Vergeet niet... Lr Tmnsm M UNOX Een Nederlandse wereldkampioen Koningin Nefertete %L DOET WEER DE VOLLE MAAT OP MN VEERKRACHT ENKELE BEKWAME VERKOOPSTERS NETTE MEISJES GEVRAAGD Oogblessures maakten einde aan twee bolcspartijen Scheepvaart hervat UW KASSABONS )N TE ZENDEN r~ Op zoek naar Christelijk bureau voor beroepskeuze geopend Veemarkt Rotterdam DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB: Het geheim van de tunnel PANDEN le Dameskapper(ster) b. arbeiders JONGMENS 28 MEISJE SOCIALE WERKSTER Ervaren kantoorbediende MEUBELVERKOPER UNOX tv ast dat varkentje het best! 2 Woensdag 1 December 1948 Jfaen, zover ls het nog niet. Maar wel bijna, want het ls toch moeiiyk, zelfs voor de meest verstokte pessimist, aan tc nemen, dat de hoogste damtitel aan de 24-jarige Pici Rottenburg nog zal ontglippen. Met de fantastische score van 29 punten, utt 16 partijen heeft hij 6 verlU«punten minder dan de grote Keiier en zelfs 7 minder dan de eens ge\rccsde Ghestem cn dat met nog 4 ronden *oor de boeg....... Ja, de titel is nog Frans bezit, maar zal weldra In Nederlandse handen komen. Mogelijk vanavond reeds. Onze nog jeugdige Maasstad*ben or.eieen. ra-echte Rotterdammer, Piet Roozenburg zal de dajrunerskioor. zeker wnrlopig, dragen 24 jaar weieldkampioen m een van de moeilykste denksporten Slechts een genie kan dat bereiken en dat is de tengere, zwijgza me, bescheiden Kralinger Wat hy m dit ïournooi tot op heden gepresteerd heeft, grenst aan het ongelooflijke. Uit schijnbaar „doöe" posities weet j Iers bondsofficials, persmensen etc. Piet Raozenburg hij nog van alles ts bereiken: doorgrondelyk voor 2lJn tegenstan ders en byna altijd, voor een ieder, die z.ijn verrichtingen \oigt. Roozenburg's damcarnère begon reeds op 2eer jeugdige leeftya Hij "«■as 10 jaar toen hij begon met si- rnultanerea De successen olgden elkaar snel op. Kampioen van Ne derland m '43 en '48 .,2e m 194?) en thans op de drempel an het ercld- xampiocnschap. Hy is, m myn opinie, nog met toe aan het toppunt van 2yn kracht en kunnen. Hy zal dus nog sterker worden Zal er dan helemaal nie mand meer 2yn. die hem kan Gena deren* Neen. De ontwikkeling van de damsport brengt dit mede. Ook Ghestem is nog verre van volmaakt. En 20 zyn er nog \elen. Het zal nog jaren duren, voor aleer de sterksten onder de sterken hun onderzoekingen zullen kunnen be ëindigen van de thans bekend 2ijnde paden. En dan-. zijn er waarschijnlijk weer andere mogelijkheden ontdekt. Heeft Roozenburg een speciale dam- knobbel? Neen, Hij bezit echter wel een öamtalent, dat hy ten volle weet te ontploien. Wie volt mtuntief m een party de juiste voortzettingen, aan als hy? En wie maakt bijna geen fouten? Dat is de adspirant-wereldkampioen. Hy is de enige deelnemer aan dit tournooi, die practisch nog geen aanwysbare foutzet gedaan heeft, en tevens de enige, die een foutzet van een tegenstander steeds onge nadig weet af te straffen. Byna had ik het tournooi verge ten. De Dordtse serie is voorbij. Vandaag staat IJmuiden op het pro gramma, terwijl de dan nog reste rende 3 rönden in Rotterdam plaats zullen, vinden. Ook Dordrecht heeft weer schitterende partijen opge leverd, doch tevens meer blunders