HET ROTTERDAMSCH PAROOL Gerrit de Stotteraar „zal het nooit weer doen!" Russen verscherpen Wokkade van West Berlijn Dr, Kernkam p hoogleraar te Rotterdam Volgens min. Stikker overleg nog niet afgebroken Franse regering verkeert in wankele positie Zes jaar tegen hem geëist Bewaking door drie parketwachters Ontmoeting tussen Truman en Stalin? ,De reizende dominee Winkelsluiting op Zaterdagmiddag? Litteraire prijs voor Annie Romein Weerbericht Weer Canadese troepen naar Europa? Pinda's deugden niet voor pindakaas Bibliothecaris voor de U,B. te Utrecht Nog 195 Nederlanders in Rusland Duizenden verblijven in de Russische zone Frans vliegtuig sedert Maandag vermist Woudenberg komt voor „Vredesmissie" in Batavia terug Feestende bakkers Broodbon met taartjes uitgeleide gedaan Twaalf jaar geëist tegen Brune Gekortwiekte MRP zou willen uittreden Veldmaarschalk Montgomery per Dakota in Nederland gearriveerd .Woensdag 10 November 1948 Eed. en Adm. Lange H wen 141, Schiedam Tel. 6P300 Abonn.prlltu per. week 0.32 per kwartaal 4,10, lome nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool*" DE SCHIEDAMMER •Achtste jaargang, No. 263 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393(544 Bankier! Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B, de Vries Hoofdredacteur; Th, Ramaker De officier van Justitie van de Amsterdamse'rechtbank heeft tegen Gerard Cornells Blom heter be kend als. „Gerrit de Stotte raar" zes jaar gevangenlstraf en ter beschikkingstelling van de regering geëist. Voor de zaak tegen Gerrit de Stotteraar, insluiper en uitbreker bij uitnemendheid, was veel belangstel ling. Nog steeds schijnt men in jus titionele kr.ingen te geloven, dat Gerrit eronder alle omstandigheden tussenuit .kan gaan, want hij werd door drie parketwachters de rechts- 'zaal binnengeleid en daar ook door hen bewaakt. De presiding mr. M. D. K. S. van Lier, vroeg hem oE. hij in de onder wereld bekend staat als „Gerrit de Stotteraar", waarop hij antwoordde: „Dat is me niet bekend". De dagvaarding sprak over vier insluipingen, die door De Stotteraar zijn gepleegd, nl._ in December 1947 en Januari 1948 In de Ferdinand Bolstraat, de Leimuïdenstraat, de Ruysdaelstraat en de Kinkerstraat, alle te. Amsterdam. Mr. Feitsma, de.officier van Justi tie, vertelde, dat het openbaar mi nisterie slechts deze vier zaken ten laste had gelegd, omdat bet ondoen lijk zou zijn geweest alle insluipin gen van De Stotteraar, die bekend 2ijn (40 in Amsterdam en 11 in Den Haag) te behandelen.' Bij de vier in sluipingen, zijn vele textielgoederen, gouden en zilveren sieraden en ge bruiksvoorwerpen, sommen gelds in diverse valuta, kledingstukken en schoenen een prooi van'Gerrit ge worden. Enige van deze goederen waren in de rechtszaal aanwezig als corpora-deüctL „Was de deur gesloten?' Mr. van Lier ondervroeg de ver dachte over de vier insluipingen. Bij elk geval zijn'de vragen en ant woorden dezelfde: Pres.: „Was de deur gesloten?" Gerrit: „Dat kan'wel". Pres.: „Hebt u de deur roet een valse sleutel opengemaakt?" Gerrit: „Dat kan wel,"' Pres.: „Het was toch uw gewone doen om deuren'met een loper open te maken?" Gerrit: '„Meestal wel." - Vier getuigen, allen slachtoffer van de roofzucht van De Stol teraar vertelden:hun verhaal, dat er steeds Op neer kwam, dat zij bij hun thuis komst de. inhoud van kasten en la- den-opode «rond-uitgespreld vonden. De president las een lijst voor met namen van straten, in Amsterdam, waar. De Stotteraar zijn vreemde ambt uitgeoefend heeft en bij elk adres gaf deze toe, dat hij wel in.de bewuste straat, is geweest, maar niet meer precies de juiste adressen wist. trisch rapport, dat dr, Tammenons Bakker over Gerrit uitbracht, Han- haaide, dat De Stotteraar elke mo rele rem mist..De conclusie van het rapport was, dat deze verdachte, of schoon hij niet verminderd toereke ningsvatbaar is;, ter beschikking van de regering gesteld moet worden, omdat hij bij terugkeer in de maat schappij waarschijnlijk de oude weg weer zou inslaan. Toen Gerrit het laatste woord kreeg, kon hij plotseling niet meer. 