HET ROTTERDAMSCH PAROOL Fullriede, de man van „Putten" in vrijheid gesteld Hollywood-croquetje In geheel Noord-China staat van beleg SS greep in Koning van Engeland móet tijdelijk rust houden ,Ik heb de represailles zo veel mogelijk tegengewerkt" Twee Britten te Praag gearresteerd Een koninklijk verzoek Belgisch kabinet nog niet gereed Israel ontdekt olie in Negeb-woestijn „Bloedtoevoer naar rechtervoet geeft reden tot bezorgdheid" Gerrit de Stotteraar krijgt drie jaar „Kleine" knuppelaars voor het Hof Brahm en Oberle slaafse uitvoerders van bevelen Weréldrëizigstér "met hindernissen Mevrouw Tsjiang Kai Sjek noeme de toestand zeer kritiek Brits vliegtuig in mist neergestort Boycot van Panamese schepen? Koopt kinderpostzegels aan 't rijdend postkantoortje Minister beantwoordt de vragen van de heer Goedhart Finse noodschoten aangekomen Hatta Donderdag te D jog ja terug Weerbericht Dinsdag 23 November 1948 Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting" „Het Parool- DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 274 Uitgave N.V. De Nieuwe Père Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker .WKTinrtd/T 1' van CMSallt ""Kbetnaeld H'.FH"rL«de. fl|e In 193» nog een rustig heren boerenleven meldde htf zich voor de Duitse militaire dienst Hij vocht onder meer In Rommel's gelederen in Afrika, kwam bij het verstuiken van dl ZIZJ" jaren steeds dichter bjj z^jn vroegere vaderland. In 1944 werd fall In functie was htf de man, van Putten. Zoals bekend, werd Putten als re présaille tegen het onschadelijk ma ken van twee van Fullriede's man nen „abgesperrt", waarbij zes man nen doodgeschoten werden, een paar honderd anderen naar Duitsland werden gevoerd en tientallen hui zen in brand werden gestoken. Niet minder dan 254 mannen vonden In Duitsland de dood. Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem heeft Full riede veroordeeld tot een gevange nisstraf van twee en een half jaar, tegen welk vonnis de procureur-fis caal en veroordeelde cassatie aante kenden. Tijdens een verhoor, dat meer dan een uur duurde, gaf de nu grijze Fullriede, een gedetailleerd over zicht van de gebeurtenissen in Put- nen- Fullriede, die zich op het ogen blik van de aanslag op de twee offi cieren niet aan het front bevond, kreeg van Von Wühlisch, de chef- staf van Christiansen, telefonisch bevel bepaalde représailles uit te voeren Toen hij protesteerde, zei Von Wühlisch, dat hij maar te ge hoorzamen had. want het bevel kwam van „overste Stelle"- Fullriede verklaarde toen gehoorzaamd te hebben omdat-hem nog verzekerd werd dat er tegen de Puttenaren niets ondernomen zou worden. Bo vendien zou Putten geheel verwoest zijn, wanneer hij in zijn weigering was blijven volharden. Twee compagnieën van het „Her mann Göringregiment" werden hem ter beschikking gesteld. Hij gaf op dracht Putten te omsingelen. Zelf begaf hij zich er heen ter controle. Bij aankomst "hoorde hij dat zes Ne derlanders doodgeschoten waren. Waarom, door wie? Hij wist het niet. De S.D. was ook reeds ter plaatse. Fullriede had de S.D. tegengewerkt en er was een daverend e ruzie ont staan. De officieren en soldaten van het „Hermann G bring - regiment" had hij met het standrecht bedreigd, als zij zich aan Nederlanders of Ne derlands eigendom zouden vergrij pen. Toen de représailles in zeer vér- zachte vorm uitgevoerd waren wilde hij zijn troepen terugtrekken. Er was echter ook S.S. in het dorp aan gekomen. De Nederlanders zelf hebben hem toen verzocht, aldus Fullriede, een aantal soldaten achter te laten. Men was bevreesd voor plundering Hij