I C OPENBARE VERGADERING Doodstraf geëist tegen Amersfoortse beulen J STADSNIEUWS Ursus weet niet van ophouden Piet Roozenburg in één woord verbluffend! Devroma gaf een geslaagde uitvoering Laan-bewoners waren een avondje uit DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB: Het geheim van de tunnel Vlaardingen j SCHEEPVAART SCHIEDAM MONOPOLE THEATER DE WITTE GORSLLA ENIGE Koeriersters 2 Maandag 29 November 1948 Grote twijfel rees er bij vele Schiedammers die hun SVV naar Xorxes begeleidden, of het „paad je van de duizend treden" nu wer kelijk niet meer treden telden dan duizend, maar dat kivam waar schijnlijk door de zware hoofden en harten. Hoe kort was het paad je toen De Bruin en zijn mannen de volle buit binnen hadden. Weer twijfel n« echter in dalende lijn. Licht en welgemoed zijn ze naar de.stad teruggekeerd om aan die- geen, die 't nog niet wist te vertel len dat het goed geweest was, heel goed. Trouwens de aanhang van de andere grote broer Herrnes DVS, had hei ook naar zijn zin. Er werd niet gewonnen, maar dat was In de strijd, tegen Feyenoord waarschijnlijk niet het belangrijk ste. Weel belangrijk was. dat het een wedstrijd is geweest om j niet te vergeten. Toch is vreugde in. het Schiedamse kamp niet alom. j In de derde kJas heeft DKS de' goede voornemens niet kunnen volvoeren en moest met een 31 nederlaag tegen Wassenaar genoe gen nemen. Schiedam zag in Rijs wijk tegen de club met dezelfde naam in de laatste minuut een kostbaar puntje ontgaan en DRZ moest met 3het vaantje strij ken tegen IMerwede uit. Er was in de-4de. klasse echter ook reden tot juichen. Martinit zorgde voor een goede overwinning op Transvalia, SFC stuurde Bloemhof^ ni®t lege handen Bloemhof waarts en als laatste cn misschien ook als beste de overwinning van Ursus in dt lastige uitwedstrijd tegen Flakkee. De rood witten gaan weer op het kampioenschap af. Ket 25 leden tellende* mandoline gezelschap „Devroma"' heeft in bet Volksgebouw een geslaagde uitvoe ring gegeven. Voor het niet zo erg talrijke publiek viel er van alles wat te genieten, want zowel de lief hebbers van de ernstige muziek als de mensen, die het cowboylied en de zoete krontjong-melodieën meer waarderen, konden hun hart opha len. Dat „Devroma niet voor een klein tje vervaard is, bleek wel uit de programma keus. met o.a. An ge eploré v. M. Maciocchi. Flora-mars v. Al, van Wanum, Andante grazioso op. 60 v. J. B. Kolt, Andante v. Men delssohn- Cabaret tussen de muzikalenum- mers, zorgde voor wat afwisseling. SUCCES VOOR EHBO Dc Schiedarr.se E.H.B.O- brekte bij de te Vla ar din gen gehouden nationale wed strijden eer. mooi succes door een eerste prys te behalen. Vuur in het vuil Vermoedelijk door gloeiende as. die zich in het huisvuil heeft be vonden, ontstond Zaterdagmiddag omstreeks een uur brand in een. schip, dat gelegen is onder de stort plaats van de gemeentereiniging in do Wilhelminahaven. De brandweer moest er met twee stralen aan te pas komen om het vuur te blussen. St. Nieolaas kwam op bezoek Advertentie lM. St. Nicolaasweek op de Hoogstraat De winkeliersvereniging Hcogstraatbe- langen had op de openingsmiddag van d.e Sint Nicolaasweek niet over belang stelling te klagen. Het was druk. even als trouwens ook. zij het misschien in wat minderen mate. in andere delen van de - stad. Om" de Hoogstraat ouder de speciale aandacht van kooplustig Schie dam te brengen trok 0.3J£. door