HET ROTTERDAMSCH PAROOL Westen weigert; Evatt en Lie doen nieuw beroep op Grote Vier Ook hout laat lamplicht doory dank zij nieuwe vinding Opmerkelijke radiotoespraak van Mohammed Hatta Eieren vrij Federalisme krijgt gestalte Opspuiting Spaanse polder kwam Woensdag gereed Veiligheidsraad moet nu de partijen tot overeenstemming brengen sed"" h°» IERLAND EEN REPUBLIEK Marshallhulp blijft steken in VS Wij moeten same n met federalisten naar onafjiankel ijkheid streven Maandagstaking in Franse havens Gewijzigde groetpiicht gaat pas 1 December in Negara-vorming terwijl overleg met Djogja ooilanden is? Rijksluchtvaartschool naar Eindhoven? Nederlandse Raad van de Europese Beweging in Den Haag geïnstalleerd „Nederland kijkt de kat uit de boom" Acht jaar geëist tegen inspecteur Van der Wilt Bendenactiviteit op Java bereikt record Vluchtelingen in Jeruzalem Voor de feestdagen „Geen interesse voor affaire-Schacht" Ondanks Frans protest geen wijziging in Brits-Amerikaanse plannen Nieuw Frans voorstel te Londen LAGERHUIS KEURT STAALWËT GOED Prinsje van Edinburgh nog steeds naamloos BONNENLIJST Weerbericht Donderdag 18 November 1948 led. en A dm. Lcmge Haven UI, Schiedam Tel AP300 Abonn.prl]s> per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hat Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 270 Uitgave N.V. Ee Nieuwe Peis Postgiro 393644 Rockier: Amsterdamse!» Bonte te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Hamaker „VREDESPLAN" DER UNO Amerika, England en Frankrijk hebben bet ..vreöeanlan» .fw™, tie en Herbert n^u afeeweren. Kort na£t de SSden van drie Westelijke mogendheden waren ontvangen, hebben Evatt en Lie een Hl'het eerste vrédesplan bevalen Evatt. de Australische minister van buitenlandse zaken, die thans belast is met het voorzitterschap, der UNO, en Trygve Lie, de secretaris-gene raal. van de organisatie, direct over leg tussen de vier grote -mogend- ?.r A-.?sn' EU is door de,, drie Westelyke mogendheden van de hand gewezen, omdat, rij niet onder de druk der Berlijnse blokkade wil len onderhandelen. Amerika, Enge land en ,'Erankrijk blijven van me ning, dat de kwestie via de UNO moet worden' geregeld en zéggen dan ook hun volle steun toe, wan neer de behandeling van het geschil door- de Veiligheidsraad geschiedt. In' het Russische antwoord^ dat reeds een dag tevoren werd ont vangen. werd de eis gesteld, dat het overleg in de raad van ministers van buitenlandse zaken zou ge schieden. De Veiligheidsraad werd in het Russische antwoord ge.- neeeerd, Enkele wen nadat de, antwoorden van, de Westelijke mogendheden te Parijs waren binnengekomen, heb ben Evatt en Lie een nieuw beroep gedaan op de vier grote mogend heden. Hierin wordt met voldoening geconstateerd, dat alle vier de mo gendheden „op de een of andere wijze" het verlangen naar een rege ling van de. Berlijnse kwestie te kennen geven.. Het nieuwe beroep van Evatt en Lie concentreert zich thans op een actie door de Veilig heidsraad. Marshall, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken,zal zich binnenkort naar de V.S. begeven voor belangrijke besprekingen Hij zal Maandag president Truman op het WitteiHuis ontmoeten. Men-ver wacht dat hij nog voor 11 Decembér In een zeer korte behandeling heeft het parlement van Eire gis teren met algemene stemmen «Ie wet aangenomen, waarbij Eire tol een republiek wordt verldaard, die nlBt meer met de Britse kroon ver bonden is, Volgens de wet, die Woensdag in tweede .lezing behandeld zal wor den, behoeven de maatregelen op het gebied van do buitenlandse po litiek niet meer de goedkeuring van de Britse kroon. De president van Eire heeft de uitvoerende macht in verband met buitenlandse aange legenheden en de naam van de na tie wordt „Republiek Ierland". Functionarissen van het plan- Marshall schatten, dat ongeveer 140.000 ton herstelgoederen, be stemd voor