan. In de nacht van Maandag op Dinsdag concentreerde zich een met zware, wapens uitgeruste legermacht op de rechter oever van de Garonne. De stakers, die ter ruste waren ge gaan werden tussen twee en drie uur 's nachts door hun wachtposten gealarmeerd. Sirenes loeiden en spoedig school ondanks zware re genval een grote menigte samen op de overgelegen oever van de rivier. Weldra gelastte een militaire auto met luidspreker hen zich naar buis te begeven. In plaats van aan dit bevel te voldoen haastten de man nen en vrouwen zich naar de barri cades, die de wegen naar de mijnen blokkeerden Enkele uren later zet ten de troepen de aanval in met tanks, die met een regen van ste nen en ijzeren staven werden ont vangen., Plotseling 'weerklonken schoten. Naar verluidt zouden deze gevuurd zijn door de stakers.' Dit vuur werd beantwoord door de mi litairen, met het bekende noodlot tige gevolg, Dit vuurgevecht was aanleiding voor de havenarbeiders te Marseille, die korte tijd later van het incident hoorden, de arbeid uit protest neer te leggen- Inmiddels hebben de troepen alle Sleutels tellingen te Ales veroverd, Het aantal doden, sedert de gewa pende botsingen bij de mynen be gonnen, bedraagt drie. commissie heeft een aantal aanbe velingen opgesteld voor een inten sieve uitwisseling van culturele waarden, alsmede heeft zij een vergemakkeling van het onderlinge personenverkeer binnen de vijf landen van het pact voorbereid. Bevin heeft Dinsdag in de avonduren een bezoek gebracht aan de Franse minister van defen sie, Paul Ramadier, én men ver wacht, dat hij heden George Mar shall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, zal bezoeken. Nederland volgt spoedig In het kader van het plan- Marshall is Dinsdag aan Engeland een lening van 310 millioen dollar verstrekt. De 'rentevoet is vastge steld op 2Va procent In 1952 zal begonnen worden met de halfjaar lijkse 'rentebetalingen en in 1956 met de halfjaarlijkse aflossingen. Behoudens andere regelingen zal de laatste termijn van de lening in 1983 worden terugbetaald, zodat Engeland de lening in 35 jaar ge heel afgelost kan hebben. Binnenkort zullen leningsover eenkomsten met Franrijk, Italië Nederland en Denemarken ondertekend moeten worden, die zeer weinig van het Britse voor beeld zullen afwijken. De grote Westelijke mogendheden gaan zich thans bezighouden met plannen ter uitbreiding van de luchtbrug, als antwoord op het Rus sische veto in dc Veiligheidsraad Binnen het kader van de UNO is op dit moment geen verdere poging te verwachten om een oplossing te be werkstelligen. De Sowjet autoriteiten hebben order gegeven de enige spoorlijn, ,die thans nog de Sowjet sector van Berlijn met de Amerikaanse sector verbindt, op te breken en de poli tieposten langs de grens tussen de twee sectoren te versterken. New Yorks verkeer door staking gestremd De grootste staking van het bo vengrondse passagiersvervoer in de geschiedenis van New York is Dinsdag begonr u. 8500 leden van de bond van transportarbeiders hebben het werk neergelegd in ver band met een geschil over lonen. Dinsdagavond werden de bus diensten van de stad gestaakt. Ook degenen, 'die. eerst gehoor gegeven hadden- auii de oproep van burge meester. O'Dwyer. en Michael Quill, voorzitter -'van. de. bond vantrans* portarbeiders, era het werk te her vatten, legden hun werk weer neer. In het afgelopen voorjaar kwam b(j een Apeldoornse elerhandel als eerste in Europa, een Amerikaanse machine aan, om eieren te