Pres. Truman leidt in de Amerikaanse verkiezingen C~n j HET ROTTERMMSCH PAROOL De cijfers spreken I Arnhem beleeft volgende week een groot „illegaliteitsproces" Wat een president der V.S. zoal te doen heeft Dewey's overwinningsfeest moest worden uitgesteld Vijftien gewonden in slag om Franse mijnschacht Zullen Joden terug moeten uit de Negebwoestijn? Ontmoeting Stikker-Hatta Donderdag bij Djogja Minister Marshall wil aftreden Voor oorlógsweduwen geen kinderbijslag Overleg over de Ruhr begint spoedig Dewey won in de bar van Harry! „Mijn taak is zwaar", zegt dr. Beel Hulde aan dr. Van Mook Veiligheidsraad morgen voor de beslissing Berucht span verraders drie dagen lang voor het Bijzondere Hof Afscheidsrede van dr. H J. van Mook Aanklacht tegen Brune en Klostermann Stakers gooiden met benzine en fakkels Nieuwe rode aanval in China óp til? Du Plessis wordt geen gezant in Nederland Weerbericht .Woensdag 3 November 1948 ted. en Adm. Lange Haven141. Schiedam Tel, 69300 Abonn.prl|sj per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCH i EDAMMER échtste jaargang, No« 257, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Ams ter dams che Bank te Botterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zi'n uit3eI°Pm °p nek-aan- geringe meerderh j voor Truman. Het va- porders 2£lfS V°°C d£ VU^te -P" Het propaganda-apparaat van de republikeinen hield aanvankelijk vol, dat een overweldigende over winning van Dewey met aan ze kerheid grenzende waarschijnlijk heid macht wordenvoorspeld.. Dewey en driehonderd zijner nauwste medewerkers verza melden zich 3n de avonduren in het New Yorkse hotel Roo sevelt met de bedoeling, daar naar de traditie een feest iri té zetten, zodra de uitslagen de zekerheid gaven van een klin kende overwinning. Aanvan kelijk heeft men 't feest moe ten uitstellen en tenslotte zelfs afstellen. Insgelijks was het in andere de len van het land. Overal hadden de republikeinen, wier verkiezings organisatie tot in de puntjes klop te, voorbereidingen getroffen om de terugkeer van een republikein in het Witte Huis met groot ver toon te vieren. Men heeft het feest- materiaal bescheidenlijk opgebor gen moeten houden. DE GEESTDRIFT voor Trwnan gaat zelfs tot aan de New Look- hoed. Volgens berichten nlfc Parijs, wel ke zijn omgeroepen door de New- Yorkse radio, zal de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Marshall, in elk geval per 20 Januari aanstaande aftreden, ongeacht de uitslag van de verkie zingen, aldus inlichtingen uit krin gen, welke iri nauw contact staan met de Amerikaanse delegatie by de Verenigde Naties. Het Is Juist, dat op .de uitkering'aan weduwen-oorlogsslachtoffers de kinder bijslag in mindering wordt gebracht. De weduwe-oorlogsslachtoffer die voor hulpverlening in aanmerking komt, ont vangt voor elk inwonend gezinslid be neden 18 jaar. een uitkering van 1 gul den per dag en voor elk ander inwo nend gezinslid- 1.25 per dag, ais tege moetkoming in de kosten van levens onderhoud. Hierin ligt de aanleiding voor het in mindering brengen van de kinderbijslag. Aldus ongeveer luidt het antwoord dat de ministers J'oekes en. Van Maarseveen (sociale zaken. en binnenlandse zaken) hebben gegeven op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid.. Andriessen (K.V.P.). icago Tri bune, een dér grootste blade.. van Amerika van de overwin ning van Dewéy, dat r.eeds be richten waren aangeplakt en edities voorbereid, .waarin De wey als de nieuwe president werd gevierd. In geen 32 jaar hééft Amerika zo lang moeten wachten alvorens het bij een presidentsverkiezing de uitslag wist. Om half elf plaatse lijke tijd een tijdstip waarop in andere gevallen de'uitslag reeds, te voorspellen waswaren er van de getelde stemmen 5.035.000 op Truman en 4.640.000 op Dewey uit gebracht. Dewey, die des ochtends reeds