A J HET ROTTERDAMSCH PAROOL NIEUWE DELEGATIE NAAR INDONESIË Er komt internationale controle op de bewapening m Debat in Franse AssemWée geëindigd Regering is bezig met een Zondagswet Wetsontwerp kinderbijslag bij Kamer ingediend Regering ziet mogelijkheden voor spoedige overeenkomst Kabinetscrisis in België Truman doet Tsjiaisg geèn beloften Het vertrek der delegatie Dinsdag stemming over motie van vertrouwen Verzoek tot vrijlating van Rudolf Hess Spaak liever geen premier meer Auto in Damsterdiep; twee doden Er zit gang in de woningbouw Wisjinski's ontwapeningsplan door UNO-Assemblée verworpen Roozenburg blijft onoverwinnelijk Oplossing mogelijk meent Bramuglia Rechercheur speelde voor echtgenoot Alleen de kerken om advies gevraagd Regeling zal slechts tot Januari 1950 van kracht zijn Weerbericht Zaterdag 20 November 1948 led. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljsi per week 0.32 per kwartaal;/ 4,10, losse" nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 272 Uitgave N.V. De Nieuwe Per* Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam - Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker De Nederlandse regering heeft een uitvoerige en diepgaande studie gemaakt van het door minister Stikker gedaan verslag van de door hem In Indonesië gevoerde besprekingen. Het kabinet is daarbij tot de conclusie gekomen, dat er wellicht nog mogelijkheden zün om op de grondslag van de gedragslijn welke door de regering is vastgesteld, op korte termijn de geschilpunten tussen de regering van het Koninkrijk en -de regering van de Republiek, langs de weg der onderhandelingen op te lossen. Derhalve heeft het kabinet de minister van overzeese gebiedsdelen mr, N. J.'M. A. Sassen, de minister van buitenlandse zaken mr. D. ÏJ. Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur U Ncher, aangewezen als delegatie, teneinde in Indonesië besprekingen te voeren zowel met de regering van de Republiek, als met de federalistische nationalisten voor het tot stand brengen van een definitieve oplossing. Op wel zeer'verrassende wijze is het Belgische kabinet Spaak Vrij dag om het leven gekomen, Ver rassend, niet omdat, er geen aan wijzingen waren voor tegenstellin gen in de boezem der socialistisch- katholieke coalitieregering, maar ivel ora de wijze waarop het kabi net ten val kwam. In de zitting van de Belgische Kamer van Donderdag j.l. werd liet beleid van de katholieke mi nister van justitie Struyve scherp onder handen genomen door socia listen, communisten en liberalen. Hij had gratie verleend aan twee Rexisten, die aanvankelijk waren ter dood veroordeeld. Dit besluit van de minister was de druppel die het gemoed deed overlopen. De Kamer onthield de minister zijn waardering op tal van punten niet. Men erkende dat de voltrek king van 107 doodvonnissen beves tigde dat de minister zijn taak met ernst heeft opgevat. Dit alles nam niet weg, dat het gratiebesluil voor twee beruchte Waalse Rexis- ten naar de mening van de Kamer een grove fout in het ministerieel beleid was. De minister wilde niet wijken en toen kwamen er moties van afkeu ring los uit de socialistische hoek en later een nog scherpere uit die der communisten. Toen bij de dis cussie bleek, dat ook de liberalen zich in het gelid der oppositie schaarden, werd het duidelijk dat een nederlaag de katholieke minis ter niet meer kon ontgaan. Nog voor de moties .in stemming kon den worden gebracht, deelde-mi nister de Struyve mede zich te wil len terugtrekken. De stemming kwam te vervallen, het parlement ging huiswaarts en over het conflict tussen volksver tegenwoordiging èn regering werd in het voltallige kabinet krijgsraad gehouden. Overeenstemming kon hier niet worden bereikt en de laatste acte van het drama was de gang van minister-president Spaak naar de