Brood, suiker, varkensvlees, boter, anthraciet en zeep duurder HET ROTTERDAKSCH PAROOL Directeur van het G.E.B. luidt de noodklok Loonbijslag teneinde de gevolgen der prijsstijging op te vangen Hogere kosten voor gezin van vier mensen f 1.— Nood leidt tot gedeeltelijke hervatting van het werk Regeringsmaatregelen inzake lonen en prijzen Bijslag bedraagt tl.per week of f. 4.50 per maand Bij het verbruik van goedkopere artikelen slechts f. 0.69 Weerbericht ::K Minister JOEKES voor de radio pg Hogere kinderbijslag voor de grote gezinnen? '43fe>M2 Min. Stikker naar Indonesië DE FRANSE STAKINGEN Egyptische leger vernietigd? Regering zal gezonde concurrentie bevorderen Van Mook eervol ontslagen Na Russisch veto, wat nu? MR. SPITZEN nieuwe minister van Verkeer Centrales kunnen het stroomverbruik tussen 8-9 niet meer aan Verouderde machines Donderdag 28 October 1948 led en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prils: per week 0,32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door.de Stichting „Het Parool" DÏE SCHIEDAMMER [ïcHtste jaargang, No. 252 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier; Amsterdamscbe Bank te Botterdam Directeur: B. da Vries Hoofdredacteur: Th. Hamaker De regering[heeft haar plannen bekend gemaakt t.a.v. de verlaging van enkele en opheffing van andere subsidies op levensmiddelen en brandstoffen. Zij legt er de nadruk op, dat een in grijpende hernemng van de tot nu toe gevoerde loon- en prijspolitiek niet in haar bedoeling ligt. zegt verder nadrukkelijk, dat de last, die de subsidies legden op de begroting, zó zwaar ■was, dat de financiële gevolgen daarvan niet uit de belastingen konden worden gedekt. De regering moest er voor lenen. Daarom ziet zij zich genoodzaakt de subsidies met ingang van November met in totaal driehonderd-dertig millioen gulden 330.000.000) te verlagen. wrXmÏÏvr'T11 :U"C° h" 9evo,9 z'ln van deze subsidieverlaging en -afschaffing. DUURDER WUKUKN: brood, vier cent pér achthonderd gram (een heel brood); suiker, ongeveer zeventien cent per kilo; varkensvlees, gemiddeld veertig cent per kilo geslacht gewicht, (dat is ongeveer drie en vijftig cent per kilo zonder been); boter, twintig a vijf en twintig cent per half pond; anthraciet, zestig cent per mud. Ook de z e e p wordt duurder. De prijzen van margarine, rundvlees en kaas b 1 ij v e n dezelfde, de prijs van consump- tiemelk wordt met één cent per liter verlaagd. Brood en suiker gaan binnenkort op een nader te bepalen datum van de bon. Ter toelichting van de. maatrege len, die de regering heeft genomen inzake de vermindering of afschaf fing van subsidies op levensmidde len en kolen, en de maatregelen, die. zij ter compensatie van de prijsstijgingen noodzakelijk acht, verstrekte de regering een offi cieel communiqué, waarin het heet: „Toen midden September de be groting voor 1949 werd ingediend, bleek daaruit het voornemen de subsidies op levensmiddelen en brandstoffen te verminderen. Deze vermindering zal in een aantal ge vallen tot prijsverhoging leiden. De te verwachten gevolgen Worden echter door velen overschat. Nu het overleg, dat met de Stichting van de Arbeid is gepleegd over de ge volgen van de te nemen maatrege len, tot overeenstemming heeft ge leid, is het mogelijk een overzicht te geven van het geheel der maat regelen en van hun vermoedelijke consequenties. Een Ingrijpende herziening van de gevoerde loon- en prijspolitiek ligt niet in de bedoeling. Het streven, om een grote mate van stabiliteiten een in verhouding tot an dere landen redelijk kostenniveau te handhaven, heeft vruchten gedragen, die niet mogen worden prijsgegeven. Er Is dan ook geen sprake -van. dat een algemene prjjsverhögtng'zou zijn te ver wachten. Het is echter niet mogelijk de subsidiëring, die een van de