'Hij barstte in tranen uit, maar wist" toch even, voordat hij weggeleid werd, pit te roepen: „Na mijn straf tijd weet ik zeker, dat ik het niet weer zal doen." De aanstaande zwager van Gerrit de Stotteraar, J. J; Bakvis was we gens heling van' gestolen goederen gedagvaard, maar' niet verschenen. Tegen hem qistemr, Feitsma. één jaar gevangenisstraf. Radio-Moskou heeft gewag 'ge maakt van de mogelijkheid van. een ontmoeting 'tussen.-president Tru-. man en Generalissimus,Stalim De radio zei „sommige Ameri kaanse correspondenten-menen, dafc de president der "Verenigde Staten zo zeer een vreedzame 'oplossing van de internationale problemen verlangt, dat hij, ingeval genera lissimus Stalin "in .de. onmogelijk heid- zouverkeren -Moskou te ver laten, wellichf ""H. bereid zóu zijn zich naar de Cry,.,,jt-Ume te bege ven-' daar hagel en sneeuw, regen en zandstormen hun maar nooit hebben we Even -klonk een onderdrukt gelach meninE Probleem dat ook de Engelsen beroert Nu de Zaterdagmiddagslulting van winkels in Nederland^ een., onder werp van discussie is tussen, mid denstand en .regering, is het inte ressant te. lezen., dat hetzelfde pro bleem ook dé Engelsen bezighoudt. Wat men er bij onze buren aan de overkant ..van de Noordzee over denkt.is tót' Uiting gekomen in- een opinie-onderzoek-dat de Daily Ex press- onder - hraar lézetsv hield 'Engelse bladen .doen zulksvaker. Het - blad heeft, .-naar wij - menen, ongeveer twee millioeri lezers en van de ondervraagden' was het grootste deel tegenstander van win kelsluiting op Zaterdagmiddag. On geveer 58 wilde de winkels open houden.' terwijl 33% voorstander was van. sluiting. Negen' procent had in de zaal, toen de president het adres Fiet Gjjsenbrugstraat nummer 2 opnoemde en Gerrit dadelijk .ant woordde: „Daar woon ikl" In de loop van het verhoor kwa men de drie. uitbrekingen van Ger rit ter sprake en toen vroeg de pre sident hem of hij nu geen vijltjes in zijn schoenzolen hadverborgen. Gerrit lachte flauwtjes en schudde van neeri. Eén van de drie parket wachters, die De' Stotteraar als een lijfwacht omgaven, keek argwanend naar de voeten van de verdachte... Geen morele rem Toen begon mr. Feitsma zijn re quisitoir, waarin hij uit een psychia- Zeventig inzendingen zijn binnen gekomen op de Roman- en Novel len-prijsvraag. 1948 van de gemeente Amsterdam. De jury; waarin zitting hadden Gerard van" Eckeren, B. Stroman .en Theun de Vries, stelde, vast, dat maar een klein aantal bij benadering kon beantwoorden aan het criterium „gaaf en geslaagd kunstwerk". Mevr Annie Romein-Verschoor ontving de prijs van 2000.voor haar roman„Vaderland in de verte". Eervolle vermeldingen gingen naar Clare Lennart voor de roman „Kasteel'te huur" en M. Rcvis voor de roman „Paviljoen van1 glas." Geen van de inzendingen voor de Essay-prijsvraag 1948 'kan voor een bekroning in aanmerking komen. Aan de heer D. A. M. Binnendijk werd yoor „Forma formans'' een eervolle vermelding toegekend. De jury voor de Poëzie-prüsvraag 1848 dér gemeente Amsterdam, be staande uit de heren ML Mok, Adri- aan Morrien en Hendrik de Vries, heeft voor bekroning voorgedragen de dichter H W. J. M. Keuls. Zijn bekroonde bundel „Rondelen en kwatrynen" is het eerst verschenen deel Van Keuls' verzameld dicht werk. Eervolle vermeldingen verwier-" ven: Hella S. Haasse (Balladen en legenden), Reinold: Kuipers (Ren dezvous met een Remington), A. Marja .