HET ROTTERDAMSCH PAROOL Russisch plan tot vorming van eeh rode gemeenteraad te Berlijn Laaide waterleidingen niet bevriezen Eerste contact met Hatta reeds gelegd Mevrouw Tsjiang Kaj Sjek is op weg naar Washington Vandaag valt de eis tegen Kotalla en de zijnen Bramuglia doet Tegenzet tegen verkiezing die Zondag in Westelijke sectoren wordt gehouden Fransemijnstaking nu ten einde nog een poging Spoedig begin verwacht van formele onderhandelingen met Republiek Havens aan Oostkust weer in bedrijf Meer papier voor de dagbladen V erkeer ondervindt veel last Br zijn nieuwe RET-autobuslijnen in voorbereiding EVC mag geen Franse kinderen hier opnemen Prof. dr. Laméris overleden Israel wil iid worden van de UNO Laatste verklaringen der getuigen Prijzenstop voor onroerend goed verdwijnt Onderwijzers eisen gratificatie Er komt inlandse tarwe in het brood Liehtpetroleum wordt goedkoper Dr. Van Mook schrijft een boek Weerbericht Maandag 29 November 1948 ted. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljsr per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgerlchi daoi de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang. No. 279 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Banklen Amslerdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Uil bronnen, die In nauw eonlact staan mei het Sowjetrussieche militaire heatuur te Berlijn, wordt gemeld, dat maarschalk Sokolofsky en andere hoge SowjetrusBlsche officieren op een bijeenkomst te Karlshorst. het Berltfnse hoofdkwartier van het SowjetnMsIsclie militaire bestuur, het eens itm geworden over een plan tot instelling van een aparte gemeenteraad en gemeentebestuur in de Sowjetseclor van Berlijn en de huidige functiona rissen aan te reggen het gemeentehuis te verlaten. Deze rode gemeenteraad zou te gen het nieuwe anti-communistische stadsbestuur in werken dat a.s. Zon dag gekozen wordt door de bewo ners van West-Berlin. De uitwerking van de aangekon digde stap zou zijn de definitieve politieke verdeling van de Duitse hoofdstad. De communisten boycotten de verkiezingen en sporen de kiezers aan thuis te blijven. De Russen heb ben bekend gemaakt het te kiezen bestuur niet te zullen erkennen en de leden niet tot de Russische sector van Berlijn te zullen toelaten. De officiële bevestiging der com munistische plannen om een rood gemeente-bestuur te benoemen werd gegeven door Hans Jendretzky, de Berlijnse voorzitter van de (com munistische) Socialistische Eenheids partij op eendrede die hij op eert party-conventie hield. Hij zei dat de verkiezingen in West Berlijn zeker de stad zou verdelen en dat de enige mogelijkheid om een dergelijke ver deling te voorkomen is dat de geko zen gemeenteraad de communisten als sterkste macht erkent. De nieuwe „Oostelijke" gemeen teraad zou samengesteld worden uit de twintig zittende leden van de so cialistische eenheidspartij en bij coöptatie aangewezen vertegen woordigers van „democratische or ganisaties", zoals de „vrije Duitse vakvereniging" en de pro-commu nistische vleugels van de christelijk- democratische en liberaal-democra tische partijen te Berlijn. Tot burgemeester zou worden be noemd dr. Arthur Werner, een pro- Sowjetrussisch gezinde partijloze, die na de capitulatie in 1945 door de Sowjets in die functie werd benoemd doch bij de verkiezingen In het jaar daarop van het politieke toneel ver dween. Dc onder Engels toezicht'werken de Duitse Persdienst meldt, dat de communisten van plan zijn de wei nige niet communistische stedelijke autoriteiten die nog steeds posten op het in de Russische sector gelegen gemeentehuis bekleden te dwingen Heen te gaan. Politieagenten van de Sowjet-sec- tor. hebben Zaterdagmiddag^ op de: Alexandèrplatz een betoging gehou den voor de onmiddellijke arrestatie van dr. Friedensburg. de waarne mend burgemeester, en dr. Stumm, de door de Westelijke mogendheden aangewezen politie-chef. De