in" gezelschap van.5 zijn.vrouw ter stembus taog,„ werd verwelkomd door een grote menigte. Lachende zeide hij tol de verslaggevers: „Zo datrijn. in .ieder.geval twee -stem men voor de'republikeinen." Truman verbleef in zijn geboor teplaats Independence in Missouri. Toen hij samen met vrouw en dochter ging stemmen was zyn mening: „Ik zie slechts een over winning." De tweede vraag gold of de pre sident van plan was op te blijven om de uitslagen over de radio te volgen. Hij zeide, dat hij dat nog niet zeker wist, maar "dat hij van plan was zijn dagprogramma niet te veranderen. Te half zeven Amerikaanse tijd waren de uitslagen binnen van 74 procent der stemdistricten van het gehele land. Vol gens deze uitslagen waren de cijfers als volgt: Truman 1$.296;S19 stemmen Dewey 16.743.387 stemmen Wallace 852.183 stemmen Thurmond 745.293 stemmen Totaal 36.637.682 stemmen In de staat New York, van slechts enkele provinciale dis- welke staat Dewey gouverneur is tricten van deze staat -schatte, heeft deze met een uiterst gering men Dewey orr '2.828.907 stern- verschil Truman verslagen. Nog men tegen Truman 2.800.966 wachtend op de uitslag uit nog stemmen j Uit gezaghebbende bron wordt ver nomen, dat de lang uitgestelde bespre kingen van deskundigen der zes mogend heden over een statuut voor het Ruhr- gebied tegen het einde van de volgende week te Londen zullen beginnen. De xes betrokken mogendheden zijn: Groot- Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en de Beneluxlanden. Piccards Bathyscaphe zou vandaag duiken De „Scaldis", het vrachtschip,' dat pro fessor PIccard's Bathyscaphe vervoert, is Maandag van het eiland Fogo naar het eiland Santiago gevaren. Onverwachte omstandigheden voorbehouden zat de -Bathyscaphe vandaag voor de eerste maal zonder bemanning naar de diepte van de zee gaan. Volgens de berichten van gisteren ■was het weer op Santiago ideaal Politieke waarnemers schrij ven het succes van Truman toe aan de grote opkomst tier kiezers. Naar schatting hebben bij deze verkiezingen- meer mensen deelgenomen dan ooit bij enige presidentsverkiezing.. In New York kon het publiek voor het eerst de verkiezingen vol gen per televisie. Boven de Times Square was een scherm gemon teerd van vier en een half bij zes meter. Hierop zag het publiek, hoe ill de redactiebureaux van de grote dagbladen werd gewerkt aan het bewerken van de binnengekomen cijfers. New York had.nog een primeur in de vorm van een electrisehc stemmachine. Men bracht zijn stem uit, door een bepaalde knop in "te drukken en vervolgens een handle om te halen. Deze handle raakte defect, zodat in dit district het stemmen moest worden gestaakt, tot een monteur het. apparaat had hersteld. By duizenden toeristen en soldaten is Harry's New York Bar te-Parijs bekend en dat de naam dezelfde is als president Truman's voornaamberust op toeval. Harry, de barkeeper, or ganiseerde gisteren voor de vele Amerikanen die thans in Parij$ zijn, een pr oef stemming. Om "half zeven Icon hij de uit stag noteren.* Dewey had ge wonnen met 161 stemmen, Tru man behaalde er 142 en Wal lace 82. ^,-Liir-l Bij zijn aankomst op het vliegveld Kemajoran heeft dr, Beel aan pers vertegenwoordigers o.m. gezegd: „Ik ben er mij van bewust, dat mij hier een zware taak wacht, doch ik zie de toekomst met vertrouwen te gemoet, omdat ik. reken op toege wijde medewerkers en op een har telijke samenwerking met de leiders der volken en bevolkingsgroepen in Indonesië. Ik weet dat de moeilijk heden, die van. de aanvang af de vestiging ener nieuwe rechtsorde hebben doorkruist, nog niet zijn op gelost. Be koester echter de hoop dat de stappen, die minister Stikker thans namens de..Nederlandse rege ring onderneemt", zullen leiden tot een zeer spoedige oplossing, die naar mijn overtuiging dringend noodza kelijk is. De taak, die mij