stemde toe en gaf zijn troep bevel samen, te werken met de Nederlandse politie. Toen vertrok hij. „Ik kon niet blijven!" „V had moeten blijven om con trole uit te oefenen", zei de presi dent prof. mr. Verzijl. Fullriede: „Aan het front stonden mijn 15.000 soldaten. Die kon ik niet langer in de steek laten". Na 2ijn vertrek op 2 October vol trok het drama zich over Putten. Negentig huizen werden in brand gestoken. De president vroeg Fullriede of hij geweten had wat er met de Futtense mannen zou gebeuren. „Nein", zei Fullriede, Hij had aangenomen, dat ze geëvacueerd zouden -worden. Na dit langdurig vérhoor, dat meestal via een tolk liep, kwam de verdediger mr. A. A. H. Ml Ploehg uit Arnhem aan het woord. Hij be sprak allereerst de cassatiemiddelen van de proc, fiscaal bij het Arnhem se Bijzondere Hof, die Fullriede ook schuldig achtte aan de dood van de Puttense -mannén in Duitse concen tratiekampen. De raadsman bestreed deze mening. Hij haalde een aantal getuigenverklaringen aan, waaruit bleek dat niemand, wist. wat er met de gevangengenomen mannen zou .gebeuren Volgens een verklaring van Rauler heeft men eerst later beslist over het lot van deze mensen. In zijn eigen ca3satiemiddelen voerde Fullriede aan, dat door zijn optreden'erger voorkomen was. Mr. Ploehg meende, dat kleine schade veroorzaakt mocht worden om gro tere nadelen te ontgaan,. Fullriede. kon de uitvoering van het bevel niet vertragen, omdat de S.S. plot seling was.komen opduiken, zei hij. De verdediger, wees verder op de houding van Fullriede, die talloze bevelen, die hij in strijd achtte met de begrippén van menselijkheid en fatsoen, naast zich neer had gelegd. Kad hij in het geval Putten volledig het bevel kunnen saboteren, dan zou Twee leden van de staf der Britse ambassade te Praag zijn gearresteerd omdat zij er door de Tsjechoslo- waakse autoriteiten van werden verdacht, medeplichtig te zijn. ge weest aan de vlucht van twee Tsje chen naar hef buitenland. De twee Tsjechen, van wie de een een spion en de ander een terrorist wordt ge noemd, waren aangetroffen in een Britse vrachtauto die op weg was naar Wenen. Een der gearresteerde Britten, Char les Dwyer, is inmiddels weer vrij gelaten, maar zijn collega John W. Dixon is, naar de Britse ambassade heeft bevestigd, gedeporteerd. TI ET is zo teleurstellend £~J weer te moeten ervaren hoe weinig het Nederlandse publiek de wens van Hare Majesteit de Koningin be grijpt, om zich met haar kin deren vrij en ongehinderd onder de mensen te kunnen begeven. Jongeren en ouderen dringen op, kloppen t.ëgen dé ruiten van de auto of blijven staren, on danks herhaald vriendelijk 'verzoek langzaam door te lopen. Elk gezelligdoor de prinses- jes bedacht plan, zoals bijvoor beeld het doen pan boodschap pen in deze Sint iVtcolaasfyd of het bezoek aan een dierentuin, leidt daardoor tot een-verdrietig resultaat. Nogmaals wordt oud en jong met klem gevraagd de wens van Hare Majesteit de Koningin te helpen vervullen. hy dat zeker hebben gedaan. Hij heeft geprotesteerd maar verzet was naar zijn mening in dat geval zin loos. Voor het geval de raad Fullriede toch schuldig achtte, vroeg de ver dediger geen langere straf op te leggen dan de tijd, die hij reeds in bewaring had doorgebracht, hem onmiddellijk in vrijheid te stellen. Mr. Bakhoven, de advocaat-fis caal, /erwierp Fullriedes beroep op noodweer, want hij had zich kun nen onttrekken aan de uitvoering van het bevel. Alleen indien hij dé gehele uitvoering had kunnen be letten, had hij aan mogen blijven, meende mr. Bakhoven. Hij vroeg een straf gelijk aan