dan in de voorgaande ronden. Dit moet worden toegeschreven aan de vermoeidheid van. de spelers. Het tournooi is heel zwaar, te zwaar, zonder rustronden. Tn de laatste ronden zijn de Hollanders by zonder m de running en de mogelijkheid i<? zeker met buitengesloten, dat het er op het laatst nog uit zal gaan zien, dat het geheel „een Hollandse aangelegen heid" zal worden. De eindspurten van Laros en v. d. Staay zijn onder tussen. berucht. De reizende „karavaan" van spe- In het RAI-gebouw ts Amster dam zyn gisteravond bokswedstrij den gehouden. Voor de pauze bok ste de Rotterdammer Jan de Bruin tegen de Fransman Eugène Mar ch and. Het gevecht moest na de achtste ronde worden gestaakt, doordat het linkeroog van de Fransman zo opgezwollen was, dat h\j er niet meer mee kon zien. Over het geheel was de Bruin steeds de is uitgegroeid tot een grote \nen- denclub Echter geen vrienden op j meerdere. bet vierkante, honderdruitigc bord: De hoofdpartij van het program- dear zijn de grootste vrienden van tijdens de lunch verwoede tegen standcis. die elkaar elke dm- betwis ten Dan spreekt slechts de sport, eerlyk strijden: liever sternen dan zich gewonnen geven. Tot slot noe even 2 Franse deel nemers aan hel woord: Ghestem erklaarde tydens 'n persconferentie. De sterkste speler staat boxenaan en \erd.ent de titel Deze uitspraak siert ae huidige titelhouder Chiland stelde tydens een diner voor Roe zen burg te diskwalificeren. Wat be doelde hy* Aller ogen richtten zich op de Fransman die druk gesticulerend als verklaung gat. Wel Roo2enburg .wandelt maar door bet tournooi heen De uitslagen van de partijen van de 18e ronde om het wereldKampioenschap damrren luiden. Laros {Ned )—Poït (Fr) 2—O Verpoest (Belg Férot (Fr0—2 Chiland (Fr Keber (Ned 0—2 Kostan (Zw j—v d Staay (Ned 0—2 Demesmaecker (B.)Ghestem (Fr.) 02 Het klassement is thans: 1. Koozecburg 29 punten (16 partyen). 2. Keiler 25 punten (17). 3. Ghestem 22 punten (16). 4 Verpoest 21 punten (17). 5 Post 18 punten (16). 6. 7. V. d. Staay en Laros 16 punten (IS) 8. Parot 15 punten (16). 9 Chiland 13 punten (17). 10 Demesmaecker 3 punten (16). 11. Rastan 2 punten (17). ma werd eveneens door een oog- wond beslist In de zesde ronde van het gevecht tussen. Beb van Klave ren en de Fransman Francois Blan- cftard achtte de dokter 't raadzaam de stryd te doen ataken. omdat de Fransman een wond aan het rech teroog had opgelopen. Van Klave ren stond toen ruim op punten voor. De laatste partij van de avond tussen de Hagenaar Jan Nicolaas en de Rotterdammer Due Lucas werd een ruime puntenoverwmning voor Nicolaas. Dit gevecht telde acht ronden. Advertentie I. M. Maandagavond kwamen in de Winter- u-edstrijd van de KRSV, de navolgen de partijen tot een beslissing. Kemp—De Jong 10 Ahrens—Con- furlus I0 Man nee—Wa p 1—0. Dr. BergtmaHoos 1—0. Mr. Sluyters—v. Buren 1—0 v. Irssen—v. d. Linden 0—1. Meyer—Clarys 1—0. EAU DE COLOGNE CEM ALTIJD WELKOM aescHENK Jubileum H. v. d. Wolf Zaterdag 4 December zal bet 25 jaar geleden zyn, dat de heer H. van der Wolf in dienst trad by de bekende veihngfirma Mar Ie, De Sille en Baan. Dat men hem in die omgeving zeer waardeert, zal m besloten kring blijken, als men Za