m HET ROTTERDAMSCH PARCDL De kolenproduetie, onze zwakste economische schakel i ■TOS Minister en Kamer eensgezind in hun ongerustheid Ministers te Djogja aangekomen Paul Kies komt Dinsdag voor Deur voor accoord in Berlijn blijft open Kijk eens op de 4de pagina Nieuwe regering Spaak gereed O, kom eris kijken Israel is bereid te "onderhandelen Ex-burgemeester van Alblasserdam hoort de doodstraf tegen zich eisen Voetbalprijsvraag was een succes Volgend jaar 20.000 emigranten naar Canada Bankbiljetten van f 500 en f 1000 worden gehonoreerd Boycot der Kominform heeft resultaten Weerbericht Malversaties tbij een loonbureau te van Holland WAT SPOEDIG GAAT VERDWIJNEN Sofoelis stervende Zaterdag 27 November 1948 ïed. en Adm. Lange Haven UI, Schiedam TeL 6930D Aboan.prilsi por week o.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCcbtste jaargang, No. 278 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398444 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Tweede Kamer heeft Vrftdae de stemming orer de motle-Neötc- horst uitgesteld tot Dinsdag. Daarna is de behandeling der begroting van Jict departement van economische zaken voortgezet. Aan de orde was het hoofdstuk mijnwezen, waarbij tevens behan deld wordt de begroting van de staatsmijnen in Limburg voor 3949, De heer-Ma enen „(KVP> zei. dat vrij algemeen in ons land de opvat ting heerst, datde mijnwerkers de lijn trekken en dat er daarom te weinig brandstoffen zouden zijn, Het z'qu wel .goedgeweest zijn als de minister er wat dieper .op was In gegaan door aaii 'ié geven welke factoren de arbeidsproductiviteit be- invloeden. Met mijnbouwkundïge factoren behoort zeer ter dege re kening gehóuden te wórden. Onze mijnindustrie, zo betoogt spr, maakt Olernntionaal gezien, een uitste kend figuur.. De heer »v a n Dienden Arb) is van oordeel, dat de taak van de mijnindustrieraadniet door de Ka mcr kan worden overgenomen. Het praduqtiepeil ken niet verge leken worden met dat v.an voor de oorlog, toen men beschikken kon over geselecteerd personeel. Thans- zulïcn nodig zijn een gunstige werk tijdregeling en technische verbete ringen. Als er één bedrijf in aan merking komt. voor invoering van een werkweek van vyf dagen, dan is het, naar sprekers inzicht, bet mijnbedrijf. De heer Hermans (CPN) ves tigt de aandacht op het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, het aan. tal jonge krachten is aanzienlijk te ruggelopen. Een enquêteter zake is z.i. gewenst. Een poging om de levensomstandigheden der mijnwer kers te verbeteren lijkt spr. nood zakelijk. Minister van den Brink merkt op. dat de Stichting van de Arbeid nog geen advies aan het College van Rijksbemiddelaars heeft uitgebracht over de hangende voorstellen tot verhoging der lonen van de boven grondse arbeiders. De omvang der kolenp'roduc- tie blijft op teleurstellende wijze achter, het is voor onze nationa le economie een brandend pro bleem. Voor vele der aange voerde argumenten is de minis- ter gevoelig. Hij zegt te reke nen op de Limburgse nujnwer- De Nederlandse kabinetsdelegatie Is vanmorgen op het vliegveld van DJogjakarta aangekomen, waar zii o.a. werd verwelkomd door Moham med Roem, de voorzitter van de republikeinse onderhandelingsdele gatie. Minister Stikker zei niet te kunnen zeggen, hoe lang het ver blijf te Kaliaerang zou duren, Dit hangt af van de agenda der bespre kingen met Hatta. De eerste ont moeting- met Hatta 'zot* nog van middag plaats hebben. Mohammed