C.C.T. fie eft alle stakende Franse mijnwerkers aanzegging, gedaan, van daar weer aan het werk te gaan. Hier door Is een: definitief einde gekomen aan de mijnstaking in Frankrijk, die 55 dagen beeft geduurd. Reeds was meer dan 9D der mijn werkers weer aau de slag gegaan. In het Noordfranse steenkolengebied is bekend gemaakt, dat mijnwerkers, die niet bin nen zes dagen^op het werk terugkeren, geacht zuUen worden ontslag te hebben genomen. De stroomdlstrtbutle, een gevolg van de staking, zal worden voortgezet en de plannen voor verzachting van de distri butie van benzine heeft men laten varen. Dit is" meegedeeld door Robert LacOste, de minister voor de productie. MEVR. ROOSEVELT NAAR BERLIJN Mevrouw Roosevelt -hoeft voor lopig een uitnodiging aanvaard om het aanstaande weekend in West-Berlrjn worden dan de ge meenteraadsverkiezingen gehouden een bezoek aan Berlin te. bren gen. Of de reis doorgaat hangt af van mevrouw Roosevelts werk zaamheden btj de UNO. Mevrouw Roosevelt zal de gast zyn van ge neraal Clay. Pessimisme te Parijs President Bramuglia van de Vei ligheidsraad heeft Zondag met de „zes neutralen" te Parijs vergaderd over de Berltjnsc kwestie. Vandaag zou Bramuglia zyn voorstellen aan de vier bezettende mogendheden meedelen. Men neemt aan, dat h\J een opheffing der blokkade in etap pes op het oog heeft. Indien de Sowjet-Unie met dit eerste accoora gaat, zou de valutahervorming eveneens in etappes plaats hebber- Het betreft hier Bramuglia's laat ste poging om te bemiddelen, voor dat hij hèt presidentschap van de Veiligheidsraad weer neerlegt. Te Parijs is men echter van me ning dat de kansen op overeenstem ming, over Berlijn vrywel verkeken zijn. Men toont zich pessimistisch over de toekomst De staking van de dokwerkers aan de Amerikaanse Oostkust is Zater dagnamiddag officieel geëindigd, doordat de stakers het bemiddelings voorstel van- de scheidsrechter der federale regering met grote meer derheid hebben aanvaard, In alle havens van de Atlantische Oceaan is reeds Zondag het werk hervat Meer dan 200 schepen werden door de staking in de havens aan de Ame rikaanse Oostkust opgehouden. De scheepvaartmaatschappijen hebben ongeveer 200.009 dollar per dag aan lonen verloren en het gehe le verlies voor de maatschappijen wordt voor New York alleen al ge schat op ongeveer 1.232,000 dollar per dag. Er zijn nog geen tekenen, die wij zen op een onmiddellijke regeling van de staking aan de Westkust, •welke thans reeds drie maanden duurt. Aan de Westkust hebben 6000 .stakers een 'compromis aanvaard een vierde gedeelte van het totale aantal stakers de anderen houden nog steeds vast aan hun eis tqt ver hoging van hun uurloon met 15 dol larcenten. De eerste ontmoeting lussen pre mier Hatta enerzijds en de ministers Stikker en Sassen en de beer Neher anderzijds, heeft Zaterdagmiddag te Kalioerang plaats gehad. Zondag zyn de heren Hatta en Sassen opnieuw bijeen geweest. Ook hebben Neder landse en republikeinse adviseurs elkaar ontmoet. AI deze contacten zijn nog infor meel geweest, maar in Djogja wordt gezegd, dat spoedig een begin zou worden gemaakt met de officiële be sprekingen onder auspiciën van de Commissie" voor Goede Diensten. Het door Merle Cochran, het Ameri kaanse lid van de commissie, opge stelde basisplan voor onderhande lingen, zou Volgens een mededeling van Mohammed NatSir, de republi keinse minister van voorlichting, door de Nederlanders' zijn aanvaard als basis voor de besprekingen. In politieke kringen te Batavia ver wacht' mon het succes van' het over leg te Kaüoerang te zullen kunnen afmeten-naar-dfi.,duur.ynn. hef „ver-, Blijf der Nederlandse delegatie al daar. Kan men niet uit-de impasse komen, dan zal de gehele Ned. delega tie terugkeren. Blijft zij. dan worden de formele besprekingen waarschijn lijk hervat. Een deel der delegatie zal contact houden met