„De Hogeschool eert in U de redelijke mens" HET ROTTERDAMSCH PARGDL Verhoging kinder bijslag Mr. Stikker terug Inwoner van Ede slachtoffer van Rotterdamse „goudhandelaar" „Dodende straalvan Oostzee tot Alpen zou Europa beschermen 1 Twee doden bij ongeval met militair vliegtuig Brime, illegaal werker èn S.D.-spion Ghestem komt Prof. De Vries tot dr. Drees: en Nederlander bij uitstek Dr. PaulRijkens, groot bedrijfsleider Dr. W.- Drees neemt de bul in ont vangst uit handen van zijn promo tor, prof. mr. C. W. de Vries. Van het tweede kind at. 24 cent meer per week Vrijdag staken tien millioen arbeiders in West-Duitsland Britse vliegtuigen in Moskouse luchtparade Schacht duikt onder Landbouwers redden zich het leven door overhaaste vlucht Geen hervatting der besprekingen Prof. Van Dam krijgt zeven jaar Groot proces in Arnhem Staafje vanvierentwintig karaat was 100 procen t ijzer en lood Bij-product van atoomsplitsing in plaats van bunkers Bende-activiteit nabij Batavia Weerbericht Dinsdag 9 November "1948 Eed. en Adm. Langs Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het parool" DE SCHIEDAMMER échtste jaargang, No. 262 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker (Van,onze speciale verslaggever) „De Rotterdamse Hogeschool eert In U. minister Dreés, in de eerste plaats de redelijke mens, die menslievendheid en menselijkheid tot zo'n schone eenheid wist te smelten''. Prof. mr. C, W. de Vries daalt van het podium in de Prinse- kerk af en overhandigt onze minis ter-president de doctorsbul Welke wonderlijke reeks gedachten moet nu door het hoofd van de „jonge" doctor spelen. Denkt hij aan de tijd, dat hij als jongeman met het diplo ma van de vijfjarige handelsschool in Amsterdam de wereld instapte? Gaan zyn gedachten terug naar de jaren, dat hy als kamerstenograaf zijn eerste contact had met het par lementaire werk? Doemt voor zijn geest op de kamer van het Haagse stadhuis, waar hij zich met hart en ziel wierp op het wethouderschap voor sociale Zaken? Of zijn al deze heelden verdrongen door de moei ten en de zorgen, die het minister schap hem opleggen? Wie kan het zeggen? Doctor Drees staat daar in de prachtige Prinse- kerk. De opgaande wanden welven zich boven hem als één grote go tische boog. Schuin achter hem zit zijn heel oude moeder dat zij dit prachtige moment in het leven van haar Willem mag beleven! naast haar mevrouw-Drees. Een rij ver der hebben vrijwel alle ministers plaats genomen: de mannen, die met hun zo juist hoog geëerde leider werken voor een nieuwe" bloei van ons volk. Hoe heerlijk moet het zijn voor deze hoogste dienaar van ons lagd te welen, dat hij niet alleen staat op zijn moeilijke post, dat er zo velen zijn in het*Iand, die hem steunen. En deze steun en waardering culmi neren nu in het ere-doctoraat, dat de Rotterdamse Hogeschool hem heeft verleend. Niet alleen plechtig Plechtig is de sfeer in deze bijeen komst en toch ook gemoedelijk. Er wordt veel gesproken, maar de woor den van hulde en diep respect worden zo vaak onderbroken door een luchtige kwinkslag die allen hartelijk doet lachen dat ieder voeler» moet; do Hogeschool eert in. minister Drees niet allewv «Je geleerd®' ritëtf&Ti&ar Ook- de goede, warmvoelende vriend. Toch is hier een select gezelschap bij een, dat ook wil gren een andere man uit ons volk; de beer PaulRijkens, (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft de regering besloten in aan sluiting op de regeling tot uit kering van een gulden loon