oliën, een procédé, dat., tijdens de oorlog in Amerika en Australië voor het eerst was toegepast en daar veel opgang had gemaakt. Dank deze behandeling behiel den de vervolgens in. koelhuizen op geslagen eieren in zo hoge mate hun oorspronkelijke kwaliteit én. eigenschappen, dat zij nauwelijks van verse waren te onderscheiden. Toen Engeland, na met 'dit pro duct kennis te hebben gemaakt, in het najaar van 1947 voor het eerst weer (ongeoliede) Nederlandse koelhuiseieren ontving, kwamen, er tal van klachten en in overleg met het Britse ministerie van voedsel voorziening werd daarom door dé Nederlandse belanghebbenden be sloten. ook hier een proef te nemen met de oliebehandeling. - Deze proef werd op vrij grote schaal genomen. Ongeveer 2lA mil lioen eieren werden, na aldus te zijn behandeld, in het koelhuis van genoemde firma opgeslagen. Begin October, toen de tijd was aangebro ken, om ze te exporteren, ving de ruiming aan, waardoor tevens de gelegenheid kwam, de resultaten na te gaan. Thans is ongeveer een vierde ge deelte „uitgeslagen" en van de heer Schade, drie millioen Een. felle "brand heeft Dinsdag in de vroege morgen het fabriekscom plex van de N.V. C. van den Brink Tapijtfabrieken aan. dB Huygens- straat te Hilversum nagenoeg ge heel verwoest. De oude fabrieks- kern waar het grootste deel van de weefgetouwen stond opgesteld, de gehele garenopslagplaats met de daarin aanwezige garenvoorraad, alsmede de spoelderö gingen in vlammen op. Alleen het kantoorge bouw en het nieuwe fabrieksgedeel- te' bleef behouden. Het vuur js vermoedelijk ont staan in de drogerij. De schade wordt door de directie op 3 millioen gulden geschat. Ruim 50 weefge touwen en vele andere machine rieën gingen bij de brand verloren; nieuwe machines kunnen slechts met een levertijd van twee jaar worden besteld. De fabriek zal voorlopig niet kunnen werken. De 450 man per soneel worden op wachtgeld ge steld. De fabriek had nog voor één millioen gulden aan buitenlandse orders, waaronder van-Zweden en Zwitserland in portefeuille, zodat de brand ook een zware deviezen- schade betekent. Het bedrijf was tegen brand verzekerd. Twee vrachtauto's rijden slagerij binnen Een slager tc Beverwijk kreeg Dinsdagmiddag bezoek van twee vrachtauto's. De oorzaak van de ongewenste visite was een dreigen de aanrijding tussen belde wagens, tenzij zij door op het laatste nip pertje van jiohting te veranderen elkaar konden ontv m. Zij reden ten gevolge hiervan beide tegen "de winkelpui van de slagery op, waar zy een deerlijke ravage aanrichtten. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Dinsdag reed een 32-jarlge land bouwerszoon uit Axel (Zeeland) met een wagen waarvoor twee paarden waren gespannen, toen de goederentrein hem passeerde. De paarden schrokken en sloegen op hol. De man is toen, of van de wa gen gesprongen om de paarden te gen te houden, of er af gevallen. Hij kwam onder een der wielen van de wagen en overleed na enkele ogenblikken. ,,J.' 