die, welke het Arnhemse Bijzonde re Hof heeft opgelegd. Nadat de raad in de raadkamer was geweest, deelde de president mee, dat de raad, vooropstellende, dat hij zeer -begaan was met hei lót van Putten; tot het inzicht was gekomen', dat Fullriede pogingen heeft gedaan om het lot van Putten te verzachten. D-arom had hij er ge'en bezwaar legen Fullriede for meel uit gerechtelijke bewaring te ontslaan. Fullriede zal thans naar een kamp worden overgebracht, waar Duitsers- verblijven die uitgewezen worden-. Mocht het nodig zijn, dan kan de, raad hem uaar., altijd, nog achterbalen. De uitspraak'werd be paald op 10 Januari 1949., De Belgische kabinetsformateur Paul Hcnri Spaak is er nocf- niet geslaagd een nieuw kabinet 'te vormen.Spaak, die van plan was heden zijn nieuwe regering aan het parlement voor te stellen, heeft meegedeeld, dat' nog geen overeen stemming tussen katholieken en socialisten kon worden bereikt. Hij heeft nog geen minister van justitie kunnen vinden ter vervan ging van de katholiek Paul Struy- ve, die zijn ontslag genomen had. Israëlische olie-onderzoekers be richtten gisteren, dat onderzoek in de Negebwoestijn plaatsvond en dat op een plaats reeds olie gevon den was, ondanks de gevechten in dit gebied gedurende dé laatste maanden,... - Twee van de drie gebieden, waar in olie gevonden werd, 2ijn kortge leden in Joodse 'handen gevallen, terwjjl een derde gebied, waar olie voor de dag gekomen is, gelegen is in Jebel Oesdoem aan het Zuid westelijk eind van de Dode Zee in Niemandsland. Censuurvoorschriften verhinderen een meer gedetailleerde beschrij ving, vooral omdat het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken ernstig van mening zou zijn, dat olie-overwegingen een beslissende factor, vormden in de recente Britse houding ten aanzien van.de Negeb. Tengevolge van de blokkade is het niet mogelijk de bevolking in de westelijke sectoren van Berlijn van voldoende brandstof voor de ko mende winter:te voorzien. De militaire autoriteiten hebben daarom be vel gegeven tpt een vergrote houtkap in de stad en omgeving. Hout hakkers aan het werk in de straten- van de Duitse hoofdstad. Aan koning George van Enge land is geadviseerd algehele rust te houden wegens eei» storing van de bloedsomloop in het rechterbeen. In verband hiermede zijn voor enige maanden, alle afspraken van de koning voor officiële gelegen heden afgezegd. Ook is door Buc kingham-palace medegedeeld, dat de reis van de koninklijke familie naar Australië en Nïeuw-Zeeland voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Naar vernomen wordt hebben vijf doktors in de afgelopen week de koning geobserveerd nadat de ze ongeveer twee weken geleden had geklaagd over gevoelloosheid in de rechtervoet. In het bulletin wordt woor delijk gezegd:. „De koning lijdt aan een storing van de bloeds omloop in de slagaderen van de; benen, welke eerst onlangs acuut is geworden. De gebrek kige bloedtoevoer naar de rechtervoet, geeft reden tot be zorgdheid. "AlgenéTë'füst 'iê'gé- adviseerd. en er is een begin gemaakt met een behandeling ter verbetering van de bloeds omloop in de benen, welke ge durende lange tijd moet wor den volgehouden." Naar Reuter nader verneemt be tekent het bulletin, ofschoon in ernstige bewoordingen gesteld, niet dat er enige reden is voor onmid dellijke bezorgdheid. Het advies tot rust houden zal, naar verluidt, de koning niet verhinderen de mi nisters en andere belangrijke per sonen te ontvangen. Ongetwijfeld zal de koning ech ter de eerstkomende zes maan den, of misschien nog langer, niet bij officiële gelegenheden