Hoe denkt het publiek over het Indonesisch beleid? HET ROTTERDAMSCH PAROOL Laat het misdeelde kind de liefde vinden, waarnaar hét hunkert Eén luide juichkreet begeleidde Truman door Washington Vlielands haven in luttele seconden geteisterd Het Venster" van Ons Huis gaat 16 December ópen! Wat Prinses Wilhelmina ten geschenke kreeg Met de feestdagen extra-traetatïe Sla-olie, boter en krentenbrood Veel ellende kan verdwijnen, als ieder een steentje bijdraagt Artikelen met suiker erin ook duurder Behoedt hen voor de ondergang Windhoos zwiepte over het eiland Wat melk, boter, enz, nu gaan kosten Pools bezoek aan Rotterdam Nog meer munitie verhandeld Voor wie Sint Salarius nabij is... Verliezen in Indonesië Theater voor de „goede film" Kraai voor Gallup, maar president mag kalkoen eten Nederlandse concessie aan Republiek? Kraak niet naar Antwerpen Schaehts vrijspraak vernietigd Meer dan de helft blijkt het niet met de regering eens te zijn Expositie in het Paleis op de Dam Weerbericht Zaterdag 6 November 1948 Sed. en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam Tel. 69300 Aboan.prljsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht ddbr de Stichting „Het Parool" IDE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 260 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker t Zal smaken Zoals wjj reeds kort geleden in ons blad publiceerden, ligt het Ln de bedoeling, tegen Kerstmis een rantsoen slaolie beschikbaar te Btellen. Nader vernemen wfl thans, dat de hoeveelheid, die toegewezen jvordt, 180 f!am zal bedragen. In de bonnenliist van 2 Decem ber zal tevens een extra bon wor den aangewezen voor het kopen "van 250 gram boter, vet of marga rine van de A-, B- en C-kaarten en een bon voor 125 gram van de I>- en E-kaarten. Aan „De Kruidenier" ontlenen wij het bericht, dat binnenkort elfhonderd balen amandelen uit Italië worden verwacht. Het groot ste deel hiervan zal wel naar de banketbakkerij gaan. Naar onze Haagse redacteur ver tier verneemt, kunnen wij met Kerstmis weer krentebrood eten, want er liggen 485 ton krenten opgeslagen. Waarschijnlijk zullen ook de kruideniers hiervan iets ontvangen. Voor 1949 verwacht men een iets ruimere voorziening van spijsolie. Drie millioen potjes pindakaas van. 370 gram komen binnenkort negentig cents in de handel. Na de vetpositie iets gunstiger is, zal regelmatig een hoeveelheid grond- noten voor de fabricage van pin dakaas worden gebruikt. Door de verhoging van de sui kerprijs worden gewone bonbons en chocolaadjes een cent per ons duurder, evenals chocolade boter- hamstrooisel. Luxe bonbons en re pen blijven in prijs gelijk. De prijs van chocolade-pasta, marsepein en vanillesuiker wordt losgelaten, evenals die van kunsthoning. In het voedsel voorzieningsbtad teijn de nieuwe prijzen voor brood en suiker afgekondigd, die op 5 No vember van kracht zijn geworden. Enkele artikelen, 'waarin suiker is verwerkt, zijn nu ook duurder ge worden. Sedert gisteren bedraagt voor enkele chocoladeproducten de prijs 1 cent per 100 gram meer, tw. ongevuld'en gevuld wïchtgoed, zo als pastilles, chocoladestukjes en bonbons, alsmede ongevuld melte- ehocoladewichtgoed en chocolade- strooisel- De nieuwe maximumprij zen zijn: Ongevuld wichtgoed f 0.48 per 100 gram; gevuld wichtgoed t 0.38 per 100 gram; ongevulde melkcho colade wichtgoed- per 100 gram; chocoladestrooisel, los 'f 0,29 per 100 gram, in kartons f 0.32 per karton van 100 gram; in. zakjes t0.3l per zakje van 100 gram. Chocoladerepen, alsmede wicht goed waarvoor uitzonderingsprijzen zijn toegestaan zijn onveranderd in prijs Limonade-siroop en limonade- gazeuse Wijven La prijs gelijk. De prijs van chocoladepasta, marsepein, vanillesuiker