(Van mens tot mens, De Keuze) en, Frouwien van der Voo- ren-Kuyper (Luctoret emergo). -, TAMELIJK KOUD Weersverwachting geldig tot.Donder dagavond, In het uiterste noorden van het land: zwaar be wolkt met aanvankelijk hier en daai- enige lich te regen of motregen. Matige, tijdelijk nog krachtige westelijke wind, later afnemende wind en leis kouder. In het overige deel van het land: plaatse lijk mist, overigens ge- L deeltelijk bewolkt maar droog weer. Matige -tot zwakke wind draaiend ,naar Zuid f tot Zuid-Oost. Tamelijk koud, 11 Nov.: Zon op 7.52, onder 16.55. Hun op 15.26, onder 01.34. li Nov.: Hoog water te R'dam: la tij 0.33 uur* ae tli 12.49 uur. De Daily. Express vroeg zijn le zers ook, tót welke politieke rich ting, zij behoorden:, het bleek, dat onder de conservatieven 62 'pet. te gen dé. Zaterdagmiddagsluiting was, onder de socialisten. 53 pel en onder de libéralen 59 pet. Canada overweegt, opnieuw troe pen naar. Europa te zenden, zo weet de Daily Herald te melden. Ook Canadese wapenleveranties aan Europa zouden volgens dit bericht op het programma,staan,, zulks in het kader van dèuitbreiding van de Westeuropese Unie tot een At lantisch Pact, waaraande V.S. en Canada zouden deelnemen. Men zou nog vóór Kerstmis de tekst ge reed hebben vanhet verdrag dat tót deze uitbreiding moet leiden. zijn dominee f-J John W. Beard en zijn vrouw, bij hun aankomst te Pocatello, ook maar êéri minuut waar de predikant in spijt gehad dat toe er- de presbyteriaanse kerk aan begonnen zijn 'zal preken. De 65-jari- ge domineein, heel N.-De predikant vertél- Amerika 'bekend als de van zijn leven:Als „De reizende dominee,r knaap van veertien, heeft in gezelschap- jaar liep ik van huis van - zijn- vrouw een weg en ik kreeg ergens eerste preek hield, een reis te paard achter de 'n baantje als koeien- rondje bokste met de rug van 700 mijl en hij wachter. Toen ik ne- srootste en sterkste Is van plan, nog 1400 gentienwas, besloot ik. vechtersbaas van het mijl op dezelfde wijze dominee te worden <2*1 kamp. vJon de dorm- af te leggen;ik: gina naar school, nee aan hadden de „Wij hebben een Ook als dominee heb houthakkers genoeg prachtige lijd gehadik mijn trekkersbloed vertrouwen in hem om vertelde John Beard, niet rot zwijgen kun- naar zijn preek te luis- We hebben gereden nen brengen en altijd terenIk won. heb ik merkwaardige opdrachten gekregen. Datbegon al - direct toen ijc: de collegeban ken. verliet: ik werd naar de staat Noord- Washington gestuurd om. de geestelijke ver zorging in de houthak- kerskampen op me te nemén. Daar werd uan de dominee verwacht, dat fty voor hij zijn Prof Dr. J. H. KERNKAMP De Russëfl: hebben Dinsdag een scherpe controle Ingesteld op het verkeer tus sen de Pusalache sector van BerlUn en het Westelijk deel van. de stad. Deze controle heeft ten doel te voorkomen, dat ook maar de geringste goederen van de Russische sector naar west- Berlljn zullen vloeien. De grens tussen de Rnasiiche sect'"* en West-Bcrlijn la gemarkeerd door x„* controle-posten, waar de ander Russische leiding staande Dnitse poUtle alle voertuigen aan een grondig onderzoek onderwerpt; .Tenzij, voorzien van vergunningen, getekend door de .communistische ste delijke autoriteiten, worden geen ladin gen. voedsel, bouwmaterialen of indus triële goederen doorgelaten. Niet door een vergunning gedekte goederen worden in beslag genomen. Tot nu toe oefenden de Russen slechts een geringe controle uit op het verkeer in de stad. Het doel van deze nieuwe maatregelen is klaarblijkelijk om het verkeer stil te. leggen en de blokkade tijdens dé winter.nog te verscherpen. „In eigen kring hebben de Russen openlijk verklaard, dat zij van plan zijn V/est-Berhjn ais een wrat op een vinger te behandelen. Een ste vig draadje er om heer», dan kan de wrat uitdrogen. Aan de lucht brug kunnen zij echter niets ver anderen en zolang, deze bestaat zal Berlijn niet uitgedroogd kunnen, ■worden door controle-posten". Met deze woorden leverde William Bab- cock commentaar op het Russische besluit Andere. Amerikaanse