verschij nen. Koning George wordt 14 Decem ber 53 jaar. De koning en de koningin en prinses Margaret zouden 27 Ja nuari van het volgende jaar met het slagschip „Vanguard" vertrok ken zijn voor de reis naar Austra lië en Nieuw-2eel and, welke vijf maanden zou duren. „De koning en de koningin, aldus wordt in de verklaring gezegd, wensen tegenover de bevolking van Australië en Nieuw-Zeeland uit drukking te geven aan het diepe leedwezen en de bittere teleurstel ling, welke zij zeiven gevoelen over het afgelasten van de reis." Peter Eraser, de minister-presi dent van Nieuw-Zeeland, heeft in een verklaring, welke te Londen is bekend gemaakt, gezegd, dat het uitstel van de reis „20 mogelijk het enthousiasme nog zal vergroten, waarmede de koning, de koningin en prinses Margaret in Nieuw-Zee land verwelkomd zullen worden wanneer zij te zijner tijd hun be zoek zullen kunnen brengen." Gerard Corneüs Blom, beter bekend als „Gerrit de Stot teraar" berucht in- en uitbreker Is door de Amsterdamse recht bank veroordeeld tot drie jaar ge vangenisstraf en, daarna, ter be schikkingstelling van de regering. De eis luidde zes jaar. De zaak tegen Bloms zwager J. J. Bakvis, die terecht heeft gestaan wegens heling, is teruggewezen naar de - rechter-commissaris voor het uitbrengen van. een psychia trisch onderzoek. Broodbloem wordt gemengd met 10 aardappelmeel Met Ingang van 22 November mengen maalderijen en koogmolens 10% aardappelmeel bij In de brood- bloem, -zowel voor het normale als voor het wittebrood. Met het oog op de vooraden bloem van oude sa menstelling zullen nog enkele we ken. verlopen, voordat brood van bloem van de nieuwe samenstelling wordt gebakken. De nieuwe eerste minister van Canada Mr. Louis S. St. Laurent (links) wordt na zijn benoeming gelukgewenst door zijn voorganger Mr. Wm, Lyon Mackenzie King. Wilt u graag filmster koppen ook twee de Wanhoop niet, want worden? overige 4dragen een derde, deel van de Dan had u er voor pruiken, moeten zorgen, in Mei Toneelervaring is geboren te worden, buitengewoon nuttig, want dat is de maand, waarin meer grote filmsterren geboren zijn dan in andere maanden: 14 van de 100 meest W ilt a graag filmster worden? Bij het voortgezette verhoor van Brahm komt getuige Goemaat ver tellen, dat Brahm dikwijls dronken was en dan beslist niet meer wist, wat hij deed. Dan sprong hij wel erg gemakkelijk om met zijn. revol ver. „Eens heeft hij, met zijn dron ken bui op commandant Berg ge schoten," zegt hij. Uit het verhoor, dat president v. "lamel Brahm afneemt blijkt dan neg, dat deze Amersfcortse knup- nelaar ook heeft deelgenomen aan de fusillades. „De commandant gaf het bevel en ik kon niet anders," luidt zijn verweer. Bjj deze execu ties had KotSlIa steeds de leiding. Oberlc voor 's Middags behandelde het Hof de zaak tegen Oberle, de schaapher der". Hij heeft dit beroep inderdaad beoefend en prof Van Hamel zei hem dan ook: „Was maar bü dat vreedzame beroep gebleven." Uit alles blijkt, dat noch Oberle. noch zijn „vriend" Brahm tot de voornaamste schuldigen behoren voor wat er in Amersfoort is ge schied. Ongetwijfeld waren beiden ruwe. gewetenloze kerels,,maar hun hele gedrag was van een slaafse gehoorzaamheid, die voor Neder landers onbegrijpelijk aandoet. Is na vijf strandingen, haar liedje uit? Het door mevrouw Richarda Mor row—Tait bestuurde vliegtuig i$ bij een noodlanding tussen Fairbanks en Anchorage (Alaska) vernield. Mevrouw Morrow-Tait, de Britse pilote, die een vlucht om de wereld maakt, eh baar navigator, Michael Townsend, zouden ongedeerd zijn. De 24-jarige