HET ROTTERDAMSCH PAROOL Woningachterstand in 1960 ingelopen? Min. Stikker: Toestand niet zó ernstig meer Toeslag voor invaliden Tweede Kamer verdiept in „lonen en prijzen Frits Diepen begaf zich in het hol van de leeuw! Industrieën in Rührgebied weer in Duitse handen Nog tien mille op zak Ingaande 1952 moeten er jaarlijks 60.000 woningen gereed komen Staking op vliegveld te. Londen CGT bereidt nieuwe staking voor Koek en stroop worden duurder Weerbericht Athene bereid tot gesprek met buren Stemming in Kalioerang „all right" Er zijn enige mogelijkheden De heer Neher op weg naar ons land Winst in winkelbedrijf te laas, meent Kamer Textielvoorziening moet verbeterd worden Moord te Boxmeer opgehelderd Geen huurverhoging op 1 April 1949 Prestwick-ramp wordt rechtelijk onderzocht CPN-motie wenst meer loon-bijslag In debat met ,,Schièveen-aanhang" Anglo-Amerikanen zetten door ondanks Frans verzet 99 Zwarthandelaar op de vlucht aangeschoten De 25.000 eruit tx: 888 JOHNNIE KNAPTE HET WEER OP Donderdag 11 November 1948 Eed. en Adm. Lange Haven UI, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljB« per week'" 0.32 pe» kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 264 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 flankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th- Ramaker Een maaltijd, welke een pers excursie langs wederopbouw-, objecten besloot, was voor de minister van wederopbouw, mr. dr. In 't Veid gelegenheid zich uit te spreken over een aantal problemen in verband met het woningtekort. Hij becijferde hierbij, dat onder de gunstigst denkbare omstandigheden de achterstand in de woningvoor raad niet voor 1960 zal zijn in gelopen. De berekening van de minister is gebaseerd op het opvoeren van de productie In 1952 tot 60.000 wonin gen. Meer durft hö niet te ramen, omdat deze speculatie reeds opti mistisch gesteld is. Men zal zulks alleen bU de uiterste krachtsin spanning; kunnen bereiken. Voor de.oorlog, bedroeg de top- productie 55.000 woningen per jaar. De normale productie 40X100 per jaar. Ook. nu baseert aten zich op 40.000. Waarschijnlijk is het ge tal iets -hoger, omdat er vóór de oorlog veel krot-opruiming was, welke men thans' ni'jt'op grote schaal doorvoert Nu wil men al leen bij de werkelijke „krepeer"- gevallen daartoe overgaan. By een normale aanwas van 40.000 zou- men kunnen volstaan, wil men niet achteruitgaan. Er is evenwel nog een g^'ti ach terstand. Men neemt aan, dat deze 300.000 woningen bedraagt Indien men nu tót een jaar productie van 60.000 zou ko- ryen, zouden er dus 20-000 per jaar op.de achterstand worden ingelopen. Dat betekent, dat indien men in J953 "de produc- Tie van S0.000 woningen be reikt, men ln 1968 pas de ach terstand zou hebben ingelopen. Dit bevredigt niet. Nu heeft men gedacht aan duplexvormlng, twee woningen in, een woning, welke later tot een volledige woning 'kan worden teruggebracht Denkt men nu aan 20.000 duplex- woningch onder deze 60.000, dan zou zulks 80.000 woningen per jaar betekenen. Op de grote achter stand worden 'dan jaarlijks 40.000 woningen ingelopen, zodat men in I960 „bij" zou zijn. ÜNOrCommissie aanvaardt Nederlandse resolutie De Juridische commissie UNO heeft Woensdagmiddag te Pa rijs met 31 tegen 4 'stemmen' (Sow- jet-Unie, Joego-Slavië, Oekraïne en Wit-Rualand) een Nederlandse re solutie aangenomen, waarin een be roep wordt gedaan op de commissie voor-het Internationaal recht de wenselijkheid en mogelijkheid te be studeren van de oprichting van een Internationaal rechtsorgaan voor. de berechting van personen; die be schuldigd - Worden van volkeren moord ofvan anderemisdaden, waarvan de jurisdictie bij interna tionale conventies aan dat orgaan zal worden tóegewezen. In deze re-, solutie wordt de commissie voor het internationaal: recht verzocht aandacht te besteden