terdag aan de Heemraadssingel 115 voor de huldiging au grand com plet is. Menige herinnering zal worden opgehaald. Van hoe de heer Van der Wolf voor 25 jaar als jon gen is begonnen. Nog steeds mistig Gistermiddag om kwart over een, nadat de scheepvaart meer dan twee etmalen gestremd was ge weest, is de Nederlandse kustvaar der Fortuna geladen met yzef en bestemd voor de werf van P. Smit Jr. de Nieuwe Waterweg binnenge lopen, spoedig gevolgd door vele andere vaartuigen die voor de Nieuwe Waterweg voor anker wa ren gegaan. In totaal kwamen gis teren 32 schepen binnen. Hoewel de mist zo ver was opgeklaard, dat het mogelijk was op de rivier de beide oevers te zien en men dus voorzichtig kon varen, bleef het vooial op het water nog nevelig. In de loop van eb nacht en ook van morgen werd het weer mistig, waardoor het aantal binnengeko men schepen van middernacht tot vanmorgen acht uur tot slechts drie beperkt bleef. De wandelsportvereniging „Hiliegers- berg" organiseert op 4 en 5 December St. Nicolaastochten over afstanden van 15—23 k.ro ten bate van de UN AC, voor het hongerende kind. U hebt hierdoor de kans om in het bezit te komen van een Philips radio toestel, 1ste klas stofzuiger of een electrisch kacheltje. Zie het Siat Nicoiaas-no. van „Het Rotterdamsch Parool" van Zaterdag j.3. Ronde van Nederland van 7 tot 15 Mei 1949 De data van de tweede ronde van Ne derland, 715 Mei 1949, welke op het kalendercongres van de (JCI werden goedgekeurd liggen zeer gunstig. In die periode valt alleen de ronde van. Span je, waarvan geen concurrentie Is te ver wachten. Ie etappe Amsterdam—Leeuwarden of Groningen Mei, g Mei 2e etappe Leeu warden of Groningen—Enschede. Mei derde etappe EnschedeHelmond of Den Bosch, 10 Mei Helmond of Den Bosch—Geleen. li ?«*ei rustdag te Ge- Jeen, 12 Mei 5e etappe Geleen—Kerkra- de door de Zuid-Limburgse heuvels. 13 Mei 6e etappe Kerkrade—Tilburg, 14 Mei 7e etappe Tilburg—Rotterdam. 15 Mei 8e etappe Rotterdam—Amsterdam. Advprrentte l - een avontuur va» Petet Monnik, door J, A. Ages - No. Peter haastte zich «aar Je badka mer en de chief constable liep ach ter hem aan. „Kunt V mij nog vertellen, dr. Munmk, waarom Kubelin deze co- medie opvoerde?" „Dat vraag ik my ook af," zei Peter „En wanneer vertrekt U uit En geland'" ..Overmorgen Ik ga van Londen naar Parys, waar een tentoonstelling geopend wordt van. Egyptische kunstschatten uit dc Duitse musea Een deel ervan wordt aan de Egyp tische regering gegeven na de ex positie U kunt mn bereiken in Ho tel de rOdéon Telefoon Danton 0565 Denkt U erem. de nul in het Frans is zero' en niet oh"r' tweede hoofdstuk Waarin Peter tets over Napoleon zegt. In de kleine taal van het Grand Palais hield de Egyptische gezant een receptie, enkele uren voordat de .Salon d'Egypte" met enig cere monieel geopend zou worden. De Paryse boulevard-jeugd bewonderde de lange rij Amerikaanse at'.tomo* biel en van het corps diplomatique, die langs het trottoir van de Champs Elysées het overdadig chroom en het opzichtig lakwerk in de zon lieten flonkeren. „Mon Dieu, quel chic," zeiden de jongens toen de Chileense ambas sadrice haar nylon-benen uit een lage, groene Bulck op het wegdek zette. Maar