HET ROTTERDAMSCH PAROOL Prinses Elisabeth van Engeland heeft een zoon gekregen „Ons leven in vrijheid werd met hun dood gekocht" Het overstapje geldig op alle autobussen Nieuw beroep op Grote Yier om Berlijn te bespreken „Ik heb geen afspraken met de Republiek gemaakt" ïk doop met de naam Tero Zo blijven de grote mannen in de herinnering leven „Het is een jongen!" riep de agent van de paleiswacht Marshall: Niet van plan af te treden Ontwapeningsvoorstel- der Russen verworpen Herdenking der gesneuvelden in de Nieuwe Kerk Nieuwe directeur RET Havenstaking aan beide kusten van Amerika Koele ontvangst te Londen en Washington Mr. Stikker (terug op Schiphol): Interim-regeling voor de West Vlotte stapelloop bij de RDM MRP treedt niet uit Franse regering Israel moet Negeb weer afstaan Ongeoorloofde winst van 2| millioen De „Oldenbarneveldt" en „Ruys" komen Post voor Indonesië en West-Indië Maandag 15 November 1948 Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 AbontLprljsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 267, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Post0ro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker FEEST IN BUCKINGHAM PALACE „Hare Koninklijke Hoogheid prinses Elisabeth, hertogin van Edinburgh, beeft om negen, uur veertien, 's namiddags op voor spoedige wijze het leven geschonken aan een zoon. Hare Konink lijke Hoogheid en haar zoon maken het goed." Deze officiële mededeling brak de spanning, die in alle delen van het Britse Rijk heeft geheerst. Voor het Buckingham paleis, waar de bevalling plaats vond hadden zich naar schatting tussen zes- en zevenduizend mensen verzameld om als eerste het histori sche nieuws te vernemen. Inderdaad waren zij de eerste gewone stervelingen, die het nieuws mochten vernemen. Onder nauwgezette inachtneming van de traditie waren echter de hoogwaardigheidsbekleders in alle delen van het Britse gemenebest van het nieuws deelgenoot ge maakt. De geboorte vond plaats in de so bere ziekenkamer van het Londense paleis. Deze kamer pleegt gebruikt te warden voor eerste hulp voor de koninklijk familie *en de hofhou ding. De .enige verandering, die het vertrek had ondergaan, was dat het geheel was geschilderd met een* ste- riele witte verf. De hertog van Edinburgh werd door de koningin omhelsd, toen hy de bsby liet zien. De koning schudde hem warm de hand. Hü dronk met leden van de konink lijke huishouding champagne op \de gezondheid van de nieuwe prins. De traditie getrouw De eerste, die buiten bet paleis van de bevalling kennis nam, was de Britse minister van binnenlandse zaken Chuter Ede. Naar oud ge bruik plakte hy de kennisgeving* aan aan de ingang van zijn ministe rie. De minister belde daarop de lord mayor van Londen op om hem de boodschap door te geven. Inmid dels hadden de telegrammen in code naar alle. delen van het rijk hun weg gevonden en was het ogenblik.ge komen dat de particuliere secreta ris van de koning de enige twee journalisten in het Buckingham Pa lace de mededeling van de geboorte kon doen. Precies gelijktijdig be gonnen zij hun boodschap door te bellen. Nu aok verliet een lakei in blauw livrei de poort van het paleis. Plechtig wandelde hy naar een agent aan de hoofdin gang. Hij fluisterde hem iets in het oor. De spanning onder de duizenden steeg, als de agent daarop met een glimlach op het gelaat snel naar het hek wan delt. Hy -roept triomfantelijk'^ „Het is een jongen". Wy willen Philip zien! Het nieuws verspreidt zich als een vuurtje door het volk. Er wordt gejuicht en geroepen en de anders zo flegmatieke