H HET ROTTERDAMSCH PAROOL Min. Sassen: Wij willen waar maken wat staat in nieuwe grondwet Ambtenaren schonden hun ambtsgeheim Spaak weer formateur Vijftienjarige jongen doodt zestien jarig meisje m Chinese rode leger opnieuw in aanval bij Soetsjou Ver. Staten bepleiten Israels belangen bij de UNO Van Hollandse en Zwitserse kaasboeren Maandag 22 November 1948 'Achtste jaargang, No. 273 Ministeriële delegatie naar Batavia vertrokken Britse en Amerikaanse ambassadeurs deden delegatie uitgeleide Tendentieuze publicaties over twee departementen Drs. G. M. Nederhorst weer in de Kamer Afschuwelijk drama te Enkhuizen F. J. Jürgens overleden Echtgenote (met bijl vermoord Franse havenstaking opgeschort Montgomery te Parijs Tsjiang Kai Sjek: Alleen royale bijstand kan ons redden Wensen dat Negeb-woestijn deel blijft van Joodse staat Oost-West-geschil ook in Berlijnse brandweer Vliegtuig botst tegen hoogspanningskabel Jeep rijdt huiskamer binnen Weerbericht led- en Adm. Lange Hctven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prljss per week 0.3Z per kwartaal 4,10, losse nummers 0,09 Opgericht dooi de Stichting „Het Parool"* Uitgave N-V. De Nieuwe Pers postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zondagavond om ongeveer half negen is met de PH-TDF (Franeker) van Schiphol naar Batavia vertrokken de nieuwe Nederlandse delegatie, die zal trachten een definitieve oplos sing voor'de moeilijkheden met de regering van de republiek tot stand te brengen. Deze delegatie bestaat uit de minister van over zeese gebiedsdelen Mr, N. M, A. Sassen, de minister van bui tenlandse zaken mr D. U. Stik ker en de gedelegeerde van het opperbestuur L. Neher en hun staf van specialisten. Voor het vertrek vertelde minis ter Sassen in de zaal van het nieu we restaurant tot de in groten ge tale aanwezige journalisten, dat de bedoeling van de regering is naar het woord van koningin Ju liana, uitgesproken bü haar inhul diging in de Nieuwe Kerk waar te maken wat neergelegd is in de nieuwe grondwet met betrekking tot de nieuwe rechtsorde van hei koninkrijk.. In de door de delegatie te voeren onderhandelingen, zullen, aldus de minister van overzeese gebiedsde len vanzelfsprekend ook de federa listische nationalisten worden be trokken. Minister Stikker zeide in dit verband nog, dat men hoopt te bereiken, dat onderhandelingen ge voerd kunnen worden door de Ne derlandse-, Republikeinse- en fede ralistisch nationalistische delegatie gezamenlijk- De delegatie zal ook met de Commissie van Goede Diensten spreken, doch de bedoeling is directe onderhandelingen te voe ren, van het verloop daarvan zal de verdere gedragslijn afhangen. Ook Moh Hatta zal de delegatie stellig ontmoeten. De Commissie van Goede Dien sten zal eerst In een later, stadium woi'dpn ingeschakeld. De onder- Handelingen .zullen.dus eerst recht streeks worden gevoerd. Wanneer deze*onderhafttfêlingeü 'iöE'Trésu'!-' taat zullen hebben geleid zal de Commissie van Goede Diensten in de onderhandelingen worden be trokken. Öp de vraag hoelang de delega tie in Indonesië zal vertoeven, werd geantwoord, dat het verblijf slechts, enkele weken zal duren. De vraag of "deze als laatste po ging moet worden beschouwd be antwoordde de minister met op te merken, dat .er al zo dikwijls vnn een laatste poging is gesproken, dat dit wel niemand meer zal interes seren. Op een vraag aan minister Stik ker over - de bestandschendingen gal deze ten antwoord, dat hij de cijfers niet bij de hand