zii stieten elkaar aan. toen zij achter het hermelijn van de Chileense een lange magere man zagen stappen, met een slordige re genjas los over het zwart van zijn jacquet hangend, een forse pyp in. de mond en zyn overvloedige bos blond baar in volkomen wanoide, C'est un idiot," meende een. sproetige lummel en zijn kameraden, knikten ernstig. Peter, die het hoorde, keerde zich om en nam zyn PUP uit de mond. .Jullie hebben gelijk jongens. Wat doe ik hier?" Toen de verbouwereerde knapen zagen, dat Peter lachte, vatten zii weer moed, „Bent U Egyptenaar, monsieur," waagde één met een knipoog. „Bijna," zei Peter en hij gaf de jongens sigaretten, „Hier, hoe jullie moeders je ook mogen noemen." „Jean."' zei de sproetige. „Jean-Pierre." de kleinste. „Michel," de derde, die het fyne gezicht had van een tekening van Clouet. Peter ging op het spatbord van dc auto van de Britse ambassade zitten, en vouwde zijn lange benen over elkaar. De jongens zagen hem nog wat wantrouwend, maar met ontzag aan. „Zeg eens, wie wil er naar die tentoonstelling?" vroeg Peter. „Moi. moi," schreeuwden de jon gens. „Goed, je kan je entrie verdie nen. Dat is wel 500 franken per per soon, weet je." „Oh'" klonk het verbaasd en ver ontwaardigd. „Dat komt, ornaat vaitdaag de opening is en de President van de Republiek er zal zyn. En er zullen geleerde mannen uit vele landen allerlei geleerde dingen zeggen. Daarvoor moet Je ook betalen," Michel keek nadenkend. „Zijn er ook echte mummies?" vroeg hij. „En of. Hoe jullie er in kunt ko men? Als je raadt wat ik ga doen!" De jongens stonden Peter verle gen aan te kijken, totdat Michel's gezichtje opklaarde en zijn hoog stemmetje uitriep: „Harmonica spelen!" „Juist, zei Peter en hij aam de jongens mee naar de ingang en kocht drie plaatsen voor hen. „De opening is over een uur," zei hy, Jean-Pierre strak aanziende „Nu kan je die biljetten verkopen en morgen gaan dan kost het maar 100 franken. Maar dat zou niet eer lijk zijn, nietwaar? Ik geef je de kaarten voor straks. Au re voir, jongens!" En hij liep weg, naar de ingang voor de gasten, die op de receptie genood waren. (Wordt vervolgd) HollandInteramerika- lijn De Amerikaanse scheepvaart commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de overeenkomst, krachtens welke de Nederlands- Amerikaanse Stoomvaartmaat schappij Holland-Amenka lyn en Van Nievelt, Goudman en Co's stoomvaartmaatschappy N.V. beide te Rotterdam, een gemeenschappe- lyke dienst gaan openen tussen New York, Philadelphia, Baltimore, New Portnews en de Oost-kust van Zuid-Amerika onder de naam Hol- land-Interamerika line. Voorts heeft de Amerikaanse scheepvaartcommissie haar goed keuring gehecht aan een overla dingsovereenkomst tussen de Hol land-Amenka lyn, de Porto Rieo Steamship Co. en de Bull Insular Line, welke betrekking heeft op vrachten, die op doorcognossemen ten worden vervoerd uit Belgie en Nederland naar Fortanco met overlading in New York. Boycot van Panamese en Hondurese schepen De Internationale Federatie van Transportarbeiders heeft op de te Genève gehouden conferentie het voorstel om schepen varende onder de vlaggen van Panama en Hon duras te boycotten, goedgekeurd. De boycot