prins-regent om het ont slag van het gehele kabinet aan te bieden. Biedt dit ontslag een perspectief tot liquidatie der moeilijkheden? Nauwelijks, de labiele politieke toestand in België houdt weinig mogelijkheden daartoe in. Ken merkend is dat reeds besprekingen gaande zijn, die de wankele rooms- rode coalitie .zullen moeten conti- nueren. -Naar van gezaghebbende ztfrte te Washington vernomen wordt, heeft pre sident Truman zich in zijn antwoord aan Tsjiang Kal Sjek op diens verzoete om uitbreiding van dc materiële en morele steun van enige belofte ont- houden. In gezaghebbende diplomatieke kringen verklaarde men. dat Truman op het ogenblik nog niet bereid Is toe te stemmen in een of ander groot nieuw program van hulpverlening aan de re geringslegers in China Alles duidt er Inderdaad op, dat dergelijke plannen op het ogenblik niet worden overwogen De factoren die hierbij een rol spelen zt)n De delegatie zal worden bijge staan door epige vooraanstaande le den der Statcn-Generaal als waar nemers, en enige deskundigen uit Nederland, terwijl in Indonesië overleg met de hoge vertegenwoor diger van de kroon zodanige andere deskundigen.kunnen worden toege voegd als nodig zal blijken. Deze de legatie ~:_I _jer binnenkort vertrek ken. Nu de federalistische nationa listen op uitnodiging der Nederland se regering enige maanden geleden naar Den Haag zijn gekomen voor het voeren van overleg, dat tot ver heugende resultaten leidde, meent de delegatie dat het ditmaal op haar ■weg ligt, hen nu. in Indonesië te gaan ontmoeten. (Van onze Haagse redacteur) Verwacht wordt dat de Neder landse delegatie die onder leiding, van de ministers Sassen en Stikker naar Indonesië zal vertrekken, Zoii- dag'avond reeds in het vliegtuig zal stappen. Omtrent de duur van hun verblijf heeft mén' op het ogenblik nog geen duidelijke indruk. Als waarnemers zullen met de delegatie meegaan de tweede kamerleden mr. M. M. van der Goes van Naters (P. v. d.A.), prof. C. P. M. Romme (K.V.P.), H. W. Tilarius (C-HAL), H. J. W. Meyerink, (A.R.) en het eerste kamerlid, prof. A. N. Mole naar (P. V. D.) De deskundigen die de delegatie zullen vergezellen, zijn mr. N. S. Blom, raadsadviseur van buitenlandse zaken, dr. Hoven uit Batavia, de heer Manschot van overzeese gebiedsdelen, mr. J. H. de Pont, de heer P. A. Ursone en ge- zantschapsraad dra. H. Hagenaar. Vijftien jaar geëist tegen moordenaars van antiquair Twee zigeuners, Adell en Wijs, hoorden 15 jaar gevangenisstraf te gen zich eisen, omdat zij in begin Maart van dit jaar op laffe wijze de 71-jarige antiquair Koldijk te Bussum in zijn woning met een smidshamer en. een stengun. had den vermoord. het is nog niet eens Sinterklaas, dat duurnog twee wekenmaar in bossen is -men. thans reeds bezig te zorgen uoor de Kerstmis. By auto- uracFiten vol worden de Kerstbomen al weggehaald om naar de hande- i laren te worden gebracht. Over het voortbestaan van de huidige Franse regering zal over drie dagen weer worden gestemd door de Nationale Vergadering. Socialisten, radicalen en leden van de MUF (de katholieken), Reb ben gisteren een motie van ver trouwen In de regering ingediend, waarover Dinsdag zal worden ge stemd. Het indienen, van de2e motie volgde op een demonstratie van de lunistische fractie. 