de stad eh via de luidspreker sprak de voorzitter van Hoogstraat-belangen, de heer L, Daniels. Deze prees de activi teit van de Hoogstraat-winkeliers, die niet nalaten om te pogen de leus „koopt In Schiedam, in. bet bijzonder op de Hoogstraat". - tot een levend begrip te maken. Ook voor Kerstmis koestert men thans reeds grote plannen met verschil lende attracties die ook-thans niet ver geten zijn. De sloot in en in brand De gladde weg deed op de weg van Oudendijk en tSaffliaan. de vrachtauto wan 2.. bewoner van het woonwagen kamp, var» de weg in de sloot terecht komen. Er ontstond brand, die de brand weer slechts'met de grootste moeite wist ie blussen. Z. liep brandwonden op en werd verwond doof glasscherven, Ook zijn echtgenote raakte gewond. Beiden werd eerste hulp verleend door de G.Gfl'. De Vako opent een nieuwe fabriek Het aantal kleine industrieën, dat «en plaats vindt in Nieuw Mathe- itesse, wordt steeds talrijker. Zater dag openden de gebr. van Konij nenburg aan de Nieuw Mathenes- sestraat hun ledikanten- en matras- senfabriek Vako, die tot dusverre was gehuisvest in een drietal pan den, verspreid in de stad. Zeventig man personeel telt de fabriek, die gebouwd is volgens een nieuw pro- cede, waarbij de buitenwanden niet uit baksteen werden opgetrokken, doch bestaan uit holle kokers, die xiict alleen een snelle bouw moge lijk maken, doch ook grote tempe ratuurverschillen uitsluiten. Namens het personeel is op de openingsdag van de fabriek aan de directie een schilderij aangeboden. De „Dilettant"' bracht „De Dorpsdokter" Bij de opvoering van Joban Fa- bricius' „De Dorpsdokter", die „De Dilettant" in Musis Sacrum gaf, ■was het mevrouw A_ de Jong-Meer burg die met de moederrol vooral de meeste eer kon wegdragen. Heel goed spel gaf zij te zien, alhoewel het werk van de overige spelers en speelsters hiermede zeker niet \*er- oordeeld is. Er was minder belang stelling dan gewoonlijk bij deze „Dilettant"-avond. wat voorzitter B. Eykman in zijn openingswoord toeschreef aan de reeds aar) de gang zijnde Sint Nieolaasdrukte. gemeen telljkiTFdbu catje Afsluiting Kippenbrug De afsluiting van de Kippenbrug zal niet, zoals werd gepubliceerd, met ingang van heden. (29 Novem ber) voor alle verkeer worden af gesloten, doch met ingang van Maandag 6 December. De fabrikant vari de bekende Capri Eau de Cologne bad de keus tussen 2 mogelijk heden n.l. of een dure re clame voeren waarvan de kosten f. 1.- per des zouden bedragen; of de prijs met het bedrag van deze reclame verminderen. Hij besloot deze Eau de Cologne zonder reclame te verkopen in de tn zijn ogen meest bezochte zaak van Rotterdam, bekend om zijn opvallend lage prijzen en waar 't kopen voor honderd duizenden Rotterdammers een feest is. (Mag hierbij bescheiden wor den opgemerkt dat wij de alléénverkoop van Capri Eau de Cologne hebben). Nu koopt U een flacon zui vere Capri Eau de Cologne ïn luxe doos, die de Franse verpakking even aart, niet voor f. 1.89 maar voor De gehele week geopend van 9—6 uur. MATHENESSERLAAN (DUKZJCHT) J Ï~\IE goeie oude Sinterklaas heeft b/ de Schiedcmse jeugd niet ver geten. Dat bewees hij Zaterdag middag wel door te verschijnen op verscheidene plaatsen, waar kinde ren waren samengekomen om hem te begroeten. Op de Dam hadden de winkeliers hem gevraagd. De Sint teas door hen een goed plaatsje toebedeeld in. de Beursmaar vele jongens en meisjes hem een handje