s' bijslag een verhoging van de kinderbijslag voor te stellen van 24 cent per week voor het tweede kind en de volgen de kinderen. Aanvankelijk werden besprekin gen gevoerd over een verhoging van de kinderbijslag van het derde kind af omdat de gulden loontoe- slag was gebaseerd op de bereke ning, dat de uitgaven voor een ge zin van vier personen met een gul den per week zullen stijgen. Deze verhoging werd door de gulden loon toeslag opgevangen. Daaruit blijkt dat gerekend werd op sta ging van rle uitgaven per persoon met ongeveer 25 cent per week. Dit betekende dus dat grotere gezinnen voor alle kinderen na het tweede een kwartje per week te kort zou den komen. Vandaar ook dat men er aanvankelijk naar heeft ge streefd, dat de kinderbijslag voor het derde k;nd en de volgenden zou worden verhoogd. Er bleef dan ech ter een moeilijkheid. De gulden loonbijslag was immers door hogere belasting, hogere- ziekenfondspre mie, etc. in werkelijkheid geen gul den, doch slechts ongeveer 75 cent, zodat de verhoging slechts stond tegenover de stijging van de kos ten voor drie personen. Op grond daarvan ia thans besloten ook voor het tweede kind de kinderbijslag met 24 cent te verhogen. Ook ge zinnen met twee kinderen zullen dan precies krijgen wat zij méér nodig hebben. De verhoging van de kinderbij- Slag voor het tweede kind zal een tijdelijke zaak zijn, omdat deze is bedoeld voor de periode vöór het ingaan van nieuwe lagere locnbe- lastingtarieven, welke dezer dagen door minister Lieftinck In de Me morie van Antwoord op de Rijks begroting zijn aangekondigd. Het ligt in de bedoeling der re gering het wetsontwerp met spoed te doen behandelen, opdat do eerste uitkering reeds In Januari kan ge schieden met terugwerkende kracht tot 8 "November. Er is bijdeze wijziging van de kinderbijslagwet geen sprake van beperking tot bepaalde toongroe pen. De kinderbijslagwet kent deze beperking namelijk niet. De (hogere) Ioongroepen, die niet de gulden loonbijslag hebben gehad, kom-sa dus wel in aanmerking voor de verbos?in# der kinderbijslag. president vai\ de Lever Brothers Unilever N.V. In hem wil de Hogeschool een sa lout brengen aan de st age bou wer van een groot concern, die In oor logstijd loonde Nederlander bij uitstek te zijn. Hij was het. die in Londen het eerste vluchtelingencomité organiseer de. hij was het ook, die de plannen tot herbouw van ons geteisterde land hielp opstellen, die hielp de ergste nood der Nederlandse kinderen lenigen. En tóch Is deze dag in de eerste plaats dé dag van minister Drees. Is niet het grootste deel van hen, die de stijlvolle Prlnsc- kerk vullen, gekomen om de promotie van „de vader der Nederlandse ouden van dagen" bjj te wonen? Prof. De Vries, doctor Droes' promo tor, gewaagt dan ook in een geestige rede van net mooie soelale werk, dat onze huidige minister-president In zijn vele functies heeft verricht. „In de IDde eeuw wonnen twee theorieën veld, dte In velerlei opzicht eikaars tegenstellin gen waren: die van de volkomen maat schappelijke vrijheid en de opvatting, dat het maatschaöpelJj k zijn der men sen hun bewustzijn bepaalt. Daarnaast groeide de gedachte vanwaar, dat weet niemand precies dat menslie vendheid gepaard moet gaan met men selijkheid. En gij. Willem Drees. zijt er het levend voorbeeld van dat dit mo gelijk is", zegt prof. De Vries. Do „promotor schetst, de j-eeks van so ciale wetten, dfe ónder doctor Drees' ministerschap het departement verlie ten: van de noodvoorziening voor ouden