dr. Beel, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon." Dit deel zal daartoe op ge zette tijden naar Batavia teruggaan, om van daar uit ook verslag aan Den Haag uit te brengen." Republikeinse kringen blijven vasthouden aan de sis, dat de formele besprekingen onder auspiciën van de UNO-commis- sie worden gehouden. De partij raad van de Masjoemi (de Mo hammedaanse partij)heeft Zon dag deze eis nog eens weer uit drukkelijk gesteld. Toen Zaterdagmorgen bet gechar terde KLM-vliegtiiig met de Neder landse delegatie op het vliegveld van Djogja was geland, stak de piloot, zoals gebruikelijk, de oranje-wit blauwe (KLM)-vlag uit de cockpit. Aangezien dit gebaar echter op de Indonesische functionarissen van het vliegveld een onprettige indruk maakte, verzochten dezen de piloot, de vlag weer in te. halen, aan welk verzoek voldaan Is. De journalisten in Batavia, die de besprekingen met de Republiek wil den bjjwonen, waren gisteren nog niet in het bezit van de door de re publikeinse regering te verstrekken inreisvergunningen. Het zal hierdoor wel Dinsdag warden, voordat de journalisten naar Djogja kunnen reizen. Mei ingang van 1 December 1945 tal geen overheidsbemoeiing meer plaats vinden bij de verdeling van papier voor periodieken en tijdschriften. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat couran tenpapier distributiegoed blijft, hetgeen betekerst, dat cfnemecs van deze soort papier gebonden, bleven aan het hier- vdor vastgesteld ""commgeTii'. Met ingang van diezelfde datum wordt de hoeveelheid courantenpapier welke beschikbaar wordt gesteld voor de dag bladen verhoogd van 2650 ton tot 3000 ton per maand en voor de nieuwsbladen van 200 ton tot 225 ton per maand. Nederland in de mist Hoewel het zicht op Schiphol voldoende was voor het opstijgen en landen van vliegtuigen, onder vond het luchtverkeer in West- Europa tijdens bet afgelopen weekend ernstige vertraging, om dat landing op verscheidene andere luchthaveus wegens dichte mist niet kon worden uitgevoerd. Zo hebben de K.L.M. en de American Overseas Airlines alle vluchten naar Londen moeten annuleren, omdat monden potdicht zat onder een echt Engelse .Jog". Met Brussel was 'het al niet veel beter, ten .fevolgè waarvan enkele machines der Scandinavian Airli nes werden opgehouden. Op Schip hol stonden Zondagavond boven dien niet minder dan 5 Amerikaan se toestellen van de A.O.A., alle bestemd voor Frankfort, dat even eens onder een-dichte mist lag. Ten slotte moest ook het luchtverkeer naar Scandinavië geannuleerd worden. Vanmorgen werd het grootste deel van Nederland wakker in een vrij wel ondoorzichtige wereld. Behalve in het Noorden van het land waar de meeste plaatsen „schoon" waren (alleen het vliegveld Eelde had slecht zicht) waren-in alle andere delen van het land huizen en bomen, in de hemelse watten gelogd. Geluk kig blijft dat niet de hele dag zo: het K-N.MI wist ons te zeggen, dat in de loop van de middag de mist zal overgaan in nevel. Dan 'kunnen wc dus een paar honderd meter ver der 2ien. Het verkeer ondervond vanmor gen vrij veel last van de dichte mist. Op vele plaatsen in het land was het zicht slechts enkele meters, zodat vooral de binnenscheepvaart en'het autoverkeer zwaar gehandicapt wa ren. De Spoorwegen meldden niet veel vertraging, slechts hier en daar kwamen enkele treinen'te laat aan. Deze gunstige uitzondering op de al gemene mist-regel dankten de N.S. aan hun stelsel vain voor- en hoofd- seinen. De machinisten en wagen- voerders kunnen gerust op volle snelheid rijden als zij die maar gaan temperen zodra zij een onveilig voorsein tegen komen. Pas bij een. onveilig hoofdsein moeten zij hun treinen laten stoppen, en die faoofd- seinen staan 700 meter vorder. Deze afstand is voldoende om op vrijwel alle eventualiteiten voorbereid te zijn. Queen Elizabeth nu door mist opgehouden _Da. £uecu..E]izab£th.die enige da- gen geleden doorben staking in de