Londenaars heffen in koorzang de leuze aan: „Wij willen Philip zien, wij willen Philip zien!" En ja, na vijf minuten vertoont de prins zich inderdaad. Hij wordt be groet met het traditionele lied „For he's a jolly good fellow!" Kort daarop bereikt de menigte het verzoek heen te gaan, daar de prins en de prin ses rust verzoeken. Inmiddels had ook de BBC het nieuws. Zij onderbrak het program ma om de luisteraars het goede nieuws deelachtig te maken. Daar op speelde men het Britse volkslied. Op soortgelijke wijze zijn de rijks- onderdanen in Australië, en Canada, in Zuid-Afrika en India, kortom overal in het Gemenebest ingelicht. Het enige verschil was, dat de Australiërs het boorden bij htm ont bijt op Maandagmorgen, terwijl de Canadezen juist de Zondagavond- maaltijd gebruikten. Reeds een uur nadat het nieuws was vrijgegeven legden de eerste gelukstelegrammen de weg van het nieuws in omgekeerde richting af. Een extra oorlam Daar de geboorte in de avonduren plaats vond, werd het luiden der klokken en het afvuren der saluut schoten uitgesteld tot hedenmorgen. Vandaag in alle vroegte hebben dan ook de klokken ia bet gehele rijk gebeierd en de vreugdeschoten weerklonken. In Londen werden zij afgevuurd in Hyde Park en op de oude muren van de Tower. De be dieningsmanschappen droegen hun rode rijk met goud versierde unifor men. Ook aan boord van de oorlogs bodems van zijner majesteits vloot werden saluutschoten afgevuurd. De bemanning kreeg naar oud zeemans- gebruik een extra oorlam. George Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft de berichten tegengesproken, dat hij had besloten In het komende jaar af te treden als minister van buitenlandse zaken. ïn een op het hoofdkwartier van de UNO te Parijs uitgegeven verkla ring zegt Marshall: „Ik zie in de och tendbladen een verklaring, waarin be weert wordt, dat ik nog steeds vasthoud aan mijn oorspronkelijk voornemen te gen 20 Januari uit het kabinet te tre den. Ik betreur het, dat mijn opmer kingen op de persconferentie Van Vrij dag verkeerd zijn uitgelegd. Ik dacht, dat ik het duidelijk gemaakt had, dat lk nimmer een dergelijk besluit zou ne men zonder erover met de president te spreken en dat hij en ik de aangelegen heid nimmer bespraken". De politieke commissie van da UNO heeft met 36 tegen 6 stemmen bij zeven onthoudingen het Rus sische voorstel tot ontwapening- met-een-derde voor wat betreft de vijf grote mogendheden verwor pen. Het volgende agendapunt van de commissie, die vandaag of mor gen weer bijeenkomt, zal waar schijnlijk Palestina of Korea zijn. De gelukkige ouders Prinses Elisabeth en Prins Philip Vliegtuigbotsing in Alaska eist acht doden Een botsing tussen een opstijgende Dakota en een juist geland Superfort op het vliegveld Anchorage in Alaska (V.S.) heeft de dood van acht personen tengevolge gehad. Achttien mensen wer den gewond. G. J. Zwertbroek, een propagan daleider van het N.A.F., is door het Amsterdamse B.G. veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Op dezelfde plaats, waar Koningin Juliana op 6 September de eed op de Grondwet aflegde, voor het koorhek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, stond Zaterdag een catafaik, omgeven door vier brandende kaarsen, waar bij acht mannen van het Irene-garderegiment de wacht betrokken hadden. Ook'nu vulden jie banken en zetels zich met velen, die op die 6e September 1ieTv:oori-ec&t'"bezaten"de inhuldiging van 'onze vórstin "te mogen bijwonen," ambassadeurs, consuls, militaire attache's, generaals, geestelijken en andere hoogwaardigheidsbekleders. Dondeidag a.s. zal de gemeente raad de nieuwe directeur voor de R.E.T. benoemen. Op de aanbeve ling zijn geplaatst: 1. Ir NI A: Bog- stra, onderdirecteur der N.V. Noord-Z.