functionarissen van. het Westelijkemilitaire bestuur gaven Dinsdag nochtans toe, dat de Russische blokkade het economische leven van West-Berlön ernstig belem mert ondanks de onvermoeibare pogin gen van de ..luchtbrug" om het leven aldaar op peü te. houden. Generaal Clay, "de Amerikaanse mili taire gouverneur, zégt in zijn maande lijks rapport, dat de productie van West-BerlJjri slechts twintig procent bedraagt van ;die van vóór 'de blok kade en dat bijna 89.000 personen ge heel of gedeeltelijk werkloos rijn." De* werkloosheid is met tien procent ge stegen tengevolge van de hlokkade. Het rapport van Clay schildert het beeld van de stad in de volgende kleuyén: De levensomstandigheden van de arbeiders wonden met- de dag slechter. Velen zijn genoodzaakt hetzij geld te lenen of persoonlijke bezittingen 'te vérkopen teneinde aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, Tengevolge van het feit, dat de Sow- jets de stedelijke fondsen van de cen trale bank in de Soivjet-sector bevro ren hebben, waren 370,000 Berlijners niet in staat pensioen in ontvangst te nemen. Gemeentelijke arbeiders ontvan gen hun salaris slechts gedeeltelijk. Een partij van 606 'tón aardnoten, de zer dagen door de „Kamerlingb Onnes" uit Indonesië te Rotterdam aangevoerd, is voor de fabricage, van pindakaas door deskundige belanghebbenden afge keurd. Er"'werden myteh in Aangetrof fen. De- noten, zullen-nu door de In dustrie verwerktworden. Olieslage rijen .in Koog. aan; de Zaan en Delft hebberuthans, de partij afgenomen. Dr. J- H- Kernkamp, bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht Is benoemd, als opvolger van prof. dr.Z. Vf. Sneller, tot hoogleraar in de econo mische geschiedenis aan de Economi sche Hogeschool te Rotterdam. Prof. Kernkamp werd 15 Augustus 1904 geboren en studeerde .te Utrecht geschiedenis. Na zijn academische stu die te hebben voltooid werd hij volon-^ tair aan de Utrechtse Universiteitsbi bliotheek. Later werd hij in de Kon.' Bibliotheek in Den Haag assmtent en klom daar vervolgens op tot onder-bi bliothecaris. terwijl liij in de laatste ja ren tevens „custos" was van het Mu seum Meermoimo-Westrjeemanum in Den Haag. Na de oorlog werd dr. Kern kamp benoemd tot bibliothecaris van'de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. In. 1931 was hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift, dat bestond uit het eerste deel van zijn. werk over „De han del róet den vijand 157216C9". een proefschrift dat sterk de aandacht trok. Aanvankelijk leek het of dr. Kernkamp zich hélemaal in het bibliotheekwezen zou 'specialiseren, maar toch heeft hij nooit opgehouden belangstelling te heb ben-voor.'zijn eigenlijke vak. Spoedig ha 2ijn komst in Utrecht werd prof. Kern kamp eerste secretaris van het Histo risch Genootschap. Ook doceert hij aan de opleidingscursus voor directrices van openbare leeszalen. Hij is verder voor zitter van de Linschotenvereniging en voorzittervan de opleidingscommissie voor openbare'leeszalen en bibliothe ken! Tn. zijn Haagse tijd was dr. Kern kamp secretaris van de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen. "Verschillende publicaties van zijn hand zagen het licht, daarvan noemen wij nog het onlangs verschenen' werk: De Inventaris der familiepapieren Meer man. Van Westreenen. Bierkens en Van Damme. Van 195 Nederlanders kon wor den vastgesteld, dat zij na de beëin diging van de oorlog nog in leven waren cn in Rusland verbleven. Pre cies 2922 Nederlanders staan gere gistreerd als woonachtig in de Rus sische zone van Duitsland en 2591 verblijven in Berlijn. Uit de andere Oost-Europese landen zijn geen juiste gegevens bekend. Waar schijnlijk zijn daar nog enkele hon derden Nederlanders, van wie de meesten hebben gediend bij de Duitse weermacht, de SS, of Duit se arbeidsorganisaties. Uit de Russische zone en