aan de mo gelijkheid, een internationale atraf- rechtbank op te-richten. In de door dr. de- Bcus ingedien de cn verdedigde resolutie wordt de mating uitgesproken, dat ln de loop van de ontwikkeling van de Internationale gemeenschap de noodzaak van berechting van mis daden door een Internationale juri dische instantie meer en meer ge voeld zal worden. De vluchten naar hét cöritEiieniÈ;^ di^-wePderiéóndero opaen.trdoor^, dé British European Airways, zfn" gis teren lamgelegd door een staking onder -het personeel,', die Dinsdag uitbrak en zich Woensdag nog heeft uitgebreid. 'De staking .ont stond op het Londenso vliegveld Northolt naar aanleiding van een loonregeling voor overwerk. Dé stakers vroegen hun collega's van de British Ovexseas Airways en de British South American, Airways om een èolldariteitgstaking- te be ginnen, maar tot dusver zonder succes. Andere luchtvaartmaat schappijen, w.o. de KLM on derhouden nu de -dienst tussen Groot-Brittannië en het continent, maar er moeten veel reizigers-we gens plaatsgebrek worden teleur- De C.G.T. heeft weer stappen ge daan óm de onrust aan het Franse arbeidsfront opnieuw te doen toe nemen. De onder communistische .leiding staande -vakbeweging heeft opnieuw een basisloon van' mini-' maal 15.500 francs geëist (36% meer dan de. regering wil geven),' en de „strydraad"' van de vakbond is tegen de volgende week bijeen-, geroepen om te beraadslagen* over' de in de toekomst te volgen sta- kir.gsstrategie. Tot de artikelen, waarin dé duur dere suiker en/of bloem als grond stof is verwerkt en dientengevolge duurder zijn geworden, behoren ook koek en,zwarte stroop. Ontbijtkoek van klasse C is 1 tot 5 cent per koek duurder geworden, al naar" gelang de grootte van. de koek en de daarin .verwerkte grondstoffen. De prijs van. zwarte stroop stijgt 11 cent per kg., los uitgewogen,.of 5 cent per pot van .Va kg. Groot verlof militairen die studeren Biykens -.een legerorder kan aan. dienstplichtige onderofficieren, kor poraals en; soldaten, voor zover rij hun dienstplicht vervullen .binnen Europa, groot verlof worden ver leend voor studie aan universiteit of hogeschool. Het' groot verlof zal worden verleend, mits zij voor 1 Januari 1947 voor eerste oefening in Werkelijke dienst zijn.gekomen en zu sedertdien ononderbroeken' in werkelijke dienst zijn geweest. RUSTIG WEER Weersverwachting, geldig tot VrUdag- avond. Nevelig of mistig, overwegend droog weermet zwakke wind en weinig ver andering in. tempe ratuur.. 12 Nov.: Zon op 7.54, onder 16.34. Vaan op 15.36. onder 02.45. 13 Nov.: Hoog water te R'dam*.-le tij 1.45 uur;'2e t(J 13.53'uur. WAARNEMINGEN Hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam.' Luchtdruk 769.0; wind'Zuid I: temp. 2.3: max. 7.8 (3 uur gistermiddag)min. 1.6 (6.30 uur hedenmorgen)weersge- ield: zwaar bewolkt. Griekenland zal - nooit nee zeg- gen .op. oproepen, tot rechtstreekse regeling van zijn. gèschil met Joe goslavië,: Bulgarije en, Albanië, zo- heeft ConstatinTsaldarisj: dé Griekse minister/ van -buitenlandse, zaken Woensdagavond te Athene medegedeeld. Hij 2ei dit naar aan leiding van de beslissing die des middags, in Parijs was gevallen: de politieke "commissie van de UNO had.met.veertig-tegen-zes stemmen •oen; resolutie aangenomen, die 'hét; optreden van de - drieNoordelijke buurstaterL;:van'jGriékehlandver- landen.-wordoiii'gé- m'aan'd, ^hun slêufi ddn/de^Grféksë; gueril lal elder Markos stóp- te zet-' ten en op alle landen die betrokken zijn in het Balkanconfbct wórdt'rn beroep'gedaan, door rechtstreeks overleg tot beëindiging van de vij andelijkheden te geraken. Invasie van geschenken ■op Buckingham Palace De stroom - van geschenken, die uitaltedélen. der wereld Buckingham, Païace Komt bin- ■nér.