-Hollandse Vervoer Mij., 2. Ir C. L. de Voogt, secretaris van het College 'van Curatoren der Technische Hogeschool te Delft. Ditmaal verenigden zij zich voor een* minder kleurrijke, maar daar om niet minder aangrijpende ge beurtenis. Nederland herdacht de oorlogsdoden der geallieerde landen, waarvan er tezamen 40.000 in onze bodem begraven liggen. De heer H. GÖtzen, president van het Nederlands Oorlogsgravencomi- té, herdacht in een korte rede hen, die veelal ver van huis op vreemde bodem vielen. „Wij realiseren ons heden, dat zij de hoogste prijs be taalden, die een mens betalen kan. Ons leven hier in vrijheid werd ge kocht met hun dood." En de heer J. R. Griffin, algemeen secretaris van het „British Legion" zeïde: „Het is te betreuren, dat vele familieleden der gevallenen niet in staat zyn op de plaatsen, wapr hun geliefden ter rusfe zijn gelegd, een wijle te ver toeven. Maar gij, die de graven hebt geadopteerd, hebt hen. doen reatise- ren, dat anderen dat kunnen doen Gij bouwt een sfeer van vriend schap en goodwill op, hechter dan besprekingen of verdragen dit kun nen doen." Na deze toespraak traden twee zeeverkenners naar voren met een krans van de Nederlandse regering, die de minister van oorlog, mr, W. F. Schokking, bij de catafaik neer legde. Gedurende meer dan twintig minuten volgde daarop de kransleg- gingen door de ambassadeurs, ge- Indien de gemeenteraad met een desbeireffend voorstel van B. en W. accoord gaat, zal eerlang aan een als onrechtvaardig gevoeld ongerief een einde komen: de overstapkaartjes, die tot nu toe geen recht geven op de zogenaamde buitenlijnen van het autobusnet. zullen dan namelijk wel als zodanig geldig zyn. Tegelijkertijd ligt het ecbler wel In de bedoeling, dat fn de naaste toekomst overstapjes niet meer als retourbiljet zullen mogen worden gebruikt en dus niet op dpzelfde Hjn geldig zullen zyn. Overweging van een en ander heeft geleid tot een herziening van het autobustarief, waarvan wij hieronder de voornaamste wijzigin gen geven. Voorts worden de volgende wij zigingen in het autobusnet voorge steld: lijn E wordt doorgetrokken van het Oostplein naar het Beurs station, lijn F wordt doorgetrokken van de Vlaskade naar het Heem raadsplein, ingelegd wordt lijn F 2 op de spitsuren van de Vondelin genplaat naar het Heemraadsplein v.v., de route van lijn N wordt verlegd van de tunnel over het Dgorgleever Fortuynplein en de G. J. de Jonghweg naar de Rochus- senstraat. v.v. De volgende tariefwijzigingen worden voorgesteld: Rotterdam- Veer v. d. Ruit 25 (3D), Rntterdam- Capelle 30 (35), Oude Tol-Veer v. d. Ruit 15 (20), Oude Tol-Capelle 20 (25), Kralingseveer-Veer v. d. Ruit 10 (15), Kralïngseveer-Capel- le 15 (20), Heemraadsplein-Char- lois 20, Heemraadsplein-Heyplaat 25, Heemraadsplein-Pernis 35, Heemraadsplein-Hoogvliet 45, Heemraadsplein-Vondelingenplaat Sfi, Charlois-Heyplaat 15 (10), Charlois-Pernis 25 (20), Charlois- Hoogvliet 35 (25)t Charlois-Vonde- Imgenplaat 45 (30), Heyplaat-Per- ni3 15 (10), Heyplaat-Hoogvliet 25 (20), Heyplaat-Vondelingenplaat 35 (25), Pernis-Hoogvliet 15 (10), Pernis-Vondelingenplaat 25 (20), Hoogvliet-Vondelingen plaat 15 (10), HeemraadsBjem-Charlois 20, Heemraadsplein-üoogvljet 45, Heemraadsplein-Vondelingenplaat 55, Charlois-Hoogvliet 35 (25), Charlois-Vondelingenplaat 45 (30), Hoogvliet-Vondelingenplaat 15 (10). Kethd-Blijdorp 10, Kethei- Schiedam 20 (15), Blijdorp-Schie- dam 15, Schiedam (Broersvest)- Vlaardinger-Ambacht 20 (15). Op de lijnen A, B, G, K, M, S en T zal het gewone stadstarief geldig zijn. In verband met de onmogelijk heid om. thans de tarieven op de tramlijnen te verhogen, zal voorlo pig: a. de abonnementsprijs niet boven f 14.