kwamen geven en soms een liedje toezon- S®"' Voor de kinderen van ae leacn van de katholieke kring kwam de goed-hciligman op het toneel yan het Verenigingslokaal, taaar hij na de liedjes te hebben aangehoord, rich door Picferbaas bet Grote Boefc Ket aangevenu'aarïn opge schreven trarert al de kinderen die in het afgelopen jaar wel eens on deugend of ongehoorzaam waren geweest. Meneer Crochet had de tüd van wachten voor de grote kindcrscha- dc wat bekort, wet zijn goocheltoe ren. Bij de firma Pieterman waren de kleuters met hun moeders in de canzine verzameld en de Sint kwam ook doer. Maar niet dan na dat er duchtig gezongen was. Ook thans zorgden een clotan en een te kenaar er voor dat de jeugd zich vermaakte. Hoe onmogelijk het ook nog schijntmaar naast deze drie be zoeken ioas Sint Nieolaas met rijn knecht aok nog even in Musis Sa crum, bij de kinderen van het „Su perieure-personeel, en in het Cor nerhouse voor Hoeks machinefa briek en in het gebouw voor chris telijk sociale belangen voor de op komend e -uoetbalgenefötie uati Schiedam, Advertentie l. M. Geen goede Sint voor een vrouw of meisje wan neer ze als geschenk niet een rube Hamea Gelet heeft ontvangen. En waar de Jolly Players zijn, daar is het bal, zouden we als klei ne variatie op het bekende wijsje willen zingen, want dit cabaret groepje wist ook Zaterdagavond in De Seinpost bij de leden van de vereniging „Daan-complex" er de goede stemming weer direct in te krijgen. De Ray tons waren er met hun accordeons en wij namen het muzikale gedeelte van de feest avond voor hun rekening op een zeer verdienstelijke wijze. Zo was er van alles wat. Vooral de schets, waarin verschillende bekende Laan-figuren waren te herkennen, had succes. De heer T. v. d. Ent. opende de gezellige avond, die tra ditie-getrouw een bal tot besluit had. Advertentie l. M. aq tn Er is in het wereldtoumooi voor dammers toch maar één, die met hoofd en schouders boven de anderen uitsteekt en dat is de Rotter dammer Piet Roozenburg. Van Heerlen heeft hij rustig zijn victorie overgebracht naar Dordrecht, want Zaterdag won hij van Laros en gis teren rekende hij af met de Belg Verpoesi, zodat fejj nu uit 15 partijen 28 punten heeft en 3 punten voorsprong op Keiler. Het lijkt nu wel bijna zeker, dat Roozenburg de opvolger wordt van Ghestem, of er zouden in de laatste faze van het tournooi, in Rotterdam, nog verrassingen moeten plaats vinden. De uitslagen van Zaterdag wa ren: Keiler'Demesmaeeker 20, RostanPost Q-—2, Ferot—Ghestem 11, LarosRoozenburg 0-2, Chi~ landVerpoest 02. De uitslagen van Zondag: Keiier Perot 20, LarosRostan 20, PostChiland 20, Roozenburg— Verpoest 20, Van der Staay Ghestem 02. De stand luidt thans: j. Roozen burg 28 (15), 2. Keiler 22 (15), 3; Verpoest 20 (15), 4. Ghestem 18 (14). 5. Post 18 (15), 6. Chiland 13 (15),,7, 8 en 9 Laros, Perot én v. d- Staay 12 (14), 10, Demesmaecker 3 (14), 11. Rostan 2 (15). Hieronder volgt de partij, tussen .Roozenburg en Verpoest. Wit (Roozenburg). Zwart (Van Poest) 1. 33-29 17—22. 2. 32—27 11—J7, 3. 37—32 1924, i. 39—33 17—21. 5. 31—20 22x31. 6. 25x37 (beide spelers zoeken naar ver eenvoudiging)14—19. 7. 3228 20-25. 3. 29X20 25X14. 9. 44—39 21—26, 10. 37—32 16—21 (gespeeld om zijn rand- schijf op 25 in te lossen). 11. 41—37 21— 27, 12. 32 X21 26X17. (cn zwart brengt het randstuk weer In het spel), 13. 37 32 7—11, 14. 46—41 14—20. 15. 41—37 10— 14. 10. 