van dagen tot de wet op de ver plichte werkloosheid-verzekering, die wel binnenkort In de Tweede Kamer behandeld zal worden. „Clj zijt gewor den onze sociale vertrouwensman, een nationale figuur", zegt prof. De Vries. „Maak je geen zorgen..." Nu spreekt minister Drees zelf mei die wonderlijke rust en even wichtigheid. waarvan hij het ge heim kent. Hij vertelt, hoe het hém altijd heeft gespeten, dat hij geen hoger onderwijs heeft genoten. Wel mocht hij ziin middelbare acte eco nomie behalen onder leiding van de Utrechtse bijzondere hoogleraar prof. R. Kuyper. „ïk kwam pas met de wetenschap in al zijn hoogheid in aanraking toen ik in Buchen- walde opgesloten was. Tot mijn ge luk waren daar ook enkele profes soren van de RotterdamseHoge school. Ik kon toen aan mijn zoon die eerstejaars in Rotterdam was schrijven: .Maak je geen zorgen. Wat jij nu in wetenschanpelijk op zicht tekort komt, steek ik wel op!" zegt dr. Drees. Hij verhaalt, hoe hem reeds jong I de ontzaglfike sociale nood heeft I gegrepen: de lage lonen, de slechte woningtoestanden, de duistere pers pectieven van zovele arbeiders. Daaruit groeide zijn ideaal. En nu hij is geroepen tot de post van "s lands hoogste dienaar bleef hij trouw aan de ideeën uit zijn jonge jaren, zoals blijkt uit zijn bezielde woorden. Hjj toetst ze steeds weer aan de zware praktijk, waarbij hy de adviezen van hen, die hem nu eren, niet kan - ontberen. „Als iedere Nederlander maar eens precies wist, hoe diep wij in de put zitten! Als iedereen maar begreep, dat wij trachten de sociale verhoudingen zo gunstig mogelijk en zo rechtvaardig mogelijk te doen zijn!". Met deze verzuchting besluit dr. Drees zijn rede. Het is even stil, dan klatert ap plaus op. Geleerde en mens Nu vraagt prof. dr. J. W i s s e 3 i n X de aandacht voor zijn promovendus Paul Rijkens. „Geen terrein haast van de economische wetenschap, of de heer Rijkens kent er de belangrijkste delen van. Hij is als het ware één wei nigen, die nog over eon schier univer sele economische kennis beschikken. Maar daarnaast is hij een warmvoelend mens. Dat is' wel het sterkst gebleken in de oorlogsjaren, toen hij Sn Londen zo veel prachtig werk leidde en voor bereidde. Verder ts zijn technische ken nis zó groet, dat een technische hoge school met even veel recht beslag op hem had kunnen leggen. Daarom ach ten wij, hoogleraren van de Rotter damse Hogeschool, het een voorrecht hem tot doctor honoris causa te mogen benoemen," Is het -wonder,.»dat. dr. -Rijkens rich In zijn rede bezig houdt met de ver houding van het grote concern tot de maatschappij, tot de overheid ook? En hij noemt het, ronduit een verouderd begrip, daï de bedrijfsleider alleen aan zijn bedrijfsbelang moet denken." „Want achter dat bedrijfsbelang staat toch altjjd hej. algemeen belang. En is het niet zo, dat de bedrijfsleider, als hij het algemeen belang dient, daar mee tevens 2(jn bedrijf dient? Want zonder een gezonde gemeenschap kan ook het bedrijf niet floreren", zegt h(j. En hij spreekt als zijn stellige mening uit, dat wederzijds vertrouwen moet groeien. Dan Is de plechtigheid ten einde. De „jonge" doctoren begeven zich naar de zaal. waar zij zullen reci piëren. En als de oude mevrouw Drees langzaam achter haar zoon de kerk uit schrijdt wjjken allen eer biedig. Want is deze grote dag niet ook haar grote dag? In de Brits-Amerikaanse zones van Duits] and zijn alle toebereidse len getroffen voor een algemene staking, die meer dan tien miliïoen arbeiders zal .valien. De vakver enigingsleiders hebben meegedeeld dat de staking Vrijdag zal worden gehouden. De Britse minister voor bevoor rading heeft Maandag op de vraag, of het de minister bekend was, dat Zondag tijdens de luchtvlootschouw in Moskou Itraalvhegtuigen, ver moedelijk van Brits fabrikaat, ge bruikt zijn, geantwoord, dat er in derdaad ook aan de Sowjet-Unie Britse straalvliegtuigen geleverd zijn. Hjalmar Schacht te spoorloos verdwenen. De voormalige nazi- minister van financiën, wiens vrij spraak enige dagen geleden door het denazlficatiehof van Württem- barg-Eaden werd vernietigd, is uit München- vertrokken en nadien is niets meer van hem gehoord, Ernst ftohwclt, de uitgever van Schacht's boek „Vergelijk met Hit- Ier", zei gisteravond zeker te we ten dat Schacht in Hamburg is. Po gingen om een ontmoeting met Schacht te arrangeren, wimpelde do uitgever echter resoluut af. G. Rengelink overleden Zaterdag is in Amsterdam op 68-jarige leeffijd overleden de heer G. it e n g e 1 i n k, de oud-voor zitter van de Algemene Neder landse Bond van Textielarbeiders ,,De Eendracht". Meer dan twintig jaar heeft de heer Rengelink deze bond geleid. Maandagmiddag, enkele minuten na half drie is een „Firefly Trainer" van de marine luchtvaartdienst bij Voor hout neergestort, een honderd meter van de spoorlijn Haarlemden Haag, De twee inzittenden werden op slag ge dood. Het waren de officier vlieger tweede klasse W. A. Llmque en de lult. ter zee 2e klasse tv. L, h. de Vries. Het instructie vliegtuig, dat thuis hoorde op het vliegveld Valkenburg 17. -H.iis terecht gekomen op het omgeploegde land van een boilenkweker. Deze. de heer Verschoor was hier juist met de landarbeider H, J Freenen aan he1 werk. De heer Verschoor vertelde: „Pree- nen en ik werkten op het land. Boven ons vloog een geel vliegtuig. Plotse- ling hoorde lk een raar ge'.uld Net alsof de motor van het vliegtuig op hol geslagen was. Ik keek omhoog en zag het vliegtuig vink boven me Jn een vrille naar beneden komen. Pree- nen riep Ik, die komt op ons neer. lopen!" Preenen en ik sprongen weg van de plek Een vijf meter verder liet Uc mij vallen. We kregen twee keer een grote golf zand over ons heen Het vliegtuig was precies op de plaats neergeko men waar we eerst gestaan hadden. Mijn schop lag er onder. We gingen kijken, maar er was niets meer aan te doen. De mensen waren beiden dood". De „Firefly Trainer" heeft In de losse grond van het omgeploegde land een kuil geslagen van een halve meter diepte, waar de romp van het vliegtuig Maandagmiddag omstreeks drie uur is nabij de spoorlijn- te Voorhout een Firejly-trainer, bemand met twee inzittenden afkomstig van het vliegveld Valkenburg, neergestort. De bemanning kwam. om het leven. Hel verongelukte toestel even na de ramp. - ingedrongen !s. Romp, vleugels en staartstuk liggen in brokken bijeen. Spoedig was politie en hulp aanwezig Er kon echter met meer geholpen wor den. Het sto fel uk overschot van een van de inzittc «Jen kon spoedig gebor gen worden. Om het andere te bergen, zal het toeste*. met een metaalzaag doorgezaagd worden. In verband met de overal verspreide benzine is het werken met een lasapparaat onmoge lijk De politie heeft de bewaking van de resten op zich genomen. De luitenant ter zee de Vries werd verleden .iaat gedetacheerd bij de lucht- strijdkrachten te Giïze IIyr-n om te wor den opgeleid tot vlieger De Vries werd in 1922 geboren Ie Hutzum bij Leeuwar den. De officier-vlieger Unique kwam in 1941 in