- voor de maandabonnementen en f 140.- voor de jaarabonnemen ten kunnen stijgen; b. de prijs voor de weekkaarten, als gevolg van de onder a genoem de abonnementstarieven, niet hoger dan f 3.20 mogen zijn. Abonnementen, alleen geldig op werkdagen, worden niet meer ver- krijebaar gesteld. zanten, consuls-generaal en charge's d'affaires van België, Noorwegen, Rusland, Australië, Frankrijk, Chi na, Canada, Engeland, De Verenigde Staten, Zuid Afrika en Polen, de landen, wier zonen in onze bodem rusten. Voorts door de burgemeester van Amsterdam, de adjunct-chef van de generale staf, generaal ma joor J. H. Droste en schout bij nacht J. J. L. Willinge. Dan weerklonken vanuit het koor de hoorntonen van „The Last Post' en herdachten allen in de Nieuwe Kerk staande enige minuten de do den. Het „Onze Vader" gevolgd door het gezang 2S2, „Blijf bij mij Heer", dat door allen werd meegezongen besloten deze herdenkingsbijeen komst. Verscheping Marshallhulp bedreigd In alle belangrijke havens aan de Amerikaanse Oost- en Westkust lag Zondag het werk sbl daar ongeveer 65.000 havenarbeiders'aan beide kusten besloten hebben voor loonsverhoging in staking te gaan. Aan de Westkust wordt reeds langer dan twee maanden gestaakt door de ar beiders- die lid zijn van bij de C.Ï.O. aangesloten vakbonden. Door de staking aan de" Oostkust dreigt er stagnatie te ontstaan in het transport v.ay E.R.P.-goederen naar Europa, Buitenlandse schepen hebben ook last van de staking. De kans op een spoedige regeling Is zeer gering. De spoorwegen hebben bun verbod tot vervoer van voor export bestemde goederen tot vier andere havens aan de Oostkust uitgebreid. Dit werd gedaan om opstopping van goederenwagons in de havens waar ge- Staakt wordt te voorkomen. Het nieuwe -embargo geldt voor de havens Baltimore. Philadelphia. Hamp ton Roads en Wilmington in Delaware. Reeds eerder Is een embargo voor New York en Boston afgekondigd. De Australische voorzitter van de Algemene Vergadering der UNO, Herbert Evatt, en secretaris-generaal Trygve Lie hebben gezamenlijk een beroep gedaan op Staiin, Attlee, Truman en Qucuille, de Franse premier, om te trachten het geschil over Herlijn op te lossen. De vier mogendheden worden tevens verzocht de bemiddelingspogingen van dr. Bramuglia, e waarnemende vourzittc** van de Veiligheidsraad, te steunen. In het beroep wordt verklaard, dat het Berlijnse geschil het gehele werk van de T7N O op de huidige zitting, vertraagt er» ondermijnt." Het beroep werd in de vorm van minister van buitenlandse zaken. mr. D. U". Stikker, met de KLM.-machine ..Eindhoven" uit Batavia in Nederland teruggekeerd. Ter 'begroeting waren op Schiphol o.&.è aanwezig de ministers Drees en Sassen en de gedelegeerde van het. opperbestuur de heer L, Neher. De ministers heeft slechts een korte verklaring aan de wachtende journalis ten kunnen afleggen. Hij herhaalde nog maals de opdracht, waarmede hij naar Batavia was vertrokken, te weten: het Instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om de onderhandelingen te heropenen. Minister Stikker zeide hierover: „Naar mijn mening zijn er ge mogelijkheden en hierdoor acht ik situatie minder critisch, dan toen ik in Batavia arriveerde. Uiteraard moet ik mijn bevindingen met de regering be spreken, waarmede ik morgen