uit Rusland zelf kwamen ln de eerste helft van 1948 slechts enkele Nederlanders, en dan nog op eigen gelegenheid, terug. Van de Nederlanders, dte nu nog in de Russische zone of in Eerlijn, wonen, kan in het algemeen worden aangeno men, dat zij niet naar Nederland wil len terugkeren, Velen woonden reeds vóór de oorlog in Duitsland. Het is on mogelijk een onderzoek in te atellen naar de vermisten in de overige landen van Oost-Europa. De Nederlandse amb tenaren, die met de repatriëring belsst zijn, waren door gebrek aan medewer king van de betrokken Handen, niet ln staat de daar verblijvende Nederlan ders naar hun land terug te brengen. Deze mededelingen' worden, gedaan in een. Memorie van Antwoord bij een Wetsontwerp betreffende het opmaken van akten van overlijden. Het wetsont werp is ingediend om een einde te ma ken aan de abnormale situaties, welke zijn ontstaan, doordat vele overledenen wel als vermist zijn opgegeven, maar niet officieel als overleden staan geno teerd. Voot de groep der Joodse gede porteerden alleen al zullen bijna lOO-OOO akten moeten worden opgemaakt. Naar schatting zullen voor de niet-Joodse gevallen ongeveer 25.000 akten uitge reikt moeten worden. Elisabeths baby krijgt pringelijke titel Koning George'VI van Engeland heeft gisteravond bekendgemaakt, dat de baby van prinses Elisabeth men- verwacht de geboorte het aanstaande weekend de titel prins (of prinses) van Edinburgh zal krij gen en „koninklijke hoogheid"" zal worden genoemd. Hiermee is een bepaling van koning Géorge V uit 19J7, volgens welke alleen de kinde ren en kleinkinderen van de koning in-de mannelijke lijn deze titel zou den dragen, gewijzigd- De nieuwe bëpaling geldt echter niet Voor eventuele kinderen van prinses Margaret. Naar Aneta uit Batavia meldt, heeft minister Stikker Be richten tegengesproken, volgens welke alle besprekingen met de republiek zouden zijn afgebroken. De minister zou echter genoodzaakt zijn naar Nederland terug te keren, daar zijn verplichtingen als minister van buitenlandse .zaken zijn aan wezigheid in Den Haag op korte, termijn noodzakelijk maakten. Het tijdstip, waarop minister Stikker zal terugreizen, staat nog niet vast, doch in elk geva! ver trekt hij niet heden, aangezien hij in de eerste plaats de terugkeer van zijn adviseurs uit Djokja wenst af te wachten. Dezen werden Dins dag te Batavia terugverwacht; doch misten, het vliegtuig wegens weers omstandigheden. Wel heeft heden de gedele geerde van het opperbestuur in Indonesië, de heer L. Neher de reis naar Nederland aanvaard. Hij komt naar ons land op ver zoek van' de regering ten einde besprekingen te voeren in Den Haag. Dr. Eëel heeft Dinsdagavond, in. het paleis aan het Koningsplein te Batavia een "receptie gehóuden, mede in verband met de aanwezig heid van minister Stikker, in. Indo nesië. Vele honderden gasten be-, vonden zich in de paleiszalen, en in de tuin. Onder hen waren de leden der voorlopigefederale regering', het corps consulair, de leden der Commissie voor Goede Diénsten, de heer Abdoel Kadir, de legercom mandant, generaal Spoor, de vloot voogd en admiraal.Pinke. Een Frans vliegtuig met zes le den van de Tsjechoslowaakse ijs— hockeyploeg aan boord wordt se dert Maandagmiddag vermist. Het steeg op van het Franse vliegveld le Bourget, nabij Parijs, met be stemming Londen. Hoewel deze af stand kan worden afgelegd in ne gentig minuten, is sedertdien niets meer van ditvliegtuig vernomen. Het vliegtuig, dat toebehoort aan een particuliere maatschappij: is van het tweemotorïge Beecbcraft- type. Het vliegtuig had voldoende benzine aan boord voor een vlucht van 1500 kilometer. Op Donderdag 2. Dec.. zal .Hen- dxik Jan Woudenber'g, in bezettingstijd leider van het Ne derlands Arbeidsfront en berucht collaborateur,'voor het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam terecht staan;. Zoon van troonpretendent in Spanje aangekomen De zoon van dón Juan, prins Juan Carlos, wellicht toekomstig koning van Spanje, verbleef Dins dag voor het eerst in zijn leven op Spaans gebied. Er waren uitgebrei de voorzorgsmaatregelen genomen om demonstraties voor of tegen de prins te voorkomen. Afgezien van een kort bericht over de aankomst van de prins is de. Spaanse pers opgedragen over zijn verblijf in het land te zwijgen- De tienjarige prins zal in Spanje zijn opvoeding vol tooien. Aan boord vaneen Amerikaans passagiersvliegtuig, dat gebruikt wordt voor de Commissie van Goe de. Diensten, is de Nederlandse „vredesmissie" vandaag uit de re publiek te Batavia, teruggekeerd. De leden waren optimistisch ge stemd, dóch wensten geen com mentaar ie géven op hun bespre kingen. Het vijftal wérd bij zij'n aankomst begroet door de Neder landse minister van buitenlandse zaken, mr; D. U, Stikker en begaf zich vervolgens naar het paleis voor een conferentie met.de. Hoge Vertegenwoordiger, dr, L. J."M. BeeL .Het lid der republikeinse de legatie, prof. Soepomo, zei dat hij hoopvol gestemd was, ten aanzien van de in Djogja gevoerde bespre kingen, waarmee zinspelend op een vermoedelijke voortzetting der on derhandelingen. (V. P.). Op feestelijke wijze hebben de Hilversumse bakkers Dins dag voor de laatste maal huh broadbonnen ingeitverd op het distributiekantoor. Onder grote belangstelling van de ambtena ren en het publiek kwam een stoet van bakkers het distribu tiekantoor binnengestroomd. Elke bakker had een grote en veloppe, waarin de laatste broodbonnenonder de arm. Zij droegen een enorme taart bij zich, waarop een vers over het einde van de broodbon was ge spoten. De marsepeinen brood bon, lijmpot en kwast waren ook niet vergeten. Er waren nog dozen met taartjes voor het distributiepersoneel. 'Nadat de. voorzitter der bakkersorganisa tie- en de directeur, van de 'dis- trïbutïedienst elkander hadden toegesproken en de acht jaren: van bonnenmisère hadden ge memoreerd, werd door een der- vrouwelijke'leden van het per soneel de taart aangesneden. Tegen' de ex-illegale werker en latere SD-splon Brune heeft, de procureur-fiscaal vanhet. Arnhem-." se Bijzondere Gerechtshof twaalf jaar gevangenisstraf geëist en tér-- beschikkingstelling van de rege ring. Executie van Alimin door Republiek tegengesproken De republikeinse radio, The voice of free Indonesia, spreekt het An- tarabericht tegen, volgens hetwelk de communistische leider Alimin zou zen geëxecuteerd. Volgens de republikeinse radio zal Alimin. te Solo terechtstaan. Twee Franse staatssecretarissen zijn gisteravond tijdens een bijeen komst van het kabinet uit de re gering getreden. Het zijn-Alain Pocher, en Yvcn Coude de Foresto. beiden lid van de MRP, de partij die Zondag zo'n grote verkiezings nederlaag leed. - Tegelijkertijd deden hardnekkige geruchten de ronde, dat er binnen kort een ontmoeting zou plaats hebben tussen premier Queuille en generaal De Gaulle. Vermoedelijk' zal de minister-president aan De Gaulle vragen of hij van plan is, zonder, mededogen ta traphten het kabinet fSi^yarte brehgeril'eir zich zélf als premier, aan te - dienen. Er wordt in de MRP (de'partij die met.de socialistische samen de regeringscoalitie vormt) druk over geredetwist'of men zich al dan niet uit de regering moet terugtrekken. Tijdens het weekend zal hierover worden beslist door de partijraad. Robert Schuman, de minister van buitenlandse zaken, zal aftreden indien de MRP uit het kabinet treedt en, men: verwacht dan de val van het ministerie. "i~. De communisten hebben een ver klaring uitgegeven, waarin zü aan bieden, met iedereen samen'te wër- keij, om aan de Gaullistische be weging een halt toe te roepen. Zij bepleiten de vorming van een. re gering van de „democratische unie" en steken socialisten en zelfs ka