34—29 5—10, 17. 50—44 20—24. 16. 29X20 15 X24, 19. 40—34 10—15. 20. U—40 18—23 (zwart wil klassiek spel invoe ren), 21. 36—31 12—18. 22. 31—27 8—12. 23. 34—30 2—8, 24. 30—25 1—7 (de party is thans in het klassieke spel overge gaan), 25. 4741 (40—34 zou een grote vereenvoudiging brengen), 17— 22. 26. 28X17 11x31. 27. 37x26 (van dit rancistuk krijgt wit geen nadeel, daar de korte vleugel van zwart voldoende is uitgeput)7—11. 23. 32—27 12— 17. 29. 38—32 14—20. 30. 25x14 9X20. 31- 42—38 4—9. 32. 41—36 24—29, 33. 33X24 18 x30, 34. 35X24 20x 29 (een tegenaanval op de korte witte vJeugel), 35. 40—35 812, 36'. 4944 (gespeeld om de zwarte aanval te kunnen pareren)3— 8, 37. 27—21 [wit belet hiermede dat zwart de schijven 3, 6, ll en 17 kan spelen, omdat zwart rekening moet hou den met de schij op veld 2915 —20. 33. 44—40 20—25. 39. 39—34 (hier neemt wit zwart in een opshutings- stand), 9—14, 40. 21—16 (zeer sterke zet17—22, 41. 16x7 12 X 3 42. 43—39 (wit maakt het zwart zeer moeilijk de stelling is voor zwart zeer precair), 22—28. 43. 36—31 28X 37, 44. 31X42 18—22, 45. 39—33 (zwart's stand wordt hopeloos), 1419. 46. 33X24 19 X39, 47. 3B—33 39X28, 48. 35 —30 25 X34." 49, 40X6 (zwart geeft de partij op). 21. Enkele uren voor de „Astra" de haven van Cadiz zal binnenlopen, verandert het weer snel. De lucht betrekt en fluitend giert de wind t door het want. Snel worden de zeilen ge- t reefd en Larry laat hét f roer wenden, want bij ziVn hoge zee is het on mogelijk de haven bin nen te lopen. De „As- tra" blijft buitengaarts 1 en slingert hevig. Maat de opvarenden vinden I het niet zo erg. De j storm zal wei gauw be- daren en bovendien is het de laatste weken sportief meisje en ze kan er wel tegen. Door „Astra op, het schip smakt weer neer en zo warm geweest, dat deze afwisseling ieder- het loeien van de wind hoort ze echter niet, bruisend stort het schuimende water over een welkom is. Mona gaat ook aan dek om dat Larry van de brug af haar toeschreeuwt: dek. Een gil! En Mona slaat oyer, de ver een luchtje te scheppen. Er komt zo nu. er» „Ga naar binnen, Mona! Het is te gevaarlijk schansmg m zee. dan wel een zeetje over, maar Mona is een aan dek!" Te laat! Een hoge golf tilt de Adoerfeiïtte Jaag die Rheuraatisciie pijnen uit Uw ledematen Dat kan! Met de eenvoudige bloedzui verende Kruschen-kuur: Elke morgen de kleine dosis Kruschen Salts. De zes mine rale zouten waaruit Kruschen bestaat.zijn een wondere stimulans voor de bloed zuiverende organen. Lever, nieren cn ingewanden hebben de opwekking no dig, die Kruschen geven kan. Ze gaan weer krachtiger werken, het bloed gaat sneller stromen, en voorkomt zodoende dat schadelijke,"pijnverwekkende zuren zich gaan vastzetten in spieren en ge wrichten en \-oortdurende oorzaak wor den van Uw ondragelijke pijn. Niet zonder reden gebruiken millioener. mannen en vrouwe» over de hele we reld sinds jaar en dag Kruschen, De heilzame gevolgen worden alom er kend cn er kan geen reden ztjn. waar om ook gij er niet van zoudt profiteren. Vraag Kruschen bij Apotheker oi Drogist. Rijswijk—Schiedam 32 „Schiedam" trok naar Den Haag om de leiders van haar afdeling, Rijswijk, te bekampen. Wie ook verwacht zou hebben, dat de kan sen op succes klein waren, de spe lers zeker niet. en zij begonnen vol enthousiasme de strijd om de bal. Nadat Rijswijk de score geopend had, wisten de Zwart-witten door een hard schot van Roos loot de ba