hoop te beginnen en de regering zal moeten heslissen. Ik heb goede hoop u in het begin van de volgende week meer te kunnen vertellen". Op een vraag over de bestandsschendingen zeide minister Stikker, dat er de laatste week beslist een scherpe daling van incidenten valt te constateren. Een oorzaak hiervan kon hij met noemen. Wat het goederenver keer betreft, ook hierover Is gesproken en minister Stikker achtte het met onwaarschijnlijk, dat het Rode Kruis ingeschakeld zal worden voor bepaalde gegleden, die in benarde omstandig heden verkeren. ---„Afspraken heb Br uiteraard niet gemaakt", zo minister. „De Nederlandse regering heeft besprekingen gevoerd met de Bandoengse federalisten en daarby een bepaald resultaat bereikt. Ik heb uiter aard geen afspraken met een andere groep gemaakt. Wel heb ik een duidelijk beeld van de visie van de Republiek op bepaalde twistpunten en is hierdoor een en ander tot klaarheid gebracht." De mededeling van minister Stikker over de daling der incidenten is Zondag Materiële oorlogsschade KVP wil ontwerp snel zien afhandelen De partijraad van de Katholieke Volkspartij heeft bij de regering aan gedrongen op snelle afdoening van het wetsontwerp op de materiele oorlogs schade. Dit is geschied in een motie, die Zaterdagmiddag in het Jaarbeurs- restaurant te Utrecht is aangenomen op de vergadering van de partijraad. Op deze vergadering werd een nieuw bestuur van de partijraad samengesteld, waarin de heer W. Andriessen werd herkozen als voorzitter en de heer C. Matser als ondervoorzitter. Voor de vacature-'mr. E. Sassen als ondervoor- zittei; is nog geen candjdaat gevonden. In de mtddagzitting hield prof. Rout ine, de voorzitter van de katholieke Tweede Kamerfractie, een rede, waarin hij de staatkundige toestand en het par lementaire werk besprak. Sprekend over de grondwetsherziening zei de heer Romme. dat het aansturen.op een vier- partijenkabioet mislukt was omdat de Partij van de Arbeid daartoe niet be reid was. De reden van die weigering lag volgens spreker „in het psycholo gische vlak". Aan dr, Beel te Batavia zond de partijraad eeo telegram, waarin waar dering werd uitgedrukt over diens ar beid als minister-president en waarin hem -welslagen werd toegewenst in zijn nieuwe taak. De Larix in Rafso De N.V. Rederij Larix. te Zaan dam, eigenaresse van het motor schip Larix, dat volgens een tele gram van Lloyds over tijd zou zijn, heeft Zaterdag een telegram ont vangen meldende, dat de Larix ot> 10 November in de Finse haven Rafso is aangekomen^"*" Et publicatie van een officieel communiqué waarin wordt gezegd, dat hieromtrent een misverstand m het spel moet zijn De feitelijke situatie is zo, dat het aantal incidenten in de vier afgelopen weken steeds is toegenomen: het communiqué staaft deze bewering mot cijfers, Naar het A.N.P, verneemt heeft de regering besloten om in af wachting, van de vestiging ener definitieve rechtsorde van het ko ninkrijk ten spoedigste de tot stand koming van een interim-regeling te bevorderen, waarin wordt beli chaamd zowel een regeling der autonomie van Suriname en de Antillen als een regeling met be trekking tot hun 'gemeenschappe lijke aangelegenheden met Neder land. een schrijven afgegeven aan de vier delegaties te Parijs met het verzoek het aan Queuille, Stalin, Attlee en Truman door te zenden „voor on middellijke overweging". Evatt en. Lie dringen er bij de grote vier op aan, terstond bespre kingen te voeren en alle stappen 4e nemen voor een oplossing van de Berlijnse kwestie om zodoende de weg naar een hervatting van de onderhandelingen