had, maar dat hij bleef bij zijn verklaring, na zijn vorige reis afgelegd, dat „een daling daarvan geconstateerd is, gedurende de tijd dat hij in Indo nesië vertoefde. Het kan toeval ge weest zijn, zo voegde de minister er aan toe, «maar het is niettemin een fèit". Ongeveer een uur voor het ver trek van het vliegtuig kwamen de Amerikaanse ambassadeur dr. Her man B- Baruch, de britse ambas sadeur sir Philip Nichols en de mi nisters van S'chaik, Götzen. en Schokking, de leden van de dele gatie de hand drukken-Het ligt in de bedoeling dat spoedig ook ver tegenwoordigers uit het parlement de reis naar Indonesië zullen aan vaarden om zich bij de delegatie te voegen. Als waarschijnlijke candi- daten noemt men prof, Romnie, (KVP) prof. Molenaar (VVD) mr. van der Goes van Katers (P.v.d-A.) en. de heren Tilanus (CH) en Meyerink (AR). Tijdens de afwezigheid van de ministers Sassen en Stikker zal dr- Drees optreden als waarnemend minister van buitenlandse zaken en minister Götzen als waarnemend minister van overzeese gebieds delen. Paul Henri Spaak heeft op zich genomen een nieuwe regering te vormen. Deze. bekendmaking kwam na een dag van besprekingen tijdens welke de prins-regent alle partij leiders en de voorzittersvan beide Kamers van tiet parlement ontving. Spaak verklaarde Zondag, dat hij. tegen Maandagmiddag met de sa menstelling van het nieuwe kabinet gereed hoopte te komen. De nieuwe regering zou een spe ciale afdeling krijgen voor de be strijding van de werkloosheid. Spaak zei te hopen in staat te zijn het nieuwe kabinet kot de zomer van 1949 te kunnen handhaven, dan zul len nieuwe algemene verkiezingen worden gehouden, waaraan voor de eerste maal in Belgïë's geschiedenis vrouwen zullen deelnemen. Teneinde in Indonesië besprekingen te gaan voeren zowel met dé. re gering van de Republiek als wet de federalistische nationalisten en-op deze wijze de geschilpunten tussen het Koninkrijk en de Republiek op korte termijn langs de weg der onderhndetingen op te lossen, is een nieuwe delegatie Zondagavond naar Indonesië vertrokken- bestaande uit de ministers Sassen en Stikker en ir. Neher. Even voor het vertrek van de Constellation v.'un.r.: Mr. D. U.-Stikker, ir. L. Neher, mr. E. J. M. A. Sassen, minister L. Götzenminister mr. J. R» H. van Schaik, mi nister-president dr. W. Drees en minister mr. W. F. Schokking. (Eigen bericht) Het is nü zeker, dat Drs. G. M. Nederhorst, jr. H„ Vos zal opvol gen als lid van de Tweede Kamer. Ir,. Vos, die benoemd is tot direc teur van de Centrale Arbeiders Deposito- en Verzekeringsbank in Den Haag, zal tegen het Kerstre ces het parlement verlaten. Drs. Nederhorst was door het partij bestuur van de P. v. d. A, aange zocht directeur te worden van de Di. Wiardi Beckmanstichting. De huidige directeur, mr. drriBarents, die kortgeleden is benoemd tot hoogleraar aan de z.g. zevende faculteit der Amsterdamse Uni-. versiteit, heeft het voornemen te kennen gegeven zich uitsluitend aan 2ijn academische werk te wij den. Gesteld tussen de keuze: lid van de Tweede Kamer of direc teur van de dr. Wiardi Beckm.an- stichting heeft drs. Nederhorst uit eindelijk op verzoek van het P. v. d. A.-bestuur, het eerste aanvaard, omdat er in de P. v. d. A.