Roem van isijn kant heeft medegedeeld, dat de bespre kingen tussen premier Hatta en de Nederlandse ministers niet beslis send zouden zijn, hoewel zij grote invloed konden hebben op de mo gelijkheid tot hervatting ,van de formele onderhandelingen onder auspiciën van de C. v. G. D. Ook zün vandaag de acht republi keinse adviseurs te Djogja aange komen. Zij reisden met een Ameri kaans vliegtuig. Te Batavia arriveerden vanmid dag de vijf waarnemers uit de Tweede Kamer. Dr. Beel zou hen nog heden ontvangen. Over hun komst heeft minister Stikker, bü zijn aankomst te Diogla nog gezegd dat het goede ervan is. dat zij ook zullen weten, welke beslissingen ge nomen zullen worden, zodat de be sluiten niet van de ministers alleen zullen komen. Een half uur eerder vertrok de Dakota van de C.G.D. met aebt re publikeinse adviseurs naar Djokja. Naar aanleiding van persberichten uit Batavia, dat het journalisten ver boden zou zijn,- naar het republi keinse gebied te reizen,, verneemt het ANP uit wel-ingelichte bron In Den Haag, dat deze berichten onjuist zijn. \toor het aanwezig zijn op re publikeins gebied tijdens de thans aanvangende onderhandelingen, zal ook medewerking worden verleend voor bet reizen van journalisten naar Djokjakarta, waarbij buiten landers en Nederlanders gelijke aanspraken kunnen-doen -gelden. - -kers in deze moeilijke omstan digheden- Spr. 2egt niet enthousiast te zijn .voor werving van buitenlandse ar beidskrachten. Dat moet alleen ge schieden als er een - noodtoestand is, z.i. is die aanwezig. Thans laat de kolenpositie niet toceenrexpermient' als invoering/der vijfdaagse-werk week. te ondernemen. De beraadslaging wordt gesloten en de begroting z.h.s goedgekeurd. De Tweede Kamer zal Dinsdag 30 November te één uur wederom bijeenkomen. Aap .de orde zijn: de stemming over de motie Nederhorstr de begroting van financiën voor 1949, de begro ting van het staatsmuntbedrijf voor 1949 en het wetsontwerp samenvoe ging der gemeenten Hoogezand en Sappëmeer. Paul Charles Joseph Kits, S3 Jaar oud, van beroep Journalist en wonende te Amsterdam moet op Dinsdag 30 dezer voor het Bijzonder Gerechtshor te Leeuwarden "terecht staan. Zoals men weet, was Kiès voor de oorlof* Jld van de 5.D.A.P„ waarin hij scheuring teweegbracht door het oprichten van de T.B.N, De Troeljrtra-Bewegine-Ncder- land. De tenlastelegging Is zeer uitvoerig en beslaat 17 getypte vellen. Er blijkt uit, dat hij in het tijdvak tussen Mei 1940 en Mei 1945 opzettelijk, aanvanke lijk als leider van de op groot Ger maans standpunt staande Troelstra- beweging, en later deel uitmakende van de landelijke leiding van de groot- Duitse beweging, de N.SJN.A.P. ge steund heeft in haar poging Nederland onder Duitse macht te brengen. In 1941 stelde hij dr. Volkmar voor alle partijen te ontbinden en de N.S.D.A.P. open te stellen voor Nederlanders. Voorts stelde hij Duitse autoriteiten voor, dat van Duitse zijde een Nederlands leger korps zou worden opgericht, dat zij aan zij met de Duitsers de eigen kusten zou moeten beschermen. Op de 52e verjaardag van Hitier zond hij deze een telegrafische, gelukwens. VGorts is Kiès ten laste gelegd de Nederlandse bevolking te hebben wil len' beïnvloeden ten gunste van de. vijand, de verzetsgeest te hebben willen breken en het volk rijp te hebben wil- i jen maken voor een samengaan met de Duitsers, Hij maakte propaganda door middel van de radio en de pers. Grote vier beantivoorderi Bramuglia's