mid delen Ï3 geweest om hier het peil van de kosten van levensonderhoud gedu rende c!e laatste twee jaren vrijwel ge lijk te doen blijven terwijl op de wereldmarkt de prijzen snel stijgen ten volle te bandhaven. Sedert de bevrijding van ons land is voor ongeveer twee en een half milliard gulden aan zodanige subsidies uit de schatkist gefinan cierd, terwijl de kosten voor 1943 op ongeveer zeshonderd vijftig tnil- lioen gulden worden geraamd. Deze bedragen konden, ook bil het te genwoordige hoge belastingniveau, niet uit de jaarlijkse rijksinkomsten worden gedekt.. Er. moest voor wor den geleend. Hiermee kan niet worden voortgegaan, terwijl dit be drag ook niet uit belastingverho ging kan worden gevonden. Bovendien is het o.a. voor de econo mische unie met België en Luxemburg, die ook voor Nederland van grote bete kenis Is, noodzakelijk, dat kunstmatige elementen uit het Nederlandse prijs peil geleidelijk worden, verwijderd. Tenslotte- is de vrijlating van sommige gerantsoeneerde artikelen alleen moge lijk als geen subsidies meer worden ge geven. Verlaging: een noodzaak De regering heeft zich. dan ook genoodzaakt gezien met ingang van 8 November de overheidssubsidies in vergelijking met het lopende jaar In totaal met driehonderdder- tig millioen gulden te verminde ren- De subsidies op levensmidde len zullen met rond tweehonderd veertig millioen gulden en die op brandstoffen met ca. negentig mil lioen gulden worden verlaagd. Een bedrag van zeventig millioen gulden hiervan heeft echter be trekking op vermindering van im- poitsubsidies, die zich voor de ver bruiker niet doet gevoelen, omdat deze mogelijk is geworden door prijsverlagingen, die zich in de De regering stelt zich op het standpuntdat de gevolgen van de opheffing en vermindering der subsidies op levensmiddelen en brandstoffen binnen verantwoorde grenzen moeten blijven. Zij heeft dan ook. in overleg met de Stichting van de Arbeid besloten de volgende maatregelen te treffen: Werknemers boven de 23 jaar, wier weekloon het bedrag van f 71.niet overschrijdt, krijgen een bijslag van één gul den per week; Werknemers boven de 23 jaar, wier maandloon het be drag van f 308.niet overschrijdt, ontvangen een bijslag van vier en een halve g uld en per'maand. De werkgever zal deze loonbijslagen moeten betalen Bij deze bedragen is uitgegaan van een jaarsalaris van f 3700. Inwonende werknemers krijgen deze bijslag niet. Deze loonbijslagen zullen op 1 November ingaan, dus voor het eerst worden betaald over de loonweek, eindigende in de eerste week van November. Over de wijze, waarop deze bijslag in de practijk zal worden verleend, wordt nader overleg gepleegd door het College van Rijksberniddelaars en de Stichting [van '&e.' Arbeid. Het is de bedoeling der regering de. verhoging, die aan de arbeiders in het particuliere bedrijf -wordt gegeven, ook toe te kennen aan het overheidspersoneel, «oor zover dit een loon of salaris heeft dat per jaar niet hoger is dan 3700.-Over de vorm, waarin dit zal geschieden, wordt overleg gepleegd met de organisaties.' Iaatsie maanden op de buitenland se markt hebben voltrokken. Voorts zal van de verlaging der brandstof- fensufcsïdie niet meer dan ongeveer een kwart op de consument druk ken. De herziening van andere subsi dies heeft wel enige invloed op de prijzen. Daarbij is bevorderd, dat men zich, zo nodig, in belang rijke mate aan de prijsverhogingen kari onttrekken, doordat andere, verwante artikelen, niet in prijs stijgen. Tot verhoging van de prijs van het normale brood, die aanvanke lijk niet in de bedoeling heeft gele gen, is hij nadere overweging be sloten, omdat daardoor ook ophef fing van de distributie van brood mogelijk zal zün. Bij de invoering van deze maat regel is rekening gehouden met de omstandigheid, dat de