en kunsthoning voor huishoudelijk gebruik wordt vrij gelaten. (Van onze speciale verslaggever) Een klein meisje van een jaar of zes, met een ouwelijk, gerimpeld gezichtje kijkt ons aan met wantrouwende, angstige ogen. Als een schichtig, opgejaagd diertje kruipt ze weg in een hoek en onze vragen giyden langs haar heen. Antwoord geeft ze niet, want ze kan niet praten. Zeg maanden geleden werd het kind gescheiden van een moeder, die haar sloeg en verwaarloosde, soms wekenlang opsloot. Het meisje kreeg een plaats In een van da tehuizen, waar het misdeelde kind de liefde vindt, die het nooit gekend heeft. Helaas bleek het voor haar reeds te laat: ztf bleef schuw en angstig, ondanks alle toewijding en geduld, waar mee zfl werd verzorgd. Z(] zal binnenkort worden overgebracht naar een krankzinnigen-inrichting doch in een. verkeerde afeer groei- Den tocht door het land bracht ons deze week in tal van instellin gen, waar met liefde wordt gewerkt aan de ondenkbaar moeilijke taak de misdeelde jeugd de zorg te ge ven, die zij anders moet ontberen. Zo'n Instelling is bijvoorbeeld „Groot-Emaus" by Ermelo, dat on derdak biedt aan meer dan vier honderd geestelijk onvolwaardige (debiele) jongens en meisjes, die opgroeiden in de aller-elleadigste milieu's die door de „ouders" erger lijk werden verwaarloosd of aange spoord tot kwaad Ook het meisje met 't ouwelijk, gerimpeld gezicht je troffen wij fcier aan." evenals de anderen leefde z(j in een misdadig milieu, waarin de kinderen geen op voeding kqjgen en nog minder een behoorlijke opleiding. Onder dwang zijn ze overgebracht naar deze stichting om Indien mogelijk voor de totale onder gang te worden behoed. In „Groot- Emaus" leven zij tot hun een-en- twintigste jaar in frisse," ruime ge-, bouwen, zij werken zoveel mogelijk in de openlucht en leren een vak, dat voor hen geschikt is. Want niet elk beroep kunnen deze kinderen uitoefenen; zij zullen onvolwaardig blijven en nooit het tekort aan gees telijke vermogens kunnen aanvul len; zh zullen alleen maar kunnen ontwikkelen, wat hen aan vermo gens is gebleven. Als de kinderen meerderjarig zijn keren ze terug ln de normale maat schappij; de jongens komen als knecht bjj een baas, de meisjes als hulp in de hulshouding of als ar beidster in een uitgezocht bedrijf. Dan hangt het uitsluitend af van het milieu, dat hen opneemt, of ze zullen, slagen. De praktijk bewijst, dat ongeveer dertig procent van. de ze kinderen zich.goed houdt, een ander dertig procent' kan alleen maar met heel wel zorg op het rechte pad worden gehóuden, de rest mislukt... „Voor galg en rad?" Ook op .Valkenheide" bjj Maars bergen leven jongens, die losgerukt moesten worden uit het gezinsver band.. Toch z|jn er duidelijke ver schillen tussen hen en de kinderen van „Groot-Emaus". Deze knapen immers rijn geestelijk normaal, Een windhoos heeft gistermorgen om 4 uur de haven van Vlieland ge teisterd en aanzienlijke schade aan gericht aan een viertal huizen. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Een kort maar herig onweer wek te de bewoners van het eiland In de vroege morgenuren en om precies vier uur, terwijl de donder rolde, hoorde men een verschrikkelijk ge raas van kletterende dakpannen en brekende ruiten. Weldra bleek, dat een windhoos die tenminste een «•^snelheid van 60 meter per seconde had, maar vermoedelijk met een nog veel grotere kracht, over de ha ven was gezwiept. Het was eer kwestie van enkele seconden, maar dit was voldoende om aan de gebou wen. welke om de haven staan ern stige schade aan te richten. De hoos kwam vanuit de Waddenzee en ver dween in de richting Terschelling. Kleine houten gebouwtjes, die langs de haven