Ax fitl HET ROTTERDAMSCH PAROOL Communisten vormen in Berlijn een eigen gemeenteraad Ondernemingsfeelastmg niet voor afschaffing vatbaar Yalderpoort motiveert zijn „Kleine City" Positie van dr» Beel wordt thans wettelijk geregeld Engeland trekt zijn steun aan plan-Bernadotte in Zoon vanpresiden t Ebertgekozen tot burgemeesterin Sowjetsector Zeep van de bon Kolen vermoedelijk in voorjaar vrij yieesrantsoen weer op 200 gram Informeel overleg ten einde Westelijk antwoord aan Sokolofski Weest zuinig met stroom Minister dreigt met strenge maatregelen Zijn vrouw met vergif, vermoord Loon- en inkomstenbelastingen komen het eerst voor vermindering in aanmerking ÏFo Twintig jaar tegen Paul Kiès geëist Wetsontwerp ingediend bij Ttrêede Kamer Spaaks nieuwe ploeg' geniet vertrouwen Sjarifoeddin gevangen genomen Doodstraf geëist tégen drie sadisten V an Donderdag af is er weer bokbier Voor 't eerst sinds negen jaar Ku Klux Iüan schuldig aan moord op neger? Woensdag 1 December 1948 ted. on Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prl]S( per week 0,32 per kwartaal 4,10, losse nummers Ü.OT Opgericht door de Stichting „Het Parool'* DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 281 Uitgave N V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker int una hr*> nrfilnöingtn SOVJET ZONE 'ciSn heeit |e,nee,I,eradM- In een bijeenkomst in de Staatsopera, die m de Sowjetsector van de stad ligt. hebben giste ren de leden van de communistische Eenheidspartij, gesteund door enkele dissidente groepen van socialisten, liberaljn en Christel,ïk- democra en. de West-Berlijnse leden van de gemeenteraad van hun zetels verval en verklaard. De aldus „met eenparigheid vaS FÏÏÏÏEber? VOrmendJe °0S!-Berliia« gemeenteraad heelt ui z0°" van de eerstc president van de Weimar- repubhek tot burgemeester gekozen. De voi-min. van ce communist!- sche gemeenteraad geschiedde in de vorm van een resolutie, ,üe ver klaarde, dat de 4 huidige magistra tuur door de vitale belangen van de stad te verwaarlozen haar ver plichtingen niet was nagekomen en dat er een „voorlopige democrati sche magistratuur" moest worden gevormd, alvorens er algemene ver kiezingen voor geheel Berlijn zou den plaats hebben. Nadat deze re solutie, gesteund door diverse spre kers, was aangenomen, werd Fritz Ebert, lid van de Eenheidspartij. <.ot voorlopig „Ober burger meister" van de stad gekozen (D.wz. van de Bussische sector in de Westelijke sectoren wordt deze gehele commu nistische manoeuvre uiteraard als onwettig beschouwd). Beloften Onmiddellijk na zijn verkiezing nam Ebert het woord. „Wij zullen zorgen dat elk Berlijns gezin kolen heeft. Wij zullen het stroomrant- soen verhogen en per 1 Januari zullen wij textielkaarten invoeren. Wij zullen kolen laten aanvoeren, opdat de fabrieken, die thans stil liggen, weer aan het werk kunnen" dat waren de beloften, die de nieuwbakken burgemeester de aan wezigen deëd. Wat te doen? De wettige Berlijnse gemeente raad vraagt zich intussen af, wat hem te doen staat. Het gemeentehuis staat in de Sowjetsector en vele gemeente-employé's werken daar Zij zouden een lijst met adressen in de Westelijke sectoren krijgen, om zich daar te melden, teneinde hun gewone werk te kunnen voortzetten Dr. Friedensburg. de viea-voorzitter van de Berlijnse gemeenteraad, heeft gisteren gezegd, dat het in de Sowjetsector gekozen bestuur geen andere autoriteit bezat dan de ba jonetten van een bezettende mo gendheid, Ook de Amerikaanse, Britse en Franse bezettingsautori- feiten- laten* zich 'in dezelfde- geest uit. Kolonel Frank