w THIS MAN TRUMAN HET ROTTERDAMSCH PAROOL Herkozen Truman zal de politiek die hij gevolgd heeft, voortzetten Nieuwe Grondwetswijziging staat op programma der regering 1 mÉm IIIIPIiü President krijgt nu een Congres mee dat hem welgezind is BONNEN LIJST Tabak blijft voorlopig op de bon Zeep zonder bon? Harry Truman Buiten zijn wil tot hoge ambt geroepen Verliezer Dewey Overwinnaar Truman Na diefstal gebouw in brand gestoken Mariniers lichting '46 nog zes maanden in dienst REGERING ANTWOORDT TWEEDE KAMER In Indonesië zal zo lang mogelijk weg van overleg worden gevolgd Chinese regering treedt af Ook Alimin, leider der PKI geëxecuteerd Rotterdam-Vlissingen in twee uur Trein uit Zeeland rijdt door naar Utrecht Weerbericht Donderdag 4 November 1948 led. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel, 69300 Abonn.prijBt per week 0-32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hei Parool" DE SCHIEMMMEK Achtste jaargang, No. 258 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker „MUn allerhartelijkste gelukwensen inet Uw verkiezing en de beste wensen voor een succesvol bestuur. Ik doe een beroep op alle Amerikanen onr verenigd achter tl tc staan en V te steunen btf al Uw pogingen om onze natie sterk en vrij te houden en de vrede In de wereld te vestigen". Dit telegram ontving gisteren een stralend-gelukklge Harry Truman, toen hfc in zijn huis te Kansas City tn de staat Missouri de uitslag van de verkiezingen afwachtte. De afzender van het telegram was Thomas Dewey, Trnmam grootste rivaal en het telegram was het teken dat Dewey z|jn nederlaag erkende. De herkozen president Truman was uiteraard In een uitste kend humeur. Tot de voor zijn wo ning verzamelde menigte richtte hy een toespraak, waarin hij beloofde zich te zullen wijden aan de zaak - van de vrede in de wereld en voor spoed, in het binnenland. „Ik voel zeer diep de verantwoordelijkheid die als gevolg van de verkiezingen mijn deel Is geworden". Aar» Dewey stuurde Truman ee^ telegram van de volgende inhoud„Ik dank U oprecht voor Uw. gelukwens. Uw prachtige sportiviteit wordt zeer gewaardeerd. Wij zijn beiden dank verschuldigd aan het Amerikaanse volk, dat de wereld opnieuw de vi taliteit van onze vrtje instellingen heeft getoond".- Men schrijft Truman9 overwin ning toe aan verschillende redenen: de afkeer van de vakverenigingen tegen de door Dewey gesteunde arbeidswet van Taft en Hartley, die stakingen wilde verbieden, doch door 'n veto van Truman verhinderd werd, de vrees dat een republikein se regering de sociale voordelen van de New Deal-politiek in gevaar zou brengen, en het feit dat Tra- man door de aanhangers van de New Deal wordt beschouwd als de- voortzetter van de Roosevélt-tra- ditie. Meerderheid in.CongrKS Niet alleen voor de president persoonlek heeft deze verkie zing een overwinning opgele verd, ook zijn party, die der Democraten, boekte winst in de beide Huizen van het Con gres en heeft daar nu de meer derheid. In het Huis van Afge vaardigden zitten- thans 246 - Democraten tegen-188 Republi keinen. In de Senaat hebben de Democraten het overwicht met 51 leden, tegen 42'van. hun te- genstandersi Voor de buitenlandse, politiek der V S. verwacht lnëh- ëëh voortzetting- van de 'tot dusver gevolgde koers; steun aan het hulpprogramma voot het buitenland, een krachtige poli tiek tegenover de Russen, steun (waarschijnlijk ook militaire) aan de West-Europese .Unie, steun, aan het verdelingspIan-Palcstina, hulp aan de regering-Tsjang Kaj Sjek in China, een politiek van goede na buurschap met Zuid-Amerika en grotere hulp aan Turkije en Grie- Voor het tijdvak van 7 t.m, 26 November 1948 zijn de volgende bonnen geldig: BONNEN VOOR VLEES S61 Vlees: 100 gram vïees 302 Vlees: 400 gram vlees 363 Vlees:- 150 gram vlees ALLE BONKAARTEN 367 Algemeen: 1 ei 368 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet BONKAARTEN KA, KB, KC 812 371 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram .vet - 372 Algemeen: 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas 373 Algemeen: 250 gr. zachte zeep 4- 250 gram soda 374 Algemeen: 125 gram koffie 375 Algemeen: 50 gram thee B 385: 200 gram kaas of 25.0 gram korstloze kaas BONKAARTEN KD, KE 812 377 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet - 378 Algemeen: 100 gr. kaas Of 125 gram korstloze kaas 379 Algemeen: 500 gr. zachte zeep -f- 500 gram soda TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA, QC 80S 127,131 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF. MB 812 (böz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van-strook V Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 5 November a.s. worden gebruikt. De tussentijds aan gewezen bon 336 Algemeen voor 100 gram vlees is geldig t.m. 6 November a.s.. De niet-aangewezen bonnen van strook 1 kunnen worden vernietigd, evenals de bonnen 115 tabak van de tabakskaart. Geruchten dat de tabaksdfstri- butiebinnenkort zal. worden afge schaft na een inleidende verhoging van het rantsoen moet vooralsnog zeer sceptisch worden beoordeeld. Er zijn vrij ernstige moeilijkheden bij de' aanschaffing van Ameri kaanse tabakken tengevolge van dollarschaarste. In verband daar mede heeft men tabak in Oost Eu ropa en in het Midden Oosten aan gekocht.. Dit zal inderdaad leiden kunnen tot uitbreiding van het aanbod van tabaksproducten in ons land. doch aan de andere kant moet op vermin dering van de aanvoer uit Amerika worden gerekend. Men acht derhalve eerder de.ver wachting gerechtvaardigd, dat de siga.retten-soorten veranderen, dan dat het aanbod groter zal worden. (Van nnze Haagse redacteur) IS« verwachtingen zijn gerecht- Tpardigd, dat de zeepdistribntie bin nenkort zal worden opgeheven. kenland ln hun weerötand tegen de communistische druk. Dewey Exit Thomas Dewey heeft op een pers conferentie medegedeeld, dathij van plan was, het weekend rustig orzijn boerderij door te brengen. Hg zoü in 1952 niet weer dingen naar het Presidentschap, zei hij. Het gerucht dat hjj het gouver neurschap van de etaat New York zou neerleggen, noemde hij echter een puur verzinsel. Toen de lichtkrant van de New York Times gisteren het bericht van Trumans herkiezing over de millioenenstad deed uitstralen, daalde een-regen van confetti,- bla den uit" telefoonboeken en stukjes linnen van de omringende wolken krabbers naar beneden. Reacties In Londen" Is men over het alge meen verheugd over Trumans zege. Officiële kringen 'bewaren een nauwgezette neutraliteit maar; in de 'wandelgangen' van het parle ment .verheugden de socialistische ieden zich over de nederlaag van de- -Republikeinen, die ongeveer overeenkomen met de conservatie-' ven in EngelandHet Engelse pu bliek is, verheugd, niét zozeer om de* politieke consequenties als wel uit een gevoel van sportiviteit, tui de „onderliggende" party gewonnen heeft, hoewel rjle politieke profeter, het tegendeel voorspelden. Ook in UNO-krïngcn te Parijs heerste uiteraard de grootst moge- Igke belangstelling voor de uitsla gen. Toener in de Assemblée moest, worden gestemd over de Mexicaanse resolutie, waren .er acht delegaties niet aanwezig:de belangstelling, voor de Ameri kaanse verkiezingen was groter. Hector, McNeil, de leider van'de Britse 'dèlëgatle, zèl toen hij het niéuws van Trumans herkiezing hoorde:„Gèlukklg .heêfL'de :bevbi-^ kingh'ét. In Amerika zöwël als in" Engelandsteeds btf het rechte 'eind". Wisjirskl, de Russische vertegen woordiger, - was zeer verrast. Hij keek vergenoegd en bepaalde zich tot de volgende reactie: „Het ie verbazingwekkend- De bevolking heeft gekozen. Het is niet aan mij, commentaar te léveren op Ameri- ka's binnenlandse aangelegen heden". Minder neutraal klonk het com mentaar van het: onder Sovjet- contróle