aardappel prijs op het ogenblik in verhou ding met het vorige jaar laag is. De loonbijslagen die door de werkgever zullen worden gegeven, hebben geen ander doel dan de hierboven vermelde prijsstijgingen op. te vangen. Zy mogen in het alge meen niet tot prijsver-1 hoging leiden. Dit zou im mers tengevolge hebben, dat de toegekende loonbijslagen het be oogde effect zouden missen. Ook de stijging van de kolenprijs zal in het algemeen niet tot stijging van de verkoopprijzen der producten mo gen leiden. Tegenover deze verhoging van lasten van het bedrijfsleven' zal echter een verlichting intreden als gevolg van de herziening der fiscale winstvaststel ling. Bij haar communiqué over de loon- en prijspolitiek voegt de regering een berekening van de gevolgen, dte vol gens haar de prijsstijgingen op een ge zin van vier personen- man, vrouw en twee kinderen zullen hebben. Indien men aanneemt, dat in het-nm- dige verbruik van een gezin met twee kinderen, waarvan het gezinshoofd een Inkomen geniet variërende van veertig OOSTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Vrij kond met een matige, later ar "en toe vrijkrachtige wind ruit Oostelijke richtingen. In het Noorden van het land:droog weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. In het Zuiden van het land: half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaat se» droog weer. 29 Oct.; Zon op 7,29, onder 17-18. Maan op 3.20. onder 16.27. 29 Oct. Hoog water te Botterdam: le tü 2.05 uur, 2e tij 14,14 uur. Hedenmorgen 8.40 uur te Botterdam: Luchtdruk 764.S; wind N. O, 3; temp. L7max. 9.8 (gistermiddag 2.40 uurr. Din. 1.3 (hedenmorgen 7.40 uur); weersgesteldheid: licht bewolkt. gulden tot vfjftig gulden per week, geen veranderingen zullen optreden behalve in de consumptie van witte brood en boter mag worden ver wacht. dat de betrokken posten van het huishoudboekje zich aldus -zullen wijzigen: Brood Andere meelproducten".ua Suiker VarkensvleesO-13 Plantaardige oliën en vetten (exclusief margarine) 0.00 2eep m o.tv Hwsbrandkolcn 0.05 Gas ea licht<U0 Af: melk Totaal 1,— Bij deze berekening is aangenomen, dat het gezin gedurende één dag per week het duurdere wittebrood eet. ter wijl dit gezin door een iets groter ver bruik van margarine in plaats van bo ter de totale uitgaven aan deze belae artikelen gelijk houdt. Indien de consument het verbruik van enkele van de in prijs gestegen goederen vervangt door goedkopere, die evenwel een gelijke voedingswaar de of overeenkomstige verbruikswaarae hebben, behoeft voor hetzelfde gezin slechts op de volgende hogere lasten te worden gerekend: Wekelijkse uitgaven*. Brood Suiker Dliën en vetten (zottder mar- Jeep m Tezamen 0,84 Af: melk 0,15 Totaal 0,69 De minister van Sociale Zaken, mr. A.M. Joekes, heeft gister avond voor de radio een inleiding gehouden tot het officiële rego- rmgscommuniqué inzake de lonen en prjjzen. Hij zei o.m., dat de regering zich, vanaf het ogenblik, dat zij besloot de subsidies op verscheidene levens middelen te verlagen of af te schaffen, terdege reken schap heeft ge geven van de gevolgen daar van op de kos ten van het le vensonderhoud. „Immers", zo ging hij voort, „haar streven is er op gericht bjj de loon- en'- prijspolitiek so- .fliifce ciaal gerecht vaardigde er economisch verantwoorde looimor- men te blijven bevorderen". Hij maakte gewag van het Inten se overleg tussen de interdeparte mentale commissie voor de loon- en prijspolitiek en de Stichting van de Arbeid, die ook nu een gunstig resultaat opleverde. Verder wees hij op de samenwerking van werk gevers en werknemers in. de Stich ting van de Arbeid, welke heeft ge leid tot sociale rust, die het econo misch herstel van ons land zeer ten goede is gekomen. Ten slotte maakte hij melding van de looncorrectie, die de rege ring