Europa, zich. aan de ha vens aan de Amerikaanse Oostkust hebben opgestapeld als gevolg van de staking van havenarbeiders. Per dag werden 20.000 ton goederen naar de door de staking aangetaste Noordatlantische havens vervoerd, waar alle ladingen, met uitzonde ring van steenkool en graan, opge houden werden. De staking had tot dusver geen nadelige gevolgen voor de 16 Marshall-landen, doch uit het stijgend aantal verzoeken van Euro pese landen bleek dat sommige zich de dag waarop de Assemblée ein- zorgen maakten. digt, te Parijs terug zal zijn. In een radiorede die «in vele opzichten opmerkelijk van tooh was, heeft Mohammed Hatta, de premier van de republiek Indonesië, zich gisteren tot de Indonesische bevolking gewend met het advies „zijn gevoelens op zij te zetten" bij het werken voor een onafhanke lijk Indonesië. Hatta zei in zijn rede, dat mr. Stikker, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, „goéde bedoelingen" had, die echter door de Nederlandse* 'Iegervoorllchtiiigsdienst en andere bureaux „verkeerd geïnterpreteerd" waren. Verder sprak hü woorden van waardering jegens de Indonesische federalisten,'in de door de Neder landers bezette gebieden. Hatta deed. een beroep op het leger en de politie om hun plicht te vervullen. Hij verklaarde "met nadruk, dat de legereenheden aan de status-quo-lijn ernstig zullen worden gestraft, indien zij be-, standsschendingen plegen. Met betrekking tot de bespre kingen met minister Stikker zei Hatta, dat deze nuttig waren ge weest, doch dat de sfeer wordt ver slechterd door „Batavia", waarbij hij speciaal noemde de berichten van de Dienst Legercontacten. Hij zei verder o.rn. „wij-zullen-ons ver dedigen indien wij worden aange vallen, doch indien wij niet worden aangevallen moeten wij ons aan onze beloftén houden." Hatta zei verder,- dat- hij'- sa menwerking "wenst met de fe deralisten en dat'het belache lijk is, te spreken over ma rionettenregeringen, omdat wij één doel voor ogen hebben namelijk vrijheid voor. geheel Indonesië. „Er dient geen anti these te bestaan tussen ons en de federalisten doch een syn- these en wij moeten gezamen lijk streven naar het bereiken van het doel .op één Januari 1949," „Wij moeten de besprekingen met de Nederlanders voortzetten, en niet bang voor slechte gevolgen zijn, want op de rechtvaardigheid van de Veiligheidsraad kan gere kend worden," aldus Hatta. Hatta ging uitvoerig .in op de affaire Madïoen, die 'hij een be treurenswaardige nationale trage die noemde,. Hij verklaarde, dat ideologische geschillen de" een dracht hebben verbroken. De oor zaken van het lijden van het. volk zijn volgens Hatta ten eerste de Nederlandse -blokkade, vervolgens de affaire-Madioen en 'ten derde de langdurige droogte, waardoor de oogsten mislukten. Volgens „Antara" 'zei Hatta nog, dat hervatting van de onderhande lingen met de ^Nederlanders af hangt van de houding van de Ne derlanders. Hij legde er de nadruk op, dat de Nederlanders en de Re publikeinen eert vreedzame, sfeer behouden, die nodig is voor de regeling van het geschil De Franse havenarbeiders die lid zUn van de door de communisten beheerste vakvereniging C. G. T„ zullen Maandag in staking gaan. Do staking zal onbepaalde UJd du ren. ZU Is gericht op „aanpassing der lonen bfj de gestegen kosten van levensonderhoud". In Marseille ia nog steeds een staking der zeelieden aan de gang. Deze heeft gisteren een protest staking van een uur uitgelokt on der de metaalbewerkers en de ar beiders in de chemische industrie: zy protesteerden tegen het requi- reren van zeelieden ter bemanning van opgehouden schepen. Ook de Marseillaanse havenarbeiders slo ten zich bij deze proteststaking aan. In de Assemblée Nationale kwam het gisteren, by de voortgezette'de batten over de mijnstakingen, tot een - incident. Lecoeur, een commu nistische afgevaardigde, had de po litie, die op last van