'G. .Konings, van het Ned. eïer- contrölebureau te De Bilt, ver- iramén 'wq, dat meni over de eerste res uitaten; niet ontevreden is. Tien zal echter moéten wachten, tot alle eieren zijn-uitgeslagen, om een vol ledig overzicht te krijgen. Twee fabrikanten, H. Berendse, Scherpenzeel en de Libra-fabriek te Hurrimelo. hebben intussen ieder een módelmachine vervaardigd, welké beide niet alleen volkomen zijn aangepast aan de afmetingen en werkwijze van de andere in de Nederlandse eierhandel gebruike lijke machines, maar die ook-tech nisch niet voor het Amerikaanse type behoeven onder te doen. Van die oliemethade zal overi gens de Nederlandse consument waarschijnlijk niet profiteren, wan neer inderdaad het ei in de komen de lente van de bon gaat. Dc oorlogshandelingen van 1940 lieten het prachtige stadhuis van Zee- lands hoofdstad als een bijna onherstelbare ruïne achter. Drie jaar na de oorlog is het exterieur van het fraaie gebouw zo goed als gereed. Het herstel van hei interieur zal echter nog enige tijd in beslag nemen. Een chauffeur te Doomenburg, die was opgeleid voor het midden standsexamen, voelde zich, toen de datum van het examen naderde, niet geheel veilig. Op zijn be nauwde vraag of het'niet mogelijk was een plaats-vervanger te sturen zeide'de onderwijzer, die hem had opgeleid,'dat dat niet zo moeilijk was, er c'-f .hem een briefje met 'n paar m.van jongelui die-reeds met goed gevolg het examen had den afgelegd. Ter terechtzitting beweerde de onderwijzer,dat hij het verzoek als een grap had opge vat. De chauffeur-slaagde er inder daad' in een plaatsvervanger te vinden volgens het briefje. De rempla^ant. was een timmerman, dié hij gratis autorijlessen, beloof de, als de persoonsverwisseling niet zou worden, opgemerkt. Een surveillerende onderwijzer achter haalde hei bedrog echter wel en daarmee kwam.de zaak aan het rollen, die de chauffeur een eis van drie weken gevangenisstraf voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar en zestig gulden boete opleverde. De onderwijzer die zich, volgens de officier een grap had veroorloofd waai* hij zijn leerling moreel had moeten bijstaan, hoor de een gevangenisstraf;- van. drie weken tegen zich eisen. De tim merman. zal nog berecht moeten worden. Dinsdag ia ccn Joegoslavische han delsdelegatie naar de Sowjet Unie ver trokken om besprekingen te voeren over een handelsovereenkomst voor 1049. Dinsdag stond te Amsterdam voor het Bijzonder Gerechtshof te recht prof. dr. J. van Dam, tijdens de bezetting secretaris-generaal van onderwijs. In zijn requisitoir eiste de pro cureur-fiscaal mr. Gelinck tegen verdachte een gevangenisstraf voor de tijd van zeven jaar met aftrek van voor-internering, alsmede ont zetting uit de burgerlijke en poli tieke rechten voor de tijd van 15 jaar. Aan het slot van de zitting kreeg verdachte van Dam gelegenheid nog een. enkel woord te zijner rechtvaardiging te spreken. Hij gaf toe, dat hij te ver was ge gaan in zijn aanmoediging aan het Nederlandse volk, te aanvaarden wat hem onvermijdelijk scheen. Hij verzocht echter tevens te wor den vrijgelaten om in de maat schappij te mogen terugkeren. De zitting, die dertien uur duurde werd te elf uur 's avonds gesloten. De president deelde mede, 'dat op 9 November uitspraak zal worden gedaan. Troonrede in Whitehall Honderdduizenden Londenaars trotseerden gistermorgen de regen om iets te zien van de koning en de koningin, die met een pracht en praal, zoals sinds de vooroorlogse tijd niet vertoond was, zich van Buckingham Palace naar Westmin ster begaven, waar koning George zijrt troonrede zou houden. Met 41 kanonschoten en luid gejuich van het publiek werd het koninklijke paar begroet, toen het arriveerde aan het Hogerhuis. De koning was gekleed in een scharlakenrood en gouden uniform, de koningin droeg e?n wit hermelijnen mantel over een met goud afgezette avondja pon-van wit satijn. In het Hoger huis zette de koning voor het eerst sinds tien jaar zijn kroon op en trok