óiromënivopT de geboorte van de Engelse' prinselijke baby is naar V.P.' rpeldt zo groot, dat de baby reeds onmiddellijk na ■zijn geboortezou.Kunnen) op gaan voor' de ovérvloedigst ge klede baby ié r wereld. Alleen een: duizendpoot- heeft genoeg voeten om,alle schoenen te dra gen, die 'gezonden of. aangebo den: "zijnl :.Er is -reeds zoveel baby voedsel aangeboden, dat de baby er genoeg aan zou thebbeji totj'zijn kroning. Maar. Bucking ham Palace Is zeerachtérdöch- tig. Alle geschenken worden on der beleefde dank. terugge stuurd, s want men beseft heel goed, dat de perschefs van-vele handige zakenlieden reeds dro men van 'de 'magische woorden „leverancier vande koninfclyke baby". D- Nederlandse Minister van Bui tenlandse Zaken; rhr.D. U. Stik ker, heeft'iw de hoof astad van de Republiek Indonesia reen. onder houd-gehad met de-republikeinse vice-president Moh. Uatta. Altham in Amersfoort De heer W. F. G. L; van Smaa- len, directeur van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale zaaken in Amersfoort, schrijft ons: In de rubriek „Lezers schrijven ons" in uw blaad van 10 November 1948 komt eer. aartikel voor, af komstig vaan de secreta'aris van de Algemene Ned. Invaaliden Bond, aafdeling Utrecht onder de titel „Wnat moeten de invaaliden nu?" Ik kan niet - beoordelen, of dit aartikel juist, is .voor andere plaat sen in de provincie, maar wel dat het beslist .onjuist is -voor Amersfoort. - Om niet él té uitvoerig: te wor den zou ik thans slechts willen op merken, dat-reeds vorige week door'het college-van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort werdbesslotenom, in verband met de stijging, van de prijzen van noodzakelijke levensmiddelen, di rect over .te gaan de .uitkeringen vaan de dienst voor Sociale zaken te verhogen en zulks nog wél in een gunstigertocpaassing aan de bekende f .1.pér week, om dat het 'plaatselijk mogelijk was mct.de samenstelling van elk gezin rekening te. houden. 't Daartoe behóren ook de invali den, voor zover zij ëen uitkering behoeven. Minister Stikker werd uitgeleide gedaan 'dopr dr.. Béel, admiraal Pinke; generaal Fpoor en Cochran. Mr. Bloem.- die met minister Stik ker naar Batavia kwam, keerde e ven een V naar Nederland terug. De minister zeide' nog, 'niet als - minis ter van' Buitenlandse' Zaken naar Indonesië te zij Y gekomen, doch als b'd van. hëtNkabiuet.:' De sfeer in Kalioerang .was „all right" zo zeide-hij en vervolgde: „U allen weet, dat er een klein in cidentnaar aanleiding van èen brief was. Ik meen, dat dit thar.s gesloten is. Gisteren ontving ik: een brief.van Hatta, :waarin de kwestie werd verklaard,de zaak'is.geslo- ten/';. Op de vraag of de missie een succes,kon worden genoemd en of hij van-mening was,dat, indien overeenstemmingzou worden be reikt, de republiek zich hieraan 2ou houden,'verwees', hij naar de ver klaring, /dat er. „enige mogelijkhe den." warén. De toestand was niet. zó ernstig óls toen hij'kwam. De toestand 'vereiste echter nog' 'steeds-„emrti g oyer leg" - met het Nederlandse kabinet. 'Èerder^öp' dadag^-was -Thini ster Stikker op.het vliegveld van Bate-; vié aanwezig om zijn. adviseurs te begroetep,- die- uit: Djokja terug keerden.. De leden waren optimistisch ge stemd, doch wensten geen com mentaar. te 'geven op' hun bespre kingen. Men-begaf zich naar het paleis voor een conferentie met de hoge commissaris, dr. L. J. fyl. BeeL ..Het. Ud der- Republikeinse dele-, gatie' professor Soepe'mo zeide, dat hij hoopvol, gestemd was ten aan zien van dc in Djokja gevoerde be sprekingen, daarmede zinspelend op eén vermoedelijke voortzetting der onderhandelingen. (Van onzè Haagse redacteur) Hoewel, van officiële zijde geen enkel commentaar wordt gegeven op /ie reis van de heer N e h e r naar Nederland; mag. worden aan genomen dat de regering beoogt van hem een uiteenzetting te krij gen over dé -gebeurtenissen, die zich tijdens het bezoek van minis ter Stikker.aan