Howley zei: „Het is een tragische gebeurtenis, anders zou men kunnen spreken van de comedie in de Staatsopera," Dr Friedensburg was gisteren van plan vandaag toch nog eens naar 't raadhuis in de Sowjetsector te gaan „om te pogen een lijn te vinden in deze zinloze toestand, „Het is mijn historische plicht." zei hij, „te po gen, enige orde te ontdekken in deze chaos." Toen men hem vroeg, of hij in de Sowjetsector geen ar restatie vreesde, antwoordde hii: „Dat doet er niet toe. Wij moeten de Berlijners duidelijk maken, dat de tegenpartij verantwoordelijk is." Het ministerie van Economische Zaken deelt mede, dat met ingang van 2 December alle beperkende bepalingen t.a.v. de productie van en de handel in zeep, zeeppruduc- tcn, was- en reinigingsmiddelen, gecalcineerde- en kristal soda zijn vervallen. Dit houdt fn dat van die datum af bovengenoemde artikelen in elke gewenste soort mogen wor den geproduceerd en geheel vrij mogen worden verhandeld. De subsidie op oliën en vetten, die de grondstof vormen «-"■or de zeepproductie is ingetrokken. De prjjzen voor zeepproducte.-i moeten daardoor worden verhoogd. Met ingang van 2 December zijn de maximumprijzen voor zeeprroduo- ten als volgt vastgesteld: waspoe- der: 23* cent per pakje van 2S0 gram, toiletzeep 30 cent-per stuk van 90 gram, huishoudzeep 34 cer.t per dubbel stuk van totaal 225 gram, zachte zeep f 1.04 per kg De prijs voor scheerzeep blijft on gewijzigd. „De Volkskrant" weet te melden, dat in het voorjaar waarschijnlijk de kolen vrij komen. Met Ingang van 3 December wordt het vleeGrantsoen weer gebracht op 200 gram per week voor de leeftijdsgroepen A, B en C en op 100 gram voor de groepen D en E (kleine kinderen en babies). Deze terugkeer naar het basisrant soen is noodzakelijk om de consumptie in overeenstemming te brengen met de binnenlandse aanvoer en de import van slachtvee. Handhaving van het inder tijd voorstands verhoogde rantsoen van 250 gram per weèk zou een te grote aantasting van de voorraad ingevroren vlees betekenen, aldus deelt het minis terie van Landbouw en Voedselvoor ziening mede. Nederlandse ministers weer naar Den Haag? De Nederlandse ministers hebben gisteren een nieuwe bespreking ge had met Mohammed Hatta, de pre mier van de Republiek. De bijeen komst duurde ongeveer een uur Hatta heeft tegenover Antara verklaard, dat alle besprekingen van de laatste vier dagen een infor meel karakter droegen en dat men kwesties in verband met het Ne derlands-Indonesische geschil be- aproken had. Hatta zei, dat de Ne derlandse delegatie vandaag naar Batavia zou terugkeren en daarna naar Nederland zou gaan om een memorandum Inzake de besprekin gen te Kalioprang aan het parle ment voor te leggen. Gisteravond van zes tot zeven uur vond te Kalioerang de laatste informele bespreking plaats tussen. Sassen en Hatta. Bij de aankomst van de Neder landse minister.; met hun adviseurs te Batavia zeidc «.luister Sassen tot vertegenwoordigers van de pers het volgender „De ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur, de heer Neher, zijn met hun adviseurs uit Djokja teruggekeerd om besprekingen te voeren met de 'inmiddels te Batavia aangekomen kamerJeden. Hun ge sprekken te Kalioerang met Mo hammed Hatta en andere republi keinse autoriteiten werden in een aangename sfeer gevoerd. Het zou echter ie vroeg zijn, om daarop reeds thans commentaar te geven." De voedsel- eti landbouworgani satie van de UNO (FAO) heeft be sloten om nog minstens een half jaar de internationale controle op graan, oliën en vetten, cacaobonen en kunstmest voort