als hoge vertegenwoordiger der Kroon wacht komt allereerst neër op het treffen van die voorbereidingen, welke tot een zeer spoedigeinstelling' der fe derale interim-organen zullen lei den. Daarna zal het het bestel, zo als dit in gemeenschappelijk over leg is gedacht voor de overgangs periode, op de'juiste" wijze kunnen functicxmeren. Het ambt van hoge vertegenwoordiger der Kroon c|raagt een geheel ander karakter dan dat van de landvoogd. Gaarne breng ik hulde aan dr. Van-Mook, die als luï- tenant-gouverneur-géneraal zich in zeer moeilijke jarem' met uitzonder lijke .befcwaai^ri<g^^pte3tbe'w53-: aing^vèh^zijn"taa*?*fieeït"iëfctfèteii en die hedenambt' héerlè'gt." In de mijngroep van Öignies heb ben de Franse troepen de stakende mijnwerkers uit de schachten ver dreven en de vciligheldsinstallaties weer in werking gesteld. Onder toezicht van de soldaten verwijde ren de stakers de barricaden. De Joden zullen zich moeten te rugtrekken uit de stellingen die zit in v*1- Negebwoestijn op de Egypte- nare., hebben veroverd als in Parijs d-e Brits-Chinese resolutie inzake Palestina wordt aangenomen. De Veiligheidsraad bespreekt dit Brits- Chinese voorstel morgen en bet houdt in, dat de UNO sancties aan die partijen zal opleggen, die geen gehoor geven aan het bevel om de troepen terug te trekken tot de ba ses die zjj voor het begin van de gevechten in. de Negeb Innamen. In feite komt het er dus op neer, dat de Israëlische troepen hun terrein winst weer zouden moeten prijsge ven, zonder dafc echter de Egypte- naren opnieuw zouden mogen op rukken naar hun oude stellingen. 'Gisteren was een subcommissie van de Raad btfeen, Manoeilski, van de Oekraïne, deed op het laatste moment nog een compromisvoor stel: Joden en Arabieren zouden, door rechtstreekse onderhandelin gen tot een vergelijk moeten ko men,. zei dit voorstel. Maar" hét viel niet meer in stemming. Morgén, in EEN DAS voor meneer met De wey als patroon. Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem zal rich volgende week Maan dag, Dinsdag en Woensdag, zoals bekend, bezighouden met de zaak tegen E. Brune en G. A. M. Klostermann (Pack), een illegale werker en zijn helpster, een door huwelijk Nederlandse geworden Duitse, die illegale daden len gunste van Nederland zonden hebben afgewisseld met verraad ten gunste van Duitsland. Muyzenberg—Wïllemse eri Tobina M. H. Scholten, the geruime tijd in een of meer concentratiekampen zünopgesloten geweest. Het verraden op 29 Juni 1944 aan de SD-er Savenije van de te Zeist juist passerende wielrijder L. Scheepstra, in de verzetsbeweging bekend als, „Jalt", die ternauwer nood kon ontkomen. Het arrangeren van een afspraak met Coenraad Rozendaal in Heck's lunchroom te Amsterdam om Puck K. in de gelegenheid te stellen Ro zendaal aan de SD over te geven. Rozendaal (Coen) was betrokken bij een overval in Noord-Holland en daarbij aan een zijner benen ge- Kalioerang, bü Djogja, zal de plaats zijn waar minister Stikker zijn onderhoud zal hebben met de republikeinse premier drs. Hatta. Het onderhoud zal Donderdag plaats hebben. Kalïoerang is uitgekozen omdat minister Stikfeer daar tevens in de gelegenheid zal zijn, met de collega's van minister Hatta contact op te nemen. Na nog enige andere plaatsen op Java te hebben bezocht, zal minis ter Stikker waarschijnlijk Woensdag 10 November naar Nederland terugkeren om de regering in Den Haag verslag uit te brengen. Voor dien is geen publicatie te verwachten over het resultaat van het over leg met de republikeinse premier. Dr. H. J. van Mook heeft Dinsdag in een radiorede over alle Indone sische stations zijn afscheidsrede gehouden als lt.