Indonesië en meer speciaal aan Kalioerang hebben voorgedaan.' ;..y; - Wij vernemen voorts, .dat. het geenszins uitgesLóten is, dat de heer Neher. niet; méér. naar Indonesië terug zal kéren.Hij;-heeft reeds eerder' de wens te kennen gegeven van zfjn'op dracht'te worden onthe ven, doch de "regering heeft destijds een beroep op hem gedaan aan te blijven. De heer- Neher heeft toen aan dit verzoek voldaan, doch het is bekend' dat'hij de wens is blijven koesteren naar Nnderland te kun nen terug - keren. -De mogelijkheid wordtidaarom. aanwezig geacht dat -de'heer'Neher'-zich-thans-inderdaad 'zal gaan terug' trekken uit de Indo nesische politiek. «In dat geval, is het waarschijnlijk dat de beer Neher weer terugkeert naar de P.T.T. Zeer vele leden van de Tweede Ka-, mer zijn blijkens het-voorlopig vQrs'.ag op de begroting van economische zaken óver het jaar. 1349 de mening toegedaan, dat de winstmarges ln' tal van kleine eri midden-bedrijven thans te gering zjjn om een redelijk bestaan.te waar borgen. In het bijzonder wijzen zij op de toestand in de slagerij, de broodbak kerij en de schoenen- én kruideniers- branche. In dit verband, verzoeken ztj de minister deze materia opnieuw te willen bezien.-"V" 'Y Veie leden ook komen op tégen de' benarde, textielpösitie rvan ons land; Zij stellen vast dat deze in tal van arbei dersgezinnen-nijpend is, vooral ln die gezinnen, waar-men-voor, de oorlpg te kampen bad met werkloosheid. Zij zijn van mening, dat - (£t -voor- de minister een aansporing .moét. zijn de productie van „uti;ily"-goederen in deze. bedrijfs tak met kracht te bevorderen. Algemeen stemden de kamerleden met de ministér»in, dat de. Industriali satie in ons land, met zijn.snel groeien de bevolking, met -kracht moet -worden gestimuleerd. Ook stemde men nage noeg algemeen in met de erkentelijk heid, die de minister heeft uitgesproken vo'or de door de Verenigde- Staten op zo royaJe wijze verleende linanciëlo hulp. De republikeinse radio, The voice of free Indonesia, spreekt- het. An- tarabericht tegen, volgens hetwelk de communistische leider Alimin zou zijn geëxecuteerd. Volgehs de republikeinse radio zal AÏimtn te Solo terechtstaan. - "Dader werd gezocht door P.O.D. - Óp 8 September werd ln de om geving- van Boxmeer in een greppel nabijhet bos het' stoffelijk over schot; van eenongeveer 30-jarige vrouw gevonden, dat daar een tien tal-dagen gelegen, móest hebbem In diezelfde dagen werd aan de- grens bg Gennep door douaniers een man aangehouden bij een poging tót ille gale grensoverschrijding. Het feit. dat de man'een-koffertje b0 ^ch .droeg met vrouwenkleren én andere .voonverpen wekte de argwaan der douanebeambten. Z& Htelden zich in verbinding met. de politie, die/deze aanhouding terstond met de vondst te Boxmeer in verband brachL De man, zekere H., afkomstig Uit Duitsland en te Boxmeer woon achtig geweest, ontkende hardnek kig, maar liet blijken er meer van te weteD. - Hg wierp echter de schuld op een derde persoon met wiens ver blijfplaats hij, naar h# zeide, niet bekend was. H., die, verdacht van verraad tijdens de oorlog, reeds door de P.O.D. gezocht werd, bleef in verzekerde bewaring. Door de noli tie werd het onder zoek inmiddels voortgezet met het rëéultaat, dat H. thans bekend heeft de dader te sqjn; Na dc oorlog was hjj reeds eenmaal aangehou den, doch hij wist toen tc ontsnap pen. Hij is to'en naar Duitsland ge vlucht en leerde daar de vrouw kennen. Later 'is hij met haar naar Nederland gekomen, waar het op 8 September tussen beiden tot een hooglopende twist is gekomen. H. heeft haar toen met een pistool schot gedood. Mr. dr. J. Ia 't Ved, minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting:, heeft in Renkum de ge ruchten tegengesproken, dat' op I AprU 1949 een huurverhoging zou-worden ingevoerd. Hij ver klaarde, dat het gehele huurpro- bleem door de regering wordt ge zien in het kader van dc loon- en prijspolitiek.HU gaf toe, dat dit probleem in de loop van 1949 tot een oplossing moet worden ge bracht. Een gerechtelijk onderzoek zal worden Ingesteld naar de ramp met de Nederlandse Constellation bjj Prestwlck ln Schotland, aldus Lind- greuii^del-parlementafcre ..