stonden, waren opgeno men en 159 tot 250 meter verder op het strand weer neergesmakt. Een school van ruim 50 scholeksters, die langs de waterkant zat te slapen was door de wind overvallen en ge- Met Ingang van Maandag worden de nieuwe prijzen van kracht tengevolge van de wijziging in de subsidieverle-- ning op bepaalde levensmiddelen. De melkprijs voor de consument en de prijs voor uit melk. vervaardigde pro ducten als pap, yoghurt, en dergelijke gaat dan met 1 cent per liter omlaag, hetgeen zowel voor melk In «essen als voor los verkochte melk geldt. De ho- terprds werd 23 cent per 250 gram ho ger. zodat de nieuwe boterprljs voor boter van de prijsklasse 1 dan f 1.12 per pakje van 250 gram Is- Voor varkensvlees gelden dan de vol gende maximumprijzen voor de consu ment: fricandeau en magere lappen f 3.40 per kg, carbonade f 3.20 per kg, vers vet en mager spek, vette- en kinnebaklap pen f 2.60 per kg, poulet en gehakt 12.20 per kg. poten en staarten f 1.20 per kg, rauw vet f 2.60 per kg. De prijzen, voor vleeswaren waarin varkensvlees Is verwerkt, ondergaan Cen dienovereenkomstige prijsverhoging, to zullen de prijzen van her liner, lever worst. lever kcas. bacon, blaasham, ge kookte en gerookte ham, rauwe 'ham, vorSt, resp bedragen: 0 36. 0.52 0,54, 0.59, i 0.44, f 0.43. f 0.3?, 0,38 en t 0.36 alles per 100 gram. De maximum prijzen voor huishoud, jam 1 en huishoud jam 2 stijgen met 5 cent per pot van 450 gram netto. De prijs van pruimenjam blijft onveranderd 0.53 per pot van 450 gram. dood. Men vond dè diertjes met opengereten lichamen èn ernstige verwondingen, welke er op wezen dat zij waren getroffen dóór meege voerde stenen, stukken glas scherven van dakpannen. De wo ning van de opzichter van de haven was het ernstigste getroffen. Alle ruiten warert vernield en alle dak pannen waren van het dak gevlo gen. Overal in het huis vond men zeewater en resten zeewier waren tegen het behang geplakt. Op het kantoor van de rijkswater staat aan de haven staat een regis tratie-apparaat van het koninklijk meteorologisch instituut. Het appa raat zelf was er heelhuids afgeko men maar de windvaan is ernstig beschadigd. Dit apparaat had een snelheid van 60 meter per seconde geregistreerd hetgeen het maximum is dat dit toestel kan verwerken. Zoals reeds gezegd is de snelheid aanzienlijk hoger geweest, vermoe delijk 150 meter per seconde. Vijf Poolse havenautoriteiten zijn per vliegtuig uit Parijs in ons land gearriveerd te weten de heren Modrzweski Fr. directeur-generaal van de Oost Poolse havengebieden (Gdanski, TJrzad, Porski) Adam Bonarski, directeur-generaal van het havenbedrijf van Szczecin, So- biepan, Jerzy, teehniscb-directeur van die haven, Staniszki Witold, technisch-directeur van de havens Ddansk/Gdynia en Szedrowicz Wlad, gevolmachtige voor de ont wikkeling van de haven van Szczecin. Zij zullen tot Dinsdag in ons land vertoeven en speciaal de havens van Botterdam en Amster dam bestuderen. De gasten zijn gisterochtend te Rotterdam aangekomen, maakten een oriënteringstocht door de haven en brachten een bezoek aan de Rotterdamse Droogdok Maat schappij. Vandaag zouden zij offi cieel ten stadhuize ontvangen worden. den zij op voor galg en rad, men daardoor in aanraking met justitie en werden ter beschikking gesteld van de regering of in han den gegeven van voogdij-verenigin gen. Levert reclassering door mid del van laatstgenoemde instellingen echter geeu resultaten op, dan krtf- gen de jongens - die allemaal wat op hun kerfstok hebben een plaats op „Valkenheide" voor een heropvoeding, die in de eerste plaats' gericht is op karaktervor ming, misschien wel het moeilijkste onderdeel van de taak, waarmee de leiding is