haven van Southampton niet kon uitvaren kon gisteravond haar voor genomen reis met 1600 passagiers naar New York weer niet aanvaar den: de mist, die over heel Engeland hing. was de oorzaak. Zuid en randgemeenten De grote woningnood in ons land maakt het noodzakelijk alle be schikbare ruimte nuttig te gebrui ken. De vroegere synagoge te Rijs- sen (Ov.j wordt op het ogenblik verbouwd tot winkelpand met wo ning. Met een door de Amerikaanse marine ter beschikking" gesteld ".vliegtuig is me vrouw Tsjiang Kaj Sjek, de echtgenote van de Chinese president, Zondag in alle stilte naar Washington' vertrokken, met het doel, op de Amerikaanse rege ring een nieuw béróép'te doen tot hulp aan China. Haar werd slechts uitgelei de gedaan door maarschalk Tsjiang Kaj Sjek, de Amerikaanse ambassadeur en de Chinese minister van 'binnenlandse zaken. Dr. Soen Fo, dc nieuwe ministerpre sident, heeft aangekondigd, dat zijn kabinet slechts een kleine groep minis» Iers zou omvatten, die besluiten zouden kunnen nemen zonder voorafgaande goedkeuring, van president Tsjiang Kaj Sjek. In de nieuwe regering, waarvan de samenstelling waarschijnlijk* van daag zou worden bekendgemaakt, zou den behalve diverse groepen van-de Kwomintang ook de democratisch- socialistische partij en de partij „Jong China" vertegenwoordigd zijn. De berichtenover de militaire ope raties tussen regeringstroepen en com munisten blijven tegenstrijdig. Van com munistische zijde werd Zaterdag dc verovering gemeld van Lingpï 50 km, van de „laatste verdedigingslinie der regering" te Pengpoe en 210 km. van Nanking. Te Washington ontvangen berichten 'maken melding van het ineen storten van.de rode aanval tegen Soets- jou, een bericht van Ass. Press daaren tegen zegt, dat grote communistische eenheden-de regeringstroepen ten Zui den van Soetsjou op de vlucht gedre ven hebben. Een bericht ült Soetsjou'maakt mcl- dïcg van onenigheid tussen twee rode generaals. Op het lijk van een commu nistische soldaat te Soetsjou is een pam flet gevonden, waaruit zou blijken, dat de generaals Lioe Po Tsjeng en Tsjen- ji," beiden communistische aanvoerders, vijanden zijn. mee gebaat 'Het toenemend aantal nieuwe autobussen van de RET (thans zijn reeds een kleine 40 van de 60 be stelde grote bussen afgeleverd), hebben het B. en W. mogelijk ge maakt, na advies van de commissie voor de Bedrijven, voorstellen aan de gemeenteraad te doen met be trekking tot uitbreiding van het autobus-net met vier verschillende lijnen, waardoor vooral Rotterdam- Zuid en enkele randgemeenten een betere verbinding met het stads centrum zullen krijgen. De voorstellen omvatten; 1, een autobusverbinding van IJsselmonde met de binnenstad (station D.P.), 2. Een snelle verbinding lussen Breeplein en het station D.P. 3. de instelling van een verbin ding, uitsluitend op de Unker- Maasoever tussen Tuindorp-Vree wijk en Chariots. 4. weder-lnstelling van de auto buslijn L van Kethcl via Schiedam en Overschie naar Hillegersberg. In de wijkraad voor IJsselmonde is bij herhaling het verlangen uit gesproken naar een betere verbin ding met de stad. Thans meent men, met inachtneming van de belangen van een particuliere autobus-onder- nemer, aan dit verlangen te kun nen voldoen door een nieuwe auto buslijn' (lijn X) van IJsselmonde naar Station DJ3, in te stellen. Deze 9 km lange rit wordt in secties ver deeld met afzonderlijke tarieven. De behoefte aan een directe, snelle verbinding tussen een cen traal punt in Rotterdam-Zuid via de tunnéltravers met het station D.P. (uitgang Stationssingel), heeft geleld tot het voorstel tot instelling van lijn Z. Voor het gehele 7 km lange traject wordt een tarief van 20 cents ingesteld. Deze nieuwe lyn zal het Zuiden direct verbin den met het wiakel-centrum Bljj- dorp. De bewoners van Vreewijk en Camissebuurt zullen het voorstel tot instelling van lijn Z met vreug de begroeten. De route van