-secretaris van het Britse ministerie vah': bur-* gerluchtvaart, 'in het Lagerhuis. Er zal geen verklaring omtrent hét ongeluk worden afgelegd, "voor dat het rapport van het hof is over gelegd. Grote Beer naar Indonesië Het trocpenschip „Grote Beer" zal Vrijdag 12 November met detachemen ten van het ICN.IX. de Kon. Marine en de Kon. Landmacht uit Amsterdam naar Indonesië vertrekken. .55 In de vergadering van Woens dagmiddag der Tweede Kamer heeft de heer Oud (VVD) zijn rede bij de algemene beschouwingen óver de .rijksbegroting voortgezet. Hij stélde de vraag, of niet de ge hele staatkundige organisatie op nieuw moet worden bezien: Hy 'zeide in te stemmen met de poli-, tiekder regering ten aanzien der prijzen door afschaffing, van subsi dies. Tégen de loonbyslag had hij geen beiwaar, maar hij meende, dat .m en 'daarbijniet uitsluitend naar tie arbeidersmóet kijken. De heer W a ge na ar (CPN)' vroeg waaruit de bedreiging uit het Oosten, waaróver hier gesproken is, bestaat: Hij; merkteop, dat -de Sowjet-.Unie nooit een aanvalsoor log begonnen is. Zij heeft vrede nodig. Spr. zeide, dat de „Gemax- Bhailiseerde" landen naar oorlog drijven; De vraag van de heer van der Goes, van Naters, of spr. by een aanval op het "Westen door het Oosten met gekruiste armen zou blijven staan, achtte:hij onzinnig: Dg toeslag van een gulden achtte, hij niet voldoende én daarom diende hij een motie in, waarin erop wordt aange drongen de bijslag xot -f 2^0 te verhogen. De heer Hofstra (P.v.d.A.) was van oordeel, dat. niét meer no dig is een begroting van jaar tot jaar, welke in evenwicht is. De financiële cn belastingpolïtiekis niet een aangelegenheid' op zich zelf. Van een- omgooien van het roer. op het gebied, van de loon- en prijspolitiek geen sprake mag zyn. De tekorten op landbouwegalisa— tiefonds en kapitaaldiehst moeten-' aanvaard: Wordén' mét :h'et :.oóg :óp; de toestand, van. ons land,/ Spr., ver klaarde -zich tegenhet pheffen van tekorten door het aflaiappen van sociale maatregelen. Er moeten naar zijn .opvatting reeds nu voorbereidingen worden getroffen, om te geraken tot ver betering van de staatsbalans: De belastingdruk moet verminderd' wordenmaar - er zal geen sprake kunnen zijn van inwilliging van alle wensen. De motie-Wagenaar heeft zi. 'geen betekenis, als niet wordt De regeringen van Engeland en de Verenigde Staten, hebben Frank_ r(Jk doen weten, dat zö vast be^ sloten zUn de Duitse industrieën in hét Rührgebiedaan Duitsers over te dragen, ongeacht de protesten, die hier tegen .van Franse zUda zou den kunnen rUzen.: In wiens han- denuiteindelijk de eigendom dezer industrieën zal komen te mrten zal later worden uitgemaakt. Eén vrU gekozen Duitse regering zal dan kunnen beslissen .of de industrieën in particuliere dan wel in overheids handen zullen» berusten. Het doel van de Anglo-Amerl- kaanse maatregel is de productivi teit van -de Buhx-industrie' op een hoger peil te brengen, opdat -Duits land economisch weer zichzelf kunnen bedruipen. Tegelijkertijd zeggen de Britten en Amerikanen, zulks ter geruststelling -.van '.de. Fransen,- dat zijnauwlettend zullen toezien, dat dc Duitsers-de vrijheid niet zullen misbruiken voor het stichten 'van nieuwe oorlogsin dustrie. .