Nederlands Indië als leerling on derofficier vlieger In mannedlenst. Sedertdien heeft hl} een zeer eervol .e carrière gemaakt. Onder meer maakte Limque deel uit van de luchtmacht die de troepentandingen der geallieerden In Zuid Frankrijk dekte Nadat het wapen rumoer in Europa vcrslomde ging hij naar het verre Oosten voor de strijd tegen Japan. El| een zijner operaties werd de halve staart van zijn vliegluSg weggeschoten. Hij slaagde er echte- in ztin vliegtuig in de nabijheid van een vhegkampschip te brengen Hier voerde hjj een landing op het water uit, Ltm- que werd opgevist. Hij werd in 1922 geboren te Modjokerto op Java, en was drager van het vliegerkruls. H(j was gehuwd en woonde te "s-Gravenhage. Het ls vandaag zeker geworden, dat minister Stikker de besprekin gen met de republikeinse autoritei ten niet zal hervatten, meldt,Asa. Press uit Batavia. In een officiële verklaring te Ba tavia wordt medegedeeld dat minis ter Stikker Woensdag of Donder dag de terugreis naar Den Haag zal aanvaarden. Zyn adviseurs ke ren heden uit Djogj'a terug. Een Nederlandse woordvoerder te Batavia lichtte toe, dat de stopzet ting van het overleg ook betekent dat \oorJopie de informele discus sies, die via Merle Cochran het AmerlKaar.se lid van de C. v. G. D., met de Republiek werden gevoerd, zullen ophouden. Mr. Stikker Is in geen geval van plan, weer naar Djogja te gaan, aldus deze zegs man. Het Amsterdamse Bijzonder Ge rechtshof heeft prof. dr. I. van Dam, in bezettingstijd secretaris generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cul tuurbescherming, veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. „B rune is een zeer gevaarlijk meng, een hysterische psychopaat, die uit vaag idealisme reeds zeer vroeg begon met illegaal werk, Na zijn arrestatie sloeg hij onmiddellijk door en verried vriend en vgand. Puk Kostermann is vermin derd toerekeningsvatbaar. Zij is een vrouw, die onder invloed van een man gemakkelijk tot een onsoclale handelswyze komt en dan. geen eigen wilsleven meer leidt." Dit was het oordeel van de psy chiater G. Heringa over de twee verraders, die gistermorgen terecht stonden voor het Arnhemse Bijzon dere Gerechtshof. Verscheidene ex- illegale werkers woonden dit proces bil. Uit het verhoor blijkt, dat Brune na zijn arrestatie ernstig door de S.D. was mishandeld. „Daarbij ge droeg hö zich als een man," ver klaarde de S.D.-er Wamelink. Ten slotte had Brune doorgeslagen en de namen genoemd van enkele zij- Met 21500 guldan om een boodschap; verdwenen Zaterdagochtend om half twaalf kreeg een 34-jarige kantoorbe diende van de meelfabriek Bolland te Amsterdam van zijn procuratie houder opdracht, de kleine kas, 'n bedrag van 21.500, naar de In casso Bank te brengen. De Incasso Bank belde een uur later op, met de vraag, waar het geld bleef. De man is sindsdien zoek. Een zeug van de landbouwer A. Hoving.te Üosterhesselen wierp de zer dagen 23 biggen, waarvan er thans nog 13 in leven zijn. Deze zeug heeft thans in vijf maal 76 biggen ter#wereld gebrheht. 