belast. Immers, tal van knapen, die schijnbaar geheel zi|n veranderd, derailleren onmiddellijk al3 ze de inrichting verlaten. Bovendien krijgt de Valkenhelde- jeugd, die als ze komt vrijwel niets" kent, een vakopleiding op de boer derij-tuinderij of op de drie-jarige ambachtsschool, die aan de stich ting; 2yn verbonden. Een drie-jarige cursus, omdat in het laatste jaar de liefde voor het vak wordt aange kweekt. die zo belangrijk is, omdat ze de jongens vasthoudt aan hun werk en verhindert dat zil na ver loop van tijd zouden terugvallen in hun oude leventje. Het belangrijkste evenwel is de geestelijke Verzorging, die de jon gens krijgen elke morgen eea korte godsdienstoefening en regel matig contact met de Valkenheide- predikant en de sfeer, die de lei ding tracht te scheppen om de kna pen te doen voelen: „Hier vinden we een warme plek, hier hebben ze het beste met ons voor." „Voor het kind" Het werk In deze Instellingen voor het zieke, zwakke en misdeel de kind mag niet onderbroken wor den. Het is bitter-noodzakelijk en daarom klinkt de verzuchting: „Wjj zouden geld zo goed kunnen gebrui ken"' zo triest. Al deze stichtingen ontvangen rijkssubsidies, maar zH moeten voor een deel steunen op Naar wij vernemen Is de rijks politie te HeUevoetsIuis bij haar onderzoek inzake het verhandelen van grote partijen munitie op het spoor gekomen van een vertakking van deze affaire. In een Brabants dorpje rijn uit een voormalige En gelse opslagplaats van munitie (hoofdzakelijk nog zeer bruikbare geweerpatronen) honderden kilo's gestolen, onschadelijk gemaakt en daarna verkocht aan opkopers, die het om het koper van de hulzen te doen is. Bij deze handel zijn, naar de po litie heeft vastgesteld, ook perso nen uit HeUevoetsIuis en omgeving betrokken. Het onderzoek naar hun aandeel is echter nog niet afgeslo ten. Inmiddels is ook een zekere B. uit Geldrop aangehouden, die de mu nitie (waarvan in ons blad van gis teren sprake was) van Arnhem naar HeUevoetsIuis -heeft vervoerd en meegedeeld heeft in de op brengst. De commandant van de oprui- mingsploeg Van S., die de rijkspo litie als hoofdverdachte heeft ge arresteerd, zal Maandag naar het huis van bewaring te Rotterdam worden overgebracht. giften uit de kas van liefdadig heidsinstellingen. Een ervan „De Stichting voor het Kind" geeft daartoe deze maand weer de be kende postzegels uit, die ris rand schrift dragen „Voor het kind" een leuze, die alom grote bekend heid geniet. Moge de opbrengst van deze zegels dit jaar bewijzen, dat de verzorging van het misdeelde kind ons volk nauw aan het hart ligt. De verzorging van het kind, dat naar liefde en toewijding hun kert... OOK de min of.„meer neurotische kinderen behoeven een speciale verzorging. Zij krijgen die in het Paedologisch instituut te Nijmegen waar zij na een medisch, psycho lo gisch en paedagogisch onderzoek worden opgenomen. Door het ge ven van bijzonder onderwijs tracht men deze kinderen geschikt te ma ken voor een volwaardige functie. Dit meisje is pas/ begonnen.: zij boetseert eenvoudige figuren uit klei i Het bestuur van de Stichting van de Arbeid meent, dat er aanleiding Ss om in verband met de beschikking van bet College van Rijksbemiddelaars inzake de loonbeslag. nu de eerste loonuitbe talingen in November spoedig zullen ge schieden. er op te wijzen, dat aan al de genen, die ohdcr deze beschikking val len (ouder dan 23 jaar, niet-inwonend, enz.) een loonbeslag van f 1.per wéék resp. f 4 50 per maand ruoet worden ge geven, wanneer zij minder verdienen dan f 71.— per week resp. minder dan 308.— per maand. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid vertrouwt dat algemeen deze ge dragslijn zal worden gevolgd. De regering maakt bekend, dat In de afgelopen week tot haar leedwe zen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd; Sold, Y W. Dijk, Lemsterland; sold. H. J. Altenburg, St. Nicolaas- ga; sold. G. J. Meyerïnk, Vriezen- veen; korp, B. J. Nijhof, Gorssel; sold W. F. B, Hijsen, Duiven (Gld.); sold. G. A, Welle, Renkum; sold. A. Rijken, Bennekom (gem. Ede). Koninklijk Ned. Ind. Leger 'en Koninklijke Marine: geen verlie zen. 99 Wanneer men gaande lang» Ons Huis in de Gouvemestraat boven die geheimzinnige schutting wat ijzeren hinten de lucht in ziet prie men en wanneer men, binnenge treden, achter die schutting slechts de bekende chaos van een nog vor meloos „iets in aanbouw" aantreft, dan kan men zich moeilijk voor stellen, dat daarover niet veel meer dan een maand het doek zal rijzen voor de zevende Muze. Gp 16 Dec. namelijk opent Ons Huis „Het Venster", zoals het filmtheater reeds gedoopt is. De oorspronkelijke gedachte om al in October te starten, heeft -men gauw moeten laten varen, omdat bleek dat het uitbreken van een groot deel van de part'erre veel tijd vroeg. Ook de aanleg van het verwarmingssysteem was niet een voudig en zo waren ""fer meer pro blemen. Doordat Ons Huis binnen de rooilijn is gebouwd, kon men voor de nieuwe zaal ruim ander halve meter winnen. De gevel wordt met een luifel gedekt en op getrokken in moderh-zakelijke stijl evenals het interieur. In het ont werp van de architect ir. J. P. Ba- kema passen dan ook geen behaag lijke fauteuils, waarin men zich aan de filmdroom overlevert. Een detail, dat toch reeds aangeeft, wat men met „Het Venster" voor heeft. Weliswaar proclameert men het niet tot een avantgarde-theater het begrip is trouwens al wat be legen maar het vertonen van „de goede film" staat op de voor grond. De beheersvorm wijst er al op, dat dit theater aanzienlijk ver schilt van de gewone bioscoop; de bouw is gefinancierd door de ver eniging Ons Huis en de bioscoop wordt geëxploiteerd door de heer E, Weier, als particulier bioscoop directeur. Daarnaast is dan uit Ons Huis een bioscoopcommissie sa- Sinds 1945 heeft Washington niet zo'n menigte op de been gezien als die, welke gisteren president Truman verwelkomde toen hij per trein uit Missouri -to-de 'AhlcriifaansG hoofdstad aankwam. Drie jaar geleden, toen president Eoosevelts stoffelijk overschot uit Warm Springs in Washington arriveerde was er ook een handerddnizendkoppige menigte op straat. Toen vervulde droefenis aller harten; thans beheerste een opgewonden uitbun digheid de drommen. Het handen schudden op het per ron. met de officiële persoonlijkhe den, duurde al bijna een kwartier. Eindelijk kwam Truman naar bui ten. Terwijl de politieband het cOc toepasselijke bedje na het andere speelde „I'm just wild about Har ry" en „Back in the saddle again" weerklonken onder andere hief de menigte een luid gejuich aan. Naar schatting stonden er een half millioen mensen en misschien nog wel meer opgesteld langs de route, die de auto met Truman erin naar het Witte Huis volgde. Maar „Tru man erin" was niet naar de zin van het publiek en de persfotografen. Men wilde de president zien, die het had gepresteerd om alle politieke weerprofeten in het ongelijk te stel len. Zwichtend tenslotte, beklom „Harry" toen maar de kap van c!e auto. Hij sloeg zijn handen boven zijn hoofd in elkaar en zei: „Ik druk U allen de hand, want ik kan onmo gelijk iedereen persoonlijk de hand komen drukken, De Washington Post, een der grootste dagbladen, heeft een kraaiendiner aangekondigd. Kraai eten (to eat crow) Is een Ameri kaanse uitdrukking voor „zijn woor den inslikken" of „zich vernederen" en de Washington Post is nu van plan een maaltijd