vrouw, moeder van een dochter van twee jaar, vertrok 18 Augustus van Cambridge in een een-motorige „protor" in gezelschap van de 25-jarige student in de geo grafie Michael Townsend. Na opont houd te Marseille door een ongeluk kige landing en daarna te Nicosia op Cyprus door motorstoring, kwamen zij 3 September te Karatsji aan. Te Calcutta werden zij 46 dagen door motorstoring opgehouden. Op 29 Oc tober arriveerden zij te Tokio. In geheel Noord Chma Is de staat van beleg afgekondigd fat verband met de berichten over het op han den zijn van een grcot offensief der communistische troepen In dit ge bied. De nationalistische bevelhebber van Noord China, Foe Tsoji» heeft de vjjf provincies Hopei, Tsjahar, Soeijoean, Jehol en Sjanst onder militair gezag geplaatst na berichten dat generaal Lin Pao, de leider va» de communistische legers, naar schatting honderdduizend soldaten over de Grote Muur Noord China heeft binnengebracht. Verwacht wordt dat de hoofdaan val het Angsjan kolenbekken tot doelwit zal hebben, alsmede de Tientsin basis van de West pacific vloot der Amerikaanse marine. Vier colonnes van Lin Pao zijn samenge trokken ten Noorden van Tangsjan, een plaats die ongeveer 80 km ten Noorden van Tientsin ligt. Drie an dere colonnes worden samengetrok ken op punten vijftig tot tachtig kilometer ten oosten van Peking. Behalve dat de staat van beleg is afgekondigd, is nog een avondklok ingesteld in alle steden die zich in banden der regering bevinden in de hierboven genoemde provincies. De radio van de Chïfiese commu nisten heeft Maandag bekendge maakt, dat Pacting. de hoofdstad van de provincie Hopei is veroverd In de radio-uitzending, die in San Francisco door Associated Press werd opgevangen, werden geen bij zonderheden gegeven. Alleen werd gezegd, dat het garnizoen der rege ringstroepen was gevlucht. Paoting ligt 150" kilometer Zuid Westelijk van Peking, aan de spoorlijn die deze stad met het Zuiden verbindt. Wat betreft de slag om Hsoetsjou wordt gemeld dat krachtiger com munistisch verzet de strijdkrachten der regering tot staan heeft gebracht ondanks de zeer zware aanvallen van de nationalistische luchtmacht. Intussen heelt het centraal comité In Zuid-Engeland is ten gevolge van de clikke mist een Brits vlieg tuig neergestort. Het verongelukte vliegtuig was gecharterd door de British Euro pean Airways voor de luchtbrug naar Berlijn. Aan boord bevonden zich acht personen, van wie er een de ramp heeft overleefd. Op.,de Internationale conferentie "ran ze die fieri* t e Geneve'ZdFWó ènB- dag worden gestemd over een voor stel tol boycot Van onder Panamese vlag varende schepen, aldus meldt de Daily Herald. De heer J. H. Ölderibrock, secre- larls-gcneraal van dc Internationale Federatie van transportarbeiders, heeft verklaard, dat Panama geen zeevarende mogendheid Is en geen veiligheids- en andere conventies kan toepassen. Een staat als deze, met twee miilioen tor. scheepsruim- te en zonder vakvereniging van zee lieden, kan de internationale posi tie van alle zeelieden in gevaar- brengen, zei de heer Oidnnbroek. Wanneer de boycot eenmaal van kracht is, zullen zeelieden het lid maatschap van hun vakvereniging verliezen, indien zij aanmonsteren op schepen onder Panamese vlag. De vakverenigingen der havenarbei ders hebben reeds besloten, dat zjj zullen weigeren dergelijke schepen te lossen. Volgens de heer Oldenbroek zijn de meeste onder Panamese vlag va rende schepen eigendom van Ame rikanen of Grieken. De Amerikanen willen blijven beneden de lonen van de vakverenigingen en dc Grieken trachten te verhinderen, dat