de regering had' ingegrepen, beschuldigd van barbaarsheid. Teen minister Moch opstond om te antwoorden, riep Lacoeur: „U. bent ëen leugenaar". Voorzitter Herriot schorste toen de vergadering voor enige tgd. Na de hervatting voerden behalve-• La coeur nog enige andere communisti sche afgevaardigden het woord, na dat zy waren gewaarschuwd, ^geen beledigende .uitdrukkingen te ge bruiken. Vandaag zal waarschyn- ïyk André .Marie, de ministervan justitie, spreken. - In verband met de dezer dagen in een. legerorder opgenomen gewijzigde regeling van de groetpiicht voor mili tairen der Kan. Landmacht; met inbe grip van de legerjuchtmacht, waarbij o.rn. de groetpiicht in spoorwegstations en de daarbij behorende perrons, als mede in openbare inrichtingen voor publieke vermakelijkheden is vervallen, wordt er door de legervooriichtings- dienst de aandacht op geyestigd, dat deze nieuwe regeffng eerst óp 1 Decem ber a.s.-in werking zal treden. De uit deze gemeenschappelijke rege ling voortvloeiende wijziging voor de Kon. Marine zullen dezer dagen bij cir culaire-Zeemacht worden bekend -ge-,- 4-W stefc. '_X-Xi-iV :,£r wordt voorts op Bewezen, dat de .bepalingen omtrent het brengen van de -militaire ere-groet, welke o.m. aan. de leden van het Koninklijk Huls wordt gebraöit, ongewijzigd zijn gebïeven.. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft gistermiddag in de Twee de Kamer medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt de distri butie van eieren op 2 Januari op te heffen* Moet niet het bijeenroepen van «en conferentie te Bondowoso (Oost-Java), met het doel, de oprichting van een negara Oost-Java voor te bereiden, weinig opportuun worden geacht, nu wij wellicht aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen met Djogja staan? Deze vraag heeftde heer F. Goedhart (Arb.i schriftelijk gesteld aan de minister van Overzeese gebieds delen. Het gaat hier om een gebied. dat bij de overeenkomst van Linggadjatl door Nederland als Republikeins terri toir werd erkend en de heer Goedhart vraagt dan dok of de minister bereid is, deze voorbereidingen, die In Djogja de indruk moeten wekken, dat de Ne derlandse regering de Republiek verder wil versplinteren, te doen opschorten. Ir. Philips maakt beswaren Ir. F. Philips te Eindhoven heeft bezwaren te berde gebracht tegen de plannen om de Rijksluchtvaart school naar het vliegveld Welschap bij Eindhoven te verplaatsen. De bezwaren komen voornamelijk neer op het lawaai, dat honderd vlieg tuigen per dag' boven de dicht bevolkte stadswijken zouden maken en dat tevens 'schade zou toebren gen aan de televisie-experimenten, het gebruik van de opnamestudio's en het werk in het natuurkundig laboratorium. De Eindhovense ge meenteraad zal 29 November een beslissing nemen. Zes jaar voor brigadier van politie Het Bijzonder Hof te 's-Graven- hage deed Woensdag uitspraak in de zaak tegen de voormalige Rot terdamse brigadier van politie L. de Klerk, die tijdens de bezetting gedetacheerd werd bij de S.D. en zijn assistentie verleende bij het arresteren van - communisten en joodse onderduikers. De advocaat-fiscaal bij het Hof, eiste 14 dagen geleden acht jaar met aftrek.' De uitspraak luidde Woensdag zes jaar met aftrek. De Franse prijs Paul Felliot 1948 \*oor seniores is toegekend aan Eugene Dupreel, hoogleraar aan de universiteit te Brussel. voor zijn. boek „Sociologie Générale", Dat een Nederlandse vrouw een baby ter wereld brengt, is niet ro'n uit zonderlijke gebeurtenw. Als zij echter Elizabeth keel, op dezelfde datum in het'huwelijk, trad als prinses Elizabeth van Engeland en dan haar baby- op dezelfde dag wordt geboren als het nieuwe prinsje, dan wordt de zaak wel zeer merkwaardig. Dit overkwam Elizabeth van der Veen, die op 20 November 1947 in het huwelijk trad met Romke PostmaEn Zondag jd. werd hun dochtertje Jauke geboren, in hun tooning te