Grote stap'naar de vrede HET EÖTTERDAMSCH PAROOL Suiker, brood en bloem van de bon met ingang van Vrijdag a.s. Br* Bee! Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië Versnaperingen, jam, stroop enz. eveneens buiten distributie Mijlpaal op weg naar normalere toestand Hatta uitgenodigd naar Batavia Vleesrantsoenen iets verhoogd Nu is het Herfst Neemt alle bevoegdheden over van Lt.-Gouverneur Generaal Autorijden toegestaan op St. Nicolaasdag In heel Griekenland staat van beleg Verliezen in Indonesië Mr. Bleeker krijgt negen jaar Vooronderzoek tegen Rotterdamse Landru afgesloten Gedeeltelijke bekentenis afgelegd na dagenlang verhoor Ook Eerste Kamer aanvaardt noodwet Indonesië Ontwerp nationalisatie Britse staalindustrie Abdoelkadir krijgt eervol ontslag Vraag- en aanbod bij het Arbeidsbureau Weerbericht Zaterdag 30 October 1948 tod. en Adm Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abann.priis; per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht dooi de 'Stichting „Het Parool* DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 254 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 37S644 Bankiers Ams ter daros che Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Met ingang van Maandag 8 November zal de r^-ntsoenermg van brood éïi suiker worden beëindigd, zodat op de nieuwe bonnen- lijst van Donderdag aanstaande geen bonnen meer zullen voor komen voor deze levensmiddelen/ evenmin als voor andere arti kelen, die op de suiker- en versnaperingenbonnen verkrijgbaar zijn, te weten boterhamstrooisel, jam, stroop, etc. en versnaperingen van chocoladewerk (cacao blijft evenwel op de bon). Ook de bloembon zal vervallen, zodat met ingang van genoemde datum, bloem, zelfrijzend bakmeel, kindermeel en kinderbiscnits eveneens zonder bon verkrijgbaar worden gesteld. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening brengt met kracht onder de aan dacht, dat van hel publick wordt verwacht, dat het zoveel discipline toont, dat dc overgang van distri butie naar vriie consumptie geen stoornissen ondervindt door ham- steren, waarvoor geen reden be staat. Het zal voornamelijk van de houding van de bevolking zelf af hangen of. de vrüe consumptie be stendigd kan blfjven. Teneinde bij de beëindiging van de rantsoenering een hiaat in de voorziening te voorkomen, zal de detaillist in overeenstemming met de practijk onder het bonstelsel, op de Vrijdag voorafgaande aan Maan dag 8 November brood en suiker reeds zonder bon" mogen verkopen, dan uiteraard tegen de verhoogde prijs. De suikercampagne van de nieuwe oogst heeft voor een ruime voorraadspositie gezorgd, zodat er geen enkele vrees behoeft te bestaan voor enige schaarste bij beëindiging van de rantsoenering. Wel zal voorshands enige schaarste bestaan voor enke le nevenproducten van de bloem bon, terwijl met name chocolade slechts in beperkte mate verkrijg baar za." blijven tengevolge van het feit,, dat de wereldoogst aan cacao bonen geen ruimere toewijzingen cacaobonen aan de chocolade-in dustrie toelaat Hogere prijzen Als gevolg van het streven der regering de zwaar op de schatkist drukkende subsidies op leyensmid- delen te verminderen, zullen, zoals men weet, de suikersubsidie en de toeslag op het brood vervallen. De nieuwe prijïu.voor de con sument van kristalsuiker be draagt dan ten hoogste ƒ0.75 per kg, voor basterdsuiker Volgens Reuter hebben de Neder landse regering en de voorlopige federale regering van Indonesië de republikeinso minister-president, dr. Mohammed Hatta, uitgenodigd naar Batavia te komen voor be langrijke besprekingen. Waarnemers beschouwen deze stap als het begin van een nieuw stadium van vitaal belang