voor de afdoening van de resterende vredesverdragen met Duitsland, Oostenrijk en Ja pan te openen. „Wij menen ook", al-< dus Evatt en Lie, dat de grote mo gendheden hun volledige en actieve steun moeten verlenen aan de po gingen tot bemiddeling van de voor zitter van de Veiligheidsraad by de Berlijnse kwestie. Volgens Reuter vindt het beroep van Evatt en Lie slechts lauwe steun van Br lts-Amerikaanse zijde, waar men het beschouwt als een poging om te onderhandelen, terwijl de „blokkade" gehandhaafd blijft. Zij zouden uiteindelijk erin kunnen toestemmen vooral op aandringen van Frankrijk, doch totnogtoe heb ben Londen noch Washington, enig besluit genomen. Britse en Ameri kaanse woordvoerders verklaren, dat onverschillig of de onderhande lingen over de valuta-kwestie rechtstreeks of door bemiddeling geschieden, zij toch „onder dwang" zouden plaats hebben. Ook in Wash ington is het beroep met gemeng de gevoelens ontvangen. De woordvoerder van het Engelse ministerie van buitenlandse zaken gaf uiting aan. zyn verbazing, dat het voorstel niet speciaal aan de Sowjet-regermg is gericht, daar deze tegen de resolutie van. de Veilig heidsraad, waarin concrete maatre gelen werden voorgesteld, een eind te maken aan de Berlynse crisis, het veto heeft uitgesproken, terwijl^ de Britse regering deze resolutie wilde aanvaarden. Gen. Alers in permanent militair comité De commandant Legerlochtmacht Ne derland, generaal-majoor I. A. Al er, is benoemd tot Nederlands vertegenwoor diger in het permanent militair comité te Londen, In ditzelfde comité vertegen- woord) et generaal-majoor P. L. G. Door man de Koninklijke Landmacht. Het wordt 1 menigmaal betreurd dat men aan schrijvers, staatslieden of beroemdheden uit vroe gere eeuwen slechts een grootte van diens halt een facsimile van het handschrift van de per soon in kwestie en een fotografie in natuurlijke herinnering hee£t,«le perkt blijft tot etiKèle schriften, aneedoten prenten. be- Het tweede deel Is het origineelste. In de .omslag van elk album zijn twee zakjes aangebracht. Het eerste bevat een gramo- foonplaat, waarop den. Deze beide documen ten gaan vergezeld van een graphologische ana lyse. Verder een stam- uc Een nieuwe Franse uit- boom. voorafgegaan door stem van de betrokkene gave, de zogenaamde een volledige levensbe- een deel van zijn werk ..Editions de 1 immortal)- Bchrijvtng, Daarna een voorleest of waarop deze té", tracht op originele compleet overzicht van een soort causerie houdt, wijze in dit gemi6 te zijn werken, gevolgd door voorzien, Elk album, dat een opgave van. boeken. Het tweede bevat «en aan de een of andere per- studies, artikelen, enz. die- rolletje: een sprekende soonlijkheici gewijd aan de bewuste persoon film yan 20 minuten, die wordt, bevatten zo goed gewijd zijn. de grote man In bet da- Tenslotte vervolledigt geltjkse leven, te midden een verzameling van fo- van z(jn'familie, ofwel 1n to's uit de verschillende de uitoefening van zyn perioden van zijn leven, beroep, laat zien. mogelijk gelijkend por tret, een reproductie van een schilderstuk of een echte foto. Vervolgens „tk doop U met de naam Tero. Gelukkige vaart!" Bij het uitspreken van deze woorden hakte mevrouw J. W. van Beunlngon-Velde rs Zater dagmiddag op de dichtbevolkte werf van de Rotterdamsclie Droogdok Maatschappij de klinkffraad door. pTompt gehoorzaamde het schip, gleed onberispelijk in luttele secon den de helling af en kwam, keurig ,In het verlengde van de rivier draaiend, In het midden van de 'stroom tot stilstand. Wanneer de stapelloop zo schitterend slaagt