lans in evenwicht te brengen. Ook ca de rust was het weer een sapannende, gelijkopgaande wed strijd. TTen slotte was het de Haagse club die wist te scoren, maar hun vreugde was van korte duur, want uit 'n cornerbal maak te Seger met een fraaie kopbal op nieuw gelijk. Dit was '4 minuten voor het einde, en tone het er al naar uitzag dat de punten gedeeld waren, gaf de scheidsrechter op onverklaarbare wüze een penalty tegen, die Rijswijk de overwinning bracht. De aanvoerder van Schie dam heeft tegen deze strafschop protest ingediend, zodat er nog een, 2ij het uiterst gering, kansje be staat op een gelijk spel. Martinit-Transvalia 21 Marttn.it was vrijwel de gehele wedstrijd in de meerderheid, maar zulks werd niet in doelpunten uit gedrukt. Door de 3leehte afwerking der aanvallen bleef het doel van Transvalia voor de rust schoon, hoewel twee schoten, welke door de lat- werden gekeerd, beter lot verdienden. Transvalia plaatste voor de rust één treffer. Hen hard ingeschoten bal werd door de achterhoede van richting veranderd, waarna de bal onhoudbaar in het net verdween. De rust ging in met een 1—0 voor sprong voor Transvalia. Ook na de rust opereerde Marti- nit steeds voor de Transvalia-veste. Maar ook nu liet de afwerking te wensen over. Na 15 min. spelen in öe tweede helft kreeg Martinit een strafschop te nemen, wegens een handgeval in het strafschopgebied. Hierdoor werd de stand 11. Hoe wel de veldmeerderheid bleef - aan houden, bleven doelpunten uit. De achterhoede van Martinit was deze middag in goede vorm, anders was Transvalia misschien nog met de eer gaan strijken. In de allerlaatste minuut weet Martinit alsnog op de volle winst beslag te leggen, wanneer Stehou- wer, uit goede positie, de bal hard over de doelvérdediger weet te de poneren. HBS-nieuws Na een goede wedstrijd speelde H.B,S. "in Bolnes mef 3—3 gelijk. HBS speelde stukken beter, dan haar laatste wedstrijden en wan neer de Schiedammers ook het laatste kwartier gevochten zou hebben voor beide punten, dan zou de 30 voorsprong zeker behou den zijn gebleven. De overige re sultaten luiden: DVO II—HBS n 1—2 HBS III—GGK II 5—1 HBS IVRozenburg I 39 DHS heeft tegen Wassenaar we der een nederlaag geleden met 31. DHS IIFortuna 3 eindigde in een 32 overwinning voor DHS 2. DHS 3—HBS werd afge last wegens mist. SW NDHS 4 50. DHS 5SMV 4 werd afgelast. Ongeval met trein- passagier Zaterdagmorgen wilde de 17-jarige Cornelia Booster, Oost Havenkade 29, op het station te Vlaardingen instappen in een der laatste wagens van de trein van 8.10 uur, die zich inmiddels reeds in beweging had gezet. Zij kwam achter de trein op de spoorbaan te vallen en liep zware verwondingen in de heup- streek op en schaafwonden aan hoofd cn benen. In zorgwekkende toestand is zij naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand ls weinig hoopvol. Gelukkigen De eerste prijzen van de Vlaar- dingse winkelweek zijn reeus uit. Mevr. Tieleman uit de Dijklaan werd de gelukkige bezitster van het radiotoestel, terwijl Zaterdag avond een fiets werd verloot. De eerste, die een puzzle inleverde was de heer Van Eek, van de Ge dempte Biersloot; zijn ijver werd echtér niet beloond met een prijs. VISSERIJ Binnengekomen VI. 216, A. Vis ser 41 last; VI. 14, J. Rog 40 last; VI. 142, L. Kuyper 35 last; VI, 53, A. Don 32 last; VI. 61 J. Rog 30 last: VI. 112. A. Bot 43 last; VL 84 G. v. d. Snoek 35 last; VI. 203, H. 