in de onderhandelingen tussen de Neder landers en de Indonesische republi keinen, en zijn van mening, dat de uitslag van deze besprekingen wel beslissend zal zyn voor vrede of oorlog in Indonesië voor het einde van dit jaar. Naar verdet vernomen wordt is aan dr, Hatta verzocht besprekin gen te voeren met de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, dr, D, Stikker,"die morgen-per vliegtuig 'in Batavia wordt ver wacht. Naar men verwacht, zal minister Stikker aan Hatta verzoeken de militaire en economische punten van de Renville-overeenkonist strikt na te komen. Waarnemers deelden mede, dat het resuJt&gt van de be sprekingen tussen minister Stikker en premier Hatta van grote invloed zou zyn op het succes of op de po gingen van Merle Cochran, het Amerikaanse lid van de commissie van goede diensten, om hervatting van de politfeke onderhandelingen te bewerkstelligen. Mr. Stikker zal voor zijn terug keer naar Nederland waarschijnlijk een definitief besluit nemen inzake de. kwestie of de onderhandelingen hervat kunnen worden. De Neder landers beschouwen handhaving van de wapenstilstand s overeen- komst als essentiële en eerste voor waarde voor he-vatting van de on derhandelingen op de nieuwe basis, welke ia voorgesteld door Cochran. f 0.77 terwijl de broodprijs 4 cent per 800 gram hoger is dan de thans geldende prijzen. Eventuele prijswijzigingen van artikelen, waarin de dan duur dere suiker wordt verwerkt, zullen nader bekend worden gemaakt. Met nadruk wordt ei" op gewe zen, dat de detaillist op de lopende bonnen tegen de oude prijs dient af te leveren voor de duur van de geldigheid van de bon, zoals ook bij voortzetting der rantsoenering het .geval zou zijn geweest. Hoewel aangenomen kan worden, dat de laatste suikerbon vrijwel algemeen reeds zal zijn gehonoreerd, zal streng toezicht op de naleving der voorschriften worden uitgeoefend, hetgeen mede mogelijk'is door con trole van de voorraadadministratie. De bakkers zullen In de gelegen heid worden gesteld op 7 November 1948 alle broodbonnen van de thans lopende distributieperiode, alsmede de ongebruikte nieuwe coupures voor goedkope tarwebloem en meel in te leveren bij de distributiedienst ter verkrijging van de hun nog toe komende bropdtoeslag. Hoewel de beslissing van de regering allerwege tot voldoe ning zal stemmen, zou het toch, aldus het ministerie van land bouw, visserij en voedsel voor- ziening, van een onvoorzichtig i optimisme getuigen, 'om uit de j De ruime aanvoer van slachtvee maakt het mogelijk met ingang van 8 November het vleesrantsoen voorshands vas: t© stellen op 250 gram per week voor de houders van A-, B- en C-kaarten en op 123 gramper Week voor de houders van D~ en E-kaarten, gang van zaken op te maken, dat de voorziening thans on beperkte mogelijkheden biedt. "Dat geldt in het algemeen voor de Nederlandse voorziening, voor bepaalde artikelen op grond van schaarste, voor andere om redenen van een zuinig beheer der beschik bare deviezen. De Nederlandse suikerindustrie produceert van de totale Nederlandse suikerbehoefte ongeveer .70 zodat weliswaar voor een zeer belangrijk deel uit eigen bron kan worden geput, maar rond 30 moet in het buitenland worden aangekocht. Daar deze hoe veelheid tegen ten dele zeer schaar se vreemde valuta moet worden aangekocht, zal bij de aankoop van importsuiker de nodige zuinigheid moeten worden betracht om de dol lars te besparen, die ook voor an dere doeleinden nodig zijn. De opheffing van de brnod- distributie brengt geen wijzi ging in de verhouding, waarin momenteel wittebrood en brood van normale samenstelling ver krijgbaar zijn. Tenslotte zij medegedeeld, dat de uitreiking van