1. het onzekere bestaan van Tsjiang Kai Sjek; 2. de omstandigheid, dat de voorwaar den voor veldtochten In China thans snel ongunstiger worden, waardoor de nationalistische legers enige adem pauze zouden kunnen krijgen; 3. de hoop op totstandkoming van een coalitie: 4. de veronderstelling, dat de Chinese communisten in feite een grote mate van steun gemeten van de Chinese bevolking; 5. dat het misschien raadzaam zou zijn individuele steun te verlenen aan ge neraals als Fee Yso-Yi, die zich on derscheiden hebben bö bet weerstaan van de communistische stormloop. Indien cr niets zou konten van een coaiitie. Over de strijd in China wordt gemeld, dat de regeringstroepen b(] Hsoetsjou een omtrekkende beweging maken om de communistische troepen aldaar, te vernietigen. Het beleg van Soehslen, ten. zuiden van Hsoetsjou, zou zijn opge heven. De Ned. Herv. Kerk te Zelhem, die door oorlogshandelingen groten- het regiem deels werd verwoest, zal worden herbouwd. Men. hoopt over onge veer twee jaar met het herstel ge reed te zijn. Hu dolf Hess" raadsman op het inter nationale militaire tribunaa3, Alfred Seidl, heeft de geallieerde bestuursraad te Berlijn verzocht het vonnis van Hess te vernietigen en Hess' vrijlating te ge- jasten. Hess werd tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld- indienen van ?p een dei leden der corafti Zij waren allemaal opgestaan en hadden de Marseillaise aangehe- ven, blijkbaar om hiermee een ver klaring van hun leider Jacques Duclos te onderstrepen, dat de Franse communistische partij geen centime uit het buitenland had ontvangen, Duclos viel minister Moch' scherp aan over zijn verklaring van Dins dag, dat geld uit Oost-Europa de mijnstaking had gefinancierd. „Ik daag iedereen uit om te be wijzen dat het 'niet waar is," zei Duclos en hij eiste dat er een par lementscommissie zou worden in gesteld om in* de boeken van de communistische partij na te gaan, of er inderdaad geld uit het bui tenland v/as ontvangen. Maar die commissie zou. dan tevens naar Le Populaire moeten gaan, zei Duclos, want deze socialistische krant had wèl subsidies uit het buitenland .ontvangen- Maar Moch ging er niet op in. „U geeft slechts toe, wat kan worden toegegeven", beet hij de communis tische,afgevaardigde toe. „Niet een commissie van-:-"onderzoek zalf de feiten aan het licht'bréngen?! dat zal de justitie ydoën". En om nog eens duidelijk "te doen uitkomen, hoe hij over - Duclos' en de zijnen dacht, voegde hij eraan toe: „De communistische partij is een per- Koningin beschermvrouwe van de Jaarbeurs H.M. Koningin Juliana heeft het beschermvrouwschap der Konink lijke Nederlandse Jaarbeurs aan vaard, nu H.K.H, Prinses Wilhel- mlna, die van de aanvang der Jaar beurs In 1916 af .tot het ogenblik van het beëindigen van haar rege ring het beschermvrouwschap heeft bekleed, dit heeft neergelegd. Belgische crisis sal wel enige dagen duren Prins-regent Karei van België heeft gisteren het hem door pre mier Spaak aangeboden ontslag van de Belgische regering aan vaard. Hij heeft Spaak verzocht, het hoofd te willen blijven van een „interim-regering" in afwachting van dc vorming- van een nieuw ka binet Het schijnt, dat Spaak liever geen premier meer zal willen zijn van het nieuw te vormen ministe rie, - omdat bij zichten volle wil kunnen wijden, aan buitenlandse zaken. De prins-regent heeft gistermid dag de voorzitters van de politieke partijen ontvangen. Men verwacht, dat deze raadplegingen nog wel enige dagen zullen voortgaan. Dc katholieken en de socialisten, de twee partijen waarop de regerings coalitie steunde, zijn het oneens over de koningskwestie, over het onderwijsvraagstuk (verwant aan de ten onzent békende schoolstrijd) en over de berechting van collabo rateurs. 'Dit. laatste ..onderwerp werd het struikelblok voor de thans afgetreden regering; in bet nu demissiDnnaire kabinet zal de portefeuille van justitie (die minis ter' Struyc had) ad interim worden beheerd door Pierre Wigny, de mi nister van koloniën. Mochten de beide partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over hun programma, dan: zouden Kamerontbinding en nieuwe ver kiezingen 'moeten volgen. Oor spronkelijk zouden de verkiezingen eerst in 1949 worden gehouden. Een personenauto met twee verzeke ringsagenten als Inzittenden' Is gister morgen bij het Inhalen van een vracht auto geslipt en even bultan Appingcdam in het Damsterdiepgereden. De Inzit tenden konden slechts metveel moeite op het droge worden gebracht,"doordat de. wagen over de kop was geslagen. Hun levensgeesten (waren toen reeds geweken. De slachtoffers waren de 42- Jarlge H. Smidt uit. Appïngedam en.de. 33-jarige J. Sikkema-. uit' Uithulzcrmee- den. Gesneuveld in Indonesië De i.egerlng maakt bekend, dat tot haar leedwezen In dc afgelopen.