vragenlijst De antwoorden van de vier grote mogendheden op de vragenlijst van dr. Bramuglia, voorzitter van de Veiligheidsraad, inzake de Berlljn- se kwestie, zijn thans gepubliceerd. Men is van oordeel, dat z|j de deur open laten voor verdere onderhan delingen. De drie Westelijke mogendheden hebben een gezamenlijk antwoord ingediend, maar Engeland en Frankrijk hebben daarenboven een memorandum overgelegd'met voor stellen, die voor de VS nietaan vaardbaar zijn. Het Sowjet-antwoord is een her haling van het Sowjet-Russische standpunt, dat na het mislukken van de viermogendheden bespre kingen over het muntstelsel te Ber lijn uitgebreid is uiteengezet. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van .buitenlandse zaken hebben de VS de Engels-Franse voorstel len niet aanvaard omdat zij ge loven, dat de verkiezingen van 5 December in de stad een zo danige kloof te weeg zullen brenger, dat alle hoop op de uitvoerbaarheidvan een, vier- mogencLhedenplan inzake het muntstelsel de bodem, In. zou worden geslagen. Tussen de antwoorden van-de Sówjet-Unie en de Westerse mo gendheden liggen de volgende pun ten van meningsverschil: 1. de om schrijving van de taak van een vlermogendheden-orgaan voor muntcontröle, en 2. het probleem van de controle op de handel van Beriijn met de Westelijke zones en het Buitenland. Misschien hebt U een prijs De prijswinnaars van de St, Nïcolaas-puzzle uit de Parool- kalender 1948 worden op pag. 4 van dit nummer van onze krant bekend gemaakt. U mag wel eens gaan kijken, misschien hebt U het radiotoestel wel ge wonnen. Paul Henri Spaak is er Vrij dagavond in "geslaagd een meuw kabinet te vorinen. Spaak blijft .eerste minister en minister van .buitenlandse zak.en. In'.hetoude kabinet' -hadden, de katholieken "negen portefeuilles, de socfhTistên acht en de technici twee, Tn het nieuwe kabinet is dé verhou ding als voigt: katholieken" acht, so cialisten zeven en technici twee por tefeuilles. De beide ministers in het vorige kabinet, die niet langer deel uitma ken van de nieuwe regering, zijn de heren Delattre (vroegere ministerie van brandstof en energie), en Fieter Verbist (vroegere ministerie van ge zondheid en energie). Zestien.passagiers'en een alt vijf kop pen bestaande bemanning zijn Vrijdag om het leven gekomen toen een vlieg tuig van de Pakistanse luchtvaartmaat schappij in de West-Po ends ja ab, onge veer 200 kilometer ten Zuid-westen van Lahore neerstortte. Tot de slachtoffers behoren zeven Engelsèn. - j'. j',., ...,V. .1 Dr. Ralph Bunche. waarnemend be middelaar in Palestina, heeft van Israël bericht ontvangen, dat dit land bereid is' ongcwijld directe vredesonderhande lingen met de Arabieren te beginnen. De voorlopige regering van Israëlis verlangend deze onderhandelingen tot „een snel en succesvol einde" te bren gen en verzoekt zo spoedig mogelijk te vernemen, wanneer haar vertegenwoor digers de Arabieren kunnen-ontmoeten. Zo nodig is Israël bereid via tussenper sonen der V.N. te onderhandelen. Dit antwoord van Israël overbrengend aan de Arabieren heeft dr. Bunche hun regeringen onder da aandacht gebracht, dat hij van, haar nog geen antwoord, heeit ontvangen. Leefden er in de laatste jaren van de bezetting twee Oldemansen te Alblasserdam? Was de ene Olde- mans een zeer schappelijk mens, die redelijk met zijn ondergeschik ten kon praten en zelfs trachtte on derduikers te.redden en. was de andere een beest van een burge meester, wiens .reputatie, ver