zal op 1 Mei 1949 in gaan. De Nederlander J. H. Oldenbroek, secretaris-generaal van bovenge noemde federatie zei, dat er bij de zeelieden en havenarbeiders op zal worden aangedrongen niet op Panamese of Hondurese schepen aan te monsteren, resp. deze te laden of tc lossen totdat aan de wensen van de vakverenigingen zal zyn tegemoet gekomen. Andere na ties, vooral Amerika en Grieken land, hebben nl. veel schepen on der de vlaggen van Panama en Honduras gebracht om de schepen goedkoper te kunnen exploiteren. De wetgevende vergadering van India heeft een wetsontwerp aan genomen, waarbij de kaste der pa ria's opgeheven wordt. Hiermede is. Gandhi's levensdoel na zijn dood verwezenlijkt. Tot nu toe behoorden 50 millioen Indiërs tot de kaste der .onaanraakbaren". Op het'contact met hen. stonden nog steeds straf fen. De paria's zün ontstaan uit verbannen oorspronkelijke Brits- Indische stammen en uit uitgesto tenen, die de kas teregelen hadden, overtreden. Voor bjjna allo richtingen was er in Rotterdam reeds een bureau voor beroepskeuze behalve voor de pro testants-christelijk georien teerden. Dinsdagmiddag ls dit tekort op geheven. door do opening van een bureau van de Christelijke stich ting voor school- en beroepskeuze aan de Mathenesserlaan 299. De voorzitter der stichting, dr. Joh. van der Spek, kon een groot aantal genodigden en belangstellen den welkom heten en verrichtte met een inleidend woorcl de ope ningsplechtigheid. Het interieur van het bureau is gemaakt van een schip, dus echt Rotterdams. Dr. Van der Spek noemde de be roepskeuze naast de keuze van een echtgcno(o)t (e) de belangrijkste beslissing in iemands leven. Als ad viseur is de heer C. Sanders aan het nieuwe bureau verbonden, Drs. San ders heeft een ryke ervaring op het gebied van de psychotechniek en wat er al zo meer vastzit aan een christelyk bureau voor beroepskeu ze, Voor zyn nieuwe werkkring was hij, eveneens als adviseur, op het Amsterdamse bureau werkzaam. Dr. Sanders hield een korte slot rede over dc praktijk van christe lijk bureau voor school en beroeps keuze. Er waren nog een groot aantal sprekers, o.m. de heer A. J. Schreuder, voorzitter van de Am sterdamse stichting? die dit bureau in het raam zag van. de grote actie van het centr. bureau de heer Beyers van het Rooms-kathollek centraal bureau en als vertegenwoordiger van de afdeling Rotterdam, wet houder A. Hogeweg namens het gemeentebestuur, de heer De Rid der van het C.N.V., de initiatief nemers, mej. C. Schutz namens de directeur van G.G. en G.D. cn de afdeling psychotechnisch labora torium en de heren W. A. v. d. Vel den en Van Es resp. namens de Prot. Chr, bond van werkgevers en de Chr. middenstandsbond. Allen spraken gelukwensen uit. Advertentie I. M. „Wat Eljst ls voor de Chinezen, En Thee voor do Japannezeru Dat moet, het li waar Elke dag van het Jaar TIP VAN BOOTZ voor de Hollanders wezen." 