lijn Z van Beukendaal via Groene Zoom, Dordtsëstraatweg, Zuidplein, Goereesestraat/Markenstraat, Üten- hagestraat, Gruttostraat, Boergoen- sevlïet, Bloramensteynweg, Zuid hoek, Voornsestraat naar Grond- herenstraat (Vlaskade).. De nieuwe lijn zal diverse over- stapgelegenheden bieden, zowel op tram- als buslijnen. Voor déze lijn zal het gewone tarief van een dub beltje-gelden. Ten slotte is men voornemens de reeds voor de oorlog bestaand heb bende lijn L, waarvan'tot nu toe slechts- het traject KethelSchie dam werd bereden, in haar geheel dus ook van. Schiedam via Over schie naar Hillegersberg (Kootse- kade), te herstellen. Voorgesteld wordt óp deze lijn een gevarieerd tarief (van 10 tot 40 cents) in te voeren, al naar gelang van dé leng. te van de secties. Alle genoemde voorstellen zullen in de raadszitting van 2 December behandeld worden. UNO-Assemblée zegt; Griekenlands buren de schuldigen De algemene vergadering der UNO heeft Zaterdagavond Grieken land» noorderburen (Joegoslavië, Albanië en Bulgarije) veroordeeld wegenB hulpverlening aan de guc- rlliaströdkrachten van generaal Markos en een beroep op hen ge daan een dergelijke ateunverlening te staken. De Assemblée keurde sen desbe treffende westeljjke resolutie met 47 tegen 6 stemmen en geen ont houdingen-goed Ook keurde de As semblée met algemene stemmen een resolutie goed; die haar oor sprong had in een Sowjet-voorstej. Deze resolutie dringt er bij Grie kenland, Joegoslavië, Albanië en Buigarye op aan diplomatieke be trekkingen aan te knopen en de vroeger van kracht zijnde grens conventies tussen hen te hernieuwen De resolutie verzoekt de vier rege ringen binnen 6 maanden verslag uit te brengen aan de UNO over de maatregelen, die genomen werden om deze aanbevelingen uit te voe- ren. Ook werd eenstemmig een re solutie aangenomen, die verzoekt om terugzending naar Griekenland van alle Griekse kinderen, wier ouders of naaste verwanten om hen vragen. De E.V.C. heeft van het ministerie van, justitie geen toestemming gekregen tot tijdelijk verblijf van duizend Franse kinderen hier te lande. In de brief van het ministerie aan het hoofdbestuur van de Eenheids vakcentrale wordt gezegd: „Naar" aanleiding van uw brief d.d. October j.l. houdende verzoek om toestemming tot tijdelijk verblijf hier te lande van 1000 Franse kinderen, bob ik de eer 13 te berichten, dat dit verzoek niet voor Inwilliging vatbaar Is en wel op grond van het feit. dat moet worden aangenomen, dat bij de door U ontwor pen kin deractie niet uitsluitend huma nitaire overwegingen in het spel zijn." Het hoofdbestuur van de Eenheidsvak centrale verklaarde, dat het op deze kwestie nog nader zal terugkomen. Mei. Nini van Mever te Rot terdam slaagde met bijzondere on derscheiding voor het einddiploma' piano van het Kon. Conservato rium te" Den Haag;" Op 76-jarige leeftijd is plotseling overleden prof. dr. H i d d o Jan Laméris, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en gedurende vele jaren chirurg aan het Academisch Ziekenhuis. Prof. Laméris heeft op chirurgisch ge bied naam gemaakt als voorzitter van de Weense' school. Te Zwolle geboren, studeerde hij in Utrecht, waar bij in 1896 het arts-diploma verwierf. Hij werd assistent van de chirurg Von Eiselberg, die hij naar Koningsbergen volgde om in 1897 naar Utrecht terug te keren, doch in 1900 vertrok hij naaf Graz, waar hij een jaar bleef. Wederom kwam hij naar Utrecht, waar hij in 1902 privaat-docent voor de propaedeu- tische chirurgie werd, nadat hij te Gent tot doctor was gepromoveerd. Lange jaren heeft prof. Laméris, die in 1906 tot hoogleraar benoemd werd, veel tof het onderwijs in de chirurgie^bijgedragen, waarbij •hij' om z(jn bijzondere technische vaardigheid op de voorgrond trad. Hij bezat de gave van het doceren, zowel in de collegekamer als aan bet ziekbed. In samenwerking met dr. Kouwer schreef hij: „Iets uit de