-Tweede Kamerfractie tot dusverre geen econoom zitting had. Te Alkmaar overleed, 71 jaar oud, de schilderes mevr. Frieda Rutgers van der LoeffMielziner. Bij voorkeur schilderde zij Westka- pelse boeren en Volendamsa vissers." (Van onze Haagse redacteur) Na een uitgebreid onderzoek is thans aan het licht gekomen, dat de artike len, die.enige maanden geleden o.a. in ..Elsevier" zijn verschenen, tegen de departementen van landbouw en finan ciën, geschreven zijn door de voorma lige secretaris-generaal van binnenland se zaken," ir.'dr. R. J. Frederiks. De gegevens die hem zijn verstrekt, zijn, zoals- thans blijkt, afkomstig van de hoofd-inspeclie van de generale thesau rie, hoofd-afdeling begrotingszaken, de heer V. en de inspecteur bij de genoem de dienst d. W. M. Tegen de heer Frederiks die gepen- slonneerd is, is geen disciplinaire straf meer mogelijk. Of hij wegens laster zal kunnen worden vervolgd, moet nog worden afgewacht. Tegen" Elsevier is destijds niet opge treden. Naar verluidt, zou de heer De •"W. M. zijn ontslag hebben aangeboden, hetgeen door de minister niet zou zijn aanvaard, omdat hem ontslag wordt ge geven. Telkens bij het verschijnen van deze Artikelen.' waarin sprake Is van- wan beleid en geldsmijterij op genoemde de partementen. konden deskundigen proe ven. dat zij of door Insiders waren ge schreven of door anderen, die de no dige gegevens van Insiders hadden ont vangen. De zaken die in de artikelen .worden onthuld getuigen er van, dat de schrijver haarfijn met de gang van za ken, op. de hoogte is. Het ergerlijke is echter, dat zij op een dusdanige wijze zijn gegroepeerd, dat de lezers wel een onjuist beeld moeten krijgen van het beheer der financiën en andere zaken op bedoelde departementen.; Terecht' is toen een onderzoek ingesteld, waar mede aanvankeh.k de heer De-W. zelf :was beiast. Natuurll|k kwam het'toen niét verder. Enige tijd later zouden con cept-artikelen te voorschijn' zijn geko men, waarin verbeteringen waren aan gebracht door de heer De W. Na een scherp verhoor heef^ de' heer De W toen bekend. Of door zijn toedoen ook de medeplichtigheid van de heer V. aan het licht is gekomen, kunnen wij thans niet zeggen. Wel Is zeker, dat tenslotte beiden hebben bekend, dat aan de heer Frederiks gegevens zijn verstrekt en Vrijdagavond omstreeks acht uur Is de ^-jarige Annie R., helpster aan neutrale kleuterschool te Enkhuizen door haar vriend, de 15- jarige scholier M. B.f op een plek bulten de stad aan de oever van het IJselmeer met een dolkmes van het leven beroofd. Uit de aeclie op het lijk, door dr. Hulst uit Leiden verricht, is komen vast te staan, dat er geen sprake kan zgn van een zedendelict De politie ter plaatse, die eerst Zon dagavond een summier communi qué over deze afschuwelijke moord, die in het stadje grote opschudding heeft verwekt, verstrekte, onder zoekt thans wat de motieven van de dader, die zich Zaterdagmiddag vrijwillig meldde, zyn'geweest. Het meisje, dat Vrijdagavond niét1 zoals zij thuis vertelde, naar haar gymnastiekclub ging, is met haar vriend, 'een leerling van de H.B.S., met wie zij voorheen in de zelfde, klas had gezeten en sinds twee jaar bevriend was, gaan wan delen buiten.de stad. Hoe de jonge man, bijna een kind nog, zijn af schuwwekkende daad heeft ge pleegd, is nog niet tot klaarheid gebracht. Reeds Vrijdagavond, toen net meisje om half elf nog niet In het ouderlijk huis was terugge keerd, werd 'de politie gewaar schuwd, die terstond op onderzoek toog. Enkele leerlingen der hoogste klasse van de H.B.S, gingen Zater dagmiddag na schooltijd ook. aan het speuren en vonden bijna gelijk tijdig met de politieambtenaren het lichaam van het meisje. dat hij de artikelen heeft geschreven. De beide