Veen- j rjowden (gem. Dantumadeel) In dé Weeskamer van het Haagse Binnenhof is gistermiddag de-eerste vergadering gehouden van de Ne derlandse Raad der Europese Bewe ging. In déze Raad, waarvoor ruim 300 personen zijn uitgenodigd van wie er meer dan'200 de uitnodiging aanvaardden, zijn alle schakeringen van het politieke, sociale, economi sche en culturele leven vertegen woordigd De Nederlandse Raad zal als regeLtweemaal per jaar bijeen komen en hij zal een uitvoerend comité -van 10 tot 20 personen kie zen, dat zo vaak zal vergaderen als wenselijk wordt geacht. De installatie van de Raad, die gisteren in Den -Haag plaats had, geschiedde door de heer P- A. Eer stens, de voorzitter van het initia- tïefcamité. Dit blijft nog tijdelijk in functie, om tijd te hebben voor een .betere voorbereiding: de ver- drièiiÖg-vvatt' ;'een* uitvoerend comité en leden van.de commissies werd tot een volgende vergadering uit gesteld. Wel Werd echter de benoe ming van een presidium van vier personen wenselijk geacht. Bij ac clamatie werden hierin,benoemd de heren P. A. Karstens, voorzitter, prof. mr. R, Kranenburg, prof, dr. H. Brugmans en mr. J. Meyen, vice- voorzitters. De heer Kerstens gaf in zijn red® een overzicht van het werk dat reeds verricht is om te komen tot een Europese Assemblée. Hij her innerde aan het daartoe door Paul Ramadier ingediende ontwerp, dat reeds spoedig door de Franse rege ring werd overgenomen, en ge steund door België. Sforza, de Ita liaanse minister van buitenlandse zaken, Ierland, en het Amerikaanse departement van buitenlandse za ken. Engeland en Nederland bleven nog afzijdig, en wat ons land betreft was, zo zei .de heer Kerstens, de houding van eerst de kat eens. uit de boom kijken" daaraan schuldig. Dezer dagen kan een ministerieel In 1943 werd een bomaanslag gepleegd op het viaduct te Botter dam door een sabotage-groep. In verband met deze aanslag werden de eerste vijf Nederlandse gijzelaars uit het kamp SI. Michielsgestel ge fusilleerd. De dader van deze aanslag was voor de S.D, aanvankelijk onvindbaar, maar later werd bij voor een geheel ander delict gearres teerd en pleegde In de gevangenis te Rotterdam zelfmoord. Van der Wilt de Duitse opdrachten nooit gesaboteerd heeft. Ook on dergeschikten van verdachte leg den bezwarende verklaringen af. Het verweer van. Van der Wilt besluit worden verwacht, dat dc heren ir J. W( Albarda, dr. J.. A, H. J. S. Bruins Slot .en P.\A. Kerstens zal aanwijzen om Nederland te ver-' tegemvoordïgen op de vergadèrïng van het comité tot voorbereiding van een Europese Assemblée. Deze vergadering begint "Donderdag 25 IJoveniber te Parijs. Een van de grootste opspnitingen In dp Rotterdamse historie, die van de Spaanse polder ten behoeve van 't toekomstige industrieterrein, is gisteren gereed gekomen. De kilometers lange pijpleiding van Merwcbaven de polder wordt reeds afgebroken, terwijl de zuiger „Sliedrecht" van zijn vaste plaats in de Merwehaven is verdwenen. Ilonderd'goudstaven en 6 millioen ms zand Een combinatie van de N.V. A. Volker en Breejen van den. Bout is in. 1941 met dit gigantische werk begonnen. Meer dan 6% millioen M3 zand werd in de Nieulve Wa terweg gebaggerd en met zand^ schuiten naar de MerwedehaveiJ vervoerd, waar de perszuiger „Slïe- drecht" de modderige massa door de dikke pijp naar de polder per ste, die gedeeltelijk op Schiedams gebied ligt. De „Sliedrecht", de enorme pers zuiger is welhaast beroemd gewor den door de goudvondsten in de zomer van 1947. Meer dan honderd goudstaven bracht ze van de bo dem van de zandboten te voor schijn. Een welkome aanwinst voor ons deviezenpotje. Zoals bekend was het goud afkomstig van - een tijdens de oorlog in de Waterweg gezonken loodsboot, In April van dit jaar deed' de Spaanse polder van zich spreken, toen een hulpdijk doorbrak en het water de laaggelegen gedeelten van de huisjes, aan de Delfshavense Schie onder water zette. Insteekhavcns Op het enorme opgespoten ter rein zullen zich tal van bedrijven en industrieën vestigen. De firma Bijl is als eerste begonnen mei de bouw van een pakhuis. In totaal zal.het terrein door, zeven insteek- havèns doorsneden worden. Twee hiervan zijn reeds gebaggerd, ter wijl' één haven reeds van een be schoeiing is voorzien. Met het bag geren .