aan te richten voor iedere prominente profeet, die een nederlaag van Truman voor speld heeft. Geen wonder, dat dr. Gallup-van-het-opmie-onderzoek bo venaan staat op de lijst van invité's, Er zal taaie kraai geserveerd wor den. Het schijnt dat dr. Gallup de uitnodiging al heeft aanvaard en hij wil zelfs als blijk van zelfverne dering zijn eigen kraai meebrengen. President Truman, zeil is ook uit genodigd, maar hij krijgt kalkoen. In een Interview met het Chinese blad Sin Po te Batavia heelt ctr SJahrlr me- degedeeld. dat de Nederlandae rege ring zou hebben in geriemd 'met da-re publikeinse eisen aangaande de garan tie van de onschendbaarheid der repu blikeinse delegatieleden, de teruggave van het gebouw aan Pegangaan Oost te Batavia en de intrekking van de uitwijzing van republikeinse ambtena ren uit Batavia. Het ANP heeft naar aanleiding van dit bericht in bevoegde kringen Infor maties ingewonnen en te horen gekre gen, dat deze mededeling van SJahrir „praematuur" Is, Beslissingen hierom trent zijn nog niet genomen. mengesteld, die de artistiek cultu rele lijn van „Het Venster" zal uit stippelen. Hierin hebben zitting behalve de directeur en leden van Ons Huis en de heer Weier, o.a. ook leden van de kunstenaarsgroep R en mr. Bordewijk (van de opge heven filmliga R45), Deze commissie is reeds thans bezig met het keuren van films en als resultaat van haar arbeid mag men de vertoning verwachten van films, die artistiek, cultureel, of in beide opzichten belangrijk zijn. Films dus, die In een gewone bios coop rriSBchien niet aan bod ko men, Teprises, die elders om com merciële redenen niet konden wor den gegeven, ook films, die wel de moeite waard en zich bovendien mirabile dietu in de publieke gunst mochten verheugen. Om voorbeelden te noemen: een goede speelfilm als Great Expecta tions zal men stellig niet schuwen, evenmin Hamlet; beslist wèl: Bathing Beauty. Maar „Het Venster" wil meer 2ijn dan een bijzonder soort bios coop. Behalve de vorming van een publiek, dat de film als een kunst wil zien, zal het op bescheiden wijze trachten zich het praedicaat „kunstcentrum" waardig te tonen. Daartoe zal in een zaal, die in het verlengde van de ingangshall ligt, beeldende kunst geëxposeerd^ wor den en men stelt zich voor, indien daar aanleiding toe bestaat, film voorstelling en expositie te coördi neren. Bijv. naar aanleiding van de Hamiet-film een tentoonstelling van de Hamlet-figuur in de schil derkunst, Ook voor het ontwerpen van affiches, bioscoopreclame^ enz. zouden de leden van groep R in de arm genomen kunnen worden. De vereniging van Vrienden van de Film, die regelmatig ln Ons Huis voorstellingen gaf, zal niet opgeheven worden, het is zeer wel mogelijk, dat incidentele, speciale vertoningen worden gegeven van films, die niet geschikt 2ijn voor het weekprogram; dit zou bijv. op. Zondagochtenden kunnen gebeu ren. De ervaring van. elders verrezen en soms weer verdwenen „kunstcentra" leert, dat men zo'n cultureel-artistiek trefpunt niet zo maar uit de grond stampt. Zonder middelpunt zoekende krachten ver liest een centrum zijn zin en omge keerd moeten principe en stijl van zo'n centrum die krachten kunnen aantrekken. „Het Venster" gaat open. Wie waagt een blik? Er is een kleine kans dat de po pulaire doel verdediger van het Ne derlands elftal Piet Kraak op 21 November tegen de Belgen ln .Ant werpen niet in het veld zal komen. Tijdens een oefenpartijtje heeft hij een blessure aan een van zyn han den opgelopen. Gelukkig staan di verse goede reserve-keepers ter beschikking van dn Keuze commis sie. Het schoolschrift van Piet Abbing Het mooiste geschenk dat Ko ningin Wilhelmina ter gelegen heid van haar regeringsjubi