invoert ter compensatie van de prijsstijgingen. - Voor gepensionneerden komt een regeling De regering blijkt er van over tuigd, dat een uniforme loonbijslag het minst ten goede zal komen aan de grotere gezinnen terwijl deze de meeste invloed van de verlaging der subsidies op levensmiddelen en kolen zullen ondervinden. Zij is voornemens hiermee ten volle re kening te houden. Zij acht èen wij ziging, der Kinderbijslagwet, die in het bijzonder aan de grote gezinnen ton goede zal komen, „in verhoog de mate urgent". Ook de wense lijkheid van een regeling vart de kinderbijslag voor kleine zelfstan digen gaat sterker spreken. Op korte termijn kan een wets ontwerp worden verwacht, dat de kinderbijslag aan van overheids wege. gepensionneerden zal rege len. ESuiseigenaren dringen aan op huurverhoging De Nederlandse Bond, van Huls- en Grondeigenaren heeft aan de raad van ministers een telegram gezonden, waarin hg de aandacht van. de ministerraad vestigt op de moeilijkheden van de huiseige naren in het algemeen en in het bijzonder voor al diegenen onder hen, die niet ever andere vermo gens- of inkomstenbestanddelen beschikken. De bond acht onmid dellijke, eventueel trapsgewyze ver hoging der huren dringend nood zakelijk. Minister Stikker heeft zich heden per vliegtuig naar Indonesië bege ven. Hij wordt vergezeld door mr. N. S. Blom, raadsadviseur van het, ministerie van buitenlandse zaken. Commissie vereenvoudi ging belastingwetgeving Woensdagmiddag heeft de minis ter van. financiën op 2ijn derpartë- ment de commissie geïnstalleerd, welke onlangs is ingesteld om te onderzoeken, welke vereenvoudi gingen in de belastingwetgeving mogelijk en wenselijk zijn. Operatie-10 plagen" In navolging van de geallieerden, die voor hun grote operaties tijdens de tweede wereldoorlog soms merkwaar dige code-namen kozen, noemden de Joden hun actie tegen de Egyptenaren in de Negeb-woestijn „Operatie - Tien Plagen". Indien de mededelingen die de Joodse kolonel Jaóin Woensdag deed te Tel Aviv naar aanleiding van deze, op last van de wapenstUstanticommissie geëin digde actie, juist zijn, betekent dit vrij wel het einde van het Egyptische leger. Het leger van Egypte verloor twee duizend doden en gewonden. Boven dien bevonden zich op het tijdstip van de wapenstilstand nog 30.000 Egyptena- ren binnen drie Joodse omsingelingen. Voorts zou het Egyptische vïaggeséhip tot zinken zijn gebracht. In antwoord op een order van de waarnemende bemiddelaar in Palestina, dr. Ralph Buncbe beeft Israël verklaard, dat het weigert zijn troepen uitde veroverde gebieden, terug te trekken. Teneinde de kosten van levens onderhoud voor de Nederlandse be- volking op een zo laag mogelijk peil te houden, 2al de regering, voorzo ver hierdoor geen vitale belangen worden geschaad, voortdurend haar volledige steun geven aan krachten, die een prijsverlagende invloed uit oefenen. Wel zal in de toekomst bij de kostprijscalculatie de loonbijslag als kostprijselement worden erkend; Gezónde concurrentie zal bevor derd, tcrwyl onverantwoorde be scherming zal worden tegengegaan. Hiertoe zal de opheffing van een aantal distrïbiitiemaatregelen kun nen bijdragen. Door het aanwenden van een deel van de Marshallstcun voor produc tieve doeleinden zullen Nederlandse 'bedrijven hun productie-apparaht kunnen uitbreiden en modernise ren, waardoor een vergrote pro ductie tegen lagere kostprijs tot stand zal kunnen komen. Door krachtig mee te werken aan het tot stand komen van een meer intensief Europees handels- en be talingsverkeer tracht de regering te bereiken, dat evénals. vroeger het geval was, de Nederlandse onderne mer rijn goederen daar zal kunnen kopen, waar ze togen de goedkoop ste prijs .worden, aangeboden. - Kotóèh. er barsten "ïtf hfeb'ÏTan- se sta kings front? Niemand, die