V HET ROTTERDAMSCH PAROOL Schimmen uit een nabij Verleden Minister Lieftinck zal zijn 85 millioen wel krijgen Yaart op Amerika gestremd Beraadotte's voorstel door Engeland overgenomen Tweede Kamer aanvaardt wetsontwerp tot verhoging van enkele belastingen Cochrans voorstel nu bij CvGD Churchill trekt weer van leer Chinese regering meldt succes Prinsje van Edinburgh heeft een flinke stem Controle in de treinen Kabinet Spaak afgetreden Prof. Goudriaan blijft Baron Van Boetzelaer ambassadeur te Parijs Geen Nobelprijs voor vrede, dit jaar Verdeling van Palestina Beroep van Bunche op oorlogsvoerenden Bendenactiyiteitop Java Politie tegen stakers in Duinkerken Mevrouw Kosenkina hersteld Baby verbrand door kokend water Mond- enklauwzeer neemt toe Weerbericht .Vrijdag 19 November 1948 Red. en Adm. Langs Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn.prljsi per week 0.33 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE Achtste jaargang, No. 2711 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Ee leden der Tweede Kamer hebben elch gisteren beziggehouden met auto s, met de lanaksaccijns, met ijeco's en acletassen. ïn figuur, lüke zin beziggehouden dan altijd, want wat er aan de orde was. klonk heel officieel aldus: wetsontwerp tot verhoging van de opbrengst van enkele belastingen, Er is 85 millioen gulden nodig, namelijk v£or het verlenen van toeslagen ten behoeve van de landbouwbedrijven on lichte gronden en dat bedrag zou moeten worden verkregen in twee 3aar, Hiertoe wilde minister Lief tin ck de tabaksaccijns, de weel debelasting en de ondernemingsbelasting verhogen. Van dat laatste voornemen is hij echter teruggekomen: bij de ondernemingsbelasting zou men zich met behoeven te houden aan de oorspronkelijk bedoelde twee jaar. De rest leverde trouwens ook al stof genoeg tot gedachtenwisseling. De heer Hofstra (Arb.) kon zich accoord verklaren met de ■wijze waarop de minister „dek king zocht", maar bij- dè andere partijen bleken diverse bezwaren te buizen. Zo diénde de heer L u- cas (KVP) een tweetal amende menten in, waarvan het ene erop aandringt, de verhoging van. de ta baksaccijns nadrukkelijk te beper ken tot twee jaar»,en het andere er bezwaar tegen maakte, dat acte- ^assen e.d. aan weeldebelasting werden onderworpen. Het laatste amendement nam de minister over, maar hij ontried het eerste ten sterkste, want hij zei voor' de ver hoogde tabaksaccijns op zijn minst drie jaar nodig te hebben. Dien overeenkomstig wijzigde toen de heer Lucas zijn amendement, dat met 48 tegen 21 stemmen werd aanvaard. Een derde amendement-Lucas had betrekking op het ijsje, maar om, zoals hierin werd voorgesteld, onderscheid te maken tussen ijs dat: in hotels en ijs dat in salons of uit een wagentje wordt ver kocht, ging de minister te veri Hij verklaarde het amendement dan ook aanvaardbaar en de hr. Lucas, vermoedelijk welwillend gestemd door de actetessen, trok het in. Moeten de auto's onder weelde belasting vallen? Vele leden meen den van niet, maar de minister rekende voor, dat als de auto onder deze belasting komt te vallen, Ne derland nog. aanzienlijk lager ligt dan België. Zijn betoog kon de Kamer overtuigen: zonder hoofde lijke stemming ging het wetsont werp erdoor, zij het met de aante kening, dat de CPN-fractie geacht wilde worden te hebben tegen- stemd. Er bleef toén nog maar weinig tijd in de. middagzitting over voor: dfe**'Élgètnefïë'^^ de begroting van binnenlandse zaken en discussie hierover is dan ook gisteravond, tot half twaalf voortgezet. Behalve een pleidooi van .een drietal sprekers voor strenger optreden tegen de zeden verwildering, hoorde de Kamer hier ook nog een uitvoerige be schouwing van mr. Oud (VVD) over het vraagstuk vari de zelf standigheid der gemeenten. -Zijn betoog drong