-week in Indonesië het volgende verlies is geleden: Korp. S. Koopmans uit Heh- naarderadeel, Fr. Gisteren is op Buckingham palace hel Laatste bulletin uitgegeven Het'luidt: „Hare Koninklijke Hooghcfd prinses Elisabeth cn baar zoon verkeren nog steeds m een uitstekende gezondheids toestand, Het dagelijkse bulletin zal voortaan niét meer worden uitgegeven'' De Nederlandse kustvaarder „Qua Vadls", die In de Tlieemsmondlng ge zonken was, Is gisteren gelicht en de rivier op gesleept manente vijfde colonne, die betaald wordt door een totalitaire staat." Tegen het eind van de vergade ring stond Paul Ramadier op. Kij vroeg de communisten of zij in ge val van oorlog zouden weigeren, hun land tegen de Sow jet-Unie te verdedigen. Maar Duclos ant woordde slechts met een nieuwe •aanval op minister Moch. In._DuïrjIcerken >*Js:;: de; ^toestand nog even" kritiek als een'dag te voren. De stakers in de haven heb ben zich achter een stalen barri cade uit de Duitse tijd verschanst en vierduizend manschappen van de garde mobile en koloniale troe pen zijn het havengebied binnen getrokken. Van de verkiezingen die onlangs voor de Raad der Republiek (de Franse Senaat) werden gehouden, zijn thans de uitslagen voor 309 van de' 320 zetels bekend. Zij lui den: Gaullisten 121, Socialisten 58, Radicalen 51, Onafhankelijken 26, Communisten 20, MRP 16, PRL (rechts) 4, overigen 13. Er zit gang in de woningbouw Het blad „Wedèropbouw-Volkshuis- vesting" een uitgave van het de partement van Wederopbouw van dit jaar maandelijks 1900 wo ningen klaar kwamen, in 'het twee de kwartaal 2300 per maand. In Juli en Augustus kwamen 6200 wo ningen gereed. In de eerste acht maanden van dit jaar werden dus 18.800 woningen aan de woning voorraad toegevoegd. Verder waren er op 1 September 44.500 woningen in aanbouw. Zou den deze,, in het allergunstigste, ge val, vóór het einde van. dit jaar klaar komen: dén kwamen er In dit hele jaar 63.300 woningen gereed. Deze veronderstelling is echteraan de speculatieve kant. Nu het aan tal 4n gebruik te "nemen woningen 'Iédere maand stijgt, mag verwacht worden, dat cUt jaar toch zeker ruim 30.000 woningen af komen. Een typisch bewijs Voor de toe nemende activiteit in. de bouwvak ken is, dat het aantal werkloze bouwarbeiders in Augustus daalde. Ook de vraag, naar werkkrachten nam af. Merkwaardig is het, dat;er wat meer metselaars zonder werk liepen, vermoedelijk veroorzaakt door gebrek aan. metselstenen, In de geteisterde gebieden zyn nog 57 wecleropbouwkampen, waar in cm 26 Augustus nog 5254 bouwarbeiders een onderdak, von- den. Naast het toenemen van.de „le gale" bouwactiviteit blijkt de „ille gale" oftewel de „zwarte" nog steeds groot te zijn: In Septem ber zijn nog 63 clandestiene bouw werken opgespoord. Daarmee waa een bedrag" van 125.909.