-van de derde. en. vierde in- steekhaven is de firma van Noor- denne uit Sliedrecht thans begon nen. Over een jaar of tien zullen daar de hoge schoorstenen van fa brieken roken, zullen schepen krioelen in de havens en zal Rot terdam een voorbeeldig industrie complex rijker zijn geworden. In de tijd van zes da^en, die af liep oo IS November LI. heeft de republikeinse guerilla activiteit op Nederlands bezet gebied een record bereikt. Naar de Dienst Legercon tacten van het Nederlandse hoofd kwartier mededeelt zijn in deze pe riode 59 personen vermoord, 16 ver mist en 17 gewond. Gedurende' deze periode kwamen, de Nederlanders by patrouille 51 maal in. botsing met de republikeinen; terwijl 22 ge vallen van sluipschleten gemeld zijn. Er waren 25 gevallen van sa botage, waaronder de vernietiging van Nederlandse verbindingslijnen zoals telefoonleidingen, aldus de woordvoerder. De republikeinen hebben verder 17 gevallen van brandstichting op hun geweten, tweemaal werd met handgranaten geworpen en 43 maal werd niet- militair personeel aangevallen. Op hem werden echter papieren gevonden, die voor andere leden van rijn groep .gevaarlijk waren o.a. zijn secretaresse Saartje van Gigh. Maandenlang werd door de S.D. jacht op haar gemaakt tenslotte werd-zij tezamen met enkele ande re leden van de sabotagegroep ge grepen. De Rotterdamse inspecteur van politie K. F. van. der Wilt, destijds gedetacheerd by de S.D. nam deel aan de opsporing te Rotterdam en Amsterdam van mej. Van Gigh en anderen. Hiervoor moest hij zich gisteren verantwoorden voor het Haags Bij zonder Gerechtshof. In deze zaak werden negen getuigen a charge gehoord o.m. de Kriminalrat H. J. Wolken, die o.m. verklaarde dat luidde steeds: ,,Ik kon niet anders, ik kreeg mijn opdrachten van de S.D. Zes getuigen décharge ver klaarden dat verdachte „een goede Nederlander" was geweest. De ad vocaat-fiscaal zei in zijn requisi toir, dat uit de behandeling voor Jiet Hof en uit het dossier was ko men vast te staan dat verdachte niet zo erg door da S.D. op de vin gers gekeken werd, doch uit eigen beweging de vallen opzette. Hij eiste derhalve een straf!van acht jaar met aftrek.- Uitspraak over veertien dagen. De minister van Economische Zaken heeft de colleges van B. en W. in alle gemeenten machtiging verleend ontheffing te geven van de winkelsluitingsregeling. Van 1 tot en met 4 en op 22 en 23 Dec. mogen, de winkels tot .acht. uur 's avonds open blijven teneinde het publiek in de gelegenheid te stel len ook 's avonds hun cadeautjes te kopen. Extra trein uit België voor interland wedstrij d Zondagavond, na afloop van. de inter landwedstrijd België—Nederland, zullen de Nederlandsche Spoorwegen een ex tra trein inleggen van Esschen naar Amsterdam. Deze trein vertrekt uit Esschen om 20.00 -uur, uit Roosendaal om 20.55. Aankomst te Rotterdam om 21.56. Den Haag 22.23 en Amsterdam C.S. 23.30 uur. Britse ambassadeur houdt receptie in Den Haag (Van onze Haagse redacteur) In verband met de geboorte van de zoon van prinses Elisabeth en Philip, hertog van Edinburgh zal de Britse ambassadeur in Den Haag, sir. Ph. Nichols. Zaterdagmiddag in de arr.basade aan het Westeinde in Den Haag een receptie houden, waar alle Britse onderdanen en Britse vrouwen, die met Nederlanders zijn gehuwd, en. :n Nederland verblij ven, welkom zijn. De Britse commissaris van Neder- Saksen. heeft Hjalmar Schacht, die zich thans in de Britse zone bevindt, mede- gedeeld, dat het Britse