leum ontving wasja, dat is moeilijk te zeggen, maar van de cadeaux die haar ongetwijfeld het meest hebben ontroerd is ongetwijfeld het blauwe school schrift van Piet Abbing uit Utrecht'n doodgewoon schrift met etiketje waarin Piet aller lei foto's- uit kranten geknipt, ■welke betrekking hadden op het Koninklijk Huis, heeft geplakt. Met zijn mooiste hand heeft hij er zelf bi? geschreven wat het was. Zo kreeg Piet een al leraardigste verzameling, waar op elke schooljongen trots zou zijn. Hij versierde de bladzijden met aardige tekeningetjes en zou het ongetwijfeld zijn leven lang hebben bewaard als hij het niet... als jubileumge schenk aan H.M. Koningin Wil helmina had gezonden. Het ministerie voor de zuivering van Wnerttemberg-Baden heeft de vrijspraak van dr. Hjalmar Schacht, de voormalige minister van finan ciën van het Derde Rijk, vernietigd. Dit betekent, dat Schacht opnieuw aangehouden kan worden en be recht door een ander zuiveringshof. Z? ENT U het eens of niet eens met het beleid «*-* van onze regering in Indonesië?" Enquêteurs en enquêtrices van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie stelden deze vraag aan vele mannen en vrouwen over het gehele land verspreid. Hun antwoord luidde: Niet eens met beleid51 Eens met beleid. 24 Geen oordeel 25 Meer dan de helft van het publiek is het niet eens met het beleid' van ome regering in Indonesië. De ontevredenheid over dit beleid is algemeen, maar het sterkst bij hen, die C.P.N. en A,R. gestemd hebben. 82 van de C.P.N.-ers en 95 van de AJl.-stemmers is het oneens. Maar ook bij de aan hangers van de andere politieke partijen vindt het N.I.P.O. meerderheden „oneens" met het gevoerde beleid, uitgezonderd bij de aanhangers van de P.v.dA. Hier volgen de antwoorden van deze par tijen: 1 Oneens Eens K.Y.P. 44 28 Fv.d.A. 32 44 C.H. 55 U V.V.D. 77 13 f~)OK nu heeft het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie het publiek de vraag gesteld: „Wat vindt.U, moeten de Nederlandse troepen ge heel Java bezetten of niet?" De antwoorden zijn: Geheel Java bezetten 52% Niet doen22 Geen oordeel 26 Het sterkst voor bezetting van geheel Java zijn de aanhangers van de A.R., de V.Y.D. en de CJï, en wel resp. 77 73 en 64 vóór. Maar ook onder de K.V,P'ers worden nog 59 voorstanders voor bezetting gevonden. Het meest tegen bezetting zijn de communisten: 77 tegen. De P.v.d.A.-aanhan- gers zijn verdeeld: 32 is voor bezetting van geheel Java, 36 is er tegen en 32 heeft er geen oordeel over! De resultaten van de vorige peilingen van het NIPO over deze kwestie met die van nu zijn: NU- Juli'48 Febr. '43 Oct. '4? Sept,"47 Geheel Java bezetten 52% 42% 42% 56% 49% Niet doen 22 31 27 24 24 Geen oordeel 26 27 31 20 27 Dit keer zijn meer mensen voor geheel Java bezet ten dan in de zomer van .dit jaar. De antwoorden van deze enquête van het NIPO komen nog -het meest overeen met die van September en October 1947, kort na het stopzetten van de politionele actie. Het publiek blijft in meerderheid bij .zijn standpunt „geheel Java bezetten". Dat is nu al meer dan een jaar zo. (Speciale correspondentie) Toen haar jubileum naderde, vroeg Koningin Wilhelmina geen geschenken te zenden, doch het geld te storten in het kankerfonds. Toch kwamen er ettelijke geschen ken, maar ook die heeft Prinses Wilhelmina dienstbaar willen ma ken voor het kankerfonds: zij zijn van Maandag f tentoongesteld in de troonzaal van het paleis op de Dam, waar ieder ze voor één kwar tje mag bekijken. De geschenken variëren van uiterst kostbare officiële cadeaux het Grootkruis van de Leopolds orde met zijn talloze brillanten en zijn prachtig émail moet een kapi taal waard zijn tot geschenken, die geen enkele