te zetten. Tevens sprak de FAO zich uit voor internationale overeenkom sten over tarwe, suiker, rijst, ka toen, wol en rubber, in een poging om de wereldproductie te stabili- De drie Westelijke militaire gouver neurs in Duitsland hebben een brief doen toekomen aan maarschalk Soko lofski, de Sowj et-Russische gouverneur, waarin zij de verkiezing van nieuwe function narissen in het Berlijns ge meentebestuur in de Oostelijke sector van Berlijn onwettig noemen. De Sow- jet-au tontel ten worden ervan beschul digd. dat zij pogen de stad te verdelen en de uitoefening van de democrati sche rechten in hun sector te verhinde ren door uiteenscheurmg van het ge meentebestuur door „straatschenders" toe te laten. De minister van Economische Zaken vestigt nogmaals de aan dacht op de noodzakelijkheid het elcctriciteitsverbruik in de spits uren te beperken. „De desbetref fende verbodsbepalingen dienen stipt te worden nageleefd en aller - wege moet de nodige medewerking worden verleend. Indien dit niet geschiedt zullen zonder verwijl strenge maatregelen worden ge troffen," schrijft hij. Van, de verbodsbepalingen volgt hieronder nog een opsomming: Het is op werkdagen, behalve *s Zaterdagsmiddags, verboden in de spitsuren van 7 tot 9 uur 's mor gens en van 16.ÖÖ tot 18.00 uur 's middags electriciteit te gebrui ken voor de buitenverlichting van openbare gebouwen, hotels, café's, restaurants en amusementsonder nemingen. Voorts zal op de eerste vijf werkdagen in de spitsuren in électrische treinen en trams de verlichting en de eventuele ver warming tot de helft moeten wor den beperkt. Etalage-verlichting is uitsluitend geoorloofd op de eerste vijf werkdagen tussen 6.00 en 10.00 's avonds en op Zaterdag en Zon dag tussen 4 en 10.00 's avonds- Het verbod op lichtreclame blijft on verminderd van kracht. Voorts dient in de spitsuren de bestaande rantsoenering op de straatverlich ting terdege te worden nageleefd. In de openbare gebouwen moet het sti'oomverbruik ingrijpend worden beperkt. Vijfentwintig jaar gevangenisstraf luidde gisteren de els, die door de Maastrichtse rechtbank werd uitgespro ken tegen de 35-jarige schilder P. M. V, uit Ubach over Worms. Deze had. op instigatie van een 25-jarige vrouw, met wie hij een verhouding had. zijn echt genote, moeder van drie kinderen, in het begin van dit jaar door middel van rattenvergif om het leven gebracht. Zijn medeplichtige minnares stond na hem terecht. Tegen haar werd tien jaar geëist. De verdediger, die met het O.M. vati oordeel was. dat de morele schuld van deze vrouw even groot was als die van de eigenlijke moordenaar, conclu deerde op juridische gronden tol vrij spraak. Uitspraak op 14 December. TR. VALDERPOORT heeft in zijn onlangs verschenen en reeds door JL i Ondanks de steeds voortgaande strijd in Palestina gaan de Joden voort nieuwe nederzettingen te stichten en oude uit te breiden. In Galilea dat thans geheel in Joodse handen is, verrees Yechaim naast een oude sterkte van de Kruisvaarders. In de eerste fase van de strijd werd deze kolonie afgesneden van de rest van 'net land en het beleg werd eerst opgeheven, toen de Joden de weg van Haifa naar Ndharia veroverden. Een overzicht van het kamp met de materialen en machines voor de op bouw, omringd door een verdeaigingsiual van losse stenen, die onder grondse onderkomens verbergen. Na een debat, dat de gehele mid dag, en ecu antwoord van minister Lieftinck, dat met de re- duplieken mee de gehele avond beslag nam, heeft de Tweede Kamer gisteren de begroting van het departement van Financiën zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. Het onderwerp belastingen vorm de uiteraard de hoofdschotel. De druk is wel zwaar, dat gaf minis ter Lieftinck toe, maar het totaal is in Nederland en België niet ver schillend. Wel is er verschil in het stelsel, dat de beide landen toepas sen. In België is de verbruiksbelas ting, bij ons de directe belasting het zwaarst. Voor een onderzoek, welke belastingen verlaagd moeten worden, komen naar het oordeel van de minister, het allereerst in aanmerking die belastingen, welke op loon en inkomen drukken en dc belastingen op de winst. Een her ziening der fiscale afschrijvingsre geling komt eveneens ernstig in aanmerking, maar de minister toonde zich niet bereid tot af schaffing van de ondememingsbe- lasting. Dat zou een te groot gat slaan in onze schatkist. Wel wilde de minister echter een suggestie van de heer Hofslra (Arb.) in overwe ging nemen; deze opperde de mogelijkheid van een onderne mingsbelasting, welke niet be taald zou hoeven te worden, doch waarvan de heffing in de onderneming zou blijven tegen vergoeding van rente aan de staat, indien de onderneming winst maakt. Voor de vermogensaamvasbelas- ting zal zeer binnenkort ebn scheidsgerecht worden ingesteld, waarvan de voorzitter reeds is be noemd. In dit verband deelde de Tegen P a u 1 K i s, de voorma lige leider van de „Troelstra-bewe- ginheeft de procureur-fiscaal van liet Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden gisteren een gevange nisstraf van twintig jaar geëist. minister mede, dat op het aantal gevallen van ongeoorloofde ver- mogensaanwas een heffing van 90 pet. is toegepast. Dit aantal geval len noemde de bewindsman „be trekkelijk gering", n.l.: twaalfdui zend. De minister heeft aan de directie van de Nederlandse Bank verzocht, een voorontwerp van wet op te stellen tot regeling van het toe zicht op de particuliere banken. Filmjeeps van de NIWIN rijden door Rotterdam Rotterdam zal morgenmiddag om ongeveer vijf uur kunnen zien wat de NI WIN doet voor de jongens In Indonesië, Binnenkort zullen tien „filmj eeps" naar de Oost worden verscheept, waar zij dank zij hun uitrusting op de verste buitenpos ten voorstellingen kunnen geven. Acht van deze jeeps zullen mor genmiddag een tocht door Rotter dam maken. Zij zullen onder ge leide van dc verkeerspolitie om half vier bij het viaduct tc Over- schip vertrekkpn en fefilercn om kwart voor vijf voor het stadhuis. Een van de jeeps geeft daarna om vijf uur een filmvoorstelling hi de open lucht op het open terreu: naast het stadhuis. Bij de Tweede Kamer is thans een wetsontwerp ingediend, betreffende de vertegenwoordiging van de Kroon in Indonesië. Dit onfwerp beoogt, de positie van dc Hoge Vertegenwoor diger van de Kroon wiens benoe ming op 29 October j.l. bij K.B. ge schiedde wettelijk te regelen. Toen op 25 October aan de lui tenant-gouverneur-generaal (dr. Van Mook) eervol ontslag werd verleend Dp diens verzoek, werd overwogen of er een lu»tenant-g.-g., een gouver neur-generaal, dan wel reeds direct con Hoge Vertegenwoordiger zou worden benoemd. Het laatste kwam het meest wenselijk voor. Er moest echter binnen een maand na diens benoeming, op grond van de Nood wet Indonesië, een voorstel bij de Kamers worden ingediend tot wet telijke regeling van de positie van de Hoge Vertegenwoordiger (dr. Beel). Voor dc totstandkoming van deze wet zal in de Staten-Gen oraal, eveneens op grond van een bepaling der Noodwet-Indonesie. een meer derheid van twee derden nodig znn. De artikelen 1 tm. 4 betreffen de re geling van de positie van de Hoge