aan op voorzichtig heid bij de concentratie: men moet niet verder gaan dan strikt nood zakelijk is. Wat een kleine ge meenschap kén doen, behoort men baar ook te laten doen. dan kan de verantwoordelijkheid ook meer tot haar recht komen, aldus Rotter dams burgemeester. Het voorstel tot hervatting van de onderhandelingen tussen Neder land en de Republiek Indonesië, dat enige tijd geleden is opgesteld door Merle Cochran, het Ameri kaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten, is thans als „wor king paper (werkschema) voorge legd aan. de C.V.G.D., die het ech ter nog niet in haar agenda heeft opgenomen.' Het is niet bekend, of de Belgische en Australische leden der commissie Cochran's voorstel willen aanvaarden als basis voor onderhandelingen. Mohammed Hatta, de republi keinse premier, is .Donderdag per vliegtuïg op zijn reeds lang voorge nomen inspectiereis haar Sumatra vertrokken. Hij wordt vergezeld door enige financiële en economi sche deskundigen. Winston Churchill Is -gisteren ïn het Lagerhuis hevig van leer ge trokken tegen de Labour regering, omdat deze Hugh Dalton, kanselier van het hertogdom Lancaster, heeft toegevoegd aan de Britse leden van het comité voor Verenigd Europa. In een heftige uitval aan het adres van Dalton beweerde Churchill, dat deze „zyn uiterste best had gedaan om de Haagse conferentie in de war te sturen". Dalton was een tegen stander van de politiek van een Verenigd Europa, behalve wanneer deze op een socialistische basis werd gevoerd, zo zei de oppositie leider. Ook tegen de toevoeging van sir Edward Bridges had. hij diep gaande bezwaren. Het was niet fair van Labour, om het hoofd van de Britse civiele dienst in partijpoli tiek te betrekken, Attlee stond Churchill te woord. Hij zei: „Churchill denkt dat wan neer er een Labourregering is. deze partijpolitiek voert en als- er een conservatief bewind is, of een ka binet onder zijn leiding, dat dat dan niet partijdig is." Luid applaus van de regeringaanhangers volgde. Volgens dè Chinese regering heb ben de troepen van Tsjang. Kai Sjek „opnieuw een overwinning" be haald In de slag: ten 'Zuiden van Hsoetsjou. Meer dan 20.000 man der onder communistische leiding vech tende strijdkrachten zouden ver nietigd. zijn door ducht- en land strijdkrachten der centrale Chinese regering. Reuter voegt er aan toe, dat deze berichten dé autoriteiten te Nanking, moed hébben doen. vat ten, maar dat „buitenlandse waar-, nemers twijfel aan de dag blijven 'leggen Ervaren'f btftteta'aiidsé waarnemers gaven te kennen, dat beweringen aangaande een eind overwinning „prematuur" zijn. Zij gaven toe, dat de volgende vieren twintig uur beslissend zouden kun nen zijn. -Nog steeds -vluchten duizenden personen uit Nanking. United Press schrijft, dat de verwar ring over 'de situatie duidelijk wordt geïllustreerd door het feit dat de Ame rikanen pessimistisch ten aanzien van de onmiddellijke resultaten van de strijd in Noord-Kiangsoe gestemd eljn. terwijl met de Engelsen, juist het tegenoverge stelde Het geval is. hoewel hun dezelfde inlichtingen ten dienste staan- North China Daily News, een krant die Brits bezit is, schrijft in een hoofd artikel over de verwarde toestand dat indien alle inlichtingen die door beide zijden gegeven worden Dp waarheid zouden berusten, beide partijen door elkanders Itntes zouden zijn, gelopen en met de ruggen tegen elkaar zouden staan. Volgens oen Woensdagmorgen uit-, gegeven communiqué van Bucking ham-palace maakt prinses Elisabeth het goed. alsook de kleine'prins, die „een gezonde baby" is, Overigens hebben bezoekers van het paleis, die in de buurt van de kinderkamer waren geweest, reeds verklaard, dat het prinsje blijkbaar „een goed stel longen" heeft. Studieniogelijkhedén voor beroeps-onderofficieren