hun schepen vallen onder de huidige of een toekomstige 'Griekse wetgeving. van de Chinese eommuidstische par tij via de radio laten omroepen: „De Kwomintang regering staat op het punt te vallen. Geen hulp aan de Kwomïntang regering door welks buitenlandse regering dan ook kan die regering redden of de belangen van de betrokken buitenlandse rege ringen beschermen." Mevrouw Tsjiang Kai Sjek heeft via radio Nanking opgewekt totxon- middellijke hulp om te voorkomen dat China en geheel Azië in handen der communisten vallen. Zij ver klaarde dat de situatie voor de na tionalistische regering zeer critiek is en dat eventuele toekomstige Ameri kaanse hulp onmiddellijk moet ko men en doeltreffend moet zijn. Haar redevoering werd door de American Broadcasting Company gerelaycerd naar de Verenigde Staten. Conferentie Bondowoso Volgens het socialistische blad ,1e Feuple" wordt het aantal werk lozen in België op het ogenbltk op 180.000 geschat. Gevreesd wordt dat dit aantal nog voor het einde van het jaar tót 30G.00Q zal stijgen. Woensdag en Donderdag Op vragen van het Tweede Kamerlid Goedhart (Arb.), of de minister bet niet gewenst acht. nu opnieuw contact met dc Republiek is opgenomen en wij wellicht aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen met Djokja staan, dat belde partijen alles nalaten, waar door het succe3 van dergelijke onder handelingen in gevaar gebracht xoti kunnen worden, waarbij de heer Goed hart doelde oy de oprichting van de negara Oost-Java, heeft minister Sassen, minister van Overzeese Ge biedsdelen in zover bevestigend beant woord. dat ook naar het oordeel der regering alles dient te worden nagela- tèn. waardoor het succes van de onder handelingen Jn gevaar kan worden ge bracht. Op de vraag of de minister niet oordeel is. dat het bijeenroepen van een conferentie te Bondowoso, met het doel de oprichting van een negara Oost- lava voor te bereiden, onder de huidige omstandigheden, weinig opportuun ge acht kan worden, aangezien het hier om een gebied geat. dat blijkens da overeenkomst van Ldnggadjati door Ne derland als republikeins territoir 'Werd erkend en dat tengevolge van de politie actie van Juli 1347 tijdelijk dooronze troenen werd bezet, antwoordt de heer Sassen: de conferentie te Bondowoso ig bijeengeroepen, ten einde tegemoet te kómen aan de In elf van de twaalf langs democratische weg verkozen ve- gentschapsraden in Oust-Jaya tot .uit- -dtukkmg gebrachte- -wenavonrtrzlctvvite- beraden nopens een verdere staatkun dige ordening. Het tegemoetkomen aan deze wens is geheel in overeenstemming met het beginselprogram van Linggadjati, vol gens hetwelk de bevolking van enig ge biedsdeel' het recht heeft zich vrijelijk tilt te snreken over de door haar ver langde staatkundige organisatie, en met het staatkundige program, neergelegd In het I4dc hoofdstuk van de Grondwet. Het antwoord oo de vraag of «5e mi nister bereid Ir deze conferentie en andere soortgeliike voorbereidingen, die onvermijdelijk in Diokte de Indruk moeten wekken, dal de Nederlandse re gering e<»n verdergaande versplintering van de Reoubliek zou willen bevorde ren. alsnog te doen opschorten, moet ontkennend luiden, aangezien van de regering niet kan worden verlangd, dat zïi belemmeringen In de weg zal leggen aan gewettigde verlangens der bevol king In zake zelfbestuur en staatkundi ge ordening. langste der dames is Lauren Bacall met 1 meter 70 en de kortsten zijn June AUyeon prominente filmsterren zijn Méi-kinderen. Als u in Augustus of Sep tember geboren bent, gaat bet ook nog. Dat zijn n 1. na Mei de gun- Van