Ver tegenwoordiger van de Kroon en de voorwaarden, waaraan deze moet vol doen, zomede bet treffen van voorzie ningen bij bet openvallen van dit ambt en voor tijdelijke vervanging bij belet. Artikel 5 kent de Hoge Vertegenwoor diger van de Kroon de bevoegdheden toe en draagt hcra de verplichtingen op. Paul Henri Spaak heeft gisteren zyn nieuwe nloëg ministers aan de Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers voorgesteld en deze heeft haar vertrouwen in du nieuwe regering uitgesproken door middel van een motie, die unaniem door katholieken en socialisten werd gesteund, doch door liberalen en communisten verworpen. Reuter meldt, dat Amir Sjari foeddin door de republikeinse troepen is gevangen genomen bij de kampong Klamboe, waarheen hij na de arrestatie van Djokosoe- jono was gevlucht. Nog andere communistische leiders werden te gelijk met Sjarifoeddin gevangen genomen, on der wie Sceripno. Engeland houdt er niet langer aan vast, dat Israel het gebied van de Negeb aan de Arabieren moet afstaan. Deze wijziging in de Britse politiek is gisteren door Harold Beely bekendgemaakt. Beeley, Brits afgevaardigde bij de politieke commissie van de UNO, zei, dat Engeland het plan-Bernadotte (volgens hetwelk de Negeb aan Israel zou worden ontnomen) niet langer steunt. De Britse resolutie, die aanvaarding van het plan-Ber nadotte aanbeval, wordt nu zoda nig, gewijzigd, dat het standpunt van Engeland „meer in overeen stemming" met dat van de Verenig de Staten komt. Beeley zei met nadruk, dat de Britse stap geen aanvaarding van het oorspronkelijke verdelingsplan betekent. (Dit plan. op 29 Novem ber 1947 door de UNO-Assembléu aangenomen, wees de Negeb aan Israel toe en Galilea aan de Arabie ren. Israel eist beide gebieden voor zich op). De Britse delegatie zou een nieuw voorstel doen, waarbij Joden en Arabieren wordt verzocht, een regeling te vinden, hetzij door rechtstreekse onderhandelingen, hetzij door middel van de verzoe ningscommissie. welke toekomen aan of rusten op de lultenant-gouverneur-generaal en die ook de nieuwe ambtsdrager niet zal kunnen „at mogen missen, minstens tot dat het bewind "br iïidüncsiAIn over gangstijd is tot stand gekomen. Artikel 6 omschrijft de bijzondere taak van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon lot voorbereiding van bet bewind in Indonesië ln overgangstijd. Artikel 1 behoudt aan de koning de bevoegdheid voor om voorlopige maat regelen te treffen, met afwijking voor zoveel nodig van het bepaalde in de beide voorgaande artikelen, zomede om deze wet geheel of ten dele voorlopig buiten werking te stellen. Artikel S stelt de benoeming cn de inwerkingtreding van deze wet vast. De proc.-fiscaal bij het Bijz. Ge rechtshof te 's Hertogenbosch, mr. F. baron van Voorst tot Voorst, eis te Dinsdag de doodstraf tegen G. Lindeboom uit Den Haag, A. Ma- chielsen uit Eindhoven cn B. We ber uit Tcgelen, die bewakers in het concentratiekamp Mauthausen waren. Hun gedragingen waren zelfs de andere bewakers te bar. Zij werden o.a. beschuldigd van hel knuppelen van gevangenen, tengevolge waarvan velen overle den. Vijftienhonderd gevangenen, die in hel concentratiekamp aan kwamen, moesten eerst een warm bad nemen, werden daarna geheel ontkleed naar buiten gestuurd bij een temperatuur van 15 tot 20 gr. onder nul en daarna door verdach ten met een brandspuit natgespo ten. Vele slachtoffers vroren dood. Zij, die in leven bleven, werden door Machielsen getrapt cn gesla gen. Aan Machielsen was ook ten laste gelegd het vermoorden van 32 joden, die hij met een ijzeren