staande radiostation te Berlijn. Dit gaf de volgende com mentaar: Truman werd alleen herkozen omdat by beweerde tegen Wall Street te zijn. Vóór zijn her kiezing sprak Truman als Wallace, doch wy zijn bang, dat hy thans zal handelen als Dewey". TJARRY S. TRVMAN -werd ge- f f boren op een.farm in de buurt van Kansas City (Missouri), op S.Msi 1884. Onder andere heeft hij juridische en militaire wetenschap pen bestudeerd. In de eerste we reldoorlog diende hy als artillerie officier in het Amerikaanse leger in Frankrijk. Na de oorlog werd hg deelgenoot in een textielwinkel. Deze zaak verliep echter tengevolge van de na-oorlogse moeilijkheden. Met be hulp van de invloedrijke politicus 1n Missouri, Tom Fendergast, werd Truman een van de belangrijkste plaatselijke politici en in 1934 ten slotte senator, hetgeen hij tot het uitbreken van de tweede wereld oorlog bleefi Toen werd hij benoemd tot voor zitter van de c .misie voor onder zoek der oorlogsproductie, hetgeen beschouwd werd als een zeer ver- antwoordeiüke functie Truman -heeft herhaaldelijk ver klaard niet de post van- president te verlangen. Zjjn- vrienden zijn van oordeel,dat' hg dit eerlgk- meende. In 1944 werd hij gekozen tot candi- d&at voor hét vice presidentschap voor democratische, partij. Truman, wérd "dóór. president Roosevelt en de' democratische con ventie srekozen- als „compromiö- candidaat". tussen Byrnes, die als te conservatief en- reactiohnair be schouwd werd door de linkervleu gel," en, Wallace, die door de conser vatieve vleugel bestreden' werd als een, „linkse extremist". 1 Belde 'groepen waren het niet eens' met Trumans. cnvattingen. De conservatieve groep uit "het Zuiden kon zich- niet verenigen met zgu houding ten opzichte van het ne- gervraagstuk en de. linkse groep was van oordeel, dat hy de zaken te veel beschouwde van het stand punt van de zakenlieden uit. Om dat men hem echter als gematigd kende en niemand verwachtte, dat hij een andere post zou bekleden dan die van vice-president, welke positie naar. verhouding van weinig belang is, steunde men hem alge meen. In 1945, ln het voorjaar, stierf president Roosevelt .echter onverwacht-en Truman werd auto matisch president.; Door. de-om- [stfcn&gljéden.yvaChÖ ;hïet:riechtsih pdB "gelegenheid, doch" bolt/gedwon gen rijn politiek van de mid denweg in de praktgk te brengen.- De rechtse, en linkse groepen vielen #:hem af en vormden eigen partyen. Weinig presidenten heb ben zoveel belangrijke beslissingen moeten nemen als Truman. Hg moest beslissen .wanneer de atoom bom gebruikt zou worden, in zijn ambtsperiode brak een golf van na oorlogse stakingen uit ten gevolge van de stijging van de kosten van het levensonderhoud.. Truman moest bepalen welke politiek ten opzichte van de Sowjet-Unie ge voerd zou worden en welke houding Amerika moest aannemen ten op zichte van het Palestijnse vraag stuk, terwyi hij zelf politiek afhan kelijk is van grote groepen Joodse kiezers in „sleutelstatcn".- ZAL Dewey's eerzucht den nim nier bevredigd worden? In 1544 stelde de republikeinse partij her -oor de eerste maal candidaat rj~*RUMAN is herkozen. Hij gaat is^f voor het presidentschap. Hij moest f| het toen echter afleggen tegen Trumans grote voorganger Roose- nu de rij in van grote presi denten der Verenigde Staten, die door de nolksunl meer dan een ambtsperiode in het Witte Huis te Washington kan verblijven. Is hij daarmede een groot president? Men is geneigd dit te betwijfelen. Misschien heeft die man wel ge lijk. die vaststelde, dat de tegen standers bij deze verkiezingen wa ren een sterke man. die men niet sympathiek vond (Deioey) en een velt, Ditmaal scheen alles mede te werken voor een klinkende over- winning. De partijkas der republi- P keinen voor het voeren van pro paganda was beter gevuld dan die van de democraten. Weddenschap pen te zijnen gunste werden