in de omtrek en niet in het minst te Rot terdam bekend was? Men is haast geneigd tot deze conclusie te komen als men de verklaringen hoort voor en tegen, deze man, die van Augus tus 1943 tot Mei 1945 burgemees ter van Alblasserdam is geweest en Vrijdag te Rotterdam terecht stond. Voor talrijke Rotterdammers is by een boze geest geweest, die op het allerlaatste ogenblik, toen zij Rotterdam reeds in zicht hadden, hun moeilijk verworven aardappels en ander voedsel In beslag nam na een barbaarse hongertocht. En ze konden soms nog een pak slaag toe krijgen. lij kon als een beest te., keer gaan. Getuige het verslag van de man, wiéri Oldemans in de bus om zijn persoonsbewijs had ge vraagd; De man had het op zijn boek gelegd en was verder gegaan met lezen, tot- Oldemans hem - een Terwijl Koning Winter als eert." grimmige wacht voor de deur staat en «.nachts soms zijn ijzige hand reeds over de dreven laat gaan, zodat wie s-uiorgens vroeg op pad gaat, de rijp als een wit kleed over veta en stad ziet liggen, koestert ons- overdag de zon nog met zijn warmte, die foor de late Novemberdag toch wel heel ongewoon is. Zo was net mo- gelijk dat onze fotograaf in het Juliahapark dit aan het- prille voorjaar herinnerende t&fereeltje vastlegde. slag in het gezicht gaf. Hij, eiste meer beleefdheid! Getuige.heeft de burgemeester van Alblasserdam toen een bloedneus geslagen, maar is daarvoor deerlijk mishandeld door Oldemans zelf 'en door 'de Duitse militairen te Alblasserdam. Na afloop van zijn martelingen werd hij overgeleverd aan de S.D. dié hem na twee dagen, verhoorde en direct vrij liet. Zelfs'voor haar was deze zaak te onbelangrijk. Ook de opperschipper Meyer Jappes, een ouderling van de Ned. Herv. Gem. te Cliarlois, die te Alblasser dam was om daar uitgehongerde Rotterdamse kinderen' onder te brengen, ranselde hij af en leverde hij over aan de S.D. Oldemans ver klaarde nu, dat hij Jappes niet ver-- trouwde, hem. voor een illegaal werker hield, en daarom had over geleverd. Hoe lijnrecht deze man echter met zich zelf in strijd is geweest bleek echter weer uit de verklaring van de tegenwoordige wethouder van Alblasserdam, die deze functie ook tijdens de oorlog is blijven bè- kleden na ruggespraak met de ver zetsbeweging, Deze getuige ver klaarde, dat Oldemans hem meer malen gezegd had bepaalde perso nen te waarschuwen. Dit gold dan onderduikers of mensen ,die naar de Engelse zender luisterden en hei nieuws verspreidden. Ook zou hij getracht hebben jeugdige mannelij ke personen te vrijwaren voor tewerkstelling in Duitsland. Oldemans was evenwel toch,weer gedwongen te bekennen,- dat hij - in Maart 1944 persoonlijk de heer De Ruiter, leider van' het distributie kantoor ter plaatse, had gearres teerd omdat deze man bonkaarten en ander materiaal verschafte aan onderduikers. Hij leverde De Rui ter aan de S.D. over, waarna het slachtoffer naar Duitsland is ge transporteerd en daar is omgeko men.. Hij oefende te Alblasserdam een schrikbewind uit en was maar. al te snel geneigd tot mishandeling, Nadat Vrjjdagmiddag de laatste getuigen a- décharge gehoord wa ren werd de zitting geschorst tot Zaterdagmorgen. De presidtèat mr; Van Vollenhoven, die reeds ver-' scheidene malen met de verdachte in een debat was gewikkeld, stelde Oldemans toen enkele vragen. Uit de antwoorden, die de ex-burge meester-sadist daarop gaf, bleek dat hij helemaal geen verstand had van strafrecht, van -gemeenterecht en al evenmin van