Beroepskorporaals en beroeps- onderofficieren der -luchtmacht kunnen 'na gebleken geschiktheid worden opgeleid tot officier mid delbaar technicus. In. aanmerking komen zij, die op. 1 September van dit jaar de leef tijd van 28 jaar nog niet hebben bereikt. Zij ontvangen, naast een vergoe ding van de door hen verschuldig de school- eri excursiegelden, eéh tegemoetkoming in de kosten van aankoop van studieboeken, enz. Het zal menigeen zijn opgevallen, dri op het ogenblik in de treinen, een strengere controle op abonnementen wordt gehouden, dan gewoonlijk het geval ls. Naar wij vernemen vindt dit zijn oorzaak Ir» het feit. dat gebleken ?s dat sommige gedemobiliseerde mi'i- tairen het hun ter beschikking gesiel- de abonnement langer gebruiklen dan geoorloofd was. Daarom nebben de Ned Spoorwegen besloten een strenge contróle toe te passen op alle in omloop zimde abonnementen en deze op hun geldigheid te toetsen. De Belgische eerste-minfster en minister van buitenlandse zaken, Paul Henri Spaak, heeft hedenmorgen bij de prins-regent Het ontslag van zijn kabinet in gediend. De Belgische ministers waren he denmorgen in kabinetsraad byecn gekomen onder voorzitterschap van Spaak. Nsl afloop van de zitting deelde Vermeylen, de minister van binnen landse zaken, het volgende aan de pers mede: - De onderhandelingen tussen de katholieke' en de socialistische par tij zijn ten einde en de eerste-minis- ter heeft bij de prins-regent het ontslag van de regering ingediend, onr de zaak van de volgende kabi netsformateur te vereenvoudigen. In afwachting van de verdere ontwikkelingen is de functie van minister van justitie tijdelijk over gedragen aan de minister van ko loniën, Wigny. Professor dr ir J; Goudriaan heeft be sloten z(jn benoeming'aan de universi teit van' Pretoria niet te aanvaarden. Naar wij .onlangs op gezag van prof. Goudriaan meldden," zou deze hoogleraar nog vóór 1 Januari naar Zuid-Afrika vertrekken, Reeds in Mei van dit jaar was hij uitgenodigd een. professoraat in. Pretoria te aan vaarden, maar ondanks herhaalde aandrang had hij er toen vóór be dankt. In Augustus waren dé Zuid- Afrikaners op hun aanbod terugge komen en tenslotte heeft Prof. Goudriaan het aanvaard. Daarna is van de zijde van hoogleraren en stu denten aandrang op hem uitgeoefend5 om in Nederland te blijven. Tenslot te hebben huiselijke omstandighe den de doorslag gegeven en de hoog leraar bewogen alsnog voor de be noeming in Zuid-Afrika te bedan ken. „(Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is thans aan- de Nederlandse ambassadeur te Parijs, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stacbouwer op „zijn. verzoek eer- .yol; -;. ontslagi ver-, léeri'd met Ingang van 1 December a.s. Overeenkom stig de verwach ting, waarvan wy enkele maanden geleden melding maakten, is tot zijn opvolger be noemd de vorige minister van Bui tenlandse Zaken, mr. C. G. W. H. baron Van Boetze laer van Oosterhout, die op 1 De cember zijn post zal betrekken. Verwacht wordt, dat jhr. Tjarda zich in Wassenaar zal gaan vesti gen. Ket Noorse comité voor de Nobel prijs heeft bekend gemaakt, dat er dit jaar geen prijs voor de vrede zal worden toegekend. Twee derde van het .bedrag zal aan het „speciale fonds" van het Nobelinstituut w rden gegeven. De staking in Noord-Amerika, die belangrijke havens als New York, Boston, Baltimore en Philadelphia heeft stilgelegd, het uitva ren van een paar honderd schepen belet en honderden voor Europa bestemde passagiers In de TJ.S.A, vasthoudt, gaat vandaag haar tien de dag in. William Margalis, de federale arbeidsbemiddelaar heeft verklaard Ie verwachten, dat de onderhandelingen tot_ de volgende week zullen duren, waarmee dus de hoop op een spoedig einde ver vlogen is. enig deel heeft aan een overeen komst die na