-gouverneur-gene- raal. ,,De omstandigheden dwingen my mijn taak over te dragen voor dat zij beëindigd is," aldus de scheidende landvoogd- „Voor het ogenblik ga ik dit land verlaten. Ik voel een sterke behoefte, ten af scheid woorden van dank aan U allen uit te spreken". Wie hij met „allenbedoelde, lichtte dr. Van Mook daarop- toe: het waren niet alleen zijn medewerkers „en daarmee bedoel ik niet een paleis- kliek die alleen bestaat in de ver beelding van jaloerse toeschou wers" maar ook „mijn republi keinse vrienden". Met deze woor den richtte dr. Van Mook zich tot de Republiek, waarvan hij zei te betreuren, dat zij zich nog niet had kunnen losmaken uit de prikkeldraadversperring waarmee zij zich 'zelf omgeven bad, haar eenheid zoekend in negatief verzet- Als de Republiek de kracht had ge- Had, de onverantwoordelijke en on gedisciplineerde elementen en avon turiers in bedwang te houden, dan zouden de-Verenigde Staten van Indonesië pracüsch reeds gevormd zijn, aldus dr. Van Mook. .Volgens een communiqué van het Nederlandse leger te Batavia is de dood van de communisten- leider Moeso gisteren bevestigd iri een bericht uit Madioen. Moeso was volgens dit bericht op 31 Oc tober gevangen genomen in de om geving van Ponorogo en daarna doodgeschoten. De voorlichtingsdienst van het Nederlandse leger heeft* gisteren medegedeeld, dat op 30 October een Nederlandse patrouille, bij Koeningan, ten Zuiden van Cheri- bon, verrast is geworden door een groep republikeinen van 20 man, welke over de status-quo lijnen gekomen was. Naar medegedeeld werd, werden vijf Nederlandse soldaten gedood en een lid van de patrouille ge wond. De eerste twee dagen, worden ge wijd aan Brune, logementhouder te Purmerend Hem zijn de volgende punten ten laste gelegd. Het bloot stellen van Th. G. Weetink te Does burg aan opsporing enz. door in strijd met de waarheid aan de „Si- cherheitspolizei" te Arnhem mede te delen, dat de illegale werker Weetink dezelfde i'ou zijn als ..Ome Derus". Deze naam kwam enkele maal voor ir, een schrijven, dat B. bij zich droeg, toen Hij op 20 Jan. 1944 te Dieren door Johnny de Droog werd gearresteerd. Dit schrij ven bevatte een aantal 'gegevens omtrent overvallen op distributie kantoren. Weetink is door dit ver raad op 21 Jan. gearresteerd en tot 8 Mei 1945 van zijn vrijheid beroofd geweest Het misleiden van de illegaliteit door zich tegenover de „Sïcherheits- polizei" te Den Haag bereid te ver klaren het te doen voorkomen, als of hij zou zijn vrijgekocht met een bedrag van 45.009.welk geld door de illegaliteit was bijeenge bracht en door Puck Klostermann aan de Sipo werd afgedragen. Het mededeling doen aan de be ambten van de Sipo te Den Haag, Blattgerste en Sasse, dat in het per ceel N.Z. Voorburgwal 74 tc Am sterdam een centrale der illegaliteit gevestigd was, waar op gezette tij den verzetslieden bijeen kwamen om vervalste persoonsbewijzen te distribueren. Als gevolg van dit door B. in samenwerking met Puck K. gepleegde verraad werden op 13 Juni 1944 in bedoeld perceel de vol gende personen gearresteerd: H. A. van Wilgenburg, C. van Vugt, J. Hessels, M. Westerbeek, A. P. P- Schweigmann, M. Schrijver, J. de Boer, J. Drenth, E. Berding, A, P. Riebel. J. Bierman. P._ Oosterwijk. die allen werden gefusilleerd of de dood in het concentratiekamp von den, en W. Keuken, J. M. Los, Jaiïkje GrandiaSmits, Aleida M. van Keulen, Catharina Feenstra, Siete Tammens, Wijbrecht van' den wond geraakt. Hij had weten te ontvluchten, doch werd op 4 Juli 1944 als gevolg van een aanwijzing van „Puck" gearresteerden later gefusilleerd. Aan Gertrudis (Puck) Klostermann werden vrijwel dezelfde punten ,ten laste gelegd., Verder wordt zij ervan beschuldigd, op 3 Mei 1944 de Engelse piloten- Kibble en Burton op het station te Amersfoort aan de S.D.-er Savenije te hebben overgeleverd. Met de toehan deling van het aan Klostermann ten laste gelegde zal de derde dag gemoeid zün. In de zaak-Bnme, zün vijftien getui- Weetink, Grandia-Smits, van den Muy- zenberg-Wiliemse en Scheepstra, de SD.