- Het Franse ministerie van buitenlandse zaken hèeft be kkend gemaakt, dat Frankrijk bij Engeland en de- V.S heeft geprotesteerd tegen dit besluit. Een woordvoerder van het Fran se ministerieverklaarde: „Wü staanbeslist "vijandig tegen_ óver dat .wat wij" geloven de ba sis te zijn van,dit plan. Psycholo gisch gezien is bet een zeer betreu renswaardige sj^p. Dit is een kwes tie waaromtrent' de meningenvol. strekt verdeeld zijn en die voor lopig buiten beschouwing moet blij ven." - -* Amerikaanse functionarissen in Washington gaven te-kennen, dat zij: het'Frairie protest beleefd doch be slist zouden afwijzen. Pe heer Frits Diepen, vurig pleit bezorger van üet vliegveld Ypen- borg, waarvan hij directeur ls. heeft zich ln het hol m de leeuw ge waagd. HIJ is Woensdagavond naar Rotterdam de stad Van Sclüeveen, gekomen om in de Blauwe Zaal van de Beurs, tegenover het Rottcrdam- se forum, waartóe talrijke gemeen- téUJke^autoriteiten. doch -geen „vllegvëlakopstukkën": te rekenen vleien.:.tè - getuigen van zijn' visie op 't probleem Ypenburgen/of: Schle- véen.. Zijn lezing. toegelicht ."-met: lichtheel- den, kwam in feite neer op een her haling van en ook wel een- nadere toe lichting. on de belde brochures., die hij over dit onderwerp heeft geschreven en waarvan wil'uitvoerige uittreksels heb ben gepubliceerd. 'Dat was dus het standpunt, dot Ypenfcurg ln de nieuwe vorm' als E-veld met mogelijke uit breiding tot D of C ruimschoots kan voldoen .aan alle eisen, die men- vop Rotterdamse zijde zou. kunnen stelTen en dus het bouwen van Schleveen over bodig is. Volgens spreker waren drie .oplossin gen denkbaar om uit de Impasse te ko men'waarin men kennelijk. Is geraakt: lste. Ypenburg te verbeteren en Rot terdam van dit vliccvcld^ult te voorzien met een totale .kapitaalsinvestering van r.og geen 4 mlllioen galden; 2e. Ynen- burg en Schteveen belde in gebruik te r.emen. wat. 24 miUioen (Schieveen) olus 2 9 rr.Uüoen rYpenburg) zal vergen; 3e. Alleen Schleveen aanleggen en daar- rr.ee--de logische en noodzakelijke uit breiding van Ypcnburc bezwaren in de wpc te tcggep. Punt 3 zal tnt gevolg Hebber. dat Ypenburg verdwijnt.' óf blijft bestaan, maar dan overgenomen wordt door het Rtjk. waar het meerdere millioenen zal moeten besteden, die niét rendabel zijn en waarvan de verliezen geteld moeten worden bü de voor Schieveen. bereken de nadelige saldi. De heer Diepen, verklaarde, dat Ypen burg zleh tégen deze gevolgen zal'ver zetten, omdat bü* er eerlijk van over tuigd ls. dat .van nationaal standpunt berieh. dit besluit r.J. het- bouwen van Schieveen en het tegelijkertijd vernie tigen of anders kunstmatig fn Iev^n houden van Ypenburg. geen Juist be stuit kdn zón. Vragen en debat De talrüke bezoekers ontvingen bij het betreden van de zaal een .formulier voor het opstellen van vragen en daar van verscheen tijdens de pauze een grote stapel od de bestyürstafel.- Met een sneltreinvaaitje beantwoordde de heer Diepen deze vragenstellers. .Een interessante vraag was het verzoek ecr.s; punt voor nunt het Jongste schrijven van het Rotterdamse college ann de Raad. te Willen beoordelen De heer Diepen deed dat en. het bleek, dat .hU alle daarin genoemde bezwaren nu juist niet deelt eri -en aanzien-van vrijwel elk een vierkant tegengesteld standpunt- tnneemt. -Tenslotte volgde nog een de bat tussen de heer Kreiken. dtc inder tijd namens het Xomlté .Luchthaven Rotterdam een brochure schreef en i ui at var daag een nieuw exemplaar het licht deed zien. en de sprckeT op het podium.Ook 'Jhier: ver uiteen' lopend" meningen omtrwt verschillende punten. Hoewel deze avond, die werd georga niseerd op Initiatief var. de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Han del, natuurlijk geen oplossing van het probleem kon brengen, ls hij O.L toch buitengewoon nuttig geweest, omdat partH cn wederparlj. die tot dusver wei nig'. af geen contact hebben" gehad, el - kaar thans over én weer hebben kun nen horen.'Misschien groeit hieruit, de idee innauw onderling -overleg bat ge hele prohleeem nog'éehs grondig (j<Xr té nemen, zulks wellicht met meer re sultaat dan het schrijven van stapels brochures, rapporten en antwoordnota's, waaruit op de duur nog maar weinigen, wijs kunnen worden. Het kan :'ook*zijn. dat Rotterdam de heer Diepen.; of wel Ypenhurg helemaal niet als tegenpartij wil beschouwen en rustig verder gaat met devoorbereiding en bouwvanr Schiéveen- Ié: -dat gevalla Ypenburg gedoemd te verdwijnen; De'tweede door. de héér Diepen aangegeven mogelijk heid - tot oplossing: van; het probleem t.w. 