geschiedenis der klinieken voor heel- en verloskunde te Utrecht" Bij zijn 25-jarig jubileum hebben assistenten en oud-assistenten hem gehuldigd en ontving hij een door de schilder B. van Vlijmen ver vaardigd portret. Ook bij zijn af scheid in 1943 ontving hij talrijke blijken van erkentelijkheid voor het vele dat hij in het belang der medische wetenschap had verricht. Prof. Laméris was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en commandeur in de huisorde van Oranje-Nassau. Het stoffelijk overschot zal Woensdag om half twee op de be graafplaats „Den en Rust" te Bilt- hoven ter aarde worden besteld. Israël dient vandaag officieel een aanvraag in voor het lidmaatschap der Verenigde Naties. Dit geschiedt hi een brief aan Trygve Llc met het verzoek de aanvraag te daen toeko men aan de Veiligheidsraad. De Amerikaanse Republikeinse sena tor Robert Taft (een van de ontwerpers van de antl-staklngswetten), vertoeft op het ogenblik In. Duitsland om de toe stand daar te bestuderen, Woensdag zal hij een bezoek brengen aan Amsterdam- /N dit krijgsgevangenen-kamp, met zijn tenten als soldaten"netjes op een rijtje, houden de Israëlische troepen ongeveer 1700 Arabieren van de Palestijnse, SyrischeLibanese en Egyptische legers gevangen. Het is een vroeger interneringskamp van de Britten, maar waar het is mocht van de Israëlische censor niet worden onthuld. Er zijn nog vier dergelijke kampen in Israel. De foto werd ge?naakt van een der wacht torens van het kamp af. Zaterdag werd voor het Bijzon der Gerechtshof te Amsterdam, het proces tegen Kotalla c.s. voortge zet. - De zittingszaal bood op deze ze vende dag van het proces dezelfde aanblik als op de eerste. Weer za ten alle 7 verdachten in de banken 'en alsnog waren een aantal getui gen opgeroepen, die tijdens het proces..brieven hadden ..geschreven met de mededeling, - dat zij over sommige verdachten belangrijke mededelingen konden doen. De heer De Loos vertelde in de zaak tegen Berg, dat de gevange nen een rilling over de rug liep als Berg, die hij schilderde als „een hautaine, zich van zijn macht be wuste figuur" over de appèlplaats wandelde. Getuige heeft waargeno men, dat bij een strafappèl, dat door Berg bevolen was de zieke gevangenen op de grond werden gelegd en 2olang moesten blijven liggen als het strafstaan duurde. „Een Joodse gevangene, aldus ge tuige, lag tijdens dit straf appèl naast mij te sterven". Een andere getuige vertelde, dat hij dienst had in de bunker, toen daar een ge vangene door Kotalla werd binnen gebracht. De gevangene moest in de wit bepleisterde gang hard heen en v/eer lopen en kreeg iedere keer, dat bij- Kotalla passeerde, een stomp in het gelaat. Na de strafoefening, zo vertelde deze ge tuige, zaten de blöedspatten op de muur. Getuige De Vos werkte in het bouwcommando en zag hoe een Joodse gevangene door enige be wakers werd mishandeld. Bij deze bewakers was Wolf, .het „Kerst mannetje". Toen de Joodse man doodop in een plas viel, beval Wolf hem. ,op de buik te gaan liggen met Ket gezicht in'het vuile water. Wolf nam toen een aanloop en sprong op de ongelukkige, waarna het gezicht van de man door de modder duwde. Van Wolf vertelde De winter is dit'jaar al heet vroeg begonnen. *s Nachts vriest het al vrij- stevig, en daardoor, wor den wij weer bedreigd met kapotgevroren waterlei dingen en kranen. Wat moet U doen om dit grote ongerief te voorkomen: le. Sluit de hoofdkraan 's avonds zo vroeg, moge lijk af, als het kan ook overdag. Voordat U daartoe overgaat natuurlijk eerst voldoende water in voor raad nemen. Open het leegloopkraautje' en alle tapkranen en trek de clo set-stortbakken door; 2e, Blaas de leidingen door! In vele gevallen kan dit noodzakelijk zijn. Be>' gin op zolder en eindig beneden. U moet in elke kraan blazen met behulp van een gummislang of des noods met de mond. Daardoor vloeit het nog In de leidingen ach tergebleven water door het .leegloopkraantje bij de hoofdkraan weg. 3e. Sluit daarna alle kranen, U voorkomt zo doende waterverliesen eventuele overstroming Indien de hoofdkraan, la ter weer opengedraaid wordt. 