versnaperingen- en dïversenkaarten doorgang vindt. De diversenkaart zal dienst moeten doen van de tabaksdistri/utie voor vrouwen, voor de versnaperingen- kaart geldt de mogelijkheid van een ander gebruik. Aanwijzingen van de tabaksbonnen op de in ge-, bruik zijnde gecombineerde kaarten gaat ongewijzigd door. T}AT LEGE VOETSTUK stond er natuurlijk oofc-in de zomer en een V enkele voorbijganger vroeg zich toen misschien u>ei af, wat cr met de marmeren dichter was geschied, die daar scheen te peinzen over de schoonheid van het park; hij had er 'zo vaaic van gezongen. Maar de meesten sagen het mict; ook niét de kinderen, die er wel op klommen om naar dc takken te reiken, die altijd juist iets te hoog'boven het voetstuk wiegden. En nu? Er is niet veel veranderd, de bladeren zijn roestbruin geworden e» op de brede treden van de trap liggen er wat geel-zwart, gcjcruld. En het. lege voetstuk staat cr, nv, niet meer om- kratast door het groen, en er zijn vochtige plekken op en zijn doodse doelloosheid laat zich niet langer verbergen. In het terezachtere licht is er. een andere, mclincholleke schoonheid gekomenHerfst is het park binnengegaan. Naar het A. N. P. verneemt zal dr. Beel Zondagavond te 2G.0Ö uur per KLM' naar Bata via vertrekken. Met hetzelfde toestel vertrekt oök de heer H. Hermans, secretaris van het kabinet van de eerste minister naar Indonesië. Koningin Juliana heelt Vrijdag avond, onmiddellijk nadat ook de Eerste Kamer der Staten Generaal de Noodwet Indonesië had aangeno men, te 's-Gravenhage deze noodwet getekend. De noodwet is nog heden in het staatsblad no. I 481 opgeno men. Vervolgens heeft de koningin het besluit getekend, houdende voorlo pige regeling van het bestuur over Indonesië. Hare majesteit heeft daarna haar besluit getekend tot benoeming van dr. L. J. M. Beel als hoge vertegen woordiger van de kroon in Indone sië. Dr. Beel is tenslotte door de ko ningin beëdigd. In het koninklijk besluit wordt onder meer het volgende bepaald: Er is in Indonesië een hoge verte genwoordiger van de kroon. s De hoge vertegenwoordiger van de kroon oefent de hem bij dit be sluit toegekende bevoegdheden uit met inachtneming van onze bevelen Hij is wegens de uitoefening van zijn ambt aan ons verantwoordelijk en verstrekt te dier zake aan de mi nister van overzeese gebiedsdelen alle gewenste inlichtingen. Alle bevoegdheden en ver plichtingen met. betrekking tot Indonesië welké volgens het „Overgangsbesluit Algemeen Bestuur Nederlands-Indië" toe komen aan of rusten op de luitënant-gouvemeur-generaal, worden uitgeoefend en vervuld door de hoge vertegenwoordiger van de kroon. De hoge vertegenwoordiger van de kroon treft, op de grondslag van door ons te treffen voorlopige maat regelen als bedoeld in artikel I der Noodwet Indonesië en met inachtne ming van door'ons te geven aa n wij zingen, in afwachting van de vesti ging van een nieuwe rechtsorde in Indonesië, voorbereidingen ten aan zien van het bewind in Indonesië in overgangstijd. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald, dat op Zondag 5 December (SÉ. Nicolaas dag) ontheffing wordt verleend van het Zondagsrijverbod voor motorrijtuigen. De Griekse regering heeft thans bij decreet de staat van beleg uit gebreid voor het gehele land. Het decreet geldt met ingang van he den. Het leger zal de handhaving der openbare orde overnemen van de burgerlijke autoriteiten. Er zullen buitengewone militaire gerechtsho ven worden ingesteld alsmede een uitgaansverbod. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in -de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke landmacht: Sold. J. M. v. d. Bomen, uit Someren, ge sneuveld 24 October 1948; Sold. J, v. Rijswijk, uit Alphen a.d. Rjjn. Over leden t.g.v. oorlogsverwonding op 24 October 1048; Sold. H. Schepers, uit Rotterdam, gesneuveld 22 October 1948; Sold. H. W. Verboog, uit 's-Gravenhage, gesneuveld 26 Octo ber 1948. KNIL en Kon. Marine hebben in de periode van de afgelopen week geen verliezen, gerapporteerd. In de nacht van Zaterdag op Zondag 31 Oct. eindigt de Britse zomertijd. De klok wordt een uur achteruit gezet. Tegen de advocaat en. procureur mr, J. Bleeker, die in. de oorlog op trad als.beheerder van „Duils- yijaridelijk vermogen" en een joodse :,vro^ï-,dei:dobd ■iïijoegr'riBto- de-ad-- vbcaat-;fisca.al mr. Donker veertien dagen geleden zeven jaar. Het Hof vond dit geval echter wel zo ern stig, dat het er bij de uitspraak nog een schepje op deed: negen jaar met aftrek en ontzetting uit de heide kiesrêchten voor- de tijd van het leven. H. H. F. Groenesteyn was een diergenen, die omfinanciële rede nen zich aansloten bij de N.S.B. G. trad toe tot de W.A. en de N.S.K.K., maar kwam. „zonder werk", toen'men hem blijkbaar niet langer nodig had. kreeg geen'ondersteuning en moest naar Duitsland, waar hij in Berlijn chauffeur bij het Rijksministerie was. Hij mocht alleen naar Neder land terug wanneer liij lid. werd van de Germaanse S.S, Hij stemde toe en trad hierdoor in vreemde krijgsdienst en is door de Neder landse regering tot statenloze ver klaard. In Den Haag fungeerde hij als portier van de S.D. ert. als .treincontroleur", waarbij hij de persoonsbewijzen van de reizigers onderzocht. Later werd hg cipier op het bij Deventer als gevangenis voor goede Vaderlanders ingerichte buiten „Ockselhof". De advocaat-fiscaal vond al deze gevallen zeer ernstig en eiste tien jaar met aftrek; aan de bewering van verdachte, dat deze zijn vrouw ...clandestien" in „Ockselhof" had geloodst, hechtte hij weinig geloot". De verdediger drong er op aan, dat het Hof rekening zou houden .met de financiële moeilijkheden, die G. tot zijn daden, brachten. t, Rotterdam belast weèk was verhoord, heeft hij De politie met het onderzoek naar de doods oorzaak van de echtgenote van de schipper P. A. G., wier lijk in Oc tober 1942 aan de Waalhaven in Rot terdam Is gevonden, deelde ons. over dit onderzoek nog mede, dat het ver hoor van G thans beëindigd is. Dr. Hulst te Lelden was in 1942 in deze zaak als politiedeskundige op getreden. Zijru rapport gaf aan, dat de dood ook door hartverlamming mogelijk kon zijn geweest. De ver dachte heelt steeds beweerd, dat de vrouw plotseling was doodgebleven. Het Is nu wel gebleken, dat zowel G. als zijn latere echtgenote J, M. van Meerten nauw contact hebben gehad met de Duitsers. G. is in ver band met het feit, 'dat hij als wachts- raan voor de Duitsers heeft ge werkt, in Februari van dit jaar ge arresteerd en in begin September tot 3 jaar gevangenisstraf door het B G. te Rotterdam veroordeeld. Ge durende de tijd, dat hij in een kamp voor politieke delinquenten zat, kreeg de politie te Rotterdam een brief van een familielid van Miep van Meerten, waarin deze de politie op haar verdwijning attent maakte. De zaak werd toen onderzocht en uiteraard kwam. liet .gebeurde in 1942 weer aan de orde. Een nader onderzoek is inge steld en nadat G. langer dan een De heer Jonkman (Arbeid)' memoreerde het „historisch gebeu ren" dat het instituut van „lt, gou verneur-generaal" thans op het punt staat te verdwijnen. De heer De Wilde (A.R.) achtte het ontwerp 'n bedenkelijke inbreuk op art. 210 van de Grond wet. De heer Schoonenber g (C.P.N:) wees op de sterk groeien de invloed Van -Amerika zowel in Nederland als in Indonesië. Het standpunt van sprekers par tij is, dat Hatta en