— ge moeid. De Berlijnse crisis Er komt een internationaal contrólclichaam voor de gewapende strijd krachten der UNO-leden, Dit lichaam 23! de bevoegdheid hebben, vol ledige inlichtingen te ontvangen, controleren en publiceren die door alle leden van de UNO over de sterkte van hun gewapende macht worden verstrekt. De bijzonderheden van het plan zullen worden uitgewerkt door de Veiligheidsraad en de commissie voor conventionele bewapening. Tot de instelling van dit contrö- le-orgaan.is gisteren besloten door de UNO-Assemblée: zij nam met 43 tegen 6 stemmen het hiertoe gedane voorstel, ingediend door de Westelijke mogendheden aan. Tot de tegenstemmers behoorde o.a. de Sowjet-Unie. Rusland had enige weken gele den, bij monde van Wisjinski, het bekende eigen ontwapeningspian ingediend de vijf grote mogend heden zouden volgens dit Russische plan hun gewapende macht met een derde moeten verminderen maar met een bijna even 'grote meerderheid, nl. 39 tegen 6'stem men (en 6 onthoudingen) werd dit plan door de vergadering verwor pen. - De debatten die aan de.stemmmg vooraf gingen bestonden weer uit de bekende, woordenduels West- Oóst: John Foster Dulles sprak, bij. ontstentenis van Marshall deze gaaf Zondag naar Washington voor Amerika.. Hij beschuldigde de Russen van „wreed bedrog" om dat zij met hun simplistisch voor stel de bevolking van de wereld v/ilden wijsmaken, dat men de re geling van de vrede maar met de Franse slag kon afdoen. Wisjinski liet zich evenmin onbetuigd en ha merde weer op het aambeeld van de Westerse oorlogshitserij en de kwaardaardige bedoelingen jegens de vredelievende Sowjet-Unïe. En geland en Amerika, zo zei Wisjins ki, hielden een waanzinnige bewa peningsrace en om zijn beweringen te staven haalde hij iets dat ge bruikelijk schijnt te worden een boek te voorschijn, „Militarisatie van Amerika", waaraan o.a, prof. Einstein heeft meegewerkt, en waaruit Wisjinski citeerde dat Amerika op het ogenblik mil- lioen man onder de wapenen heelt- Een herhaling dus aan beide zijden van de bekende stand punten. De uitslagen van de gisteren ge speelde partijen om het wereld kampioenschap dammen zij wer den ditmaal te Heerlen gespeeld -~ luiden als volgt: RoozenburgPost 20; Laros Demesmaecker 20; RostanPerot 0—2; Vcrpoest—Ghestem O-r-2; Chi- land—v.d, Staay 1—1 Het klassement luidt thans: 1. Roozenburg 14 pt.f 2, 3 Keiler cn Ghestem 9 pnt; 4. Verpoest 7 pnt; 5, 6, 7 Chiland, Daros en v. d. Staay 6 pnt; 8, 9 Perot en Post 5 pnt; 10. Demesmaecker 2 pnt; 11. 1 pnt. De Argentijnse voorzitter van de tAsiligheidsraad, dr Juan AtilJo Bramuglia, heeft in een rede, die door de omroep van de UNO werd uitgezonden, verklaard, er van overtuigd te zjjn, dat de Berlijnse crisis zou kunnen worden opgelost. Het zoeken 'naar een oplossing zou moeten geschieden zonder de waardigheid en de belangen van de partijen te schaden. Gezocht zou moeten worden naar een methode om de Berlijnse blokkade op te heffen en tegelijkertijd een enkele valuta in le voeren, aldus Bramu glia. Een. jonge vrouw te Amsterdam, die mei haar echtgenoot en kind bij haar ouders inwoonde, verwonderde zich er over dat op het JavapieSn een woning al weken lang leeg stond. Zjj ging er eens op af en hoorde van de eigenaar, dat de woning toegewezen was aan een weduwe uit de Hasebroekstraat, die missiën wei bereid zou zijn de woning af te staan. De jonge vrouw toog naar het opgegeven, adres en vond daar in derdaad de bedoelde vrouw, die bereid was van baar woning af te zien, mits zij echter een ..sleutelgeld" van f 1.000 ontving. Ook wist zij nog wel kamers in de van Woustraat, die baar ook toebehoorden en een woning in Den Haag. die eveneens op baar naam stond, maar waarvoor zij behalve f I.OQO sleu telgeld nog f 1.500 vroeg voor enige meubelen, die zich In die woning be vonden. De jonge vrouw toog naar de recherche voor economische zaken en met een rechercheur, die zich als de echtgenoot voordeed, ging zij weer naar de vrouw in de Hasebroekstraat. Deze wilde echter maar een persoon :ege]|jk spreken om niets In het bijzijn van anderen behoeven te zeggen De „echtgenoot-rechercheur" nam het ge sprek. waar en probeerde af te dingen op de bedragen. Dit lukte niet, want zo zei de vrouw, als ik naar een makelaar ga, dan krijg ik zeker wel 2.000 of meer. De rechercheur ging weer weg maar kwam even later de vrouw