4e, De stopkranen bij de closet-stortbakken mo gen nimmer gesloten wor den. U moet daaraan dus nooit draaien.. Verdér is het van be lang te controleren of de hoofdkraan goed sluit. Daarvoor moet U de hoogst in het huis gezeten kraan open draaien. Komt daaruit nog water, dan sluit de hoofdkraan niet goed af. U moet dan het walerleidingbedrijf waar schuwen. Ook de eventuele tus- sen-afstuitkrancn in het huis moet U zo controle ren. Mankeert daaraan iets,dan een loodgieter halen. U kunt ook voorkomen, dat dc hoofdkraan be vriest. II hebt niets an ders te doen dan die kraan te omwikkelen met oude kranten, èf wat stro, öf lorren. Als de watermeter be vriest komt U op hoge kosten te zitten. LI kunt dat voorkomen door deze meter ook goed in te pak ken. Voor zover deksels van putjes, waarin dc watermeters zitten, ont breken moet U zorgen voor een nieuw deksel. Liefst van ijzer of beton. Geen hout! Dat is ook nog altijd te gebruiken om de kachel aan te maken! Verder: raampjes slui ten van kelders, waar hoofdkranen en/of water meters zich bevinden. Wat LI niet moet doem Tijdens een vorstpe riode één of meer kranen zachtjes laten doorstro men. Kost enorm veel water, vee) electriciteit en dus veel steenkool! 1 getuige Kersten, dat deze. samen met Franzca de Amsterdamse wet houder De Miranda zwaar mishan deld heeft, waardoor deze enige da gen later overleed. Vandaag worden in de zaak te gen de groep-Kotëlla de requisi toirs gehouden. Naar het. A.N.P. verneemt zal zeer binnenkort de prjjzenstop op gebouwd onroerend goed worden opgeheven. EU koop en verkoop van hulzen, fabrieken, boerderijen enz. zal de meestbiedende dus In het bezit kunnen komen van het gewenste pand. De prijzenstop voor ongebouwd onroerend goed zoals weilanden en' bouwgronden wordt gehandhaafd. Bij koop en verkoop van deze goe deren moet de transactie dus nog nader goedgekeurd worden, door de prijzenbureaux voor onroerende za« ken. Verwacht wordt, dat de vrije ver koop van gebouwd onroerend goed na 5 December wordt toegestaan» Zaterdag vergadering in. - Utrecht De onderwijzers zijn bevreesd, dat de 2 pet. gratificatie, de jubi- leumgratifieatie en de 5 pet. ver hoging van het salaris van i 3.000,-, die de ambtenaren Wel hebben ge had, hun zal ontgaan. Om kracht te zetten bij de inwilliging van deze eisen zei de Alg. Ned. Onder wijzers-Federatie op Zaterdag 4- December in „Tivoli" te Utrecht een vergadering houden. Op de algemene najaarsvergadering van het Drents Landbouwgenootschap is meegedeeld, dat vermoedelijk inlandse tarwe In dc öroodmclange zal worden opgenomen. Voortst werd aangekondigd; dat hinnenkort.de vervoerbewijien voor biggen zullen worden afgeschaft» Met ingang van l December 1S4S wordt de prijs van liehtpetroleum verlaagd.' Van die datum af bedraagt de prijs voor de steden Amsterdam en Rotterdam, "met uitzondering van Hoek van Holland, 14 cent per liter. Voor de overige delen' van de provincies Noord- en Zuid- Holland (inclusief Hock van Holland) en Utrecht, met uitzondering van de eilanden Goeroe en Overflakkee, Mar ken en Texel in de prijs van 14Ï& cent per liter. Voor de overige gedeelten van: bet land 15 ct per liter. Dr. H. van'Mook is toegetreden tot de auteurs-coöperatie „De be zige by". Zijn'eerste boek zal in. Januari. a.s. bij deze.uitgeverij ver schijnen. WEINIG VERANDERING Weersverwachting geldig tot-Dinsdag- avond. Op vele plaatsen nevel of mist, overi gens droog weer met weinis wind. Van nacht lichte tot ma tige vorst behalve hier en daar vlak bU de kost. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. Zqr» op 8.24, onder 16.33. .14, onder 15.58. 30 Nov. Maan op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1