ambtenaren hebben zich dus schuldig gemaakt aan het schenden van hun ambtsgeheim. Zij voeren aan, dat zij de heer Frederiks te goeder trouw hebben ingelicht,;Natuurlijk is het aio- gelijk, dat laatstgenoemde dus niet heeft gezegd, dat hij de gegevens in enkele artikelen zou verwerken. Dat neemt toch niet weg dat zij disciplinair zullen moeten worden gestraft. Of dit vergrijp, hen zo zwaar zal worden aan gerekend, dat ontslag zal 'volgen, is thans nog niet te .zeggen. In elk geval is overplaatsing naar een andere tak van dienst zeker. De heer F. J. Jurgenb, oud- hoofdbestuurder. van de Nederland se Vereniging van Fabrieksarbei ders, ls op 68-jarige leeffcgd in Am sterdam overleden. Van 1913 tot 3940 is hg bezoldigd bestuurder van deze organisatie geweest. Vele ja ren was hij ook penningmeester van de Internationale van Fabrieks arbeiders. - Gratieverzoek van Japanse oorlogsmisdadigers De Japanse'ex-premier uit de oor logstijd,. Tojo, .en de 24 andere Ja panse leiders, die veroordeeld zyn tvegens oorlogsmisdaden, zijn Zater dag in beroep gegaan bij generaal MacArthur om hun vonnissen ver nietigd te krijgen. Tojo- en zes anderen waren ter dood,-zestien tot levenslange gevan genisstraf en ,de beide overigen tot kortere gevangenisstraffen veroor deeld. Verbetering in treinenloop NijmegenUtrecht Den Haag De directie der Nederlandse spoorwegen deelt mede, dat het mogelijk zal zijn met de dienstrege ling, welke öp 16 Mei van het vol gend jaar ingaat, de doorgaande verbindingen vla Arnhemutrecht belangrijk te verbeteren. Er zullen dan doorgaande electrische treinen NijmegenDen Haag, zo mogelijk ook NijmegenRotterdam Maas, en terug rijden. De materiaal positie Iaat nog niet toe, om dan ook door gaande electrische ^treinen Nij'me- genAmsterdam teTaten rijden. Het nieuwe Griekse coalitie-kabi net van Sophoclis heeft een motie, van vertrouwen verkregen met een meerderheid van een stem. De gehele nacht van Zaterdag op Zondag bad de strijd in het over volle parlement tussen de regerings partijen en de oppositie geduurd, toen de regering met 163 tegen 167 stemmen de vertrouwensmotie won. Tijdens het stemmen hadden opge- wonde tonelen plaats. oOSDe staatsloterij 5e klasse, eerste lijst De prijs van 100.000 is gevallen op no. 17I4L De prijs van 25.009 is gevallen op nr. 14962. Zaterdagmiddag '.heeft een 44- j'arige bakkersknecht te Maastricht zjjn 41-jarige echtgenote met een J>yi zodanig op het hoofd geslagen, dat de getroffene enkele uren later tengevolge van eén schedelbasis- fractuur in het ziekenhuis is over leden. Aanleiding tot^'de daad, welke blijkbaar in zeer 'overspannen toe stand isgepléegd, was een twist over voorwaarden-tot echtscheiding tussen man en vrouw.' Dö man, die' eerst naar zijn werk was gegaan, is, later met een bijl naar een" woning;'gegaan waar de vrouw bij een. vriendin vertoefde. Toen. de vrouw op het bellen van de bakkersknecht., open deed, sloeg hij vrijwel direct er op los. Kort na zijn daad is de man door de politie gearresteerd toen, htf doelloos door de stad zwierf.' Van de zijde van de bij de C.G.T. aangesloten Franse bond van ha venarbeiders wordt vernomen, dal er in de loop van deze week onder handelingen zullen plaats hebben, weshalve de staking voor havenar beiders in geheel Frankrijk, welke heden zou zijn .begonnen, voorlopig geen doorgang zal vinden. De Franse-minister van openbare werken.Pinpa ifc- die Z a ter da gavpnd de-havenarbeiders Via" de radio-zou toespreken, heeft zijn