99 9 Tegen het einde van Juni ver scheen op het Noordplein te Rot terdam een 27-jarige eierverza- meiaar" uit Ede, die op zoek was naar een staafje goud. Hij werd in contact gebracht met enkele man nen, die hem er wel aan helpen konden, zoals ze zeiden, maar voor dat hij de staaf mocht zien. eisten ze f 500 handgeldZoveel contan ten had de Edenaar niet bij zich. maar enkele weken later, toen hij weer liet Noordplein bezocht, liet hij zich overhalen/" naar een café op de Crooswijkseweg te gaan. Daar zat warempel de verkoper in hope al met ongeduld te wach ten. ïn een rustig hoekje haalde de UOE zonderling bet na 1 -* de slechte ervarin gen, welke de Fransen met hun Maginot-linie, de Duitsers met hun „onover winnelijke" Atlantik-Wall hebben opgedaan, ook mo- iemand anders, gedurende de „doordrenkt" van het enige tijd aan deze radio actieve elementen wordt blootgesteld, is hjj ten dode opgeschreven. Het is op grond van deze feiten, dat de des- ge schijnen? de experts van kondigen zich zijn gaan het Amerikaanse leger afvragen of er geen mo- houden zich op het ogen- blik in al!e ernst bezig met het denkbeeld van een verdedigingsgordel. die van de Oostzee tot aan de Alpen zou moeten reiken. Men mag daarbij echter niet denken aan een on onderbroken reeks van machtige betonnen bun kers en stalen koepels. In tegendeel De West-Euro- pese linie, of hoe men het ding ook noemen wil. zou iets volkomen onzichtbaars zijn en voor haar „bouw" i$ geen stuk metaal of steen nodig. Wat men op het nog heeft, is namelijk een radio-actieve defensie linie. In een dezer dagen in de New York Herald Tri bune, een aanzienlijk Amerikaans blad. dat zich met aan sensatiebericht geving pleegt schuldig te maken, verschenen arti kel, wordt er op gewe zen, dat de atoomsplitsing de massa-productie vön radio-actief materiaal heeft mogelijk gemaakt. Indien een soldaat, of radio-actieve bij-product der atoomsplitsing, zou zonder twijfel, ten min ste voor enige tijd. een dodelijke val zijn, Anderzijds ïs het duide lijk, dat een dergelijke ra dio-actieve defensie haar gelijkheid bestaat, deze bij-producten der atoom splitsing te gebruiken als afweermiddel tegen een militaire invasie. De voor delen van een dergelijk object liggen voor de hand. Ammunitie, voedsel, kleding en wat niet al moeten van centra, die veilig, dat wil zeggen vèr verwijderd liggen, naar het front gevoerd worden. Er is niet veel fantasie voor nodig om zich voor te stellen, hne groot de moeilijkheden zouden wor- spreiding- Dat men daarin tot de on mogelijk he den behoort. Maar zelfs indien het probleem van de ver spreiding ware opgelost, zou de radio-actieve de fensie toch nog geen to tale verdediging zijn. Zij zou in de eerste plaats geen eeuwigduren de verdediging zijn. He vige regens zouden de ra dio-activiteit van een „ge- infecteerd" terrein sterk verminderen cn ook on der normale omstandig heden neemt de radio-ac tiviteit langzaam af. Bo vendien bestaat er een nauw verband tussen het grenzen heeft. ïn de eer- dodelijke effect van de ste plaats is het er pro- straling en de tijd. dat de j bleem der verspreiding, mens er aan blootstaat. De dodelijke straling Loden platen onder tanks maakt- geen verschil lus- of andere voertuigen zou- sen ve'rdediger en aan- den zeker enige bescher- valler. Vliegtuigen, bruik- ming geven, baar voor een „bombar- De deskundigen geloven dement'^ met het radio- daarom niet, dat het ge- actieve element en tege- bruik van radio-actief lijk bescherming biedend materiaal het defensiepro- arm de bemanning, zou- blectn op miraculeuze den ontworpen moeten wijze zou kunnen oplos- worden. of men zou moe- sen. Maar wel zijn zij er ten omzien naar een art^ over eens, dat de massa der c methode van ver- productie van dit mate- den, indien belangrijke verkeerspunten, zoals slagen zou, ts waarschijn lijk. De' commissie voor kruiswegen, bruggen en atoomenergie van de Ver- rangeerstations zelfs maar ènigde Staten