militaire be stuur zich niet voor zijn verdere ver volging interesseert. Volgens een ver klaring van Britse zijde, wa3 de dena zificatie een Duitse aangelegenheid. Arabische vluchtelingen hakken, gadegeslagen door Egyptische ooriogs- correspondenten, hun brood in de open lucht in de wijkplaats Jeruzalem na hun vlucht uit het oorlogsgebied van de Negeb. Deze Arabieren vluchtten voor de verrassende overval van het Israëlische legerdat -met als excuus een aanval op een convcoi, een bliksemsnelle en beslissende aanval deed op de Egyptische troepen, die de Negeb in Zuid-Pglestina bezetten De industrie van het Ruhrgebied (Van onze spec, verslag gever) ZO op het oog-onderscheid- da, de zich de tafel, waaraan bloa fraai-gevormde cellen- en voorbeeld stelde ik een vloei- meer nog ln het buitenland nerven figuren. Het hout leef- stof samen, die zodanig op (export!). Want 2fj kan wor de, het legde zyn „ziel" het hout inwerkte, dal ik den toegepast op meubelen, de zich de tafel, waaraan bloot... meende „Eureka" te mogen dansvloeren, lambriseringen, wil gisteren mochten zitten. Dit merkwaardige ver- roepen. Edoch, na verloop panftlcn en kerkornamenten. in. niets van de mHlloenen schijnsel eiste een - verklaring van tijd werd het hout weer Bovendien kan aan het jloor- tafels in de wereld, dus daar- en op onze vragen vertelde even ondoordringbaar als stralende licht een gewenste om kon de heer Gerritsen uit de heer Gerritsen, die rijn voorheen: Immers, de hitte kleur worden gegeven door De Bilt ons niet hebben ge- hart verpand heeft aan de van de achter het hout ge- het hout te beitsen", vraagd zijn meubelstuk te ko- scheikunde.' van zijn prepa- plaatste lamp ijeed de alco- men bezichtigen. Een gewone raat. dat tal van houtsoorten hol, die ik mijn preparaat had vmng niet welke moeilfik- tafcl. van gewoon hout als licht-doorlatcr.d maakt. gemengd, verdampen. Toch j5"etjen de heer Gerritsen in de de-Uwe. als de onze die ,Aan mijn onderzoekingen zette ik door en na tal van tijd van experimenteren echter van opmerkelijke werkte ik meer dan twee jaar meuwe proef nemingen vond xnoest overwinnen. Dat waren waarde bleek, toen de eige- en het waren vooral nachte- IK een vloeistof die aan de er veIe. hy beschikte bijvoor- naar een stekker in'het stop- lijke uren, .die ik doorbracht meeste houtsoorten de licht- beeld niet eens.over de nood- contact gestoken had. Want in mfjn tot laboratorium om- door]atende eigenschap blij- zakelijke instrumenten, hij op datzelfde ogenblik straal- gebouwd schuurtje- Twee Yf "„.V', 2°n<3er aat het was verplicht het fornuis als de ons door dat tafelblad een lange jaren droomde lk van Tj'SriT.., €a?t scheuren, droogoven en een teiltje als rose schijnsel tegemoet; het de resultaten, die ik van mijn..ooooejen of branden. primitief bad te gebruiken, uiterlijk gewone hout bezat uitvinding*' verwachtte en Omdat de dikte van het Dat hij er desondanks in ge- de eigenschap het licht van meer dan eens zonk mfj de hout kan variëren van luttele slaagd is een zo merkwaar een onder het meubel ge-' moed om'Verder-te gaan in millimeters lot drie centi- dlge vondst te doen, mag ze- plaatste lamp door te laten, de schoenen, als de proefne- meter, verwacht ik, dat mljn-ker een reden zijn hem met zodat wH konden genietenmingen geheel of ten dele vinding, belangstelling zal zijn bereikte resultaat geluk van het prachtige spel der mislukten. Op zekere dag bij- trekken in. het binnen- ente wensen! In officiële" kringen tc Washington heeft men Woensdag duidelijk te ken nen gegeven, dat dcV.S. liet Brits Amerikaanse besluit om de sleutel- industrieën van het Ruhr-gebled Duitse beheerders, over te dKtgen «Iet sullen herroepen ondanks herhaalde Franse protesten. Deze kringen tonen ten, volle sym pathie mét. het Franse verlangen naar veiligheid met betrekking lol Duitsland. Zij gaan echler niet accoord