zijn groep slechts „Quislings" zijn. Hij eist verkiezingen over geheel Indone sië. De heer Ruys de Beercn- brouck (K.V.P.) is van mening, dat van een inbreuk op de grond wet hier geen sprake is. Bij zijn be antwoording der. onderscheidene -sprekers- betoogt minïsier-/.S-S-S- - sen/ dat er wel degelijk van een noodtoestand sprake is. In één week kwamen 68 bot singen met geïnfiltreerde troepen voor. Het ons trouw gebleven In donesische bestuurscorps lijdt vele verliezen, hier en daar Is het ge heel verdwenen. Administrateurs van ondernemingen zijn voortdu rend aan levensgevaar blootgesteld en hun familieleden, moesten wor den geëvacueerd naai* veiliger ge bieden. De terreurdaden worden van de republiek uit aangemoedigd en verordend. Het ontwerp wordt met 38 tegen 12 stemmen aangenomen. Tegen stemden de anti-revolu- tionnairen,. de communisten en dc heer Reijers (C.H.). Driehonderd duizend van de 495.000 arbeiders, die in de Britse ijzer- en staalindustrie werken, zullen volgens het Vrijdag gepubliceerde wetsontwerp dor Britse regering inzake de nationali satie van de Ijzer- en staalindustrie overgaan in staatsdienst. Dit wetsontwerp, dat gezien de te verwachten zeer sterke tegenstand van de zijde der conservatieve partij waar schijnlijk niet eerder dan in het begin van 1950 wet zal worden, voorziet in overneming door de staat van lOt staal bedrijven en hun dochterondernemin gen. Genationaliseerd zullen worden de ondernemingen inet een jaarlijkse pro ductie van meer dan 50.000 ton ijzererts oï 20.000 ton ruw Ijzer. Aan Abdoelkadir is op zijn ver zoek met ingang van 1 November eervol ontslag uit 's lands dienst verleend, met dankbetuiging voor de zeer vele gewichtige diensten gedurende lange tijd onder zeer moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen. Naar de heer Abdoelkadir ons mededeelt sluit het bovenstaande bericht niet uit, dat hij zou be noemd of herbenoemd worden in een of andere functie. Hierbij wordt gedacht aan het voorzitter schap van de Nederlandse delega tie bij de onderhandelingen met de republiek. Hierover is echter nog geen beslissing genomen, 'aange zien zijn besprekingen met dé Ne-, darlundse regering nog niet zijn beëindiotd. OUDE waarheden raken in on bruik, en duiken opnieuw op. Wat vandaag juist is, kan morgen bedenkelijk klinken en overmorgen weer geldig zijn In de 4de eeuw n. C. schreef Vegètius, een Romeins schrijver: Qui desiderat pacem, pr'aeparef bellum wie de vrede wenst zal de oorlog voorbereiden. En in de loop der eeuwen zijn deze woorden iri wat eenvoudiger vorm nog ontelbare malen herhaald. In een chaotische wereld, waarin roof en geweld rondwaren, zijn zij een onbestrijdbare juistheid.'4 Ontelbaar ook zijn dc gevallen, waarin het woord misbruikt is, en waarin het. moest dienen, om een wapening te rechtvaardigen, welke roof en ge weldpleging tol al dan niet heime lijk doel had. Na de eerste wereldoorlog kwam de spreuk in slechte reuk. Men meende dat in een wereld, die een democratische wereld zijn zou, en waarin de eerzucht en hebzucht van vorsten of heersende klassen niet meer vrij over leven en werken der volken kon beschikken, andere mo- echter even goed opmerken dat juist de onuitvoerbaarheid van het plan bewees, hoe weinig de wereld er nog rijp voor was. Toen men de vol ken bijeenriep om een wijze van uitvoering, te vinden, had dit nog slechts ten gevolge, dat het. inmid dels herstelde Duitsland, zijn nood lottige voorsprong op de rest van de wereld verwerven kon. leiding gaf tot het ontwapenings plan van de Volkenbond, bestaat niet meer. De volken van het Wes ten zien oorlogsgevaar, omdat zij zich zwak weten tegen een machtige aanval uit