hij het roodfluwelen parle ment sgewa ad aan. Daarna nam hij plaats om zijn troonrede uit te spreken, die elf minuten duurde en waarin hij na de buitenlandse si tuatie en de samenwerking van de landen van het Gemenebest in ogenschouw te hebben genomen, o.m. het wetsontwerp tot nationa lisatie van de Engelse staalindu strie aankondigde. Ook zal het La gerhuis in zijn thans geopende zit tingsjaar in derde lezing het wets ontwerp te behandelen krijgen, Prajessor L. S. Leaky heeft een naar schatting 25 millioen jaar oude apenschedel ontdekt, welke gelijkenis vertoont met de menselijke schedel en waar van verwacht wordt, dat vele geaccepteerde theorieën over de menselijke evolutie thans her zien moeten worden. De profes sor deed zijn vondst op het Ru- singa-eiland in het Victona- meer (in de Soedan). Hij vond ook vele fossiele zaden en vruchten waarmede de aap zich gevoed heeft. De professor -zal de schedel per vliegtuig naar Londen overbrengen, In uerband. met de herhaalde aanslagen morden de spoorwegen in Indo nesië schérp bewaakt. Het patrouillalopen langs de spoorlijnen behoort thans tot de dagelijkse taak van de Nederlandse troepen. Een patrouille op weg langs een spoorweg. Links: Sergeant Han de Wolf uit Huizen (N.H.), soldaat Dick, van Kuilenburg Maurïk-Betuwe) en soldaat Ybert Daim uit Haarlem. Rechts: Korporaal Jan Klaver uit Nieuw-Amster dam, soldaat Wün Wouters wit Veere, soldaat Piet Slagter uit Alkmaar en soldaat Izam Paauw uit Rijnsburg. Het aantal sterf- huis snel vermoeid dus verzamelde gege- gevallen in Zandvoort \verd, en hoofdpijn vens de resultaten van in de laatste vijftig kreeg. Ook enkele an- de schadelijke- stralen jaar ten gevolge, van deren in het raadhuis en vari hun bastrii- bepaalile ernstige ziek- klaagden daarover, dingsmidóëlen vast ten heeft zich, naar Een door de heer Mie- stellen, burgemeester Van Fe- remet ingesteld onder- Wetenschapsmensen -,ema opviel, hoofd- zoek bracht aan het- zrjn bezig met het con- zakeliik in een bepaald gedeelte van de oude dorpskern geconcen treerd. Dit was dan ook een der voornaam ste redenen, dat de burgemeester dewi chelroedeloper, de heer Miercmet, wiens op vattingen ter zalio door de burgemeester worden gedeeld, op dracht gaf, de oude licht, dat de klagers cr var» tot wetenschap dorpskern op „aard- precies in kruisingen bevorderd. En dan zal, stralen" te onderzoe- van aardstralen zaten, zoals mr. Van Fenema ken. Enige UJd geleden Een ontstralingsappa- zich voorstelt, iedere is dit onderzoek -lie- raat patent van de aannemer zich wel gonnen; Woensdag a.s. heer M. had het ge- tweemaal bedenken zal de heer Mieren let wenste gevolg: de voordat hij huizen zijn nasporingen voort- klachten verdwenen. bouwt op" een terrein, zetten en- wat dit Als resultaat van het dat niét op aardstralen gedeelte betreft be- onderzoek dat van- is onderzocht, eindigen. daag zal worden ïnge- Een ander gedeelte steld, zal de :oude Burgemeester mr. van oud-Zandvoort is dorpskern dan ook op H. M. van Fenema zal al eerder onderzocht, de gevaarlijke punten binnenkort in het col- evenals het raadhuis, worden ontstraald. lege van B. en W. voor- Toen burgemeester. Daarna wil men gedu- stellen ziekenhuizen en Van Fenema zijn ambt rende enige jaren de scholen In zijn gemeen- 'in Zandvoort had aan- omvang en de aard te op „aardstralen" te vaard, merkte hij al -van het aantal sterf- laten onderzoeken door gauw, dat hij achter gevallen controleren en een bevoegd bekend zijn