met; de Franse opvatting, datinternationale controle niet voldoende zou zijn om Duitsland te beletten nogmaals oorlog te voeren.'Hel verschil lussen het.Brits- Amerikaanse standpunt en het Franse wordt beschouwd als het verschil tus sen* een schema van internationale eon- tróle en een schema van internationaal beheer. De V.S. en Engeland zijn be reid de kwestie van de eigendom van de Ruhr-industrieën te Jatcn rusten totdat- het Duitse volk, door middel van een democratisch regeringsstelsel, erover kan beslissen. Men is echter van gevóelen, dat tot een schema van inter nationale controle zou kunnen worden, besloten, waardoor zou worden voor komen, dat de Ruhr-industricën ge bruikt kunnen worden om b.v. oorlogs- Het Britse LagCThuis heeft vandaag In tweede lezing z(Jn goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp tot nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie. Een mo tie van dc oppositie tot verwerping van het ontwerp werd met 373 tegen 211 stemmen afgewezen. voorraden aan te leggen. Hierdoor zou liet niet nodig zijn de Ruhr-industrieën •werkelijk onder internationaal beheer to stellen. Reuters diplomatieke correspondent verneemt, dat Herve Alphand, de lei der van do Franse delegatie op de Zes- landenconferontle tc Londen, de Britse en Amerikaanse afgevaardigden - een plan heeft voorgelegd inzake inter nationaal beheer der Ruhr-industrieën, Men gelooft, dat dit pian verstrekkende voorstellen inhoudt, Het is nog niet door <le conferentie besproken. Het Buckingham Palace maakte gisteren bekend, dat de toestand van prinses Elisabeth en. haar baby nog steeds uitstekend is. De geluk wensen blijven het postkantoor van het paleis binnenstromen. Er zijn er reeds meer dan vijfduizend ontvan gen. De naam van de baby is nog al tijd niet vastgesteld. De „Evening Star" weet te melden dat men het over de eerste naam al eens is doch dat over de andere drie of vier na men nog altijd, gediscussieerd wor^t. Eerste vos waargenomen in de Noordoostpolder Bij Lemmer, in do Noordoostpoldef, Is vanmidag de eerste vos in de polder waargenomen. Er is reeds een drijfjacht op het dier gehouden zonder resultaat evemvel Voor het tijdvak van 21 Novem ber t.m. 4 December, 194B zijn de volgende, bonnen, aangewezen,: BONNEN VOOR VLEES 401 Vlees: 100 gram vlees 402 Vlees: 400 gram vlees 403 Vlees: 150 gram vlees ALLE BONKAARTEN 407 Algemeen: .250 gram boter of margarine of 200 gram vet BONKAARTEN KA, KB, KC 812 411 Algemeen; 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 412 Xlgcmeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 413 Algemeen: pl.tn. 225 gram huis houdzeep of 180 gr. toiletzeep B 425, C 427 500 gram boter .of margarine ol 400 gram vet BONKAARTEN KD, KE 813 417 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 418 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram. vet 419 Algemeen: pl.m. 450 gram huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep ÏABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QC 808 133,134,137 Tabak: 2 rants, sigaret ten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB. ZO, ZB, ZE, MD, MF, MH 813 (byz,-arbeid a-s. moeders en kieken) Geldig zijn., de bonnen van strook X Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 November wor den gebruikt. De niet aangewezen bonnen van strook 2 kunnen .worden vernietigd. MEEST ZWAAR BEWOLKT Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond, Aanvankelijk Iets afne mende, maar later weer toenemende wind tussen West en Zuid. Meest zwaar bewolkt met voornamelijk in het Noordwestelijke ge deelte van het land nu en dan lichte regen of motregen. Weinig ver andering in tempera tuur. Zon op 8.06, onder 1S.44. Maan op 16.13. onder 11.34. 19 Nov. Hoog water te Rotterdam: le tij 5.56 uur, 2e tij lüi,06 uur (springtij). 19 Nov.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1