onderhandeling even tueel tot stand zou komen. Eyan heeft functionarissen, van de bond van havenarbeiders te Ha lifax telefonisch verzocht bij hun besluit te blijven niet te werken op de naar Halifax gedirigeerde schepen. - Dit verkenningsvliegtuig van de Zweedse luchtmacht heeft een pa ar ski's aangemeten gekregen om ook in de winter, als in hei Noorden de vliegvelden gedurende vele maanden met sneeuw bedekt zijneen per fecte landing, te, kunnen maken. Het is de SAAB-27, die een snelheid van 435 km per uur kan ontwikkelen en ook als duikbommenwerper kan worden gebruikt. Woensdag is een 50-jarige schil- derspatvoon, toen hij werkzaamhe den verrichtte aan de achterzijde van een apotheek in de Marnïx- straat te Amsterdam, doordat het touw van een jaloeziesteiger brak, naar beneden gestort. De m~n was op slag dood. Graot-Brlttahhië heeft de UNO verzacht te trachten op de basis van het plan-Bernadotte een oplos sing te vinden voor het Palestijnse vraagstuk; De Engelse delegatie heeft in de politieke commissie een ontwerp resolutie ingediend; waarin een be roep gedaan wordt op de UNO om de gevolgtrekkingen waartoe de vermoorde bemiddelaar gekomen is, ten uitvoer te brengen. De voornaamste voorstellen die Bernadatte - deed, waren: GaliJea geheel aan de Joden toe te wyzen, de' Negeb by Transjordanië te voegen en Je- ruzalem onder-contróle van de UNO te stellen.. De Engelsen stellen1 voor om een verzoeningscommissie- te Installe ren, waarin drie landen, vertegen woordigd zijn. om* toezichtte hou dende®, de grpn^Iehi'andere bepa lingen, die gemaakt zijn bij het' ver delingsplan voor Palestina, dat door dé UNO is vastgesteld. Deze verzoeningscommissie zou ook op verzoek van de Veiligheids raad enige of alle adviezen ,van de tijdelijke bemiddelaar dr. Ralph Bunche en van de UNO-comxnissie voor het bestand overnemen. De commissie zon ook een tech nische commissie voor de grenzen benoemen om te helpen by het bepalen van de grenzen, van Israel en van Arabisch Pale stina. Deze grenzen ïouden ge baseerd 2ijn op de conclusies van graaf Bernadotte en in aanmerking komen voor wijzigingen, die de kans op overeenstemming tussen Arabieren en Joden kunnen verho gen. Het standpunt van de V.S. tegen over liet plan-Bernadotte, zal niet volledig bekend zijn voordat Mar shall Maandag zijn onderhoud met president Truman zal hebben ge had. den gehoor te geven aan een be vel van de Veiligheidsraad tot ont ruiming van de Negeb. Het ultimatum tot ontruiming van de Negeb loopt morgen af Israel heeft de Veiligheidsraad doen weten, dat-zq erin toestemt, de troepen die na 14= October de Negeb zjjn ingetrokken, terug te trekken. Het behoudt zich echter het recht voor, de -troepen die vóór deze datum daar reedt- waren, te handhaven. Israel heeft voorts twee verbindingsofficieren benoema om met' de Arabieren te onderhande- len. In de tijd van zes dagen, die af liep on 16 November U. "heeft de republikeinse guerilla activiteit op Nederlands bezet gebied een record bereikt, Naar de Dienst Legercon- tacten van het Nederlandse hoofd kwartier mededeelt zijn In deze pe riode 59 personen vermoord. 16 ver mist en IT;gewond. Gedurende deze période"' kwamen ~dg Nederlanders b;j patrouille 51' maal lh botsing met de republikeinen, terwijl 22 ge vallen van sluipschietsn gemeld zjjn. Er waren 25 gevallen 'van sa botage, waaronder de vernietiging, van Nederlandse verbindingslijnen zoals telefoonleidingen, aldus de woordvoerder. De republikeinen hebben verder .17 gevallen van brandstichting op hun geweten, tweemaal werd met handgranaten geworpen en 43 maal werd niet- milltair personeel aangevallen. Ralph J. Bunche, de bemiddelaar van de UNO voor Palestina} heeft vandaag de zeven Arabische staten en Israel elk afzonderlijk per brief verzocht onmiddellijk