het' Oosten, die waar- moet staan, is reeds, ook vanwege Amerika, ten gunste van deze eis beslist. Amerika onderhoudt al een machtige luchtvloot in Engeland en elders in "West-Europa, ook buiten de behoeften van de luchtbrug om. Het verzoek is dus niet een begin ten slotte bekend, op het mo ment, dat zijn vrouw „stierf op het terrein aan. de Waalhaven te zijn geweest. Omtrent het verdwijnen van Miep van Meerten heeft hij verklaard, dat zij in Februari 1945, dim nog voor de bevrijding, er bij hem op had aangedrongen naar Duitsland te vluchten. „Als ze ons te pakken krijgen zijn we zuur*', zou zij heb ben gezegd. Volgens zijn verklarin gen is zij met enkele Duitsers naar Duitsland uitgeweken. Hij ontkent heftig, dat hij haar iets gedaan zou hebben en zegt te geloven, dat zij zich op het ogenblik in de Russische zone van Duitsland zou bevinden, waar zij zich vermoe delijk met smokk"! zou bezig hou den. Ook met de moord op 13 Mei 1945 in Amsterdam nabij de Ford fabrieken gepleegd op een onggveer 35-jarige vrouw, beweert hij niets uitslaande te hebben. Aanbod: Afd. Bouwbedrijven! meubelmaker (v.h. betere genre). Afd. Metaalbedrijven: auto-mon teur, auto-monteur (halfwas), bankwerker, chauffeurs, construc teur (staalbouw), scheepstimmer lieden^ Aid. Alg. bedrijven: ass. bedrijfs leider, boekhouders, broodbakken (chef), etaleur, expeditieknechts, filmoperateur {aank.), incasseer der, kantoorbedienden, kelLnfers, magazijnbedienden, musici, portiers, schippers, schoenmakers, vertegen woordigers, ongesch. arbeiders. A£d. Jeugd: auto-monteurs, elec- tricien, scheepstimmerman, kan toorbedienden, (jongste en aank.), timmerman, winkelbed.-etaleur, - Afd.' Vrouwen: doktersassistente, huishoudkundige, leerl. naaister, kantoorbedienden, jongste bedien den, serveerster^, telefoniste, leerl. verkoopsters. Vraag: Afd. Bouwbedrijven: glas- in-loodzetters (aank.), stukadoors, timmerlieden. Afd.' Metaalbedrijven: bankwer kers (routine) massaweriu buiten- bankwerkers, construe tie werkers, electrisch lassers, gereedschapma kers, gereedschapslijpers; hout- scheepmakers, koperslagers, koper- vormers,. loodgieters, mét.draaiers (gesch. en revolver), metaalfrai sers, metaalschavers, metaalslij pers, plaatwerkers, precisiebank- werkers, .rijwiellakkers, seheepsbik- kers, smeden grof eo? kachelsol licitanten Ivoor omscholing, ververs sjouwers. voorsJaanders, werf- en gieterijsjouwers, pijpenmonteurs. Afd. Alg. bedrijven: banketbak ker, bedrijfsleider (papierind-), boekdrukkers, cartonnajjewerkers, chem .-wasser, distillateurskneehts, drukkerijbinder, kapper (halfwas), letterzetters, papiersnyder, fa brieksarbeiders. Afd. Jeugd: bakker-bezorger, borstelmakers, cartonnagewérkers, drukkers, elcctrisch-lassers. expedi tieknechts (binnen), forceur, glas- in-lood zetters, glassnijders, gra nietwerkers (kunststeen), kurken snijders. koperslagers, kopergieters, letterzetters, loodgieters en fitters, mach,-houtbewerker (aank.), nia- ehtne-bankwdrkers,. machinist (was serij), plaat- cn constr. werkers, smid-bankwerker, stukadoor, vor mers, verkoper (woninginr.), zeil makers, matroos (binnenvaart) 16- 18 jaar. Afd. Vrouwen: dienstboden, dag meisjes. fabrieksmeisjes, strijksters, wasserijmeisjes, hulpverkoopstcrs (met vakkennis), verkoopsters (kruidenierswaren). der ons beseffen dat dit slechts een kwestie van tijd zijn. kan. Is er dan geën blijvende beveiliging 'van een ontwikkeling, maar de eind- mogelijk? Zeer zeker is er die. En fase. Het is niet het ontwerpen van men vindt die in het oude woord, een brug. maar een formaliteit voor dat helaas, opnieuw onbetwistbare de opening ervan. schijnlijk hun welvaart en zelfs hun geldigheid