afge- J§g sloten tn een verhouding van 15 tegen 1. De grilligheid van de zwakke man, die dapper tegen de uitspreken van zijn boodschap tot volkswil heeft het toch anders ge- buurtfeestje uitgedost als Uncle moeilijkheden oproeide (Truman), het Amerikaanse volk bij het be- wild. OP DE AFBEELDING Dewey Sam. Er valt over te filosoferen. De dappere heeft gewonnen. Op de halen van de overwinning in Euro- ais gouverneur van de staat New waarom het lot deze man niet foto: Truman .met de glimlach der pa, V-E-Day. Inzet Truman op York en als inzet op tienjarige wenst als eerste dienaar van Uncle voldoening óp hef gelaat by hef vierjarige leeftijd. Zee/tijd; ter gelegenheid van een Sam. Op 12 September j.l. Is brand uitge broken In een pand van de N.V. Zwartsenberg. manufacturenhandel annex woninginrichting, te Stadskanaal- De schade' bedroeg 5OC.Q00 gulden. 6C A 70 mensen," personeel van" de -N.V. werden werkeloos. Het viel de politie op, dat een zekere H uit Oude Pekela de laatste tijd goederen, zoals leren Jek kers, te koop aanbood,.waarin het han delsmerk van Zwartsenberg stond aan gebracht. Een nader onderzoek wees uit, dat TL in de. nacht, dat de brand uitbrak, goederen uit bet magazijn heeft -gestolem en' daarna- hetpandIn brand heelt", gestoken. >•-. -V. TL is gearresteerd en naar het Huls van Bewaring Jn Groningen overge bracht. Hij ia een bekende van de po litie en heeft voor tal van diefstallen reeds eerder terecht gestaan. Dinsdagmiddag la ln de kazernes en op de schepen van de Koninklijke Ma rine een bekendmaking voorgelezen. In houdende, dat de dienstplichtigen van lichting 1946 Ingedeeld bü de Ko ninklijke Marine niet, zoals verwacht was over enkele weken met groot ver lof zullen gaan. De demobilisatie van deze lichting is zes maanden uitgesteld. J.'Dè regering heeft de Tweede Kamer geantwoord op haar voor lopig versJag over het algemeen beleid. Een groot aantal onder werpen van nationaal en internationaal karakter passeert in deze memorie de revue/Een van de eerste is een nieuwe Grondwets herziening. die op het programma van het kabinet staat. Dat hier over niet,in de Troonrede is gesproken., vindt zijn oorzaak ih de omstandigheid dat nadere overweging nodig wordt geacht van de tijd en de wijze waarop zij ter hand zal worden genomen, alsmede van het karakter dat zij zal moeten hebben. Aan de memorie ontlenen wij'het volgende: De gehele Chinese regering heeft zijn ontslag aangeboden. Het ka binet was in Mei samengesteld door de premier, nadat er voor de eerste maal constitutionele verkie zingen waren gehouden. Het kabi net besloot „en bloc" af te treden, ondanks het verzoek van de pre mier om aan. te blijven. Op 22 Octoberwerd de sneltrein BataviaBandoeng op 2 kilometer ten Zuiden van Poerwokarta tot ontsporing gebracht. Een bende van onge veer 50 terroristen had de rails over een afstand van 20 meter opge broken en beschoot de ontspoorde rijtuigen met automatische wapens en geweren. 8 personen werden gedood en 23 gewond. Militairen, die met de trein meereisden, konden het vuur direct beantwoorden en zo doende erger voorkomen. De twee locomotieven en een bagagewagen kwamen dwars over de rails te. liggen. De republikeinse communistenlei der Alimin is 2 November geëxecu teerd, aldus meldt Antara. Alimin werd 13 October door de republikei nen gearresteerd, toen hij als boer vermomd 'in een trein zat. Alimin behoorde tot de be kendste republikeinse communisten. Na het uitroepen van de republiek keerde hij na een langdurig verblijf in China naar Indonesië terug en' werd leider van de P.K.I. - De regering ontkent dat cr niet van „Riarshail-hulp" zou mogen worden gesproken omdat wij iater door export van onze productie zou den moeten betalen wat wij thans krijgen. Integendeel: de edelmoedi ge hulp van de V.S. aan de getrof fen landen bestaat voor een groot percentage