de 100 sterren van Ann Sothern. stigste maanden. de eerste grootte komen De mannelijke ster- Augustus met 12 en 77 van het toneel. Veer- ren blijven gemiddeld September met tien *"»t| tien hadden nooit to- iets beneden de 1 meter die 100 allergrootsten, neel gespéeld, vijf kwa- 80 en ze wegen ruim 77 Verder is liet goed als men uit de muziek, kilo. u bruin haar hebt. twee (Esther Williams De langste van hen is Bij de 50 voornaamste en Son ja Henie). uit de Dan Daily, die 1 meter vrouwelijke sterren ziin sport en twee (Gene 90 meet en de kleinste er n.I. 19 met bruin Autry en Roy Rogers) Mickey Rooney met 1 haar naast 16 blondines, van de radio. meter 55. 11 roodharigen en maar U moet niet te erg Het zou interessant vier met zwarte lokken, gehecht zijn aan uw zijn, ook het gemiddel- Bij de heren over- eigen naam, want niet de salaris van de ster- heerst het bruine haar minder dan 30 procent ren te berekenen, maar nog sterker: het siert van de sterren heeft de met hun loonzakjes lo- niet minder dan 38 van eigen naam moeten ver- pen ze niet bepaald te de 50 meest illustere wisselen tegen een koop. hoofden, mannelijke filmnaam. Het zal tvel zo iets blondines zijn er maar Bent niét in'een tussen de 200 en 3000 4, rooien 2 en zwart- grote stad geboren? dollar per week zijn meergenoemde honderd is geboren in gehuch ten. En nu uw figuur en uw gewicht De gemiddelde vrou welijke ster is ruim 1 meter 60 lang en weegt Maar het zijn-dan ook Duitsers... ruim 52 kilogram, de Oberle komt- vertellen, dat hij tij dens; het vérhoor door de verbali santen is mishandeld. Daartegen komt. rechercheur. Van de Beukei in opstand. Htj zegt, dat een ontsla gen P,R,A.-rechercheür' dit Oberle heeft ingegeven. Zaterdag 27 November zal het Hof zich opnieuw bezig houden met deze Amersfoortse tragedie. Zes agenten gearresteerd Bij het Rotterdamse politiekorps heerst grot verontwaardiging over het optreden van zes agenten. Deze agenten hadden zich by het fouilleren van ar restanten kleine voorwerpen toege ëigend. De twee oudste agenten een 52- én'een 35-jarige weiden het eerst bij deze .handelingen betrapt. Zij zijn op 29 October voor de officier van jus titie -gelei'd. Kort daarop werden vier agenten van 23—26 jaar gearresteerd wegens dezelfde vergrijpen. De arres tatie kon geschieden dank zij de aan-' wijzingen van enkele andere agenten. te Rotterdam Aan do loketten van een „rijdend" postkantoortje zuilen Woensdag en Donderdag te Rotterdam speciale kinderzegels verkocht worden ten bate van het hulpbehoevende kind in Nederland. Woensdagmorgen om 'halt tien zal het postkantoor-op-wielen dat die dag tot vijf uur aan de Conlsingel staat bij Cineac fees telijk geopend worden door de directeur van het hoofdpostkantoor Zaterdag is het Finse ss „Marina" in de Merwehaven gearriveerd met de on derdelen van dertien bouten noodscho ten aan boord. Zoals békend heelt, de regering een vijftigtal van deze scholen besteld. Rotterdam krijgt hiervan zes stuks. Met het vervoer van de onder delen naar de plaatsen -van bestemming is reeds begonnen. Zo was men van morgen reeds bezig dé houten school- onderdelen op te stapelen op het ter rein aan de Noorderhavenkade waar twee van deze scholen zullen worden gebouwd. Verder -kotpt er een nood- school aan de Carnlssesingel, 'een aan de Frins Mauritssingel in v.'m, Overschle, een op het zaailand in Tuindorp de Vaan en een aan de Grieksestraat. In laatstgenoemde straat is reeds begon nen niet-het rgondwerk voor de be'ton- fondering. Wanneer deze voor alle zes noodschoten gereed zal zijn zullen de schollen