arres teren, die zich gesnapt ziende alles ruiterlijk bekende. Tegen haar werd proces-verbaal opgemaakt In de vergadering der Tweede Kamer zjjn gistermiddag de alge mene beschouwingen over de be groting van binnenlandse zaken voortgezet met een betoog van de heer Wagenaar (C-P.N.) die vond, dat -de gemeenten te weinig arm slag hebben en een grotere uitke ring uit de belastingen nodig heb ben. In verband met de moeilijk heden met verdeling der woon ruimte wilde hij richtlijnen. Spr, vroeg, of de minister in verband met de Zondagswet alleen advies aan de kerken gevraagd heeft. Hij wilde ook andere instanties doen raadplegen, o.a. de grote sportbon den. De heer Van Dis (S.G.) ontwik kelde bezwaren tegen excessen op bet: gebied der kleding en- tegen de zedenverwildering. De huidige lec- tuurverspreiding levert z.i, ernstige gevaren op: ook op openbare lees zalen en bibliotheken is zeden- ondermijnende lectuur voorhanden, zetde hij. De heer Scheps (Arb.) betoogde, dat een democratische staat prijs moet stellen op een vrije strijd op politiek gebied. Hij stelde de mi nister deze vragen: zijn er bij de laatste verkiezingen incidenten ge weest 'en zo ja, zijn deze recht streeks of zijdelings uitgelokt door de politie? Waar is de stembusstrijd gestreden met ingrijpen der politie in de stemlokalen? Dc geestelijke vrijheid moet verdedigd worden en voor de vrijheid van de staat moe- Rostan Iten alle nodige maatregelen worden 1 genomen. In een fel betoog keerde de heer Scheps zïch in verband hiermede tot de communisten, In zijn antwoord gaf de minister van binnenlandse zaken, de heer Van Maarsse%'een, aan, welke kerkgenootschappen om advits is gevraagd in verband met de Zon dagswet. hij heeft niet alle kunnen vragen. De minister zei het niet nodig te vinden aan culturele orga nisaties advies te vragen. De over heid meent wel le weten, wat deze en de sportbonden wensen. Voor de begrafeniswet komt een commissie, waarin de voornaamste kerkge nootschappen en andere vertegen woordigd zullen zijn. Wat de woonruimtewet aan gaat, merkte spr. op, dat B, en W, bevoegd zijn te vorderen, dat B. en W. niet verplicht zijn te antwoorden op een desbe- treffende interpellatie is .wet telijk volkomen juist, maar hjj zou het toejuichen als ÉL' én WT zoveel mogelijk vrij willig ope ning van zaken jegens de raad zouden geven. In voorkomende gevallen zou een boven gemeente] ijk vestigingsbeleid uilkomst kunnen geven; deze ver klaring betekent niet. dat de mi nister een zodanige regeling zal voorschrijven. Het geven van richt lijnen voor het bepalen van een minimum woonruimte lijkt spr. on doenlijk. Naar dc minister verdere mede deelde. zal de wervingscampagne voor de reservcpolitie en de natio nale reserve spoedig kunnen begin nen en hij vertrouwde dat deze met groot succes zal worden bekroond. Maker van „Penny Sere nade" weer in Nederland Melle Weersma. de Nederlandse componist in het lichte genre, wiens schepping „Penny Serenade" kort voor.de oorlog de gehele wereld veroverde het werd in vele ta len gezongen is gistermiddag na een tienjarig verblijf, in Zuid-Ame- rika op Schiphol teruggekeerd. Hij zal in Nederland familie bezoeken- en enkele- particuliere, aangelegen heden regelen. „Maar Kerstmis vier ik iveer in Buenos Aires en daarna wachten mij weer., nieuwe contrac ten. Mijn laatste compositie heet ..Anneke"; de Ramblers zullen haar binnenkort -spelen". 1 Met een "plechtigheid., die veel overeenkomst vertoontmet de hutyeli?