'n TIP VAN BOOTZ Inz. MejD. I. d. BI. te Laren ontv. 1 fl, TIP „Nieuw Arasterdam" vierde jaarfeest De bemanning van de „Nieuw Amsterdam" heeft Dinsdagavond in Odeon' het jaarfeest gevierd, het eerste na de oorlog. Scholten en van 't Zelfde leverden hun vrolflke bijdragen tot de avond, waaraan ook een Haags cabaretgezelschap meewerkte. De directie van de H.A.L, was aanwezig en kapitem Vliestra, pas gepensionneerd, had nog „iets" in ontvangst te nemen. TUINKALENDER 2 DECEMBER. Het £s nu de tyd voor het schoonmaken van de nestkastjes, waarin de uogels In 't voorjaar of de zomer hun eitjes hebben uitgebroed. Ook kunnen re paraties aan deze vogelhuisjes nu geschieden. Men kan ook nïeutoe fcastjes ophangen, doch beter is, hiermede tot het vroege voorjaar te wachten. Het zijn uooral de klei nere saneuogels die graag uan deze woongelegenheid gebruik maken. Men verzuime niet 'siutnters de vogels te voederen. De voederhuis- jes, die deze plaats voor katten of andere dieren onbereikbaar maken, zijn hiervoor zeer geschikt. Radio-programma HILVERSUM I: 19.— Socialisatie en werkloosheid: 1915 Pianoduo; 19 30 Voor de Jeugd, 19 45 Lezer. In de bij bel, 20— Nieuws 20,05 Dingen van de dag; 2015 Socialistisch Nieuws; 20.20 Concertgebouw-orkest; 21,16 Hoorspel: 2205 Malando en tango-orkest; 22.43 In de tuin der poezie; 22Nieuws; 23.15 Bruce Lowe: 23 35 24.— Harry Parry en radio-sextet. HILVERSUM II: 19— Nieuws; 10.15 Reg uitz19 30 Actueel geluid; 1B.45 Engelse les: 20— Nieuws; 20 05 Prog, prol.; 20.15 Alex Schellcvls met koor; 20.45 Intermezzo; 21.Ons Christelijk Geloof, 21 25 Radio Philh. ork.; 22 45 Avondoverdenking: 23— Nieuws; 23.15 Gr. pL; 23 45 24— Tsjechische volks liedjes DONDERDAG 2 DECEMBER 1946 HILVERSUM I; 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7 30 Marsen en walsen; 7.50 Dagopening; 8.00 Nieuwe; 8 15 Gram, platen; 8 55 Voor de vrouw; 9 00 Pro-arte kwartet: 9 30 Gram. pla ten: 10 00 Morgenwijding; 10.15 Sky- inastere; 10 50 Voor de kleuters; 1110 Orgelconcert; 11.45 Mieke Melcher; 12.00 Lyra-trio; 12 30 Weerpraatje; 12 33 In 't spionnetje: 1238 De speeldoos; 13.00 Nieuws: 13.15 Mededelingen: 1JL20 Les gars de Paris; 13.50 In Holyday Mood; 14 00 Voordracht; 14 20 Piano en viool; 15 00 Voor zieken en gezonden: 16.00 Assortlmento; 17-00 Hoorspel; 17 20 Welk dier deze week?; 17 30 Tips voor model- vUegbO'wers; 17,35 Johnny Meijer; 18 00 Nieuws; 18.15 Sporipraatje; 18,30 Reg. uitzending, HILVERSUM II* 7 00 Nieuws; 7.15 Gram. platen; 7 45 Morgengebed; 800 Nieuws; 8 15 Gram. platen 9 00 Voor de vrouw; 9.05 Gram. platen; 9.30 Water standen; 9 35 Gram. platen: 9.45 School radio; 10 00 Gram, platen; 1015 Morgen dienst; 10 45 Bariton; 11.00 Zonnebloem; 11.40 Schoolradio; 12.00 Angelus; 12.03 Zang en plano; 12 30 Weerovemcht; 12 33 Metropole orkest; '12 55 Zonne wijzer; ia 00 Nieuws; 13 25 Metropole orkest; 13 45 Hors d'oeuvre: 14 00 Ce lesta ensemble; 14 40 voor de vrouw; 15.00 Gram. platen; 15.15 Kamerorkest; IS 00 Bijbellezing: 1G.45 Cello; 1700 Ra dio Jeugdjournaal; 17.30 Pianorecital; 17 50 Heg uitz.: 18 00 Muaando trio; 1815 CNV-kwartler; 18 30 Voor pien tere piekeraars. Totaal 2907. Vette koelen en ossen 400; gebruiks- vce 869; graskalveren 188; nuchtere kalveren 165; biggen 663; veulens 27; paarden 274; schapen 158; bokken en geiten 104; vaarzen 59. Prijzen: kalfkoelen 825 - 725 - 625! melkkoeien 840 - 740 - 625; varenkoelen 500 - 400 - 320; vaarzen 000 - 425 - 325; pinken 425 - 300 - 225; graakalveren 220 - 160 - HO; biggen 60 - 45 - 35; hit ten 650 - 450 - 300, werkpaarden 650 - 650 - 400; slaehtpaarden 120 - 1.