hëeft.gekregen. TegenoverDit belooft ons dc zekerheid, dat beschaving, voor onafzienbare tij- Rusland staat er een andere wereld, het Westen in staat van verdediging den zou uitroeien. Zij houden reke- Deze wereld bevat ontzaglijk veel -*ai vóór atoomterreur tegenover OP het ogenblik is de oude spreuk we eer ten volle van kracht. Het geloof der nïet-communistische we reld is in bewapening; het geloof der communistische wereld heeft steeds daarop berust. Zolang het Sow jetbewind in Rusland bestaat, heeft het volk krom moeten liggen voor de vervulling van deze .eerste eis van zijn regeerders: Opbouw van militaire macht. 'Zo is'Het nog. De oude, en in wezen noodlottige spreuk heeft dan ook nooit grc.fer to hpriwineen betekenis gehad dan op dit ogenbrik. ïéetStJer koaden ziin. Een ster- Een groot gedeelte der mensheid ke wagenirtg^achtte men een gevaar. ajp.hed in, en besrh, daar deze tot een wedloop in bewa pening leidt, en tenslotte de verlei ding te groot ïs voor machtige staatslieden, een voorsprong, die zij op een bepaald ogenblik bezitten, te gebruiken om de rest van de wereld naar hun hand te zetten. nine met hun zwakheid, en vinden meer mensen. Haar industrieel ver- atoomterreur kan worden geplaatst, geen geruststelling in de mogelijk- mogen overtreft oneindig ver, in om- want het Westen lokt al heel gauw e h vang en hoedanigheid, het industriële met meer uit tot een Russische veld- UOOÏ1 'V Dr.- M. v. Blankenstein tocht. De afstand is te groot, de ver bindingswegen zijn, voor moderne behoeften, te gebrekkig. Wel slaan de Russen op de Elbe. Maar hun ver heid van .tuchtiging, die hen, zo re- deneren zij, achteraf toch niet meer kan baten. vang en hoedanigheid. vermogen van de Sowjet-Unje mét haar aanhang. Zij alleen, beschikt over alle noodzakelijke grondstoffen in onbeperkte hoeveelheid.- De militaire bruikbaarheid van brndingflijnen, door een vijandig haar mensen, in het bijzonder in de Duitsland, Polen enz. zyn er niet m gemechaniseerde oorlog, staat vooral werkelijkheid door verkort. De vijfde niet bij die der Russen ten achter, colonne die thans in Frankrijk en el- Russisch gevaar kan'dus- eerst', ont- ders haar krachten meet, wordt op staan door een onvergelijkelijk veel gewogen -door de onmiskenbare W intensiever gebruik van het oorlogs- scheuren, die het oostelijk blok hi- IE echter niet abstract rede- potentieel aar. de zijde der Oost-Eu- nerlijk vertoont, neert, maar de gelegenheid ropeaneu. Rusland vormt thans een gewapen- heeft, de Europese-politiek in haar de militie in Duitsland. Dit komt funct'ianneren waar te nemen, ziet dat T) AAR TEGENOVER heeft" zich het neer op een wapenen der Duitse cok vrees heerst, misschien hëvfger verbond van de westelijke vijf communisten, precies zoals dat in zijn beveiligingvoor overweldiging zelfs nog, bij de partij-waarvan rhen gevormd. Dit verbond richt'zich nu Noord-Korea is geschied. Maar wat van buiten en van binnen uit slechts een aanval vreest. Inderdaad, wie zal ;tot Amerika en Canada, met Verzoek kan, als het er op aankomt de wer- afhankelijk van het Amerikaanse een oorlog beginnen met het voor- om samenwerking. Het .weet by voor- kelijke_ macht van een dergelijks monopolie ten aanzien van de uitzicht dat eigen volslagen'vemieti- baat dat aan dit verzoek zal..worden formatie zijn, waar iedere man erin, atoombom, die een repressief wa- ging een onafwendbaar resultaat is? voldaan. Amerika stond voorlopig voor de overweldigende meerderheid pen is waarmede nooit te voren een Het opdringen uit het Oosten, het alleen buiten deze organisatie., zoals «er Duitsers een vijand cn verrader ander wapen in betrekkelijke waar- bestoken van alle