'het .uitbreiden van Ypenburg en het bouwen van Schieveen. is ondenk baar. omdat o.i. terecht de regering co bouw van twee E-velden vlak naast elkaar nooit zal gedogen. Een communiqué En dat op dit laatste kans bestaat mo ge blijken uit onderstaand communique, dat wij hedenmorgen van het bureau van.' de gemeentelijke voorlichtings dienst 'ontvingen:;.; In- publicaties-PTntrént .dE aanleff van een E-vliegveld in het "Wésteh^des Ianös is .meèrmalEjn -sprake van besprekingen welke zouden: gevoerd worden, en een beslissing "welke daarna - zou moeten. Worden genomen. b ln -verband daarmede.' Is het dienstig eraan te'herinneren, dat een beslissing ter.zake als; vrucht vanrzeer langdurige overwegingen reeds, enige tijd;geleden is gevallen. De minister van Verkeer en Waterstaat heélt. hl.op 27 Juli 1B43 offLcfeel doenwé.tpn dat hij. Zich' met. het door burgemeester en wethouders van Rotterdam ingediende "hm voor de aanleg van de luchthaven Schieveen in algemene zLn kon verenigen.'Wel ver* klaarde de minister dat nog verschil lende punten nader bezien dfenen te worden, maar dé noodzakelijke ont eigening van gronden kon reeds wor den voorbereid. Het nader overleg met de directeur- generaal van de Rijksluchtvaartdienst yat door de minister werd gewenst, be-' trof alleen de detaillering en uitwer king van het door de regering aan vaarde plan voor de luchthaven Schie veen. -^Gisteravond omstreeks 9 uur ar resteerde eén tweetal ambtenaren van de prijsb eb eersin g in de Korte. .Reguliersdwarsstraat te Amsterdam een zwarthandelaar in sigaretten, een zekere W., chauffeur van be roep en. de koper, de Utrechtenaar M. De ambtenaren; wilden de arres tanten overbrengen naar het post huis van de politie in de Halve maansteeg. Voor de Reguliersbree- straat ontvluchtte de zwarthande laar echter. Een van de ambtenaren riep bem na: „sta of ik schiet", en toen de man doorliep, trok hij zijn dienstrevolver, schoot eenmaal en radkte de vluchteling in de heup.. Dezer werd overgebracht naar het Binnengasthuis en maakt het rede lijk wel. GERTRUD LEISTIKOW Naar Wi1 vernemen is te Amsterdam de eertijds bekende danseres Gertrud LeleUkow overleden. aangetoond waarom de! by slag 'op 2.50 wordt voorgesteld. De heèr va n. d e We té ring (GH) noemde de financiële toe stand des lands zeer zorglijk,al .zijn er symptomen, welke op een verbetering wijzen: Het vindén van mogelijkheden, tot bezuiniging' zal" niet gemakkelijk 'zijn: In een'uitvoerige financiële be-, schouwing bepleitte de heer L li- cas (KYP) de noodzakelijkheid van het drukken der uitgaven. Bij herziening der belastingwetgeving dfènt bijzondere; aandachtte wor- den besteed aan de moeilijke posi tie van' de kinderrijke gezinnen. - Voortvluchtige bediende gearresteerd (Van onze A'daihse corrësponderrt) De Amsterdamsekantóorbëdi'énde, die er enige- dagen.ygeleden; vandoor ging'met een. bedrag, van i 21.000.—r" is. in Den Haag' gearresteerd,-/-waar hij zich ineen hotel .liet; inschryven als dr.Van Walen. - Deze 35-jarige man is. er in ge slaagd, 'gedurende drie dagen élke dag een bedrag óp te maken, gelijk aan zijn normale jaarsalaris. Dat kwamomdat hij dc dame/ die ih: Zijn' gezelschap vertoefde1 ■;-.-eèn'".-; paar maal per dag mét grote'bloemr j' stukken vereerde, grote .feesten 'or-*;, ganiseerde met wijn: enchampagne, én fooien gaf vanwijffig-tot hon-';r 'derd- gulden. -* ;Vf'*-' Maar zijn eerstefout'maaktehij, toen. bij in een cafetaria" - in> -Den- Haag - een geldkistje:" achterhég:m.