toespraak uit gesteld, nadat hij een ontmoeting had gehad met een delegatie dier arbeiders Het Belgische doelpunt: Hier lijkt het.nog. of Van Raalte de bal zal wegplukken, voor het aanstormen de. hoofd van Chaves d'Aguilar, maar op het gezicht van Terlouw ziet u al naderende onheil weer spiegeld Veldmaarschalk Montgomery, voor zitter van het comité van opperbe velhebbers der West-Europese "Unie, is Zondag in Parijs aangekomen. Hfr begaf zich terstond naar Fon- tainebleau waar in het beroemde kasteel het hoofdkwartier van de West-Europese defensie wordt In gericht. Verwacht wordt, dat hfl tot Vrijdag in Frankrijk zal blijven. Zaterdag verbleef Montgomery In Luxemburg, waar hij een langdurig onderhoud had met de minister van defensie van dit land. De communistische strijdkrach ten rondom Soetsjou zijn weer tot een offensief overgegaan. Vol gens berichten van regeringszijde neemt de strijd ten Oosten, Zuid- Oosten en Noord-Westen van de stad in hevigheid toe. In sommige sectoren, waar de rode troepen zich volgens vroegere berichten hadden teruggetrokken, worden zii nu ver sterkt voor een nieuwe aanval. De hevigste gevechten vinden plaats 55 km ten Oosten van Soetsjou. Reuter verneemt in dit verband, van een woordvoerder der centrale Paul Hofman, de administrateur' van het Marshall-plan,-heeft Zater dag op de elfde dag van de ha venarbeidersstaking een dringend beroep gedaan zowel op de reders als op de stakers om terstond de verschepingen naar Europa te her vatten. Hij heeft er daarbij op gewezen, dat de onderbreking dor verschepin gen het welslagen van het gehele programma in gevaar brengt. De Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties medegedeeld, dat de Palestijnse Negeb niet van Israël afgenomen behoort te worden.zon der volledige toestemming van.de Joden. Verder zeiden de Ver. Staten in de politieke commissie tc verlangen dat de staal Israel toegelaten wordt 70 minuten voor het vastgestelde vertrek van de Queen Elizabeth" naar New York, verliet een derde deel van de bemanning het schip om een vergadering in de haven van Southampton bij te wonen. Besloten werd uit sympathie voor de stakende havenarbeiders aan de Ameri kaanse oostkust niet uit te varen. De 2000 passagiers aan boord van het grote schip zullen dus nog even geduld, moeten oefenen. De beman ning van de Queen Elizabeth" verlaat het schip „Zonder Zwitserse kaas kan geen land ge lukkig zyn". zeggen de Zwitsers. Maar zo erg zeker schijnen ze daar toch niet van te zijn, an ders zouden ze nu niet in de nesten zitten. Wat is het geval? Er zyn nog andere kaasboeren op de we reld, met name de Denen en niet te vergeten wij Neder landers. Die twee behoren tot de grootste concurren ten op de kaasmarkt. En wat doen nu die gering beperkt om de concerns brengen te- binnenlandse markt geivwoordig verpakte g ed voorzien te hou- kaas in de handel en den. De voornaamste ze gebruiken machj- afnemer van Zwitser- nesdie .uit Zwitser se kaas zijn altijd de land zijn ingevoerd. Verenigde Staten ge- De Zwitserse kaas- weest, maar thans boeren zijn van mening zo klagen de Zwitserse dat men deze concur- „Zonder Zwitserse kaas kan geen land gélukkig zijn" kaasboeren komt 90 rentie .slechts kan be- procent van alle inge- strijden door meer ver- voerde kaas van con- pakte kaas uit te voe- boze Hollandse en currenten. van Zwitser- ven,.maar.... dat is nu Deense kaasboeren? land uit Denemarken juist de kaas, waarvan Ze gebruiken gelden en Nederland en