hamer de schedel in sloeg. Ook trapte hij eens een vrouw tegen de buik, zodat zij in een twee meter diepe kuil viel, waar zij bleef lig gen. ons besproken brochure de bouw bepleit van een kleine city met voorlopige terzijdestelling van de wederopbouw van de gehele binnen stad, bu.v. de uitvoering van het basisplan van ir. Van Traa. die de woorden van ir. Greenwood illustreren: stapels bouwplannen, die voor de binnenstad gemaakt en Er werd hier en daar veronder steld, dat ir. Valderpoort in zijn functie van „adviseur van de ge meente" in zijn brochure tevens de spreekbuis zou zijn geweest van bepaalde ambtelijke kringen op het raadhuis. Een voorwoord in de brochure, waarin ir. V. dank zegt oor de door hem van de zijde der gemeente ondervonden, medewer king, zou genoemde veronderstel ling nog versterkt hebben. Ir. Valderpoort heeft op een gis teren gehouden persbijeenkomst cl We veronderstelling van de hand gewezen. Hij is, hoewel adviseur van de gemeente, geen ambtenaar in dienst daarvan en wat de be toonde medewerking van gemeen tezijde betreft, houdt deze gener lei verband met het door hem in genomen standpunt ten aanzien van de wederopbouw van het stadscentrum. „Van enigerlei openbare, officiële reactie is my niets bekend," zo deelde ir. Valderpoort mede. In een toelichting op zijn bro chure bepleitte hij nogmaals de snelle verwezenlijking van een kleine city, die hij zich gedacht heeft tussen Coolsingel, Stations boulevard, Westersingel en Bin nenweg. Deze kleine city denkt ir. V. zich als een sterk vergrote reproductie van instellingen als het grossiersgebouw, m.a.w. de ge meenschap zal de bouw ter hand moeten nemen, b.v. een lichaam waarin de gemeente zowel als de particulieren zitting hebben. Het Rijk zal daarbij naar zijn opvatting meer medewerking moeten verle nen in de vorm van een landelijke schadeloosstelling aan de stad Rot terdam. Voor de rest van de bin nenstad stelt hij voor het over grote deel voorlopig onbebouwd (maar niet onverzorgd) te laten. Voor het basisplan als geheel ziet ir. Valderpoort geen uitvoerings- mo gelijkheid. In dit verband citeert hij een rede van de Engelse ingenieur Greenwood, o.m. voorzitter van „The Institution of Municipal En* geneers", waarin deze betoogt: „dat vele plannen te enthousiast en te groots 2ijn opgezet, zelfs in details uitgewerkt voor de eerst volgende 50—100 jaar, zonder rekening te houden met de prac- tische uitvoerbaarheid. Vandaag aan de dag moeten wij erkennen, dat we te optimistisch zijn ge weest en is de tijd gekomen orn onze gedachten te her-oriënteren en onze plannen en schema's te beschouwen in een realistischer atmosfeer. De snelle vooruitgang van de techniek en de zich even eens snel wijzigende politieke, economische cn sociale verhou dingen, maken het onmogelijk om voor een tijdvak van b.v. 10 k 20 jaar een juiste prognose te maken. Wij moeten onze plan nen met de nodige terughou dendheid tot uitvoering brengen, zo, dat wij slechts slap voor stap de behoeften éven voorblijven. Anders zouden wij ervaren, dat sommige van onze schema's ver ouderd en overtollig zijn, nog voor zij goed overdacht zijn, wal tot grete verkwisting van arbeid en geld zou leiden." Symptomen in onze stad? Ir. Valderpoort. die van de in houd van deze rede, naar hij be weert, eerst na de verschijning van zijn brochure heeft kennis geno men. constateert bij de wederop bouw te Rotterdam symptomen, Ir Van Traa contra defaitisme W# vernemen, dat Ir, Van Traa van het ASRO, een ontwerper van liet basisplan voor de wederopbouw, binnenkort een artikel in de