te beginnen met onderhandelingenover een wa penstilstand Ln bet Heilige land overeenkomstig de opdracht van de Veiligheidsraad. Bunche verzond zijn brieven kort l het bekend worden van het standpunt der Arabische staten, nooit met Israel aan de conferentie tafel te zullen gaan zitten en van een krachtige weigering.van de Jo- Den Haag verheugd over Hatta's rede |Van onze Haagse redacteur) De sterk aan de Nederlandse wen-, sen tegemoet komende rede van Mo hammed Hatta, uitgesproken vrijwel onmiddellijk nadat de regering in Den Haag het gemeenschappelijk be sluit had genomen tot de voortzetting van bet direct contact met de re publiek, heeft ln tot oordelen -be voegde kringen in Den Haag een zeer gunstige ontvangst genoten. Op plaatsen waar men gemeenlijk voorzichtig pleegt te zijn gaf men te kennen, dat men in elk geval de goede wil erkent, welke spreekt uit Hatta's rede met betrekking tot dè bestandsschendingen, terwijl men voorts de aandacht vestigt op het breken van Djogja met de oude po litiek die de deelstaten als marionet- staten aan de kant schoof. FOOR 1939 zou de se cretaris van de Vol kenbond in Genève zeker geert tijd gehad hebben u zelf even voor te gaan in het museum van de Bond, hoewel het onmiddellijk grenst tan zyn plechtsta tige kamer, in het Vol- ïenbondspateis. Wanneer u. in die jaren kans gezien row hebben door te drin gen tot zijn vertrekken, zou u daar misschien Arislide Brzand, Gustav Strcsemann of graaj Cia-. no hebben ontmoet. NU is dat allemaal an ders. Het Volteen- bondspalels heeft zijn oude glorie verloren. De orga nisatie is opgeheven, het gebouw is overgegaan in handen van de UNO die het gebruikt voor diverse cummissiezittingen. ar- chief en informatie cen trum. Ny heeft deze keu rige Zwitser. die zijn vreemde talen zo goed beheerst. b'sna te veel tijd. Ten slotte kan het opber gen en rangschikken van die documenten utt het verleden wel even wach- 'tén. Hij" opent een zware vensters hangt het ge- deur die toegang geeft tot schilderde portret van ds een 'kleine mal. indruk- grondlegger va„ de Vol- wekkend gestoffeerd met kenbond. Woodrow Wil- zware gordijnen en tapij- son. Kijk, een overzichts ten. Er heerst een doodse stilte en in deze stilte le ven gedempt de schim men" voort fit een nabij verleden, uit de jaren tus sen 1920 en 1939. Daar tussen de hoge politieke arena van die beelden, in schoon gecallï- dagen. De Duitsers en Ja- grafeerde pacten en ver- Gustav Stresemann voltooid verleden tijd foto van de .algemene ver gadering in 1934 toen de Sowjet-Üniè zijn intrede deed in de Bond. Litwinoff staat op het spreekgestoel te. Onder zijn gehoor vin den we de groten uit de panners slechts ontbreken, die traden reeds in 1933 uit de bond. U herinnert zich misschien, dat reeds in 1933, om precies te zijn op 19 October van dat jaar. Hitier de „smaad van Versailles" uitwiste door uit de Bond te treden. De Japanners waren boos weggelopen omdat ze hw gang niet mochten gaan ïn Mandsjoerije. Naast die foto van Lit winoff. ligt een vergeeld document. Er komt een zin in voor van 144 woor den. De laatste 48 woorden ervan luiden „....overwe gende, dat de uitnodiging om tot de Bond toe te treden een uiting is van de oprechte vredeswil van de volkeren van de Bond en van liaar erkenning van de noodsiakelijkbeid vim samenwerking met de Snwjet-Unic, bereid is die uitnodiging te aanvaarden on lid fn worden van. de Bond." Toen was het Lit winoff, thans is het Wis- jinski. De eerste verbaas de een wereld,, die vreemd en wantrouwend stond te genover de Sowjet-Uniè, door rijn gemoedelijk heid: de tweede schokt de wereld door zijn beeld- en kleurrijke scheldwoorden. We gaan verder door bet zaaltje.' In een sobere collectie, in foto's, soms gesigneerd, voorzien van goede wensen, in borst- het