handelswaarde hebben, en die toch door Prinses Wilhelmina minstens even zeer, zo niet hoger gewaardeerd worden. Een versleten zakpotlood is niet veel waard, maar als aan dat pot lood de geschiedenis van twee ge slachten uit één familie vast zit, is het afstaan ervan aan een jubile rende vorstin een daad van grote liefde en bewondering. De noten, waarmee jongens in Indonesië de houten kist voor hun gedenkboek hebben versierd, heb ben zij waarschijnlijk zó kunnen oprapen, maar die noten zijn kost baar geworden, omdat de jongens er avonden *ji weken aan hebben zitten snijden, voor zij op de kist bevestigd werden. Prinses Wilhelmina zal kostbaar der schilderijen bezitten dan de aquarel, welke het gezamenlijk personeel haar ten geschenke gaf, maar toch krijgt deze aquarel een ere-plaats in haar particuliere ver trekken, want deze aquarel heeft een geschiedenis, Tot de geschenken behoren hand werken van vrouwen uit alle delen van het Nederlandse rijk, die aan stonds de bezoeksters van de ten toonstelling in vervoering zullen brengen. Handwerken van een fijnheid als wij niet meer voor mogelijk hadden gehouden. Eén van de origineelste geschen ken heeft de Utrechtse gids H. A. Linnenbank gezonden. Die heeft sinds 1 Januari van dit jaar aan ieder, die hij rondleidde, verzocht hem oen kaartje te geven met een wens of een opdracht voor Konin gin Wilhelmina. Al die kaartjes heeft hij in een album bijeen ge plakt en bij het jubileum aan de Koningin gezonden. Er zyn geluk wensen bij uit alle delen van de wereld; van mensen met algemeen bekende namen en van mensen, die buiten, hun eigen kring niemand kent. Haastig gekrabbelde kaartjes waarop men ziet, hoe de schrijver zich heeft ingespannen. Mejuf frouw J. Geldens laat ons dit al-i bum speciaal zien als een van de' geschenken, die getuigen van een grote liefde en toewijding. Een deel van de geschenken ■wordt na de tentoonstelling opge borgen, maar Prinses Wilhelmina is voornemens juist die persoonlijke kleine geschenken in haar onmid dellijke omgeving to houden en al les, wat zich daartoe leent de handwerken, de dekens, de paarse cape van Zuid-Afrikaanse struis-' veren ook werkelijk in gebruik te nemen. De bonbons, die de in houd vormden van een mooie hou ten kist, zijn reeds verdwenen in de mondjes van gra„e kleinkinde ren! De tentoonstelling is dagelijks geopend van 10-12 en van 2-5 uur; het voornemen is haar gedurende de week van 8-13 November open te stellen, maar die termijn kan zo nodig verlengd worden. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit nodig zal zijn! Dagorder van dr. Beel tot troepen in Indonesië Dr. Beel richtte heden een dag order tot de Nederlandse troepen in Indonesië, waarin hij als opper-j bevelhebber van de strijdkrachten vroeg met hem indachtig te zijn aan het hoge doel, waarop de in spanning gericht is „tot het schep pen en verzekeren in Indonesië van recht en veiligheid als noodza kelijke voorwaarde voor het leg gen van een hechte grondslag, waarop Nederland en Indonesië in de toekomst kunnen voortbouwen",' BIJNA OVERAL DROOG WEER WcersverwachtlBs, geldig tot Zondag avond: Koude, en tamelijk heldere nacht met weinig wind en plaat selijk nachtvorst, Morgen:- geleidelijk toenemende bewol king, maar bijna overal droog weer. Meert matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid en Zold-Oost. Ongeveer dezelldo temp era tuur. 1 Nov.: Zon op 7.45, onder 17.02. Maan op 14.23, onder 21.55, 8 Nov.: Zon op 7.47, onder 17.00.' Maan op 14.4S onder 23.09. 7 Nov. Hoog" water te Rotterdam: le tij 8.22 uur. 2e tg 21.01 uur. 8 N<W" Hö0g water te Rotterdam; le tü fl.12 uur, 2e ty 22.01 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1