zelfs de export door de die ze krachtens het uit Finland' en zij Zwitserse- regering Europese herstelplan vragen zich bezorgd af: wprdt gecontroleerd en hebben verkregen, om «wat zal er gebeuren, laag gehouden, hun kaasexport te sti- als. de Amerikaanse Geen wonder, dat de muieren En thuis rant, importeurs en verbrui- Zwitserse kaasboeren in soeneren zij de kaas bij kers de smaak beet de Ncue' Zuercher Zei- mondjesmaat om maar krijgen van kaas, die tung klagen: „De hand- zoveel mogelijk naar niet uit Zwitserland having van de beper- het buitenland te kun- komt?" kingen van de uitvoer nen sturen. Daar komt nog bij, van kaas nu de oorlog Dat gaat in Zwitser- dat dis kaasboeren uit al drie jaar is afgelo- land anders. Daar is de andere landen zich met pen, ia belachelijk. Zy kaas niet gerantsoe- succes hebben toege-t dreigt .het-initiatief te neerd, maar/integendeel legd op de uitvoer van onderdrukken en scha de uitvoer 1 van bepaal- verpakte kaas. Zelfs de toete brengen> aan de soorten door- da re- sommige Amerikaanse onze volkshuishouding." tot de organisatie van de Verenigde Naties. Dr. Philip C. Jessup van de Ame rikaanse delegatie zei, dat de rege ring te Washington zich over hot algemeen accoord verklaren kon met de conclusies van de vermoorde bemiddelaar, graaf Bernadctte. Een uitzondering hierop vormen echter bepaalde beginselen met betrekking tot de grenzen. Hy verklaarde dat de gren zen, zuals die zijn bepaald in het originele verdeelplan van de V.N. dienden te worden gehand haafd. Indien de Joden echter het hun toegewezen gebied had den'vergroot, dienden zij bereid te zijn de verworven gebieden tegen andere gedeelten van Pa lestina te ruilen. Als de Israëlische autoriteiten Ga- lilea, dat door haar troepen is ver overd, wensten te behouden, dien den zjj bereid te zijn de Arabieren althans een deel van de Negeb tc geven. Amerika, aldus dr. Jessup. steunt de aanspraken van de staat Israël op de grenzen, zoals die zijn vastge steld in de resolutie v^n de V.N. d.d. 29 November 1947 en is van mening, dat wjjziging van die gren zen slechts kan geschieden als zulks voor Israël ten volle aanvaardbaar is. (Volgens het vorig jaar aangeno men verdeelplan zou de Negeb Joods worden en West-Galilea Arabisch, terwijl de bemiddelaar in zijn plan juist het omgekeerde voorstelde. Red.). Het Joodse avondblad Hador maakt melding van het neerschieten van een tweemotorige Egyptische vliegmachine door een Israëlische jager bij Falocdja. Volgens een Joodse militaire woordvoerder heb ben Egyptische strijdkrachten driq. plaatsen in de Negeb op „Joods ter ritoir" bezet: Tel el Farrah, Tel el Djamma en Hirbelb Kalsjin. De Joodse autoriteiten verklaren, dat zij deze aanval zeer ernstig opnemen. De Sow jets in Berlijn hebben Zondag politieagenten uit de Sow- jet-sector bij alle brandweerwagens in deze sector doen posten om te voorkomen, dat deze zullen 'uitruk ken op een oproep uit de Britse, Amerikaanse of Franse sector. Te zelfdertijd werden, alle brandweer- stations in de Russische sector door de politie bezet. De hoofdpost van de Berlijnse brandweer die juist binnen de Amerikaanse zijde van de grens tussen de Sowjet- cn Ameri kaanse sector is gelegen, werd door de politie uit de Westelijke sectoren bezet met hét oog op eventuele po gingen om materiaal naar hel Oos ten te transpor ter en. Ook de brand weerstations in de Franse sector werden bezet, nadat de Fransen KarlFéierabend, de. Sow jet-gezinde Berlijnse