'van. Roon 43 last VI. 186. L. Muis 31 last; VI. 87, A. van Boon. 35 last; VI. 79,-Y. Wapenaar 36 last. Radio-program m a HILVERSUM I: 19.00 100 jaar weer berichten: 19.25 Roos Boelsma, alt; 19.45 Heg. uitz.; 20.00 Nieuws; 20.05 Dingen van de dag; 20.15 Promenade-orkest: 20.50 Ducdalf; 21.10 Volksconcert: 22.10 Het federalisme: 22,25 De nieuwe no tenkraker; 23.00 Nieuws; 23.15 Orgel spel: 23.40—24.00 Tommy Dorscy. Boekbespreking; 19.30 De Juridische zij de van. het huwelijk; 19.50 Orgelsoli; 20.00 Nieuws; 20.05 West-Europees com mentaar: 20.15 SweeUnekkwartet: 21.00 Hildebrand-miniaturen; 21.30 La vit^ nuova: 22.45 Avondoverdenking; 23".Gu Nieuws? 23.1524.00 Enrico Caruso. DINSDAG 20 NOVEMBER HILVERgUM I: 7.00 Niéuws; 7.15 Och tendgymnastiek: 7.30 Mantovani; 7.50 Dagopening: 8.00 Nieuws: &.15 Engelse orkesten; 8.55 Voor. de vrouw: 9.00 BBC symphonie-orkest 9.30 Aubade; 10.00 Morgenwijding: 10:15 Arbeidsvitaminen; 10.50 Voor de kleuters: 11.00 Soft and sweei: 11.30 De wekker; 12.00 Komische figuren uit operettes; 12.30 Weerpraatje: 12,33 Skymasters; 13.00 Nieuws; 13.15 Mededelingen; 13.20 Tom Erich; 13.58 Gr. platen; 14.00 Mef naald en-schaar: 1420 Radio-matinee; 1G.40 De schoolbel; 17.00 Jacob Hamel's Kinderkoor; 17.30 NederL. dagbladpers; 17.45 Reg. uiti.f 18.00 Nieuws; 18.15 Tom Erich; 28.30 Re- geringsuitzending. HILVERSUM H; 7.00 NleuwB: 7.15 La- Jos Kiss en Zigeunerorkest; 7.45 Mor gengebed; 8.00 Nieuws; 8.15 Gr.platen; 8 55 Hoogmis; 10.15 Voor de kleuters; 10.30 Schoolradio 11.00 Gr.platen: 11.30 Lichtbaken; 12.00 Angelus: 12.03 So praan en piano: 12.30 Weeroverzicht; 12.33 Klaas van Beèck; 12.55 Zonnewij zer 13.00 Nieuws; 13.25 Klaas van Beeck 13.45 Uit het boek der boeken: 14.00 Het gebed in de muziek; 14.30 Onder ons; 15.00 Schoolradio; 15 30 Harry Roy; 16.- Zonnebloem; 16.30 Ziekenlof; 17,00 Na schooltijd: 17.15 New Symphonle or kest; 17.30 Lang zullen ze leven; 17.45 Johnny Ombach; 18.10 Sportpraatje; 18.20 Negro Spirituals; 18.30 Psychologie en het dierenleven. Grote vaart Boskoop pass. 26 Eten (Peru) naar Tocopilla; Boissevain 25 van Singapore naar Rio de JaneiroBaralt 24 ie Cris tobal; Blijdendijk 27 nam. B uur van Antwerpen naar New York; Bantam 28 bij Socrabaja: Berkcl pass. 28 Finisterre naar Monrovia: Bacchus naar Parama ribo 28 op 350 mijl oost van San MLgue). Bengkalis naar Savannah 27 op 200 mijl n.o. van Terceira: Boschfontetn uit gaand pass. 28 Straat Messina naar Port Said. Beverwijk pass. 28 Ystad naar Neder land; Blijdendijk pass, 28 Vhssingen n. New York; Bali pass. 28 Perim naar. New York. Ceram pass. 23 Fernando Ncronha n... KaapstadCongostreom uitgaand pass. 28 Ksap Blanco naar Dakar. Delftdijk thuis 28 nm. van Avon- mauth naar Antwerpen; Drente 28 van New Orleans naar Lake Charles; Dui- vetidijk thuis 27 op 165 mijl noord van Curacao. Draco 27 van A'dam naar Kopenha gen Delftïand thuis 27 van Montevideo naar Rio Grande do Stil. Edam 27 's avonds te New York; Eemland uitgaand 27 te Rio de Janeiro. Edam 27 's avonds te New York; Eem- Na een requisitoir, dat bijna anderhalf uur duurde, eiste de advocaat'fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, Mn B* J. Besier, de doodstraf tegen elk der zeven Amersfoortse' kampbewakers: Kotalla, Berg, Wolf, May, Brahm, Oberle en Alscher. land uitgaand 27 te Rio de Janeiro. Farmsum naar A'dam 28 op 700 mijl z.vi'. van Scilly; Friesland thuis 28 op 80 mijl west van