dat nu reeds met zekerheid zou durven zeggen. Onmiskenbaar is nochtans dat, terwijl de CGT, de communistische vakbond ge~ tuigt, ,,dat de staking eensge zind voortduurt in alle steen kolenbekkens van Frankrijk", ter zeifdertijd de cijfers uitwij zen dat in tal van plaatsen de economische nood mijnwerkers terug voert naar hun werk. Daar is bij voorheeld het Lotha- ringse mijngebied. In dit deel van Frankrijk hervatten Dinsdag 44 pro cent van de ondergrondse en 60 pro cent van de bovengrondse arbeiders het werk. Woensdag waren hun per centages respectievelijk 58 en 68. Deze verbetering .in de toestand gaf Francois Mitterand, de Franse staatssecretaris van voorlichting na een zitting van de ministerraad de verklaring in, dat het er naar uit ziet, dat het land naar een algemene hervatting van het werk en een ver mindering van de spanning toegaat. Deze feiten nemen echter niet weg, dat het CGT erin is ge slaagd de Franse havenarbei ders tot boycot te brengen van schepen die vanuit Engeland en Amerika kolen naar Frankrijk brengen. Terwijl het werk aan de andere schepen normaal voortgaat, lig gen in de havenstad Eouen twaalf Liberty-schepen met ko len op lossing te wachten- In la Falice zijn het er 'twee en in Duinkerken een. Oak -met "andere -middelen^tracht de CGT na "24 dagen van vergeefse strijd een beslissing té forceren. Daartoe worden dé arbeiders in de gas- en electriciteitsbedrijven in Parijs en andere grote steden van Frankrijk opgeroepen tot het voe ren van een „doelmatige actie" In het gebied van Ales, ten Noord Wes ten van Marseille, waar zich Dins dag bloedige botsingen voordeden heeft dezelfde vakbond een alge mene 24 uursstaking afgekondigd. De' stakingsleuzen zijn: terugtrek king der troepen uit de mijnen, vrij lating van aÜe arrestanten in Ales die in verband met de staking zijn gearresteerd, schadeloosstelling van de nabestaanden van arbeiders, die in gevechten met de politie zijn ge vallen. Bij Koninklijk Besluit van 25 October 1948 is aan dr. H. J. v a n Mook op zijn verzoek op de meest eervolle wij2e ontslag verleend als J uitenant-gouvemeur-generaal van Indonesië met dankbetuiging voor de vele én. gewichtige diensten door hem in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden aan den lande be wezen. Het ontslag gaat in op 't tijdstip, waarop dr. Van Mook het bestuur zal hebben overgegeven aan de autoriteit, die de uitoefening van zijn functie van hem zal overne men. Op dc begraafplaats Rhijnhofie Oegstgeest werden Woensdag drie slachtoffers van de ramp met de „Nijmegen" ter aarde besteld n.l. H.Veenendaal, directeur der KLMK. D. Parmentier, gezag voerder van de Nijmegenen chef bliegdienst KLM en A. F. E. Mac- Inemy, vert. v. d, Lockheed Air craft Corporation. Marshall, Bevin, Schuman vergaderen in Parijs De ministers van Buitenlandse Zaken der drie Westelijke grote mogendheden, Bevin, Marshall en Schuman, zijn Woensdagavond op het Franse ministerie van Buiten landse Zaken bijeengekomen Aan het eind van deze bijeen komst werd een communiqué uit gegeven, waarin wordt verklaard: De drie ministers van Buiten landse Zaken bestuderen de toe stand die door &et Sow jet-veto over de resolutie van de Veilig heidsraad ten aanzien-van de .Berr lijnsé kwestie werd geschapen. De drie regeringen aanvaarden die resolutie en verklaren zich bereid deze loyaal uit te voeren. De kwes tie staat nog op de agenda van de Veiligheidsraad." Prof. mr. dr. C. A. Verrijn Stuart overleden Gisteren overleed te Zeist prol. mr, dr. C. A. Verrijn Stuart, oud- boogleraar in de staathuishoud kunde en hethandelsrecht te Delft en in de staathuishoudkunde en de statistiek te Groningen en Utrecht. De crematie geschiedt Vrijdag 29 October te Velzen na aankomst van 1 trein 14.09 uur te Driehuis-W ester - veld. Op