slot. dragen met vergeten handtekeningen staat hier het falen geschreven van een eerste poging tot een de wereldomvattende vol- kerensorganisatie. Kijk daar is Leon Blum, heel wat jonger dan nu, en de Belg Spaak, toen nog een onbekende ln de hoogste regionen, Mussolini met zijn harde stekende ogen en de toen met al gemene deernis omgeven figuur van ce negus van Ahessinië. Haile Selassie, die zelf nnar Oenëve kwam om sancties te vra gen tegen Italië. Langs de brieven, waar in de As-mogendheden be dankten voor de eer lan ger lid te mogen zün be reiken we weer de uit gang. De kennisgeving van Ttalië bestond uit drie regels machineschrift, on dertekend door Graaf Cia. no. Dat was zo de ferme gesnierde allure van deze srhoonzoon van Mussolini We kijken elkaar eens aan. onze geleider en wij. E^n glimlach soeelt om ziin lippen, terwijl hij de deur naar de Jral van het pa leis voor ons open houdt. We treden naar' buiten. Neen, opwekkende herin neringen worden.daar bin nen niet bewaard. De se cretaris trekt de deur van het zaaltje, toe en draait de sleutel om in Koningin beschermvrouwe van de Jaarbeurs H.M. Koningin Juliana heeft het beschermvrouwschap der Konink lijke Nederlandse Jaarbeurs aan vaard, nu H.K.H. Prinses Wilhel- mina; die van de aanvang der Jaar beurs 5n 1916 af tot het ogenblik van het beëindigen van hSar rege ring het bescherm vrouwschap heeft bekleed, dit heeft neergelegd. Opeenhoping vari goederen Intussen hopen de voor Europa bestemde herstelgoederen zich op, men schat de hoeveelheid op onge veer 140.000 ton. D staking dreigt ook het vaarplan der rederijen, die van Rotterdam op Noorri-Amerikn varen, in de war te sturen. Het stoomschip Veendam van de Hol land-Amerika-lijn is niet verder gekomen dan Halifax. Het schip is daar gelost en daarna naar Sout hampton en Rotterdam terugge keerd. Ook het motorschip Noor- dam, dat in Baltimore graan heeft geladen, heeft New York niet meer aangedaan, doch is Linea recta naar. Southampton vertrokken. De Akkrumdjjk, het eerste schip, dat in de niuwe dienst op Bremen zal gaan varen en op 17 dezer te New York arriveerde wordt aldaar op gehouden. Vertegenwoordigers van de ha- venarbedierh te Halifax hebben bekendgemaakt dat naar deze ha ven gedirigeerde schepen zullen worden gelost. De capaciteit van de haven laat echter alleen de behan deling van passagiersschepen toe. Over dit besluit is de leider der stakende bootwerkers zeer ont stemd. Hij heeft gedreigd alle schepen van de Cunard White Star maat schappij na de staking te New York te boycotten, indien de maat schappij niet ophoudt haar schepen naar Halifax te dirigeren. Wan neer de maatschappij haar huidige politiek niet veranderdt, aldus Ryan, zal hij niet toe staan dat zij Donderdagavond is een regiment van 800 man Noordafrikaanse troe pen in Duinkerken aangekomen, ter versterking van de 400 man veilig heidstroepen, die strategische posi ties Innemen tegenover l.OOO haven arbeiders. De havenarbeiders ver sterken een barricade achter de stalen deuren van een bavencom- Plex met balen, zakken en zwaar materiaal De stalen versperringen waren door de Duitsers aangebracht tijdens de bezetting. De veerdienst van New Haven naar Duinkerken Lwêrd:^ omgelegd.naar ..Calais. ;.Het plaatselijk hoofdbureau van de CCrT heeft ^bekend gemaakt, dat In dien de troepen zouden trachten de havenarbeiders uit hun stellingen te verdrijven, er een algemene sta- kfng In het gehele gebied zou wor den afgekondigd. Een woordvoerder van het ministerie.van binnenlandse zaken noemde de toestand te Duin kerken „ernstig**. Mevr. Kosenkina, de Russische onderwijzeres, die niet naar haar land wilde terugkeren -zal morgen bet Roosevelt ziekenhuis tc New York verlaten. Men zal zich herinneren; dat me vrouw Kosenkina uit een venster