uit schenkingen en slechts voor een klein deel uit le ningen. Watde eisen tot grenscorrecties betreft, deze worden onverzwakt gehandhaafd. Dat de Benelux vap Nederland meer offers zou vragen' dan van de beide andere partners is volgens de memorie van antwoord niet juist. Betreffende de verhouding tot de overzeese gebiedsdelen deelt de me morie mede, dat de redactiecommis sie'die een Rijksgrondwet moet ont werpen, thans met haar werk ge reed is. Indonesië baart zorg De mening van vele Kamerleden, dat de toestand in Indonesië zorg wekkend is, wordt door de regering gedeeld. De regering erkent en be treurt dat een uitlating als die, welke' premier.Hatta onlangs heeft gedaan (waarin hij de Sowjet-Unie karakteriseerde als de exponent voor de bevrijding der koloniale landen en verklaarde dat hij tegen de destructieve activiteit dér com munistische leiders doch niet tegen het communisme was)grond geeft vóór'de mening dat de houding der Republiek tegenover het. commu nisme halfslachtig is. Niettemin meent de regering, dat zolang er een mogelijkheid aanwezig is om langs de weg van onderhandelingen met de republikeinse regering tot een voor beide partijen -aanvaard bare oplossing gekomen kan worden, deze weg moet worden gevolgd De militaire toestand op Java wordt met de dag slechter, terwijl zij op Sumatra, Celebes en Borneo ook geleidelijk achteruitgaat. Het aantal infiltranten uit republikeins gebied Is in verontrustende mate toegenomen en voorts zoeken ten gevolge van de communistische op stand in de republiek, verwilderde benden dikwijls een goed heenko men aan de Nederlandse zijde van de status quo lijn. Lonen en prjjzen Volgens de berekening van hel Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de kosten van levensonderhoud in de periode van October 1946 tot October 1948 slechts met 3% pro cent gestegen. Daartegenover staat, dat over dezelfde tijd de inkomsten der arbeidersgezinnen met 20% zijn toegenomen. Het ligt inderdaad in de bedoe ling, de regeringssubsidies In de toekomst verder te verminderen en zo mogelijk af le schaffen. Er wordt naar gestreefd, de prijzen van de ar tikelen in overeenstemming te bren gen' met de productiekosten. Van werkloosheid van enige be langrijke omvang is geen sprake. Wel is de vraag naar mannelijke ar beiders. die de beide vorige jaren steeg, m 1948 gelijk gebleven. De regering volgt deze ontwikkeling nauwlettend, omdat zij het op peil houden van de werkgelegenheid als een van de belangrijkste doeleinden van haar sociaal-economische poli tiek beschouwt. Belastingherziening Ter attentie van de middenstand staat er in deze memorie van ant woord, dat de herziening van de fis cale winstvaststelling bij het minis terie van financiën in gevorderda staat van voorbereiding verkeert. Met grote belangstelling heeft de regering kennis genomen van het rapport van de vernieuwingsraad voor het onderwijs. Met vele wen sen kan zij instemmen. Een drasti sche verlaging van de leerlingen- schaal is echter momenteel niet mo gelijk, in verband met de bescljilc- - bare onderwijskrachten en school- lokaliteiten. Onder het hoofd „liquidatie van de gevolgen van de oorlog" komt een passage over Schreieder voor. Het onderzoek in deze zaak is thans beëindigd. Er zullen vermoedelijk voldoende termen zijn, om Schreie- der ter zake van een of meer feiten te doen terechtstaan voor het Bij zondere Hof te Leeuwarden. Het directoraat-generaal voor de bijzondere rechtspleging zal met iü- gang van 1 Januari 1949 worden op geheven. De opheffing der bijzon dere gerechtshoven zal spoedig plaats vinden; de bijzondere Raad van Cassatie zal zijn taak voorlopig nog moeten voortzetten. Onder het'hoofdstuk „interne vei ligheid" wordt tenslotte medege deeld, dat de rijkspolitie tot heden omstreeks 45G0 man hulppolitie heeft aangeworven. Verwacht wordt dat dit aantal voor het eind