-ers Blattgerste, Sasse, Wamelink en Savenije en voorts Gertrudis Klos termann. Als verdediger van Brune treedt op mr. H. G- Stlbbe te Amsterdam. Deze heeft tot dusverre negen getuigen A décharge doen oproepen. In de zaak Klostermann zijn gedag vaard acht getuigen A charge, waar onder Brune, Blattgerste, Savenije en Sasse. Als verdediger van deze verdach te treed op mr. dr. B. W. Kranenburg te Almelo, die tot dusverre twee getui gen décharge heeft doen dagvaarden. de voltallige bijeenkomst van de Veiligheidsraad, zal Manoeilski het echter opnieuw indienen, heeft hij al aangekondigd. Reuter maakt melding van een stemming in de UNO om het plan van Bemadotte voor Palestina tot het nieuwe jaar terzyüe te leggen teneinde een volledis debat in deze zitting der algemene vergadering* te vermijden. Naar verluidt heeft dit plan de goedkeuring der autoritei ten van Israel. Men 2ou zich dan tevreden stellen met benoeming: van een „verzoeningscommissie" voor- het gehele Palestijnse vraagstuk. In de Amerikaanse delegatie zou onenigheid heersem over de wijze waarop de Palestijnse kwestie is behandeld. Mevrouw Roosevelt zou enkele leden der delegatie ervan, be schuldigd hebben, dat zii beslissin gen nemen zonder de andere leden, der delegatie erin te kermen. Gisteren vergaderde de poEtïeke commissie over de Griekse kwestie. De hoofdschotel van deze discussie was een peroratie van Wisjinaki tegen een rede die de PhUïppijn Carlos Romulo verleden week had gehouden over de Sowjetrepubliek in de Balkan. Wisjinski zei op een gegeven moment: .Hoewel hij (Ro mulo) "zo -töeüris,: maakt dit' mamie- tje heel wat lawaai." Voorzitter Spaak vond dit beledigende taal eri hamerdeWisjinski af, maar deze zei: „U kunt mif de mond niet snoe ren, hoe hard U ook hamert. Sta zrnj toe, mg te verdedigen tegen Ro- mulo's walgelijke beschuldigingen." Eilo Bergsma zal Vrijdag worden begraven Het stoffelijk overschot van Edo Bergsma, oud-burgemeester van Enschede en oud-voorzitter van dè A.N.W.B., zal 'Vrijdag, 's middags om half drie, ter aarde worden be steld op de Oosterbegraafplaats in Enschede. Kidnapperhad een strop Maandagmiddag werd een be woonster van een huis in de Van Eeghenlaan in Amsterdam opgebeld door een man, die zijn naam. niet wilde noemen en die haar mededeelde: „Wanneer U uw kind terug wil zien, moet V f 50^0 op de hoek van de straat deponeren, U bent gewaar schuwd". Duidelijk was door de telefoon kindergeschrei te ho ren. De man had echter peeh, want de mevrouw is... kinder loos. B(J een mijnschacht te Uévin bij Béthune in Noord-Frankrijk zfln Dinsdagmorgen vijftien man ge wond tn een gevecht tussen stakers en manschappen van de veiligheids dienst, waarbij geschoten wera en met handgranaten geworpen. De stakers hadden met benzine en olie een barricade van vuur rond de schacht gemaakt om de manschappen van de veiligheids dienst tegen te houden- Zij be stookten de politie» die mijnschach ten kwam ontzetten, met benzine, brandende toortsen en granaten. De politie maakte van haar kant ook gebruik.'van granaten. Daarop deden de stakers een uitval en om singelden een met munitie geladen jeep van de politie. Gezien de kri tieke toestand gaven de officieren van de ordedienst hun mannen be vel voor de stakers in de grond te schieten. Bij de eerste schoten trokken de stakers zich terug, zon der gewonden achter te laten. Twee officieren en vier manschap pen van de ordedienst werden ge wond door granaatscherven en een adjudant van ae rijkswacht werd in de borst getroffen door een gietijzeren scherf. Te 11 uur was aan deze schermutseling een einde. De stakers hebben 's middags de mijn ontruimd en de schacht is zonder incidenten bezet. Over de toestand in de Franse havens werd Dinsdagavond van officiële zijde het volgende ver