dag bladen zal publiceren, waarin lijj stelling neemt tegen de verschijnse len van defaitisme en pessimisme met betrekking tot de vedor- ojibn uw-nut ge lijk heden van het stadscentrum. Waarschijnlijk zal hl} bovendien oen persbijeenkomst houden waarin hjj ir. Valderpoort, de schryver van dc bekende .bro chure van repliek dienen. liefhebbers zullen van wor pen af gedurende enkele maanden weer van een oud-vader- lantisc drank, het traditionele bok bier Jctinnen genieten. Lang hebben zij dtf donkere pit tige bier moeten missenomdat de grondstoffenpositie de productie niet toeliet. Thans, na negen jaar, is de graanpositie zodanig verbe terd, dot de overheid de broutoerü- e» toestemming heeft gegeven we derom bokbier te brouwen. Wat bokbier eigenlijk is? Heel in 't korl zou men kunnen zeggen: het eerste brouwsel van de nieuwe oogst, waarvoor uiteraard de beste gerst is uitgezocht. Deze tra ditie gaat terug tot de tijd, dat de brouwerijen alleen 's winters brouwden, omdat de zomer te warm was. Over het ontstaan van de eeuwenoude naam „bokbier" valt niets met zekerheid te zeggen. Wellicht is hij afkomstig uit de mythologie, die verhaalt van Do- nar, de dondergod, die wel afge beeld wordt, rijdende op een zege wagen, getrokken door bokken. Ter ere van deze god werden fees ten gehouden, waar bokken wer den geofferd en waarvoor door de Germaanse vrouwen.- een speciale biersoort werd gebrouwen. Een an dere, minder romantische verkla ring, zegt, dat de naam is afgeleid van de eerste brouwerij in Duits land waar men dit bier brouwde n.l. te Ainpock of Einbeck. Tekort bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering Dp Stichting van de Arbeid koestert ernstige bezwaren om het In 19-19 te ver wachten tekort bij dc vi y willige zieken fondsverzekering dat in de jaren 1947 cn 1948 resp. tien en twaalf milhoen bedroeg tc doen dekken tut door het bedrijfsleven bijeengebrachte gelden. De minister van sociale zaken heeft zich nnar aanleiding hiervan tot de Stichting gewend teneinde deze kwestie nogmaals te bezien. Het beraad duurt nog voort. IN 1949 MEER GELD VAN „MARSHALL" Reuter meldt uit Washington, dat de Amerikaanse regering overweegt om voor de hulpverlening aan Eu ropa in het tweede jaar van het plan-Marshall een aanzienlijk gro ter bedrag uit tc trekken dan aan vankelijk was voorzien. Volgens een. raming zal het be drag van milliard dollars dat men aanvankelijk had gedacht voor het tweede jaar uit te geven, gebracht worden op 5 milliard dol lars. Vermoedelijk zal deze verho ging echter in mindering worden gebracht op de uitgaven in de laatste twee jaren van het plan. rflinmer uitgevoerd zijn; er valt de laatste jaren een overschatting van de mogelijkheden en behoeften waar te nemen (de bouw van de Arasterdarnre bank aan de Cool singel bijvoorbeeld). Van het basisplan, dat bij totale uilvoeri/ig 3 a 4 milliard zo kos ten, ziet men thans een inciden tele verwezenlijking. Hier en daar verrijst een geisoleerd pand maar van een aaneengesloten bebouwing in de binnenstad is nog geen sprake. En stel, dat men daartoe zou overgaan door enkele lange voor rangsstraten tot stand te brengen, b.v. de Hoogstraat, aangenomen, dat cr voldoende gegadigden voor te vinden zijn wat zou men dan bereiken? Een winkelstraat, maar geen winkelend publiek, dat zich alleen thuis voelt ln een werkelijke binnenstad, al zou die ook klein zjju. Een enkele Hoogstraat is geen binnenstad en het publiek, dat zich dwars door de stad begeeft, zou zich haasten om per auto of fiets door de straat te rijden. Bovendien vertoonde