Mfnlkoy. Canymedes 27 van Balboa naar Bue naventura Garoefc pass. 27 Malta naar Port Said; Cocdias 28 te Tunfs. Gaasterkerk 27 van Luderitzbaal naar Kaapstad. He ra pass. 26 Kaap Sao Thome (Braz.l naar BahlaHelena 28 te Puerto Cabel- !o- Helicon 25 van Paramaribo naar GêorgetosvnHersllla £B van Curacao ArubaHestia 28 van Antwerpen naar Leisoe's: HiJversum 28 nam. tg Burntis land; Hercules 29 te Gibraltar. Herrnes 27 van Punt* Arenas naar Montevideo; Kera 29 te Babia. Ino 24 te Cristobal; Jttcrsum thuis pass. 27 Kreta naar Genua. Japara (Lloyd) 28 van Bahrein naar Bombay; Jaarstroom 28 van Freetown n. Dakar: Java thuis 28 te Port Swet- tenham- Jobsbaven 27 te Bona. Klipfontein uitgaand 29 v.m. te Las Palmas: Kota Gede 26 tc Soerabaja; Kedne 27 van Batavia naar R'dam: Ka- lianda 27 van Macossar naar Pare; Ka- merlingh Onnes 27 van Kopenhagen n. Aalborg Ketlehaven 27 van Tabou n. Las PalmasKelbergen. pass. 28 Kaap Ferrat naar Italië; Kota Inten 2S te Kaapstad, 17 Dec. te R'dam verwacht; Kertosono uitgaand pass. 28 Kaap Gu- ardafuir Kota Agoeng uitgaand 28 op 800 mijl west van Straat Soenda. Lombok naar Manilla 27 op 900 mijl oost van Luzon; Lazenberg 28 te Tako- radi; Lemsterkerk uitgaand pass. 28 nam. Brothers (Rode Zee) naar Adan: Loosdrecht 28 te Colombo; Leopoids- kerk uitgaand 30 v.m. te Marseille ver wacht; Lutterkerk 25 van Ras Tar.u- ra naar Kuweit; Lindekerk thuis 27 te Suez; Larenberg 28 te Takoradl. Leersum 28 van Galveston te A'dam; Loerterkerk uitgaand pass. 28 Oporto n. Marseille: Limburg naar Los Angeles 28 op 450 mijl west van Guam; Leerdam 28 nam. 1 uur van. Antwerpen naar R'dam, op de Schelde voor anker ge- ^Midas 27 te Almetla-, Muiderkerk 27 van Matadi naar LoandaMelampus 28 van Soerabaja naar Batavia; Maasha ven 27 van Las Palmas naar Buenos Ayr es, 28 op 150 mijl n.w. van Kaap Blanco; Maaskerk 27 ie Duala (blijit daar tot 30 Nov.); Molenkerk uitgaand 28 van Penang naar SingaporeMarken pass. 27 de Azoren naar Halifax'Maas land 28 van Las'Palmas naar A'dam; Mellskerk 28 van Monrovia naar Grand Bassam; Merwede naar Kaapstad 28 op 240 mijl z.z.w. van Cape Palmas. Maasland thuis 28 van Las palmass, Maetsuyker pass. 28 Straat Soendati naar Singapore; Mariekerk thuis 27 van Singapore. Nigerstroom uitgaand pass- 27 'Do ver naar Las PalmasNijmegen pass. 28 Finisterre naar Genua; Noordam. 27 van Southampton naar New York: N(J- kerk pass. 28 Mozambique' naaf Mom- bassa. Noordwij k naar Veisen 27 op 1DOO mijl west van Sciliy; Noordam pass. 28 Scilly naar New York. Ossendrecht 28 nam. te Middlesbro. Orestes 27 van Punta Arenas «aar Montevideo. Pygmalion 24 te La Guayra; Prins Frederik Hendrik 24 van Toronto naar Montreal Poelau Laut 27 van A'dam via Genua naar Batavia; Polydorus 29 te Hmburg Poseidon 27 van Puerto Cabelio naar La Cuayra; Prins Maurita 26 van Montreal naar R'dam. Prins Willam IV 27 van A'dam naar West Indië; Prins Alexander thuis pass 27 Belle ïste; Poelau Laut uitgaand pas! 29 Ouessant naar GenuaPoseidon 28 Lvan La Guayra naar Haiti. Rondo 27 vn Penang naar Port Swet» tenham. Randkerk 29 te Belra; Roeblah 27 te Sangkok: Rijn naar A'dam 28 nam. bij Visbyj Rempang 29 te San Francisco. Rotti pass. 28 Port Soedan naar Bah rein Rijnkerk thuis pass. 29 Ouessant naar Antwerpen-, Rijnland thuis 28 te Ilheos; Ridderkerk uitgaand 28 te Ade laide. Stad Vlaardingen pass. 27 VHssingen naar Cacablanca; Salatiga 2B te Port