klaard: Te Reuen en Bordeaux werken soldaten en havenarbeiders teza men. Te Le Havre, Nantes, St. Na- zaire en La Palliee werken de sol daten alleen- Te Cherbourg zijn de havenarbeiders practisch voltallig aan het'werk. Het Christelijk Vakverbond heeft verklaard, dat het in geen. geval de verleden maand door de regering goedgekeurde loonsverhoging van 15 pet. voldoende vergoeding kan achten voor de prijsverhogingen sindsdien. Hoewel de Franse productie sinds het begin van 1947 meer dan 20 pcL is toegenomen, hebben de arbeiders hier geen financieel voordeel van gehad, aldus de ver klaring van de bond. HQ van Westeuropese Unie te Fontainebleau Officieel ls gemeld, dat het „vooruit geschoven hoofdkwartier" van de West- Europese Unie te Fontainebleau bij Pa rijs gevestigd zal worden. Gisteren zijn door het gemeentebestuur desbetreffen de instructies van de Franse regering ontvangen. Uiterlijk - over een tiental dagen zouden de staven vari Groot-; Brittarmië, Frankrijk en de Benelux- landen aldaar aankomen- I De nieuwe president der V.S. wacht een der zwaarste banen, die er in. Hlilalh-rdemoe*en °r'aergeschiltl!,n recht" ceerde Junctie. Deprest- w, streeks te maken raoet dent immers moet alle ce- n-Tken en slecht betaald he,bben* 111 het gewone remoniële handelingen wnrrf^n betaald zaken. en bedrijfsleven van een koning verrich- moet dit aantal voor de ten, het werk doen van Het is niet allemaal man aan de top tot vier een minister-president, hersenwerk, dat hij te vijf beperkt blijven, zijn bevelen geven aan de doen krijgt. Hij moet Maar direct onder de strijdkrachten, zijnde de meer dan 150.000 docu- president staan niet min- opperbevelhebber, en nog manten per jaar tekenen, der dan 61 departemen- de leider zijn van zijn Hij moet persoonlijk oor- ten, bureaux, commissies, partij- delen over wel verre van administrateurs, enz. Bo- Hij heeft ook wetge- historische kwesties zoals vendien zijn er nog pér- vende macht. De wetten de visserijbepalingen, de manente commissies en worden pas van kracht, aanstelling van advocaten tijdelijke, commissies, nadat hij ze getekend voor Indiaanse stammen Meer dan 235. officials heeft. Het is ook zijn en de regels, die gelden voor boksdemonstratles in de zone van het Panama kanaal. Oud-president Herbert Hoover is het hoofd van een commissie tot reorga- - nisatie van de federale regering. Hij houdt zich kunnen rechtstreeks toe- plicht om wetten in te persoonlijk bezig met het gang tot de president dienen. Hij kan zich niet voorbereiden van voor- krijgen. de weelde permitteren stellen om het president- Sinds 1789 is het werk ook maar een dier be- schap lichter te maken. vart de president -gestadig voegdheden en plichten Hij is koningeerste minister, partij leider en opperbevelhebber nog heel wat na de lunch. Het lezen van rapporten, memoranda, verzoeken en duizenden andere docu menten vult zijn midda gen en meeste avonden tot 11 uur. Gaat de presi dent uit Washington weg, dan worden hem zware zakken met staatsstukken nagestuurd. Wat hü ook anders te doen moge heb ben, hij moet de tijd vin den om te tekenen. Hij zet zijn handtekening ge middeld 600 keer per dag. En wat wordt hem nu voor dit alles betaald? Het presidentschapssa laris is sinds 1909, toen het op 75.000 dollar per jaar werd bepaald, onver anderd gebleven. Nadat hy -zijn inkomstenbelas ting heeft voldaan, alle bijdragen gegeven, die van hem verwacht wor den, de maaltijden be taald van de 24 bedien den van het Witte Huis en aan alle andere verplich tingen voldaan, waaraan hij uit hoofde van zijn positie niet kan ontsnap pen, wordt hetgeen hij overhoudt om van te le ven geschat op 11.000 a 12.000 dollar. De nleutve president In Cenjiaal-Chlna zouden meer dan een half millioen Chinese com munisten verzameld worden voor een nieuw offensief tegen