bureau in het raad- aan. de hand van de al- staand wichelroedeloper Burgemeester laat ernstig onderzoek instellen strueren van m'etertjcs die In handen var. wie dan ook de aan wezigheid en dé sterkte van aardstralen kun nen aantonen. Dit heiu bedrijf, dat. nu nog door sommigen schouder ophalend als bijgeloof wordt gequalificeerd, zal dan officieel zgn erkend en de studb Waardering,bewondering en dankbaarheid voor hetgeen konin gin Wilhelmina gedurende haar vijftigjarige-regering voor ons ko ninkrijk heeft verricht, daarmee begint het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de begroting 1949. Dc Tweede Kamerleden vermelen zich dan. verder in politieke beschouwingen. Op de kabinetsformatie willen de meesten niet nogmaals diep ingaan. Hoewel verscheidene van hen uitgaan van de gedachte, dat het noodzakelijk is dat allen, die de vrijheid lief hebben, juist In deze tijd hun politieke sanm- horigheid moeten demonstreren, blijven zij van mening, dat een twee-nart Hen kabinet beter had, voldaan. Andere le den juichen de basisverbreding toe. Natuurlijk zijn er ook leden., die niet enthousiast zijn over het huidige kabi net. Zij blijken van mening, dat het de politiek van de vorige regering voort zet. „Welke plannen heeft het kabinet met dc benoeming van staatssecretaris sen?" Informeren enkele leden. Een andere vraag liiidt: ..Hoe staat de re gering tegenover een West-Europees parlement?" Ongerustheid over de ontwikke ling van de Benelux hl ij kt uit en kele andere wagen Er zijn Kamer leden, die vaststellen, dat de kosten van het- levensonderhoud Dmhoog gaan dat vooral ook de tegenstel ling tussen arm en rijk steeds scherper wordt. „Brengen wij niet meer offers dan de "andere lan den?". vragen zij. „Als de regering er naar streeft tot „aanpassing" te komen hetzij door ver hoging van de prijzen hetzij door ver laging van de lonen laat zij dat dan ronduit zeggen. Nu. voert zij een ea rn ouDagepolitiek" merken enkele Kn- m er leden on. Tn het. algemeen blijken de meeste leden veel belangstelling te hebben voor dc olannen der regering t.a.v_ de afschaffing der subsidies op levensmiddelen. Ook het standpunt vart de regering t.a.y. de' huurverhoging, de Industrialisatie on de niddnnstands- poUtiek zouden zij graag willen vcrnc- Het heeft de verwondering van vele Kamerleden gewekt, dat de regering in de troonrede met geen woord sprak over het vraagstuk van de grenscor recties. Contact niét de Republiek „De regering heeft oen Jaar geleden verklaard, dat zij-niet streeft naar ver- Behouden bij Urk binnen gebracht Dinsdagavond omstreeks half tien zijn op Urk noodsignalen op gevangen, afkomstig van een schip, dat zich ten Westen van Urk op het IJsselmeer bevindt. Direct nadat de noodsignalen wa ren opgevangen, voeren schepen ter assistentie uit. Omstreeks half een is de sleep boot „Volharding" de haven van Urk binnengekomen met het vchip, dat om hulp had geseind. Het was het 200 ton metende sleepschip „An toniem uit Rotterdam, Het schip, dat op weg was van Lemmer naar Urk, is door de duisternis misleid te dicht bjj de zandbank gekomen en aan de grond gelopen. Doordat een lek ontstond, was dringend om hulp gevraagd. Na ongeveer drie uur hard wer ken is het schip vlot gekomen. Hoewel op eigen kracht gevaren kon wórden, had de „Volharding' een lijn vastgemaakt. Na aankomst in de haven bleek, dat de'schade niet ernstig' was. ntetlgin'g van 'dé républiek'TtidÓnesfa; doch Integendeel tracht tot een her nieuwd