internationaal recht. Oldemans beriep zich op oude verordeningen, waaraan- hy 2ijn-eigen uitleg gaf. Maar mr. Van Vollenhoven ontzenuwde zijn be toog met. de woorden „U hebt zich buiten elk recht gesteld". In een kort en bondig requisitoir stelde de advocaat-fiscaal mr. Don ker Oldemans voor, zoals we hem in ai- zijn bruutheid tijdens de be zettingsjaren "gekend hebben. „Oldemans is wel de ergste van alle NSB-burgemeesters geweest, sldus"""mr."Donker.jKortomalle feiten die men als slecht Nederlan der maar kon plegen heeft deze man gepleegd. De verdediging heef t- talrijke - getuigen- a-décharge opgeroepen, waaronder een .groot aantal NSB-ers We 'kennen het liedje van deze mensen. Ze hebben allemaal wel eens,iets goeds ge daan.' Bij het vaststellen van de strafmaat heb 'ik rekening' gehou den met een compensatie. Olde mans is na. de bevrijding ergerlijk mishandeld. Dat is verkeerd, maar begrijpelijk".' „Iemand' die wind zaait zal storm oogsten, maar deze man heeft storm gezaaid en heeft !n. - orkaan geoogst. Hij is door die orkaan h'eëngekomen.Uit .het psychiatrisch rapport - blijkt, dat. Oldemans voor negentig procent aansprakelijk kan wor den gesteld voor datgene wat hij misdreef en daarom wil ik" tegen deze man de doodstraf vragen". p NORM' groot was het aantal deelnemers aan de door „De Schiedammer" uitgeschreven adver- teniieprijsyraag, BelgiëHolland Bijna drieduizend .voetballiefheb bers uit Schiedam-en omgeving heb ben aan deze zeer bijzonderé prijs vraag deelgenomen. Opmerkelijk was dat het overgrote deel van de Inzenders een kleine overwinning van dë'Oranje-ploeg voorspelde. Het percentage, dat 1—1 als de vermoe delijke uitslag zag en derhalve de naam van de betrokkenfirma had ingevuld, was zeer gering. De jury. bestaande uit de heren: E. G. Mundt. lid tech. comm. K.N. V.B.. Wjm Landman, C. v. d. Peppel, Bart in 't Hout, M. Schelling en J. Schotman maakte de volgende prijs winnaars bekend: I. J. Sluyters, Th. a Kemrls- straat '52 50. A. v. Wachtendonk, -R-Vtrrd. diik 45 b f 23.— 3. H. Gouka. Dam 38 1 10.— De firma, welke de Juiste uitslag had in deze succesvolle voetbalprijs- vraag van - ..De Schiedammer" was Visser Co. De Canadese ambassadeur in Den Haag, de -heer Pierre Dupuy. deelde ons mede, dat Canada 'volgend jaar uit Ne derland 20.000 immigranten' verwacht. Reëds is men bezig de voorbereidingen te treffen om deze iner.sen ,tc ontvan gen. Dagelijks worden er rsaar de heer Dupuy vertelde. 900 personen onder vraagd en getest; In het voorjaar zal- de uitzepding. van, Nederlandse emi granten naar Canada worden-hervat, De minister van Financiën 'is er van overtuigd, dat In 1943vele. Nederlan ders te goeder trouw hun bankbiljet- fcen van f 500.- en f 1000.- niet-hebben ingeleverd. HIJ streeft cr ernstig naar hun recht te doen wedervaren. Er la hem niet gebleken dat „Radio Oranje" op ondub hel zinnige wijze heeft aange spoord deze biljetten achter te honden. Ook de Illegale pers schijnt dat niet te hebben gedaan. Overigens acht hij dit niet van bij zonder belang, omdat hij er van over tuigd is, dat dc te goeder trouw niet Ingeleverde biljetten gehonoreerd moe ten worden.'De inleveraars moeten ech ter aannemelijk weten te maken, dat zij op 13 Maart 1943 In het bezit van deze biljetten waren. Er zijn In totaal 10.000 aanvragen in gediend om dergelijke biljetten alsnog gehonoreerd te krijgen, ongeveer 14.000 zijn.reeds afgehandeld. De moeilijkhe den, die zich daarbij voordoen, sprui