het oude stadscentrum reeds voor de oorlog de tendens zich naar het -Westen (ten Westen van de Coolsingel) te verplaatsen. De ontwikkeling van nieuwe winkelcentra in diverse stadswijken zou een grote city overtollig maken. Toen ir. Valderpoort gewezen werd op het feit, dat de grond van die grote city (in bet basisplan) reeds voor meer dan driekwart door gegadigden is gereserveerd, merkte hij op, dat er een groot on derscheid bestaat tussen bouw grond reserveren -er is immers een herbouwplieht en de moge lijkheid van bouwen. De herbouw plieht achtte ir. V. onredelijk en onzinnig onder de gegeven omstan digheden. Naast de bouw van een kleine city ten "Westen van de Coolsingel, zou men voorlopig kunnen volstaan met de afwerking van de bestaande stadsranden langs de vroegere bin nenstad; de vereiste bebouwing van de oude binnenhavens welke semi-permanent zou kunnen wor den; een tijdelijke oplossing van het Blaakvraagstuk en ten slotte de afwerking van 't voorlopig on bebouwd- te laten. deeLvan de bin-.. nenstad. Wij dienen dat deel dan niet langer te beschouwen als bouwterrein, dat nu braak ligt «n met onkruid is begroeid, maar èïs een deel van de stad, dat we eên aantrekkelijk aanzien kunnen geven. Ir. Valderpoort verklapte ons, dat hij zijn brochure nu al weer „heel awlrrs" zou hebben geschre ven. Ook "<n plan zal wel niet het laatste z i De Amerikaanse federale politie stelt op het ogenblik een onderzoek in naar een moord op een neger, waarby misschien de Ku Klux Clan betrokken is. Een weck geleden werd de neger Robert Mallard te Lyons, in Georgia, vermoord. Vol gens de eerste berichten werd hij doodgeschoten door een groep man nen die In witte hemden gekleed waren. ■o weduwe van de vermoorde neger heeft het vermoeden uitge- geprolten, dat jalousie de drijfveer van de moord is geweest. „De blan ken in de omgeving hadden een he kel aait mijn man, omdat wfl beter af waren en een grote nieuwe auto hadden", zei zij. GEEN SIGAREN VOOR JARIGE CHURCHILL Winston Churchill, die gisteren 74 jaar is geworden heeft uit 'alle landen van de wereld een stroom van gelukwensen ontvangen maar geen sigaren. Hij zal zeker een stroom van te legrammen, brieven en sigaren hebben ontvangen, nietwaar, vroeg een verslaggever van United Press aan de secretaris van de grote lei der van het Engelse volk in de tweede wereldoorlog. Telegrammen en brieven van al le delen der wereld, ook veel ge schenken, maar niet één sigaar, antwoordde de secretaris. Churchill heeft gisteren de „als snert zo dikke" mist getrotseerd om van zijn buiten in Kent naar Londen te komen. HjJ was van plan de dag zo gewoon mogelijk door te brengen en was gistermiddag dan ook in het Lagerhuis aanwezig om de behandeling van een amende ment over de „Coal Bill" bij te wo nen. George Marshall, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, is ter observatie 3n het Walter Reed zieken huis te Washington opgenomen. Het is nog niet bekend of Marshall nog voor het einde der DNO-Aasemblée naar Pa rijs zat terugkeren. Weerbericht Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Zwakke tot raatigc Ind tussen Zuid-Oost Zuid-West. Van nacht en morgenoch tend lichte vorst be halve plaatselijk in de kustgebieden van. de Noordzee enhetlJsel- meer. Hier en daar tijdelijk nevel of mist. Morgen overdag overal temneraturen boven bet vriespunt en weinig bewol king. 2 Decern tier: Zon op 8.27, onder 16.32; Maan op 10.48, onder 17.21. 2 Dec.: Hoog water te Rotterdam: le tij 5.25 uur; 2e tij 17.48 uur. \ssa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1