contact met de Republiek te, komen." merken enkele Kamerleden op. „Is deze wenselijkheidmet ver sterkt door hetzuiveringsproces, dat zich thans binnen de Republiek vol trekt?" vragen zij. En zij voegen daar aan toe: „Wat is er besproken met dr. Van Mook?" Weer ander leden dringen er op aan zo snel mogelijk orde en rust b> Indo nesië te herstellen. De perszuivering noemen vele leden een aanfluiting van de rechtsbedeling in ons land. „Welke maatregelen denkt de regering hiertegen te hemen?" infor meren zij. Over de 'werkzaamheid van het Be heersinstituut en het weren van com munisten uit sleutelposities blijkt on gerustheid te bestaan. Belasting; te hoog; Hoewel de meeste leden bewondering hebben voor de wijze, waarop de mi nister van Financiën zijn millioenen- note opstelde blijken vele van hen on gerust te zijn over de hoge staatsschuld. De bewindsman laat een minder somber geluid horen dan in vorige jaren, déch dit optimisme achten de genoemde le den misplaatst, nis men let op de zware belastingdruk. Zij z(Jn dan ook van mening, dat belastingvermindering ur gent is. Verder zijn er tn het verslag nog op merkingen te lezen over: de noodzakelijkheid om In tijden van neergaande conjunctuur de werkloos heid op te vangen door het uitvoeren •an gTote werken: over de onmogelijkheid voor grote volksgroepen, om hun levenspeil nog meer 1e verlagen, hoewel de regering van oordeel blijkt dat voor herstel van onze welvaart de uiterste zuinigheid noodzakelijk is: de invloed, die de Marshallhulp op onze begroting heeft gehad. waarbij de bevoegdheid, van het Hogerhuis om een wet op te hou den, van twee tot één* jaar wordt teruggebracht. De conservatieven hehben geen tijd verloren laten gaan om te ant woorden op de troonrede. ïn het bijzonder de passage over de natio nalisatie van de staalindustrie wekt hun ergernis op en zij hebben, daarom het plat» opgevat., een amendement op de Troonrede in te dienen, waarin zal worden gezegd, dat de cdnservatieve leiders het „betreuren", dat deze nationalisatie in de Troonrede opgenomen is. Zou dit amendement worden aangeno men, dan zou het kabinet-Attlee moeten aftreden. UNO vraagt: Zet hulp aan Mctrkos stop John Foster Dulles, waarschijn lijk de nieuwe Amerikaanse staats secretaris indien de Republikeinen de verkiezingen winnen, beschul digde de Sowjet-Unie er Dinsdag van dat zij het Sowjet-Communisine in de gehele wereld wil vestigen. Dulles voerde het woord tijdens het debat dat de politieke commis sie over Griekenland houdt. Mede namens China, Engeland en Frankrijk diende Dulles de volgen de resolutie in: De sub-commissie voor dè Balkan der UNO rapporteert: 1, Dat de strijdkrachten van Mar- kas voor een groot deel afhankelijk zijn ven bevoorrading uit Albanië, Bulgarije en Joegoslavië. 2. Het voortduren van deze toe stand vormt eec bedreigïüg voor de vrede op de Balkan. De resolutie eist dan: a. Beëindiging hulpverlening aan Markos. b. Bijlegging van het Griekse conflict met vredelievende naiüde- len. De Nederlandse Spoorwegen zul len in Utrecht en een achttal plaat sen in de omgeving gedenkplaten onthullen voor in de oorlog om het leven gekomen personeelsleden. In Utrecht vindt: deze plechtigheid plaats op 28 October om 3 uur n.nu, te Nijkerk op .3 November, even-- eéhs'om- 3 uur te ïBarneveld op 5 November om 11.15 uur, te Amersfoort op 9 November én wel om 11.15 in de Centrale Werkplaats en om 14 uur op-het station, te Bilthoven (in hotel De Schouw) op 11 November om 9.45 uur, te Maarn en Driebergen op 16 Nov, resp. om 11.15 en 14 uur en te Rhenen op IB Nov. om 11 uur. Met ingang van 1 November zul len dc A.N.WJB,-.wegenwachten op alle door hen gepatrouilleerd® rou- tes langer op de weg blijven. Tot dusverre begon hun dienst om 8 uur 's morgens en eindigde om 5 uur. 