van het jaar tot 5000 zal zijn gestegen. TRUMAN is „i n" en Dewey is „q u t". ziedaar het resultaat van deze grote verkiezingsstrijd, die weliswaar een nek-aan-nek- race is geweest, maar die tenslotte door de Democraten Op haast ver bluffend overtuigende wijze is ge wonnen; Na zestien jaar aan de macht te zijn geweest, hebben rij K&^£«b5!5 0D!t^™pVt3ch«1f leen."een sportieve vechter tot het gressleve" "figuur lot gouverneur jaar ïngenuma. uit is op:JU-J uiterste die kan verwerven, o*>im:rï»n' pend, waar zij het zwakst stond, nl. kozen is en'dat de kiezers hem een .lykheid over,: ja van wantrouwen in de daden en nalatigheden van in meerderheid democratisch con- in de bedoelingen der Amerikanen, het in-meerderheid Republikeinse gres hebben gegeven; ook blijkt dat volgens mij bij vele linkse Congres, heeft hem een aanhangen deze overwinning uit het feit, dat (niet-communistische!) elementen een populariteit bezorgd, zoals al- zovele staten een uitgesproken pro- in W.-Europa nog altijd bestaat, ds ein prestatie, die verdiend om aan de balk te worden geschre ven, vooral als we bedenken, dat zii het ditmaal moesten stellen zon der de man, die hen de vier vorige keren ter overwinning had geleid, Franklin Delano Roosevelt. Want wat Harry Truman ook is, de even knie van F. D. R. is hy zeker niet. Maar toch mogen wij het aandeel, Voor vele Amerikanen is dit blijkbaar een reden geweest om hem bepaalde misgrepen en tekort komingen want die heeft hij ook laten zien te vergeven. Maar er is meer gebeurd dan al leen dat de waardering van de kie zers voor de persoon van Truman gestegen is. De hebben gekozen'. Juist dit feit, zou hebben versterkt. dat de ze- TRUMAN, de Democraten en de urocressieve ideeën ziin de iiiiiiiiiiiiMKMifliiiiaiiiim door ii<inrii#ii|«nwnrimi!'iiBii prof. dr. C. D. .1. Brandt dat hij zelf aan deze overwinning met sprongen gehad heeft, zeker niet onderschat- grootste, verrassing ,s toch wel ge- een ten This man Truman deze weest, dat er zo n sterke progres- rnïn Truman) heeft het nodige bh- sieve wind door het kiezerscorps II1CUJ i i __J.Iap Ifor CM-atrstt ffohn7An henff niiuiiiiiiiiiniiiiniiiuiitiiiiiiviiiiiimiTiniuniiHiwi>iiiii»iii>iiiiii'fliiiniiiiiiiii;nii)iiiii gepraal van Truman en zijn partij zo duidelijk het karakter heeft van progressieve overwinning der revanche van de Amerikaanse arbeiders geweest. In de derde plaats de isolation!sten .van 't slag van "de Chicago Tribune en de andere bladen van McCormick. Maar ook de zgn. Dixiecraten, de oppositie in de Democratische partij van de Zui delijke Staten, die met hun venset legen Trumans wetsontwerpen be treffende de „civil rights" (dc bur gerlijke rechten), dat wil in dit ge val zeggen Trumans strijd tegen de rassen-discriminatie, geen Voet aan de grond hebben gekregen. En last not least Henry Wallace, aan wiens politieke carrière Dinsdag, naar ik veronderstel, een einde is gekomen. Dat niet, zoals aanvankelijk werd voorspeld, 8 milliocn kiezers deze dilettant in de internationale poli- gedragen tot dit „wonder van America" om .mét André Maurois te spreken. Alleen al -het feit, dat hij ondanks alle handicaps, waar mee hij de strijd inging, ondanks het feit, dat er 15 tegen één op zijn tegenstander v erd gewed, de moed ii_ lofan Thlrlrhn der Ver. Staten geblazen heeft. Want al blyft het moeilijk de partijen aan de overkant van de Atlantische .oceaan een etiket mo del-Europa op. te drukken, ik nr»een geen ogenblik heeft laten zakken, dat bij zich integendeel^ met een 5f°f'lk tadblfnlïezegd' een h"te- nrn het conservatieve en "reaction- e v^rkie- heeft verklaard van de New Deal! acht ik van het grootste belang en een reden tot verheugenis voor West-Europa. Al was het alleen dat we tóch wel mogen zeggen, dat maar hierom, dat een werkelijk in de afgelopen periode van vièr loyale, van weerskanten eerlijk ge- jaar