als deze van de 5500 ton metende Tero. die naar wordt verwacht in Januari een benijdenswaardige aanwinst van de vloot van de N-V Maatschappij Vrachtvaart zat zijn, duurt zu inderdaad maar enkele seconden De spanning is snel gebroken en een beetje verbluft kijkt een ieder naar de wijde, lege ruimte, die plotseling op de helling is ontstaan Maar de ceremonie van de stapelloop is dan. nog niet ten einde Het oude gebruik wil. dat de scheepsbouwer vertelt over het verloop van de bouw van het schip. Ir H Knape. eén der directeuren van de K D.Mdeed dat in de grote hal van hel hoofdgebouw, waar het uitgebreide gezelschap van genodig den zich verzameld had, na van het „doopvont" van het schip, dat nch een meter of tien, boven de begane grond pleegt te bevinden, te sijtt afgedaald Voorgescheldenis De Tero, nu pas te water, is al een schip met een lang verleden Ir. Knape vertelde namelijk hoe de bouwopdracht In 1939, Juist in de dagen dat wereld oorlog no II ontbrandde, tot stand was gekomen Het materiaal werd in Enge land besteld, doch dst land >kon van wege eigen moeilijkheden niet leveren Begin Mes 1940 kwam een koopcontract tot stand met,Amerikaanse leveranciers, maar toen geraakte .ook Nederland ir. de oorlog De levering ging natuurlijk niet door en even 'vanzelfsprekend was het, dat in de lange bezettingsjaren reder noch scheepsbouwer enig» initia tief toonden Direct na de* bevrijding echter liet de rederij- weten, dat zij op de bouw van het schip hoge prijs stelde. Het benodigde materiaal kreeg de werf tenslotte na de grootste moeilijkheden te pakken uit Amerikaanse dumps van scheepsstaal. Het werd echter niet ge heel volgens de opgegeven specificatie geleverd, waardoor de scheepstekenln- gen tot tweemaal toe veranderd moesten worden. Maar toen eenmaal het staal in huis was, is de bouw met vooroorlogse snelheid verlopen. De Tero wordt een zeer modem vrachtschip met vijf grote laadruimen en toegerust friet niet minder dan 24 laadbomen Er zal een zeer gerieflijke accommodatie zyn voor twaalf passa giers, terwijl als bijzonderheid dient te worden vermeld, dat elk lid van de vyftigkoppige bemanning, ook de jong ste matroos of bediende, een eigen hut zal krijgen. Wederppbouw Rotterdam krijgt stimulans Ter gelegenheid van een bezoek aan Nijmegen, waar eenjnieuwe in dustriehaven wordt gegraven, heeft de minister van wederopbouw, dr J. in 't Veld, een rede gehouden, waarin hij o.m. meedeelde, dat de opbouw-moeilijkheden in verband met industrialisatie hem hebben aangespoord in overweging te ne men nieuwe voorzieningen te tref fen voor de wederopbouw, vooral jn steden als Rotterdam, Txel, Mid delburg en Nijmegen, waarvan het handelscentrum door de oorlog is verwoest. Men neemt in overwe ging om nieuwe financiële regelin gen te treffen voor opbouw van gebouwen voor de kleine midden stand. Post voor repatriërende militairen Het tn s. „Tabinta* vertrok Zaterdag met repatrierende militairen uit Bata via naar Amsterdam. Wil men de terugkerenden bij aan komst in Port Said post doen uitreiken, dan moet deze uiterlijk 22 November j in de brievenbussen zitten. Het gevaar van een kabinetscrisis in Frankrijk Is (voorlopig) bezworen doordat de MRP besloten heeft, aan de regering te blijven deelnemen. Nadat verleden week twee staats secretarissen behorend tot deze partij» waren afgetreden omdat zij dit als de consequentie beschouwden van de ne derlaag, die de MRP in de Senaatsver kiezingen tegen. De Gaulle's partij leed, gingen er in de partij stemmen op om uit het coalitiekabinet te treden. waar- In de MRP met