Swettenham, daarna New York; Som- delsdtjk van Batavia n. New York 29 te Singapore; Sloterdijk 28 nam. te Soera baja; Sumatra 26 van Balik Papan naer Tarakan; Sint Maarten 25 van Crostobal naar Puerto Barrios: Sarpedon 27 van Curagao naar Mobile; Stad Alkmaar pass. 28 Beachy Head naar MelUla; Stad Arnhem 28 te Gdansk; Stad Schiedam pass. 28 Quessant naar Italië; Stentor 27 van Lissabon naar Antwerpen; Stuyve- sant 29 te Curagao: Swartenhondt 27 v, Batavia naar Macassar; Stad Maastricht 28 van Bona naar R'dam; Salawati 25 van Penang naar Belawan; Singkep thuis 27 te Suez; Samaria naar West Afrika 28 op 21D m(jl Z.W. van Kaap San Vincente; Stad Leiden pass, 28 Cas- quets naar R'dam. Samarir.da 29 te MadrasStad Maas sluis 29 te Genua; Stad Vlaardingen pass. 27 Dungeness naar Cacablanca; Salandc 20 van Stavanger naar Gdynia Soestdijk 26 te Houston Socrates thuis 29 te Curacao. - Trollus 26 te Soerabaja; Trajanus 22 van La Guayra naar Guenta; Ternatc pass. 27 Kiel naar Gdynia; Talisse 27 van Soerabaja naar Macassar; Tamo 27 nam. van Buenos Ayres naar Las Pal mas en Lissabon; Tosari 28 van Vancou ver naar San Francisco; Tabian uitg, 28 van Genua naar Port Said; Titus 27 van Gibraltar naar A'dam; Titan 26 van Colombo naar A'dam; Tegelberg naar Manilla 28 op 240 mijl Oost van Kaap Paderan. Tarakan naar Batavia 27 op 489 mijt zzo. van Ceylon. Van Ostade 27 van Azua naar de Azo ren en A'dam: Van Outshoorn 27 van Tandjong Pinang naar Palcmbang; Van 't Hoff 28 van Soerabaja naar Macas sar; Venus 27 van Bremen naar A'dam. Walcheren IH slbt. (herdoopt in Ab- dulah Suleiman) voor 17 Nov. van Rot terdam te Djeddab: Waal 28 ter rede van Mara cat bo; Winsum. pass. 28 Kaap Blanco (Noord) haar Dakar. Zeeman pass. 27 Ouessant naar Bona en Java; Zeeland thuis pass. 28 nam, 5 uur Ouessant naar Antwerpen- Zon tie wijk naar, Zuid-Afrika 23 te Antwerpen. HOOGSTRAAT SCHIEDAM Vanaf Dinsdag 30 Nov. t/m Donderdag 2 Dec.: Een nieuwe sensatiefilm over het oerwoud Toegang 14 jaar Op WOENSDAG, I DECEMBER a.s. 's avonds 8 uur, zal in gebouw Lange Haven 59, een gehouden worden. Er wordt gesproken „Wie en wet zijn de Mormonen" Na afloop gelegenheid tot het stellen van. vragen. TOEGANG- VRIJ Zakenman vraagt te koop: In SCHIEDAM of omstreken Brieven onder lett. S.O.T. aan het bur. van dit blad BAMI NASI LOEMPIA Plaatst een Koerierster S(. Nicolaas-pjogramma's of feestliedjes nodig? Voor al - Uw stencil werk. naar Copi- eerinrichting Cïto, Rott.dijk 197, Schiedam. Telef, 67047. Spoedwerk in enkele uren gereed. St. Nieolaas- en Zw, Piet- cost, nog enkele uren billijk te.huur. Th. a Kempisstraat 23 b, Schiedam. Te koop: koffergramofoon met 6 PI. Te bevragen Ar- don, Broersvest 59 c. Wie is genegen een bestaan de portefeuille van een be kende levensverzekeringmij te behartigen en uit te brei den? Zij, die met het vak hekend zgn, genieten de voorkeur. Br. no. .S 4454 bur. van dit blad. Slat geeft steeda met gulle hand, Ma krijgt schoentjes, heel charmant! Pa munt uit door huiaTIjkhaid, Wordt mei pantoffels nu verblijd Antje, Lies en Dikke Daan, Krijgen pr&eht pantoffels aan Ma, die zorgt het héle jaar, Krögt van Piet een extra paar! Sint zegt„Ik koop met verstond, wa zijn zélf ook „Kaplaars" klant!" HjSéX Botterdam: Matnenesserlaan 29 Nw. Binnenweg 379 Gr. Hillcdök 262 - 264 Putscheiaan 230 - 234 Schiedam: Hoogstr.2 h.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2