heeft tijdelijk voor een aanval lende vijand onbruikbaar konden worden gemaakt. En ieder gebied, voldoen- riaal een geheel nieuw element in de militaire verdediging brengt en dat hel zeker mogelijk is een middel te vinden om de langs aangekondigd, dat dodeliike straling op een het bouwen van een vlieg- of andere wijze tegen een tuig, voortbewogen door invasie-leger ie gebrui- atoomenergie, niet meer ken. man met grote omzichtigheid een cartonnen doos onder zijn jas van daan. Toen deze geopend was, lag daar in watten en vloeipapier de staaf, 24-karaats maar liefst en geen zwendel, zoals verzekerd werd. Uit allerlei gouden voorwer pen was ze bij elkaar gesmolten. Als de Edenaar f 4500 kon fourne ren kon hij de staaf zo meenemen. De Edenaar had zoveel geld niet op zak, maar geen nood, onmiddel lijk bestelde hij een taxi, reed naar zijn woonplaats, liet voor de gezel ligheid een van de bemiddelaars nog meerijden, en leende in Ede links en rechts het geld bij elkaar. Daarop ging de rit in razende vaart retour naar Rotterdam. En in een donkere gang van een woning naar nader bleek in de Isaac Hu- bertstraat verwisselde de staaf van eigenaar. Thuis wachtte hem zijn meisje „Hiermee kunnen we prachtzaken doen," zei hij tot haar. Maar de volgende morgen kwam reeds de wrede ontgoocheling. Toen hy, met behulp van een beitel, enige stuk. ss van de staaf, die als mon ster moesten dienen, wilde afslaan, spleet deze al bij de eerste klap in tweeën. De staaf bleek te bestaan uit een ijzeren contra-gewicht uit een raamstijl, met een loden om hulsel, dat in een goudbad gedom peld was. Van schrik wist de Ede naar niet beter te doen dan het „goud" begraven in zijn tuin. Maar na verloop van enkele we ken klopten de mensen, van wie hij geld geleend had, aan zijn deur en toen hij niet betalen kon, werd de politie uit Ede erin gemengd. Die kreeg bij stukjes en beetjes het verhaal van de goudhandel los. De Rotterdamse recherche werd inge schakeld en deze wist de twee be middelaars spoedig te identifice ren. Het waren een 33-jarige losse werkman en een 34-jarige klok kenmaker. Onze dammedewerker ontving ^hedenmorgen telegrafisch uit Parijs het verheugende bericht, dat Ghestem toch z-al deelnemen aan de wodstrijden, om liet we reldkampioenschap dammen. 5?o~ ais bekend, bestonden er van de zijde van do Franse dambond aanvankelijk bezwaren. Deze zyn nu uit de weg geruimd en op 13 November zal Ghestem zijn titel van wereldkampioen te Amsterdam komen verdedigen. Maar wie was nu de man, die het geld geïncasseerd had? Na veel speuren kwam men erachter, dat dit een 21-jarige metselaar moest zijn. Deze man echter had van „het Noordplein" een tip gekregen en -hield zich schuil. Totdat hij distri butiebescheiden. moest halen, zich naar buiten waagde en juist een hoofdagent van politie, die voor hetzelfde doel stond te wachten, in de arm liep. De drie verdachten worden nu voor de officier van justitie geleid. De metselaar begint voorlopig een oude schuld van 15 maanden ge vangenisstraf op te knappen en in die tijd zal men wel verder zien. Men zal zich de goudstavenzwen- del, die in Juni van dit jaar aan het licht kwam, nog wel herinne ren cn ook hoe toen een fabrikant eveneens uit Ede er voor f 60.000 inliep. Het doet vreemd aan, zo meent de politie, dat korte tijd la ter een inwoner uit dezelfde plaats weer tegen de lamp loopt en een staaf „goud" koopt voor f 4500. Toch is uit niets gebleken, dat deze gourtstavenzwendel iets met de vo rige te