de wegveikeersdag van de KNAC, die minister Van Schaik In Den. Haaf opende, heeft deze mede gedeeld, dat zijn portefeuille, welke hy ad-intcrim b.eheerde, binnen en kele dagen zal worden overgenomen door mr. D. G. W. Spitzen, secreta ris-generaal van het departement van Verkeer en Waterstaat. Mr. D. G. W. Spitzen werd 18 Maart 1866 in Wageningen geboren. In Den Haag doorliep hy het gym nasium en in Deiden studeerde hij rechten- Na zijn studie was hij ge durende enige jaren werkzaam bij het voormalige departement van Binnenlandse Zakeh en Landbouw. In 1932 volgde zijn benoeming tot administrateur aan Binnenlandse Zaken en aanvaardde hy de functie van chef der afdeling binnenlands bestuur van dat departement. Op 1 Januari 1939 werd mr. Spitzen be noemd tot secretaris-generaal van het departement van "Waterstaat. In die functie is hij thans nog werk zaam aan het ministerie, dat thans Verkeer en Waterstaat omvat. Mr. Spitzen is commissaris van de Nederlandse Spoorwegen. Hij be weegt zich veel op cultureel gebied en is o.m. voorzitter van. de Haagse Kunststichting, van de Vereniging van Vrienden van het Residentie- Orkest en van de werkgroep Haags Cultureel Centrum. Hij is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje Nassau. De nieuwe minister zal Vrijdag door de Koningin worden beëdigd. Mr. Spitzen is niet aangesloten bij een politieke partij. ERGENS in het imposante G.EJ3.-gebcuw aan de Rachussenslraat staat een maquette, waarvan men op het eerste gezicht zou zeggen: hé. dat lijkt wel een alpenlandschap met al die pieken, steil omhoogrijzend uit een bergmassief! Over die „pieken" piekert de directeur van het G.E.B., ir. M. C. Hoenkamp reeds lange tijd- Vooral de hoogte van de piek van 8—9 uur 's morgens baart hem zorgen. Hij is niet eerder gerustgesteld, of hij moet varrjdie allerhoogste piek van zijn „alpenland" een flink stuk hebben kun nen kappen, en dat op een lagere piek kunnen zetten. Lukt dat niet, dan kan het deze winter wel eens gebeuren, dat TJ 's mórgens een tijd lang tevergeefs de schakel van het electrisch licht omdraait of de stekker in het stopcontact steekt! spaarde juist zoveel stroom van 8—9 uur 's morgens. Nu is het helaas zo. dat de industrie 's morgens tussen half acht en acht uur de stroom in schakelt en in de meeste huishou dingen is dat eveneens het geval. Hierdoor is de ochtend-piek- belasting veel hoger geworden dan die in de. middaguren van 46. En het is voor de centra les juist 20 moeilijk, om van de zwakke nachtbelasting 's mor gens plotseling op volle toeren te moeten draaien. Er kan zelfs een ogenblik lcomcn, dat men pp de centrales zegt: we kunnen het niet meer aan; er kan geen K.W. meer af of de boel loopt spaak. Wat cr dan zou kunnen gebeuren leert ons Engeland, waar in dc jaren 1946 en '47 soms gehele distrieten voor korte of langere t\Jd stroomloos moesten worden gezet. Voorstellen Onder de leus: de piekbelasting met 20% omlaag in de periode van 20 November tot 1 Februari 1949, of anders loopt het mis hebben de directeuren van energiebedrijven in Nederland de koppen bij elkaar ge stoken en hebben zij een aantal maatregelen aan de regering voor gesteld. Op het voorstel, de wintertijd on verwijld in te voeren kreeg men nul op het request; althans deze winter kan er om politieke en economische redenen nog niets van komen. De industrie zou om half negen in plaats van half acht 's morgens moe ten beginnen. Zo tegen half negen zyn öe werkers de deur uit en dan wordt er tenminste in de woningen minder stroom verbruikt. Om de in dustrie niet te benadelen (vooral de export-industrie) zou deze 's mid dags een half uur langer moeten werken. Voorgesteld zal worden het U moet dan weten, dat het vermo gen van de e]ectriciteitsfabrieken in Nederland al jaren niet bijzonder