de socialisten de toon aangeven. Het partijcongres van de MRP is In middels gisteren bijeengeweest, en heeft besloten de deelneming aan de rege ring voort te zetten, op voorwaarde echter, dat de regering een vastberaden politiek voert en streeft naar „billijker verdeling van offers". De Palestina-commissie van de Vei ligheidsraad heeft een plan van dr. Bunche, de waarnemende bemiddelaar, goedgekeurd, dat ten doel heeft de Negebwoestijn te demilitariseren. Vol gens dit plan moeten de Israëlische strijdkrachten, die dit gebied in de tweede helft van October op de Egyp- tenaren hebben veroverd zich terug trekken tot op hun oude stellingen en de stad Beérsjeba zou weer aan de Arabieren moeten worden gegeven. Het plan Is, in de vorm van een formeel bevei, reeds aan de Israëli sche regering gezonden, maar men ver wacht dat Israel het zal verwerpen, David Ben Gurion, de Israëlische pre mier, heeft nog onlangs gezegd, dat al leen geweld de Joden uit de Negeb zou kunnen verdrijven. De Egyptische eerste minister heeft meegedeeld, dat Egypte erin toestemt., een niemandsland in de Negeb af te bakenen volgens de door dr. Bunche aangegeven richtlijntn. De Amsterdamse prij zen controledienst heeft Zaterdag veelzeggende cijfers ge publiceerd over prijs overtredingen bij verschillende bedrijve». Het blijkt, dat de prijzendiscipline over het algemeen is verslapt sinds berichten de ronde hebben gedaan over bezuiniging bij de dienst voor de prïjzencontröle. De grootste overtreders werden gevonden onder de mantelfabrikanten te Amster dam: zij waren allen fout. Van Januari 1945 af tot heden werden in deze bran che overtredingen, tezamen voor een bedrag van 30.000,— vastgesteld. Door 10 controleurs werd in Mei 1947 en de periode van Januari 1948 tot Mei 1948 bij de mantelfabrieken door bet gehele land een totaai over winst van 2.500.000,— geconstateerd. Bij een landelijke coctróle in fabrie ken van utility-stoffen bedroeg deze 1.600.000,—. De prijzencontröledlenst zal, ondanks personeelvermindering, een scherpe con- tróle blijven uitoefenen en ondervindt hierbij veel steun van rijks- en gemeen tepolitie en bovenal, preventief, van de prijzencommlssies. De „Johan van Oldenbarneveldt" zal vermoedelijk op 24 Nov. uit Indonesië te Amsterdam arriveren. Aan boord bevinden zich: aan leden van de Koninklijke Land macht en hun gezinnen 50 perso nen, 148 mariniers, aan leden van de Koninklijke Marine en hun ge zinnen 125 personen, aan KNIL- militairen met gezinnen 83 perso nen en ongeveer 325 burger-eva- cué's. De „Willem Ruys" wordt op 25 Nov. uit Indonesië te Rotterdam verwacht. Aan boord van dit schip bevinden zich 289 evacué's. Naar Indonesië kan zeepost wor den verzonden met het stoomschip „Gaxoet", dat op 20 November ver trekt. Geadviseerd wordt uiterlijk 16 November te posten. Naar Suri name en de Nederlandse Antillen wordt zeepost verzonden mét de „Bacchus", die op 18 November vertrekt. Voor dit schip moeten uiterlijk 15 November de stukken zijn gepost. Weerbericht TIJDELIJK MEER WIND Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond. Gedurende de nacht: zwaar bewolkt met re gen, tot krachtig, tijde lijk tot stormachtig toe nemende en naar Noord-West tot Noord draaiende wind. Mor gen overdag: nu en dan opklaringen met enkele verspreide buien. Ge leidelijke afnemende en later naar West- tot Zlti'd-West krimpende wind. Iets minder saeht. 16 Nov.: Znn op SOI, onder 16.48. Maan op 16 27. onder 07 40 16 Nov Hoog water te Rotterdam: le tij 4.14 uur. 2e tij 11.15 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1