tholieken de hand toe. „om ver enigd de weg naar het fascisme te versperren". In een groot aantal communisti sche vakverenigingen is gisteren een stemming gehouden om te be slissen of er een spoorwegstaking vsn 24 uur zal worden gehouden. De volledige uitslag wordt pas vanavond verwacht, maar van de 935 pro-communistische vakver enigingen staan er 679 een „waar- schuwingsstaking" voor. r r DAMKAMPIÖENEN IN ONS LAND Fransen. Belgen. Zwitsers en drie Hollanders In aansluiting op de mededeling in ons humrner. van 1 gisteravond, deelt .onze- dammédewerker nog mede,--dat.,Gbestem verklaard heeft zich te zullen onderwerpen aan de voorwaarden van' de IDR en de Franse Dambond. Vóór de aanvang van het tournooi, zal Ghestem een verklaring vap deze strekking on dertekenen. Het is thans ook duidelijk ge worden dat het grootste bezwaar tegen Ghestem was, dat hü de amateurs-bepalingen overtreden, zcu hebben. Definitief zijn er nu tien deelnemers, n.l. de wereld kampioen Pierre Ghestem, de Fransen Georges Post, Pierre Pérot en Henri Chiland, de Zwitser Ge orges Rostan, de Belgen Jean De- mesmaecker en. Oscar Verpoest en Hollandse vertegenwoordigers Piet Roozenburg en Keiler, De Nederlandse regering heeft ïr. J. A. Albarda, de heer P. A- Kersten en dr. J. A. H. J. S. Bruins Siot uitgenodigd ons land te ver tegenwoordigen in de commissie van de Westelijke Unie welke zich zal bezig houden met dé bestude ring van de mogelijkheden voor een federatief Europa Teldmaarschalk Lord Bernard Montgomery of Alamein, voorzitter van de permanente com missie van de Verdedi- gingsraad der Westelijke ■mogendheden is Dinsdag met een Dakota van de KAF uit Duitsland in ons land aangekomen om be sprekingen te voeren met Vandaag Montgomery overleg ple gen met de minister van Oorlog en Donderdag oni- moet hij minister-presi dent Drees. rame vliegveld wachten, .wacht, een gewapende af- uren later hield hij zijn Direct na de landing deling matrozen uan de eerste bespreking met be- vertoonde Montgomery marineluchtvaartdienst, trekking tot de verdedi- 2ien voor de uitgang, de zoals jhr. Van Holthe, een ging van het Westen van- kleine zwarte baret met weinig trots kijkendEuropa. Vandaag zal de militaire kentekenen en terecht de bonen het glimlachende maarschalk uiteenzette, gezicht, de bekende beige Man voor man werden jas tot boven toe dichtga- deze matrozen door Mcnt- knoopt. 'Zo stond hij en- gomery geïnspecteerd, kele seconden met de Vriendelijk lachend, meer burgerlijke en militaire blik, die een veldheer nu met de ogen dan met de Die middag zal hij de autoriteiten. Tegen twaalf eenmaal behoort te bezit- mond, die onder de grij-1 gast zijn van Koningin uur werd de Dakota van *en> "e wachtenden op te zende snor wat verscho- Juliana en Prins Bern- de RAF, waarmee Monty, nemen om dan ijlings het Ten ging, onderhield hü hard. die hem een lunch de reis van het vliegveld trapje af te schieten en de zich intussen met zijn ge- hebben aangeboden. Don- Melle in DnitsiaTid twiar ^hassadeu7:, sir leider. Daarna ging het in derdagavond zal dè veld- Nederland maakte, op het. Phtttp Nichols, de gele- hoog tempo naar Den maarschalk met de reae- vliegveld Valkenburg ver- Qcnneia te geven hem te Haag, waar Montgomery rina aan een diner aan-kt- wacht en geen minuut ^Bfoeten en de wachten- i0geeTt bij de Britse am- ten. waarna hü Vriidac langer dan was aangekon- ae ofjtciefe -uertegc-muoor- bassadeur. vertrekt naar Brussel om digd, liet hij de huiveren- digers aun zich te laten zfln reis door D^tslfmd de autoriteiten en blbbc- voorstellen. 2n de Britse ambassade Nederland, België, Lu- rende persvertegenwoor- Belangstellend infor- heeft de veldmaarschalk scemburg en Frankrijk te digers op het. onherberg- meerde hij naar de ere- de lunch gebruikt. Enkele voltooien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1