goed meer is. Sinds 1940 zijn, lande lijk gesproken de machines en. ke tels van de centrales niet meer ver nieuwd, waardoor een gebrek aan capaciteit is ontstaan. Vooral Bra bant cn Limburg kampen met een tekort aan energie. Vadertje Staat was sedert' de be vrijding erg zuinig op de deviezen en begint nu pas wat af te schuiven maar voor dat geld kunnen we eerst over drie a vier jaar de hoogst noodzakelijke machines uit het bui tenland ontvangen, zó lang is de le vertijd! Daarbij komt, dat het landelijk stroomverbruik vooral sinds dc 2e helft van 1946 abnormaal gestegen is; het is zelfs aanzienlijk meer dan in 1939. Op het platteland wordt door de gestegen lonen meer stroom ver bruikt dan vóór de oorlog, maar vooral de sterke industrialisatie is oorzaak van de toename van het verbruik. In.de eerste jaren na de bevrij ding'werden wij op stroom-rantsoen gezet, omdat er te weinig steenkool, voor de centrales beschikbaar was. Nu onze mijnen de vooroorlogse productie benaderen blijkt, dat de stookwaarde van de kolen minder is dan die van 1939. Het vermeerderde stroomverbruik bij een verminderde capaciteit wekt de vrees, dat er een tijd zal komen, dat niet meer aan de vraag voldaan zal kunnen, worden, vooral niet tij dens de piekbelasting van de centra les. Omlaag met die piek! Hadden .we nog raaar de winter tijd van vroeger!, verzucht de heer Hoenkamp. Dat uur eerder licht. meerdere stroomverbruik hierdoor, tc compenseren door de étalage- en winkelverlichting tussen half vjjf en zes uur sterk te verminderen of zo nodig geheel tc verbieden. De win keliers zouden dan schadeloos ge steld worden door dc mogelijkheid hun winkels en etalages 's avonds van half zeven tot tien uur of half elf te verlichten. Voor zover deze voorstellen de in dustrie betreffen, zal nog overeen stemming bereikt moeten worden met de vakbonden (b.v. de metaal- bond). Over de kwestie van de winkel- verlichting heeft het Rijkskolen- bureau in bovengenoemde zin ge adviseerd. De beslissing is echter aan de minister van economische zaken, die daarin wellicht de mid denstandsbonden zal willen kennen. Ook XI kunt meehelpen De Energiebedrijven gaan op '20 November een landelijke, campagne beginnen om ook het' publiek, bij hun actie te betrekken.. Het gaat daarbij voornamelijk om een ver-? mindering van het stroomverbruik tussen acht cn negen uur 's morgens; Gebruikt in die iUd .geen strfjk-: ijzer, stafzuiger .ofelectrisch kachel tje. Brandt geen overdadige verlich ting tussen 8 en 9 uur en dat geldt tevens voor scholen, kantoren, cïtfé's cn winkels. Ook ateliers, werkplaat sen, fabrieken cn bedrijven kunnen meehelpen door speciaal in ge noemd uur zo weinig mogelijk mo toren c:i andere apparaten in bedrijf tc stellen. Een en ander geldt uiteraard voor het gehele stroomle v er iiïgsgebied der Rotterdamse centrales, omvat tende de gemeenten. Rotterdam (met inbegrip van randgemeenten en Hoek van Holland), Schiedam, Vlaardingen, Bergschenhoek, Bleis- wijk, alsmede alle gemeenten op de eilanden Voorne en Putten, Rozen burg en West-IJsselmoade. Brandstof voor tijdelijk verblijf elders Het C.D.K. deelt mede. dat van 1 No-' vember af bij de plaatselijke distribu- tiedlensten bonnen voor brandstoffen kunnen worden aangevraagd, voor per sonen, die wegens hun werkzaamheden tijdelijk op kamers wonen in een ande re' gemeente dan waarin zij in het be volkingsregister zijn ingeschreven. Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overgelegd over de duur van het tijdelijk verblijf. Hetzelfde geldt voor tijdelijk in Ne derland verblijvende personen, die hun paspoorten, moeten tonen en bij in kwartiering van militairen. In al deze gevallen moet de aanvraag worden Ingediend door de kamerver huurder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1