ten grotendeels voort uit het feit, dat zich onder deze 18.000 aanvragers een vrjj groot aantal niet-bonafïde perso nen bevindt. Zelfs is het voorgekomen, dat deze lieden .valse verklaringen over legden. Bankbiljetten, die tijdens de geld- zulvering niet zijn ingeleverd, zullen in het algemeen alleen nog worden ver goed aan hen, die door overmacht ver hinderd waren hun biljetten tijdig In te - leveren. Tito geeft eocnomiscke moeilijkheden toe Maarschalk Tito heeft Vrijdag tijdens een, redevoering voor mijn werkers te Trbovlje in Slovenië toegegeven, dat Joego-Slavië in aanzienlijke economische moeilijk heden verkeert, in het bijzonder op het gebied van-vervoer en behui zing. Hij prees de mijnwerkers, dat zij het plan voor het lopende jaar volvoerd hadden, doch betreurde het,-dat niet alle mijnen even goe de uitkomsten te zien gaven. Ingeleverde Rijksmarken worden vergoed De-,minister van'Financiën deelt - in zijn memorie van-antwoord mee, dat zeer binnenkort - een begin wordt-gemaakt'tnet de vergoeding voordele Rijks marken, die, bij het ■passeren van de Frans-Duitse grenfe in beslag zijn genomen.- De aan de Nederlands-Duitse grens ingeleverde-marken zijn'vrij wel allemaal reeds vergoed.-Alleen in. Rotterdam, waap ruim 26.000 aanvragen binnenkwamen, wach ten nog 300-op afdoening. Daarbij zijn echter enkele zeer bijzondere gevallen. Krijgt Atlantische Unie eigen organen? (Van onze Haagse redacteur) De. Canadese minister van Bui tenlandse Zaken, Lester Bow les Pearson, die in Europa vertoeft om de Uno-vergadering te bezoeken en tevens de toestanden in "West-Europa en Berlijn te be studeren. heeft een bezoek gebracht aan minister-president dr. Drees. In een interview, dat wij mét hem mochten hebben, gaf de heer Pearson toe, dat tijdens zijn bezoe ken ook de Atlantische Unie ter sprake komt. Hoewel deze nog in haar eerste stadium verkeert schijnt de kans wel aanwezig, dat zij, evenals de Westelijke Unie, eigen organen zal krijgen voor ge specialiseerde werkzaamheden. „Reeds twee maal hébben wij ondervonden dat Canada zich niet buiten een Europese oorlog kan houden. Daarom achten wjj het beter dat West-Europa reeds nu de garanties en de middelen krijgt om zich, en daardoor ons, tè verdedi gen", zei minister Pearson. Hij leg de er de nadntk. pp, dat Canada vóoral veel; materialen kan leveren. Doordat ieder lid der-Unie zyn éigen industrieën zal"ontwikkelen kan de Un'ie tot een juiste taakver deling komen. Minister Paerson was Van. me ning, dat er heel wat in Spanje moet veranderen wil net toegelaten kunnen worden tot een Unie van vrije democratische volkeren. NED. HANDEL MIJ. GEEFT 6% DIVIDEND De Nederlandse Handel-Maat- schappij zal dit jaar waarschijnlijk zes procent dividend uitkeren. Dr. E. Heldring treedt jf als president der Maatschappij, hij wordt waar schijnlijk opgevolgd door C. J. ba ron Collot d'Escury, die thans direc teur is. WEINIG VERANDERING Weersverwachting geldig van. Zaterdag avond tot Zondagavond, Droog weer raet wei nig "bewolking en meest zwakke wind. uit Zuidelijke rich tingen, Vannacht weer lichte vorrt be halve op do iden- ellanden. jrgen overdag - ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag, 28 Nov. Zon op 8.21. onder 16._1 Maan op 05.19. onder 15.15. 29 Nov.: Zon op 8.22. ondex 16,34. Maan op 06.47, onder 15.35. 28 Nov.: Hoog water te Rotterdam: le tij 2.25 uur, 2e tij 14.32 uur. 29 Nov.: Hoog water te Rotterdam: le tij 3.13 uur, 2e tij 35.19 uur. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen "in; de. afgelopen week de navolgende verliezen zijn geleden: Kon. Landmacht:'serg. W; G." de. Vries. 's-Gravenhage. Gesneuveld 21 November 1948; Serg. J.. van Wcrsch, Vaals. Gesneuveld'19 November '48; Sold, le kl. C. Wostra,. Amsterdam. Gesneuveld IS November 1948." KJJJ.L.: le It. infie, A-. .van'Andel',' Rotterdam. Gesneuveld 16 Novem ber 1948. Kon. Marine: Geen verliezen. Bij de Nederlandse loonadministratie voor de geallieerde strijdkrachten te Hoek van Holland zjjn omvangrijke malversaties aan Het licht gekomen. Het is bewezen, dat een reeds voordien ontslagen ambtenaar in .tijdelijke dienst, de typograaf J.' c. voor duizenden guldens aan rentczegels heeft ontvreemd en beneden de waarde heeft verkocht aan de leider van het agentschap van het Gewestelijk Arbeidsbureau te-Hoek van-Holland, een zekere A.S. - v- - A. S. verhandelde dezegels op zijn beurt aan derden. De politie heeft J. C., die" inmiddels verhuisd was naar Maastricht,gearresteerd, evenals de heler ■'A: S.Verwacht wordt dat nog. meer arrestaties zul len volgen. De malversaties zijn gepleegd in de. tijd, dat bedoeld loonbureau nog onder beheer stond van het Centraal bureau vergoeding- militaire vorde ringen te 's-Gravenhage. Voordat dit bureau naar de afdeling Rente- gevende eigendommen van de ge meente Rotterdam overging, was de verdachte J. C. reeds ontslagen. Zijn fraude is eerst ontdekt, toen het bu reau onder gemeentelijk beheer kwam. De recherche, bijgestaan door. accountants- van de afdeling controle der gemeente zijn nu bezig met het instellen- van een „nauwkeurig on derzoek) Niet 'de gèmeente Rotter dam. raaarhet Rijk is hier voor dui zenden guldens benadeeld. Bij infor mal ie ten stadhuize verzocht men ons rekening te willen -houden met de omstandigheden waaronder de malversaties zyn gepleegd. Bij een tijdelijk .bureau als het-onderhavige werden'indertijd tal van personen in dienst gesteld, die. zqker niet als ge schoolde ambtenaren beschouwd kunnen wordeni De fraude moet men dan ook veeleer zien als een uitvloeisel van een zekere naoorlogse mentaliteit; i Zo wij reeds gisteren konden be richten. gaaf dr «mie Kippimbntg, die al 20 lang een doorn in het oog is geweest nart allen, die hem re-? gehnatig passeerden, spoedig ver dwijnen.^ Wij vernamen nog. dat reeds Maandag, met het slopen wotdt begonnen. Tot Kerstmis zal er dan helemaal geen verbinding zijn, want zijn we goed ingelicht, dan zal de gemeente gedurende de werkzaamheden ter plaatse .geen pont laten'varen. Voor de beiao- hers van het. nabije Westen, bete kent .dit. zeker een groot ongerief, want velen, zeer velen, zijn er, die dagelijks gebruik maken van deze verbinding. Met een nieuwe brug in het vooruitzicht en slechts een maand omlopen zal het echter nog wel te aanvaarden zijn. De Griekse premier, Themlstoclea Sophoclls, Is heden voorzien van <Je H. Sacramanten der Stervenden. Volgenseen medisch bulletin was zijn toestand in de afgelopen nacht achteruit gegaan en kon hij moei lijk ademhalen, .Koning Paul heeft een kort bezoek aan de bejaarde premier gebracht.'Er zijn hem In jecties toegediend na de hartaan vallen van Donderdag. Constantie Rendls, minister van Oorlog, en Peter Mavromïchalis. mi nister van marine, zijn benoemd tot waarnemers van de functie van Sophoelis in het geval deze komt te overladen. - V 'Vi ;v J iïi-kr'ïï:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1