het rege- ringsbolwerk van Sjoetsjow. De communistische legers in Mandsjoe- rije zouden zich tezelfdertij'd her groeperen voor een offensief naar Nooid-China, meldt Reuter. De regering brengt een vierhon derdduizend man élite-troepen bij een ten Zuiden van de pas van Liaónïng. die de toegangsweg naar Noord-China vormt. Verder zouden een zeshonderd duizend man regeringstroepen ge concentreerd worden bij Sjoetsjow, de poort naar Nanking, Men oppert de mogelijkheid van een communis tische opmars langs de stad heen naar Pengpoe,. aan dc spoorweg van Tientsin naar Nanking, om aldus de nationalistische hoofdstad onder schot te krygen. De communistische troepen, die Moekden veroverden, zouden on derhandelingen over een wapen stilstand begonnen zijn met de over gebleven regeringstroepen in dat gebied. Volgens officiële regerings- berichten zou Dinsdag de strijd in Moekden nog voortgeduurd hebben, doch van neutrale zijde is bevestigd, dat de communisten Maandagna middag de algehele controle over de stad in handen hadden AFP meldt: een woordvoerder van de overheid der provincieSjansi heeft medegedeeld, dat de tóestand van de door de communisten om singelde hoofdstad Toejoean uiterst kritiek is geworden door de aan komst van communistische verster kingen, die de getalsterkte der com munistische troepen op tweehon derdduizend man hebben gebracht, Regerings-vliegtuigen hebben een tweede bombardement op Moekden uitgevoerd. Er zijn zoveel regerings gegroeid. Het Congres en te verwaarlozen. Zou hij bureaux, die rechtstreeks de rechterlijke macht het te druk hebben en aan de president verant- kregen automatisch de nalaten een belangrijke wo or ding schuldig zijn, beschikking over meer buitenlandse bezoeker te dat experts in zaken van krachten. Maar wat de verwelkomen, een krans militaire en civiele orga- uitvoerende macht be- te leggen op het graf van nisatie de gedachte er aan treft, rust de volle ver- de Onbekende Soldaat o! aoon ira-,- u- alleen al tot een nacht- antwoordelijkheid Dog .de nationale kerstboom "1* deeer*ivSeende vïïr merrie moest worden. En steeds op de schouders aan te steken, dan zou JwL ffwüoit elk jaar komen er een van één man, de presi- dat critiek en wrevel op- (vant d erondwet zeat' p^r bureaux ta dent wekken dat zijn trellernent gel!- Militaire theoretici be- Reeds in de dagen van Bezoekers een per rende de termijn, waar- weren, dat geen enkele George Washington was kwartier vullen de voor hij gekozen is, niet hoge commandant met het presidentschap een ochtenduren van tien tot kan worden verhoogd of meer dan zeven a. .acht buitengewoon gecompli- één, en dikwijls komen er verlaagd. Er ls een nieuwe functie gevonden voor dr. H. J, Otto üu Plessis, die oor spronkelijk lot Zuidafrikaans gezant ln Nederland zou worden benoemd. Tal van Nederlandse bladen maakten bezwaar tegen zijn benoeming omdat zijn hou ding tijdens de oorlog niet geheel vrij van Duitse sympathieën was. Zuid- Alrika is nu met Nederland in gesprek over een nieuwe candidaat en dr. Du Plessis wordt staatsvoorlichtingsbe- ambte te Pretoria. ZUID-WESTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig tot Donöer- §0 dagavond. 'W Meest zwaar be- A wolkt met tijdelijk enige regen of mot- rs-SMf regen voornamelijk ln het Noord-Westen van het land cn hier en daar nevel ot mist. Matige, la- tér vooral in de kuststreken toenemende Zuid-Weste lijke wind. Weinig verandering van temperatuur. 3 Nov.; Zon op 7.38, onder 17.03. Maan op 1043. onder 18.01 4 Nov. Hoog watër te Rotterdam: le tij 6.22 uur, 2e tij 18.34 uur. WAARNEMINGEN Hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam: Luchtdruk 755.4: wind Z.W. 4; temn. 12 2; max. iz.2 (hedenmorgen 8.40 uur) min. 5,9 (gistermorgen 8.40 uur)- weersgesteldheid: motregen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1