— - 0.00 per kg. Kali- en melkkoeien aanvoer kleiner, handel kalm, prijzen onveranderd. Va renkoelen. aanvoer korter, handel ma tig, prijshoudend. Vaarzen en pinken, aanvoer als vorige week, handel stil, prijzen constant. Graekalvercn, aanvoer korter, handel redelijk, Iets stijver in prijs. Biggen, aanvoer als vorige week, handel.lavendig^prijzea. hoger, Paarden, aanvoer kleiner, handel slepend; prijzen als-vorige week,-- Ruwe huid, Schrale lippen, P'JROL verzacht en geneest t 23. De „Carl Vinnen" wordt zeilklaar gemaakt door een der scheeps werven van Puerto Sancta Maria, een plaatsje aan de overzij de van de brede rivier monding, waaraan Cadiz ligt. Harries en Larry gaan er heen om te kij ken hoe het met het werk staat De „Astra" gaat voor anker. In de verte zien ze de „Carl Vinnen" in het dok lig gen. Ziezo, denkt Rob, de baas en Larry zullen de eerste uren wel niet terugkomen; Mona is ook aan wal gegaan om inkopen te doen en van deze gelegenheid moet ik gebruik maken om een kleine inspec tietocht te maken. Hij heeft nl. onder zijn kooi een luik ontdekt. Dat trekt hij nu open en. het blijkt, dat hij op deze wjjze in het ruim kan komen. Daar is hij nog nooit geweest, want beneden wordt hij niet toegelaten. Har ries en Larry zullen daarvoor wel hun reden hebben, maar dat is juist voor Rob een aan sporing te meer om een onderzoek in te stellen. ADVERTENTIES lichaams- en zenuw kracht, door het terugkomen van de EETLUST BINK EK 8 DABEN en van de GEZONDHEID BINKEN 1 SAASO. Als gij U*'op" Voelt en U bloed armoede krijgt, doordat Uvf bloed een tekort heeft aan rode bloedllch aa mpjes, eet dan ijser bij Uw maaitijden, blocdanrtoede- weiend ijzer, zoals En spinazie zit, of wat PuikpilSen bevatten in zó pittig geneeskrachtige vorm dat 4 weken meestal voldoendels om 400.000 tot 500.000 rode bloed lichaampjes per kubieke millime ter bloed terug te winnen. Aldus versterkt, kan bet bloed van lijders aan bloedarmoede - even als na een kuur met krachtvced- $el en buitenlucht meer profijt trekken van de versterkende be standdelen der in de ingewanden verteerde splj^n en van de leven wekkende door de longen ingea demde zuurstof, zodat de levens kracht toeneemt^ in alle cellen van het organisme. Verzwakte of vermoeide personen, mannen, vrouwen of kinderen, doen weer •'de volle maat" op aan spier en zenuwkrocht- Neemt U toch ook een proef met deze eenvoudige ij zerkuur2 Pinkplllen bij iedere maaltijd, om verarmd bloed weer op peil te brengen en U weer helemaal fit te doen gevoelen. De eetlust verbetert gewoonlijk bin nen de 8 dagen, de gezondheid komt _de eerste maand al terug Pinkpillen in iedere spotheek en drogisterij. GOUD - ZILVER DIAMANT UURWERKEN - GERO Amerikaanse Transparant Tanden Niet van de natuurlij ke tand te onderschelden. Desgewenst ook narcose. Behandeling door Artsen en Tandartsen. Claes de Vrieselaan 2i"b Rotterdam - Tel. 37519 TE KOOP GEVRAAGD Particulier VRAAGT ENIGE GESLOTEN te Rotterdam of omstreken Bij billijke prys vlugge beslissing. Br no. 1517 bur. v. d. blad. Gevraagd bekwame In staat als chef algehele lei