ét v f235.aan zink-geld./ Hjj-zori'Jieti een ;uurtje later^el'.'wéécfop}ia^l,>t'.' Doch hjj kwam rüet/teriigren/de eigenaar van de éafëtaris-^waarV schuwde de, politie." '-/;/. 't'rir'.r'"l Zo kreeg deze fact eers're spoor in handen. Bij zijn arrestatie had hÜ.-nog tien mille in zijn beziL In de 505de staatsloterij (4c kies; 24e lijst) is een prijs van 25.000 gevallen op het lot no.' 16632. v Friedrich Boehm, een.38-jarige Oostenrijker,van wie wórdt 'ver- moed dat hij betrokken is geweest bij desertie' van Russische officie- r.ennaarT het/Westen, hèeft /te We-- nen zelf móórd "gepleegd;; 'ffóor"/tüt het raam van de RussischeKóm- mandatura te springen. Gelieimziimige ziekte aan boord Verscheidene leden dér be manning van het Amerikaanse stoomschip „Sagmaro", die door' een geheimzinnige ziekte waren, aangetast, heeft men kunnen redden dank zij 'de aanwijzingen van het „Internationaal radio- geneeskundig.centrum" te Rome, dat draadloos werd garaad- pleegd; Het Centrum, dat heeft kunnen uitmaken dat het hier een vergiftiging betrof, veroor- zaakt 'oor hetstof der vleugels van een nachtvlinder, heeft de te volgen behandeling.- overge seind. Het schip is opweg van Venezuela naar Goteborg. POST VOOR AHUTAIREN ON DERWEG NAAR INDONESIë Op 12'Nov. a.s." vertrekt het s.s. j,Grote Beer" met troepen van Am sterdam naar Indonesië. De opvarenden kunnen in Port Said po^t ontvangen, mite deze niet later dan 14 Nov. a.s. gepost wordt. Wil men de opvarenden, dadelijk bij aankomst ln Batavia post doen .uitreiken," dan moeten de brieven uiterlijk 28 Nov. a.s. in de brieven bussen zitten. /■"■wtermorgenj, ver- middellijn van 6.20 bijgekomen. De smalle yjr t - bailcy-bruggetje8 had den voor hem geen be- denberg en. Wagenberg hij erg moeten tobben, daar was de vertelde, dat weg over eena/stand deze schroef van drie kilometer op gebroken. Maar John-; ny, die legerchauffeitr is geweest, kende die karweitjes wel en zon der ongelukken was hij er door gèkcmen. Er werd ook nog via trok de Poolse meter. Mi omvang was chauffeur Johnny om deze schroef de groot- kwart voor tien van de ste niet, die van de zwaar opgeleverd, al- scheepsschrocuenfa- Andijk hadden mid- leen tussen Geertrui- briek van-Lips te Dru- dellijn van 6.60 meter nen met de zwaarste maar woog toch- een had scheepsschroef, die hij paar ton minder, ooit in zijn jonge laven Johnny had vervoerd. Johnny hij ook heeft al meer van die haar Rotterdam fyai karweitjes gedaan. At- gereden, evenals de les wat zwaar en niet schroef- van de Willem te hanteren is u>ordt Ruys,t - die ongeveer óp -zijn speciale 'auto twintig ton woog. geladen en dan brengt Om half zes arriveer- hij het zonder blikken de het transport bij de of blozen naar de weegbrug van Muller een verboden weg ge- plaats van bestem- aan de Rijnhaven na reden, maar de politie ming. een tocht via Den Meer dan zeven uiir Bosch, Gecrtruidcn- was' hij gisteren in berg en pordrecht. zen. was er zelf bij i viel niet veel te vre- touw om dc zwaarste Johnny verleide trots, schroef van Neder- dat hij steeds onder 'land, die voor de palitie-geleide had ge- Nieuw ..Amsterdam, reden. De schroef zal straks aan boord van - dc Nieuw Amsterdam, die morgen binnenkomt, van de fabriek tc Dru-' Er waren een paar worden gebracht, waar nen naar de werf van motorrijders van de de Rotterdamse Droog- Bossche 'politie' met dok Mij. te 'rijden. Het hem meegegaan en la- vrachtje woog op de ter was daar -nog een ken ..en zijn nieuwe kopj af 21.455j kilo en motoragent van de schroefje aan te pas- deschroef had een Rotterdamse politie 'seri. Yr. Y' Y hef schip/ er mee naar Southampton .zal varen om daar te dok-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1