in circa drie maanden tyds in elkaar gezet kunnen worden. de heer E. Fokkmga. Mr. J. Over- water, voorzitter van de Nationale Federatie 'van dc Ned. Bond tot kinderbescherming en tevens lan delijk en plaatselijk voorzitter van het Kindftrpostzegelcomilé. zal spreken op een bijeenkomst van comité-leden en genodigden in de hal van Cineac, terwijl de opening zal worden opgeluisterd met mu ziek van de Postharmonie. Waar schijnlijk zal de burgemeester of diens echtgenote de eerste zegels kopen en daarmee het goede voor beeld geven aan dc burgerij. Brieven en briefkaarten, van de kinderpostzegels voorzien, kunnen in de bus van het rijdend kantoor tje worden gedaan en zullen daar een speciaal stempel krijgen (een attractie voor philatelistcn). Donderdag zal het postkantoor tje door Rotterdam Oost en Noord kruisen, waarna het omstreeks het middaguur standplaats zal nemen op de Beyerlandselaan bij de Strijensestraat. Te Utrecht overleed in de leeftijd van. 79 jaar oud-noiaris: H. Hussem, die vele jaren lang in Rotterdam het'nota riaat uitoefende. Hij wordt te' Hillegers- berg begraven Donderdagmiddag om. 2 uur. Een republikeins woordvoerder te Batavia heeft aan Aneta medege deeld, dat Hatta Donderdag te Djogja zal zijn teruggekeerd. Hij bevindt zich thans in Tapanoeli (Sumatra) en was via Darmasetia- wan, de persoonlijke vertegenwoor diger van Hatta te Batavia, op de hoogte gesteld van de komst der Nederlandse ministers naar Indone sië. - C. v."Beek. nieuwe kapitein, van de Nieuw-Am sterdam Als opvolger van kapitein Siebè VHetstra is tot gezagvoerder van de Nieuw Amsterdam, Nederlands grootste koopvaardijschip benoemd kapitein Cornells van Beek, die op 10 Mei 1889 te Hellevoetsluis werd geboren. Het laatste voerde kapi tein. Van Beek het bevel over de Veetidam, Hij werd op 15 Juli 1907 bij de H.A.L. in dienst gesteld als Stuur mansleerling op de „Potsdam" en werd na de diverse officiersrangen te hebben doorlopen op 25 Maart 1920 kapitein van het s.s. „Waal dijk". Kapitein van Beek was ge durende de oorlog in actieve dienst. Zoals bekend is de „Nieuw Am sterdam" voor periodieke inspectie in het dok te Southampton opgeno men geweest. Na terugkomst in Rotterdam, op 23 dezer, zullen nog enige verbeteringen aan interieurs wórden aangebracht en krijgt het schip na een druk seizoen weer eens een goede beurt, zodat het dan weel' in uitstekende conditie zal verkeren als het op II December, onder het commando van de nieu we kapitein Van Beek, weer naar New York vertrekt om vandaar aan een lang cruise-programma in Amerikaanse wateren te beginnen, waarvan het begin April '49 in Rotterdam zal terugkeren. Al tisten wandelen weer Wonder boven wonder zijn de ar- tisten die Vrijdagmorgen in alle vroegte bij Spijkenisse verongeluk ten, er vrij goed afgekflmert. Henk van de Polder kwam ons zelf vertel len dat allen uit het ziekenhuis ont slagen zijn, en dat hij Zaterdag weer aan het werk gaat. De anderen zul len ook zeer binnenkort hun werk zaamheden kunnen hervatten. Al leen de vrouw van Johnny de Vries mevrouw van de Polder zat niet in de auto in tegenstelling tot de mededeling die de politie ons ver schafte is er nog vrij ernstig aan toe. RDSTIG WEER WeersverwachtLnc, pel- dis tot Woensdagavond. Droog weer met over drijvende wolkenvelden, weinig wind en vannacht plaatselijk nachtvorst en vorming van nevel mist. Weinig verandering In temperatuur. 24 Nov.: Zon op 8.15. onder 16.38. Maan op 0B.4D, onder 14.21. 24 Nov.: Hoog watfer'ie Rotterdam: le tij 10.01 uur, 2e tij 23.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1