/cs- ccremonie, -U'ordt een wetsrol overgedragen aan een, joods militair Jcemp. Onder een soort baldakijn, gedragen op vier bajonetten en ge volgd door een ere-escorle, wordt de wetsrol door een erepoort binnen gedragen, Het opschrift van de poort luidt: „Mores ontving da Torah op Sinai en gaf haar over aan Jozua". Het wetsontwerp tot wijziging van dc kinderbijslagwet, dat de kinderbijslag wil doen uitkeren van liet tweede kind aï, is thans bij de Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp beoogt in de eerste plaats een aequivalente aanvulling op de loonbijslag te verzekeren aan de loontrekkenden, wier gezin meer dan twee voor kinderbijslag in aan merking komende kinderen telt. Daarenboven wordt, ten einde te gemoet te komen aan de moeilijk heid waarop irt het bijzonder de Stichting van de Arbeid, nader heeft gewezendat ten gevolge van <3e inhouding van. loonbelasting'' de loonbijslag van fgeen volle dige compensatie biedt voor de ge- istegen kosten van levensonderhoud! van gezinnen van vier personen, ook voor hét tweede kind een aan vulling op de kinderbijslag voorge steld. Zoals eerder Is medegedeeld, ligt het in het voornemen een wijziging van de loonbelasting- tarieven ten gunste der lagere inkomens te bevorderen. In verband hiermede heeft de compensatie, welke thans in de vorm van een aanvullende kin derbijslag, te rekenen van het tweede kind, wordt gegeven, een tijdelijk karakter. Hierbij dient nog in het oog te worden gehouden; dat de thans be staande kinderbijslagen slechts tot 1 Januari 1950 van kracht zijn. Na der wordt onderzocht, welke de re geling na 1 Januari 1950 moet zijn. Daarbij zullen zowel de loonbelas- tingtarieven als het bedrag van de kinderbijslag in de beschouwing worden betrokken. Echtscheidingen aan het Egyptische hof Te Cairo Is offlcieeJ medegedeeld, dut koning Fa roek van Egypte en koningin Fa rid a gescheiden zijn. Ook wordt medegedeeld, dat de zuster von de Egyptische koning, prinses Fsw- zia. gescheiden is. Haar gemaal was d* Sjah ven Pcrzlë. De officiële mededeling over de schei ding van koning Faroek en koningin Farida zegt: God heeft in zijn hoge wijsheid gewild, dat de banden,, die d.« twee .edele vorstelijke personen verenig den, verbroken worden. Hf] beeft de ko ning en de koningin het verlangen ln gegeven te scheiden hoezeer zij het ook betreuren." Het huwelijk tussen koning Faroek etv koningin Farida werd op 2ü Januari 1938 gesloten. Bruid en bruidegom wa ren toen beiden 17 jaar 'oud. Uit het huwelijk tussen korting Faroek cn koningin Farida zijn drie dochters geboren. In. de officiële mededeling over de schelding van. keizerin Fawzia wordt verklaard; „Hare majesteit moest twee en een haif Jaar geleden op doktersad vies een reis naar Egypte maken voor behandeling cn verandering van kli maat. De dokters hebben uitgemaakt, dat het klimaat van Teheran niet goed voor hare majesteit ls en dat verblijf van, de keizerin in Perzië gevaarlijk zou rijn voor haar gezondheid. Daaram is by wederzijdse overeenstemming beslo ten tot scheiding over le gaan." Dienstplichtigen kunnen naar marechaussee De minister van Oorlog heeft bepaald, dat ten hoogste 150 dienstplichtigen, die thans hier voor eersle oefening Jn wer kelijke dienst zijn, kunnen worden toe gelaten tot een eerste vrijwillige ver bintenis als beroepsmilitair, bestemd voor dc Koninklijke Marechaussee. Öok zij die bestemd zijn voor uitzen ding maar dc tropen, dan wel een rang bekleden eC voor een bijzondere functie ln opleiding zijn, kunnen voor deze overgang naar de Kon. Marechaussee Jn aanmerking komen. 3ETS MINDER ZACHT Weersverwachting, geldig tot Zondag- wond. vannacht op vel« plaatsen vorming van hevel of mist. Morgen overdag overwegend droog weer met verander lijke bewolking. Langs dc Wadden- kusc aanvankelijk nog matige Zuid westelijke wind. Overigens weinig wind. Iets minder zacht. 21 Nov.: Zon op 8.10, onder 18.42. Maan op 20.39, onder 13.15. 22 Nov.; Zon op 8.11. onder 16,40- Mann op 22.06. onder 13.44 20 Nov. Hoog water te Rotterdam: le tij 6.31 uur. 2e tij 18.51 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1