ding middenstandszaak op zich te nemen. Br. no. 1499 bur. van dit blad. r GE MEE NT E RÖTT ERDAM BIJ het Energiebedrijf kunnen worden geplaatst a. constructie, en machinebankwerkers die aan de gasfabr. zullen worden belast met onder houdswerkzaamheden aan ketel-en machlne-lnstaliati es. Vereisten: leeftijd 25-35 jaar en ruime practische er varing 'fis constructie- en machinebankwerker (zo mogeiyt tn bezit dip] Ambachtsschool). Loongrens»!: t. 44.16 f. 47.04 bruto per Week. die aan de gasfabr. zulten worden belast met het scheppen en verladen van. cokes, kolen enz, en tevens als invaller in ploegdiensten (als stoker, gasmafcer, vuurschoonmaker, enz.) moeten dienst doen. Vereisten: leeftijd25-35jaar en uitstekende gezondheid. Loongrenzen: f, 38 88 f, 41.28 bruto per week. Voor kinderen beneden 18 Jaar f. 290 per week kindertoeslag. Voor werk (b. arbeiders) In de nacht en op Zondagen wordt het loon verhoogd met conUnutoeeiag. Persoonlijke aanmelding bh Bureau personeelvoorzle- ning, kamer 332, Raadhuis, elke werkdag van 10-12 uur en van 14-16 uur. des Zaterdags van 10—12 uur. Voor directe indiensttreding gevraagd een accuraat met goed handschrift, voor voorraad ad ministratie Br. met voll, ïnl, no. 1982 Service Bur. BRAUN", Nwe Binnenweg 175, Rotterdam. Voor directe indiensttreding gevraagd een van half 95 Uur, leeftijd 20 jaar, klein gezin, flink loon. Aanm. Mathenesser- laan 304. Wegens vertrek van de tegenwoordige Sociale Werkster VRAAGT N.V. C. v. d. GIESSEN ZON EN'S Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel voor spoedigste indiensttreding een Soli, met uitv. inlichtingen te richten, a.d. Directie Voor onze afdelingen gemaakte en tricot goederen en damesmodeartikelen vragen wj Sollicitatie met volledige inlichtingen omtrent opleiding, tegenwoordige werkkring en verlangd salaris, onder no, 1516 bureau van dit blad HANDELSKANTOOR (centrum Rotterdam) VRAAGT PER 1 JANUARI met MULO, liefst H.B.S.-opleiding, Dipt. Handelscorrespondentie (Ned-) en steno gewenst Brieven onder No. 1501 bureau van dit blad DE MEUBELBEURS te Rotterdam vraagt een energiek Alleen zij, die In een soortgelijk bedrijf werkzaam zijn geweest en volkomen met het vak bekend zijn, komen in aanmerking. Leeftijd tussen 25 en. 40 jaar: Brieven met uitvoerige gegevens en recente foto te richten aan ons kantoor Grote Visserijstraat 8-10 - Rotterdam VOOR LICHT INPAK WERK Aanmelden dagelfjks- Caramel- en Toffeef abri eken GILLET DAVIDS Korenaarstraat 51» hij de Nwe. Binnenweg Vlees moet zindelijk be handeld worden. Hygiëne is een eerste vereiste bij de bereiding van worst en fijne vleeswaren. In de UNOX-fabrieken, de grootste en meest moderne op dit gebied in Europa, worden de voorschriften van de hygiëne nauwkeurig in acht genomen. Het geschiedt onder deskundige wetenschappelijke controle. Door die zorgvuldige be handeling komt de kwaliteit van de gebruikte grond stoffen eerst goed tot haar recht; gaat er. niets van de fijne smaak verloren. Neem alleen genoegen met bet allerbeste. Verlang worst en fyne vleeswaren inet het UNOX' zegel. Het is de keur op de kwaliteit. FIJNSTE VLEESWAREN U 5-0/é

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2