brandweercommandant, die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij pogingen om materiaal weg te halen, hadden laten arreste ren. Na te zijn verhoord is hij weer op vrye voeten gesteld. Tot dusverre functionneerde de Berlijnse brandweer als een enkele organisatie. Chinese regering te Nanking, dat drie door de communisten aange voerde legers „tijdelijk Djantsjean, vijfenvijftig km ten Oosten van Soetsjou omsingeld hadden. Zij werden echter, aldus de woordvoerder, teruggeslagen. Tus sen deze plaats en Soetsjou, bij Pajitsji, zijn zware gevechten aan de gang. Uit Peking wordt gemeld, dat regeringstroepen de spoorweg van Peking naar Tientsin bewaken daar men verwacht, dat pogingen gedaan zuilen worden om deze ver binding af te snijden. Landingsvaartuigen der Ameri kaanse marine hebben Tientsin, verlaten met 31 Amerikanen en andere buitenlanders. ..-Eed. speciale Amerikaanse missie, die juist uit China is teruggekeerd', heeft aan de tocwijzingscommissip van de Amerikaanse senaat rap port uitgebracht. Volgens dit rap port heeft Tsjiang Kai Sjek Ver klaard, dat China aan <le commu nisten ten prooi zal vallen als de V.S. geen „onmiddellijke en royale" militaire hulp boden en geen lening verstrekten voor de stabili satie van de valuta. Hulpverlening bij stukjes en brokjes kon niet meer baten. Het was nu alles of niets. Op het Franse vliegveld Orly heeft zich een vliegongeval voorge daan, dat sterke herinneringen op roept aan dc recente ramp met een KLM-tocstel nabij Prestwick. Ook ditmaal was de oorzaak van het ongeluk dat het vliegtuig in aan raking kwam met een hoogspan ningskabel. Het vliegtuig brak in tweeën en verloor beide motoren. Als door een wonder verloor geen der veertien inzittenden het leven. Slechts werden zeven personen ge wond. Zondagavond is in Rotterdam een jeep van de verkeerspolitie op de ■Mathenesseriaan in volle vaart ge slipt. De agent-chauffeur raakte de macht over zijn stuur kwijt en da wagen stoof het trottoir op en het souterrain van een woning binnen, tot grote ontsteltenis van dc fami lie Do Graaf, die juist om de tafel zat. De anijitalr Hoogerbrugge, die verloofd is met de dochter des hui- werd door de. jeep uit z(jn stoel geslagen eu moest door-voorbijgan gers en buren worden bevrijd. Hij ls niet een hersenschudding, een ge broken pols en ernstige snijwonclen naar het ziekenhuis vervoerd. De dochter en haar moeder werden floor glasscherven licht gewond. De hcor De Graaf cn een.zoontje kwa men met dc schrik vrjj. Ook de po litieman liep verwondingen op. Doordat de jeep met de benzine tank boven op de brandende haard rustte, bestond er gevaar voor ont ploffing. Door snel optreden van de brandweer werd erger voorkomen. Volgens officieuze berichten mag de Venezolaanse president, Romulo Gallegos, zijn huis niet verlaten, na dat hoge officieren zijn aftreden hebben geëist. Naar verder verluidt, is in Venezuela een volledige cen suur ingesteld. Er zou eenopstand dreigen, indien niet tegemoet wordt gekomen aan de eisen van het leger en de copei (Conserv. Rooms-Kath, partij). RUSTIG WEER Weersverwachting, Kdrtlc tot Dlnsdng- nvond. Driiog weer roe» weinig wind en Van nacht op vele plaat sen nachtvorst cn vorming van r.evel ot mist. Overigens wisselende bewol king. Iets lagere temperaturen dan vandaag. 23 Nov.: Zon op 8.13.'onder 16.3B. Maan op 23.34, onder 14.05. 23 Nov.: lfoog water tc Rotterdam: le Hj 8.51 uur. 2e'tij 21.45 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1