's middags. Omdat op dit uur het verkeer ge woonlijk nog zeer druk is. zullen zij in de-toekomst tot 6 uur dienst doen. Deze maatregel houdt echter in, dat de wegenwacht voortaan 's mor gens pas om half 9 op de weg komt. Moeso houdt zicH schuil Volgens republikeinse berichten houdt do Indonesische communis ten-leider Moeso zich schuil op. de Zuidelijke helling van de berg La- woe. Moeso zou vergezeld zijn van drie goed uitgeruste communistische compagnieën. Lawoe ligt ten. wes ten van Madioen. Vanmiddag om 12 uur hebben familieleden, collega's en vrienden op de begraafplaats Rhijnhof in Ooegstgeest afscheid genomen van 3 slachtoffers van de „Nijmegen", de KLM-constellation die een week geledén bij Prest wiek (Schotland), brandend neerstortte. Daar zijn de stoffelijke over schotten van de heer H. Veenen- daal, technisch directeur van de KLM, uit Wassenaar, van de heer K. D. Parmentier, de gezagvoerder van de „Nijmegen", uit Badhoeve dorp en van de heer Austin F. E. Ma cm er ny, de Europese vertegen woordiger van de LockheedAircraft Corporation, uit Engeland, aan dc schoot der 'aarde toevertrouwd. Aan deze begrafenis ging 's mor gens een kerkelijke rouwdienst in Amsterdam vooraf. Voor Austin F. E. Macinerny werd om half negen in de Rozen kranskerk in Amsterdam een mis van requiem opgedragen. In de kerk waren aanwezig dr. A. Flesman, president-directeur van de KLM en mevrouw Plesman, mevrouw Veenendaal, de weduwe Weerbericht VRIJ KOUD Weersverwachting, geldig tog Uonderdagavona. Vannacht In het alge meen weinig, maar mor gen toenemende bewol king, met in het Zuiden van het land later kans op enige regen. Geleide lijk aanwakkerende wind uit richtingen tussen Oost en Zuid. Vrij koud. 28 Oct.: Zon op 7.27, onder 17.20. Maan op 1.51, onder 16.14. 28 Oct. Hoog water te Rotterdam: le tij 0.45 uur, 2e tÜ 13,12 uur. van de eveneens te Frestwick om gekomen KlflVT-directeur H. Vee nendaal, de beide broers van de overleden Macinerny, Gerald en Ralph en. vele vrienden en beken den. De kist met het stoffelijk over schot was op de katafalk voor het priesterkoor geplaatst. „De amateursbepalingen hebben niet voorzien in het geval, dat een wereldkampioene hardlopen tevens moeder is van twee kinderen. Wie rekent daar nu ook op!", aldus de- secretaresse van de Australische athletiekbond, die alle pogingen In het werk stelt om Fanny Blankers- Koen naar Australië te krijgen. De kwestie is echter, dat Fanny en haar man. die als trainer zal op treden, alleen de reis willen maken indien hun beide kinderen mee magen. En is nu de financiering van de reis van de kinderen wel of niet in strijd met de amateursbe- palingen? Zie daar de strijdvraag die Australië tracht op te lossen. Desgevraagd verklaarde het echt paar Elankers, dat de moeilijkhe den zouden zijn omzeild, wanneer het oorspronkelijke plan was door gegaan van een aantal Australische particulieren, die dé reis der kin deren wilden financieren. Van dat plan is echter nooit meer iets ge hoord. Afgezien hiervan menen Fanny en haar man, dat het ath- letiek-programma dat Australië heeft ontworpen veel te overla den is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1