van het Russische consulaat ge sprongen is, waar zij gevangen ge houden werd. Dinsdagavond legde een bewoon ster uit de Konijnenstraat te Am sterdam haar zoontje van drie maan den in bed met een warme kruik. Na ongeveer tien minuten begon het kindje tc huilen. De stop van de warmwaterkruik was losgeraakt en het ventje lag in het kokende wa ter. In ernstige toestand is het naar het ziekenhuis vervoerd, waar het enkele ogenblikken later aan de ge volgen is overleden. Diergaarde „Blijdorp" won bloemenprijs Diergaarde Blijdorp" heeft met haar fraaie orchideeën de eerste prijs gewonnen op een tentoonstelling in Aalsmeer. Zo wel de orchideeën als de prij zen, een gouden en eert herinne ringsmedaille, zijn Zaterdag middag om twee uur in de Ri- vièrahal te zien. De „Coronia" van de Cunard White Star Line werd in October 1947 door Prinses Elizabeth'van Engeland të water gelaten. Het ls het groot ste passagiersschip, dat dit jaar werd voltooid. Op 4 Januari zal het schip zijn eerste reis van Southampton naar New York maken. Men neemt dan, dat de schoorsteen van de „Coronia" de grootste is, die ooit op een boot werd aangebracht. Hij is in ieder geval nog 3 meter langer dan die van de „Queen Elisabeth'De schilders hebben er dus wel het een en ander aan te doen. Ministerie icaarschuwt In verband met de ernstige ge volgen die het op het ogenblik weer heersende-, mond- en klauwzeer voor de veestapel kan hebben.,in Me xico heeft men eens hónderddui zend besmette dieren moéten af maken raadt het ministerie van. landbouw, voedselvoorziening ea Visserij de veehouders aan, de uiter ste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het tijdig laten enten der die ren, het beperken van de aankoop en van het in aanraking laten ko men van eigen met vreemde dieren,' het afdoende reinigen van vee transportauto's en het direct op geven van nieuwe gevallen van be smetting. Tot verplichte enting of tot blokkering van alle veevervoer. binnen of besmette gebieden, zal misschien worden overgegaan in dien de aanwijzingen niet voldoen de in acht worden genomen, of de huidige, maatregelen -niet effectief genoeg blijken. - Britse ambassadeur houdt receptie in Den Haag (Van onze Haagse redacteur) In verband met de geboorte van de zoon van prinses Elisabeth en Philip, hertog van Edinburgh zal de Britse ambassadeur in Den Haag, sir. Ph. Nichols, Zaterdagmiddag in de ambasade aan het Westeinde in Den Haag een receptie houden; waar alle Britse onderdanen en Britse vrouwen, die met Nederlanders zijn. gehuwd, en in Nederland, verblij ven, welkom zijn. Advertentie L M, Op verzoek van onze cliën- téle hebben wij opnieuw bij een van de beste meubel fabrieken een serie tuimel- ledikanten laten maken. Dittuimelledikantisde ideale oplossing voor kleinbehuïs- den. Een combinatie van ledikant en opklapbed,. een aantrekkelijk meubel, los staand van de wand en verplaatsbaar naar Iedere kamer. U bespaart zich de extra uitgave van een ombouw, daar het tuimelledikant com pleet geleverd wordt met spiraal (fijn weefsel). Zonder enige moeite opklapbaar. Geheel 2 persoons eiken Ook leverbaar fn 1 persoons. MATHENESSERLAAN (DUKZICHrj WEINIG VERANDERING Weersverwachting gel- «Hg tot Zaterdagavond. Zwaar bewolkt, metnn Pi en dan lichte regen of motregen en in het Zuid-Oosten van het land vannacht plaatse lijk nevel of mist. Ma tige en aan de kust tij delijk krachtige wind tassen Zuid en Zuid- West. Aanhoudend zacht '■weer. 20 Nov.: Zon op R.08. onder 16.43. Maan op 10.19. onder 12.32. 21 Nov, Hoog water te Botterdam: le tij 7,11 uur. 2e l(j 19.43 Uur. Hedenmorgen 8.40 uur te "Rotterdam. Luchtdruk 768.5wind Zuid 2; temp. max. II.B hedenmorgen 8.40 min. 9.0 gistermorgen 8,40. Weersgesteldheid motregen. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1