zowel als in deze verkiezings- meende samenwerking tussen- overwinnaars in deze strijd. Wie zJjn de verliezers? Allereerst Dewey persoonlijk, wiens kans op het hoog ste ambt in de staat na tweo achter eenvolgende nederlagen voorgoed verkeken moet worden geacht Ik - - bén er trouwens van overtuigd, dat tiek zijn gevolgd, maar aat nog met dé nederlaag van de Republikeinen e?ns Ir»0 "ll'\10e,n aanval °P.het méde op zjjh persoonlijke rekening. plan-Marshall hebben gesanction- dient te woéden geschreven. Want neerd, dat pleit-m.u voor het gezon- laten we vooral, met vergeten, dat noch zijn persoon, noch zijn speeches da politieke inzicht van de Ameri- Harry S. T. zich tijdens zijn .ver- hebben de massagepakt. Ik waag kaan- kiezingscampagne voorstander zeifs te veronderstellen, dat ér heel Harry-Truman keert ln het Witte wat .stemmen zijn, uitgebracht meer Huis terug, thans niet als plaats, tegen Dewey dan vóór Truman. vecvanger van een ander, maar ln de tweede plaats de Hepublikei- krachten3 het recht,- hem door de gekregen.^oor ten^gróot (teGl^nogea meerderheid van de Amerikaanse, wijten aan de wijze, waarop zij hun kiezers verleend. Door zijn succes meerderheid in het vorige Congres is zijn prestige ongetwijfeld enorm land-slide ten intpeendeel met een strijd de Demoeraten bet liberale West-Europa en de Ver. Staten er (speciaal, in het Huis van Afgevaar- gestegen, door de UA«,'rafTipnrfp'Geestdrift en ener- en progressieve en de Republikei- beslist gemakkelijker doar zal wor- digden) hebben gebruikt Ik denk gunste van zijn partij is de uitoefe- noon auaieuuy. Bf,-*- bet conservatieve en reaction- den. Niet in deze zin, dat een hierbij meer in het bijzonder aan de njng van 2jja macht over" de hele -SSL gestort, daar- althans tot zich trokken. een ingrijpende verandering m de vlcugck zoals die m de tegen de vak- in zijn overwinning ook rijn zmgscampagne heen gesio De overwinning van het progres- politiek ten aanzien van W. Euro- verenigingen gerichte Taft-Hartley- J**1" z«n ook zijn by voortdimend met (n sieve element komt niet alleen tot, pa zou hebben gebracht, maar wel, wétten tot uitdrukking zijn geko- figuur is gegroeid tot de hoogte h d h ilzSntegenparty aangr? uiting iri tiet feit dat Truman ge- dat zij het gevoel van onbehaag- men. Dc 2e November is o.a. de dag van de zware taak, die hem wacht. de verkie- naire element vertegenwoordigden, den. Niet in deze zin, dat overwinning van de Republikeinen De stoomtreinen Viissinflen—Rotter dam zullen In de naaste toekomst snel ler gaan rijden. De duur van de rit wordt met twintig minuten verkort. Bo vendien zal drie maal per dafl een die- se l-electrrisetie verbinding worden in gelegd. die dc reizigers binnen de twee uur van Rotterdam naar Vlissingen zal vervoeren. Dc eerste trein, die iedere dag van Vlissingen uit vertrekt, rijdt helemaal door naar Utrecht,' ook de laatste zal naar de Domstad doorrijden. Dc Spoorwegen overwegen nog of het mogelijk is ook Zeeuws-Vlaandcren van deze snelle verbinding met het Westen .te laten profiteren, door de b óotdienstKruiningenPerk poldc r te laten aansluiten. Het. treinverkeer op de lijnen Gro ningen— Roodcschool en Groningen— Delfzijl -worden gemoderniseerd. De Spoorwegen hebben de wijze, waarop dit zal geschieden, nog in studie. BIJ een autobotsing in de buurt van Eindhoven zijn zes mensen gewond. Vier moesten naar het ziekenhuis wor den vervoerd. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldis tot Vrij dagavond, Zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen cn plaat selijk enkele buien. Matige tot krachtige, langs de bust nog nu en dan harde wind tussen West en Zuid. Iets minder zacht. 5 Nov.: Zon op 7.41, oiider 17.05. Maan op 13.05. onder 19.36. 5 Nov. Hoog water te Rotterdam: la Hj 7.02 uur, 2e tfj 19.23 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1