maken heeft. Maandagmiddag om vijf uur ig het derde van de twaalf door de K.L.M. bestelde twee-motorige Con- vair-vüegtuigen, die dienst zuilen doen op de Europese luchtlijnen, op Schiphol aangekomen. ncr medewerkers. Arrestaties volg den, enkele ondergrondse werkers hebben de dood gevonden in concen tratiekampen, Koen Rozendaai viel voor een vuurpeloton. Merkwaardig was het. dat het oordeel over Brune zo verdeeld bleek, vele illegalen achtten Brune een uiterst gevaarlijk man, die zo sne! mogelilk geliquideerd moest worden, de heer Simons echter, een man, die veel ondergronds werk heeft verricht, heeft Brune altijd verdedigd. De S.D. meende, dat Brune een dubbel spel speelde. Getuige Jalt Scheepstra vertelde, hoe hij in Zeist juist aan een arres tatie is ontkomen. Brune zag hem op 29 Juni 1944 langs de Dienst> stelle Van de S.D. komen. Hij riep tot de S.D.-er Sanenye: „Daar gaat Jalt van de L.O.I". SJb.-ers liepen. naar het café-terras, waar Scheep stra zat. Scheepstra kon over hek ken en weilanden ontvluchten, zijn vrouw echter viel in handen van de. S.D. Na zeventien, dagen liet dia haar vrjj. t Na dit voorval vergaderden een groepje illegalen, in Amersfoort waar de vraag werd besproken, of Brune uit de weg moest worden ge ruimd. De vergadering had een tra gisch einde, omdat SS-ers de buurt een oefening kwamen houden. De illegalen dachten, 'dat het om hen was te doen en enkelen van hen sprongen uit een raam. Later bleek, dat de SS van niets had geweten. Vandaag wordt deze zaak voort gezet. Ook overval op fabriek bij Modjokerto Het hoofdkwartier van het Ne derlandse leger maakte gisteren be kend, dat zestiglndonesischebende- leden en twee Nederlandse soldaten gedood werden tijdens een verbit terd gevecht 70 kilometer ten Zuid- Oosten van Batavia. Enkele weken geleden had in deze omgeving een overval op een trein plaats. Het Nederlandse leger betiteld» de bende, waarmee de patrouille slaags raakte, officieel als een „goed bewapende republikeinse bende". Volgens het communiqué werden een zwaar machine-geweer, twee lichte machinegeweren, een brengun, een sten gun en een aan tal geweren en karabijnen bult ge-< maakt. Een andere bende deed een aan val op een suikerfabriek ten Zuid- Westen van Modjokerto, waarbij een employé gedood werd. De aan vallers gingen er met een jeep van door. Frans vliegtuig vermist Een twee-motorig Frans vlieg tuig Ss sinds Maandag zoek. Het toestel was op weg van Parijs naar Londen en had zes leden van het Tsjechoslowaakse internationale ijshockey-team aan "boord, bene vens een uit twee personen be staande bemanning. Bij het vertrek van de afgetreden Luitena n t Gotiveme ur-G eneraa l van Indonesiëdr. H. J. van Mook, van het vüepueid Kemaioran. bij Batauia, teas de Hoge Vertegen woordiger van de Kroondr L. J. M. Bseï, aanwezig om a/scheid te nemen. De Alg. Ned. Bond van Gepen- sionneerden, de Bond van Gepen- siormeerden der Ned. Spoor- en Tramwegen en de Alg. Militairen Fensioenbond hebben gezamenlijk de ministerraad gevraagd ook aan gepensionneerden met een lager pensioen dan f 3700,een toelage van f 1.per week te geven. ZACHTEK Weersverwachting geldig van Dinsdag avond tot Woensdagavond; FTaii tot zwaar bewolkt ■net later in het Noor- 3en van. het land plaat selijk enige regen cf motregen. Geleidelijk aanwakkerende Wes telijke wmö. Belang rijk zachter, vooral In de nacht. 10 Nov.: Zon op 7.50, onder 16.57. Maan op 15.16, onder 00.40.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1