landen, en zo mo- het buiten dc geallieerde samenwar- ;is? Duitsland is geen Korea, de te vergelijken is geweest. Met deze gelijk zelfs de onderwerping aan king stond vóór Pearl,Harbour.,Het. West-Europa heeft genoeg aan een Zo kwam het ontwapeningsplan jfanbmen"wefiswam^' naar "alle eigëif systeem van Moskou uit.'wordt .weet precies wat zyn taaie zai zijn. verdedigingslijn, die "met haar ach tqt stand, dat de Volkenbond tot waa^chijtilijkheidT geen aanvallen- met fanatieke ijver voortgezet-Maar 'Over wapening van het verbond:uit Ierland de onberekenbare, en voor uitvoering moest brengen, maar jg overmacht stuiten. Maar de aan- het is onmiskenbaar. dat men daarbij Amerika is reeds lang onderhandeld, de Russen onevenaarbare lucht- waarvoor de zedelijke rijpheid un ae vajier heeft nu de zekerheid van juist ophoudt waar ernstig "oorlogs- Mén weet'ook reeds aan alle kanten, macht der Angelsaksen dekt. wereld nog niet bleek te bestaan. een tuchtiging voor zijn wandaad gevaar onmiddellijk dreigt. dat 'een, Amerikaan opperbevélheb- - Op die manier kan het slechts een Zeker ware het-beter geweest, als^waarbij alle tuchtigingen der ge- Dit moge een troost zyu, die troost ber zal zijn. De strijd over de straté- kwestie van tijd zijn. dat Rusland men'dit plan, in de periode waarin EChïedenis in het niet vallen verzwakt als tegenover de terreur gie der verdediging, die uitgelopen weer, zoals na 1917, tot de overtui- Duitsland en Rusland beide machte- van de atoombom gelijkwaardige is op een accoord waarbij de bevei- ging komt, dat vrede en goede be- loos waren, met inbegrip van deze Er heerst een vrees voor oorlog in tegenterreur kon worden geplaatst, liging van de landen op de Westkust trekkingen met het "Westen zijn enig landen had doorgezet Men k?n de wereld. Het vertrouwen, dat aan- En zelfs de minst zenuwaebtigen on- .van het vasteland op de voorgrond heil zijn.'- De gemeenteraad was vlug klaar met de zaken De gemeenteraad behoefde Vrij dagavond nog geen vol uur bijeen te zijn om "n vrij lange agenda, die echter weinig belangrijke zaken, bevatte, af te werken en alle voor steller. goed te keuren. Alleen de subsidie-verhoging voor de restau ratie van de Grote Kerk deed de heer Hoogendam (A.R.) opmerken, dat met de begroting voor dit werk z.i. nogal raar was omgesprongen. Eerst was het een half millioen en thans anderhalf millioen aan kosten. De heer Th., v, d. Berg (C.H.) wees op de bezwaren van deze onzekere tijd, die een juiste berekening van de kosten uiterst moeilijk maakt cn de voorzitter lichtte de zaak ook nog toe. Het bleek, dat men ook bij B. en W. niet een volledig overzicht heeft van dc gang van zaken, maar waarschijnlijk is het definitieve bedrag thans bereikt. Na deze dis cussie ging het voorstel zonder stemming onder de hamer door. De heer de Wagenaar (C.H.) werd in de plaats van de heer v. d. Berg (C.H.) gekozen in de Com missie voor Maatsch. Hulpbetoon." WEINIG VERANDERING tot Zon- Overwegenö bewolkt maar droog weer xnet ongeveer dezelfde temperatuur als van daag. In het Noorden van het land: zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. In het Zudden van het land: meest zwak ke wind. 31 Oct.: Zon op 7.32, onder 17.14. Maan op 6.17, onder 36.54. 1 Nov.: Zon'op 7.34, onder 17.12. Maan op 7.47. onder 17.11. 31 Oct. Hoog water te Rotterdam: le tij 3.41 uur. 2e tij 15.42 uur. 1 Nov. Hoog water te Rotterdam*. Xe ty 4.23 uur, 2e tij 16.27 uur. Hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam: Luchtdruk 763.8; wind O.Z.O. 3; temp. 4.2; vnax, 7.6 (gistermiddag-3.1Ó uur) min. 3.8 (hedenmorgen 8.10)Weersge steldheid betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1